STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- kliešte, ktoré sa používajú na uchopenie alebo pridržiavanie materiálu pri kovaní, musia mať
tvar zodpovedajúci tvaru kovaného materiálu.
Mechanické ručné náradie
- mechanické ručné náradie musí byť vyhotovené tak, aby zaisťovalo bezpečné upínanie nástroja
a aby nepripúšťalo styk obsluhy s pohybujúcimi sa časťami mechanického ústrojenstva, prípadne
nástroja.
- spúšťacie a zastavovacie ovládače sa musia dať ľahko a rýchlo ovládať a nesmú umožňovať
náhodné spustenie mechanického ručného náradia alebo zaseknutie príslušného ovládača, ak je
náradie v chode.
- časti slúžiace na uchopenie a držanie musia byť tvarované tak, aby u pracovníkov
nedochádzalo k nadmernej únave a deformáciám rúk.
- dvojčeľusťové skľučovadlá sa nesmú používať na upínanie nástrojov s rotačným pohybom.
- nastavovanie, čistenie, mazanie a opravy mechanického náradia sa smú robiť iba vtedy, ak sa s
ním nepracuje.
- pri používaní mechanického náradia sa musia chrániť pohyblivé prívody elektrického prúdu,
stlačeného vzduchu a inej energie vhodným spôsobom proti poškodeniu.
- mechanické ručné náradie sa smie odkladať, prenášať alebo opúšťať iba vtedy, keď nie je v
chode.
Ochranné pracovné prostriedky
Ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú zamestnancom s prevahou manuálnej
činnosti na osobné používanie. V prípade, ak si to pracovisku vyžaduje, používajú sa súčasne
viaceré osobné ochranné pracovné prostriedky, čím sa zabezpečuje účinná ochrana zdravia.
Osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä
- na ochranu hlavy (ochranné prilby, ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu,
kukly...),
- na ochranu sluchu (protihlukové prilby, slúchadlové chrániče sluchu, zátkové chrániče sluchu
a podobné prostriedky),
- na ochranu zraku a tváre (ochranné okuliare, zváračské kukly, štíty, okuliare alebo masky a
prilby určené pre zváranie),
- na ochranu dýchacích orgánov ( ochranné rúšky, náustky s malými priemyselnými filtrami,
respirátory, masky s filtrami),
- na ochranu horných končatín (ochranné rukavice, prsty, rukávy, zápästné remienky a iné),
- na ochranu dolných končatín (ochranná obuv, chránič proti porezaniu, chránič kolena,
predkolenia, gamaše a iné),
- na ochranu trupu a brucha (ochranné vesty, plášte a zástery...),
- na ochranu celého tela (ochranné odevy, ochranné prikrývky...),
- na ochranu kože (ochranné pasty, masti, oleje proti vode...).
20
Technológia ručného spracovania
- - 21
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3
Ručné spracovanie kovov
3.1 Meranie
Pri meraní porovnávame rozmer určitého predmetu s veľkosťou meracej jednotky.
Podľa charakteru merania rozlišujeme:
1. Meranie skutočných hodnôt (skutočnú hodnotu meriame univerzálnymi meradlami –
posuvné meradlo, mikrometre,...)
2. Meranie porovnávaním ( porovnávaním zisťujeme, či rozmery súčiastok nepresahujú
medzné hodnoty – kalibre, číselníkové odchýlkomery,...)
Meranie možno rozdeliť na:
1. Meranie dĺžkových rozmerov
2. Meranie uhlov
3. Meranie tvarov
Chyby pri meraní:
1. Systematické (zapríčinené meradlom, normálom – etalónom, metódou
merania, prostredím, pracovníkom)
2. Náhodné (môžeme ich odstrániť opakovanými
meraniami)
Meradlá
1. Oceľové meradlá – slúžia na meranie dĺžok s presnosťou 0,2
až 0,5 mm (vyrábajú sa v dĺžkach 300, 500, 1000, 1500,
2000 mm)
2. Skladacie metre – slúžia na menej presné merania
3. Meracie pásma zvinovacie – slúžia na meranie väčších dĺžok
(dlhé 10 až 50 m)
Hmatadlá
Obkročné a dutinové hmatadlá:
- sú určené na prenášanie rozmerov pri výrobe, kde nemožno
použiť posuvné meradlo,
- skladajú sa z dvoch ramien spojených kĺbom,
22
Technológia ručného spracovania
- vyrábajú sa na prenášanie dĺžok 100, 150, 200, 250 a 300 mm.
Posuvné meradlá
Univerzálne meradlá na meranie dĺžok – možno merať vonkajšie a vnútorné rozmery, hĺbky a
osadenia s presnosťou 0,1, 0,05 až 0,02 mm.
Posuvné meradlo
Posuvné meradlo digitálne
- - 23
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Posuvné hĺbkomery
- používajú sa na meranie dutín
Hĺbkomer mikrometrický
Hĺbkomer
digitálny
24
Technológia ručného spracovania
Mikrometrické meradlá
Sú veľmi presné meradlá, ktorými meriame rozmery s presnosťou 0,01 mm.
Meraný rozmer sa určuje počtom otáčok a pootočením mikrometrickej skrutky.
K mikrometrickým meradlám patria:
1. Strmeňový mikrometer
2. Mikrometrický hĺbkomer
3. Mikrometrický odpich
Strmeňový mikrometer
Mikrometer digitálny
Mikrometer na meranie vnútorných rozmerov
- - 25
Download

Technológia ručného obrábania.pdf