KATALÓG
CATALOGUE
O SPOLOČNOSTI
SPOLOČNOSŤ RMS, A.S. KOŠICE PREVÁDZKUJE
TRI DIVÍZNE ZÁVODY:
Sme firma poskytujúca žiarotechnické práce
a servisné činnosti v oblasti prvovýroby hut-
·
Divízny závod Údržba metalurgických pecí
níckych prevádzok a zároveň sme výrobcom
·
Divízny závod Opravy a služby
progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a
·
Divízny závod Refrako (výroba žiaromateriálov)
netvarovaných materiálov.
Naša
spoločnosť
má
zavedený
systém
kvality podľa EN ISO 9001:2009, EN ISO
14001:2005, OHAS 18001:2009, ISO/IEC
27000:2006, EN ISO 50001:2012.
INTRODUCTION
We are a company providing refractory technical work and servicing in the field of primary
Venuje pozornosť komplexnému riešeniu potrieb zákazníkov
v oblasti použitia žiaromateriálov vrátane:
- projekčné a konštrukčné riešenia žiaruvzdorných
výmuroviek, spracovanie prestupu tepla cez výmurovku
agregátu, výpočty pevností a roztiažností - 3D
- spolupráca pri riešení konkrétnych aplikácií žiaromateriálov
- navrhovanie vhodných druhov a spôsobov aplikácie
žiaromateriálov
- účasť pri realizácii výmuroviek - šéfmontáž a autorský
dozor hodnotenie prevádzkových výsledkov použitých
žiaromateriálov
RMS, A.S. KOŠICE HAS THREE DIVISION PLANT:
· Metallurgical Furnace Maintenance Division
metallurgical operations, and we also pro-
· Repairs & Services Division
duce advanced shaped and loose refractory
· Refrako Division (production of refractory materials)
materials.
Our company has implemented an integrated quality management system compliant with ISO standards EN 9001:2009, EN
14001:2005, OHA 18001:2009, ISO/IEC
27000:2006, EN 50001:2012.
R M S I Katalóg/Catalogue
We pay attention to comprehensively solving customers’
needs in the use of refractory materials including:
- Design and construction solutions of refractory linings,
processing of heat transfer through the facility lining,
strength and expansion calculations – 3D
- Cooperation in designing particular applications of
refractory materials
- Designing suitable types and methods of application of
refractory materials
- Participation in the implementation of linings – assembly
supervision and author supervision
- Evaluation of the operational results of used refractory
materials
OBSAH
CONTENT
R M S I Katalóg/Catalogue
Obyčajný šamot
Dekoračný šamot
Tvrdý šamot
Kyslé šamoty
Šamotové stavivo pre Al-elektrolyzéry
Kaolínové šamoty
Vysokohlinité stavivá
Špeciálne vysokohlinité stavivá
Šamotovo-grafitové stavivo
Magnéziové stavivá
Spinelitické stavivá
AMC stavivá
Ľahčené stavivá
9
9
10
10
10
11
12
14
15
16
16
17
18
Fireclay
Decorative Bricks
High Duty Fireclay Bricks
Acid Bricks
Low Alumina Fireclay Brick
Super Duty Bricks
High Alumina Bricks
High Purity Alumina Bricks
Fireclay-Graphite Brick
Magnesia Bricks
Spinel Bricks
AMC Bricks
Insulating Bricks
Ľahčené izolačné žiarobetóny
Obyčajné hutné žiarobetóny
Vysokohlinité žiarobetóny
Torkretačné žiarobetóny
Samotečúce žiarobetóny
Žiaruvzdorné tmely
Žiaruvzdorné malty
Ubíjacie hmoty
21
22
24
26
28
29
30
32
Insulating Castables
Regular Dense Castables
High Alumina Castables
Gunning Castables
Self-flowing Castables
Put in Mortars
Refractory Mortars
Ramming Masses
MgO-C stavivá
MAC stavivá
35
41
MgO-C Bricks
MAC Bricks
Bázické hmoty
45
Basic Ramming Material
R M S I Katalóg/Catalogue
Obyčajný šamot / Fireclay
Dekoračný šamot / Decorative Bricks
Tvrdý šamot / High Duty Fireclay Bricks
Kyslé šamoty / Acid Bricks
Šamotové stavivo pre Al-elektrolyzéry / Low Alumina Fireclay Brick
Kaolínové šamoty / Super Duty Bricks
Vysokohlinité stavivá / High Alumina Bricks
Šamoto-grafitové stavivo / Fireclay–Graphite Brick
Špeciálne vysokohlinité stavivá / High Purity Alumina Bricks
Magnéziové stavivá / Magnesia Bricks
Spinelitické stavivá / Spinel Bricks
AMC stavivá / AMC Bricks
Ľahčený šamot / Insulating Bricks
R M S I Katalóg/Catalogue
Katalóg/Catalogue I R M S
OBYČAJNÝ ŠAMOT
FIRECLAY
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN ISO
10081-1
DEKORAČNÝ ŠAMOT
DECORATIVE BRICKS
KOSAM
NB
KOSAM
SC
KOSAM
SD
KOSAM
SDP
KODEK
P
KODEK
W
FC 35
FC 35
FC 30
FC 30
FC 35
FC 35
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
min.
typ.
38
-
36
-
33
-
33
-
38
Keramické
ostrivo
Ceramic
aggregates
52
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
max.
2,6
2,7
3
2,5
-
-
typ.
-
-
-
-
2,7
1
Objemová hmotnosť
Bulk Density (kg.m-3)
min.
2020
1950
1870
1900
1900
2180
typ.
-
-
-
-
-
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
min.
15
10
10
10
10
30
typ.
20
-
-
-
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
23
24
-
-
-
-
typ.
-
-
25
24
24
21
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
min.
-
-
-
-
-
-
typ.
1510
1500
1470
1470
-
-
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
min.
-
-
-
-
-
-
Surovinová báza
Base Material
Lupok
Fireclay
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes
(%)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
Tepelná rozťiažnosť
Thermal Expansion
(%)
Lupok
Fireclay
typ.
170
170
168
168
-
-
T/čas
T/time
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
-
-
typ
±0,2
±0,3
+0,5
-1,5
±1
-
-
max.
1450
1400
1350
1350
1350
1250
25°C
1,43
-
-
-
-
-
250°C
1,42
-
-
-
-
-
400°C
1,52
-
-
-
-
-
800°C
1,59
-
-
-
-
-
1000°C
1,63
-
-
-
-
-
1250°C
1,62
-
-
-
-
-
200°C
0,24
-
-
-
-
-
400°C
0,34
-
-
-
-
-
600°C
0,42
-
-
-
-
-
800°C
0,48
-
-
-
-
-
1000°C
0,53
-
-
-
-
-
1200°C
0,55
-
-
-
-
-
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Obyčajné šamoty – KOSAM sa používajú na murivá, klenby a
časti hutníckych pecí, sklárskych pecí, šachtových a rotačných
pecí na výpal vápna a cementu, kotlov, komínov a iných tepelných
agregátov.
Dekoračný šamot – KODEK P sa používa na murovanie izbových
a záhradných krbov, otvorených ohnísk, vykurovacích kotlov,
kachlí a pecí. Dekoratívne obklady stien v interiéroch i exteriéroch.
KODEK W – sa používa na obklady krbov a ohnísk, dekoratívne
obklady stien v interiéroch a exteriéroch
8
R M S I Katalóg/Catalogue
Regular fireclays – KOSAM are used to walls, roofs and parts
of metallurgy furnaces, glass furnaces, shaft and rotary furnaces
for firing lime and cement boilers, chimneys and other thermal
vessels.
Decorative bricks – KODEK P are used to – construction of
room and garden fire-places, open fireplaces, heating boilers, tile
stoves and furnaces
– decorative interior and exterior linings
KODEK W are used to – brick wall for garden fire-places and open
fireplaces, decorative interior and exterior linings
Katalóg/Catalogue I R M S
9
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
Surovinová báza
Base Material
EN ISO
10081-1
KOSAM
TB – J
KOSAM
VC
KOSAM
PD
KOSAM
KS
KOSAM
KS – H
FC 35
FC 35
FC 35
FC 35
LF 10
LF 10
LF 10
KYSLÉ ŠAMOTY
ACID BRICKS
Lupok
Fireclay
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
KOSAM
TB
Šamotové stavivo
pre Al-elektrolyzéry
Low Alumina
Fireclay Brick
KOSAM
Al
TVRDÝ ŠAMOT
HIGHDUTY FIRECLAY BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
min. 38
max.
typ.
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
min. 35
min. 37
min. 36
typ. 34
max. 30
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN ISO
10081-1
KOSAM
KA
KOSAM
39
KOSAM
41
KOSAM
42
KOSAM
43
KOSAM
43 - P
FC 40
FC 40
FC 40
FC 40
FC 40
FC 40
Lupok
Fireclay
Surovinová báza
Base Material
max. 34
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
min.
40
39
41
42
43
43
typ.
-
-
-
-
-
-
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
max.
1,6
-
1,5
1,5
-
1,7
typ.
-
1,5
-
-
1,5
-
typ.
-
-
-
-
-
1,6
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2200
-
2250
2260
2240
-
typ.
-
2260
-
-
-
2250
min.
35
50
60
60
50
40
typ.
-
-
-
-
-
-
2
-
2,5
2,6
-
2,6
-
1,6
1,3
-
-
-
-
-
typ. 60
max.70
min. 60
Obsah P2O5
P2O5 Content (%)
Lupok
Fireclay
Objemová hmotnosť
Bulk Density (kg.m-3)
min.
2100
2100
2090
2070
2000
2090
2150
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
min.
typ.
30
-
40
25
-
25
-
50
-
40
-
55
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
18
21
19
22
20
15
16
typ.
1540
1550
1520
1520
-
-
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
17
17
15
14
16
16
172
170
172
170
-
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
typ.
-
-
-
-
-
-
1400/5
1500/5
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
-
min.
1480
1460
1490
-
-
-
±0,2
0,-1,5
±0,3
±1
-0,2
-0,2
-
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
typ.
-
-
-
1540
1570
1560
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
min.
174
-
-
-
-
-
typ.
-
176
176
174
-
172
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
±0,4
±0,1
-0,2
±0,2
±0,2
±0,2
max.
1500
1550
1550
1550
1550
1550
(cykly/
cycles)
-
-
29
-
-
-
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes (%)
T/čas
T/time
typ.
Odolnosť voči pôsobeniu H2SO4
H2SO4 Resistance
(úbytok hmotnosti v %/ Weight
Loss in %)
max.
-
-
-
-
2
1,5
-
Odolnosť voči kryolitovej tavenine
Cryolite Resistance (cm)
typ.
-
-
-
-
-
-
4,5
Stredná veľkosť pórov
Average Pore – Diameter (µm)
typ.
-
-
-
-
-
-
5
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
max.
1400
1500
1480
1450
1400
1400
1500
20°C
25°C
250°C
300°C
400°C
600°C
800°C
900°C
1000°C
1100°C
1150°C
1250°C
20°C
200°C
250°C
400°C
500°C
600°C
800°C
1000°C
1200°C
1250°C
1400°C
1,55
1,47
1,50
1,57
1,60
1,61
0,21
0,33
0,42
0,51
0,59
0,64
-
-
-
-
1,23
1,37
1,57
1,65
1,72
1,87
1,91
0
0,18
0,33
0,47
0,58
0,46
-
1,610
1,730
1,880
-
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
Tepelná rozťažnosť
Thermal Expansion
(%)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
High-Duty Fireclay Bricks – KOSAM are used to furnace linings in
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
metallurgy, shaft and rotary furnaces for firing lime and cement, boilers,
Tvrdé šamoty – KOSAM sa používajú na výmurovky hutníckych pecí,
chimneys and other thermal aggregates exposed to abrasion, molten
šachtových a rotačných pecí na výpal vápna a cementu, kotlov, komínov a
metals, slags and chemical impacts.
iných tepelných agregátov vystavených oteru, roztaveným kovom, troskám
Acid Bricks – KOSAM are used to thermal aggregate linings where is
a chemickým vplyvom
requiring resistant to acid surroundings for example chimneys in power
Kyslý šamot – KOSAM sa používa na výmurovky tepelných agregátov,
engineering, pickling line.
v ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči kyslému prostrediu, napr.
Low-Alumina Fireclay Brick – KOSAM Al is used to electrolyzer
komíny v elektrárenskom priemysle, moriace linky.
permanent linings of aluminium production.
Šamotové stavivo pre Al-elektrolyzéry – KOSAM Al sa používa na trvalé
výmurovky elektrolyzérov pri výrobe hliníka.
10
KAOLÍNOVÉ ŠAMOTY
SUPER DUTY BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
R M S I Katalóg/Catalogue
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes
(%)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Odolnosť proti náhlym zmenám
teploty
Thermal Shock Resistance
T/čas
T/time
typ.
Ø - Typické hodnoty z roku 2006/2007 neslúžia pre reklamačné konanie
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Kaolínové šamoty – KOSAM sa používajú na vysokonamáhané
výmurovky hutníckych agregátov (napr. okružné vetrovody,
ohrievače vetra a šachty vysokých pecí), tepelných agregátov
vystavených oteru, roztaveným kovom, troskám a chemickým
vplyvom.
Super Duty Bricks – KOSAM are used to high-stress linings of
metallurgy aggregates (for example blast pipe, hot blast stoves
and shafts of blast furnace), thermal aggregates subjected to
abrasion, molten metals, slags and chemical impacts.
Katalóg/Catalogue I R M S
11
ALKO
50 VZ
VYSOKOHLINITÉ STAVIVÁ
HIGH - ALUMINA BRICKS
ALKO
ALKO
ALKO
ALKO
55 A
60 A
63
65 M
ALKO
72 M
ALKO
70 LC
HA 45
HA 55
HA 65
HA 65
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN ISO
10081-1
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density (kg.m-3)
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes (%)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
Mulit
Mullite
Lupok/Korund
Fireclay/Corundum
50
53
3
2,3
2150
2240
24
-
55
1,2
2500
40
15
-
59
60,5
1,2
2440
55
17
-
63
64
1,2
0,9
2500
2520
40
60
18
15
-
65
2,2
2300
40
22
-
70
1,5
2450
40
20
-
68
69
0,9
0,8
2500
2510
50
60
20
18
1550
typ.
-
1620
1700
1700
1650
1700
1650
typ.
178
178
180
180
180
180
180
1500/2
1500/4
1500/2
1500/4
1500/4
1500/2
1500/5
-0,5
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
T/čas
T/time
typ.
EN ISO
10081-1
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
Surovinová báza
Base Material
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density (kg.m-3)
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
ALKO
84 P
HA 75
HA 75
HA 75
HA 75
84
85
1,8
1,5
84
84
1,8
1,5
min.
typ.
max.
typ.
67
2,5
-
75
2
-
Bauxit
Bauxite
80
82
1,8
1,6
min.
2250
2600
2650
2900
3000
typ.
min.
typ.
max.
typ.
30
25
-
60
23
-
2800
45
60
20
18
3010
65
80
18
15
3020
80
100
16
14
min.
-
1560
1580
1620
1620
typ.
1670
-
-
1680
1680
typ.
180
180
180
180
180
1400/5
1400/5
1400/5
1500/5
1500/5
1
0,5
±0,4
±0,5
-0,2
max.
1550
1650
1650
1700
1700
1,91
-
-
2,980
-
T/čas
T/time
typ.
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes (%)
HA 65
ALKO
84
1550
1550
1650
1650
1650
1650
1600
250°C
-
-
2,40
-
-
2,60
-
300°C
400°C
-
-
2,30
-
-
2,30
-
500°C
-
-
-
2,460
-
600°C
-
-
-
-
-
2,30
-
600°C
1,93
-
-
-
-
800°C
-
-
2,10
-
-
2,20
-
650°C
-
-
-
2,340
-
800°C
2,08
-
-
-
-
850°C
-
-
-
2,390
-
-
-
1200°C
-
-
250°C
-
400°C
-
800°C
-
2,10
-
-
2
-
-
-
0,10
-
-
0,20
-
-
0,20
0,30
-
2,30
-
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
2,40
-
-
0,19
-
1000°C
2,21
-
-
-
-
-
0,30
-
1100°C
1,87
-
-
2,730
-
-
1250°C
3,45
-
-
-
-
-
1300°C
-
-
-
2,780
-
0,20
-
-
-
-
-
0,47
0,60
1000°C
-
-
0,40
-
-
0,72
-
300°C
600°C
0,40
-
-
-
-
800°C
0,55
-
-
-
-
1000°C
0,69
-
-
-
-
1200°C
-
-
0,50
-
-
0,84
-
1300°C
-
-
0,50
-
-
0,90
-
1400°C
-
-
0,50
-
-
0,98
-
1460°C
-
-
-
-
-
1,01
-
1500°C
-
-
0,60
-
-
-
-
typ.
-
-
64
-
-
70
-
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za
rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité stavivá – ALKO vynikajú vysokou žiaruvzdornosťou,
pevnosťou v tlaku, hutnosťou, oteruvzdornosťou a zvýšenou
odolnosťou voči roztaveným kovom, troskám, sklovinám a
chemickým vplyvom. Sú určené na murivá, klenby a extrémne
namáhané časti hutníckych agregátov (ohrievače vetra, vetrovody,
nisteje vysokých pecí, pojazdné miešače a nalievacie panvy
surového železa, oceliarenské liace panvy), šachtové a rotačné
pece na výpal vápna a cementu, výmurovky tunelových pecí na
výpal keramiky, horákové kamene a keramické koncovky horákov.
12
ALKO
70 B
Názov výrobku
Brand Name
VYSOKOHLINITÉ STAVIVÁ
HIGH - ALUMINA BRICKS
ALKO
ALKO
75 B
80 B
max.
600°C
Odolnosť proti náhlym zmenám
teploty
Thermal Shock Resistance
(cykly/cycles)
HA 55
min.
typ.
max.
typ.
min.
typ.
min.
typ.
max.
typ.
min.
1000°C
Tepelná rozťiažnosť
Thermal Expansion
(%)
HA 55
Andaluzit
Andalusite
Surovinová báza
Base Material
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
HA 55
Skupina výrobkov
Product Line
R M S I Katalóg/Catalogue
High-Alumina Bricks – ALKO – their typical properties include
high refractoriness, crushing strength, density, abrasion resistance
and with increased resistance to molten metals, slags, glass
and other chemical impacts. They are used to walls, roofs and
extremely stress parts of metallurgy aggregates (hot blast stoves,
blast pipes, gorn of blast furnaces, torpedo ladles and pouring
ladles for raw metal, casting ladles), shaft and rotary furnaces for
firing lime and cement, linings of tunnel furnace for firing ceramics,
burner blocks and ceramics burners’ endings.
Tepelná roztiažnosť
Thermal Expansion
(%)
1100°C
0,76
-
-
-
-
1250°C
0,85
-
-
-
-
1400°C
0,91
-
-
-
-
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité stavivá – ALKO vynikajú vysokou žiaruvzdornosťou,
pevnosťou v tlaku, hutnosťou, oteruvzdornosťou a zvýšenou
odolnosťou voči roztaveným kovom, troskám, sklovinám a
chemickým vplyvom. Sú určené na murivá, klenby a extrémne
namáhané časti hutníckych agregátov (ohrievače vetra, vetrovody,
vysoké pece, pojazdné miešače a nalievacie panvy surového
železa, oceliarenské liace panvy), šachtové a rotačné pece
na výpal vápna a cementu, výmurovky tunelových pecí na výpal
keramiky, horákové kamene a keramické koncovky horákov.
High-Alumina Bricks – ALKO – their typical properties include
high refractoriness, crushing strength, density, abrasion
resistance and with increased resistance to molten metals, slags,
glass and other chemical impacts. They are used to walls, roofs
and extremely stress parts of metallurgy aggregates (hot blast
stoves, blast pipes, blast furnaces, torpedo ladles and pouring
ladles for raw metal, casting ladles), shaft and rotary furnaces for
firing lime and cement, linings of tunnel furnace for firing ceramics,
burner blocks and ceramics burners’ endings.
Katalóg/Catalogue I R M S
13
ŠPECIÁLNE VYSOKOHLINITÉ STAVIVÁ
HIGH PURITY ALUMINA BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
ALKO
85 C
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN ISO
10081-1
HA 85
Surovinová báza
Base Material
ALKO
85 C
impregnované / impregnated
HA 85
ALKO
90 C
HA 85
Korund
Corundum
min.
typ.
max.
typ.
min.
typ.
min.
85
0,8
2850
85
86
0,8
0,6
3
5
3000
89
0,4
3000
typ.
-
3010
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
min.
60
60
60
typ.
-
70
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
18
-
8
18
-
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
min.
-
1650
-
typ.
1680
1680
1680
typ.
180
180
180
1500/5
1500/5
1500/5
±0,3
±0,3
±0,2
1700
1700
1600
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Obsah uhlíka
Carbon Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes
(%)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Odolnosť voči náhlym zmenám
teploty
Thermal Shock Resistance
(cykly/cycles)
T/čas
T/time
typ.
max.
typ.
33
-
ŠPECIÁLNE VYSOKOHLINITÉ STAVIVÁ
HIGH PURITY ALUMINA BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
-
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification according to EN
EN ISO
10081-1
ALKO
90 IT
ALKO
90 IT
impregnované
/ impregnated
ALKO
37 PG 15
HA 85
HA 85
FC 35
Surovinová báza
Base Material
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Korund
Corundum
min.
typ.
max.
ŠAMOTO-GRAFITOVÉ
STAVIVO
FIRECLAY–GRAPHITE
BRICK
90
0,3
Lupok
Fireclay
90
0,3
37
39
2,5
typ.
-
-
1,6
min.
typ.
min.
3020
3
3090
14
2150
typ.
-
-
2270
typ.
120
40
-
max.
typ.
17,5
-
8
-
13
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
typ.
-
-
-
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
typ.
-
-
-
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
max.
1650
1650
1600
Obsah uhlíka
Carbon Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Špeciálne vysokohlinité stavivá – ALKO 85 C a ALKO 90 C
vynikajú vysokou žiaruvzdornosťou, pevnosťou v tlaku, hutnosťou,
oteruvzdornosťou a zvýšenou odolnosťou voči roztaveným kovom,
troskám, sklovinám a chemickým vplyvom. Stavivá pre výmurovky
stien, klenieb a ostatných časti tepelných agregátov vystavene
oteru a priamemu styku s taveninou a troskou.
14
R M S I Katalóg/Catalogue
High Purity Alumina Bricks – ALKO 85 C and ALKO 90 C – their
typical properties include high refractoriness, crushing strength,
density, abrasion resistance and with increased resistance to
molten metals, slags, glass and other chemical impacts. Bricks for
linings, roofs and other parts thermal vessels exposed to abrasion
and direct contact with liquid metals and slag.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Špeciálne vysokohlinité stavivá – ALKO 90 IT vynikajú vysokou
žiaruvzdornosťou, pevnosťou v tlaku, hutnosťou, oteruvzdornosťou
a zvýšenou odolnosťou voči roztaveným kovom, troskám,
sklovinám a chemickým vplyvom. Je určená pre výlevky, škrtiace
clony a keramické dosky zasúvadlových uzáverov oceliarenských
pánvi.
Šamoto-grafitové stavivo – ALKO 37 PG 15 je produkt
viazaný chemickou väzbou, určený pre styk s tekutým kovom
(oceliarenské výlevky pri klasickom liati)
High Purity Alumina Bricks – ALKO 90 IT – their typical
properties include high refractoriness, crushing strength, density,
abrasion resistance and with increased resistance to molten
metals, slags, glass and other chemical impacts. They are used
to nozzles, throttling bore and ceramic plates for slide gates of
steel ladles.
Fireclay-Graphite Brick – ALKO 37 PG 15 is product bonded
with chemical bond witch is used to contact of molten metal (steel
nozzles with classic casting)
Katalóg/Catalogue I R M S
15
MAGNÉZIOVÉ STAVIVÁ
MAGNESIA BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
KOMAG KK
KOMAG C, V
M 95
M 85
MSp 80
MSp 80
Mŕtvopálená magnézia
Dead Burnt Magnesia
Sintrovaná magnézia
Sintered Magnesia
Sintrovaná magnézia
Sintered Magnesia
Spinel hlinitý
Aluminaspinel
typ.
-
-
6,5
12
max.
typ.
min.
typ.
1
95
-
8
7,5
86
88
1
86
-
0,7
83
84
typ.
1,4
2,5
1,6
typ.
-
-
min.
2800
typ.
min.
typ.
max.
typ.
typ.
EN ISO
10081-2
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
Surovinová báza
Base Material
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Obsah MgO
MgO Content (%)
Obsah CaO
CaO Content (%)
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density (kg.m-3)
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
12475-4
Surovinová báza
Base Material
ALKO
BSC
ALKO
80 AMC – D
ALKO
80 AMC – SE
ALKO
80 AMC – S
AC 60/10
AC 70/5
AC 70/5
AC 70/5
Bauxit
Bauxite
Korund
Corundum
Bauxit
Bauxite
Bauxit
Bauxite
min.
typ.
65
-
75
-
71
-
78
-
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
typ.
1
0,3
1,4
1,2
1
Obsah MgO
MgO Content (%)
1
-
min.
typ.
0,2
12
-
5,5
-
6,5
-
2850
2800
2750
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
typ.
3,5
1
5
2,3
40
20
-
2970
40
60
20
18
40
20
-
2850
35
40
20
18
Obsah SiC
SiC Content (%)
typ.
10
-
-
-
Obsah CaO
CaOContent (%)
typ.
0,2
-
-
-
1690
1650
1700
1700
1400/5
-
1550/5
1550/5
min.
typ.
min.
10
2840
5
3150
5
2920
5
2960
±0,1
-
0,2
0,2
typ.
-
-
-
-
max.
1700
1650
1700
1700
50°C
16,27
-
-
-
typ.
-
60
-
50
250°C
-
-
7,40
300°C
11,09
-
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
8
-
8
-
8,5
8
-
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
max.
1600
1700
1700
1700
400°C
-
3,660
5,70
-
600°C
6,56
3,310
4,60
-
800°C
-
3,130
3,60
-
900°C
4,71
-
-
-
1000°C
-
2,620
3,20
-
1100°C
3,91
-
-
-
1200°C
3,76
2,480
3,30
-
50°C
0,06
-
-
-
300°C
0,41
-
-
-
600°C
0,84
-
-
-
900°C
1,23
Tepelná rozťiažnosť
Thermal Expansion
1100°C
1,54
-
-
-
(%)
1200°C
1,68
-
-
-
1300°C
1,84
-
-
-
1400°C
1,98
-
-
-
1500°C
2,12
-
-
-
cykly/ cycles
-
-
typ. 30
-
Odolnosť proti náhlym zmenám
teplota
Thermal Shock Resistance
AMC STAVIVÁ
AMC BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
T/čas
T/time
typ.
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes (%)
SPINELITICKÉ STAVIVÁ
SPINEL BRICKS
KOSP
KOSP
10 B
20 B
Obsah zbytkového uhlíka
Residual Carbon Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
20°C
-
4,020
2,377
2,377
200°C
-
3,519
2,241
2,241
400°C
-
3,441
2,118
2,118
600°C
-
3,752
2,618
2,618
800°C
-
4,448
3,155
3,155
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za
rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Magnéziové stavivá – KOMAG sú používané na výmurovky
páliacich a prechodových pásiem pecí na výrobu vápna a cementu,
trvalé výmurovky kyslíkových konvertorov (KOMAG KK)
Spinelitické stavivá – KOSP sú používané na výmurovky páliacich
a prechodových pásiem pecí na výrobu vápna a cementu,
výmurovky nádob pri vákuovej výrobe ocele (KOSP 20 B)
16
R M S I Katalóg/Catalogue
Magnesia Bricks – KOMAG are used to linings of burning and
transition zones in furnaces for lime and cement, permanent
linings of oxygen converters (KOMAG KK)
Spinel Bricks – KOSP are used to linings of burning and transition
zones in furnaces for lime and cement, linings of containers in
vacuum steel production (KOSP 20 B)
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
AMC stavivá vynikajú vysokou odolnosťou voči tekutým kovom.
Sú určené pre výmurovky nalievacích pánvi surového železa
(ALKO BSC) a výmurovky stien oceliarenských liacich pánvi (ALKO
80 AMC-D, ALKO 80 AMC-S, ALKO 80 AMC-SE).
AMC bricks – are great at high resistance to molten metals. They
are used for linings of hot-metal ladles (ALKO BSC) and linings of
steel ladles (ALKO 80 AMC-D, ALKO 80 AMC-S, ALKO 80 AMCSE).
Katalóg/Catalogue I R M S
17
ĽAHČENÉ STAVIVÁ
INSULATING BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
KOLAS
50
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1094-2
Surovinová báza
Base Material
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
KOLAS
70
KOLAS
90
KOLAS
110
KOLAS
130
KOLAS
150
KOLAS
120 K
85-0,50-L 95-0,65-L 100-0,90
140-1,3
130-1,30
140-1,50
160-1,20
Perlit
Perlite
Ľahčené
ostrivo
Lightweight
aggregates
Ľahčené
korundové
ostrivo
Light-weight
alumina
material
30
2,8
30
3
-
30
3,8
-
84
0,6
1000 – 1100
1200 – 1400
1400 – 1600
1100 – 1300
Perlit
Perlite
min.
typ.
max.
typ.
Ľahčené ostrivo
Light-weight aggregates
18
2
22
2,0
28
3
-
450 – 600 600 – 800 800 – 1000
Ľahčené izolačné žiarobetóny / Insulating Castables
Obyčajné hutné žiarobetóny / Regular Dense Castables
typ.
-
-
-
-
-
-
-
min.
1
1,2
-
2-8
3
5
4-12
typ.
-
-
2
-
-
-
-
Skutočná pórovitosť
True Porosity (%)
typ.
80
75
67
60
53
46
60
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
typ.
940
1170
1170
1300
1380
1400
1680
Samotečúce žiarobetóny / Self-flowing Castables
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
typ.
142
150
150
155
168
168
180
Žiaruvzdorné tmely / Put in Mortars
850/12
950/12
1000/12
1100/12
1300/12
1400/12
1100/12
-0,3
-1,5
-0,2
-0,3
±0,3
-1,8
-0,3
max.
900
950
1000
1400
1300
1400
1400
200°C
0,19
0,23
0,28
0,31
0,72
0,86
1,12
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
Trvalé dĺžkové zmeny
Permanent Linear Changes
(%)
Teplota použitia
Servis Temperature (°C)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
T/čas
T/time
typ.
400°C
0,20
0,25
0,30
0,34
0,74
0,89
1,02
600°C
0,23
0,28
0,34
0,40
0,80
1,00
0,97
800°C
0,28
0,34
0,40
0,47
0,86
1,10
0,99
1000°C
-
-
-
0,60
1,06
1,19
1,07
1100°C
-
-
-
0,64
1,19
1,29
-
1200°C
-
-
-
-
-
-
1,17
Vysokohlinité žiarobetóny / High Alumina Castables
Torkretačné žiarobetóny / Gunning Castables
Žiaruvzdorné malty / Refractory Mortars
Ubíjacie hmoty / Ramming Masses
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Ľahčené šamotové materiály – KOLAS sa používajú ako
izolačné výmurovky tepelných agregátov v hutníckom priemysle,
v energetickom priemysle (izolácie kotlov), v priemysle výroby
stavebných materiálov (v šachtových a rotačných peciach na výpal
vápna a cementu, tunelových peciach na výpal keramiky)
18
R M S I Katalóg/Catalogue
Insulating bricks – KOLAS are used as insulating linings of thermal
aggregates in metallurgy, power engineering (boilers’ insulating),
industry of building materials (in shaft and rotary furnaces for firing
lime and cement, tunnel furnaces for firing ceramics)
Katalóg/Catalogue I r e f r a k o
ĽAHČENÉ IZOLAČNÉ ŽIAROBETÓNY
INSULATING CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1402-1
KOPORO
011
KOPORO
012
KOPORO
014
KOPORO
0165
MCC
MCC
MCC
MCC
Surovinová báza
Base Material
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
0–6
0–6
0–6
0–5
-
-
-
-
typ.
50 – 60
30 – 35
17 – 20
30-33
min.
typ.
max.
typ.
40
1,5
-
42
2
-
45
2,3
-
86
0,2
typ.
16,5
10
9
9
800 – 1000
1250 – 1450
1750 – 1900
-
typ.
-
-
-
1250
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing
(kg.m-3)
min.–max.
700 – 900
1200 – 1320
1600 – 1750
-
typ.
-
-
-
1200
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
-
-
30
-
typ.
8
11
-
5
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
1,5
3
15
3
typ.
-
-
-
-
1100/5
1200/5
1400/5
1500/5
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Obsah CaO
CaO Content (%)
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
typ.
-1,7
-0,8
-0,5
-1
max.
1100
1200
1400
1600
1,05
1,5
2
1,3
200°
0,25
0,41
0,60
1,49
400°
0,25
0,41
0,62
1,24
600°
0,28
0,44
0,67
1,16
800°
0,31
0,49
0,76
1,18
1000°
0,42
0,60
0,88
1,18
1100°
0,50
0,69
-
-
1200°
-
0,80
1,07
1,21
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Ľahčené izolačné žiarobetóny – KOPORO sú žiarobetóny s
hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie liatím a vibrovaním.
Vyznačujú sa vysokou izolačnou schopnosťou a možnosťou
spracovania do prefabrikátov rôznych tvarov a rozmerov. Sú
určené pre aplikácie do pracovných a tepelno–izolačných vrstiev
žiaruvzdorných výmuroviek, bez priameho styku s tekutým kovom. Voľba správneho druhu KOPORO je riadená predovšetkým
prevádzkovými podmienkami v príslušnom tepelnom zariadení
teplotou použitia žiarobetónu.
20
R M S I Katalóg/Catalogue
Sférický
korund
Spherical
Corundum
Ľahčené ostrivo
Light-weight material
Typické hodnoty
technických
parametrov
sú merané v
súčasnosti,
reprezentujú
priemerné hodnoty
za rok a nemôžu
byť považované
za garantované
hodnoty.
Typical values
of technical
parameters are
measured at current
time, represents
average of annual
measuring and can
not be intended as
guaranteed values.
Insulating Castables – KOPORO are castables with hydraulic
bond, suitable for installation by casting and vibration processing.
Their typical properties include high insulating attributes and
possibility to process in to various prefabricated shapes and sizes.
They are intended to application in working and thermal-insulating
layers of refractory linings, without direct contact with molten
metals. Selection of proper KOPORO type depend on service
conditions in thermal aggregate and service temperature castable.
Katalóg/Catalogue I R M S
21
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1402-1
KOFOND
F2 P1
KOFOND
F3
KOFOND
F3 – J
MCC
MCC
MCC
Surovinová báza
Base Material
MCC
MCC
KOFOND
1400
MCC
Lupok
Fireclay
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
KOFOND KOFOND KOFOND
F3Ž
F4S
1200
MCC
0–6
0–6
0 – 3,15
0–6
0–6
0–6
0–6
12 – 14
-
-
-
-
9 –11
-
9 – 11
12 – 14
9 – 13
9 – 11
-
9-11
typ.
min.
typ.
max.
typ.
32
35
3
2
32
3
-
32
3
-
32
3
-
43
1,7
-
31
33
3
2
44
1,7
-
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
12
11
11
11
5
12
5,6
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing
(kg.m-3)
typ.
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
2070
2000
2040
2020
1960
1920
2040
2000
2140
1950
2100
2030
2050
1930
KOFOND
FK 5
KOFOND
F6A - 1
KOFOND
F6 S1
KOFOND
F5BT
KOFOND
B 80
KOFOND
B 84
KOFOND
FC 20
MCC
MCC
MCC
MCC
LCC
MCC
MCC
Surovinová báza
Base Material
Lupok
Fireclay
Andaluzit
Andalusite
Mulit
Mullite
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
-
-
10 – 11
-
-
8 – 10
-
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
Orient. spotreba zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
EN
1402-1
Bauxit
Bauxite
Korund
Corundum
typ.
5,5 – 6
8 – 10
9 – 11
5-6
-
7–9
min.
typ.
max.
typ.
55
1
64
1
-
68
70
2
1,2
70
2
-
84
0,9
84
1,8
-
90
0,7
-
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
2,8
5
4,5
5,3
2,5
6
6
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
typ.
40
-
-
-
6
-
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
2370
2520
2370
2460
2750
2650
2750
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing (kg.m-3)
typ.
2220
2350
2350
2300
2900
2580
2600
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
-
40
30
50
-
50
30
typ.
90
-
45
-
50
-
-
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
-
40
30
15
-
25
30
typ.
150
-
40
-
100
-
-
1500/5
1550/5
1400/5
1400/24
1500/5
1500/5
1600/5
typ.
0,1
0,7
-1
0,8
-0,9
-0,9
±0,2
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
15
20
20
-
45
20
30
typ.
30
-
-
20
-
30
-
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
4
10
7
10
25
10
25
typ.
10
-
-
-
-
20
-
1150/5
1200/5
1200/5
800/5
1400/5
1200/5
1400/5
typ.
±0,5
±1,5
±1
±0,5
±0,5
0
0,2
max.
1200
1200
1250
1200
1450
1200
1400
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1500
1600
1450
1450
1650
1650
1600
typ.
1200
1300
1250
1300
1420
1280
1410
2,1
-
2,1
-
2,1
-
2,25
-
2,1
-
min.
typ.
1530
1550
1450
1480
-
1680
1680
1620
typ.
2,1
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
typ.
176
180
-
-
-
-
180
typ.
2,35
-
2,6
-
2,5
2,5
-
-
2,5
2,8
-
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Obyčajné hutné žiarobetóny – KOFOND sú žiarobetóny
s hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie vibrovaním,
predovšetkým pre mechanicky namáhané monolitické výmurovky. Umožňujú výrobu prefabrikátov. Voľba správneho druhu
KOFOND je riadená predovšetkým prevádzkovými podmienkami
v príslušnom tepelnom zariadení a teplotou použitia žiarobetónu.
22
VYSOKOHLINITÉ ŽIAROBETÓNY
HIGH ALUMINA CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
OBYČAJNÉ HUTNÉ ŽIAROBETÓNY
REGULAR DENSE CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
R M S I Katalóg/Catalogue
Regular dense castables – KOFOND are castables with
hydraulic bond, suitable for installation by vibration processing for
mechanical stressed monolithic linings. They enable prefabricated
shape production. Selection of proper KOFOND type depend on
service conditions in thermal aggregate and service temperature
castable.
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité žiarobetóny – KOFOND sú žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie vibrovaním, predovšetkým
pre mechanicky namáhané monolitické výmurovky. Umožňujú
výrobu prefabrikátov. Voľba správneho druhu KOFOND je riadená
predovšetkým prevádzkovými podmienkami v príslušnom tepelnom zariadení a teplotou použitia žiarobetónu.
High-Alumina Castables – KOFOND are castables with
hydraulic bond, suitable for installation by vibration processing for
mechanical stressed monolithic linings. They enable prefabricated
shape production. Selection of proper KOFOND type depend on
service conditions in thermal aggregate and service temperature
castable.
Katalóg/Catalogue I R M S
23
VYSOKOHLINITÉ ŽIAROBETÓNY
HIGH ALUMINA CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
KOFOND
FA 5
KOFOND
BTA
KOFOND
LC HK
KOFOND
LC 18
KOFOND
FT SP 25
KOFOND
FT SP 35
MCC
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC
Andaluzit
Andalusite
Bauxit
Bauxite
0-6
0–6
0–6
0–6
0–6
0-6
typ.
4,5 –5
5–6
4,5 – 5
4,5 – 5
4,5 – 5
5
min.
typ.
max.
typ.
65
0,9
-
84
1,8
-
93
0,5
-
94
0,5
-
89
90
0,5
-
87
0,5
-
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
2,5
1,2
1,4
1,8
1,5
Obsah SiC
SiC Content (%)
typ.
-
-
-
-
Obsah MgO
MgO Content (%)
typ.
-
-
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
2650
2880
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing (kg.m-3)
typ.
2500
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN 1402-1
Surovinová báza
Base Material
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Orient. spotreba zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN 1402-1
KOFOND
K-SC 10
KOFOND
K-SC 20
KOFOND
AK-SC 10
KOFOND
AK-SC 15
KOFOND
BK-SC 15
MCC
MCC
MCC
MCC
MCC
Surovinová báza
Base Material
Korund
Corundum
Lupok
Fireclay
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Andaluzit
Andalusite
Bauxit
Bauxite
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
Orient. spotreba zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
typ.
6-7,5
6-7,5
6-7
6-7
6-7
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
typ.
50
48
66
62
68
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
typ.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
3
3
2,8
2,8
2,8
-
5
Obsah SiC
SiC Content (%)
typ.
10
20
10
15
13
-
6
5
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
2380
2410
2750
2600
2740
3160
3110
3020
2970
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing (kg.m-3)
typ.
2340
2370
2590
2460
2640
-
3040
3070
2950
2750
typ.
100
100
100
70
90
40
15
50
70
40
-
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
typ.
-
-
-
-
-
70
typ.
120
80
70
60
80
min.
80
-
100
90
150
-
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
typ.
-
-
-
-
-
90
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
1400/5
1500/5
110/24
1500/5
1650/5
1500/5
1500/5
typ.
-0,2
-0,2
0,8
0,8
0,3
typ.
1
0
0,4
-0,1
0,1
2,2
max.
1500
1500
1500
1500
1500
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1600
1650
1700
1750
1750
1750
typ.
1530
1530
1500
1500
1500
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
min.
typ.
1600
-
1650
1700
1700
1700
1700
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,78
3,1
3,2
3,1
3,2
3,2
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité žiarobetóny – KOFOND sú žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie vibrovaním. Vyznačujú
sa vysokou odolnosťou voči tekutým kovom a troskám, vysokými
tepelno–mechanickými vlastnosťami, odolnosťou voči náhlym
zmenám teplôt. Sú určené pre aplikácie v hutníckych agregátoch
(výmurovky oceliarenských liacich a nalievacich pánvi) a prefabrikátoch (výtokové kamene). Voľba správneho druhu KOFOND je
riadená predovšetkým prevádzkovými podmienkami v príslušnom
tepelnom zariadení a teplotou použitia žiarobetónu.
24
VYSOKOHLINITÉ ŽIAROBETÓNY s obsahom karbidu kremíka
HIGH ALUMINA CASTABLES with SiC Content
Skupina výrobkov
Product Line
R M S I Katalóg/Catalogue
High-Alumina Castables – KOFOND are castables with hydraulic
bond, suitable for installation by vibration processing. Their typical
properties include high resistance to molten metal and slag,
high thermal – mechanical attributes, resistance to unexpected
thermal changing. They are intended to application on metallurgy
aggregates (lining of pouring and casting ladles) and prefabricates
(outflow blocks). Selection of proper KOFOND type depend on
service conditions in thermal aggregate and service temperature
castable.
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné
hodnoty za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité žiarobetóny s obsahom SiC-KOFOND sú
žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie
liatím. Sú určené pre pracovnú výmurovku tepelných zariadení
(dno spaľovacej komory parného kotla, štíty odvŕtavacieho stroja
vysokých pecí a pod.).
High-Alumina Castables – KOFOND are castables with hydraulic
bond, suitable for installation by casting. They are intended to
application on working lining of heat aggregates (combastion
chamber working lining of steam boiler, shields of drilling machine
at blast furnace, etc.).
Katalóg/Catalogue I R M S
25
TORKRETAČNÉ ŽIAROBETÓNY
GUNNING CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1402-1
KOTOR
T2S
KOTOR
T2S ŠPECIÁL
KOTOR
T2S – J
KOTOR
TK
KOTOR
TO7S
KOTOR
TO7S – J
MCC
MCC
MCC
MCC
MCC
MCC
Surovinová báza
Base Material
Lupok
Fireclay
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Mulit
Mullite
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
8 – 10
min.
typ.
max.
typ.
60
1,1
-
60
1,1
-
90
91
0,5
0,2
90
0,5
-
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
5
5,4
5,5
5,5
typ.
2430
2400
2750
2750
typ.
2250
2150
2650
2530
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
30
30
40
40
typ.
-
-
-
-
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
40
30
30
30
typ.
-
-
-
-
1550/5
1500/5
1600/5
1600/5
typ.
-0,9
0,9
0,5
0,5
max.
1600
1500
1600
1600
typ.
1550
1530
1600
1600
typ.
2,7
-
2,3
-
2,9
2,9
-
typ.
1750-1950
1800-1940
-
-
11 – 13
min.
typ.
max.
typ.
43
2
-
50
1,5
-
43
47
2
1,2
37
39
1,5
1
68
69
2
1,2
65
68
2
1
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
5,4
6
6
5,2
3,5
5
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
2100
2100
2050
2150
2240
2200
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing
(kg.m-3)
typ.
1990
1900
1950
2030
2250
2200
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing
(kg.m-3)
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
20
50
30
35
25
25
typ.
-
-
55
50
30
30
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
10
40
20
18
20
20
typ.
-
-
25
25
40
30
1300/5
1400/5
1300/5
1300/5
1400/5
1400/5
-0,2
-0,5
-0,5
-0,1
±1
-1
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg/m3)
1300
1400
1400
typ.
1400
1450
1400
1400
1450
1450
typ.
2,1
-
2,1
-
2,1
2,4
2,5
2
-
-
-
-
typ.
1500-1600 1800-1940
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Torkretačné žiarobetóny – KOTOR sú žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené k strojnému nanášaniu na výmurovku pomocou stlačeného vzduchu, torkrétovaním. Umožňujú rýchlu
opravu opotrebovaných, resp. poškodených výmuroviek, ako aj
nanášanie nových monolitických výmuroviek. Voľba správneho
druhu KOTOR je riadená predovšetkým prevádzkovými podmienkami v príslušnom tepelnom zariadení a teplotou použitia
žiarobetónu.
R M S I Katalóg/Catalogue
Gunning Castables – KOTOR are castables with hydraulic bond
which are installed by machine application on linings with using
compressed air (gunning). They enable prompt reparation of used
or damaged linings as well as new monolithic lining application.
Selection of proper KOTOR type depend on service conditions in
thermal aggregate and service temperature castable.
Korund
Corundum
8 – 10
10 – 12
1300
Andaluzit
Andalusite
9 – 11
11 – 13
1300
MCC
8 – 10
13 – 14
1300
MCC
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
10 – 12
max.
MCC
0–3
10 – 13
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
MCC
0–6
0–3
typ.
KOTOR
TO9 – J
0 – 3,15
0–6
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
KOTOR
TO9
0–4
0–4
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
KOTOR
TO7A – 2
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
0–3
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
EN
1402-1
KOTOR
TO7A – 1
Surovinová báza
Base Material
0–6
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
26
Názov výrobku
Brand Name
0–6
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
TORKRETAČNÉ ŽIAROBETÓNY
GUNNING CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6 (°C)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg/m3)
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of
annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of
annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Vysokohlinité žiarobetóny – KOTOR sú žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené k strojnému nanášaniu na výmurovku pomocou stlačeného vzduchu, torkrétovaním. Umožňujú rýchlu
opravu opotrebovaných, resp. poškodených výmuroviek, ako aj
nanášanie nových monolitických výmuroviek. Voľba správneho
druhu KOTOR je riadená predovšetkým prevádzkovými podmienkami v príslušnom tepelnom zariadení a teplotou použitia
žiarobetónu.
Gunning Castables – KOTOR are castables with hydraulic bond
which are installed by machine application on linings with using
compressed air (gunning). They enable prompt reparation of used
or damaged linings as well as new monolithic lining application.
Selection of proper KOTOR type depend on service conditions in
thermal aggregate and service temperature castable.
Katalóg/Catalogue I R M S
27
KOSAT
A
KOSAT
FK 7
KOSAT
B
KOSAT
C
KOSAT
T
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC
Lupok
Fireclay
Andaluzit
Andalusite
Mulit
Mullite
Bauxit
Bauxite
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
-
-
5–6
5–6
5–6
5–6
typ.
7-9
6 – 6,5
-
-
-
-
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
min.
typ.
max.
typ.
61
1,5
-
65
0,9
-
69
1
-
88
90
0,8
0,7
95
0,5
-
95
96
0,5
0,1
typ.
1,8
1,4
2,5
1,8
1,5
1,5
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
min.
-
2650
-
-
-
-
typ.
2300
-
2700
2980
3100
3030
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing (kg.m-3)
min.
typ.
2200
2550
-
2680
3100
3080
3070
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
min.
40
40
120
40
70
45
typ.
-
-
-
60
-
50
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
min.
50
60
150
100
180
150
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1402-1
Surovinová báza
Base Material
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Orient. spotreba zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
-
-
130
-
170
1500/5
1600/5
1400/5
1500/5
1600/5
1650/5
typ.
±1
±0,15
-0,8
-1,5
-0,3
-1,3
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1500
1600
1600
1550
1700
1650
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE
typ.
-
180
-
-
-
-
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
typ.
1550
1600
1600
1600
1700
1700
Pevnosť v ohybe po 110 °C/24 h
Cold Modulus of Rupture (MPa)
typ.
-
5
-
-
-
-
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
typ.
2,4
2,7
2,7
3
3,2
3,2
Trvalé dĺžkové zmeny po výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Surovinová báza
Base Material
KOTMEL
S 150 V
KOTMEL
S 150 T
KOTMEL
S 170
Lupok
Fireclay
KOTMEL
S 180
Korund
Corundum
Väzba
Bond
Korund
Corundum
-
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
KOTMEL
1200 KV
Názov výrobku
Brand Name
KOSAT
L
Názov výrobku
Brand Name
ŽIARUVZDORNÉ TMELY
PUT IN MORTARS
Skupina výrobkov
Product Line
SAMOTEČÚCE ŽIAROBETÓNY
SELF-FLOWING CASTABLES
Skupina výrobkov
Product Line
KOTMEL
S BSC
Bauxit
Bauxite
Chemická
Chemical
EN
1402-1
Malta tuhnúca na vzduchu
Air Setting Mortar
0-0,5
0 – 0,5
0 – 0,5
0-0,5
0-0,5
0 – 0,2
-
-
-
-
-
-
typ.
28-32
28 – 32
28 – 32
16 – 18
16-18
28 – 29
min.
tip.
max.
typ.
4
2,3
40
2,3
-
40
2,3
-
80
1,1
-
90
0,7
75
0,5
-
Obsah P2O5
P2O5 Content (%)
min.
-
-
-
-
-
1,5
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1300
1500
1500
1700
1780
1600
-
-
-
-
-
-
typ.
10201220
1020 –
1220
1020 –
1220
1420 –
1520
1450-1550
1200-1300
3
3
3
4,3
4,3
-
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg.m-3)
Spotreba suchej zmesi
v kg / m2 špár o hrúbke 2 mm
Dry Mass Demand in kg / m2
of Joints 2 mm Thickness
Odolnosť voči H2SO4 pri klasif.
teplote
Resistance to H2SO4 at Classif. Temperature (%)
typ.
-
-
-
-
-
1,1
(max. hrúbka
0,5 mm/
max. thickness
0,5 mm)
99,20
-
-
-
-
-
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Samotečúce žiarobetóny – KOSAT sú žiarobetóny s hydraulickou väzbou, určené pre spracovanie samotečením a samozhutnením. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči tekutým kovom a
troskám, dobrými tepelno-mechanickými vlastnosťami, odolnosťou
voči náhlym zmenám teplôt. Sú určené pre aplikácie v hutníckych
agregátoch (výmurovky OC LP, NP) a prefabrikátoch (výtokové kamene). Voľba správneho druhu KOSAT je riadená predovšetkým
prevádzkovými podmienkami v príslušnom tepelnom zariadení a
teplotou použitia žiarobetónu.
28
R M S I Katalóg/Catalogue
Self-flowing Castables – KOSAT are castables with hydraulic
bond, suitable for installation by self-flowing. Their typical
properties include high resistance to molten metal and slag,
high thermal-mechanical attributes, resistance to unexpected
thermal changing. They are intended to application on metallurgy
aggregates (lining of pouring and casting ladles) and prefabricates
(outflow blocks). Selection of proper KOSAT type depend on
service conditions in thermal aggregate and service temperature
castable.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Žiaruvzdorné tmely – KOTMEL sú tmely s chemickou väzbou. Rozrábajú sa vodou na vhodnú konzistenciu. Vyznačujú sa zvýšenou
pevnosťou spoja. Sú určené na murovanie žiaruvzdorných výmuroviek, tmelenie poškodených miest na výmurovke. Voľba správneho druhu KOTMEL závisí od druhu murovaných stavív a teplotných
podmienok prevádzkovania tepelného agregátu.
Put in Mortars – KOTMEL are mastics with chemical bond.
They are diluted with water in to suitable consistence. They are
characterized by increased bond strenght. They are intended to
installation of refractory linings, binding of destruction places in
linings. Selection of proper KOTMEL type depends on type of
bricks and thermal conditions of thermal aggregate operation.
Katalóg/Catalogue I R M S
29
ŽIARUVZDORNÉ MALTY
REFRACTORY MORTARS
Skupina výrobkov
Product Line
KOUL
35
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
KOMAL
SH
KOMAL
36
EN
1402-1
KOMAL
36 S
Keramická
Ceramic
Hydraulická
Hydraulic
Surovinová báza
Base Material
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
KOMAL
60
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
KOMAL
65 R
EN
1402-1
0–2
0 – 0,09
0-1
0-1
0 – 0,1
0 – 0,1
0 – 0,1
20 – 30
-
-
-
-
-
20 – 30
20 – 30
typ.
-
39
20 – 30
30-40
20-30
-
-
min.
typ.
max.
35
37
4
32
4
36
2,8
27
-
36
2,8
24
28
2,5
38
2,8
42
2,2
typ.
3
-
-
3
-
2,2
-
-
Obsah CaO
CaO Content (%)
typ.
-
-
-
9
-
-
-
-
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE
(ISO)
typ.
168
168
170
120
170
170
170
175
Teplota použitia
Service Temperature
(°C)
max.
1400
1400
1400
1250
1400
1400
1400
1450
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg.m-3)
typ.
930 – 970
1100 –
1300
620 – 820
-
1100-1400
-
1300
-
KOMAL
80 B
KOMAL
85 C
Keramická
Ceramic
Surovinová báza
Base Material
0 – 0,1
KOMAL
70
Malta tuhnúca na vzduchu
Air Setting Mortar
Väzba
Bond
Keramická
Ceramic
Lupok
Fireclay
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
KOMAL KOMAL KOMAL
36 A
Z
42 R
Malta tuhnúca na vzduchu
Air Setting Mortar
Väzba
Bond
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand
(l/100 kg)
KOMAL
36 H
ŽIARUVZDORNÉ MALTY
REFRACTORY MORTARS
Skupina výrobkov
Product Line
Mulit
Mullite
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
Bauxit
Bauxite
Korund
Corundum
0–1
0 – 0,1
0 – 0,1
0 – 0,1
0 – 0,1
-
-
20 – 30
20 – 30
20 – 30
20 – 30
typ.
20 – 30
-
-
-
-
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
min.
-
65
70
80
85
typ.
60
-
-
-
-
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
max.
-
1,5
2
2
1,5
typ.
2,2
-
-
-
-
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE (ISO)
typ.
174
179
177
182
185
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1500
1600
1600
1600
1700
typ.
1200-1300
-
-
-
-
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg.m-3)
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Žiaruvzdorné malty – KOMAL sú malty s keramickou, resp. hydraulickou väzbou. Rozrábajú sa vodou na vhodnú konzistenciu.
Sú určené na murovanie žiaruvzdorných výmuroviek. KOMAL 36
A je určený pre ochranu povrchu MgO-C výmurovky, pri nahrievaní
v tepelných agregátoch. Voľba správneho druhu KOMAL závisí od
druhu murovaných stavív a teplotných podmienok prevádzkovania
tepelného agregátu.
KOUL 35 je určený na utesňovanie uzáverov plniacich otvorov
koksových komôr.
30
R M S I Katalóg/Catalogue
Refractory Mortars – KOMAL are mortars with ceramic
or hydraulic bond. They are diluted with water in to suitable
consistence. They are intended to installation of refractory linings.
KOMAL 36 A is intended to protection of MgO-C lining surface
during heating in thermal aggregates. Selection of proper KOMAL
type depends on type of bricks and thermal conditions of thermal
aggregate operation.
KOUL 35 is intended to sealing of coking chamber filling opening
covers.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Žiaruvzdorné malty – KOMAL sú malty s hydraulickou väzbou.
Rozrábajú sa vodou na vhodnú konzistenciu. Sú určené na
murovanie žiaruvzdorných výmuroviek. Voľba správneho druhu
KOMAL závisí od druhu murovaných stavív a teplotných podmienok
prevádzkovania tepelného agregátu.
Refractory Mortars – KOMAL are mortars with hydraulic bond.
They are diluted with water in to suitable consistence. They are
intended to installation of refractory linings. Selection of proper
KOMAL type depends on type of bricks and thermal conditions of
thermal aggregate operation.
Katalóg/Catalogue I R M S
31
UBÍJACIE HMOTY
RAMMING MASSES
Skupina výrobkov
Product Line
KOPLAST
S M6
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN
1402-1
KOPLAST
S 90
Suchý plastický ubíjací materiál
Dry Plastic Ramming Material
Surovinová báza
Base Material
Mulit
Mullite
Korund
Corundum
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
0–6
0–6
3 – 3,5
-
typ.
-
3 – 3,5
min.
typ.
max.
typ.
63
1,4
88
0,8
-
Obsah P2O5
P2O5 Content (%)
typ.
2,4
2,4
Objemová hmotnosť
Bulk Density
po/After 110 °C/24 h (kg.m-3)
typ.
2500
3110
Objemová hmotnosť po výpale
Bulk Density After Firing (kg.m-3)
typ.
2400
2950
Pevnosť v tlaku po 110 °C/24 h
Cold Crushing Strenght
After 110 °C/24 h (MPa)
typ.
20
40
Pevnosť v tlaku po výpale
Cold Crushing Strenght
After Firing (MPa)
typ.
25
45
1600/5
1600/5
typ.
±0,5
1
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
max.
1500
1650
Žiaruvzdornosť
Refractoriness PCE
typ.
-
180
Únosnosť v žiare t0,6
Refractoriness Under Load t0,6
(°C)
typ.
1500
1600
typ.
2,5
3,2
-
Orientačná spotreba zámesovej
vody
Water Demand (l/100 kg)
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
Teplota výpalu
Firing Temperature (°C/h)
Trvalé dĺžkové zmeny po
výpale
Permanent Linear Changes
After Firing (%)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable Demand (t/m3)
MgO-C stavivá / MgO-C Bricks
MAC stavivá / MAC Bricks
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty
za rok a nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
POUŽITIE / APPLICATION:
Ubíjacie hmoty – KOPLAST sú hmoty s chemickou väzbou, určené
pre spracovanie ubíjaním. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou
voči tekutým kovom a troskám, dobrými tepelno-mechanickými
vlastnosťami a odolnosťou voči náhlym zmenám teplôt. Sú určené
pre aplikácie v tepelných agregátoch v podmienkach, kde je
neefektívne použiť stavivá. Voľba správneho druhu KOPLAST je
riadená predovšetkým prevádzkovými podmienkami v príslušnom
tepelnom zariadení a teplotou použitia ubíjacej hmoty.
32
R M S I Katalóg/Catalogue
Ramming Masses – KOPLAST are masses with chemical bond,
suitable for installation by ramming. Their typical properties include
high resistance to molten metal and slag, well thermal-mechanical
attributes, resistance to unexpected thermal changing. They
are intended to application in thermal aggregates where are
not effective to used bricks. Selection of proper KOPLAST type
depend on service conditions in thermal aggregate and service
temperature ramming mass.
Katalóg/Catalogue I R M S
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
EN ISO
10081-3
KOMAG
94 VZ
KOMAG
96 TZ 5
KOMAG KOMAG KOMAG KOMAG
96 TZ 10 96 TZ 15 96 TZ 15 A L 6224
MC 90/7
MC 95/7
MC 95/10
Surovinová báza
Base Material
KOMAG
L 6234
MC 95/10 MC 95/10 A MC 95/10 A MC 95/10 A
Tavená magnézia
Fused Magnesia
Obsah MgO
MgO Content
typ. 95
typ. 96
min. 96
typ. 96
min. 96
typ. 96
typ. 96
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
typ. 1
typ. 0,8
max. 0,9
typ. 0,8
max. 0,9
typ. 0,8
typ. 0,8
Obsah CaO
CaO Content
-
-
max. 2,5
-
max. 2,5
-
-
Obsah SiO2
SiO2 Content
-
-
max. 1
-
max.1
-
-
C/S
modul/modulus
-
-
≥2
-
≥2
-
-
min.
-
4,5
9,5
-
-
9,5
12,5
typ.
10
7
-
15
15
12
15
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2850
2900
2870
2850
2900
2930
2900
typ.
2895
3035
-
2970
-
3000
2940
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing
Strenght (MPa)
min.
30
30
30
27
27
30
30
typ.
40
50
-
35
-
40
40
Teplota použitia
Service Temperature
(°C)
max.
-
-
1700
-
1700
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
6,5
7
6
7
-
7
5,5
6
-
6
4
6
4
Chemické zloženie
horečnatej zložky
staviva
Chemical Composition
of The Used Magnesia
Component
(%)
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon
Content
(%)
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá – KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí, tandemových
pecí a liacich panvy na výrobu ocele.
34
R M S I Katalóg/Catalogue
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service life
of lining in high temperature processing conditions. Working lining
of BOF for steel production is used including tapping rings and
blocks, electric arc furnaces, tandem furnaces and casting ladles
intended for steel production.
Katalóg/Catalogue I R M S
35
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
EN ISO
10081-3
KOMAG
97 TZ 5
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
97 TZ 10 97 TZ 15 97 TZ 10 (KOK) 97 TZ 15 (KOK) 97 TZ 5 A
Názov výrobku
Brand Name
MC 95/7
MC 95/10
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
MC 95/10
Surovinová báza
Base Material
MC 95/10
MC 95/10
MC 95/7 A
typ. 97
min. 97
min. 97
min. 97
typ. 97
typ. 97
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
typ. 0,6
max. 0,7
max. 0,7
max. 0,7
typ. 0,6
typ. 0,6
Obsah CaO
CaO Content
-
max. 1,4
max. 1,4
max. 1,4
-
-
Obsah SiO2
SiO2 Content
-
max. 0,7
max. 0,7
max. 0,7
-
-
C/S
modul/modulus
-
≥2
≥2
≥2
-
-
min.
4,5
9,5
13,5
9,5
13,5
4,5
typ.
7
-
-
-
15
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
3080
2960
2960
2940
2880
2960
typ.
3100
-
-
-
2930
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
min.
30
30
30
-
-
30
typ.
40
-
-
30
28
-
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon
Content
(%)
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
97 TZ 10 A 97 TZ 15 A 97 TZ 5 A– KK 97 TZ 10 A– KK 97 TZ 15A– KK L 7224
EN ISO
10081-3
MC
95/10 A
MC
95/10 A
Surovinová báza
Base Material
Tavená magnézia
Fused Magnesia
Obsah MgO
MgO Content
Chemické zloženie
horečnatej zložky
staviva
Chemical Composition
of The Used Magnesia
Component
(%)
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Teplota použitia
Service Temperature
(°C)
max.
-
1700
1700
1700
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
4
3,5
5
-
4
-
8
-
7
6
4
-
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
MC 95/7 A
MC 95/10 A
KOMAG
L 7224 -V
MC 95/10 A
MC 95/10 A
MC 95/10 A
Tavená magnézia
Fused Magnesia
Obsah MgO
MgO Content
typ. 97
min.97
typ. 97
typ. 97
min.97
min.97
typ.97
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
typ. 0,6
max.0,7
typ. 0,6
typ. 0,6
max.0,7
max.0,7
max.0,9
Obsah CaO
CaO Content
-
max.1,4
-
-
max.1,4
max.1,4
max.2
Obsah SiO2
SiO2 Content
-
max.0,7
-
-
max.0,7
max.0,7
max. 1
C/S
modul/modulus
-
≥2
-
-
≥2
≥2
≥2
min.
9,5
13,5
4,5
9,5
13,5
9,5
9,5
typ.
11
-
-
12
-
-
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2940
2920
2960
2940
2920
2980
2940
typ.
3030
-
-
3010
-
-
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing
Strenght (MPa)
min.
30
25
30
30
30
30
27
typ.
40
-
-
45
-
-
-
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
max.
typ.
4
3,5
4
-
4
-
4
3,5
4
-
5
-
7
-
Teplota použitia
Service Temperature
(°C)
max.
-
1700
-
-
1700
1700
1700
200°C
-
-
-
-
-
16,1
-
300°C
-
-
-
-
-
15,2
-
400°C
-
-
-
-
-
14,4
11,4
600°C
-
-
-
-
-
12,7
11,5
800°C
-
-
-
-
-
11,0
10,5
900°C
-
-
-
-
-
10,2
-
1000°C
-
-
-
-
-
9,5
9,5
Chemické zloženie
horečnatej zložky
staviva
Chemical Composition
of TheUsed Magnesia
Component
(%)
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon
Content
(%)
Tepelná vodivosť
Thermal Conductivity
(W.m-1.K-1)
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá – KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí, tandemových
pecí a liacich panvy na výrobu ocele.
36
R M S I Katalóg/Catalogue
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service life
of lining in high temperature processing conditions. Working lining
of BOF for steel production is used including tapping rings and
blocks, electric arc furnaces, tandem furnaces and casting ladles
intended for steel production.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá – KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí a liacich panvy
na výrobu ocele.
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service life
of lining in high temperature processing conditions. Working lining
of BOF for steel production is used including tapping rings and
blocks, electric arc furnaces, tandem furnaces and casting ladles
intended for steel production.
Katalóg/Catalogue I R M S
37
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa
EN
Classification
According to EN
KOMAG
98 TZ 5
EN ISO
10081-3
MC 98/7
KOMAG
98 TZ 10
MC 98/10
KOMAG
98 TZ 15
MC 98/10
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG
KOMAG L
98 TZ 5 A 98 TZ 10 A 98 TZ 15 A 98 TZ 10A - KK
8224
MC
98/7 A
Surovinová báza
Base Material
MC
98/10 A
MC
98/10 A
MC
98/10 A
MC
98/10 A
KOMAG L
8224 C
Názov výrobku
Brand Name
MC
98/10 A
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
Obsah MgO
MgO Content
typ.98
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
typ.0,5
Obsah CaO
CaO Content
-
max.1,2
max.1,2
-
-
max.1,2
max.1,2
max.0,9
max.0,9
Obsah SiO2
SiO2 Content
-
max.0,4
max.0,4
-
-
max.0,4
max.0,4
max.0,2
max.0,2
C/S
modul/modulus
-
≥2
≥2
-
-
≥2
≥2
-
-
min.
4,5
9,5
15
4,5
9,5
13,5
9,5
9,5
9,5
typ.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Objemová
hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
3000
2980
2930
3000
2970
2920
2970
-
2850
typ.
-
-
-
-
-
-
-
2960
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing
Strenght (MPa)
min.
30
30
27
30
30
27
30
30
-
typ.
-
-
-
-
-
-
-
-
35
max.
-
1700
1700
-
-
1700
1700
1700
1700
max.
4
4
4
4
4
4
4
-
-
typ.
-
-
-
-
-
-
-
5
4
Chemické
zloženie
horečnatej zložky
staviva
Chemical
Composition of
The Used
Magnesia
Component
(%)
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon
Content
(%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Zdanlivá
pórovitosť
Apparent Porosity
(%)
max.0,5
min.98
max.0,5
typ.98
typ.0,5
typ.98
typ.0,5
EN ISO
10081-3
KOMAG
98 TZ 15 A–KK
KOMAG
98 LC OK (KOK)
KOMAG
98 LC OKA
KOMAG
98 LC OKA (KOK)
KOMAG
E 8834
KOMAG
C 8836
MC 98/10 A
MC 98/10
MC 98/10 A
MC 98/10 A
MC 98/10
MC
98/10
Surovinová báza
Base Material
Tavená magnézia
Fused Magnesia
min.98
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
min.98
max.0,5
min.98
max.0,5
min.98
max.0,6
Obsah MgO
MgO Content
min.98
min.98
typ.98
typ.98
typ.98
min.98
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
max.0,5
max.0,5
max.0,5
typ.0,5
typ.0,5
max.0,5
Obsah CaO
CaO Content
max.1,2
max.1,2
max.1,2
-
max.0,6
max.1,2
Obsah SiO2
SiO2 Content
max.0,4
max.0,4
max.0,4
-
max.0,2
max.0,4
C/S
modul/modulus
≥2
≥2
≥2
-
≥2
≥2
min.
15
9,5
10
9,5
13,5
13,5
typ.
-
-
-
11
-
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2930
2940
2990
2930
2900
2930
typ.
-
-
-
2950
-
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing
Strenght (MPa)
min.
30
-
30
-
27
27
typ.
-
30
-
30
-
-
max.
1700
1700
1700
-
1700
1700
max.
4
6
4
7
4,5
4
typ.
-
-
-
6
-
-
min.98
max.0,6
Tavená magnézia
Fused Magnesia
Chemické zloženie
horečnatej zložky
staviva
Chemical
Composition of The
Used Magnesia
Component
(%)
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon
Content
(%)
Teplota použitia
Service Temperature
(°C)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring
and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring and
can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá – KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí a liacich panvy
na výrobu ocele.
38
R M S I Katalóg/Catalogue
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service life
of lining in high temperature processing conditions. Working lining
of BOF for steel production is used including tapping rings and
blocks, electric arc furnaces, tandem furnaces and casting ladles
intended for steel production.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá – KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí a liacich panvy
na výrobu ocele.
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service life
of lining in high temperature processing conditions. Working lining
of BOF for steel production is used including tapping rings and
blocks, electric arc furnaces and casting ladles intended for steel
production.
Katalóg/Catalogue I R M S
39
MgO-C STAVIVÁ
MgO-C BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
EN ISO
10081-3
KOMAG
99 TZ 5
KOMAG
99 TZ 5 A
– KK
MC
98/10
MC
98/7 A
KOMAG
KOMAG
99 TZ 10 A 99 TZ 15 A
– KK
– KK
MC
98/10 A
Surovinová báza
Base Material
MC
98/10 A
MAC STAVIVÁ
MAC BRICKS
Skupina výrobkov
Product Line
KOMAG
99 OK
KOMAG
99 OK C
KOMAG
L 9224
KOMAG
C 9836
MC
98/10 A
MC
98/10 A
MC
98/10 A
MC
98/10 A
Tavená magnézia
Fused Magnesia
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification According to EN
EN ISO
10081-2
Surovinová báza
Base Material
KOMAG
70 MAC
KOMAG
70 MAC – A
MSp 60
MSp 60
Tavená magnézia, Spinel hlinitý
Fused Magnesia, Alumina Spinel
Obsah MgO
MgO Content (%)
typ.68
min. 62
Obsah MgO
MgO Content
typ.99
typ.99
typ.99
typ.99
min.99
min.99
typ.99
typ.99
typ.13
min.12
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
typ.0,2
typ.0,2
typ.0,2
typ.0,2
max.0,2
max.0,2
typ.0,2
typ.0,2
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
typ.0,5
typ.0,5
Obsah CaO
CaO Content
-
-
-
-
max. 0,6
max. 0,6
-
-
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
typ.0,5
typ.0,5
Obsah SiO2
SiO2 Content
-
-
-
-
max.0,2
max.0,2
-
C/S
modul/modulus
-
-
-
-
≥2
≥2
-
Obsah zbytkového
uhlíka
Residual Carbon Content
(%)
min.
13,5
4,5
9,5
13,5
10
10
9,5
13,5
typ.
15
-
-
15
-
-
12
15
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2970
3000
2980
2940
2990
2990
2980
2900
typ.
3020
-
-
2990
-
-
3000
2920
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght
(MPa)
min.
27
30
30
25
-
-
30
30
typ.
30
-
-
30
-
-
50
40
max.
-
-
-
-
1700
1700
-
-
max.
4
4
4
4
4
4
4
5
typ.
2,5
-
-
3
-
-
3
4
Chemické zloženie
horečnatej zložky staviva
Chemical
Composition of The Used
Magnesia Component
(%)
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
min.
9
7
-
Obsah zbytkového uhlíka
Residual Carbon Content
(%)
typ.
-
-
-
Objemová hmotnosť
Bulk Density
(kg.m-3)
min.
2990
2960
typ.
-
-
Pevnosť v tlaku
Cold Crushing Strenght (MPa)
min.
30
40
typ.
-
-
max.
1700
1700
max.
5
6
typ.
-
-
Teplota použitia
Service Temperature (°C)
Zdanlivá pórovitosť
Apparent Porosity (%)
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MgO-C stavivá –KOMAG sú hutné, tvarované žiaruvzdorné materiály, viazané živicou, temperované, ktoré sa uplatňujú všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči roztavenému kovu, odolnosť
voči korózii troskou. Vyznačujú sa malou zmáčanlivosť povrchu
tekutou fázou a vysokou trvanlivosťou výmurovky v podmienkach
vysokoteplotných procesov. Používajú sa na pracovné výmurovky
kyslíkových konvertorov na výrobu ocele vrátane odpichových
krúžkov a kameňov, elektrických oblúkových pecí a liacich panvy
na výrobu ocele.
40
R M S I Katalóg/Catalogue
MgO-C Bricks – KOMAG are dense, refractory shapes, bound
with resin, tempered. They are applied in places where is required
resistance to molten metal, slag corrosion. Their typical properties
include small surface wetting by liquid phases and high service
life of lining in high temperature processing conditions. Working
lining of BOF for steel production is used including tapping rings
and blocks, electric arc furnaces and casting ladles intended for
steel production.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
MAC stavivá – KKOMAG 70 MAC sú hutné, tvarové, žiaruvzdorné
materiály, s obsahom syntetického spinelu, s organicko-chemickou väzbou. Používajú sa na výmurovky stien OC LP, do oblasti prechodu troskovej čiary a ocele. Vyznačujú sa odolnosťou proti termickým napätiam, nízkou tepelnou rozťažnosťou, odolnosťou proti
pôsobeniu alkalických tavenín a ekologickou nezávadnosťou.
MAC Bricks – KOMAG 70 MAC dense, refractory shapes with
synthetic spinel content, with organic-chemical bond. They are
used to steelmaking casting ladle wall lining, in area of slag line.
Their typical properties include resistance to thermal tension, low
thermal expansion, resistance to effects of alkali melts and they
are ecologically harmless.
Katalóg/Catalogue I R M S
41
Bázické hmoty / Basic Ramming Material
R M S I Katalóg/Catalogue
Katalóg/Catalogue I R M S
BÁZICKÉ HMOTY
BASIC RAMMING MATERIAL
Skupina výrobkov
Product Line
KOMAH
D – 1/I.
Názov výrobku
Brand Name
Klasifikácia podľa EN
Classification
According to EN
EN
1402-1
KOMAH
D – 1/II.
KOMAH
HV – 3
KOMAH
HV – 2
Ubíjacia zmes
Ramming Mass
Surovinová báza
Base Material
Slinutá magnézia
Sintered Magnesia
Zrnitosť
Grain Sizing (mm)
KOMAH
BZH
KOLEP
MCA
Suchá zmes
Dry Mass
Malta tuhnúca
teplom
Heat Setting Mortar
Tavená magnézia
Fused Magnesia
0–4
0–1
0 – 3,15
0–3
0 – 0,09
0 – 0,09
min.
typ.
max.
typ.
max.
typ.
63
1,8
2
-
63
65
1
1,6
-
87
1,2
1,6
90
0,6
1,2
-
87
1,2
3,5
48
-
Obsah Fe2O3
Fe2O3 Content (%)
typ.
13
13
-
-
8,3
0,5
Obsah Cr2O3
Cr2O3 Content (%)
min.
typ.
11
9
11
-
-
-
-
Obsah Al2O3
Al2O3 Content (%)
typ.
3
3
-
-
3
-
Obsah P2O5
P2O5 Content (%)
typ.
1
-
1,3
-
-
-
Obsah zbytkového uhlíka
Residual Carbon Content
(%)
typ.
-
-
-
-
4
15
Teplota použitia
Service Temperature(°C)
max.
1700
-
1700
-
1700
-
Sypná hmotnosť
Pour Density (kg.m-3)
typ.
22002300
1900
18101970
1800
1100-1200
-
Strata žíhaním
Loss on Ignition (%)
typ.
-
-
-
2,5
-
30
Orientačná spotreba
zámesovej vody
Water Demand (l/100 kg)
typ.
5-8
-
-
-
-
-
2,9
-
1,5
-
1,5
-
-
-
-
-
0,5
-
Obsah MgO
MgO Content (%)
Obsah SiO2
SiO2 Content (%)
Obsah CaO
CaO Content (%)
Spotreba suchej zmesi
Dry Castable
Demand (t/m3)
Vlhkosť
Moisture (%)
max.
Typické hodnoty technických parametrov sú merané v súčasnosti, reprezentujú priemerné hodnoty za rok a
nemôžu byť považované za garantované hodnoty.
Typical values of technical parameters are measured at current time, represents average of annual
measuring and can not be intended as guaranteed values.
P O U Ž I T I E / A P P L I C AT I O N :
Bázické hmoty – KOMAH sú zrnité zmesi zložené zo slinkov a
spojív, pripravené na použitie v dodanom stave, alebo po pridaní
vody. Aplikujú sa ubíjaním za studena, alebo za tepla pri opravách
KK, v prechodových oblastiach výmurovky a zabudovaní odpichových otvorov KK, oprave výmurovky oblúkových elektrických pecí,
pri ukončení výmurovky OC LP, ako náhrada za tvarové stavivá.
KOLEP MCA je spojovací materiál so živičnou väzbou. Používa sa
na lepenie odpichových krúžkov a kameňov pre KK.
44
R M S I Katalóg/Catalogue
Basic Ramming Material – KOMAH are grain mixture
compounded for sinters and adhesives, prepared for using in
supplied form or after supplement water. They are applied through
cold or hot ramming during BOF repairs, in lining transition areas
and building-in BOF tapholes, repair of electric arc furnace lining,
completion of steelmaking casting ladles lining as a substitute for
shape brick.
KOLEP MCA is bonding material with resin bond. I tis used for
bonding of tap hole rings and blocks in BOF.
Katalóg/Catalogue I R M S
45
Vydanie katalógu: november 2013
Catalogue issuance: November 2013
Design by EQUILIBRIA, s. r. o.
R M S I Katalóg/Catalogue
Kontakt / Contact:
RMS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovak republic
tel.: +421 55 673 4357
fax: +421 55 673 3081
Predaj
Sale
tel.: +421 55 673 9479
+421 55 673 8747
fax: +421 55 673 1078
Nákup
Purchase
tel.: +421 55 673 5514
+421 55 673 8500
fax: +421 55 673 8500
Nákup surovín
Purchase of raw materials
tel.: +421 55 673 6913
fax: +421 55 673 8500
Marketing
Marketing
tel.: +421 55 673 4544
fax: +421 55 673 8500
www.rms-kosice.sk
Download

RMS katalog.pdf