Výkop stavebnej jamy TH2,3–TH6,2
Hĺbka výkopu stavebnej jamy (Hv) závisí od hĺbky prítokového potrubia (Hp) a rozmeru od spodnej hrany prítokového potrubia po dno
stavebnej jamy. V štandardnom prevedení je hĺbka prítoku (Hp) 500 mm. Ak je v nádrži použitá kompletná filtrácia, prítokové potrubie sa
nasádza z boku integrovaného nadstavca, hĺbka prítoku (Hp*) je 250 mm. V prípade potreby hlbšieho osadenia potrubia je možné k
nádrži domontovať ďalší nadstavec výšky 200, 300 alebo 540 mm, čím dôjde k zmene hĺbky výkopu. Pôdorysné rozmery výkopu nesmú
byť väčšie ako maximálne rozmery výkopu (Dv x Lv) uvedené v tabuľke.
Tabuľka rozmerov výkopu pri použití nádrže bez ďalšieho nadstavca:
Rozmery nádrží
Návod na osadenie podzemnej plastovej nádrže
typ T, TH, TD a OT
01-15
výkop - uloženie - obsyp
Rozmery výkopu
Typ
nádrže
Priemer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hĺbka prítoku Hĺbka
Hp (mm)
Hv (mm)
TH 2,3
1200
2400
500/250*
TH 3,15
1400
2400
TH 4,2
1620
TH 5,2
1820
TH 6,2
2000
Podložie
Pôdorys
Materiál
Vrstva
(mm)
Dv
Lv
1750
1800
3000
Zhutnený podsyp
250
500/250*
1950
2000
3000
Zhutnený podsyp
250
2400
500/250*
2170
2300
3000
Zhutnený podsyp
250
2400
500/250*
2370
2500
3000
Zhutnený podsyp
250
2400
500/250*
2550
2700
3000
Zhutnený podsyp
250
*- Prítok osadený z boku revízneho vstupu,
hĺbka prítoku pri použití kompletnej
filtrácie sa zníži o 250 mm (Hp*)
typ T
typ TH
typ TD
typ OT-V
www.aquatec.sk
Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom
Zmena technicko-dodacích podmienok vyhradená.
© 2015 Aquatec VLF s. r. o.
Základné informácie (T a TH)
Výkop stavebnej jamy a uloženie nízkoprofilovej nádrže TD3,2
1. obsypový materiál: triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm
2. max. hĺbka osadenia bez betónovej roznášacej dosky je 800 mm po spodnú hranu prítokového potrubia
3. v prípade spodnej vody treba postupovať podľa projektovej dokumentácie
Upozornenie!
Výkop stavebnej jamy T0,4-T4
Hĺbka výkopu stavebnej jamy (Hv) závisí od hĺbky prítokového potrubia (Hp) a
rozmeru od spodnej hrany prítokového potrubia po dno stavebnej jamy. V
štandardnom prevedení je k nádrži integrovaný nadstavec výšky 540 mm, ktorým je
zabezpečená hĺbka prítoku 500 mm. Ak je v nádrži použitá kompletná filtrácia, hĺbka
prítoku je 450 mm. V prípade potreby hlbšieho osadenia potrubia je možné k nádrži
domontovať ďalší nadstavec výšky 200, 300 alebo 540 mm, čím dôjde k zmene hĺbky
výkopu. Priemer výkopu nesmie byť väčší ako maximálny možný priemer výkopu
(Dv) uvedený v tabuľke. Stavebnú jamu je potrebné vyhotoviť tak, aby prítokové
potrubie smerovalo do jej stredu.
Tabuľka rozmerov výkopu pri použití integrovaného nadstavca výšky 540 mm:
Rozmery nádrže
Rozmery výkopu
Podložie
Typ
nádrže
Priemer
(mm)
Výška
(mm)
Hĺbka
prítoku
Hp (mm)
Hĺbka
Hv (mm)
Priemer
Dv (mm)
Materiál
Vrstva (mm)
T 0,4
800
1550
500/450*
1700
1200
Zhutnený podsyp
150
T 0,5
800
1750
500/450*
1900
1200
Zhutnený podsyp
150
T1
1200
1750
500/450*
1900
1600
Betónová doska
150
T2
1600
1880
500/450*
2030
2200
Betónová doska
150
T3
1900
2000
500/450*
2150
2500
Betónová doska
150
T4
2000
2250
500/450*
2400
2600
Betónová doska
150
*- Hĺbka prítoku pri použití kompletnej filtrácie sa zníži o 50 mm (Hp*)
Nádrž TD 3,2 je vhodná len na plytké uloženie, nakoľko sa
jedná o nízkoprofilovú nádrž ktorej hlavnou výhodou je
práve plochý a plytký výkop. Maximálna hĺbka uloženia je
prípustná len do hĺbky prítokového potrubia max. 800 mm
pod terénom.
Hĺbka výkopu stavebnej
jamy (Hv) závisí od hĺbky
prítokového potrubia (Hp)
a rozmeru od spodnej
hrany prítokového
potrubia po dno stavebnej jamy. V štandardnom prevedení je hĺbka prítoku (Hp) 300 mm. V
prípade potreby hlbšieho osadenia potrubia je možné k nádrži domontovať ďalší nadstavec výšky
200, 300 alebo 540 mm, čím dôjde k zmene hĺbky výkopu. Pôdorysné rozmery výkopu nesmú byť
väčšie ako maximálne rozmery výkopu (Dv x Lv) uvedené v tabuľke.
Nádrž sa osádza na podložie zo zhutneného triedeného riečneho štrku frakcie 4/8 mm vo
vrstve min. 250 mm. Podložie musí pod celým profilom nádrže rovnomerne presahovať o 200
mm. Pred kompletným obsypom je potrebné nádrž uloženú na podložie zrovnať do horizontálnej
polohy, napustiť vodou do výšky 200 mm a do rovnakej výšky obsypať zhutneným zásypom.
Následne nádrž kompletne napustiť vodou a pokračovať ručne hutneným zásypom vrstveným po 300 mm. Na obsypanie je potrebné
použiť triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm. Terén je možné upraviť zeminou vo vrstve 200 mm tak, aby presah nadstavca nad úroveň
terénu bol cca 1-5 cm.
Tabuľka rozmerov výkopu pri použití nádrže bez ďalšieho nadstavca:
Rozmery nádrže
Rozmery výkopu
Podložie
Typ
nádrže
Priemer
(mm)
TD 3,2
2400
Celková
Hĺbka prítoku Hĺbka
výška
Hp (mm)
Hv (mm)
(mm)
1180
300
1430
Pôdorys
Dv
Lv
3000
3000
Materiál
Vrstva
(mm)
Zhutnený podsyp
250
Uloženie nádrže pri hĺbke prítokového potrubia menej ako 800 mm (T)
Nádrž sa osádza na podložie z určeného materiálu (betónová doska resp. zhutnený podsyp) a v odporučenej vrstve v zmysle tabuľky
rozmerov výkopu. Podložie musí pod celým profilom nádrže rovnomerne presahovať o 200 mm.
Pred obsypom je potrebné nádrž uloženú na podložie kompletne napustiť vodou.
Na obsypanie je potrebné použiť triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm. Obsypávanie je nutné vykonávať ručne hutneným zásypom
(nie strojovo) vrstveným po 300 mm. Terén je možné upraviť zeminou vo vrstve 200 mm tak, aby presah nadstavca nad úroveň terénu
bol cca 1-5 cm.
Uloženie nádrže pri hĺbke prítokového potrubia viac
ako 800 mm (T)
Po uložení nádrže na podložie z určeného materiálu a v odporučenej
vrstve v zmysle tabuľky rozmerov, napustení nádrže vodou a vyhotovení
ručne hutneného zásypu triedeným riečnym štrkom frakcie 4/8 mm
(postup zhodný s bodom vyššie) v úrovni vrchnej hrany nádrže (pod
prítokovým potrubím) zhotoviť roznášaciu železobetónovú dosku
hrúbky 150 mm. V úrovni roznášacej dosky je potrebné výkop rozšíriť
(Dv) na každej strane o 500 mm tak, aby bolo možné dosku uložiť na takto
vzniknutú plošinu pôvodnej zeminy. Zvyšný
v ýkop je možné zasypať pôvodnou
zeminou. Uvedený postup platí pre všetky
nádrže.
Úprava výšky nadstavca
V prípade, ak je prítokové potrubie hlbšie ako 500/450* mm pod úrovňou terénu, je potrebné nádrž navýšiť.
Na tento účel slúžia nadstavce výšky 200, 300 alebo 540 mm.
Hĺbku výkopu (Hv) je potrebné zväčšiť o výšku použitého nadstavca, resp. súčet výšky kombinácie
nadstavcov.
Nadstavce sa vzájomne spájajú skrutkami.
Odlučovače tuku - valcový typ OT-V
Umiestnenie odlučovačov tukov OT-V je v nepochôdznej a
nepojazdnej ploche a bez výskytu podzemnej vody na
základovú betónovú dosku.
ź Horná úroveň nádrže jednotky musí byť 5-10 cm vyššie
ako terén.
ź V prípade osadenia hlbšie ako 1600 mm (ak je hĺbka
osadenia vyššia ako normálna hĺbka) nádrž jednotky sa
musí posilniť obetónovaním alebo spätný zásyp musí byť
vyhotovený zo suchého betónu (zmes cementu a štrku 1-4
mm, 200 kg cement ku 1 m štrku).
ź Odlučovač treba osadiť na nosnú vrstvu, ktorou môže byť
betónová základová doska s vodorovnosťou 5 mm v každom
smere alebo môže byť vyhotovená z dusanej vrstvy hrubého
kameniva s vrstvou hrubého piesku na povrchu a s vyrovnanou
vodorovnosťou 5 mm do každého smeru.
ź Spraviť vodotesné spoje s prítokovým a odtokovým potrubím s
Odlučovač tukov valcový - typ OT-V
použitím silikónového tmelu.
Rozmery nádrže
ź Nádrž naplniť rovnomerne vodou až po odtokové potrubie. Môže sa to
Menovitá
Priemer
Výška
veľkosť
robiť čistou vodou (pitnou vodou, studničnou vodou, povrchovou vodou z
Typ
D
H1
potoka, rieky), nesmie to byť odpadová voda.
NS
[mm]
[mm]
ź Po naplnení skontrolovať vodotesnosť.
1
800
1650
OT-V-1
ź Spätný zásyp možno začať až po naplnení nádrže čistou vodou až po
2
1050
1650
OT-V-2
úroveň odtoku.
4
1400
1650
OT-V-4
ź Materiálom spätného zásypu môže byť prehodená triedená zemina
7
1860
1650
OT-V-7
zbavená väčších a ostrých predmetov. Spätný zásyp sa musí vykonať po OT-V-10
10
2210
1650
vrstvách 300 mm, každá vrstva sa musí udusať.
ź Obetónovanie treba vykonať po vrstvách 300 mm, v obetónovaní
Odlučovač tukov hranatý - typ OT-H
možno pokračovať až po stvrdnutí predchádzajúcej vrstvy.
Rozmery nádrže
ź Po spätnom zásype alebo spevňovaní nádrže musí nasledovať úprava
Menovitá
Dĺžka
Šírka
terénu. Terén okolo nádrže musí mať spád na odtekanie dažďovej vody.
veľkosť
Typ
L
Š
Okolo nádrže musí byť dostatočný voľný priestor na manipuláciu pri
NS
[mm]
[mm]
kontrole, vyprázdňovaní a čistení nádrže.
1
800
800
OT-H-1
ź Po dlhšom čase je potrebné vyplniť usadený terén okolo nádrží.
Odlučovače tuku - hranatý typ OT-H
Upozornenie!
Uloženie nádrže pri hĺbke prítokového potrubia menej ako 800 mm (TH)
Ak sú v lokalite, kde sa podzemná plastová
nádrž osádza, podmienky osadenia sťažené
(napr. malou vzdialenosťou od parkoviska, od
komunikácie pre prejazd vozidiel alebo ak je
nádrž osadená vo svahu), je pri uložení nádrže
potrebné vybudovať betónovú roznášaciu
dosku.
Ak sa v mieste osadenia nachádza zvýšená
hladina spodnej vody alebo základy iného
objektu, je potrebné pri osadení nádrže
postupovať v zmysle projektovej
dokumentácie.
Uloženie nádrže pri hĺbke prítokového potrubia viac ako 800 mm (TH)
Po uložení nádrže na podložie zo zhutneného triedeného riečneho štrku frakcie 4/8 mm vo vrstve
min. 250 mm, napustení nádrže vodou a vyhotovení ručne hutneného zásypu triedeným riečnym
štrkom frakcie 4/8 mm (postup zhodný s bodom vyššie) v úrovni vrchnej hrany nádrže zhotoviť
roznášaciu železobetónovú dosku hrúbky 150 mm. V úrovni roznášacej dosky je potrebné výkop
rozšíriť (Dv1xLv1) na každej strane o 500 mm tak, aby bolo možné dosku uložiť na takto vzniknutú plošinu
pôvodnej zeminy. Zvyšný výkop je možné zasypať pôvodnou zeminou.
Úprava výšky nadstavca
V prípade, ak je prítokové
potrubie hlbšie ako 500/250*
mm pod úrovňou terénu, je
potrebné nádrž navýšiť. Na
tento účel slúžia nadstavce
výšky 200, 300 alebo 540
mm. Hĺbku výkopu je
potrebné zväčšiť o výšku
použitého nadstavca alebo
súčet výšk y kombinácie
nadstavcov. Nadstavce sa
vzájomne spájajú skrutkami.
2
4
7
10
1050
1550
1750
2450
800
1050
1550
1550
Výška
prítoku
Výška
odtoku
H2
[mm]
1100
1100
1100
1100
1100
H3
[mm]
1000
1000
1000
1000
1000
DN
Prítok/odtok
Hmotnosť
[mm]
110/110
110/110
110/110
125/125
160/160
[kg]
53
74
113
178
232
osadenie do betónovej nádrže, resp. jamy
Výška
H1
[mm]
1350
1350
1350
1350
1350
Výška
prítoku
Výška
odtoku
H2
[mm]
1100
1100
1100
1100
1100
H3
[mm]
1000
1000
1000
1000
1000
DN
Hmotnosť
Prítok/odtok
[mm]
110/110
110/110
110/110
125/125
160/160
Odlučovače tukov OT-H musia byť umiestnené do betónových nádrží
vhodných rozmerov alebo umiestnené do vnútorných priestorov ako voľno
stojace nádrže. Keďže podrobnosti inštalácie závisia vo veľkej miere od lokálnych podmienok, vždy sa musí spracovať projekt odobrený projektantom.
Uloženie nádrže TH2,3 - TH6,2
Nádrž sa osádza na podložie zo zhutneného triedeného riečneho štrku frakcie 4/8 mm vo vrstve min. 250 mm. Podložie musí pod
celým profilom nádrže rovnomerne presahovať o 200 mm.
Pred kompletným obsypom je potrebné nádrž uloženú na podložie zrovnať do horizontálnej polohy, napustiť vodou do výšky 200 mm a
do rovnakej výšky obsypať zhutneným zásypom. Následne nádrž kompletne napustiť vodou a pokračovať ručne hutneným zásypom
vrstveným po 30 cm. Na obsypanie je potrebné použiť triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm. Terén je možné upraviť zeminou vo vrstve
200 mm tak, aby presah nadstavca nad úroveň terénu bol cca 1-5 cm.
OT-H-2
OT-H-4
OT-H-7
OT-H-10
osadenie na základovú betónovú dosku
obsyp spätným zásypom (prehodená triedená zemina)
TD 3,2
T2
TH 3,15
značka zhody platí pre použitie:
akumulačná nádrž na splaškovú vodu
nádrž na dažďovú vodu
nádrž pre čerpaciu stanicu
Možnosť doobjednať:
(podľa typu nádrže)
ź kvetináčový kryt
ź kompletná filtrácia
ź filtračný kôš
ź nadstavce
[kg]
86
100
152
217
274
podzemná nádrž
s kvetináčovým krytom
Uloženie nádrže T0,4-T4
ź
ź
ź
bezpečnostný rošt
rozvody na čerpadlo
čerpadlový set
... pretože voda
znamená život ...
www.aquatec.sk
mobil: +421 918 188 881
+421 917 177 177
tel./fax: +421 42 448 5666
[email protected]
Download

Podmienky osadenia nádrží