Motto: ,, Človek si nemôže vybrať miesto kde sa narodí, ale má možnosť vybrať si, akým
chce byť. Od života očakáva životnú šancu na šťastný a plnohodnotný život. Naša moderná
škola ju ponúka.“
1. POSLANIE ŠKOLY
Poslaním základnej školy vo Veľkom Rovnom – Ivor je:
• Poskytovať základné vzdelanie na primárnom stupni a nižšie stredoškolské vzdelanie na
sekundárnom stupni vzdelávania s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov, aby
mohli pokračovať v štúdiu a uplatniť sa na trhu práce.
• Posilňovať právne povedomie a úctu k ľudským právam a základným slobodám, úctu
k staršej generácii, rodičom, k inej ľudskej rase, k rôznemu náboženstvu, k svojej vlastnej
kultúre a histórii, jazyku a národným hodnotám.
• Pripraviť žiakov na zodpovedný život v demokratickej a multikultúrnej spoločnosti
v duchu tolerancie.
• Viesť žiakov k ochrane životného prostredia.
• Dbať o zdravý telesný rozvoj detí.
• Viesť žiakov k sebahodnoteniu, kreatívnosti a neustálemu zlepšovaniu sa v oblasti
vzdelávania, ale hlavne vo výchove.
• Dodržiavať a realizovať Deklaráciu práv dieťaťa.
• Vytvárať priestor na autoevalváciu učiteľov, manažmentu, používať spätnú väzbu na
skvalitnenie práce a edukácie.
• Vytvárať žiakom zážitkovú formu vzdelávania.
• Vytvárať humánnu a kreatívnu atmosféru v triede, v ktorej by žiaci zažívali pocity
úspechu, šťastia a ocenenia.
• Rozvíjať pozitívny obraz školy prostredníctvom publikačnej činnosti, aktualizácie web
stránky, pozývať verejnosť a budúcich klientov na slávnostné akadémie školy, zapájať
žiakov do aktivít obce.
ZŠ vo Veľkom Rovnom - Ivor je a bude miestom, kde poskytneme nášmu žiakovi
rodinné prostredie, profesionalitu, stretnutie s porozumením.
1 2. VÍZIA
Z filozofie dokumentu známym pod názvom MILÉNIUM vyplýva, že absolventi si
musia odniesť zo škôl aj trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú
postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, kompetencie, rozvinuté schopnosti
a zručnosti.
Pre výchovu a vzdelávanie aj v našej škole to znamená premeniť tradičné encyklopedické
vedomosti a memorovanie na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie. Vízia školy sa
stotožňuje s víziou tohto dokumentu, pričom vychádza z dôslednej znalosti školského
prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti
pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú
vonkajší aj vnútorný život školy /zákony, školské dokumenty, smernice.../. Zo systémového
hľadiska predpokladá zmeny v niekoľkých oblastiach:
! meniť filozofiu výchovy a vzdelávania na základe požiadaviek modernej
vedomostnej spoločnosti
! urobiť reprofiláciu ŠkVP na základe zmien, ktoré požaduje spoločnosť
! vytvárať možnosti na rozširovanie kompetencií pedagogických zamestnancov
! naďalej modernizovať metódy, prostriedky a formy výchovy a vzdelávania
! zlepšiť a zmodernizovať materiálno-technické vybavenie školy
Niektoré oblasti výchovy a vzdelávania škola a jej pedagogickí zamestnanci môžu
ovplyvniť len sčasti alebo vôbec. V značnej časti sme odkázaní na platnú legislatívu. Škola
ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote a spoločnosti, teda aj na nové
podmienky výchovy a vzdelávania, ktoré sčasti možno hodnotiť ako pozitívne, no v súvislosti
s dobou, ktorá prináša aj negatíva, sa musí vyrovnať aj s mnohými nepriaznivými
okolnosťami a bezprostredne na ne reagovať. Preto aj v stanovených cieľoch a čiastkových
úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú dať realizovať na 100%, ale niektoré z
nich možno bude treba modifikovať a prispôsobiť konkrétnym meniacim sa podmienkam.
Jednoznačne však možno povedať, že víziou školy je, aby žiak, ktorý získa vzdelanie
poskytované našou základnou školou, bol ideálom výchovy a vzdelávania. To znamená, mal
by byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, flexibilný, kreatívny), aktívny
(samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek.
2 3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Základná škola Veľké Rovné – Ivor 1422 je plnoorganizovanou základnou školou
s ročníkmi 1 – 9 od roku 1990. V roku 2002 získala právnu subjektivitu. Nachádza sa v hornej
časti obce a nesie všetky znaky spádovej školy vidieckeho typu, odrážajúca sociálne zloženie
a zázemie v rodinách. Žiaci dochádzajú z bližších i vzdialenejších osád pešo. Cesta do školy
žiakom trvá od 15 – do 60 minút. Závisí to i od počasia. Do školy žiaci dochádzajú aj
autobusmi zo sídliska a ďalších častí obce, z Bytče a Semeteša. Škola sa nachádza v peknom
prírodnom prostredí mimo hlavnej cesty, preto výchovno-vzdelávací proces nie je rušený
hlukom áut a exhalátmi, čo umožňuje vyučovanie v letnej triede. Podarilo sa nám vytvoriť
školu ,,rodinného typu“, kde je humanizácia a demokratizácia vo výchovno-vzdelávacom
procese i smerom k verejnosti na vysokej úrovni. Za desať rokov sme vytvorili funkčný
žiacky parlament, ktorý sa popri rade rodičov a rade školy vyjadruje k aktivitám školy.
Škola poskytuje v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu kvalitné služby, stále hľadá
cesty ku svojmu zdokonaľovaniu, sústavne pracuje na svojej konkurencie schopnosti,
podporuje nielen výrazné talenty, ale všetkých svojich žiakov v maximálnej miere. Dosahuje
to aj zapojením žiakov individuálneho i kolektívneho vyučovania do projektov. Škola
zaznamenala výrazné úspechy – žiaci školy získali popredné umiestnenia v okresných,
krajských i celoslovenských súťažiach.
Od školského roka 2007/2008 bolo pri škole zriadené Školské stredisko záujmovej
činnosti, v súčasnosti CVČ. Je veľkým prínosom pre školu. Nielenže rozvíja vedomosti,
záujmy a zručnosti žiakov, ale pomáha efektívne relaxačnými formami využívať voľný čas
detí.
Pri škole od roku 1992 funguje Školský klub detí, o ktorý je zo strany rodičov stály
záujem. ŠKD je súčasťou základnej školy Veľké Rovné-Ivor 1422, poskytuje záujmové
vzdelávanie deťom 1. aj 2. stupňa, má jedno oddelenie fungujúce v popoludňajších hodinách.
Záujmové vzdelávanie ŠKD smeruje svojimi špecifickými prostriedkami k napĺňaniu
všeobecných cieľov vzdelávania daných školským zákonom.
Stravu pre žiakov a učiteľov zabezpečuje zriaďovateľ tak, že na škole zriadil výdajňu
stravy. Obedy sa varia v ŠJ, ktorá je súčasťou ZŠ SUT s MŠ a sídli v centre obce.
Strategickým cieľom bolo udržať školu v prevádzke a zvýšiť počet žiakov. Pri nástupe do
funkcie v roku 2009 bolo 103 žiakov. V roku 2010 – 2014 sa počet pohyboval od 123 do 132.
Tento stav sme docielili vytvorením vhodných podmienok po všetkých stránkach. Ciele sme
3 nastavili tak, aby školu posúvali dopredu v konkurenčnom prostredí. Táto stratégia naplnila
naše očakávania. Presvedčili sme rodičov v obci svojou prácou a výsledkami o tom, že naša
škola je tá, kde ich dieťa cez pozitívne prežívanie nadobudne základné vzdelanie a získa
potrebné kompetencie bez stresov v priateľskej atmosfére.
Pedagogický zbor tvorí 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, z toho jeden
na čiastočný úväzok, ktorým je umožnené vzdelávať sa prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania i odborných seminárov.
Počas môjho funkčného obdobia bola snaha zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a
vylepšiť prostredie pre žiakov i učiteľov. Táto viedla k výmene okien a radiátorov,
vybudovaniu zábradlia k multifunkčnému ihrisku, vymaľovaniu tried, zavedeniu osvetlenia na
ihrisku, rekonštrukcii soc. zariadení, vybudovaniu ochranného pletiva k novému ihrisku,
vybaveniu školy IKT technikou, doplneniu kabinetných zbierok modernými pomôckami,
zakúpeniu nového nábytku do tried, zriadeniu dvoch počítačových tried, sprevádzkovaniu
dielne, vybudovaniu letnej triedy, zapájaniu sa do viacerých rozvojových projektov,
zabezpečeniu techniky pre prevádzkových pracovníkov, rekonštrukcii vodárne...
4. SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
55 ročná tradícia
Kvalifikovanosť pedagogického
zboru a jeho záujem o vzdelávanie,
ochota podieľať sa na aktivitách
školy, kreativita učiteliek
Prezentácia školy na verejnosti
Tvorba vlastných projektov
Zdravé prírodné prostredie
Dobrá spolupráca so zriaďovateľom
a inými subjektmi
Individuálny prístup k žiakom
Úspechy v súťažiach
Záujem detí o krúžkovú činnosť
Vybavenosť tried technikou
Pozitívna klíma školy, realizácia
zahraničných jazykových pobytov
Inšpiratívne prostredie školy
Úspešnosť projektov
Vysoká úspešnosť v prijímacích
konaniach na stredné a odborné školy
SLABÉ STRÁNKY
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Obmedzujúce priestorové podmienky
Chýba telocvičňa
Pomerne veľký počet žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia
neodbornosť vo vyučovaní predmetov
s nižšou hodinovou dotáciou
Demografický vývoj
Vzdialenosť od centra obce
Nízka motivácia žiakov zo strany
prijímania na stredné školy
Nízka finančná dotácia odvíjajúca sa
od počtu žiakov
4 PRÍLEŽITOSTI
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Tvorba nového školského programu
Úsporné opatrenia
Získavanie finančných prostriedkov
z grantov a od sponzorov
Kvalifikovaná výchovná poradkyňa
Skvalitnenie webovej stránky
Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Spolupráca so zriaďovateľompodpora školských činností
Zvýšenie dotácií od zriaďovateľa
Modernizácia a postupné dopĺňanie
materiálno- technického zabezpečenia
Spolupráca so sponzormi
Vytvorenie partnerstva s inou školou
Zviditeľňovanie obce
prostredníctvom rôznych aktivít
HROZBY
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Zvyšovanie výdavkov na prevádzku
Nedostatok finančných prostriedkov
na rozvoj
Nízka životná úroveň v hornej časti
regiónu
Nezamestnanosť
Sídlo školy v odľahlejšej časti obce
Odchádzanie mladých ľudí z hornej
časti obce za prácou
5. STRATEGICKÉ CIELE
Poskytovať kvalitné vzdelanie, presadzovať a realizovať tvorivé metódy vyučovania
v tímovej spolupráci, s radosťou z úspechu v dobrých pracovných podmienkach.
Z toho vyplývajúce úlohy:
Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia
Špecifické ciele:
" Naďalej garantovať kvalitu výchovy a vzdelávania
" Získať motiváciu žiakov o vzdelávanie a túžbu po úspechu
" Aktívne sa zapájať do vypracúvania projektov, získavať finančné prostriedky
z grantov
" Aktívne spolupracovať s partnermi školy
" Zdokonaliť systém autoevalvácie a hodnotenia kvality každého zamestnanca školy
5 6. AKČNÝ PLÁN
Oblasť výchovy a vzdelávania
#
#
#
#
#
Umožniť, aby sa v každej triede dalo vyučovať interaktívne
Dokončiť reprofiláciu ŠkVP, aktualizovať ho a reprofilovať
Zavádzanie portfólií najskôr na ISCED I, postupne rozširovať na ISCED II
Galéria najlepších – motivačná prezentácia úspešných žiakov
Konferencia žiakov 9. ročníka – tvorba vlastných projektov po absolvovaní Testovania
9 a ich prezentovanie pred verejnosťou
# Pracovné kútiky – vzdelávacie pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a žiakov so ŠVVP
# Naďalej organizovať motivačné jazykové pobyty v zahraničí
Personálna oblasť
# Udržať stabilný kvalifikovaný pedagogický tím, ochotný spolupracovať
# Udržať a zvyšovať dôveru rodičov spôsobom otvárania školy verejnosti zo strany
pedagogických zamestnancov /letné prázdninové dvory, otvorené hodiny, dni
otvorených dverí, akadémie/ a iné činnosti organizované v interakcii učiteľ-rodič-žiak
# Vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie sa zamestnancov
# Formou finančného a morálneho ohodnotenia udržiavať kvalitných učiteľov
Oblasť materiálno-technického zabezpečenia
#
#
#
#
#
Účelne využívať priestory na výchovno-vzdelávací proces
Zabezpečiť skrinky pre každého žiaka
Vytvoriť priestor na uloženie pomôcok z projektu Na ceste bezpečne
Získavanie pomôcok cez projekty (obnovovať a modernizovať kabinetné zbierky)
Zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu budovy (oprava rímsy, posunutie vchodových
dverí /vytvoriť tak priestor na šatňu/, v prípade využitia plynu na vykurovanie,
z uhoľne vybudovať jedáleň, rekonštrukcia sklobetónových okien)
# Rekonštrukcia prístupovej cesty ku škole
# Efektívne využívanie získaných technológií z grantov
Finančné zabezpečenie
#
#
#
#
#
Normatívne a originálne financie, za vzdelávacie poukazy
Poplatky od rodičov
2% dane, projekty a granty
Sponzorské dary, finančné prostriedky od RZ
Nastaviť systém suplovania a získaných nadčasových hodín tak, aby boli využité na
čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin
6 7. Záver
K tomu, aby sme dosiahli stanovené ciele vypracujeme projekt ich realizácie
s konkrétnym popisom aktivít, stanovenie termínov a zodpovedného personálu. Čaká nás
veľa práce v malom kolektíve, čo znamená väčšie zaťaženie každého pedagóga a pracovníka
našej školy. Veríme, že vynaložené úsilie prinesie svoje ovocie v podobe záujmu rodičov
o našu školu. Mnoho naplánovaných aktivít je zameraných na odbúravanie ohrozenia
z klesajúceho počtu žiakov a potreby neustáleho snaženia sa o vyšší počet žiakov. Tento fakt
posúva našu školu dopredu v konkurenčnom prostredí. Prítomnosť konkurencie chceme
využiť ku skvalitneniu našej práce a zabraňovaniu stagnácie.
Chceme rodičom a verejnosti dať priestor spoznať našu školu, ukázať im, že naša škola je
školou rodinného typu, otvorená verejnosti, s kvalitným personálom.
7 
Download

Koncepcia rozvoja školy