GREEN IT
PROFIL SPOLOČNOSTI
Wittee, a. s.
Na Hrebienku 12
811 02 Bratislava
tel.: +421 26280 1211
[email protected]
www.wittee.sk
O spoločnosti
„Informácie sú Vašim najhodnotnejším aktívom. Umožníme Vám vyťažiť z nich
maximum.“
Kto sme
Na slovenskom trhu IT riešení a služieb pôsobíme už viac ako 10 rokov. V rámci svojho portfólia poskytujeme
riešenia v oblasti informačných technológií a komplexnej objektovej bezpečnosti.
Pomôžeme Vám s návrhom, výstavbou a riadením inovatívnej, flexibilnej
a bezpečnej IT infraštruktúry a zabezpečíme implementáciu na ňu
nadväzujúcich aplikácií. Pri navrhovaní riešenia uplatňujeme princípy
GREEN IT – našou snahou je minimalizovať náklady na výstavbu
a prevádzku IT infraštruktúry prostredníctvom odstránenia nepotrebných
prvkov v architektúre a zavádzaním progresívnych inovatívnych
technológií.
Do nášho portfólia patria tiež návrhy riešení z oblasti objektovej bezpečnosti a ich realizácia. Navrhneme
a nainštalujeme najvhodnejší systém pre ochranu Vašich objektov, alebo zmodernizujeme Váš pôvodný
bezpečnostný systém. Naše riešenia sú komplexné – od dizajnu a realizácie CCTV kamerových systémov, cez
EPS, EZS, ochranu perimetra, GPS sledovanie, systém kontroly vstupov, až po systémy na meranie a reguláciu
tepla.
Chceme byť pre Vás spoľahlivým a stabilným partnerom a preto kladieme veľký dôraz na Vašu spokojnosť.
V plnení tohto poslania nám pomáha zavedený a preskúšaný systém manažmentu kvality podľa normy
STN EN ISO 9001:2008, ktorý je aplikovaný na všetky procesy v spoločnosti.
Náš cieľ
Naším cieľom je zaručiť Vám optimálne, kompletné a profesionálne riešenie zahŕňajúce analýzu,
implementáciu, vyškolenie, technickú podporu a rozvoj. Dlhoročné skúsenosti sú pre Vás zárukou riešenia s
vysokou pridanou hodnotou. Ku každému klientovi a projektu pristupujeme individuálne, vysoko profesionálne
a zodpovedne.
Výhody spolupráce s nami






So zákazníkmi vždy vytvárame dlhodobý vzťah založený na
princípoch profesionality, lojality a rovnocennej partnerskej
spolupráce.
 Najdôležitejší je pre nás individuálny prístup ku každému
zákazníkovi, orientácia na jeho potreby a spokojnosť.
 Na slovenskom trhu IT a objektovej bezpečnosti máme dlhoročné
skúsenosti.
 Implementácia navrhnutého riešenia je možná vo viacerých
etapách, podľa Vašich potrieb a finančných možností.
Vysoká profesionálna a odborná úroveň našich služieb je zabezpečená kvalitnou základňou odborníkov.
Dlhodobo spolupracujeme so silnými technologickými partnermi – najväčšími hráčmi na svetovom trhu.
Naše riešenia sú flexibilné, komplexné a jednoducho rozšíriteľné kedykoľvek v budúcnosti.
Podporujeme zavádzanie inovatívnych riešení v súlade s princípmi GREEN IT.
Sme technologicky nezávislí.
Naše riešenia
IT infraštruktúra a IT služby
Centralizované riešenie pre výstavbu IT infraštruktúry pozostáva z návrhu a dodávky serverov vrátane diskov a
pások, sieťových prvkov (SAN, LAN, WAN), centrálnych dátových úložísk, operačného systému, aplikačného,
archivačného a zálohovacieho softvéru.
Okrem výstavby IT infraštruktúry Vám ponúkame aj pomoc pri procese
optimalizácie už existujúceho IT vybavenia v podniku. Optimalizácia
umožňuje vyhodnotiť aktuálny stav infraštruktúry a zmeniť ho tak, aby
odrážal skutočnú úroveň potrieb spoločnosti. Optimalizácia IT
infraštruktúry Vám zabezpečí výrazné zníženie nákladov firmy a zvýši
úroveň služieb poskytovaných IT oddelením.
Základné riešenia v oblasti IT infraštruktúry






dodávka riešení v oblasti serverových systémov,
inštalácia a konfigurácia systémov na ukladanie dát - storage systémov, páskových knižníc, diskových
systémov,
riešenia pre zálohovanie a obnovu dát s deduplikáciou,
virtualizácia, replikácia IT infraštruktúry,
návrhy dátovej architektúry - štruktúrovaná kabeláž, optické siete,
inštalácia a konfigurácia databázových systémov,
IT služby




služby systémovej integrácie - zahŕňajú v sebe analýzu súčasného konkrétneho IT prostredia u
zákazníka, návrh integračných prvkov a ich implementáciu, vrátane dodávok potrebného
hardvérového a softvérového vybavenia,
poradenstvo, štúdie a analýzy pri rôznych problémoch týkajúcich sa IT (reorganizácia súčasnej IT
infraštruktúry, zvažovaná implementácia nových technológií, analýza podnikových procesov a
definovanie požiadaviek na ich optimálnu IT podporu, reingeneering procesov, tvorba a implementácia
plánov pre business continuity management,
technická podpora – okrem štandardného a rozšíreného technického servisu pre implementované
riešenia poskytujeme v prípade záujmu i nepretržitý dozor nad prevádzkou systémov informačných
technológií, samozrejme za dodržania vopred definovaných a garantovaných bezpečnostných
podmienok,
organizácia školení a workshopov.
Vývoj a dodávka IT aplikácií
Okrem výstavby IT infraštruktúry sa zameriavame aj na vývoj a dodávku IT softvéru a aplikácií, hlavne v oblasti
správy a optimalizácie podnikových procesov. Orientujeme sa predovšetkým na vývoj ERP systémov.
Výnimočnosť nášho riešenia spočíva v tom, že okrem štandardných ERP modulov Vám ponúkame možnosť
prispôsobiť si systém presne podľa potrieb a požiadaviek Vašej spoločnosti.
ERP aplikácia v sebe zahŕňa nástroje na riadenie vzťahu so zákazníkmi umožňujúce zaznamenať celý predajný
proces od prvého kontaktu až po fakturáciu tovarov a služieb, moduly na riadenie skladového hospodárstva,
správu majetku, plánovanie výroby, finančný manažment, účtovníctvo a výkazníctvo.
Dodávame tiež komplexné riešenie pre správu podnikových dokumentov.
DMS systém je schopný zabezpečiť všetky činnosti spojené so životným
cyklom podnikových dokumentov v ich digitálnej podobe. Efektívne
vytvára a riadi digitálny archív, udržiava väzbu medzi digitalizovanými
originálmi a ich digitálnymi kópiami. Optimalizovaná správa podnikových
dokumentov Vám prinesie viacero výhod, najmä zníženie prevádzkových
nákladov, zvýšenie produktivity práce, úsporu času pri vyhľadávaní
dokumentov, riadený obeh dokumentov a ich bezpečnosť.
Pri rozhodovaní o nákupe IT aplikácií je samozrejme dôležité aj finančné hľadisko. Okrem štandardnej formy
predaja formou licencie Vám ponúkame aj nákup SW ako služby (platba za mesačnú servisnú podporu)
s inštaláciou priamo vo Vašej spoločnosti alebo inštaláciu do cloudu úplne bez starostí o správu systému.
Objektová bezpečnosť
V oblasti objektovej bezpečnosti trend jednoznačne vedie smerom od rôznorodých bezpečnostných technológií
k ucelenému riešeniu s jednotným ovládaním. Takto sa snažíme objektovú bezpečnosť vnímať aj my.
Bezpečnostné kamerové systémy
Kamerové systémy sú intenzívne a dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou v problematike ochrany osôb, majetku a
verejných priestorov. Sú určené na nepretržité monitorovanie priestorov, detekciu pohybu, prevenciu
kriminality a zvyšovanie úrovne bezpečnosti objektov.
Okrem jednoduchých kamerových systémov na priame sledovanie, ukladanie a archiváciu videozáznamov sa
zaoberáme aj návrhom a realizáciou inteligentných kamerových systémov schopných detekovať udalosti
v kamerovom obraze a v dátach z čidiel, schopných vytvárať z týchto dát zmysluplné informácie, vyvolávať
poplachy a predkladať pracovníkom bezpečnosti obrazy z tých kamier, ktoré sú v danej situácií relevantné.
Veľmi užitočné pre Vás tiež môžu byť (a to nielen z bezpečnostného hľadiska) výsledky detekcií v obraze –
informácie napr. o tom, kedy prešlo auto s určitou poznávacou značkou, aký náklad viezlo, kde sa vytvoril dlhý
rad čakajúcich zákazníkov, ako dlho vydržali zásoby určitého materiálu a pod.
Súčasťou komplexného riešenia inteligentného kamerového systému je i softvérová aplikácia určená na
digitálne spracovanie obrazu, zvuku a dát, vhodná na nepretržité riadenie prenosu digitálneho videa
prostredníctvom ľubovoľnej počítačovej siete.
Naše kamerové systémy sa vyznačujú týmito základnými vlastnosťami:






kamerové systémy na báze IP technológie,
implementácia na rôzny hardvér podľa Vašich požiadaviek,
analýza obrazu, metadát a sofistikovaná detekcia,
príjemné užívateľské rozhranie aplikácií na sledovanie,
záznam a vyhodnotenie obrazu,
integrácia s elektronickými zabezpečovacími systémami
a systémami správy vstupu,
integrácia s ďalšími systémami perimetrickej ochrany.
Integrovaný systém bezpečnosti (ISB)
Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti Vašich priestorov a budov Vám ponúkame integrovaný systém
bezpečnosti, ktorý v sebe kombinuje prepojenie kamerového systému, elektrickej požiarnej signalizácie,
poplachového systému na hlásenie narušenia, mechanických zábranných prostriedkov, systémov riadenia
a kontroly vstupu osôb, GPS sledovania vozidiel, prípadne ochranu perimetra prostredníctvom radarového
systému.
ISB zabráni preniknutiu nepovolanej osoby do budovy alebo areálu, zabezpečí kontrolu prechádzania osôb či
vozidiel sledovanými bodmi, zachytí a upozorní na pokus o prekročenie perimetra, signalizuje nebezpečenstvo
v prípade požiaru a podobne. Samozrejme všetky súčasti ISB môžu byť navrhnuté a implementované aj
samostatne.
Čo v sebe zahŕňa ISB:








kamerové bezpečnostné systémy,
ochranu perimetra radarovým systémom,
GPS sledovanie vozidiel,
elektrický zabezpečovací systém,
systém kontroly a riadenia vstupov,
elektrickú požiarnu signalizáciu,
systémy merania a regulácie v oblasti tepelnej techniky,
služby v oblasti objektovej bezpečnosti: návrh architektúry IBS, implementácia, servisné služby,
poradenstvo, bezpečnostný audit.
Bezpečnosť sa dotýka nielen súkromného, ale aj verejného sektora.
Pre pracoviská zložiek verejnej správy ponúkame ISB, ktorý umožňuje
riadenie krízových situácii prepojením sledovacích, ovládacích a iných
technologických prvkov s geografickým prostredím. Vytvára tak
spoločný obraz situácie a optimalizuje sprístupnenie informácií, ktoré
sú dôležité pre rozhodovací proces operátora. Je určený pre riadenie
krízových udalostí dispečerských pracovísk polície, zdravotnej
záchrannej služby, hasičov, armády či krízových štábov.
V súčasnosti sme svedkami zbližovania objektovej bezpečnosti a IT. Do IT infraštruktúry sú zapájané nové
zariadenia, do systémov sú integrované nové zdroje dát. Samozrejmosťou je požiadavka, aby bol po sieti
prenášaný aj obraz z kamier, čo prináša radikálne vyššie nároky na prenosovú kapacitu a údržbu siete. Súčasťou
riešenia je preto v prípade potreby aj optimalizácia Vašej doterajšej IT infraštruktúry.
Technologickí partneri
Jeden z hlavných atribútov našich riešení je ich vysoká kvalita.
Preto pri ich realizácií staviame na overených hardvérových a
softvérových komponentoch významných svetových producentov
v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Chceme Vám poskytovať najvyššiu úroveň odborných
kompetencií, preto pre našich zamestnancov zabezpečujeme
neustále vzdelávanie a kvalifikačný rast. Získané certifikáty sú
potvrdením nielen ich odbornosti ale zároveň i potvrdením vysokej
úrovne vzťahov sa našimi partnermi.
Referencie
Pozorne sledujeme potreby našich zákazníkov a dlhodobou
spoločnou kooperáciou sa snažíme nájsť spôsob, ako čo najlepšie
využiť moderné technológie v ich prospech. K našim zákazníkom
patria najmä banky, poisťovne, telekomunikačné a energetické
spoločnosti, priemyselné podniky, ministerstvá, orgány štátnej
správy a samosprávy. Svojim potenciálom a šírkou produktového
portfólia dokážeme naplniť požiadavky i veľmi náročného klienta.
Telekomunikácie



Orange Slovensko, a. s.
Slovak Telekom, a. s.
GTS Slovakia, s. r. o.
Priemysel a služby








PSA Peugeot Citroën Slovakia, a. s.
Olympic Casino Eurovea Bratislava
Olympic Casino Aupark Košice
Stredoslovenská energetika, a. s.
Letisko Poprad-Tatry, a. s.
Volkswagen Slovakia, a. s.
SLOVNAFT, a. s.
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.
Verejná správa



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesto Zvolen
Mesto Senec
Bankovníctvo






Citibank Europe, plc.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
First Data Slovakia, s. r. o.
Cetelem Slovensko, a. s.
Istrobanka, a. s.
Kontakt
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich produktoch a službách,
navštívte osobne naše pobočky, kontaktujte nás telefonicky,
alebo prostredníctvom e-mailu. Radi sa s Vami stretneme,
odpovieme na Vaše otázky, alebo Vám predložíme nezáväznú
cenovú ponuku.
Centrála spoločnosti
Pobočka v Martine
Wittee, a. s.
Na Hrebienku 12
811 02 Bratislava
Wittee, a. s.
Jilemnického 8
036 01 Martin
tel: +421-2-6280 1211
fax: +421-2-6280 1215
e-mail: [email protected]
tel: +421-43-422 0061
fax: +421-43-422 0060
IČO: 36 663 280
DIČ: 2022243597
DPH: SK2022243597
Spoločnosť Wittee, a. s. je zapísaná v registri
vedenom Okresným súdom Bratislava 1,
oddiel Sa, vložka č. 5612/B
Download

tomto mieste