ZARIADENIE NA VÝROBU PROTIPRÚDU
VAG – JET
MONTÁŽ A NÁVOD NA OBSLUHU
S VAG - JET systémom sa váš bazén stane funkčným.
VAG - JET je estetický, jednoduchý, robustný, výkonný a cenovo dostupný.
VAG - JET, patentovaný systém, produkujúci vo vašom bazéne šumivý vodný prúd
Vychutnajte si osviežujúci pocit vodnej masážnej terapie.
Výkonné nasávacie a vstrekovacie trysky vyrábajúce protiprúd zmenia váš bazén na vírivý
kúpeľ.
Tryskami si môžete nasmerovať a regulovať vzduchové a vodné prúdenie podľa svojho
želania.
Produkuje obrovské množstvo bubliniek bohatých na kyslík, ktoré oživia a posilnia vaše telo.
Prosím, podrobne si prečítajte návod na montáž a obsluhu, aby ste mohli naplno využiť
všetky možnosti zariadenia VAG – JET.
NÁVOD NA OBSLUHU
Zariadenie VAG-Jet slúži na plávanie proti prúdu a na vodnú masážnu terapiu.
1. Zapínanie: Protiprúd VAG-Jet sa zapína pneumatickým tlačidlom. Jeho opakovaným
stlačením sa protiprúd vypne.
2. Regulovanie: Pootáčaním regulátora prisávania vzduchu (obr.1 poz. 6) sa mení množstvo
vzduchových bubliniek v prúde vody od 0 po maximum.
3. Elektrické ovládanie obsahuje vzduchový spínač, stýkač a motorový spúšťač (tepelnú
ochranu) motora čerpadla. Elektrické ovládanie sa zapína stlačením čierneho tlačidla,
stlačením červeného tlačidla sa elektrické ovládanie vypne. Pri preťažení motora čerpadla sa
vypne motorový spúšťač a motor čerpadla sa odpojí od siete.
Elektrické ovládanie môže opravovať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou
(podľa STN).
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
čelná časť (mriežka)
prírubový set
nastaviteľná tryska (guľové uloženie)
vrchný držiak guľového kusu
pripojenie prisávania vzduchu
sacia vzduchová hadica
regulátor prisávania vzduchu
pripojenie - výtlak
pripojenie – odsávanie
10. tlačidlo zapnúť/vypnúť
11. tesnenie
12. ochranná hadica k spínacej skrinke
13. hadička k pneumatickému tlačidlu
14. podstavec
15. základný prvok pneumatického spínania
16. základný prvok prisávania vzduchu
17. hadicová antikorová svorka
18. priechodka PG 9
2
MONTÁŽNA SADA
Táto sada obsahuje všetky časti, ktoré sú potrebné na namontovanie VAG - JETu do
betónových, polyesterových, polypropylénových a fóliových bazénov.
BETÓNOVÉ BAZÉNY
Priložte prírubu na vnútorné debnenie, aby bola naznačená os zvisle. Na miesta, označené
písmenami A a B (pozri obr. 2), pripravte vo vnútornom debnení otvory. Podstavec
umiestnite podľa obrázka, nezameňte spodnú a vrchnú časť a pripevnite ho ku vnútornému
debneniu skrutkami A a B. Treba dávať pozor, aby podstavec na vnútornom debnení dosadol
na hrdlá tvaroviek na vnútornom debnení. Tým zabránite vniknutiu betónu do zariadenia.
Základné prvky pneumatického spínača a prisávania vzduchu pripevnite na vnútorné
debnenie skrutkami C a D (pozri obr. 2) v osi protiprúdu. Prepojte sacou vzduchovou hadicou
6 (pozri obr.1) regulátor vzduchu 15 (pozri obr.1) a pripojenie prisávania vzduchu na
podstavci 5 (pozri obr.1). Hadicu je potrebné zaistiť na oboch koncoch antikorovou
hadicovou svorkou 17 (pozri obr. 1).
Základný prvok prisávania vzduchu 15 (pozri obr. 1) umiestnite nad predpokladanú hladinu
vody v bazéne. Ochrannú hadicu pneumatického spínania 12 (pozri obr. 1) uložte tak, aby
bolo možné kapilárnu hadičku vymeniť. Pri betónovaní je potrebné dávať pozor na stlačenie
alebo zlomenie oboch hadičiek.
3
BETÓNOVÉ BAZÉNY S FÓLIOU A FÓLIOVÉ BAZÉNY
Pre montáž do betónových bazénov s fóliou a fóliových bazénov je potrebné vyžiadať si
príruby 2 a 3 (pozri obr. 3) a prírubové základné prvky regulátora prisávania vzduchu a
pneumatického tlačidla. Osadenie do debnenia v betónových bazénoch s fóliou je rovnaké
ako v betónových bazénoch.
Prieruba (2 pozri obr.1) vo fóliových bazénoch (plechových) sa umiestni na vnútornú stenu
bazéna. Je nutné dodržať vzdialenosť od vodnej hladiny. Podľa prieruby vyvŕtajte 12 dier pre
upevňovacie skrutky a vystrihnite alebo vyrežte priechod stenou. Pre základné prvky
pneumatického spínania 16 (pozri obr. 1) a regulácie prisávania vzduchu 15 (pozri obr. 1) sa
vyvŕtajú otvory tak, aby bol regulátor prisávania vzduchu vždy nad predpokladanou hladinou
vody v bazéne. Pneumatické spínanie sa môže umiestniť podľa želania klienta pod alebo nad
hladinu vody. Sacou vzduchovou hadicou 6 (pozri obr. 1) prepojíme regulátor vzduchu 15
(pozri obr. 1) a pripojenie prisávania vzduchu na podstavci 5 (pozri obr. 1). Hadicu je
potrebné uzavrieť na oboch koncoch antikorovou hadicovou svorkou 17 (pozri obr. 1).
Ochrannú hadicu pneumatického spínania 12 (pozri obr. 1) uložte tak, aby sa kapilárna
hadička 13 (pozri obr. 1) dala vymeniť. Pri betónovaní dávajte pozor na stlačenie alebo
zlomenie oboch hadíc. Hadicu spojíme so základným prvkom antikorovou sponou.
Upevnenie príruby
Príruby 1,2,3 (pozri obr. 3) priskrutkujte skrutkami cez fóliu 7 (pozri obr. 3) do podstavca 4
(pozri obr. 3) a do základných prvkov 5,6 (pozri obr. 3). (Fólia sa zľahka skrutkami prevŕta.)
Skrutky uťahujte opatrne, aby sa tesnenie stlačilo rovnomerne. Na prírubu podstavca
priskrutkujte dvoma skrutkami kryciu mriežku 1 (pozri obr. 1).
4
POLYPROPYLENOVÉ ALEBO POLYESTEROVÉ BAZÉNY
VÝREZ NA DOSKE ALEBO NA STENE
Prírubu (2 pozri obr.1) umiestnite na vnútornú stenu bazéna. Je nutné dodržať vzdialenosť
od vodnej hladiny. Podľa príruby vyvŕtajte 12 dier na upevňovacie skrutky a vystrihnite
alebo vyrežte priechod cez stenu. Pre základné prvky pneumatického spínania a regulácie
prisávania vzduchu vyvŕtajte otvory tak, aby bol regulátor prisávania vzduchu vždy nad
predpokladanou hladinou vody v bazéne. Pneumatické spínanie sa môže umiestniť podľa
želania klienta pod alebo nad hladinu vody.
MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH PRVKOV NA STENU BAZÉNA
1. Montáž podstavca
Na pripravený otvor priložte z vonkajšej strany tesnenie 11 (pozri obr. 1) a podstavec 14
(pozri obr. 1). Z vnútornej strany bazéna priskrutkujte prírubu 2 (pozri obr. 1) skrutkami cez
stenu bazéna do podstavca. Skrutky uťahujte opatrne, aby sa tesnenie stláčalo rovnomerne.
Na prírubu podstavca priskrutkujeme dvoma skrutkami kryciu mriežku 1 (pozri obr. 1).
2. Montáž základných prvkov spínania a prisávania
Základné prvky pneumatického spínania 16 (pozri obr. 1) a prisávania vzduchu 15 (pozri obr.
1) osaďte do pripravených otvorov tak, aby jedno tesnenie 11 (pozri obr. 1) bolo z vnútornej
strany a jedno z vonkajšej bazénové steny. Matice dotiahnite tak, aby sa tesnenie stlačilo
rovnomerne.
3. Pripojenie prisávacej a ochrannej hadice
Sacou vzduchovou hadicou prepojte regulátor vzduchu 15 (pozri obr. 1) a pripojenie
prisávania vzduchu na podstavci 5 (pozri obr. 1). Hadicu je potrebné zaistiť na oboch
stranách antikorovou hadicovou svorkou 17 (pozri obr. 1). Ochrannú hadicu pneumatického
spínania uložte tak, aby sa kapilárna hadička 13 (pozri obr. 1) dala kedykoľvek vymeniť. Pri
neskoršom obetónovaní dávajte pozor na stlačenie alebo zlomenie oboch hadíc. Hadicu treba
fixovať k základnému prvku antikorovou sponou 17 (pozri obr. 1).
OSADENIE PNEUMATICKÉHO SPÍNANIA A PRISÁVANIA
Základný prvok prisávania 15 (pozri obr. 1) osadíte regulátorom prisávania vzduchu 7 (pozri
obr. 1). K pneumatickému tlačidlu 10 (pozri obr. 1) pripojte kapilárnu vzduchovú hadičku 13
(pozri obr. 1) a prevlečte ju cez základný prvok 16 (pozri obr. 1) a ochrannú hadicu 12 (pozri
obr. 1). Pneumatické tlačidlo opatrne zaskrutkujte do základného prvku. Priechodku 18 (pozri
obr. 1) natiahnite na hadičku z druhej strany, vsuňte do ochrannej hadice a zaistite
antikorovou svorkou 17 (pozri obr. 1). Priechodku dotiahnite, aby po kapilárnej hadičke 13
(pozri obr. 1) nestekala voda v prípade, že bude umiestnená pod úrovňou hladiny. Kapilárnu
vzduchovú hadičku pripojte k pneumatickému spínaču na pneumaticko-elektrickom spínaní.
PRI UMIESTNENÍ PUMPY VEDĽA BAZÉNU POUŽITE MONTÁŽNY SET
1. Vyčistite PVC trubky.
2. Trubkové vedenie a ventily zlepte podľa plánu.
3. Upevnite sanie pumpy.
4. Upevnite výtlak pumpy.
Dôležité: Overte si smer ventilu a vyskúšajte tesnenie.
Dôležité pokyny: Zariadenie sa dodáva so setom (Diam 63mm) pre pripojenie do dĺžky
vedenia 1m. Pri väčšej vzdialenosti ako 1m použite trubky s priemerom 75mm. Pre takéto
prípady si môžete objednať ventily s priemerom 75mm (Diam 75mm).
5
1.
2.
3.
4.
5.
podstavec
priechodka 63mm ex/2“ex (1 ks)
koleno 63mm 900 (2 ks)
návlačka (mufňa) 63 mm (3 ks)
trubka dĺžky 7,5cm (8 ks)
6. koleno 63mm 450 (2 ks)
7. ventil 63mm (2 ks)
8. trubka 63mm 31,5cm (1 ks)
9.redukcia krátka 75-63mm (2 ks)
10.pripájacie skrutkovanie – súčasť pumpy
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
1. Zistite, či je napätie siete zhodné s napätím zariadenia.
2. Kapilárna hadička je dlhá maximálne 8m.
Pozor: Zariadenie musí byť zapojené za prúdovým chráničom s chybovým prúdom 30mA.
6
7
Download

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZE_Í