MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ
DOPYTOVO – ORIENTOVANÝ PROJEKT
Inovácia obsahu a metód ako súčasť
moderného vzdelávania
na Základnej škole v Zborove nad Bystricou
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
023 03 ZBOROV NAD BYSTRICOU Č. 604
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Úvod
Hlavnou úlohou našej školy je výchova a vzdelávanie žiakov z blízkeho regiónu.
Realizáciou projektu chceme v škole vytvoriť optimálne podmienky, ktoré zodpovedajú
súčasným kritériám vedomostnej spoločnosti. Zároveň chceme posilniť pozíciu našej školy
v rámci regiónu v zmysle výzvy inovovať obsah a metódy vzdelávania, s cieľom pripraviť
absolventa súčasným potrebám vedomostnej spoločnosti.
Škola ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote a spoločnosti, teda
aj na nové podmienky výchovy a vzdelávania, ktoré sčasti možno hodnotiť ako pozitívne, no
v súvislosti s dobou, ktorá prináša mnoho negatív, sa musí vyrovnať aj s mnohými
nepriaznivými okolnosťami a bezprostredne na ne reagovať. Jednoznačne však možno
povedať, že víziou školy je, aby žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované základnou školou, bol
ideálom. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný),
múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný,
zdravý) človek.
Hlavným cieľom aktivít vzdelávania je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania
v našej škole a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa
pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.
Prebiehajúca školská reforma umožňuje našej škole modernizovať výchovno-vzdelávací
proces a zamerať sa na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, pričom umožňuje
pedagógom využiť ich tvorivé nápady a zapracovať ich do školského vzdelávacieho
programu.
PaedDr. Milan Križan,
projektový manažér
1
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
1 O projekte
Modernizácia vzdelávacieho procesu je zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií,
súčasne s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností.
Zmenou
tradičného
prístupu
k žiakovi,
prostredníctvom inovovaných foriem, metód
a obsahu chceme vytvoriť v škole optimálne
podmienky, ktoré umožnia žiakovi získať potrebné
vedomosti na úspešnú integráciu v rámci
sociálneho systému, vytvoriť východisko pre ďalšie
vzdelávanie ako súčasť celoživotného učenia.
Obsahovú prestavbu vzdelávania chceme skvalitniť
aj
prípravou
pedagogických
zamestnancov
s dôrazom na osvojenie zručností, využívanie IKT a ovládanie cudzích jazykov.
Názov projektu: Inovácia obsahu a metód ako súčasť moderného vzdelávania na Základnej
škole v Zborove nad Bystricou
Žiadateľ:
Základná škola s materskou školou 023 03 Zborov nad Bystricou, 604
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os:
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy:
OPV-2011/1.1/06 – SORO
Prioritnou témou, na ktorú sa viaže celý projekt je návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem
v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom
zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania. Operačný program Vzdelávanie
podporuje zvyšovanie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality
celoživotného vzdelávania a zlepšenia prístupu k nemu.
Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom
podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému. Podpora sa
uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania s ohľadom
na zvyšovanie schopností ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti., zlepšovaním
schopností školiaceho personálu smerom k inovácií a vedomostnej ekonomike.
2
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
1.1 Prehľad hlavných aktivít a rozpočet
Hlavné aktivity
1.1. Prieskum nárokov a podmienok školy v procese premeny tradičnej školy na
modernú
1.2 Slovenčina hrou a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
1.3 Učíme sa hravo – cudzie jazyky
1.4 Inovácia vzdelávania ako kľúč k rozvíjaniu a overovaniu kľúčových kompetencií.
2.1 Školenie interných zamestnancov školy zamerané na zvyšovanie digitálnych
zručností.
2.2 Školenie interných zamestnancov školy zamerané na zvyšovanie jazykových
zručností.
Obdobie realizácie projektu:
01/09/2012 - 31/08/2014
Celkové oprávnené výdavky:
318 796,87 EUR
NFP z ESF (85%):
270 977,34 EUR
Prostriedky zo ŠR (10%):
31 879,69 EUR
Vlastné zdroje (5%):
15 939,84 EUR
Miesto realizácie:
Základná škola s materskou školou
č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
1.2
3
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
1.2
Cieľová skupina
V školskom roku 2012/2013 309 žiakov I. a II. stupňa základnej školy v Zborove nad
Bystricou.
Na I. stupni bolo
– chlapci 50
– dievčatá 61
Na II. stupni 206 žiakov:
– chlapcov 94
– dievčat 112
Vekovú štruktúru tvoria žiaci od 6 do 15 rokov.
Pedagogickí zamestnanci – 23 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov pre I. a II. stupeň
Základnej školy v Zborove nad Bystricou.
V rámci projektu sme zapojili 23 učiteľov:
– úplne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 22,
– z toho I. atestáciu, prípadne náhradu 19,
– z toho II. atestáciu 5.
Počet žien: 22
Počet mužov: 1
Vek nad 45 rokov: 12 (12 žien/0 mužov)
Medzi silné stránky našej školy patrí:
– vysoká kvalifikovanosť našich pedagógov,
– potrebná počítačová gramotnosť našich učiteľov na zavádzanie IKT do vyučovania (22
učiteľov úspešne absolvovalo vzdelávanie v oblasti použitia IKT vo vyučovaní; školenia
PIRŠ a FIT, čo predstavuje úroveň – mierne pokročilí)
– pozitívne hodnotenie školy okolím,
– výsledky testovania našich žiakov v celoplošnom testovaní deviatakov,
– vysoká úspešnosť prijatia našich žiakov na vybrané stredné školy,
– realizácia vhodných školských aktivít,
– nasadenie IKT v rôznych vyučovacích predmetoch a mimoškolskej záujmovej činnosti,
– na škole pracuje správca počítačovej siete, odborný garant, ktorý zabezpečuje
implementáciu IKT do vyučovania
– vyučovanie rozšíreného vyučovania cudzích jazykov
– pozitívny demografický vývoj v našom regióne na nasledujúce roky (natalita),
4
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
2
Východiská realizácie projektu
V súlade s výzvou projektu chceme aj v našej škole vytvoriť podmienky na premenu
tradičnej školy na modernú. Prioritami sú inovácia obsahu a metód výchovno-vzdelávacieho
procesu, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre súčasné potreby vedomostnej spoločnosti.
Zámerom projektu je implementácia rozvojového programu školy do školského
vzdelávacieho programu v rámci prebiehajúcej reformy školstva a súčasne uvedené aktivity
budú prepojené s inováciou didaktických prostriedkov.
Primárnou úlohou našej školy je vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy z obce
Zborov nad Bystricou a susediacich obcí. Realizáciou projektu chceme vzdelávací proces
v našej škole zmodernizovať. Zároveň do projektu zapojíme učiteľov našej školy, ktorí sa
budú podieľať na čiastkových úlohách v rámci realizácie projektu.
V rámci analýzy potrieb školy sme medzi pedagógmi uskutočnili zber informácií
prostredníctvom dotazníka, ktorý bol zameraný na zistenie prekážok rozvoja vzdelávania
žiakov našej školy. Z výsledkov prieskumu sme zistili nasledovné informácie.






Učitelia humanitných predmetov pociťujú hlavne nedostatok školskej literatúry,
slovníkov, encyklopédií, odborných publikácií, filmových materiálov, IKT na spracovanie
žiackych projektov (skener, fotoaparát, kamera), interaktívna tabuľa.
V škole majú možnosť učiť sa žiaci cudzí jazyk už od tretieho ročníka. Vo vyučovaní
cudzích jazykov je hlavným nedostatkom chýbajúca jazyková učebňa alebo jazykové
laboratórium, určené iba na vyučovanie cudzích jazykov, chýbajúce slovníky, učebnice,
jazykové mapy, vhodný interaktívny softvér, vybavenie učebnicami a pomôckami pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektici, dysgrafici a ďalší
integrovaní žiaci).
Na I. stupni v prieskume učitelia najčastejšie uvádzali nedostatočné podmienky na rozvoj
čítania s porozumením, uvítali by rozšírenie používania IKT do vyučovania, majú
pripravené projekty na spracovanie jednotlivých tematických celkov s podporou IKT
(notebook, videokamera, fotoaparát) s dôrazom na náš región, na rozvoj výtvarných
zručností (napr.: kresliace dosky), stavebnice na rozvoj konštrukčného myslenia.
Samostatný problém tvorí vybavenie dostatočným množstvom IKT prostriedkov. Učitelia
by radi uvítali širšie možnosti využitia IKT. Majú dostatočné vedomosti na efektívne
využitie IKT vo vyučovacom procese. Takmer všetci učitelia absolvovali rôzne druhy
vzdelávaní, ktoré boli zamerané práve na efektívne využitie IKT.
Pre potreby školy na vyučovanie s podporou IKT sú v škole k dispozícii počítačové
učebne, učitelia by však radi zaviedli do vyučovania širšie využitie IKT, ak by sa im
vytvorili vhodné podmienky.
Nedostatočné vybavenie a podmienky na vyučovanie prírodovedných predmetov
(matematika, chémia, prírodopis, fyzika, zemepis), v škole chýbajú učebné pomôcky, ako
sú prírodniny, kostry, vypchaniny, prístroje na kvalitné meranie fyzikálnych veličín.
5
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

V rozvoji telesnej výchovy učitelia vidia prekážky hlavne v nedostatočnom vybavení
telocvične a chýba atletický areál v blízkosti školy.
Hlavným impulzom pre zapojenie sa do projektu so zameraním na inováciu obsahu
a metód vzdelávania bola iniciatíva celého pedagogického zboru zmeniť tradičný spôsob
vyučovania, zmeniť našu školu na modernú školu využívajúcu moderné didaktické
prostriedky vo vyučovaní. Zamerať sa na to, aby vzdelávanie v našej škole bolo pre žiakov
atraktívne a zabezpečilo im potrebné vedomosti na uplatnenie sa v súčasnej vedomostnej
spoločnosti a aby pritom nezabudli na svoj región.
2.1 Cieľ opatrenia
Cieľom opatrenia je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím
inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a
ďalšieho vzdelávania“.
Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce
vo vedomostnej spoločnosti;
2. orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a
rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
2.2 Oprávnené aktivity
Oprávnené aktivity (obsahový rámec a zameranie projektu), ktoré realizujeme v našej škole
sú:
1. aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k podpore čitateľskej
gramotnosti vo vyučovacom procese, inovácia učebných textov a materiálov,
didaktických prostriedkov, príručiek a pedagogickej dokumentácie smerom k rozvoju
a overovaniu kľúčových kompetencií;
6
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
2. tvorba a využitie nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov
pre vyučovací proces v predmete cudzí jazyk s dôrazom na anglický jazyk;
3. aplikácia nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese, inovácia
učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, príručiek a pedagogickej
dokumentácie smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií;
4. inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese
a inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie v predmete cudzí jazyk s
dôrazom na anglický jazyk.
Súčasťou jednotlivých aktivít je aj nákup nových učebných pomôcok (rôzne modely, mapy,
nástenné tabule, súpravy a sady pre vyučovanie fyziky a chémie, pomôcky na matematiku,
slovníky, výučbový softvér, atď.) pre jednotlivé predmety v ktorých prebieha implementácia
projektových aktivít. Dokúpili sa interaktívne tabule, notebooky a netbooky pre žiakov,
tlačiarne a multifunkčné zariadenia.
7
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
3
Popis jednotlivých aktivít
3.1
Aktivita 1.1. Prieskum nárokov a podmienok školy v procese premeny tradičnej školy
na modernú
Cieľom aktivity je zmapovať východiskové potreby vzdelávania v našej škole, zamerať sa
na prieskum nárokov na kľúčové kompetencie žiakov a štruktúru výstupov vzdelávania
potrebných na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu a porovnať ich
s koncovým stavom realizácie projektu a vplyvom inovácie na vzdelávací proces. Získané
informácie zapracovať do výsledného vzdelávacieho programu školy.
Táto aktivita je zameraná na vytvorenie analýzy podmienok školy nutných pre uskutočnenie
inovácie obsahu a metód vzdelávania. Zamerať sa chceme na prieskum nárokov
a podmienok, ktoré umožnia získať vzdelanie v súlade s národnou a európskou úrovňou.
Chceme zmapovať potrebnú pedagogickú dokumentáciu, učebné texty, pomôcky a príručky
potrebné na aplikáciu nových foriem a metód vzdelávania. Zistiť počiatočný stav realizácie
aktivít projektu a porovnať získané hodnoty s hodnotami po ukončení realizácie projektu,
a tak získať kompletnú predstavu o úspešnosti realizácie projektových aktivít a ich vplyvu na
modernizácie vzdelávacieho procesu v našej škole.
3.2 Aktivita 1.2 Slovenčina hrou a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
Cieľom aktivity je uskutočniť inováciu obsahu a metód vzdelávania smerom k podpore
rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Východiskom pri realizácii aktivity bude súhrn čiastkových činností, ktoré budú u žiakov I. a II.
stupňa základnej školy rozvíjať
schopnosť
komunikovať
v materinskom jazyku, čo si vyžaduje
rozširovanie vedomostí o slovnej
zásobe,
používanej
gramatike
a jazykových
funkciách,
čo
v konečnom dôsledku dovedie žiaka
k podpore čitateľskej gramotnosti. Na
splnenie cieľa v čo v najširšom rozsahu
sa budú používať inovatívne metódy
nielen na hodinách slovenského jazyka
a literatúry, ale aj na ďalších hodinách,
čo vytvorí prostredie pre efektívne učenie a osvojenie si základných schopností komunikovať
v materinskom jazyku.
Čitateľská gramotnosť u žiakov podľa veku prechádza kvalitatívnymi zmenami. Preto aj my
chceme smerovať realizáciu čiastkových aktivít s ohľadom na túto diferenciáciu. Na prvom
8
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
stupni je to hlavne učenie sa čítať a písať, plynulé čítanie a porozumenie textu. Na druhom
stupni pokračuje čítanie textu s porozumením, analýzu textu a interpretácia a hodnotenie.
Čiastkové činnosti zrealizujú v rámci trvania projektu učitelia priamo vo výchovnovzdelávacom procese a počas celého školského roka.
Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je dôležitá hlavne správna motivácia, preto sa chceme
zamerať na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku aj na predmetoch mimo
slovenského jazyka
a literatúry. Jednotlivé čiastkové činnosti budú podporené aj
prezentáciou prostredníctvom moderných technológií /vytvorenie digitálnych buniek
v triede, ktoré bude zahŕňať tabuľu, projektor, počítač, žiacke notebooky/.
Všetky použité metódy a formy
práce budú smerovať vzdelávací
proces na podporu čitateľskej
gramotnosti
s využitím
inovovaného obsahu a metód
vzdelávania. Procesy rozvíjania
čitateľskej gramotnosti je možné
rozvíjať iba permanentným
zapájaním žiakov do aktívneho
čítania. Ideálne je, ak má každý
žiak pred sebou či už v papierovej, alebo elektronickej podobe potrebný text, s ktorým chce
pracovať. Ak to nie je možné môžeme ho žiakom poskytnúť prostredníctvom IKT
a prostredníctvom interaktivity spoločne vypracovať.
3.3 Aktivita 1.3 Učíme sa hravo – cudzie jazyky
Cieľom aktivity je uskutočniť inováciu obsahu a metód vzdelávania so zameraním
na využívanie IKT spojenú s inováciou didaktických prostriedkov v predmete cudzí jazyk.
Komunikácia v cudzích jazykoch si
vyžaduje vedomosti o slovnej zásobe
a používanej
gramatike.
Stupeň
pokročilosti sa bude hodnotiť v štyroch
rôznych
rovinách
–
počúvanie,
hovorenie, čítanie a písanie. Cieľom
realizácie aktivity je zlepšiť komunikáciu
v cudzom jazyku a zároveň sa zamerať aj
na činnosti, ktoré nie sú špecifické iba
pre jazyk: dokázať pochopiť potrebu
vzdelávania v cudzom jazyku, aktívne
a často aplikovať doteraz osvojený cudzí
jazyk, efektívne pracovať so získanými
9
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
informáciami, pracovať v tíme. Jednotlivé čiastkové aktivity spojené s inováciou a využitím
nových učebných materiálov /aj časopisy, ktoré obsahujú články korešpondujúce
s preberanými témami/ a didaktických prostriedkov budú prebiehať na hodinách anglického,
nemeckého a aj ruského jazyka s dôrazom na anglický jazyk počas celého školského roka. Do
realizácie projektu sa zapoja žiaci I. aj II. stupňa základnej školy.
Všetky použité metódy a formy práce budú smerovať vzdelávací proces na inováciu metód
vzdelávania so zameraním na využívanie IKT spojenú s podporou čitateľskej gramotnosti.
Procesy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v materinskom a aj v cudzom jazyku je možné
rozvíjať iba permanentným zapájaním žiakov do aktívneho čítania a komunikácie. Ideálne je,
ak má každý žiak pred sebou či už v papierovej, alebo elektronickej podobe potrebný text,
s ktorým chce pracovať. Ak to nie je možné, môžeme ho žiakom poskytnúť prostredníctvom
IKT a prostredníctvom interaktivity spoločne vypracovať.
3.4
Aktivita 1.4 Inovácia vzdelávania ako kľúč k rozvíjaniu a overovaniu kľúčových
kompetencií
Cieľom aktivity je aplikovať vo vyučovaní nové formy a metódy vzdelávania, ktoré budú
smerovať k rozvíjaniu a overovaniu kľúčových kompetencií žiakov.
V rámci tejto aktivity zrealizujeme súhrn takých činností, ktoré významnou mierou prispejú
k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov. Každý žiak v súčasnej modernej spoločnosti
potrebuje širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobiť rýchlo
meniacemu sa svetu.
Inováciou obsahu a metód vzdelávania sa
zameriame na také metódy, ktoré
významnou
mierou
prispejú
práve
k overeniu a rozvoju kľúčových kompetencií,
pričom určujúcim faktorom bude aj miera
previazanosti na podporu čitateľskej
gramotnosti
a kompetencií
v cudzích
jazykoch.
Jednotlivé činnosti budú prebiehať počas
celého školského roka a na rôznych
predmetoch.
Všetky použité metódy a formy práce budú
smerovať vzdelávací proces na inováciu
metód vzdelávania, so zameraním na
aplikáciu
nových
foriem
a metód
vzdelávania vo vyučovacom procese spojenú
s inováciou
učebných
materiálov
10
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
a didaktických prostriedkov, príručiek a pedagogickej dokumentácie smerom k rozvoju
a overovaniu kľúčových kompetencií. Procesy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v
materinskom a aj v cudzom jazyku je možné rozvíjať iba permanentným zapájaním žiakov do
aktívneho čítania a komunikácie. Ideálne je, ak má každý žiak pred sebou či už v papierovej,
alebo elektronickej podobe potrebný text, s ktorým chce pracovať. Ak to nie je možné,
môžeme ho žiakom poskytnúť prostredníctvom IKT a prostredníctvom interaktivity spoločne
vypracovať.
3.5
Aktivita 2.1 Školenie interných zamestnancov školy zamerané na zvyšovanie
digitálnych zručností
Aktivita je zameraná na rozvíjanie digitálnych kompetencií, ktoré sú potrebné pre
pedagogických zamestnancov, pri zavádzaní inovovaného obsahu a metód vzdelávania so
zameraním na využívanie IKT vo vyučovaní.
Na zavádzanie moderného obsahu a metód vzdelávania učitelia v súčasnosti nedisponujú
potrebnými zručnosťami, preto je nevyhnutné zvýšiť ich odbornosť prostredníctvom
realizovaných školení. V rámci aktivity učitelia I. a II. stupňa absolvujú školenia v rozsahu 41
hodín. Školenie absolvujú učitelia našej školy pod vedením odborného školiteľa.
Činnosť bude zameraná na získavanie skúseností v oblasti práce s novými textovými
a tabuľkovými editormi, možnosťami ukladania a spracovania údajov pomocou rôznych
médií /USB, CD, DVD, pamäťové karty a pod./, využiť možnosti na tvorbu prezentácií, prácu
so zvukom, videom, fotografiou, zoznámiť sa z možnosťami úpravy fotografií a ich
publikovanie, nástroje webu 2.0, vedieť používať služby založené na internete. Vedieť
používať TIS na podporu kritického myslenia, projektového vyučovania, kreativity a inovácií
vo vzdelávaní. Výstupom aktivity budú získané kľúčové kompetencie nevyhnutné
na transformáciu tradičného vyučovania na vzdelávací proces obohatený inovovaným
obsahom a metódami s podporou IKT.
Prostredníctvom naplánovaných školení, pedagogickí zamestnanci získajú potrebné digitálne
kompetencie, zameriame sa na digitálne technológie v prostredí školy a súčasne
s absolvovaným akreditovaným vzdelávaním získajú aj certifikát v programe kontinuálneho
vzdelávania. Učitelia sa naučia spracovať a pripraviť digitálny obsah vzdelávania s využitím
textov, obrázkov, zvukov, animácií a videa a pripraviť ho pre vzdelávacie potreby modernej
školy. Školenie prispeje k celkovému rozvoju kľúčových kompetencií pedagogických
zamestnancov v procese premeny tradičnej školy na modernú.
3.6
Aktivita 2.2 Školenie interných zamestnancov školy zamerané na zvyšovanie
jazykových zručností
Príprava pedagogických zamestnancov zameraná na zvyšovanie potrebných jazykových
zručností v predmete cudzí jazyk s dôrazom na anglický jazyk.
Aktivita je zameraná na rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku. Cieľom je
osvojenie si základov anglického jazyka a ich osvojenie si v praxi.
11
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Školenie absolvujú učitelia našej školy pod vedením odborného školiteľa.
Činnosť bude zameraná na aktívne osvojenie si základov komunikácie v anglickom jazyku
a jeho využitie v praxi.
4 Výstupy projektu
Medzi výstupy projektu patria inovovaný školský vzdelávací program, podporná pedagogická
dokumentácia, ktorú učitelia využívajú vo svojej praxi, rôzne metodické materiály, vytvorené
študijné materiály, zrealizované exkurzie, nakúpené učebné pomôcky potrebné moderné
technológie, ktoré žiakom majú pomôcť pri príprave na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie
na trhu.
5 Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu
Ciele stanovené pri realizácii projektu nie sú viazané iba na obdobie realizácie projektu.
Vytvorený kvalitný vzdelávací program školy a absolvované školenia predstavujú investíciu
do budúcnosti školy. Inovácia obsahu a metód vzdelávania na škole súvisí aj so zlepšením
podmienok práce učiteľa, ktoré budú pretrvávať aj po skončení projektu. Zmeny, ktoré
pozitívne ovplyvnia vyučovací proces budú učitelia aktívne využívať aj po ukončení projektu.
Vytvorená pedagogická dokumentácia bude predstavovať zdrojový materiál
pri uskutočňovaní ďalších zmien v rámci reformy školstva. Inováciou didaktických
prostriedkov škola získa možnosť využívať vo vyučovacom procese optimálne podmienky na
realizáciu moderného vyučovania.
Základná škola
s materskou školou
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604
www.zszborov.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/4391390
12
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Download

Informačná brožúrka o projekte