Česká společnost pro
katatymně imaginativní
psychoterapii
I - 2011
Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Česká republika
www.cskip.cz
Vážení přátelé KIP,
zdravím vás všechny jménem výboru ČSKIP a v roce 2011 vám srdečně přeji
zdraví, štěstí a osobní i pracovní spokojenost.
V letošním roce opět budeme mít příležitost k osobním setkáním v rámci již
14. mezinárodního semináře pro katatymně imaginativní psychoterapii ve Žďáru
nad Sázavou, v místě tradičním, v atmosféře pohostinné a přátelské. K účasti
srdečně zveme všechny členy společnosti, frekventanty výcviku a zájemce o KIP,
kolegy ze zahraničí, zvláště ze Slovenska. Také na všech ostatních akcích
pořádaných ČSKIP rádi uvítáme účastníky ze zahraničí, pro členy SSKIP platí
stejná členská sleva jako pro členy ČSKIP.
Letos končí pravidelná řada seminářů výcviku v metodě KIP v rámci brněnské a
pražské skupiny KIPIC, které garantoval PhDr. Luděk Běťák a organizačně
zajišťoval Mgr. Petr Patočka. Účastníci kurzu KIPIC si mohou doplňovat erudici
návštěvou dalších speciálních seminářů pořádaných ČSKIP a SSKIP a případně
dále pokračovat v sebezkušenosti a supervizi tak, aby mohli v co nejkratší době
ukončit výcvik kolokviem.
V Praze úspěšně pokračuje ucelený výcvikový KIP program garantovaný PhDr.
Lucií Pelkovou. Daří se pořádat semináře pod vedením domácích i zahraničních
lektorů. Semináře organizačně zajišťuje Mgr. Monika Nevoralová.
Rozběhla se dobře i sebezkušenostní skupina pod vedením Mgr. Straky a PhDr.
Tomáškové.
Poprvé připravujeme možnost získat uceleně potřebné množství supervize
prostřednictvím cyklu 6 víkendů v rámci 1 roku, které bude nabízet PhDr. Oldřich
Bajger, zkušený psychoterapeut, bývalý předseda ČSKIP a milý dlouholetý KIP
kolega. Neváhejte s účastí, možností nasbírat potřebný počet supervizích hodin je
málo.
Letos ukončila svoji činnost sebezkušenostní skupina, kterou vedl Dr.med. Georg
Glettler. Vyzýváme tedy všechny absolventy, zkušené touto cestou v metodě, aby
neváhali a svoje vzdělání ukončili terapeutickým kolokviem.
Jsme rádi, že se od posledního žďárského setkání opravdu podařilo činnost ČSKIP
udržet a rozvíjet. Je to jistě zásluhou metody samotné, která se pro mnohé z nás
stala životní součástí. V neposlední řadě je to však zásluhou trpělivé (téměř
každodenní) práce a pozornosti, kterou je potřeba životaschopnosti metody
věnovat. Proto bych opět ráda s úctou poděkovala všem, kteří byť dostatečně
vytíženi vlastními záležitostmi, pro KIP našli chvilku času a energie.
Díky Mgr. Janu Dufkovi, RNDr. Danu Pokornému, Mgr. Vladimíru Strakovi, PhDr.
Luďku Běťákovi, PhDr. Jitce Škodové, MUDr. Robertu Kulískovi, PhDr. Oldřichu
Bajgerovi, MUDr. Martinu Holubovi, MUDr. Martině Voříškové, PhDr. Míle
Sadílkové, MUDr. Lee Brodové, Mgr. Ondřejce Otevřelové, Mgr. Petře Končené a
dalším kolegům.
Děkujeme také paní Karle Nekvapilové za zodpovědné a zasvěcené vedení
hospodaření společnosti.
Těším se na setkání s vámi
PhDr. Lucie Pelková, Ph.D.
Předsedkyně ČSKIP
2
1. AKTUALITY
1.1. Aktuální složení předsednictva ČSKIP (od konference ve Žďáru nad
Sázavou v květnu 2009 se nezměnilo): PhDr. Svatopluk Antoš, PhDr. Oldřich
Bajger, PhDr. Ludvík Běťák, MUDr. Lea Brodová, Mgr. Jan Dufek, MUDr. Martin
Holub, Mgr. Petra Konečná, MUDr. Robert Kulísek, PhDr. Leona Němcová, Mgr.
Ondřejka Otevřelová, RNDr. Dan Pokorný, PhDr. Miluše Sadílková, Mgr. Vladimír
Straka, PhDr. Jitka Škodová, MUDr. Martina Voříšková. Předsedkyní je PhDr.
Lucie Pelková, Ph.D.
Garantem pro vzdělávání v metodě je i nadále PhDr. Ludvík Běťák.
Tajemnicí společnosti je PhDr. Miluše Sadílková, která má v současné chvíli na
starosti také evidenci členů, vydává potvrzení o účasti na akcích.
Tajemnicí pro mezinárodní spolupráci je MUDr. Lea Brodová. Vypomáhá
v kontaktech se zahraničím.
Tajemník pro výzkum je RNDr. Dan Pokorný. Koordinuje výzkumné aktivity.
O webové stránky se nadále stará Mgr. Jan Dufek, veškeré požadavky na
aktualizaci webu www.cskip.cz směřujte na něj.
Účetní a ekonomkou společnosti je nadále paní Karla Nekvapilová.
1.2. Již 14. mezinárodní seminář pro KIP se bude konat od 28.4. do 1.5.2011 ve
Žďáru nad Sázavou. Program dostáváte spolu s tímto zpravodajem, je uveřejněn
také na www.cskip.cz. Doporučujeme všem frekventantům našeho výcviku,
neváhejte s přihlášením!
1.3. Emailový newsletter. Chcete-li být informováni mezi prvními o aktuálním
dění, navštivte domovskou stránku naší společnosti www.cskip.cz a zadáním své
e-mailové adresy se přihlaste k odebírání elektronického newsletteru, který
rozesíláme všem zájemcům, i nečlenům společnosti, samozřejmě zcela zdarma.
1.4. Termín pro zaplacení členských příspěvků za rok 2011 je konec února
2011. Připomínáme, že bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta členská
sleva na akce ČSKIP. V obálce se Zpravodajem je přiložena složenka s číslem
účtu ČSKIP (3607342/0300), pomocí které můžete uhradit částku 500,- Kč. Připojte
v.s. 7772011 a jako s.s. vepište svůj osobní kód. Neznáte-li svůj osobní kód, sdělí
Vám ho tajemnice společnosti PhDr. Míla Sadílková.
Abyste se nemuseli o placení členských příspěvků starat a abychom vás nemuseli
upomínat, doporučujeme využití trvalého příkazu. Většina bank již umožňuje trvalý
příkaz s frekvencí 1x za rok. Použijte pak v.s. 777 (bez letopočtu), jako s.s. uveďte
svůj osobní kód.
Spolu s tímto zpravodajem také posíláme na vloženém listu upomínku těm, kteří
dosud nezaplatili členský příspěvek za rok 2010.
1.5. Informace pro zájemce o výcvik. ČSKIP poskytuje komplexní akreditovaný
vzdělávací program v psychoterapii, jehož absolvování je jedním ze základních
předpokladů pro získání specializace pro systematickou psychoterapii.
1.6. Open Space Užhorod. 28.8. - 29.8.2010 proběhlo v Užhorodě na Ukrajině
mezinárodní sympózium „Katatymně imaginativní psychoterapie na křižovatce
kultur“. Za ČSKIP se akce zúčastnil RNDr. Dan Pokorný. Reportáž o této akci
plánujeme uveřejnit na webových stránkách.
3
2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2011
C1.2
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: 7.1. - 9.1.2011
Místo konání: Praha, Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická
klinika VFN, Ke Karlovu 11.
Seminář pražské výcvikové skupiny PhDr. Lucie Pelkové, po předchozí domluvě
otevřený pro další zájemce.
Cena: 2900,- Kč, při platbě na místě 3200,Variabilní symbol: 070111
Organizuje: Mgr. Monika Nevoralová, e-mail: [email protected]
C2.1 – Seminář zaměřený na trénink a vedení imaginace
Vede: PhDr. Oldřich Bajger a PhDr. Lucie Pelková
Termín: 25.3. - 27.3.2011
Místo konání: Praha, Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická
klinika VFN, Ke Karlovu 11
Seminář pražské výcvikové skupiny PhDr. Lucie Pelkové, po předchozí domluvě
otevřený pro další zájemce.
Cena: 2900,- Kč, při platbě na místě 3200,Variabilní symbol: 250311
Organizuje: Mgr. Monika Nevoralová, e-mail: [email protected]
S- Strom a snový strom
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: 1.4. - 3.4.2011
Místo konání: Praha, Ústřední vojenská nemocnice
Seminář pražské výcvikové skupiny KIPIC, po předchozí domluvě otevřený pro
další zájemce. V pátek před začátkem semináře od 10:00 do 14:00 proběhne
supervizní seminář. Cena za supervizní seminář bude stanovena podle počtu
přítomných. Zájemci o supervizi hlaste se co nejdříve na adresu organizátora.
Cena: 2900,- Kč (2700.- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP)
Variabilní symbol: 010411
Organizuje: Mgr. Petr Patočka, e-mail: [email protected]
14. mezinárodní seminář pro KIP
Tradiční mezinárodní seminář pro KIP proběhne ve Žďáru nad Sázavou.
Termín: 28.4.-1.5.2011.
Místo konání: Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Podrobný program spolu s přihláškou rozesíláme spolu se zpravodajem, bude
uveřejněn také na webu.
Variabilní symbol: 280411
S- Imaginace a socha
Vede: Dr.med. Georg Glettler
Termín: 20.8. – 26.8. 2011
Místo: kamenické učiliště v Lipnici nad Sázavou
Tradiční seminář se socháním, podrobné informace jsou uvedeny na webu.
Cena: 3300,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP a 3800,- Kč pro nečleny.
Variabilní symbol: 200811
4
Organizace: Mgr. Vladimír Straka, e-mail: [email protected]
Termín přihlášek: do 30.4.2011!
Katatymní tuplák 2011
Vede: Doc. Dr.med. Michael Stigler
Termín: 11.9. - 18.9.2011
Místo konání: Moravská bouda, Špindlerův mlýn. Cena ubytování s polopenzí je
cca 420,- Kč/noc.
Tradiční intenzivní dvojitý seminář Katatymní tuplák aneb Kutiny se uskuteční opět
v Krkonoších na Moravské boudě. Téma semináře bude upřesněno. Součástí
semináře bude supervize. Podmínkou účasti je absolvování C3 semináře.
Cena: 3500,- Kč pro členy ČSKIP a SSKIP, 4000,- Kč pro nečleny. Cena platí při
počtu 12 účastníků, při nižším počtu bude navýšena o max. 500,- Kč. Storno
poplatek činí 50% kurzovného.
Variabilní symbol: 110911
Organizují: RNDr. Dan Pokorný, tel.: +49 73150061810, +49 73169273, MUDr.
Robert Kulísek tel.: +420 773937779;
e-mail: [email protected]
C3 - KIP u dětí
Vede: Dr.med. Renate Sannwald
Termín: 23.9. - 25.9.2011
Místo konání: Praha, Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická
klinika VFN, Ke Karlovu 11
Seminář pražské výcvikové skupiny PhDr. Lucie Pelkové, po předchozí domluvě
otevřený pro další zájemce.
Cena: 2900,- Kč, při platbě na místě 3200,Variabilní symbol: 230911
Organizuje: Mgr. Monika Nevoralová, e-mail: [email protected]
Sebezkušenostní skupina
Vedou: Dr.med. Georg Glettler, Mgr. Libuše Běťáková Hršelová
Termín: 10.10. – 14.10.2011
Místo konání: Staré Sedliště
Uzavřená sebezkušenostní skupina.
Variabilní symbol: 101011
C2.2
Vede: Dr.med. Barbara Hauler
Termín: 25. - 27.11.2011
Místo konání: Praha, Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická
klinika VFN, Ke Karlovu 11
Seminář pražské výcvikové skupiny PhDr. Lucie Pelkové, po předchozí domluvě
otevřený pro další zájemce.
Cena: 2900,- Kč, při platbě na místě 3200,Variabilní symbol: 251111
Organizuje: Monika Nevoralová, e-mail: [email protected]
Sebezkušenostní skupina KIP
Frekventantům výcviku KIP chceme nabízet systematičtější a časově přijatelnější
organizaci výcviku, což začalo zorganizováním prozatím dvou skupin nazvaných
KIPIC (KIP intenzivně a celostně). Součástí této snahy je také uzavřená
5
sebezkušenostní skupina, která začala fungovat od září 2010. Formou skupinové
sebezkušenostní práce tak mohou frekventanti získat minimálně 300 hod.
sebezkušenosti. Počítáme s tím, že i dalším skupinám KIPIC, pokud se je podaří
zorganizovat, bude tato forma sebezkušenosti umožněna. Vedoucími skupiny jsou
Mgr. Vladimír Straka a PhDr. Marie Tomášková.
Supervizní semináře v Praze
Vede: PhDr. Jitka Škodová
Termín: Středa 16:00 – 19:00 v dohodnutých termínech
Místo konání: Psychologická ambulance, Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4,
Modřany
Cena: Dle počtu účastníků, platba místě
Kontakt: PhDr. Jitka Škodová,
e-mail: [email protected], tel.:
+420244401140
Změna programu vyhrazena!
Lektoři ČSKIP jsou ochotni přizpůsobit se požadavkům z řad zájemců o
vzdělávání a výcvik v KIP. Pokud se utvoří skupina se specifickým zájmem
(zvlášť máme na mysli kolegy, kterým chybí některý B či C seminář), je
možné dohodnout se s některým z lektorů na konkrétní vzdělávací akci.
3. SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Informace o seminářích SSKIP naleznete na webové adrese slovenské společnosti
www.sskip.szm.sk nebo na www.cskip.cz.
4. VÝCVIKOVÉ SKUPINY
V Praze probíhá výcvikový KIP program organizovaný PhDr. Lucií Pelkovou.
Pokud by vznikla potřeba doplnit si některý ze základních seminářů, je možné se
individuálně domluvit na možnostech účasti.
V Brně a v Praze v letošním roce končí semináře KIPIC. V některých plánovaných
S-seminářích je také možno se domluvit na možnostech účasti.
5. ČLENSTVÍ
Každý, kdo úspěšně absolvoval kandidátský pohovor, je oprávněný stát se členem
společnosti.
Zájemce o členství si stáhne z webové stránky www.cskip.cz přihlášku, vyplněnou
ji pošle spolu s kopií dokladu o absolvování kandidátského pohovoru tajemnici
společnosti Míle Sadílkové, která zájemci přidělí osobní kód.
Tento kód dotyčný uvede jako specifický symbol při platbě členského příspěvku.
Po zaplacení příspěvku se stává členem ČSKIP.
6
6. IDENTIFIKACE PLATEB
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka
Brno. Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
Při platbách dodržujte následující pravidla:
• Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
• Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Variabilní symboly:
• Roční členský příspěvek: 7772011 (při použití trvalého příkazu uveďte
pouze 777)
• Dar společnosti: 999. Na konci roku paní účetní pošle dotyčnému potvrzení
o daru do účetnictví.
• Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr.
Specifický symbol:
• Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice PhDr. Míla Sadílková).
• Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód uvedou datum
svého narození ve formátu ddmmrr.
U každé akce je stanoven termín platby, po tomto datu budou kontaktováni
náhradníci. Pokud je platba realizována po tomto termínu nebo přímo na začátku
akce je účtována částka 300,- Kč navíc (neplatí u náhradníků).
U každé akce bude kromě informací o platebních podmínkách též informace o
podmínkách storna.
Prosíme Vás o důsledné dodržování uvedených termínů plateb - seminář pak
budete mít za optimální cenu a zejména tím umožníte i nadále zvát zahraniční
docenty, pro jejichž účast je včasné zaplacení nezbytnou podmínkou.
7. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
7.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Martinovská 3168, 723 02 Ostrava-Martinov, tel.: +420 596934232,
+420 602536288, e-mail: [email protected]
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Dykova 26, CZ-636 00 Brno, tel.: +420 548535868, e-mail:
[email protected]
PhDr. Dana Dufková, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Kamenná
čtvrť 53, 639 00 Brno, tel.: +420 604661129, e-mail: [email protected]
Dr.med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii, psychoterapii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
PhDr. Lucie Pelková, PhD., psycholožka, psychoterapeutka. Centrum pro poruchy
příjmu potravy při PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. Soukromá praxe se
zaměřením na psychosomatiku, tel: +420 731172521, e-mail: [email protected]
Doc. Dr.med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, Place Bel-Air 1, CH1003, Lausanne, Švýcarsko, e-mail: [email protected]
Dr.med. Monika Bürgi-Kraus, psychiatryně, psychoterapeutka v soukromé praxi,
Clarahofweg 19A, CH-4058 Basel, e-mail: [email protected]
7
PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi,
Psychologická praxe, Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 4-Modřany. tel.:
+420 244401140, e-mail: [email protected]
Dr.med. Harald Ullmann, internista, neurolog, specialista pro psychoterapii,
Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe, e-mail: [email protected]
7.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová, psychiatryně a psychoterapeutka, FN Motol,
[email protected]
MUDr. Alexandra Havlicová, Sedláčkova 28, 301 11 Plzeň, telefon +420
607755659, e-mail: [email protected]
PhDr. Helena Strnadlová, [email protected]
7.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální sebezkušenost poskytují výcvikoví terapeuti a docenti KIP, individuální
a skupinovou supervizi pouze docenti KIP.
Individuální sebezkušenost a supervizi po domluvě poskytují: PhDr. Oldřich Bajger,
PhDr. Ludvík Běťák, PhDr. Dana Dufková, PhDr. Lucie Pelková, Ph.D., PhDr. Jitka
Škodová.
Výcvikové skupiny organizují PhDr. Ludvík Běťák (KIPIC)
a PhDr. Lucie Pelková, Ph.D. (pražská skupina od října 2009)
8. KONTAKTNÍ ADRESY
Výzkum:
RNDr. Dan Pokorný
University of Ulm
Psychosomatic Medicine and
Psychotherapy
Am Hochstraess 8
D-89081 Ulm, Germany
tel.: +49 73150061810, +49
73169273
e-mail: [email protected]
Centrální kontakt – tajemník
ČSKIP:
PhDr. Miluše Sadílková
Šípková 1866
142 00 Praha 4
tel.: +420 602 313 880
e-mail: [email protected]
Předsedkyně ČSKIP:
PhDr. Lucie Pelková, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN
Ke Karlovu 11
121 08 Praha 2
tel.: +420 731172521
e-mail: [email protected]
Ekonomka – účetní ČSKIP:
Karla Nekvapilová
Hoštická 62
642 00 Brno
tel: +420 737313953
e-mail:
[email protected]
Mezinárodní spolupráce:
MUDr. Lea Brodová
Křenova 17
162 00 Praha
tel.: +420 220611538
e-mail: [email protected]
Webmaster:
Mgr. Jan Dufek
Psychiatrická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 608383355
e-mail: [email protected]
Brno, 10.1.2011
redaktoři: výbor ČSKIP
8
Download

Česká společnost pro