U-DRIVE UP
Your personal Driving Blackbox!
MT4045
Návod na použitie
Popis produktu
SK
2
1. Tlačidlo UP
2. Tlačidlo MENU
3. Tlačidlo DOWN
4. Konektor USB / DC vstup
5. Objektív kamery
6. Reproduktor
7. Tlačidlo OK
8. Tlačidlo MODE
9. Tlačidlo POWER
10. LCD displej
11. Slot pre pamäťovú kartu microSD
12. IR LED diódy
13. Otvor pre držiak
14. Mikrofón
15. Tlačídlo RESET
Pred prvým použitím
Vložte pamäťovú kartu microSD podľa ikon, pripojte zariadenie k portu USB na niekoľko hodín za účelom nabitia
vnútornej batérie.
Zapnutie / vypnutie
Stisnite raz tlačidlo POWER pre zapnutie prístroja. Pre
vypnutie prístroja stisnite a podržte tlačidlo po dobu 3
sekúnd.
Vždy, keď je DC vstup pripojený zariadenie sa zapne automaticky, pokiaľ je DC vstup odpojený, prístroj sa automaticky vypne.
Prepínanie režimov
Stisnutím tlačidla MODE sa režim prepne v nasledujúcom
cykle:[ nahrávanie / obrázky / prehrávanie ].
Nočný režim
Pokiaľ je prístroj zapnutý stisnite raz tlačidlo POWER pre
zapnutie / vypnutie pomocného IR LED osvetlenia.
Prevádzkové Menu
Pokiaľ prístroj nie je v režime nahrávania, stisnite tlačidlo
MENU pre súvisiace možnosti, alebo stisnite znovu pre
obecné voľby. Kontextové menu záleží na zvolenom režime : nahrávanie / obrázky / prehrávanie.
Pre potvrdenie konkrétnej voľby stisnite tlačidlo OK, pre
opustenie stisnite tlačidlo MENU, pre pohyb v Menu používajte tlačidlá UP/DOWN.
Všeobecné nastavenia:
■Date / Time - zadajte aktuálny dátum a čas
■Automatické vypnutie - vyberte čas vypnutia prístroja
pre nečinnosť [ off/1min/3min ]
■Jazyk [ vyberte jazyk Menu ]
■Frekvencia svetla – vyberte [ 50Hz/60Hz ]
■Šetrič obrazovky - zapnutie vypnutia LCD [ off / po
3min / po 5min / po 10min ]
■Otočenie obrazu [OFF / ON ]
■Formátovanie - formátovanie microSD karty
■Vychodzie nastavenie - obnovenie továrenského nastavenia
■Verzia firmwaru
Nastavenie režimu Movie:
■Rozlíšenie - vyberte rozlíšenie
■Nahrávanie slučkou – nahrávanie môže byť nastavené
do krátkych sekvencií [ off/1min/2min/3min ]
■EV - vyberte kompenzáciu expozície do - 2EV a 2EV
■Detekcia pohybu [on / off ] - záznam pri detekcií pohybu
■Audio [ on / off ] - záznam so zvukom
■Dátum [on / off ] – zobrazenie dátumu na zaznamenaných snímkach
■G Senzor [ off/2G/4G/8G ] - vyberte silu detekcie nárazu
pre automatické zabezpečenie nahraného súboru
■Zvuk tlačidiel [on / off ]
3
SK
Používanie zariadenia
Pripojte vstupné DC pre napájanie zariadenia a prístroj
začne automaticky nahrávať. Môžete zapnúť prístroj i manuálne, potom stisnite tlačidlo OK pre spustenie / dokončenie nahrávania.
Pokiaľ chcete ochrániť súbor pred zmazaním ( pokiaľ ste
nastavili čas sekvencie ) behom režimu cyklu stisnite tlačidlo MODE – ikona zámku sa zobrazí v hornej časti.
Prehliadanie a prenos dát do PC
Použite USB kábel a pripojte zariadenie k PC, zvoľte funkciu „Mass Storage“ a potvrďte tlačidlom OK. Teraz môžete
skopírovať súbor z pamäťovej microSD karty.
SK
Vzhľadom k neustálemu vývoju sa produkty môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Technickú podporu nájdete
na adrese www.media-tech.eu.
4
Download

U-DRIVE UP - Media