Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a
DEVIflex™
DSVF DTIF DTIR DTCE
www.DEVI.com



Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Číslo
1
Úvod
1.1
1.2
1.3
1.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návod na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkčný prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
4
5
5
6
2
Inštalácia krok za krokom . . .
2.1
Metódy upínania . . . . .
2.2
Výpočet vzdialenosti C - C
2.3
Plánovanie inštalácie . . .
2.4
Príprava montážnej plochy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
6
7
7
3
Inštalácia výhrevných článkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Inštalácia výhrevných článkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4
Vnútorné použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Podlahové kúrenie pri tenkom uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Podlahové kúrenie v betónových podlahách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Ukončenie inštalácie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6
Voliteľné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Nastavenia teploty podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
1
Úvod
Výraz „článok“ v tomto návode na inštaláciu označuje
vykurovacie káble aj vykurovacie podložky.
Ak sú použité slová „vykurovací kábel“ alebo „vykurovacia podložka“, daný pokyn platí iba pre tento typ
článku.
Za všetky rozmery, výber produktu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky akejkoľvek danej aplikácie je zodpovedná autorizovaná inštalačná firma.
Všetky aplikácie používajúce vykurovacie články alebo termostaty zakúpené koncovým používateľom
musia byť pred uvedením do prevádzky schválené
autorizovaným elektrikárom.
▪ Vrátane typu, veľkosti, inštalácie a pripojenia vykurovacieho článku
▪ Vrátane typu, veľkosti, pripojenia a nastavení
termostatu riadiaceho vykurovací článok
DEVI
Zamýšľané použitie vykurovacích článkov uvedené
v tomto návode na inštaláciu je iba pre podlahové
vykurovanie.
▪ Články sa nesmú inštalovať v kovovej podlahe alebo v aplikácii s
tepelným akumulátorom.
▪ Články musia byť úplne zapustené a minimálne 5 mm v betóne,
podkladovej vrstve, lepidle na
dlaždice alebo v podobnom materiáli.
Informácie o inom použití získate od vášho miestneho DEVI predajcu.
VIFTH329
3
Návod na montáž
1.1
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Bezpečnostné pokyny
Nikdy neprerezávajte ani neskracujte výhrevný
článok.
▪ Pri prerezaní výhrevného článku sa ruší záruka.
▪ Len studené vedenia sa môžu rezať alebo skracovať podľa požiadaviek.
Výhrevné články sa musia vždy inštalovať v súlade
s miestnymi stavebnými predpismi a predpismi na
zapojenie elektroinštalácie, ako aj v súlade s pokynmi v tomto návode na inštaláciu.
▪ Akákoľvek iná inštalácia môže obmedziť funkčnosť výhrevného článku alebo predstavovať
bezpečnostné riziko a bude mať za následok
zrušenie záruky.
▪ Zabezpečte, aby počas alebo po inštalácii výhrevné články, studené vedenia, rozvodné skrine a ostatné elektrické komponenty neprišli do
kontaktu s chemikáliami alebo horľavými materiálmi.
Výhrevné články musí vždy zapojiť len autorizovaný elektrikár s použitím pevného pripojenia.
▪ Pred inštaláciou a servisom odpojte všetky elektrické okruhy.
▪ Koncový používateľ nesmie mať priamy prístup
k pripojeniu k zdroju napájania.
▪ Tienenie každého vykurovacieho kábla musí byť
uzemnené v súlade s miestnymi predpismi pre
elektroinštaláciu a pripojené k prúdovému chrániču (RCD).
▪ Odporúčaná hodnota zopnutia RCD je 30 mA,
ale môže byť až 300 mA, ak kapacitné straty môžu viesť k rušivému zopínaniu.
▪ Výhrevné články musia byť pripojené pomocou
vypínača, ktorý umožňuje odpojenie všetkých
pólov.
▪ Výhrevný článok musí byť opatrený správnou
poistkou alebo ističom, napr. 10/13 A pre 1,5
mm2 studené vedenie a 16/20 A pre 2,5 mm2
studené vedenie.
1. Vykurovací
kábel
2. Termostat
3. Snímač
4. Mriežka
5. RCD (Prúdový
chránič)
6. Vypínač s odpojiteľnými
všetkými pólmi
7. Poistka

‘
’

Ž

Prítomnosť výhrevného článku musí
▪ byť evidentná upevnením výstražných symbolov alebo značiek na inštalácii pripojenia k elektrickej sieti a/alebo opakovane pozdĺž obvodovej línie na jasne viditeľných miestach.
4
VIFTH329
Œ
Pripojenia
▪ Fáza - čierna
▪ Nulovací vodič - modrá
▪ Uzemnenie mriežka
▪ byť uvedená v akejkoľvek dokumentácii o elektroinštalácii po skončení inštalácie.
Nikdy neprekračujte maximálnu tepelnú hustotu
(W/m2) pre konkrétne použitie.
DEVI
Návod na montáž
1.2
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Návod na inštaláciu
▪ Upozornenie! Nepoužívajte prvky triedy M1 na
miestach, ktoré sú nadmerne mechanicky namáhané. Ďalšie informácie o zatriedení nájdete
v časti 1.3.
▪ Tento výrobok neobsahuje škodlivé látky.
▪ Skladujte na suchom, teplom mieste pri teplotách +5 °C až +30 °C.
Miesto inštalácie vhodne upravte odstránením
ostrých kameňov, nečistôt, atď.
Pravidelne merajte ohmický odpor a izolačný odpor
pred a počas inštalácie.
Výhrevné články sa nesmú dotýkať ani krížiť navzájom
alebo s inými výhrevnými článkami a musia byť rovnomerne rozmiestnené na ploche.
Výhrevné články a hlavne pripojenie musia byť chránené pred namáhaním a napínaním.
Výhrevné články musia byť nainštalované minimálne
30 mm od vodivých častí budovy, napr. vodovodného
potrubia.
Podlahový snímač je povinný a musí byť pripojený k
termostatu obmedzujúcemu teplotu podlahy na maximálne 35 °C.
Nepokladajte výhrevné články pod steny a pevné prekážky. Vyžaduje sa vzduchová medzera minimálne 6
cm.
Udržiavajte výhrevné články v bezpečnej vzdialenosti
od izolačných materiálov, iných zdrojov tepla a dilatačných spojov.
1.3
Prehľad systému
DEVIflex™
DSVF
DTIR
DTIF
DTCE
M1
M1
M1
M2
Podlahové kúrenie v tenkom uložení (< 3 cm)
D
P
P
A
Podlahové kúrenie v betónových podlahách (> 3
cm)
A
A
A
P
Mechanická trieda (IEC 60800)
M1
M2
DEVI
Na použitie v aplikáciách s malým rizikom
mechanického poškodenia, napr. inštalovaných na rovných plochách a zapustených v
podkladových vrstvách bez ostrých predmetov.
Na použitie v aplikáciách s väčším rizikom
mechanického poškodenia.
P
D
A
VIFTH329
Hlavné odporúčanie pre toto použitie.
Navrhnuté a schválené pre toto použitie.
Použiteľné, ale existujú aj lepšie možnosti.
5
Návod na montáž
1.4
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Funkčný prehľad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Inštalácia krok za krokom
2.1
Metódy upínania
Výhrevný článok
Vzdialenosť C - C
Pripojenie studeného konca
Studený koniec
Rozvodná skriňa (ak je namontovaná)
Snímač
Termostat
DEVIclip™ CC
Páska alebo termoplastické lepidlo
Slúži na udržanie presnej vzdialenosti C - C (v 1 cm
Slúži na upevnenie článkov k tvrdým, suchým a rovkrokoch) na rovných povrchoch, odolný voči UV žiare- ným povrchom.
niu.
2.2
Výpočet vzdialenosti C - C
Pre plochy je vzdialenosť C - C vzdialenosť v centimetroch od stredu jedného kábla k stredu ďalšieho kábla.
C - C [cm]
=
Plocha [m2]
x 100 cm
Dĺžka kábla [m]
alebo
C - C [cm]
=
Výstup kábla [W/m]
x 100 cm
Tepelná hustota
[W/m2]
Max. vzdialenosť C - C
Tenké uloženie (< 3 cm)
Betónové podlahy (> 3 cm)
6
VIFTH329
10 cm
15 cm
DEVI
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
W/m² pri 10 W/m
C-C [cm]
220V/380V
230V/400V
5
183
200
240V/415V
-
7,5
122
133
145
10
91
100
109
12,5
73
80
87
15
61
67
73
2.3
Plánovanie inštalácie
Nakreslite si náčrt inštalácie, na ktorom bude zobrazené
▪ usporiadanie vykurovacích článkov
▪ studené vedenia a pripojenia
▪ spojovacia skriňa/káblová šachta (v prípade
použitia)
▪ snímač
▪ rozvodná skriňa
▪ termostat
Uložte si náčrt
▪ Ak poznáte presnú polohu týchto komponentov, uľahčí vám to následné riešenie problémov
a opravu poškodených článkov.
Pamätajte na nasledovné:
▪ Dodržiavajte všetky pokyny v časti 1.1.
▪ Dodržiavajte správnu vzdialenosť C - C (len pre
vykurovacie káble) - pozri časť 2.2.
2.4
Príprava montážnej plochy
▪ V prípade potreby odstráňte všetky zvyšky starých inštalácií.
▪ Uistite sa, že montážny povrch je rovný, stabilný, hladký, suchý a čistý.
3
▪ Dodržiavajte požadovanú montážnu hĺbku a
prípadnú mechanickú ochranu studených vedení.
▪ Pri montáži viacerých výhrevných článkov nikdy
nepripájajte články do série, ale pripojte všetky
studené vedenia paralelne k rozvodnej skrini.
▪ Do jednej izby sa môže namontovať dva
alebo viac výhrevných článkov, ale jeden
článok nesmie byť namontovaný v dvoch
alebo viacerých miestnostiach.
▪ Všetky výhrevné články v tej istej miestnosti musia mať rovnakú tepelnú hustotu
(W/m2), pokiaľ nie sú pripojené k samostatným podlahovým snímačom a termostatom.
▪ Pri samostatných kábloch sa musia obe studené
vedenia pripojiť k rozvodnej skrini.
▪ V prípade potreby vyplňte medzery okolo
potrubí, odtokov alebo stien alebo ich zakryte fóliou.
▪ Nesmú sa tu nachádzať žiadne ostré hrany, nečistoty alebo cudzie predmety.
Inštalácia výhrevných článkov
Neodporúčame inštalovať výhrevné články pri teplotách pod -5 °C.
Meranie odporu
Počas inštalácie merajte, overujte a zaznamenávajte
odpor výhrevného článku.
Pri nízkych teplotách môžu vykurovacie káble stuhnúť. Po rozvinutí výhrevný článok na chvíľu pripojte
k elektrickej sieti, aby pred upevnením káble zmäkli.
DEVI
VIFTH329
7
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
▪ Po rozbalení
▪ Po upevnení výhrevných článkov
▪ Po dokončení inštalácie
▪ Ohmický odpor musí byť v rozmedzí -5 až +10 %
z vyznačenej hodnoty.
▪ Izolačný odpor musí byť > 20 MΩ pri min. 500 V,
najlepšie 2,5 kV.
Ak ohmický odpor a izolačný odpor nie sú vyznačené,
musí sa výhrevný článok vymeniť.
3.1
Inštalácia výhrevných článkov
Dodržiavajte všetky pokyny a pravidlá v časti 1.1 a 1.2.
tia prúdového chrániča možno bude musieť byť
vyššia.
Výhrevné články
▪ Umiestnite výhrevný článok tak, aby bola vzdialenosť od prekážok minimálne polovica vzdialenosti C - C.
▪ Výhrevné články musia byť vždy v dobrom kontakte s tepelným rozvodom (napr. betón). V časti 4 nájdete podrobnejšie informácie.
Snímače
▪ Snímače sú prvky pod prúdom (230 V) a musia
byť zapojené v plastovej inštalačnej rúrke
▪ Snímače sa dajú rozšíriť s použitím inštalačného
kábla.
▪ Špecifické použitia nájdete v časti 4.
Vykurovacie káble
▪ Dodržiavajte správnu vzdialenosť C - C - pozri
časť 2.2.
▪ Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť
minimálne 6-násobok priemeru kábla.
▪ Skutočná dĺžka kábla sa môže pohybovať v rozmedzí +/- 2 %.
Podlahové snímače
▪ Povinné pod drevenými podlahami alebo v drevených konštrukciách pod podlahovou krytinou.
▪ Mali by sa umiestniť na vhodnom mieste.
▪ Na mieste bez priameho slnečného žiarenia alebo prievanu pri otvorených dverách
▪ V rozmedzí > 2 cm od dvoch vykurovacích
káblov
▪ Inštalačná rúrka by mala byť zapustená do
povrchu podlahy.
▪ Na tento účel možno bude potrebné
zapustiť inštalačnú rúrku.
▪ Priveďte inštalačnú rúrku do rozvodnej skrine.
Vykurovacie podložky
▪ Vykurovacie podložky vždy rozviňte tak, aby vykurovacie káble smerovali nahor.
▪ Keď vykurovacia podložka dosiahne hranicu
plochy, odstrihnite výstelku/sieť a otočte podložku predtým, ako ju stočíte späť.
▪ Skutočná dĺžka podložky sa môže líšiť v nasledovných toleranciách:
▪ +/- 1 slučka na 5 až 10 m podložiek.
▪ +/- 2 slučky pre podložky dlhšie ako 10 m.
Predĺženie studených vedení
▪ Pokiaľ možno, vyhýbajte sa predĺženiu studených vedení. Studené vedenia pridrôtujte napr.
k spojovacím skriniam alebo káblovým šachtám.
▪ Max. 5 % strata potenciálneho výkonu v celej dĺžke studeného kábla.
▪ Predĺženie studeného vedenia zvýši kapacitný
zvodový prúd, čo znamená, že hodnota zopnu-
8
VIFTH329
DEVI
Návod na montáž
4
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Vnútorné použitie
Podklad podlahy
Tenké uloženie* (< 3 cm)
Betónové podlahy* (> 3 cm)
Drevo
Max. 10 W/m a 100 W/m2
Betón
Max. 20 W/m a 225 W/m2
Podlahová povrchová úprava
Drevo, parkety, laminát
Max. 100 W/m2
Max. 150 W/m2
Koberec, vinyl, linoleum, atď.
Max. 100
W/m2
Max. 150 W/m2
Dlaždicové podlahy v kúpeľniach, skladoch,
pivniciach atď.
100 - 200 W/m2
100 - 200 W/m2
Dlaždicové podlahy v kuchyniach, obývačkách, 100 - 150 W/m2
chodbách atď.
100 - 150 W/m2
* V okrajových zónach, napr. pod veľkými oknami,
môže byť až 225 W/m2
▪ Len na betónový podklad a pod dlažbou
▪ Ak je pripojený k samostatnému podlahovému
snímaču a termostatu
Drevená podlahová krytina
Drevo sa prirodzene sťahuje a rozťahuje v závislosti
od relatívnej vlhkosti (RH) v miestnosti. Optimálny
rozsah je 30 - 60 % RH.
▪ Pri viacvrstvových podlahových krytinách sa vyhýbajte používaniu buku a javora, pokiaľ nie sú
lisované za sucha.
▪ Na podlahový podklad nainštalujte parozábranu
< 95 % RH a izolačnú vrstvu > 95 %.
4.1
Podlahové kúrenie pri tenkom uložení
Nové dlažbové podlahy vo vlhkých miestnostiach
Viď obr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DEVI
▪ Zabezpečte 100 % kontakt medzi výhrevným
článkom a vyššie uvedenými podlahovými materiálmi (žiadne vzduchové bubliny).
▪ Nainštalujte vykurovací systém na celú podlahovú plochu pri povrchovej teplote 15 °C.
▪ Na obmedzenie podlahovej teploty vždy namontujte podlahový snímač. Ďalšie informácie
nájdete v časti 6.1.
Nové dlažby
Lepidlo na dlažbu
Izolačná vrstva (vo vlhkých miestnostiach)
Samonivelačná zmes
Vykurovací kábel DEVImat™ alebo DEVIflex™
Základný náter
Existujúce dlažby alebo betónová podlaha
Nová podlahová krytina v suchých miestnostiach
Viď obr
1. Nová dlažba, drevená podlaha, laminát alebo
koberec
2. Parozábrana a tlmiaca podložka (drevená podlaha/laminát)
3. Latexová zmes/lepidlo na dlažbu
4. Vykurovací kábel DEVImat™ alebo DEVIflex™
5. Základný náter
6. Jestvujúca betónová alebo drevená podlaha
VIFTH329
9
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Drevené konštrukcie pod podlahou musia byť
správne ukotvené
▪ Pred pokladaním výhrevného článku v prípade
potreby použite podlahovú maltu.
Dodatočná izolácia (podkladové dosky pre dlaždice)
▪ Môže sa použiť medzi jestvujúci podlahový podklad a výhrevný článok.
▪ Polystyrén (XPS) s vysokou pevnosťou v
tlaku >300 kN/m2.
▪ Betón alebo fólia bez prasklín.
▪ Musí sa inštalovať podľa pokynov od výrobcu.
▪ Nad izoláciu sa musí nainštalovať podlahový snímač.
▪ Max. výstup 10 W/m a 150 W/m².
Izolačná vrstva
▪ Použite vo vlhkých miestnostiach nad vykurovacími káblami.
▪ Použite, iba ak už nie je nainštalovaná v jestvujúcej podlahe.
▪ Pri práci so samolepiacimi podložkami dávajte pozor, aby ste nepoškodili membránu.
Požadované náradie
▪ Kladivo.
▪ Dláto.
▪ Pištoľ na lepidlo.
▪ Nôž alebo nožnice
Inštalácia - Zhrnutie
Vysekajte drážku v stene a upevnite káblové rúrky a
rozvodnú skriňu. Vysekajte drážku pre inštalačnú rúrku snímača a studený kábel. Upevnite inštalačnú rúrku snímača, napr. pomocou pištole na lepidlo.
Rozviňte článok. Pripevnite ho k podkladu podlahy.
Odstrihnite a otočte sieťku podložky, keď narazí na
steny alebo prekážky. NESTRIHAJTE kábel.
Aplikujte pružnú samonivelačnú zmes, izolačnú
vrstvu a/alebo lepidlo na dlažbu v závislosti od povrchovej úpravy podlahy.
Lepidlo na dlažbu alebo samonivelačná zmes
▪ Natrite podklad podlahy základným náterom
podľa pokynov dodávateľa.
▪ Pred použitím sa musí vykurovací kábel pevne
prichytiť.
▪ Vykurovací kábel musí byť plne zapustený minimálne 5 mm.
4.2
Podlahové kúrenie v betónových podlahách
Nová podlaha v suchých miestnostiach
Viď obr
1. Drevená podlaha, laminát alebo koberec.
2. Tlmiaca podložka/asfaltová lepenka (pod drevo).
3. Parozábrana.
4. Betón.
5. Vykurovací kábel DEVImat™ alebo DEVIflex™ .
6. Betónová doska alebo fólia.
7. Izolácia XPS.
8. Piesok a pôda.
10
VIFTH329
Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať izolácie
▪ Vykurovací kábel musí byť oddelený betónovou
doskou alebo fóliou.
Zapustenie do betónu, malty alebo poteru
▪ Podkladová vrstva nesmie obsahovať ostré kamene
▪ Musí byť dostatočne vlhká, homogénna a bez
vzdušných pórov
▪ Nalievajte strednou intenzitou, aby ste
predišli posunutiu výhrevného článku
▪ Vyhýbajte sa nadmernému používaniu
hrablí, lopát, vibračných zariadení a valcov
DEVI
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
▪ Vykurovací článok musí byť plne zapustený minimálne 5 mm
▪ Betón nechajte vyschnúť približne 30 dní a formovacie zmesi približne 7 dní.
Inštalácia - Zhrnutie
Na izoláciu aplikujte betónovú dosku alebo fóliu.
5
Nalievajte strednou intenzitou, aby ste predišli posunutiu výhrevného článku.
Ukončenie inštalácie
Pripojenie káblov
▪ Pozrite si návod na inštaláciu termostatu.
▪ Pozrite si schému zapojenia a ďalšie dôležité informáciev časti 1.1.
▪ Dávajte pozor, aby celková intenzita prúdu neprekročila kapacitu termostatu. V opačnom prípade nainštalujte stýkač.
Výstupná kontrola a dokumentácia
▪ Po inštalácii článkov a otestovaní odporu dokončite inštaláciu.
▪ Celková hodnota izolácie R nad káblami
musí byť max. 0,2 m2K/W, čo sa rovná 20
mm borovici alebo 30 mm dubu.
▪ Uistite sa, že rozvod tepla (napr. podlaha) odolá
teplu z výhrevného článku. Je to dôležité najmä
vtedy, ak je výhrevný článok pripojený k termostatu, ktorý neumožňuje nastavenie maximálnej
teploty. V časti 4 nájdete podrobnejšie informácie.
▪ Je to dôležité najmä vtedy, ak je výhrevný
článok pripojený k termostatu, ktorý neumožňuje nastavenie maximálnej teploty.
6
Rozviňte článok. Pripevnite ho k podkladu podlahy.
Odstrihnite a otočte sieťku podložky, keď narazí na
steny a prekážky. NESTRIHAJTE kábel.
▪ Zaznačte nasledovné položky pomocou textu,
nákresov alebo fotodokumentácie:
▪ typ kábla, rozstup, hĺbka, usporiadanie, ID
obvodu, snímače.
▪ umiestnenie pripojení medzi studeným
vedením a výhrevným článkom.
▪ umiestnenie koncových uzáverov (len
dvojité vodiče).
▪ umiestnenie prípadných dilatačných spojov.
▪ Vyplňte záručný list.
▪ Vyplňte výstražný štítok DEVImat™ a vložte
ho do rozvodnej skrine.
▪ Oboznámte koncového používateľa alebo denného kontrolóra s prevádzkou a údržbou vykurovacieho systému.
▪ Pred každým obdobím súvislej prevádzky skontrolujte poruchy rozvodnej dosky, termostatu a
snímačov.
▪ Znovu skontrolujte a porovnajte odporovú
kapacitu /ohmický odpor/ a izolačný odpor.
Voliteľné nastavenia
Ak je článok pripojený k termostatu, ako je napr. DEVIreg™ , nastavte základné nastavenia podľa nižšie uvedenej tabuľky a podľa opisu v návode na inštaláciu termostatu.
Termostat
Max. zaťaženie
Podlahové kúrenie vo všeobecnosti
DEVIreg™ 13x
16 A
Izbová teplota 20 - 22 °C
DEVIreg™ 330/610
16/10 A
DEVIreg™ 53x
15A
DEVIreg™ 550
16A
DEVIlink™
15 A (FT)
DEVI
Teplota podlahy: pozri časť 6.1
Limit max. teploty podlahy: 35 °C
VIFTH329
11
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Ak je to relevantné, nastavte teplotný limit v súlade s
odporúčaniami výrobcu, aby ste predišli poškodeniu
napr. podlahy.
6.1
▪ Pre väčšinu drevených podlahových výrobkov
sa teplota pohybuje okolo 27 °C.
Nastavenia teploty podlahy
Podľa normy ISO 13732-2 závisí príjemná podlahová
teplota od materiálu podlahovej krytiny.
Betónová podlaha (dlažba)
26 - 28,5 °C
Mäkké drevo (borovica)
22,5 - 28 °C
Tvrdé drevo (dub)
24,5 - 28 °C
Textília (rohožky, koberce)
21 - 28 °C
Tepelný odpor [m2K/W]
Všetky nastavenia podlahovej teploty musia byť o
niekoľko stupňov vyššie na kompenzáciu tepelného
odporu v podlahovej krytine.
Príklady podlahových materiálov
0,02
15 mm dlažba
0,05
8 mm laminát na báze HDF
0,10
14 mm bukové parkety
0,13
22 mm masívna dubová podlahová doska
< 0,17
0,18
Maximálna hrúbka koberca vhodná pre podlahové kúrenie
22 mm masívne borovicové dosky
Podrobnosti
Približné nastavenie na podlahovú
teplotu 25 °C
Kameninová alebo keramická
26 °C
> 800 kg/m3
28 °C
650 - 800 kg/m3
31 °C
> 800
kg/m3
32 °C
podľa normy EN 1307
34 °C
450 - 650 kg/m3
35 °C
Podlahová teplota sa musí počas prvých týždňov zvyšovať pomaly, aby mohla nová podlaha sadnúť. Tento postup sa odporúča aj na začiatku vykurovacej sezóny.
12
VIFTH329
DEVI
Návod na montáž
DEVI
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
VIFTH329
13
Návod na montáž
14
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
VIFTH329
DEVI
Návod na montáž
DEVI
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
VIFTH329
15
Návod na montáž
Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™
Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: [email protected]
www.DEVI.com
Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za
predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. DEVI a logo
DEVI sú obchodnými značkami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.
08090426 & VIFTH329
Produced by Danfoss © 01/2012
Download

Vnútorné vykurovacie aplikácie DEVImat™ a DEVIflex™