3.5. Kalkulačná dokumentácia
Kalkulačnou dokumentáciou sú kalkulačné listy a kalkulačné doklady. Kalkulácie sa zostavujú na
kalkulačných listoch, ktoré obsahujú:
• označenie podniku,
• druh kalkulácie,
• údaje o kalkulovanom výkone,
• stanovenú kalkulačnú jednotku,
• kalkulované množstvo, údaje, ktoré sú rozhodujúce na číselné určenie výšky kalkulačných
položiek,
• peňažné sumy v jednotlivých položkách príslušného kalkulačného vzorca,
• podpis pracovníka zodpovedného za správnosť kalkulácie,
• dátum zostavenia kalkulácie a jej zmien, prípadne iné údaje.
Kalkulačné doklady sú všetky doklady, ktoré sa použili na vyčíslenie údajov v kalkulácii. Zápisy
v kalkulačných listoch musia byť čitateľné, zrozumiteľné, prehľadné, preukázateľné kalkulačnými
dokladmi a musia sa vykonávať prostriedkami zaručujúcimi ich trvanlivosť.
3.6. Význam kalkulácií v cenotvorbe
Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty produktu. Je to ekonomická kategória, ktorá vyjadruje pomerný
vzťah medzi veľkosťou hodnoty určitého tovaru a nezávisle od nej existujúcim peňažným tovarom. Je
ukazovateľom výsledku hospodárenia podniku. Trhová cena je determinovaná dopytom a ponukou na
trhu. Určenie ceny a jej zmeny, ktoré môžu byť motivované zvýšením nákladov, sezónnymi vplyvmi,
zmenami cien pri konkurencii, zmenou dopytu, zaokrúhlením a pod. sú náplňou cenovej politiky.
Cenová politika priamo ovplyvňuje objem tržieb a celkové výsledky hospodárenia podniku.
Úlohou cenovej politiky podniku je zabezpečiť v závislosti od cieľov podniku:
určovanie výšky cien jednotlivo, čo je problémom výberu vhodnej metódy tvorby ceny
strategickú modifikáciu a diferenciáciu cien.
Podľa vplyvu príslušného faktora rozlišujeme ceny:
1.
nákladovo orientované ceny: ich tvorba vychádza z kalkulácie fixných a variabilných
nákladov a zisku.
2.
dopytovo orientovaná cenotvorba: zohľadňuje intenzitu dopytu a spokojnosť zákazníka.
Cena sa vytvára podľa hodnoty vnímanej zákazníkom.
3.
konkurenčne orientovaná cenová tvorba: tvorba ceny vychádza z priemernej
konkurenčnej ceny.
Základná klasifikácia metód pre tvorbu ceny
1. metóda na báze zohľadňovania nákladov,
2. metóda na báze dopytu,
3. metóda na báze cien konkurencie.
Metóda na báze zohľadňovania nákladov- táto metóda rozlišuje cenovú kalkuláciu v úplných
nákladoch a v neúplných nákladoch.
Metóda cenovej kalkulácie v úplných nákladoch vychádza zo zásady, že cena má pokryť všetky
náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výrobou a predajom výkonov a má sa dosiahnuť zisk. V tejto
metóde sú jednoznačnou položkou len priame náklady jednotky výkonu, prípadne objemu výkonov,
pretože nepriame náklady vyplývajú z toho, či predpokladané množstvo vyrobených a predaných
výkonov sa neodchyľuje od skutočného množstva a či je uplatnená objektívna rozvrhová základňa.
Ziskovú prirážku pri tejto metóde vypočítame: (KJ- kalkulačná jednotka)
1. ako prirážku k nákladom – cena = úplné výrobné náklady na KJ + zisková prirážka, ZP=
úplné výrobné náklady na kalkulačnú jednotku x koeficient rentability nákladov za podnik,
rentabilita nákladov =zisk pred zdanením za podnik/celkové náklady podniku,
2. ako podiel z ceny - výnosová rentabilita- cena = úplné výrobné náklady na KJ/(100výnosová rentabilita) x100, VR=(zisk pred zdanením za podnik ako celok /tržby za podnik) x
100
V metóde cenovej kalkulácie v neúplných nákladoch sa jednotlivým výkonom priraďujú a z ich ceny sa
priamo uhrádzajú len tie náklady, o ktorých sa uvažuje, že priamo súvisia s vyrobenými a predanými
výkonmi. Ostatné náklady sa považujú za spoločné a sú zahrnuté spolu so ziskom v položke marža
(hrubé rozpätie, príspevok na úhradu). Stanovenie ceny touto metódou je nasledovné:
1. cena = náklady priamo zistiteľné na KJ + ((celkové fixné náklady + zisk)/objem výkonov
v jednotkách hmotnosti).
2. cena = náklady priamo zistiteľné na KJ / (1-smerný ukazovateľ marže), SUM=(fixné náklady
+zisk) /tržby podniku.
Metóda stanovenia ceny na báze dopytu spočíva v získavaní informácií o trhu a na základe nich
v prispôsobovaní sa situácií v dopyte. Na stanovenie ceny vplývajú aj ďalšie faktory ako kúpna sila
spotrebiteľov, predstava o kúpe tovaru, kvalite, cene, cena substitučných výrobkov.
Metóda stanovenia ceny na báze cien konkurencie spočíva v sledovaní ponukových cien
a v prispôsobovaní sa týmto cenám. Pred stanovením ceny je potrebný prieskum jednotlivých faktorov
a posúdenie ich možného vplyvu na cenu. Cenu možno stanoviť na úrovni konkurenčnej ceny, nad
úrovňou konkurenčnej ceny, pod úrovňou konkurenčnej ceny.
ZHRNUTIE :
Kalkulácie predstavujú významný nástroj rozhodovania a riadenia. V kalkulácií sa odzrkadľuje
spotreba výrobných faktorov na kalkulačnú jednotku, ktorá je vyjadrená prostredníctvom priamych
a nepriamych nákladov. V praxi sa často stretávame s rôznymi druhmi kalkulácií a najčastejšie sú
kalkulácie členené na predbežné, ktoré sa pripravujú pred začatím výrobného procesu a výsledné,
ktoré sa pripravujú po skončení výrobného procesu. Okrem tohto základného členenia môžeme
kalkulácie členiť aj podľa rôznych hľadísk napr. z hľadiska času, z hľadiska stupňa riadenia,
z hľadiska ocenenia, z hľadiska účelu, z hľadiska spôsobu zostavovania apod. Kalkulácie
pripravujeme na základe kalkulačného vzorca, ktorý môže mať sumarizačný alebo retrogradný
charakter. Položky kalkulačného vzorca si môže každá účtovná jednotka upraviť.
Kalkulácie pripravujeme na určitých formulároch, ktoré nazývame kalkulačné listy. Tieto dokumenty
musia spĺňať náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Uchovávanie kalkulácií a ich archivovanie je
dôležité z hľadiska tvorby cien, pričom zákon o cenách vyžaduje archiváciu kalkulácií cien výrobkov
resp. služieb po určitú zákonom stanovenú lehotu. Výpočet konkrétnej kalkulácie sa uskutočňuje
na základe kalkulačných metód. Každá metóda je určitým spôsobom špecifická a uplatňuje sa
v rôznych podmienkach výrobného procesu. Voľba metódy kalkulovania závisí predovšetkým od
charakteru výkonov, charakteru podnikateľského prostredia, členitosti výrobného procesu, zložitosti
výrobného procesu, od organizácie dávkovania výkonov, od dĺžky podnikateľského cyklu, ale aj od
združenia výkonov, ktoré sú predmetom predaja. K najjednoduchším metódam kalkulovania nákladov
patrí metóda jednoduchým delením. Okrem tradičných kalkulačných metód sa dnes využívajú aj
moderné kalkulačné metódy ako napr. activity based costing, target costing, life cycle costing
a pod. Kalkulácie sú súčasťou manažérskeho účtovníctva a slúžia ako podporný nástroj pri
rozhodovaní a ich význam v podniku narastá, pretože sú súčasťou ceny, ktorá tvorí zisk podniku.
Download

Kalkulacna dokumentacia_3_5.pdf