KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY na obdobie 2011 - 2016
Hlavnými legislatívnymi východiskami pre stanovenie koncepcie a profilácie školy sú
nasledovné zákony a predpisy :
o Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
o Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
o Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení
o Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o Štátny vzdelávací program ISCED 1,2
o Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ SR a iné dokumenty
Škola sa zaoberá mnohými dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania detí, ale aj
dospelých občanov Slovenskej republiky. Z jej filozofie vyplýva, že absolventi si
musia zo škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami
sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti.
Pre výchovu a vzdelávanie to znamená premeniť tradičné encyklopedické vedomosti
a memorovanie na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé
schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie, riešiť problémy. Moja vízia školy vychádza z
dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho
kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek
rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy.
Škola ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote a spoločnosti,
teda aj na nové podmienky výchovy a vzdelávania, ktoré sčasti možno hodnotiť ako
pozitívne, no v súvislosti s dobou, ktorá prináša mnoho negatív, sa musí vyrovnať aj
s mnohými nepriaznivými okolnosťami a bezprostredne na ne reagovať. Preto aj v
stanovených cieľoch a čiastkových úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa
budú dať realizovať na 100 %, ale niektoré z nich bude potrebné modifikovať
a prispôsobiť konkrétnym a meniacim sa podmienkam. Jednoznačne však možno
povedať, že víziou školy je, aby žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované základnou
školou, bol ideálom. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný,
morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý,
iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek.
Silné stránky školy
o kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov
o záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška, IKT,...),
o výchovný systém zameraný na spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov a
eliminovanie výchovných problémov s deťmi,
o starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania,
o starostlivosť o integráciu detí, začlenenie do bežných tried
o projektové aktivity školy a realizácia projektov (Premena tradičnej školy na
modernú, Digitálni Štúrovci, ING Šanca pre deti, Enviroprojekt 2009, Škola
podporujúca zdravie, Otvorená škola podporujúca oblasť športu 2004, Infovek)
o fungujúce športové aktivity (florbalová liga)
o prezentácia školy na verejnosti (Divadelný súbor Driačik)
o dlhodobo výborné výsledky žiakov na súťažiach a olympiádach,
o fungujúca práca záujmových útvarov v mimovyučovacom čase,
o fungujúce občianske združenie pre rozvoj ZŠ
o nadštandardná spolupráca s II. ZUŠ Čadca – výtvarný a hudobný odbor v
priestoroch školy
o aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2% dane z
príjmov, sponzorské príspevky, projekty...),
o multifunkčné ihrisko v areály školy.
Slabé stránky školy
Nie je 100% odbornosť vyučovania
materiálno - technické zabezpečenie kabinetov, nedostatok priestorov
potrebná rekonštrukcia oplotenia školského areálu,
nedostatočný počet moderných učebníc a učebníc pre školský vzdelávací
program, pre nové reformné ročníky
o bytovky, občianska vybavenosť zasahujúca do života školy spôsobujúca
znečistenie okolia a prostredia školy.
o
o
o
o
Ciele a úlohy na roky 2011 - 2016
o Získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo
finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a
prevádzky školy. Do roku 2013 vstúpiť v rámci rozpočtu bez neuhradených
faktúr za predchádzajúce obdobie.
o odbornú štruktúru vyučovania skvalitniť a snažiť sa dosiahnuť 100 %
odbornosť vyučovania do 31.12. 2013,
o výmena pedagogických skúseností, konzultácie, komunikácia so školami
nášho regiónu
o v maximálnej miere aj naďalej uspokojovať požiadavky objednávateľov
školských služieb, t. j. rodičov a ich detí. Prispôsobenie časového rozvrhu
vyučovania požiadavkám rodičov, zabezpečovanie pitného režimu, mliečneho
programu,Projektu ovocie v školách, príprava a predaj desiaty školskou
kuchyňou.
o umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov (metodické centrum, vysoké školy),
o využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov. Vypracovať ďalší projekt na
modernizáciu školy, výchovnovzdelávacieho procesu a vybavenia školy do
31.12.2011
o podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického
poradenstva. Dôkladne analyzovať problémy žiakov a navrhovať im pomoc
prostredníctvom špeciálneho pedagóga a CPPP.
o predchádzať všetkým prejavom neznášanlivosti, náznakom šikanovania,
prejavom kriminality našich žiakov a ničenia majetku školy. V tomto zmysle
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
zabezpečiť finančné prostriedky na inštalovanie vonkajšieho kamerového
systému do 31.12. 2013
využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva
o povolaniach a zamestnaniach,
vo výchovno - vyučovacom procese využívať existujúcu sieť podporných
inštitúcií a neziskových mimovládnych organizácií.
zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry
venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným
technológiám. Absolvent našej školy získa u nás všetky predpoklady pre
zvládnutie práce s IKT a schopnosti komunikácie v cudzom jazyku.
rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov so základnými školami
nášho regiónu a rozvíjať spoluprácu s družobnou Základnou školou v Českej
Lípe a Základnou školou v Zdenci v Chorvátskej republike .
organizovať spoločné workshopy SŠ – ZŠ.
rozvíjať osobnosť žiaka, jeho nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti tak, aby
získal kľúčové kompetencie človeka: komunikačné schopnosti, personálne a
interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy,
pracovať s modernými informačnými technológiami,
dosiahnuť, aby žiaci napriek rôznym sociálnym a spoločenským bariéram časti
populácie dostali príležitosť uplatniť sa na budúcom trhu práce,
rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch,
využívať školskú knižnicu ako centrum rozvoja čitateľských zručností.
v plnej miere využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov výchovno vzdelávacieho procesu,
rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy,
pracovať s modernými informačnými technológiami,
pravidelnou a systematickou výchovnou prácou a ponukou zmysluplných
činností zabezpečiť, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu,
rozvíjať jazykovú gramotnosť, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na
zodpovedajúcej úrovni
zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam,
venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl, posilňovanie
úcty k prírodnému prostrediu,
formovanie a rozvíjanie osobnosti žiaka mimoškolskými aktivitami,
o šíriť dobré meno školy.
Učitelia v našej škole sú nositeľmi vedomostného potenciálu a emocionálnej
inteligencie.
Cieľom vedenia školy je, aby vo vnútornom poriadku dominovali zásady:
o rešpektovanie osobnosti dieťaťa,
o vytváranie a udržiavanie neohrozeného školského prostredia,
o komplexná prosociálnosť,
o vzájomná úspešná komunikácia, ktorá vedie k pripravenosti úspešne
komunikovať s každým
Dajme každému dieťaťu a žiakovi možnosť, prežívať úspech a uznanie!
Táto úloha ma sprevádza počas celej mojej pedagogickej praxe. Som presvedčená,
že je dôležitou pre moju prax učiteľky, kde môžem priamo vplývať na samotného
žiaka, no veľmi podstatná je tiež pri stanovení cieľov a úloh v mojej koncepcii.
Mgr. Alena Kinierová
riaditeľka školy.
Download

Koncepcia rozvoja školy - ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou