13. medzinárodný kongres pre KIP
IMAGINÁCIA
IDENTITA
KREATIVITA
Bratislava, 13. – 15. jún 2014
poriada sskip v spolupráci s igkb
Programový výbor:
Eva Dorota Uhrová
Wilfried Dieter
Wolfgang Ladenbauer
Organizačný výbor:
Eva Dorota Uhrová
Lýgia Bátovská
Jaromíra Jánošková
Elena Medzihradská
Norbert Uhnák
piatok, 13. 6. 2014 Uvítanie a hlavné prednášky
8:45 – 9:00
E.D.Uhrová (predsedkyňa SSKIP), Ingrid Reichmann (predsedkyňa IGKB)
Uvítanie
9:00 – 11:00
Eva Dorota Uhrová:
Je kreativita „soľou“ psychoterapie?
Anna Sieber-Ratti:
Oslobodený objekt. Kde sa pristaví pohľad. Význam “skúšky pohľadu do očí“ ako
východiskový bod pre mentalizáciu a utváranie symbolov
prestávka
11:30 – 13:00
Krátke prednášky
Workshopy
KP 1
W1
Barbara Laimböck:
Od dôvernej diády k inšpirovanej triáde.
Príspevok k rozvoju kreativity v maliarstve
Wilfried Dieter:
Fantázia, imaginácia a prenos
Harald Ullmann:
Ako vedú konflikty k novým príbehom:
koncept centrálneho vzťahového príbehu
v KIP
KP 2
Traude Ebermann:
Vývin identity/identít: celoživotné, pohlavím
podmienené kreatívne pokusy o riešenie
osobnej hádanky
Leonore Kottje-Birnbacher:
Imaginácie v situáciách rozhodovania
Staphen Engelhardt:
Ten „DRUHÝ“ a „TÚŽBA“
KP 3
Renate Sannwald:
Liečenie úzkostných porúch u detí
a mladistvých pomocou KIP
Florian Katzlberger:
Identita a psychofarmaká
Elisaberh Brunner-Karré:
Kreatívna idea ako terapeutický faktor
v KIP, alebo čo je umením vo vedení terapie
obedná prestávka
Elke Göttl-Resch, Wolfgang Ladenbauer:
Telo a KIP
W2
Lucie Vlček-Pelková:
Tvořivé hledání identity v různých etapách
ženského života
W3
Götz Biel, Andrea Friedrichs-Dachale,
Christoph Smolenski:
KIP na klinikách
W4
Martina Fitzek, Regina Schnallinger:
Detská hra a symbolizácia
W5
Ivo Hurdálek:
Teorie vhledu a význačné změny v mysli a vo
vnějším jednání
piatok, 13. 6. 2014
15:00 – 16:30
Krátke prednášky
Workshopy
KP 4
W6
Angelica Seithe-Blümer:
Kreativita – opojenie & disciplína
Susanne Altweger:
„Osoba v osobe“. Vnútorný team podľa
Schulza von Thun v kombinácii s KIP
v poradenských procesoch
Georg Franzen:
Línia bytia – Hundertwasserove pohyby
v špirále
KP 5
Monika Bürgi-Kraus:
„Lepší život je inde“ – Vplyv traumy
z migrácie
na schopnosti symbolizácie a mentalizácie
Daniela Hofmann:
Lyrika ako zdroj v systemickej práci
s traumatizovanými ľuďmi
Beate Steiner:
Hanba, regulácia afektu a identita
KP 6
Dan Pokorný, Elisabeth Erhardt,
Andrea Langenwalter, Michael Stigler:
Repetitivní vztahové vzorce v KIP.
„Žena v panice“ a kategoriální systém
CCRT-LU
Dan Pokorný: Zkoumání centrálního
vztahového konfliktního tématu
pomocí
CCRT-LU
Andrea Langenwalter: Intuitívně-klinické
formulování vztahových
vzorcu v KIP
Elisabeth Erhardt: Vztahové vzorce u reálných
osob a imaginovaných
objektu
Michael Stigler: Symbolizace a přesunutí
vo vztahovém repertoáru
imaginace
Návšteva galérie moderného umenia spojená s aperitívom
Manfred Rust:
Epos o Gilgamešovi. Príbeh vývoja ľudstva?
W7
Franz Wienand:
Podpora vývinu v detstve a v dospievaní
pomocou KIP
W8
Elisabeth Brunner-Karré:
Kreatívna myšlienka ako terapeutický faktor
v KIP, alebo čo je umenie vo vedení terapie
W9
Nicole Berger-Becker:
„Konkrétny symbol“ ako brána k obrazu
a slovu
W 10
Norbert Uhnák:
Telo v pohybe a imaginácia – prepojenie
terapeutických postupov koncentratívnej
pohybovej terapie a KIP
sobota, 14. 6. 2014
Hlavná prednáška
9:00 – 11:00
Otto F. Kernberg:
Psychoanalýza dnes: nový vývoj v teórii a jeho aplikácia na techniku
prestávka
11:30 – 13:00
Krátke prednášky
Workshopy
KP 7
W 11
Monika Schnell:
„Hľadanie miesta v priestore“ – estetická
skúsenosť, prenos, sebaúčinnosť
Michaela Okorn:
„Čo je vo vzduchu“ – umelci z rôznych
krajín sa zaoberajú opusteným hotelom –
symbolom pre...?
Ján Ballx, Boris Ondreička:
Kreativita mimo mozog
KP 8
Helga Reiter:
Od “surviving space“ podľa autorky Esther
Blick k “imaginatívnemu priestoru“ v KIP
a v hypnoterapii
Jadranka Dieter:
Je každá imaginácia nápomocná? – Od
použitia objektu k použitiu imaginácie
Doris Hönigl:
KIP medzi štruktúrou a voľnosťou
Eberhard Wilke:
Imaginácie z tela a duše – využitie KIP
v psychosomatickej medicíne a psychoterapii
W 12
Ludvík Běťák, Peter Teichmann:
Utrpenie je ľahšie ako zmena
W 13
Stephan Engelhardt:
Obraz ako intersubjektívny priestor.
Maľovanie ako imaginatívny proces
W 14
Harald Ullmann:
Metafory a príbehy v KIP
W 15
Waltraud Bauer-Neustädter, Susanne Drewes:
Kreatívne zaobchádzanie so stratou
orientácie – KIP u adolescentov
obedná prestávka
15:00 – 16:30
Krátke prednášky
Workshopy
DVOJITÉ Workshopy
KP 9
W 16
DW 1
Angela Teyrowsky:
„Kto som – a ak, koľkí ?“
Transidentita –
(ne)kreatívne riešenie?
Susanne Mahrer:
„Snívam o mori, tam sa môžem
nájsť“ – o vzťahových väzbách
s medzigeneračným vplyvom,
o mentalizácii a o kreatívnych
cestách hľadania identity.
Zita Kochaníková:
Krajina môjho srdca – ako
sa stať pre seba majákom
v nehostinných časoch
KP 10
Hana Vojtová:
Liečivé postoje
k (posttraumatickým)
disociatívnym častiam –
v obrazoch
Georg Rasch:
Utrpenie modernej duše
Brigitte Spreitzer:
To všetko som ja.
Cez imagináciu s kreativitou
k identite
prestávka
Herman Pötz:
Zvukové obrazy
a obrazové svety:
Imaginovanie k hudbe
W 17
Marika Vogelsinger:
Imaginácia a kreatívna
tvorba: prežívanie
vlastnej identity
v procese
Otto F. Kernberg:
Základné techniky
psychoanalýzy
a ich aplikácia
v psychoanalytickej
psychoterapii
DW 2
Renate Sannwald, Lýgia
Bátovská:
Psychodynamická
liečba porúch Anorexia
nervosa, Bulimia nervosa
a Binge Eating Disorder
DW 3
Ulrike Linke Stillger:
Môj príbeh – moja
(psychoterapeutická)
identita
sobota, 14. 6. 2014
17:00 – 18:30
Krátke prednášky
Workshopy
DVOJITÉ Workshopy –
pokračovanie
KP 11
W 18
DW 1
Barbara Burian-Langegger:
Virtuálne priestory pre hru
Waltraud Bauer-Neustädter,
Susanne Drews:
Stratení vo svete bezhraničných
možností – strata orientácie
u adolescentov
Ivo Hurdálek:
Teorie vhledu a analýza
psychických obran
KP 12
Mathilde Pichler:
Fokusovaná krátka intervencia
s KIP v nemocničných
ambulantných podmienkach
Zuzana Novosadová,
Aneta Bednářová:
Relaxačno-symbolickomeditačná terapia (podobnosti
a rozdiely s KIP)
Karel Riegel:
Validizačná štúdia českého
prekladu Structured
Inrerview of Personality
(STIPO): možnosť prístupu
k výskumnému overeniu efektu
KIP
Susanne Altweger:
Osoba v osobe – hravé
zaobchádzanie s časťami
vlastnej osobnosti ako
sebaskúsenosť
W 19
Michael Stigler:
Integrácia motívu
postoja tela a pohybu
(Stigler) a motívu
inšpekcie vnútra tela
(Leuner, Wilke)
Spoločenský večer s hudbou a večerou
nedeľa, 15. 6. 2014
Hlavné prednášky
9:00 – 11:00
Bernhardt Brömmel:
Hrad kráľa Modrofúza a iné tajomné domy. O poruchách identity
Ulrich Sachsse:
Imaginatívna kreativita v terapii – šance a nebezpečenstvá
Otto F. Kernberg:
Základné techniky
psychoanalýzy
a ich aplikácia
v psychoanalytickej
psychoterapii
DW 2
Renate Sannwald, Lýgia
Bátovská:
Psychodynamická
liečba porúch Anorexia
nervosa, Bulimia nervosa
a Binge Eating Disorder
DW 3
Ulrike Linke Stillger:
Môj príbeh – moja
(psychoterapeutická)
identita
NA ÚVOD
Milé kolegyne a kolegovia,
dvadsať rokov po založení Slovenskej spoločnosti pre KIP sa Vám prihováram
v mene organizátorov 13. medzinárodného kongresu pre KIP. Usporiadanie kongresu je pre nás cťou, a súčasne výzvou.
Prvýkrát privítame v Bratislave kolegyne a kolegov, ktorí v rôznych krajinách
rozvíjajú prácu s touto inšpiratívnou metódou. Naše medzinárodné stretnutie do
Bratislavy patrí. Je to mesto, ktorému, aj vďaka blízkosti metropol ako je Viedeň
a Budapešť, je, popri súčasnom zachovaní vlastnej identity, internacionalita blízka.
Spolupráca s kolegami z ÖGATAP v programovom výbore, ako aj so sekretariátom
v niektorých organizačných otázkach, je len ďaľším dôkazom plodnosti takéhoto
prepojenia.
Téma nášho kongresu: Imaginácia – identita – kreativita. Tri pojmy, ktoré patria
k základom KIP, s ktorými pracujeme, zamýšľame sa nad nimi, uvažujeme o nich
z rôznych strán. Práve rôznorodosť našich úvah a práce s tymito témami, ktorá sa
objaví v krátkych prednáškach a workshopoch, bude obohatením pre každého
z nás. Za zaujímavú považujeme prácu s imagináciami v iných metódach a prístupoch ako je KIP. Preto ponúkame aj konfrontáciu v tomto smere – napr. so
systemickou terapiou, EMDR…
Popri odbornom programe patrí ku KIP kongresu spoločenská časť – neformálne stretnutia, spoznávanie nových kolegov, priateľské rozhovory a môžbyť,
v neposlednom rade, kreatívne prekonávanie jazykových bariér.
Tešíme sa na stretnutia s Vami, odborné diskusie, výmeny ideí a skúseností.
Sme radi, že Vás môžeme pozvať do Bratislavy, mesta na Dunaji, ktorého jarná,
rozkvitnutá atmosféra, veríme, prispeje k tvorivej atmosfére kongresu.
6
Dorota Uhrová
predsedkyňa SSKIP
Milé kolegyne, milí kolegovia,
v mene IGKB Vás srdečne zdravím a pozývam na 13. medzinárodný kongres
pre KIP. Veľmi sa teším, že kongres s témou „Imaginácia – identita – kreativita“
sa po prvýkrát koná v Bratislave. Moje zvláštne poďakovanie patrí Dorote Uhrovej
o jej organizačnému teamu, ktorí zostavili zaujímavý a mnohostranný program.
Chcem sa srdečne poďakovať aj všetkým referujúcim, ktorí svojou angažovanosťou
a odbornými vedomosťami vytvorili a ponúkli prednášky a workshopy. Srdečne
vítam aj všetkých účastníkov a účastníčky, ktorí z blízka i z ďaleka prišli na kongres.
Imaginácia je ústredným bodom našej metódy a zaiste pre nás všetkých súvisiaca
s identitou a podporujúca kreativitu.
V tomto zmysle prajem nám všetkým podnetné odborné rozhovory, zaujímavé
diskusie, veľa potešenia zo získaných vedomostí a nových zážitkov, ako aj z príjemného, spoločne stráveného času.
Dúfam, že medzinárodný kongres v Bratislave posilní našu spoločnú identitu
a rozvinie kreativitu.
Prajem Vám dobrý priebeh kongresu, srdečne Vaša
Ingrid Reichmann
predsedkyňa IGKB
7
Program
štvrtok, 12. 6. 2014
16:30 – 18:00 Sprevádzaná prehliadka mesta
18:00 Spoločné posedenie (v reštaurácii v historickom centre)
piatok, 13. 6. 2014
8:45 – 9:00 Uvítanie – p
redsedkyňou SSKIP E. D. Uhrovou
a predsedkyňou IGKB Ingrid Reichmann
9:00 – 11:00 Hlavné prednášky
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 13:00 Krátke prednášky a workshopy
13:00 – 15:00 obedná prestávka
15:00 – 16:30 Krátke prednášky a workshopy
17:00 Návšteva galérie moderného umenia spojená s aperitívom
(transfer do galérie loďou)
sobota, 14. 6. 2014
9:00 – 11:00 Hlavná prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 13:00 Krátke prednášky a workshopy
13:00 – 15:00 obedná prestávka
15:00 – 16:30 Krátke prednášky a workshopy
16:30 – 17:00 prestávka
17:00 – 18:30 Krátke prednášky a workshopy
20:30 Spoločenský večer s hudbou a večerou
nedeľa, 15. 6. 2014
9:00 – 11:00 Hlavné prednášky
8
Hlavné prednášky
piatok, 13. 6. 2014
9:00 – 10:00Eva Dorota Uhrová
Je kreativita „soľou“ psychoterapie?
10:00 – 11:00 Anna Sieber-Ratti
Oslobodený objekt. Kde sa pristaví pohľad.
Význam „skúšky pohľadu do očí“ ako východiskový bod
pre mentalizáciu a utváranie symbolov
sobota, 14. 6. 2014
9:00 – 11:00Otto F. Kernberg
Psychoanalýza dnes: nový vývoj v teórii a jeho
aplikácia na techniku
nedeľa, 15. 6. 2014
9:00 – 10:00Bernhardt Brömmel
Hrad kráľa Modrofúza a iné tajomné domy.
O poruchách identity
10:00 – 11:00Ulrich Sachsse
Imaginatívna kreativita v terapii – šance a nebezpečenstvá
KRÁTKE PREDNÁŠKY
piatok, 13. 6. 2014
11:30 – 13:00
KP 1
Barbara LaimböckOd dôvernej diády k inšpirovanej triáde.
Príspevok k rozvoju kreativity v maliarstve
Wilfried Dieter
Fantázia, imaginácia a prenos
Harald Ullmann
Ako vedú konflikty k novým príbehom:
koncept centrálneho vzťahového príbehu v KIP
KP 2
Traude EbermannVývin identity/identít: celoživotné,
pohlavím podmienené kreatívne pokusy o riešenie
osobnej hádanky
Leonore Kottje-Birnbacher Imaginácie v situáciách rozhodovania
Stephan Engelhardt
Ten „DRUHÝ“ a „TÚŽBA”
9
KP 3
Renate SannwaldLiečenie úzkostných porúch u detí a mladistvých
pomocou KIP
Florian Katzlberger
Identita a psychofarmaká
Elisabeth Brunner-KarréKreatívna idea ako terapeutický faktor v KIP,
alebo čo je umením vo vedení terapie
piatok, 13. 6. 2014
15:00 – 16:30
KP 4
Angelica Seithe-Blümer Kreativita – opojenie & disciplína
Susanne Altweger„Osoba v osobe”. Vnútorný team podľa Schulza von
Thun v kombinácii s KIP v poradenských procesoch
Georg Franzen
Línia bytia – Hundertwasserove špirálovité pohyby
KP 5
Monika Bürgi-Kraus„Lepší život je inde“ – vplyv traumy z migrácie
na schopnosti symbolizácie a mentalizácie
Daniela HofmannLyrika ako zdroj v systemickej práci
s traumatizovanými ľuďmi
Beate Steiner
Hanba, regulácia afektu a identita
KP 6
Dan Pokorný, Elisabeth Erhardt, Andrea Langenwalter, Michael Stigler
Repetitivní vztahové vzorce v KIP.
„Žena v panice“ a kategoriální systém CCRT-LU
Dan PokornýZkoumání centrálního vztahového konfliktního
tématu pomocí CCRT-LU
Andrea LangenwalterIntuitivně-klinické formulování vztahových vzorců
v KIP
Elisabeth ErhardtVztahové vzorce u reálných osob a imaginovaných
objektů
Michael StiglerSymbolizace a přesunutí ve vztahovém repertoáru
imaginace
sobota, 14. 6. 2014
11:30 – 13:00
KP 7
Monika Schnell„Hľadanie miesta v priestore”.
Estetická skúsenosť, prenos, sebaúčinnosť
Michaela Okorn„Čo je vo vzduchu“ – umelci z rôznych krajín sa
zaoberajú opusteným hotelom – symbolom pre…?
Ján Ballx, Boris Ondreička Kreativita mimo mozog
10
KP 8
Helga ReiterOd „surviving space“ podľa autorky Esther Blick
k „imaginatívnemu priestoru“ v KIP a v hypnoterapii.
Môže pozorovanie dojčiat prispieť k pochopeniu
terapeutickej imaginácie?
Jadranka DieterJe každá imaginácia nápomocná? – Od použitia
objektu k použitiu imaginácie
Doris HöniglKIP medzi štruktúrou a voľnosťou
sobota, 14. 6. 2014
15:00 – 16:30
KP 9
Angela Teyrowsky„Kto som – a ak, koľkí ?“ Transidentita
(ne)kreatívne riešenie?
Susanne Mahrer„Snívam o mori, tam sa môžem nájsť“ – o vzťahových
väzbách s medzigeneračným vplyvom, o mentalizácii
a o kreatívnych cestách hľadania identity.
Zita KochaníkováKrajina môjho srdca – ako sa stať pre seba majákom
v nehostinných časoch
KP 10
Hana VojtováLiečivé postoje k (posttraumatickým) disociatívnym
častiam – v obrazoch
Georg Rasch
Utrpenie modernej duše
Brigitte SpreitzerTo všetko som ja. Cez imagináciu s kreativitou
k identite
sobota, 14. 6. 2014
17:00 – 18:30
KP 11
Barbara Burian-LangeggerVirtuálne priestory pre hru
Waltraud Bauer-Neustädter, Susanne Drewes:
Stratení vo svete bezhraničných možností –
strata orientácie u adolescentov
Ivo Hurdálek
Teória vhľadu a analýza psychických obrán
KP 12
Mathilde PichlerFokusovaná krátka intervencia s KIP v nemocničných
ambulantných podmienkach
Zuzana Novosadová, Aneta Bednářová
Relaxačno-symbolicko-meditačná terapia
(podobnosti a rozdiely s KIP)
Karel RiegelValidizačná štúdia českého prekladu
Structured Interview of Personality (STIPO):
možnosť prístupu k výskumnému overeniu efektu KIP
11
WORKSHOPY
piatok, 13. 6. 2014
11:30 – 13:00
W1
KIP a telo
Elke Göttl-Resch, Wolfgang Ladenbauer
počet účastníkov: 20
Po našich vstupných referátoch o telesnej a fyzickej dimenzii v diagnostike
a terapii KIP je tento workshop malým sympóziom, teda posedením účastníkov,
ktoré môžu využiť na výmenu skúseností, prípadové štúdie, sebaskúsenosť,
nápady a diskusie o zaobchádzaní s telom/fyzičnom v KIP. Aké námety prináša
napríklad psychoterapia orientovaná na telo a ako ich môžeme využiť v KIP?
W2
Tvořivé hledání identity v různých etapách ženského života
Lucie Vlček-Pelková
počet účastníkov: 10
Život ženy v dospělosti je často natolik naplněn vnějšími požadavky, že kontinuální utváření vlastní identity ustupuje do pozadí. O slovo přichází nejen osobní
život, ale i hledání vnitřních zdrojů regenerace, naplnění, dočerpávání sil atd. KIP
nám nabízí kreativní terapeutickou pomoc. Na kazuistických případech i díky
vlastnímu prožitku ukážeme informační zřetelnost imaginací a způsoby, jak
klientkám v terapii pomáháme získané sebepoznání integrovat do dalšího života. W3
KIP na klinikách
Götz Biel, Andrea Friedrichs-Dachale, Christoph Smolenski
počet účastníkov: 25
Chceme nadviazať na overené modely KIP ako štrukturovanej, na zážitok
orientovanej krátkodobej terapie, a to z pohľadu špeciálnych podmienok v základnej stacionárnej starostlivosti , ako aj v psychoterapeuticko-psychosomatických špecializovaných nemocniciach, rehabilitačných klinikách a psychiatrických klinikách. Predstavíme nové možnosti vo výbere tém, settingu a v prístupe
terapeuta v individuálnej a skupinovej terapii.
W4
Detská hra a symbolizácia
Martina Fitzek, Regina Schnallinger
Deti komunikujú prostredníctvom hry a nevedomé obsahy vyjadrujú symbolickou formou. Workshop začneme teoretickým úvodom do hlbinne-psychologických konceptov detskej hry. Predstavíme základné myšlienky detskej
psychoterapie podľa Anny Freud, Melanie Klein, Donalda Winnicotta a ich pokračovanie v prácach Petra Fonagyho/Mary Target a Antonina Ferro. V praktickej časti priblížime spomenuté prístupy prostredníctvom príkladov KIP terapií,
ktoré následne rozoberieme v skupine.
12
W5
Teorie vhledu a význačné změny v mysli a vo vnějším jednání
Ivo Hurdálek
Ukáži na několika kazuistikách, že s užitím teorie vhledu (neboli myšlení),
výhodně i s užitím fantazií či imaginací, lze v psychoterapii pomáhat také lidem
s těžkými psychickými obtížemi k význačným změnám, ke kterým dochází
nejprve v mysli, následně také v jednání ve vnějším životě. V závěru workshopu
nabídnu dle časových možností i sebezkušenostní část s užitím teorie vhledu.
piatok, 13. 6. 2014
15:00 – 16:30
W6
Epos o Gilgamešovi. Príbeh vývoja ľudstva?
Manfred Rust
počet účastníkov: 20
Za pomoci imaginácií sa pokúsime priblížiť archetypálnym obrazom tohto
najstaršieho mýtu svetovej literatúry. Počas práce budeme hľadať odpovede na
všebecné, alebo osobné otázky týkajúce sa vývinu identity, osobnosti, väzby
a mentalizácie.
W7
Podpora vývinu v detstve a v dospievaní pomocou KIP
Franz Wienand
Mladí ľudia stoja zas a znova pred novými výzvami, ktoré musia zvládnuť, aby
sa mohli ďalej rozvíjať. Symptómy a poruchy vznikajú najčastejšie v obdobiach,
keď sa deti, mladiství alebo rodiny naľakajú úloh, ktoré sú spojené s vývinom.
KIP ponúka množstvo intervencií, ktoré podporujú vývin a rozvoj. Workshop
sa zaoberá praktickými nápomocnými stratégiami, technikami a motívmi pre
KIP prácu s deťmi, mládežou a rodinami.
W8
Kreatívna myšlienka ako terapeutický faktor v KIP,
alebo čo je umenie vo vedení terapie
Elisabeth Brunner-Karré
počet účastníkov: 12
Na základe psychoterapie podľa G. Benedettiho, v ktorej terapeut/ka doprevádza klienta kresbou, predstavíme rozličné koncepty kreativity: hlbinne
psychologické teórie (Winnicott, Müller-Braunschweig atď.), akademicko psychologické a neurofyziologické teórie kreativity a ich súvis s KIP. Výber motívu,
imagináciu a tvorenie procesu v terapii budeme skúmať, pozorovať a chápať
z pohľadu kreatívneho výkonu terapeuta a z intersubjektívneho pohľadu ako
časť vznikajúcej spoločnej kreativity terapeutického páru.
13
W9
„Konkrétny symbol“ ako brána k obrazu a slovu
Nicole Berger-Becker
počet účastníkov: 14
Keď odpor alebo štrukturálne deficity prinášajú zmätok a zväzujú kreativitu,
dokáže jeden „konkrétny“ symbol pomôcť v nasmerovaní klientovej pozornosti
na podstatné aspekty jeho prežívania. Symbol, ktorý môžeme fyzicky vnímať, tvorí
pocitový most k emočným zážitkom ukotveným v implicitnej pamäti a podporuje
schopnosť rozvinúť obraz a príbeh. Túto terapeutickú techniku, jej využitie v KIP
a jej teoretické pozadie predstavíme vo workshope prostredníctvom kazuistík.
W 10
Telo v pohybe a imaginácia – prepojenie terapeutických postupov
koncentratívnej pohybovej terapie (KPT) a KIP
Norbert Uhnák
počet účastníkov: 15
Osobitosťou práce s KPT je práca so zameranosťou na telesné prežívanie v pohybe. Kreatívne a terapeuticky výdatné môže byť prepojenie telesného zážitku
s dejom v imaginácii (KIP), ktorou terapeut sprevádza klienta. Obe hlbinne fundované psychoterapeutické metódy pracujú na diferenciácii prežívania klienta,
ktoré je v následnom porozhovore (reflexii) prístupné verbálnemu spracovaniu.
sobota, 14. 6. 2014
11:30 – 13:00
W 11
Imaginácie z tela a z duše – o využití KIP v psychosomatickej medicíne
a v psychoterapii
Eberhard Wilke
KIP využíva schopnosť a vnútorné nutkanie človeka vyjadrovať sa symbolicky.
Táto scénická symbolizácia, vznikajúca v prenosovom kontexte, je sprevádzaná
zhustením a fokusovaním, ako aj mnohoznačnosťou. Veľký význam KIP pre psychosomatiku je v tom, že vzniká stav hlbokého vegetatívneho uvoľnenia, pričom
môžu telesné vnemy a psychické reprezentácie vchádzať do procesu symbolizácie. KIP ponúka pacientovi pomoc pre pochopenie vzájomného psychofyzického
ovplyvňovania. Povedané budeme vo workshope ilustrovať príkladmi z terapie, účastníci budú mať možnosť precítiť tento proces aj vo vlastnom prežívaní.
W 12
Utrpenie je ľahšie ako zmena
Ludvík Běťák, Peter Teichmann
Pacienti trpia symptómami a konfliktmi, ktoré chcú vedome odstrániť, ale na
nevedomej úrovni nemajú žiadne možnosti výberu. Sú obeťami svojich starých
dysfunkčných „chodníčkov“ v myslení, cítení a v konaní. Problémy zažívané
v obrazoch a symboloch, budú sprístupnené spracovaniu v katatýmnych obrazoch, ako aj pomocou hypnotických a systemických intervenčných techník.
14
W 13
Obraz ako intersubjektívny priestor. Maľovanie ako imaginatívny proces
Stephan Engelhardt
V seminári budeme vo dvojiciach so štetcom a farbou skúmať intersubjektívne
prežívanie „maľovania“ ako proces sebareflexie. Obraz je „interaktívne médium“,
dáva „odpovede“, keď kladieme „otázky“. Proces maľovania snivo sleduje pohyb
pri nanášaní farby, až neskôr dostáva náhodne vzniknuté význam. Budeme sledovať cestu od maľovania k hotovému obrazu ako imaginovanej scéne.
W 14
Metafory a príbehy v KIP
Harald Ullmann
počet účastníkov: 16
V KIP sa stretáva mnoho rôznych príbehov. Denný sen s dialogickým doprevádzaním, ako „živá“ inscenácia, prináša do hry nové kvality, ktoré môžu spustiť
kreatívny proces. Tak vznikajú nové príbehy a metafory, ktoré nás vedú ďalej.
W 15
Kreatívne zaobchádzanie so stratou orientácie – KIP u adolescentov
Waltraud Bauer-Neustädter, Susanne Drewes
Stratu orientácie a z nej vyplývajúcu stagnáciu vývinu chápeme ako vyjadrenie vývinových kríz v adolescencii. Na povrch sa tlačia nevyriešené konflikty a nie
sú umožnené potrebné vývinové kroky. Flexibilne pracujeme s poľom napätia
medzi túžbou po autonómii a túžbou po väzbe a súčasne kreatívne so záväzným,
a zároveň individuálne prispôsobeným terapeutickým postojom, pričom používame špeciálne motívy KIP, ktoré slúžia k (novej) orientácii a podpore rozvoja.
sobota, 14. 6. 2014
15:00 – 16:30
W 16
Zvukové obrazy a obrazové svety: imaginovanie k hudbe
Herman Pötz
počet účastníkov: 12
Hudba pôsobí ako prereflexívne dianie priamo na naše afektívne rozpoloženie, ako aj na prežívanie samého seba. KIP využíva toto pôsobenie vo forme
techniky hudobných KB (katatýmnych obrazov). Workshop chce ponúknuť
účastníkom možnosť, nechať sa za pomoci vybraných hudobných diel viesť
k duševným vibráciám a tieto nechať neskôr vyvstávať v imagináciách.
W 17
Imaginácia a kreatívna tvorba: prežívanie vlastnej identity v procese
Marika Vogelsinger
počet účastníkov: 15
Tento workshop chce v účastníkoch podporiť pozorné vnímanie procesov
zmien všetkými zmyslami na základe vzájomného pôsobenia: prežívania identity-imaginácie-kreatívneho stvárnenia. Ako stvárňujúci prvok budeme v tomto prípade používať plastelínu, ktorá pôsobí na trojdimenzionálnej a motorickej rovine,
čo spätne vplýva na novšie imaginácie, čím sa môže naštartovať kruhový proces.
15
sobota, 14. 6. 2014
17:00 – 18:30
W 18
Osoba v osobe – hravé zaobchádzanie s časťami vlastnej osobnosti ako
sebaskúsenosť
Susanne Altweger
Proces poradenstva sa svojim trvaním a spôsobom práce značne odlišuje
od terapeutickej práce. Jeho fokus je orientovaný na riešenie. Metódy musia
byť vhodné na každodenné použitie. Aby sme v krátkom čase dosiahli žiadané
zmeny, potrebujeme v poradenstve rozsiahly repertoár, ktorý môžeme používať
cielene a flexibilne. Ako veľmi efektívna sa osvedčila kombinácia „vnútorného
tímu“ podľa psychológa Friedemanna Schulz von Thun, použitá s vnútornými
obrazmi. Zároveň je posilňovaná tak kompetencia, ako aj odolnosť.
W 19
Integrácia motívu držania tela a pohybu (Stigler) a motívu inšpekcie
vnútra tela (Leuner, Wilke)
Michael Stigler
Metóda skúmania držania tela a telesného pohybu (Stigler) bola do KIP
zavedená už pred 20timi rokmi. Odvtedy je kontinuálne rozvíjaná a testovaná
v rozličných situáciách. Z literatúry a z početných seminárov je dobre známy
klasický motív Inšpekcie vnútra tela (Leuner, Wilke). V našom workshope budeme ukazovať a zažívať možnosti spojenia týchto dvoch techník.
16
DVOJITÉ WORKSHOPY
sobota, 14. 6. 2014
15:00 – 18:30 (prestávka 16:30 – 17:00)
DW 1
Základné techniky psychoanalýzy a ich aplikácia v psychoanalytickej
psychoterapii
Otto F. Kernberg
Workshop bude detailne opisovať techniky a rozlišovať medzi početnými
formami psychoanalytickej psychoterapie. Osobitná pozornosť bude venovaná
Transference Focused Psychotherapy (TFP), ako špecifickej psychoanalytickej
psychoterapii určenej pre ťažké poruchy osobnosti. Stratégia, taktika a techniky
tohto prístupu budú ilustrované pomocou klinických prípadových štúdií. V tomto kontexte budeme do hĺbky skúmať metódy interpretácie, techniku neutrality,
využitie analýzy prenosu a protiprenosu.
DW 2
Psychodynamická liečba porúch Anorexia nervosa, Bulimia nervosa
a Binge Eating Disorder
Renate Sannwald, Lýgia Bátovská
počet účastníkov: 30
Seminár poskytne v teoretickom úvode pohľad do klasifikácie, epidemiológie, ako aj pohľad na príčiny vzniku rozličných foriem porúch príjmu potravy.
Následne predstavíme fázy psychodynamickej terapie tohto ochorenia (vychádzajúc zo štrukturovanej psychoterapie od G. Rudolpha). Postup ilustrujeme
pomocou niekoľkých príkladov liečby z vlastnej praxe.
DW 3
Môj príbeh – moja (psychoterapeutická) identita
Ulrike Linke-Stillger
Každý pacient je jedinečný, takisto ako sme jedineční my – psychoterapeuti. Spolu sa vydávame s pacientami, a pre pacientov, na cestu hľadania tých
životných skúseností, ktoré sú určujúce pre ich súčasné utrpenie, ako aj ich
silné stránky a vlastnú identitu. Aj my terapeuti máme príbeh, ktorý nás robí
tými, ktorými sme. S našou identitou sme centrálnou časťou terapeutického
procesu. Na workshope budeme spoločne hľadať naše „psychoterapeutické rysy“
a skúmať našu osobitosť. Či už sme muž alebo žena, starý alebo mladý terapeut,
Slovák, Čech, Holanďan, Nemec alebo inej národnosti… Prineste si, prosím, so
sebou zvedavosť, otvorenosť k výmene a chuť na sebareflexiu.
17
ORGANIZAČNÉ POZNÁMKY
Miesto konania Hotel CROWNE PLAZA
Hodžovo nám. 2
816 25 Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 59 34 81 11
fax: +421 2 54 43 32 65
www.crowne-plaza.sk
Všetky prednášky a workshopy sa konajú
v kongresovom centre hotela Crowne Plaza.
Sekretariát kongresu 12. 6. – 14. 6. 2014
Hotel Crowne Plaza
štvrtok 12. 6. 2014 14:00 – 19:00
piatok 13. 6. 2014 8:30 – 12:00
sobota 14. 6. 2014 8:30 – 12:00
Registrácia – hotel Crowne Plaza
štvrtok 12. 6. 2014 14:00 – 20:00
piatok 13. 6. 2014 8:30 – 12:00
sobota 14. 6. 2014 8:30 – 12:00
Dotazy pred 12. 6. 2014:
e-mail:[email protected]
fax: +421 2 52 96 19 43
tel.: +421 905 477 464
Preklad
Všetky hlavné prednášky budú simultánne prekladané.
Krátke prednášky a workshopy budú prekladané na mieste ich konania.
18
Prihlasovanie
PRIHLASOVANIE JE REALIZOVANÉ OD JANUÁRA 2014
ELEKTRONICKY NA ADRESE WEBOVEJ STRÁNKY KONGRESU
www.sskip.eu
Nie je potrebné sa osobitne prihlásiť na: hlavné prednášky
krátke prednášky
Je potrebné sa prihlásiť na: workshopy
– pretože niektoré workshopy môžu byť relatívne rýchlo obsadené,
odporúčame poslať prihlášku čo najskôr. Elektronický spôsob prihlasovania
Vás obratom informuje, či je miesto vo Vami vybratom workshope voľné, aby
ste následne mohli spraviť druhú voľbu.
Sprievodný program
štvrtok: prechádzka starým mestom so sprievodcom
piatok: návšteva galérie s prípitkom na uvítanie, doprava do galérie loďou
sobota: spoločenský večer s hudbou
Termíny prihlásenia a kongresový poplatok
pre členov SSKIP, ČSKIP, Rusko
Prihlásenie do 30. 4. 2014
150 € / 4 108 KČ
pre nečlenov: 170 € / 4 656 KČ
Prihlásenie do 15. 5. 2014
170 € / 4 656 KČ
190 € / 5 204 KČ
Prihlásenie po 15. 5. 2014
200 € / 5 478 KČ
220 € / 6 026 KČ
Účastníci zo Slovenska platia na účet SSKIP (uvedený nižšie)
Účastníci z ČR platia na účet ČSKIP (uvedený nižšie)
Prepočet Euro na KČ je realizovaný podľa aktuálneho kurzu
z 1. 12. 2013 – 1 Euro = 27,391 KČ.
Prihláška je platná po zaplatení kongresového poplatku.
19
V kongresovom poplatku je zahrnuté:
·· kongresové materiály
·· občerstvenie v prestávkach
·· sprevádzaná prechádzka starým mestom (aj pre sprevádzajúce osoby)
·· prípitok na uvítanie (aj pre sprevádzajúce osoby)
V kongresovom poplatku nie je zahrnuté:
·· transfer do prístavu a loďou do galérie v piatok – 12 Eur / 328 KČ
·· spoločenský večer v sobotu – 20 Eur / 547 KČ.
V cene je zahrnutá večera (bufet) a hudba.
Nápoje si účastníci hradia sami.
Číslo účtu na zaplatenie kongresového poplatku
pre účastníkov zo Slovenska:
UniCredit Bank
číslo účtu: 1139927008/1111
variabilný symbol: 130614
IBAN: SK1811110000001139927008
SWIFT: 1139930
Číslo účtu na zaplatenie kongresového poplatku v KČ
pre účastníkov z ČR:
Československá obchodná banka
číslo účtu: 3607342/0300
variabilný symbol: 130614
Storno účasti
Pri odhlásení sa pred 30. 4. 2014 si organizátor stiahne manipulačný
poplatok 30 Eur
Po 30. 4. 2014 nie je možné kongresový poplatok vrátiť
20
Ubytovanie
UBYTOVANIE SI MÔŽETE OBJEDNAŤ ELEKTRONICKY
NA ADRESE WEBOVEJ STRÁNKY KONGRESU
www.sskip.eu
Tam nájdete priame linky na ponuku ubytovania hotelov, ktoré nám
poskytli zvýhodnenú cenu:
Hotel Crowne Plaza www.crowne-plaza.sk
štvrtok:
jednolôžková izba: 100 Eur
dvojlôžková izba: 120 Eur
od piatku: jednolôžková izba: 90 Eur
dvojlôžková izba: 110 Eur
Hotel Arcadia www.arcadia-hotel.sk
jednolôžková izba: 99 Eur
dvojlôžková izba: 119 Eur
Austria Trend Hotel www.austria-trend.at/hotel-bratislava/sk
jednlôžková izba: 85 Eur
dvojlôžková izba: 90 Eur
Hotel Falkensteiner www.falkensteiner.com
jednolôžková izba: 85 Eur
dvojlôžková izba: 90 Eur
Hotel Viktor
dvojlôžková izba bez raňajok: 45 Eur, možnosť dokúpenia raňajok
Ďalšie adresy na rezerváciu ubytovania: www.booking.com
www.hostelbookers.com
http://www.bratislavahotels.sk
Povinnosť mlčanlivosti
Upozorňujeme, že prihlásením sa účastníci zaväzujú k dodržiavaniu
pravidiel mlčanlivosti
Osvedčenie o kontinuálnom vzdelávaní
SSKIP požiada o pridelenie kreditov SACCME
(uzáva aj komora psychológov)
21
REFERUJÚCI
Altweger Susanne, Dr. / Hagebuttenweg [email protected]
Ballx Ján, MUDr. / Železničiarska [email protected]
Bátovská Lýgia, PhDr. / Podjavorinskej [email protected]
Bauer-Neustädter Waltraut, Dipl.-Psych. / Mainzer Str. 77 / D-66121 / Saarbrü[email protected]
Bednářová Aneta, PhDr. / Rastislavova [email protected]
Berger-Becker Nicole, Dipl.-Psych. / Feldmannstraße 89 / D-66119 / Saarbrü[email protected]
Běták Ludvík, PhDr. / Dykova [email protected]
Biel Götz, Dipl.-Psych. / Wiesenhof / D-23730 / Neustadt [email protected]
Brömmel Bernhard, Dr.med. / Penzingerstraße [email protected]
Brunner-Karré Elisabeth, Dr. / Raupenhofstraße 36 / A-9020 / Klagenfurt / Brunner-Karré@brunner-co.com
Bürgi-Kraus Monika, Dr.med. / Bernerring [email protected]
Burian-Langegger Barbara, Dr. / Penzingerstraße [email protected]
Dieter Jadranka, Dr.phil. / Annigerstraße 6/8/7 / A-2351 / Wiener [email protected]
Dieter Wilfried, Dr.med. / Anningerstraße 6/8/7 A / A-2351 / Wiener [email protected]
Drewes Susanne / Mainzer Str.77 / D-66121 / Saarbrü[email protected]
Dufek Jan, Mgr. / Jihlavská [email protected]
Ebermann Traude, Mag. / Kochgasse [email protected]
Engelhardt Stephan, Mag. art. / Müllnergasse [email protected]
Erhardt Elisabeth, MSc BSc / Innrain [email protected]ibk.ac.at
Fitzek Martina, Mag. / Esterhazygasse [email protected]
Franzen Georg, Dr.phil. / Bahnhofsplatz [email protected]
Friedrichs-Dachale Andrea, Dr.med. / am Sölenborn 8 / D-37085 / Gö[email protected]
Göttl-Resch Elke, Mag. / Rechbauerstrasse [email protected]
Hofmann Daniela, Mag. / Fasholdgasse [email protected]
Hönigl Doris, Dr.med / Tannhofweg [email protected]
Hurdálek Ivo, Mgr. / Poliklinika Zahradníkova [email protected]
Katzlberger Florian, Dr. / Traunfeldstraße 13 / D-83435 / Bad [email protected]
Kernberg Otto F., M.D. / 286 Madison Avenue, Penthouse Suite / NY-10017 / New [email protected]
Kochaníková Zita, PhDr. / Terézie Vansovej 19 / SK-97401 / Banská [email protected]
Kottje-Birnbacher Leonore, Dr.phil., Dipl-Psych. / Düsseldorferstraße 55 / D-40545 / Dü[email protected]
Kulísek Robert, MUDr. / V Úvalu [email protected]
Ladenbauer Wolfgang, MR Dr. / Burggasse [email protected].at
Laimböck Barbara, Dr.med. / Rudolfsplatz [email protected]
22
Langenwalter Andrea / Chyba! Odkaz není platný.
Linke-Stillger Ulrike, Dipl.-Psych. / Sloßstraße [email protected]
Mahrer Susanne / Zenzi Hölzl-Straße [email protected]
Novosadová Zuzana, PhDr. / Trieda SNP [email protected]
Okorn Michaela, Mag. / Josef Weinheber Gasse 2 / A-9020 / Klagenfurt am Wö[email protected]
Ondreička Boris, Mgr. Art. / Palisády 23 / SK- [email protected]
Pichler Mathilde, Dr. / Fuchsthallergasse [email protected]
Pokorný Dan, RNDr. PD / Schaffnerstraße [email protected]
Pötz Hermann, Dr. / Fuchsthallergasse [email protected]
Rasch Georg, Dr. / Rodderbergstr.21 / D-50937 / Kö[email protected]
Reichmann Ingrid, Dr. / Villachrring [email protected]
Reiter Helga, M.A. / Brunnestraße [email protected]
Riegel Karel, Mgr. et Bc. / Arna Nováka [email protected]
Rust Manfred, Dr.med / Eduard-Otto-Str. [email protected]
Sachsse Ulrich, Prof. Dr.med. / Rosdorferweg 70 / D-37081 / Gö[email protected]
Sannwald Renate, Dr.med / Pertisauer Weg [email protected]
Seithe-Blümer Angelica, Dipl.-Psych. / Burgstraße [email protected]
Schnell Monika, Dipl.-Psych. / Welserstr. [email protected]
Schnallinger Regina, MMag / Esterhazygasse 1/16 / 1060 [email protected]
Sieber-Ratti Anna, lic.phil. / ZHAW, Beustweg 14 / CH-8032 / Zü[email protected]
Smolenski Chrisoph, Dr.med. / Walporzheimer Str. 2 / D-53474 / Bad [email protected]
Spreitzer Brigitte, Dr.,ao. Univ.-Prof. / Universitätsplatz [email protected].at
Steiner Beate, Dipl.-Psych. / Liebigstraße [email protected]
Stigler Michael, Dr.med., PD / Place Bel-Air [email protected]
Teichmann Peter, Dipl-Psych. / Am Bäkequell [email protected]
Teyrowsky Angela, Mag.rer.nat / Burggasse [email protected]
Uhnák Norbert, Mgr. / Strečnianska [email protected]ovi.sk
Uhrová Eva Dorota, Doc., PhDr. / Lazaretská [email protected]
Ullmann Harald, Dr.med. / Nowackanlage [email protected]
Vlček Pelková Lucie, Mgr. PhD. / Ke Karlovu [email protected]
Vogelsinger Marika, Mag. / Hietzinger Hauptstraße [email protected]
Vojtová Hana, Mgr. / Soblahovská 7 / SK-91101 / Trenčí[email protected]
Wienand Franz, Dr.med., Dipl.-Psych. / Berlinerstraße 31 / D-71034 / Bö[email protected]
Wilke Eberhard, Dr.med / Kleine Petersgrube 7 / D-23552 / Lü[email protected]
23
SLC.SK.09/2013
Selincro® 18 mg filmom obalené tablety.
Terapeutické indikácie: Znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu a vysokým rizikom pitia
alkoholu bez fyzických abstinenčných príznakov, ktorí nepotrebujú okamžitú detoxikáciu. Dávkovanie a spôsob podávania: Selincro® sa má podávať podľa potreby: každý deň, v ktorý pacient vníma riziko pitia alkoholu, sa má užiť jedna tableta, najlepšie 1 – 2
hodiny pred predpokladaným časom pitia alkoholu. Ak pacient začal piť alkohol bez užitia Selincra®, má čo najskôr užiť jednu
tabletu. Maximálna dávka Selincra® je jedna tableta denne. Selincro® sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti užívajúci opioidné analgetiká. Pacienti s prebiehajúcou alebo nedávnou závislosťou od opioidov. Pacienti s akútnym opioidovým abstinenčným syndrómom. Pacienti, u ktorých
je podozrenie na nedávne používanie opioidov. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie
obličiek. Pacienti s nedávnym výskytom akútneho alkoholového abstinenčného syndrómu (zahŕňajúceho halucinácie, záchvaty
a delírium tremens). Osobitné upozornenia: Selincro® nie je určený pre pacientov, u ktorých je terapeutickým cieľom okamžitá
abstinencia. Zníženie spotreby alkoholu je medzicieľom na ceste k abstinencii. Ak sa pacientovi užívajúcemu Selincro® musia
v núdzových situáciách podať opioidy, môže byť na dosiahnutie požadovaného účinku potrebná vyššia dávka, ako je obvyklé.
Takéhoto pacienta je potrebné dôkladne monitorovať z hľadiska možného výskytu útlmu dýchania v dôsledku podania opioidov
a z hľadiska ďalších nežiaducich reakcií. Podávanie Selincra® sa má dočasne prerušiť 1 týždeň pred predpokladaným použitím
opioidov, napríklad, ak sa majú použiť opioidové analgetiká pri plánovanom operačnom zákroku. V prípade, keď je nutné použitie
opioidov, má predpisujúci lekár informovať pacientov o tom, že je dôležité, aby o tom povedali zdravotníckemu pracovníkovi pri
poslednom podaní Selincra®. Opatrnosť je potrebné zachovať aj pri používaní liekov s obsahom opioidov (napríklad lieky proti
kašľu, opioidové analgetiká). Selincro® sa má predpisovať s opatrnosťou pacientom s prebiehajúcou psychiatrickou komorbiditou,
ako je napr. veľká depresívna porucha. Selincro® je v značnej miere metabolizovaný v pečeni a vylučovaný hlavne močom. Preto
sa má Selincro® s opatrnosťou predpisovať pacientom s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek, napr. sú
vhodné častejšie kontroly. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou nesmú užíva tento liek. Liekové a iné interakcie: Podávanie spolu s liekmi, ktoré sú
silnými inhibítormi enzýmu UGT2B7 (napr. diklofenak, flukonazol, medroxyprogesterón acetát, kyselina meklofenamová), môže
výrazne zvýšiť expozíciu nalmefénu. Naopak, súčasné podávanie s aktivátormi UGT (napr. dexametazón, fenobarbital, rifampicín,
omeprazol) môže potenciálne viesť k subterapeutickým plazmatickým koncentráciám nalmefénu. Ak sa Selincro® užíva súčasne
s agonistami opioidových receptorov (napríklad s niektorými typmi liekov proti kašu a nachladnutiu, niektorými liekmi proti
hnačke a opioidovými analgetikami), nemusí sa dosiahnuť žiadaný účinok agonistu opioidových receptorov. Príjem alkoholu spolu
so Selincrom® nechráni pred intoxikačnými účinkami alkoholu. Nežiaduce účinky: Najčastejšie nežiaduce reakcie boli nevoľnosť,
závraty, nespavosť a bolesť hlavy. Väčšina týchto reakcií bola mierna alebo stredne ťažká spojená so začatím liečby a trvala krátko.
Dátum poslednej revízie textu: marec 2013 Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Dánsko. Kontakt v SR: Lundbeck Slovensko s. r. o., Zvolenská 19, 821 09 Bratislava 2
SCT.SK.11/2013
Skrátená odborná informácia o produkte Sycrest®
Sycrest® 5 mg, 10 mg sublingválne tablety. Terapeutické indikácie: liečba stredne závažných až závažných manických epizód
u dospelých, ktoré sú spojené s bipolárnou poruchou typu I. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná štartovacia dávka
Sycrestu® v rámci monoterapie je 10 mg dvakrát denne. Jedna dávka sa má užiť ráno a jedna dávka sa má užiť večer. Na základe
klinického zhodnotenia sa môže dávka znížiť na 5 mg dvakrát denne. V prípade kombinovanej terapie sa odporúča štartovacia
dávka 5 mg dvakrát denne. V závislosti od klinickej odozvy a znášanlivosti lieku u jednotlivých pacientov je možné dávku zvýšiť
na 10 mg dvakrát denne. Tablety Sycrestu® sa majú vložiť pod jazyk a nechať úplne rozplynúť. Po podaní sa nemá počas 10 minút
jesť ani piť. Starší pacienti: u starších pacientov používať s opatrnosťou. Deti a dospievajúci (< 18): bezpečnosť a účinnosť nebola
stanovená. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov so závažnou poruchou
funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 15 ml/min nie sú žiadne skúsenosti s azenapínom. Pacienti s poruchou funkcie
pečene: u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U niektorých pacientov so
stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre B) nemožno vylúčiť možnosť zvýšených plazmatických
hladín azenapínu a odporúča sa opatrnosť. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa neodporúča podávať. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: Sycrest® nie je schválený na
liečbu pacientov trpiacich psychózou spojenou s demenciou. V prípade že sa u pacienta rozvinú príznaky a symptómy naznačujúce neuroleptický malígny syndróm, Sycrest® sa musí vysadiť. Sycrest® sa má používať opatrne u pacientov, ktorí majú záchvatovú
poruchu v anamnéze alebo majú stavy spojené so záchvatmi. Sycrest® sa má použiť s opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, s cerebrovaskulárnym ochorením alebo stavmi, ktoré predisponujú pacienta k
hypotenzii. Ak sa u pacienta liečeného Sycrestom® vyskytnú príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je treba zvážiť vysadenie
liečby. U pacientov s Parkinsonovou chorobou so zvýšenou citlivosťou na Sycrest® sa môže okrem extrapyramídových symptómov prejaviť zmätenosť, otupenosť, posturálna nestabilita s častým výskytom pádov. Liekové a iné interakcie: Sycrest® sa má
užívať opatrne v kombinácii s ďalšími liekmi s účinkom na centrálny nervový systém. Počas užívania Sycrestu® sa treba vyhnúť alkoholu. Pri súbežnom podávaní Sycrestu® s fluvoxamínom sa má postupovať s opatrnosťou. Sycrest® môže antagonizovať účinok
levodopy a agonistov dopamínu. Ak je táto kombinácia považovaná za nevyhnutnú, pre každú liečbu sa má predpísať najnižšia
účinná dávka. Sycrest® môže zvýšiť inhibičný účinok paroxetínu na jeho vlastný metabolizmus. Sycrest® sa má preto podávať
s opatrnosťou súbežne s liekmi, ktoré sú substrátmi aj inhibítormi CYP2D6. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Sycrestu® u gravidných žien. Sycrest® sa má počas tehotenstva použiť iba v prípade, ak je to nevyhnutné
a ak potenciálny prínos preváži možné riziko pre plod. Odporúča sa, aby ženy dostávajúce Sycrest® nedojčili. V predklinických
štúdiách sa nepozorovali žiadne poruchy plodnosti. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Sycrest® môže
vyvolávať somnolenciu a sedáciu. Preto je potrebné pacientov varovať, aby neobsluhovali stroje a neviedli motorové vozidlá, až
kým nie je isté, že liečba Sycrestom® nemá nežiaduci účinok. Nežiaduce účinky: veľmi časté (≥ 1/10): úzkosť, somnolencia, časté
(≥ 1/100 až < 1/10): zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, dystónia, akatízia, dyskinéza, parkinsonizmus, sedácia,
závraty, dysgeuzia, perorálna hypestézia, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, svalová stuhnutosť, únava. Dátum poslednej
revízie textu: 29. 10. 2012. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB Oss, Holandsko. Pred predpisovaním sa láskavo oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Lundbeck Slovensko s.r.o., Zvolenská 19, 821 09 Bratislava 2. Tel.: (02) 53 41 42 18,
fax: (02) 53 41 73 18. Obchodná značka Sycrest® sa používa na základe licencie od spoločnosti N. V. Organon, ktorá patrí pod
spoločnosť Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, Spojené štáty americké.
Remisia na dosah
Sycrest® – liečby bipolárnej afektívnej poruchy
SCT.SK.11/2013
•Sycrest® – rýchly efekt 1, 4
•Sycrest® – komplexný účinok 2, 5
•Sycrest® – výhodný metabolický profil 1, 3, 4
1.McIntyre R. S. a kol: Bipolar Disorder, 11, 2009, 673 – 686.
2.Shahid M. a kol: Journal of psychopharmacology (23)1, 2009, 65 – 73.
3.Zhao J. a kol: Poster prezentovaný na American College of Neuropharmacology 2010.
4.McIntyre R.S. a kol.: Journal of Affective Disorders 122, 2010, 27–38.
5.Szegedi a kol: BMC Psychiatry 11, 2011, 101
Pred predpisovaním prezrite si láskavo
informáciu o produkte. V tejto publikácii
nájdete informáciu o produkte
na poslednej strane dokumentu.
Selincro umožňuje redukciu pitia
®
Selincro – prvý liek indikovaný na redukciu
®
spotreby alkoholu 1
Selincro® – redukuje celkovú spotrebu alkoholu
po 6 mesiacoch o 61% 2
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Selincro®
2. van den Brink et al., Alcohol & Alcoholism 2013; 48: 570—578
Pred predpisovaním prezrite si láskavo informáciu o produkte.
V tejto publikácii nájdete informáciu o produkte na poslednej strane dokumentu.
Download

imaginácia identita kreativita - Slovenská psychoterapeutická