FORMULÁR O PODMIENKACH UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY
SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, PRIPOISTENIA
1. Informácie o poisťovateľovi
Obchodné meno, sídlo, právna forma a registrácia poisťovne:
AEGON Životná poisťovňa, a.s. Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 979 356, DIČ: 2022134345, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3810/B, (ďalej len „AEGON Poisťovňa“)
2.5 Dôsledky nezaplatenia poistného
Nezaplatenie poistného vo výške, v čase a spôsobom podľa Zmluvy s klientom má
za následok zánik účasti na Skupinovom životnom poistení
2.6 Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom,
poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene.
Žiadne.
2.7 Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú AEGON Poisťovni vykonávať
zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany
AEGON Poisťovňa robí všetky zmeny so súhlasom a s vedomím klienta podľa
poistnej zmluvy. Akúkoľvek takto vykonanú zmenu je možné zo strany poistníka
odmietnuť za podmienok ustanovených v poistnej zmluve.
V zmysle ustanovenia bodov s názvom Spoločné ustanovenia si AEGON Poisťovňa
vyhradzuje právo upraviť sadzby poistného na ďalšie obdobie, ak sa skutočný
objem plnenia preukázateľne odchýli od predpokladaného objemu plnenia
použitého pri kalkulácii sadzieb poistného.
2.8 Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy
(Skupinovej poistnej zmluvy)
1. Skupinová poistná zmluva sa považuje za uzatvorenú a nadobúda platnosť
a účinnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami (t.j. Poisťovňou a
Poistníkom).
2. Platnosť a účinnosť Skupinovej poistnej zmluvy a SŽP zaniká:
a) uplynutím Poistnej doby. Poisťovňa a Poistník sa dohodli na automatickom
predĺžení Poistnej doby o rovnaké obdobie (1 rok), pokiaľ Poisťovňa najneskôr
6 mesiacov pred uplynutím aktuálnej Poistnej doby neoznámi Poistníkovi
svoj zámer nepredĺžiť Poistnú dobu.
b) výpoveďou zo strany Poistníka pričom výpoveď musí byť doručená
Poisťovni aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Poistného obdobia.
c) odstúpením zo strany Poistníka alebo Poisťovne v prípadoch dohodnutých
v Skupinovej poistnej zmluve alebo uvedených v aktuálne platných
právnych predpisoch.
3. Pre vylúčenie pochybností Poisťovňa a ani Poistník nie sú oprávnení vypovedať
Skupinovú poistnú zmluvu v lehote 2 mesiacov odo dňa uzavretia Skupinovej
poistnej zmluvy.
2.9 Spôsob vybavovania sťažností
AEGON Poisťovňa vybavuje sťažnosti poistníka, poisteného a oprávnenej osoby
v lehote 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti AEGON Poisťovni. Sťažnosti je
potrebné zasielať na adresu sídla AEGON Poisťovne v Slovenskej republike alebo
podávať prostredníctvom kontaktného centra AEGON Poisťovne. Výsledok
prešetrenia sťažnosti AEGON Poisťovňa bez ohľadu na formu v akej sťažnosť
bola podaná oznamuje sťažovateľovi písomne na poslednú ním oznámenú
adresu.
2. Charakteristika poistnej zmluvy (Skupinového životného poistenia poskytovaného prostredníctvom SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.)
2.1 Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré sú byť dojednané v poistnej zmluve
(poistný produkt):
– Skupinové životné poistenie,
– Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET (ďalej len „TNÚK“)
– Pripoistenie dennej náhrady (ďalej len „DN“)
– Pripoistenie invalidity s jednorazovou výplatou (ďalej len „IJV“)
2.2 Popis poistného produktu
– Dočasné životné poistenie pre prípad úmrtia.
Poistné riziká
– úmrtie poisteného v priebehu poistnej doby.
Všeobecná charakteristika poistného plnenia
– V prípade úmrtia poisteného v priebehu poistnej doby AEGON Poisťovňa
vyplatí aktuálnu poistnú sumu.
2.3 Podmienky, za ktorých nevzniká AEGON Poisťovni povinnosť poskytnúť poistné
plnenie alebo je AEGON Poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť.
– AEGON Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie v zmysle ustanovení
článkov 9.2, 10.3, 10.4. 10.5 a 11.3 Všeobecných poistných podmienok pre
skupinové životné poistenie (ďalej len „VPP SŽP“). Ďalšie obmedzenia
poistného plnenia sú uvedené v bode 12. VPP SŽP.
2.4 Popis poistných produktov - PRIPOISTENIA
Pripoistenia rizík neživotného poistenia podľa bodu 2.1. nie je možné uzavrieť ako hlavné
poistenie ale len k hlavnému poisteniu životného poistenia podľa poistnej zmluvy.
Poistné riziká a všeobecné charakteristiky poistného plnenia sú uvedené v
Tabuľke poistných rizík a všeobecnej charakteristiky poistného plnenia
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané:
– Všetky pripoistenia ponúkajú možnosť zvýšiť poistnú ochranu poisteného.
Podmienky, za ktorých nevzniká AEGON Poisťovni povinnosť poskytnúť poistné
plnenie alebo je oprávnená poistné plnenie znížiť
– AEGON Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie v zmysle ustanovení
článkov: 9.2, 10.3, 10.4. 10.5 a 11.3 Všeobecných poistných podmienok pre
skupinové životné poistenie. Ďalšie obmedzenia poistného plnenia sú uvedené
v bode 12. VPP SŽP.- s názvami Obmedzenie poistného plnenia a Poistné plnenie
v príslušných Osobitných poistných podmienkach pripoistení.
3. Tabuľka poistných rizík a všeobecnej charakteristiky poistného plnenia – PRIPOISTENIA
Pripoistenie
Poistné riziká
Všeobecná charakteristika poistného plnenia
TNÚK
poškodenie zdravia následkom úrazu; poškodenia, na ktoré sa vzťahuje
poistné plnenie sú uvedené v Tabuľke náhrad pre toto pripoistenie
percentuálna časť poistnej sumy pre toto pripoistenie platná v čase
vzniku úrazu v závislosti od rozsahu poškodenia zdravia
DN
poškodenie zdravia následkom úrazu; poškodenia, na ktoré sa vzťahuje
poistné plnenie sú uvedené v Tabuľke náhrad pre toto pripoistenie
súčin poistnej sumy pre toto pripoistenie platnej v čase úrazu a počtu dní
nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre toto pripoistenie
IJV
každé právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poisteným o 41 % a viac
percentuálna časť poistnej sumy pre toto pripoistenie platná v čase
právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne a určená podľa Tabuľky
náhrad.
Tabuľky náhrad pre pripoistenia sú uvedené v prílohách príslušných Osobitných poistných podmienok.
4. Upozornenie poistníka
4.1 Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a
povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú
informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri
predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.
5. Ustanovenia VPP a OPP, ktoré sú zmenené v poistnej zmluve
5.1 OPP v časti 2 stanovujú minimálny vstupný vek na 16 rokov. V skupinovej životnej
zmluve je minimálny vstupný vek stanovený na 18 rokov.
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
(ďalej len „VPP“)
1. Všeobecné ustanovenia:
Skupinové životné poistenie (ďalej len „SŽP“) podľa týchto VPP je vykonávané
Poisťovňou (ako je definovaná nižšie).
2. Výklad základných pojmov
Na účely týchto VPP majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom pre účely SŽP
nasledovný význam:
2.1 Poisťovňa: AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3810/B;
2.2 Poistník: Fyzická alebo právnická osoba - zamestnávateľ, alebo iná právnická
osoba, ktorá uzavrela s Poisťovňou Skupinovú poistnú zmluvu (ako je definovaná
nižšie) v prospech minimálne 5 Poistených a je povinná platiť Poistné (ako je
definované nižšie);
2.3
Poistený: Fyzická osoba zapísaná v Zozname poistených, ktorej život, zdravie
alebo telesné poškodenie je predmetom SŽP a ktorá spĺňa Kritériá oprávnenosti
podľa OZD (ako sú definované nižšie). Poistený môže byť súčasťou iba jednej
Poistnej schémy (ako je definovaná nižšie);
2.4 Oprávnená osoba: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné
plnenie alebo jeho časť zo SŽP podľa Poistnej schémy (ako je definovaná nižšie):
Oprávnená osoba môže byť:
a)
osoba určená Poisteným , ak je poistná udalosť smrť Poisteného (pokiaľ
Poistený určil viac oprávnených osôb, poistné plnenie sa im vyplatí v
pomere určenom Poisteným najviac 100%. Ak súčet percent z celkového
poistného plnenia (dalej len ako „Percent“) pre všetky určené oprávnené
osoby je viac ako 100%, tak Percento pre každú oprávnenú osobu bude
upravené tak aby
(i) Pomery Percent boli zachované,
(ii) Súčet Percent bol 100%
AK súčet Percent je menej ako 100%, tak rozdiel medzi 100% a súčtom
Percent bude vyplatený v zmysle Občianskeho zákonníka.
b)
osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je
poistná udalosť smrť poisteného a oprávnená osoba nebude určená alebo
nenadobudne právo na poistné plnenie, alebo
c)
poistený, ak je poistná udalosť iná udalosť ako smrť poisteného, alebo
d)
iná osoba, ktorá nadobudla právo na poistné plnenie na základe iných
právnych skutočností.
Smrťou oprávnenej osoby pred výplatou poistného plnenia jej právo na
poistné plnenie prechádza na jej dedičov.
2.5 Skupinová poistná zmluva: poistná zmluva uzavretá medzi Poisťovňou a
Poistníkom, ktorá upravuje ich vzájomné práva a povinnosti zo SŽP a určuje
Poistné schémy.
2.6 Skupina poistených: Poistení s rovnakou rizikovou skupinou, Každá skupina
poistených musí mať rovnakú Poistnú schému.
2.7 Poistná schéma: súbor informácií o SŽP pre každú Skupinu poistených určených
podľa OZD.
2.8 a)
Hlavné poistenie: Poistenie, ktoré je možné uzavrieť aj samostatne bez
uzavretia pripoistení.
b)
Pripoistenie: Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k
hlavnému poisteniu.
2.9 Poistná udalosť: Náhodná udalosť bližšie určená v Poistnej dokumentácii.
Skupinovej poistnej zmluve.
2.10 Úraz: Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, alebo neočakávané a
neprerušované pôsobenie plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych
jedov a imunotoxických látok), ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia
alebo smrť poisteného, s obmedzeniami alebo výlukami uvedenými v týchto
všeobecných poistných podmienkach alebo osobitných poistných podmienkach.
Za úraz sa nepovažuje poškodenie zdravia alebo smrť v dôsledku:
a)
precenenia vlastných síl, slnečného úpalu alebo omrznutia,
b)
choroby z povolania,
c)
samovraždy a sebapoškodzovania, alebo pokusu o ne, a to ani v prípade, ak
sa poistený svojho konania dopustil pri poruche vedomia alebo mentálnej
poruche.
2.11 Čiastkové poistné: finančná čiastka za krytie rizika určená Poisťovňou
na základe rizikových faktorov, veku a pohlavia Poisteného a dohodnutá s
Poisteným.
2.12 Formulár: dokument vypracovaný Poisťovňou podľa Opatrenia Národnej
Banky Slovenka č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach
uzavretia poistnej zmluvy.
2.13 Poistné: súčet Čiastkového poistného za všetkých Poistených, ktorú sa Poistník
zaväzuje uhrádzať Poisťovni v čase, mieste a spôsobom podľa Skupinovej
poistnej zmluvy.
2.14 Poistná doba: jeden rok odo dňa uzavretia Skupinovej poistnej zmluvy.
2.15 Poistná dokumentácia: všetky dokumenty, ktoré definujú vzájomné vzťahy
medzi Poisťovňou a Poistníkom, ako aj všetky dokumenty, ktoré definujú
vzájomné vzťahy medzi Poisťovňou a Poisteným, najmä Skupinová poistná
zmluva, Formulár, Vyhlásenie poisteného VPP, OPP, OZD. Počas trvania SŽP sa
súčasťou Poistnej dokumentácie stávajú všetky osobitné vyhlásenia, žiadosti a
inštrukcie Poisteného, Poistníka a Poisťovne.
2.16 Poistné obdobie: Obdobie určené OZD, za ktoré sa uhrádza poistné. V prípade
jednorazového poistného sa za poistné obdobie považuje celá poistná doba.
2.17 Poistná suma: suma uvedená v Poistných schémach. ktorá predstavuje základ
pre určenie poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.
2.18 Vek poisteného: rozdiel roku začiatku poistnej doby a roku narodenia
Poisteného.
2.19 Zoznam poistených: súbor údajov o Poistených predkladaný Poistníkom
Poisťovni vo forme, obsahu, v lehote a spôsobom dohodnutým v Skupinovej
poistnej zmluve.
2.20 Vyhlásenie poisteného: dokument podpísaný Poisteným, ktorého obsah a
spôsob predkladania je určený v Skupinovej poistnej zmluve a týchto VPP.
2.21 Kritéria oprávnenosti: podmienky stanovené v OZD, ktoré musí spĺňať každý
Poistený. Kritéria oprávnenosti musia byť zo strany Poisteného splnené počas
celej poistnej doby.
2.22 OZD: dokument (Osobitné zmluvné dojednania), ktorý obsahuje a jeho
prostredníctvom sa upravujú špecifické práva a povinnosti Poisťovne na jednej
strane a Poisteného na strane druhej, ktoré vyplývajú zo SŽP.
b)
c)
dňom účinnosti výpovede, odstúpenia alebo inej právnej skutočnosti,
nezaplatením Poistného podľa článku 8.
5. Vznik a zánik účasti Poisteného na SŽP
5.1 Účasť Poisteného na SŽP vzniká 1. dňom najbližšieho nasledujúceho Poistného
obdobia po doručení Vyhlásenia poisteného a aktuálnych a správnych údajov o
Poistenom v Zozname poistených zo strany Poisťovni Poistníka.
5.2 Účasť Poisteného na SŽP zaniká na základe skoršej z nasledujúcich skutočností:
a)
dňom úmrtia poisteného;
b)
1. dňom najbližšie nasledujúceho poistného obdobia po tom ako Poistený
prestal spĺňať Kritéria oprávnenosti (ktorékoľvek z nich);
c)
dňom zániku SŽP podľa článku 4 týchto VPP; alebo
d)
odstúpení od Skupinovej poistnej zmluvy v časti SŽP týkajúcej sa Poisteného
z dôvodu podľa článku 10 týchto VPP
6. Posúdenie zdravotného stavu poistených
6.1 V závislosti od výšky Poistnej sumy a Veku poisteného, môžu byt Hlavné poistenie
a Pripoistenia uzavreté:
a)
bez skúmania zdravotného stavu Poisteného, alebo
b)
so skúmaním zdravotného stavu Poistených na základe Vyhlásenia
poisteného, alebo
c)
so skúmaním zdravotného stavu Poistených na základe lekárskej
prehliadky.
6.2 Na žiadosť Poisťovne je Poistený alebo osoba, ktorá sa má stať Poisteným,
povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v rozsahu a spôsobom určeným
Poisťovňou.
7. Poistné plnenie
7.1 Ak dôjde k Poistnej udalosti podľa osobitných poistných podmienok Hlavného
poistenia a/alebo Pripoistení, Poisťovňa vyplatí Oprávnenej osobe poistné
plnenie v zmysle týchto VPP a osobitných poistných podmienok, a to bez
zbytočného odkladu po ukončení vyšetrenia poistnej udalosti.
7.2 Poisťovňa vypláca poistné plnenia najneskôr v lehote určenej v Občianskom
zákonníku v súlade s daňovými predpismi účinnými v čase jeho splatnosti.
7.3 V prípade, že Poistený v čase splatnosti poistného plnenia nedosiahol vek 18
rokov veku, Poisťovňa vyplatí poistné plnenie so súhlasom jeho zákonných
zástupcov a v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi správu a nakladanie s
majetkom maloletých.
8. Poistné
8.1 Poistné je splatné v mieste, čase a spôsobom určeným v Skupinovej poistnej
zmluve. Pokial v Skupinovej poistnej zmluve nie je uvedené inak, Poistné za prvé
Poistné obdobie je splatné do dňa predchádzajúceho dňu začiatku SŽP; Poistné
za ďalšie Poistné obdobie je splatné v prvý deň príslušného Poistného obdobia.
8.2 Poistné je platené v závislosti od poistného obdobia dohodnutého v Skupinovej
poistnej zmluve, ktoré môže byť ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné.
8.3 Poistné je platené bankovým prevodom, a to na účet Poisťovne uvedenom v
Skupinovej poistnej zmluve so správnymi identifikátormi platby. Poistné je
zaplatené dňom pripísania platby na účet Poisťovne.
8.4 V prípade zániku poistenia pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo
poistné zaplatené, Poisťovni patrí poistné do konca kalendárneho mesiaca, v
ktorom poistenie zaniklo, pričom zvyšujúcu časť poistného Poisťovňa vráti bez
zbytočného odkladu Poistníkovi.
8.5 Poistné prijaté po zániku poistenia vráti Poisťovňa Poistníkovi v lehote najneskôr
do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti Poisťovňou.
8.6 Poistenie zanikne ak:
a)
Poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch (3) mesiacov
odo dňa jeho splatnosti,
b)
Poistné za ďalšie poistné obdobie, alebo jeho časť, nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie
(ak nebolo poistné zaplatené v plnej výške pred doručením tejto výzvy)
obsahujúcej upozornenie na zánik poistenia, ak poistné alebo jeho časť,
nebude zaplatené.
3. Vznik a zánik Skupinovej poistnej zmluvy
3.1 Skupinová poistná zmluva sa považuje za uzatvorenú a nadobúda platnosť
a účinnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami (t.j. Poisťovňou a
Poistníkom). Súhlas Poisteného so SŽP v rozsahu a za podmienok dohodnutých v
Skupinovej poistnej zmluve je súčasťou Vyhlásenia poisteného.
3.2 Platnosť a účinnosť Skupinovej poistnej zmluvy a SŽP zaniká v prípadoch
uvedených v článku 4 týchto VPP. Zmluvné strany sa pred uplynutím pôvodnej
poistnej doby môžu dohodnúť na jej predĺžení o rovnaké obdobie, s tým, že
sa na predĺženú poistnú dobu bude aktualizovať Poistné. Ustanovenia podľa
predchádzajúcej vety sa použijú na každé predĺženie poistnej doby.
3.3 Skupinovú poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, a to
aj bez uvedenia dôvodu, v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa jej uzavretia.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Výpoveď
musí byť daná v písomnej forme a doručená druhej zmluvnej strane. Poistenie
zaniká okrem vyššie uvedeného prípadu aj výpoveďou ku koncu dojednaného
poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť daná aspoň šesť (6) týždňov pred
jeho uplynutím.
3.4 Poistník a Poisťovňa sú oprávnení od Skupinovej poistnej zmluvy odstúpiť v
prípadoch dohodnutých v Skupinovej poistnej zmluve alebo uvedená v aktuálne
platných právnych predpisoch.
9. Oznámenie poistnej udalosti
9.1 Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť Poisťovni Poistnú udalosť bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedela, dať pravdivé vysvetlenie o
jej vzniku, rozsahu následkov, a to predovšetkým prostredníctvom poistníka.
9.2 Ak vedomé porušenie povinnosti stanovenej v článku 9.1 vyššie malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti, je, Poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv
malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
9.3 Pri oznámení poistnej udalosti je Oprávnená osoba povinná predložiť nasledujúce
dokumenty:
a)
úradne alebo Poistníkom overenú kópiu občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu Oprávnenej osoby,
b)
vyplnené tlačivo poisťovne týkajúce sa Poistnej udalosti,
c)
pokiaľ je Poistnou udalosťou smrť poisteného, doklad o obhliadke mŕtveho
a úmrtný list,
d)
pokiaľ je Poistnou udalosťou ochorenie poisteného, lekárske potvrdenie
potvrdzujúce čas začiatku ochorenia a priebeh ochorenia,
e)
pokiaľ je Poistnou udalosťou úraz Poisteného, lekársku dokumentáciu
potvrdzujúcu vznik úrazu a priebeh liečby (správu ošetrujúceho lekára,
prepúšťaciu správu z nemocnice),
f)
iné dokumenty, ktoré sú predpísané v osobitných poistných podmienkach.
9.4 Poisťovňa si v prípade potreby môže vyžiadať aj iné potvrdenia, alebo na
objasnenie určitých otázok si môže údaje aj sama zaobstarať. Poisťovňa znáša
len náklady, ktoré v rámci skúmania poistnej udalosti vynaložila preukázateľne
neodôvodnene, ostatné náklady znáša Oprávnená osoba.
4. Začiatok a koniec SŽP
4.1 SŽP začína o 0.00 hod. prvého dňa Poistnej doby.
4.2 SŽP skončí vznikom skoršej z nasledujúcich skutočností:
a)
uplynutím posledného dňa Poistnej doby;
10. Oznamovacia povinnosť
10.1 Poistník a Poistený sú povinní včas a riadne (pravdivo, správne, aktuálne a úplne)
uviesť všetky údaje a/alebo odpovedať na písomné otázky Poisťovne. Poistník a
Poistení každý samostatne zodpovedá za riadne a včasné poskytnutie údajov
alebo odpovedí.
10.2 Poistník a Poistení sú povinní kedykoľvek umožniť Poisťovni overenie si
pravdivosti a úplnosti všetkých údajov a odpovedí.
10.3 Ak z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti údajov alebo odpovedí uvedených:
a)
Poisťovňa určila nižšie Poistné alebo Čiastku poistného, Poisťovňa
zníži Poistnú sumu a/alebo Poistné plnenie na takú hodnotu, ktorá by
zodpovedala pravdivým a úplným údajom a odpovediam
b)
Poisťovňa určila vyššie Poistné alebo Čiastku Poistného, Poisťovňa takto
vzniknutý preplatok na Poistnom a/alebo Čiastke poistného vráti.
10.4 Ak Poistník alebo Poistený uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo
odpovede (za predpokladu, že pri pravdivom a úplnom poskytnutí daných
informácií by účasť Poisteného na SŽP by nevznikla), Poisťovňa je po zistení
nepravdivosti alebo neúplnosti informácií oprávnená odstúpiť od Skupinovej
poistnej zmluvy v časti týkajúcej sa Poisteného. Poisťovňa má v tomto prípade
nárok na náhradu vzniknutej škody.
10.5 Ak Poistník alebo Poistený uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo
odpovede (za predpokladu, že sa nejedná o prípady uvedené v článkoch 10.3
alebo 10.4), Poisťovňa vyplatí poistné plnenie len v prípade, že Poistník alebo
Poistený preukážu, že nepravdivú alebo neúplnú informáciu Poisťovňa v čase
jej poskytnutia poznala, alebo že nepravdivá alebo neúplná informácia nemala
vplyv na vznik poistnej udalosti.
11. Povinnosť oznámenia zmeny
11.1 Poistník a/alebo Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Poisťovni každú zmenu údajov uvedených v Poistnej dokumentácii.
11.2 Ak oznámená zmena bude mať za následok zvýšenie alebo zníženie rizika,
Poisťovňa má právo na časť poistnej doby od vzniku tejto zmeny zvýšiť alebo
znížiť Poistné a/alebo Čiastku poistného na úroveň zodpovedajúcu zmenenému
riziku.
11.3 Ak Poistník neoznámil Poisťovni zmeny v zmysle článku 11.1 týchto VPP, a/alebo
Poistený uviedol vedome nepravdivé údaje , Poisťovňa vyplatí poistné plnenie len
v prípade, že Poistník alebo Poistený preukáže, že neoznámenie zmeny Poisťovňa
v čase vzniku poistnej udalosti poznala, alebo že dané informácie nemali vplyv na
vznik poistnej udalosti. V opačnom prípade je Poisťovňa oprávnená znížiť poistné
plnenie podľa toho, aký vplyv má vyššie uvedené porušenie poistníka na rozsah
jej povinnosti plniť.
12. Obmedzenia poistného plnenia
12.1 V prípade, že k smrti Poisteného došlo následkom úmyselného konania
Oprávnenej osoby alebo za jej spoluúčasti zistenej právoplatným rozhodnutím
súdu, Poisťovňa po právoplatnom ukončení trestného konania nevyplatí
tejto Oprávnenej osobe poistné plnenie. Pri existencii podozrenia ohľadne
úmyselného konania Oprávnenej osoby, Poisťovňa nie je povinná plniť až do
právoplatného ukončenia trestného konania.
12.2 Poisťovňa nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak Poistná udalosť nastala v
dôsledku:
a)
spáchania úmyselného trestného činu Poisteným zisteného právoplatným
rozhodnutím súdu alebo v súvislosti s ním, alebo
b)
samovraždy Poisteného zistenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo
iného orgánu činného v trestnom konaní alebo iným nepochybným
spôsobom, a to spáchanej do dvoch rokov odo dňa vzniku prvej účasti
Poisteného na SŽP, a to bez ohľadu na to, či ju Poistený spáchal pri poruche
vedomia alebo mentálnej poruche. Pri existencii podozrenia ohľadne
vyššie uvedených činov, Poisťovňa nie je povinná plniť až do právoplatného
ukončenia vyšetrovania alebo trestného konania.
12.3 Poisťovňa nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak Poistná udalosť nastala v
súvislosti s:
a)
vojnovými udalosťami alebo inými vojnovými činmi, alebo
b)
občianskymi nepokojmi, alebo
c)
ionizujúcim žiarením, okrem lekársky predpísaného liečenia ožarovaním,
alebo
d)
infekciou HIV.
12.4 Pod pojmom vojnová udalosť alebo iný vojnový čin sa rozumie najmä vojna
(bez ohľadu na to, či bola vyhlásená alebo nie), hraničná roztržka, povstanie,
revolúcia, vzbura, protivládny puč alebo pokus o puč, obmedzený vojnový čin
cudzej republiky (napr. iba letecký úder alebo iba námorná akcia), útok komanda
alebo teroristický čin. Pod pojmom občianske nepokoje sa rozumie najmä
nepovolená demonštrácia, nenahlásený alebo nepovolený štrajk.
12.5 Poisťovňa nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak Poistná udalosť nastala v
dôsledku:
a)
prítomnosti Poisteného vo vzdušných alebo suchozemských vozidlách
alebo plavidlách s motorovým pohonom počas jeho účasti na
organizovaných súťažiach, alebo počas prípravy na takéto súťaže,
b)
športového lietania alebo iného lietania Poisteného (najmä skok padákom,
let rogalom, let balónom, paragliding a pod.), okrem poistných udalostí
vzniknutých počas leteckej cesty poisteného v rámci organizovanej leteckej
dopravy alebo vyhliadkového letu,
c)
akejkoľvek športovej činnosti, ktorú Poistený vykonával ako profesionál
alebo poloprofesionál (športovec, ktorý má uzavretú zmluvu so športovým
klubom o vykonávaní športovej činnosti pre klub alebo má akýkoľvek
príjem z vykonávania športovej činnosti), pokiaľ nie je v Skupinovej poistnej
zmluve výslovne uvedené inak,
d)
akejkoľvek činnosti Poisteného spojenej s vykonávaním extrémnych
športov (najmä akrobatické lyžovanie, extrémne lyžovanie, skialpinizmus,
bungee-jumping, horolezectvo, speleológia, rafting a pod.) a bojových
športov alebo umení (najmä aikido, karate, kickbox, box, kung-fu,
taekwondo a pod.),
e)
pracovnej činnosti Poisteného pod zemským povrchom alebo pod vodou
(najmä tunelári, baníci, podvodní zvárači, posádky ponoriek, speleológovia
a pod.),
f)
pracovnej alebo športovej činnosti Poisteného súvisiacich s akrobaciou,
krotením zvierat, kaskadérstvom,
g)
pracovnej činnosti Poisteného ako člena záchranných tímov počas ich
zásahu alebo cvičení (najmä pracovníci horskej služby a pod.), pracovnej
činnosti Poisteného ako člena špeciálnych policajných alebo vojenských
zásahových jednotiek počas zásahu alebo cvičenia (najmä jednotky
rýchleho nasadenia, protiteroristické jednotky a pod.), pracovnej činnosti
Poisteného ako člena bezpečnostnej alebo strážnej služby (najmä osobní
strážcovia, ochrana prevozu peňazí, stráženie objektov a pod.),
h)
manipulácie Poisteného s výbušninami alebo prístrojmi obsahujúcimi
výbušniny, vrátane ich výroby, transportu alebo údržby v rámci jeho
pracovnej činnosti (najmä odmíňovanie, zneškodňovanie munície,
pyrotechnické práce a pod.).
12.6 Ak je v Skupinovej poistnej zmluve dojednané aj Pripoistenie, príslušné poistné
plnenie nebude vyplatené v prípadoch podľa článkov 12.1 až 12.5 týchto VPP a ani
v prípadoch, ak poistnú udalosť zapríčinilo protiprávne, úmyselné alebo hrubo
nedbanlivé konanie alebo nekonanie Poisteného alebo Oprávnenej osoby.
12.7 Za Poistnú udalosť spôsobenú hrubo nedbanlivým konaním alebo nekonaním
Poisteného sa považuje najmä taká poistná udalosť, ktorá nastala:
a)
v súvislosti s požitím narkotík, toxických a/alebo psychotropných látok
alebo alkoholu Poisteným (aj v prípade, že sa poistený odmietol podrobiť
skúške na prítomnosť týchto látok v krvi), alebo
b)
v súvislosti s požitím liekov Poisteným nepredpísaných lekárom, v
nepredpísaných alebo neprimeraných dávkach alebo v rozpore s návodom
na užívanie, alebo
c)
v súvislosti s riadením motorového vozidla Poisteným bez vodičského
oprávnenia, alebo v dôsledku hrubého porušenia dopravných predpisov
Poisteným, alebo
d)
v súvislosti s činnosťou Poisteného, pre ktorú je potrebné v zmysle právnych
predpisov osobitné povolenie, pokiaľ bola vykonávaná bez tohto povolenia,
alebo
e)
v dôsledku porušenia bezpečnostných predpisov Poisteným
13. Spoločné ustanovenia
13.1 V SŽP nie je nárok na odkup alebo čiastočný odkup, ani na výnosy z investovania
prostriedkov technických rezerv.
13.2 Poistník sa svojim podpisom na Skupinovej poistnej zmluve zaväzuje, že získa
súhlasy od Poistených a/alebo Oprávnených osôb k tomu, aby Poisťovňa
spracovávala ich osobné údaje, a tieto prípadne odovzdala na spracovanie inému
subjektu, vrátane subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý
je s Poisťovňou v zmluvnom vzťahu a ktorý je povinný dodržiavať mlčanlivosť,
ako aj spracúvať osobné údaje Poistených a/alebo Oprávnených osôb v súlade s
ustanoveniami Skupinovej poistnej zmluvy a právnych predpisov.
13.3 Poisťovňa je viazaná mlčanlivosťou ohľadne údajov týkajúcich sa osobných a
majetkových pomerov Poistníka, Poistených a Oprávnených osôb, ako aj údajov
týkajúcich sa Skupinovej poistnej zmluvy (poistné tajomstvo). Poisťovňa môže
tretím osobám poskytnúť údaje, na ktoré sa vzťahuje poistné tajomstvo, len
v zmysle platných právnych predpisov a na základe súhlasu Poistníka alebo
Poisteného.
13.4 Poisťovňa vybavuje sťažnosti Poistníka, Poistených a Oprávnených osôb v lehote
30 dní odo dňa doručenia písomnej sťažnosti do Poisťovne. Sťažnosti je potrebné
zasielať na adresu sídla poisťovne v Slovenskej republike. Výsledok prešetrenia
sťažnosti sa sťažovateľovi oznamuje písomne.
13.5 Poisťovňa vypláca poistné plnenia a iný výplaty znížené o daň v súlade s
daňovými predpismi platnými v čase jeho splatnosti, pričom zrazenú daň
odvádza príslušnému daňovému úradu.
13.6 Poisťovňa má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Poistníkovi,
Poisteným alebo Oprávneným osobám s akýmikoľvek pohľadávkami Poistníka,
Poisteného alebo Oprávnených osôb voči Poisťovni bez ohľadu na právny dôvod
ich vzniku.
13.7 Všetky písomnosti zaslané Poisťovňou doporučene alebo s doručenkou na
poslednú známu adresu adresáta sa budú považovať za doručené po uplynutí
piatich pracovných dní odo dňa uloženia zásielky na pošte, a to aj v prípade,
že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Písomnosti sa budú považovať za
doručené aj v prípade, že adresát zásielku odmietol prijať, a to dňom odmietnutia
jej prijatia.
14. Záverečné ustanovenia
14.1 Všetky spory, ktoré vzniknú na základe skupinovej poistnej zmluvy alebo v
súvislosti s ňou patria do výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky a budú
rozhodované podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
14.2 Tieto všeobecné poistné podmienky sú platné od 1. septembra 2011.
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
(hlavné skupinové životné poistenie)
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky Skupinového životného poistenia (ďalej len ako
„OPP“) AEGON Životná poisťovňa, a.s., zapísanou v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B (ďalej len ako „poisťovňa“)
vydané v súlade a podľa Občianskeho zákonníka.
1.2 Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky pre skupinové
životné poistenie poisťovne (ďalej len ako „VPP“).
4. Poistné plnenie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí Oprávneným osobám poistnú
sumu pre poistenie podľa týchto OPP platnú v čase úmrtia Poisteného v súlade VPP.
2. Poistený
Poisteným z poistenia podľa týchto OPP môže byť fyzická osoba, ktorá pri vzniku prvej
účasti na SŽP spĺňa každú z nasledujúcich podmienok:
a) dosiahla vek aspoň 16 rokov veku a najviac 65 rokov veku; a
b) spĺňa Kritériá oprávnenosti.
6. Pripoistenia
K tomuto hlavnému poisteniu je možné uzavrieť pripoistenia v rozsahu a podľa
Skupinovej poistnej zmluvy.
5. Poistná suma
Poistná suma pre prípad úmrtia Poisteného je dohodnutá v aktuálnej Poistnej schéme
ku dňu úmrtia Poisteného.
7. Záverečné ustanovenia
7.1.Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
3. Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úmrtie Poisteného v priebehu poistnej doby poistenia podľa
týchto OPP a v čase, v ktorom Poistený spĺňal Kritériá oprávnenosti.
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRIPOISTENIA TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU KOMPLET
(skupinové životné poistenie)
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pripoistenia trvalých následkov úrazu KOMPLET
(ďalej len ako „OPP“) AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356 zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B (ďalej
len ako „Poisťovňa“) vydané v súlade a podľa Občianskeho zákonníka..
1.2 Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky pre skupinové
životné poistenie poisťovne (ďalej len ako „VPP“).
1.3 Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto OPP a sú definované vo VPP, majú význam
uvedený vo VPP.
1.4 Pokiaľ Poisťovňa neurčí inak, je pripoistenie podľa týchto OPP možné uzavrieť pri
uzavretí Hlavného poistenia podľa podmienok určených Poisťovňou. V prípade
zániku Hlavného poistenia zároveň zaniká aj toto pripoistenie.
2. Poistený
Poisteným z pripoistenia podľa týchto OPP môže byť fyzická osoba, ktorá pri vzniku prvej
účasti na SŽP spĺňa každú z nasledujúcich podmienok:
a) dosiahla vek aspoň 16 rokov veku a najviac 65 rokov veku;
b) spĺňa Kritériá oprávnenosti;
c) nie je invalidná podľa aktuálne platných právnych predpisov o sociálnom poistení; a
d) je Poisteným z Hlavného poistenia .
3. Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia Poisteného následkom úrazu, ktorý
nastal v priebehu trvania Poistnej doby a v čase, v ktorom Poistený splnil Kritériá
oprávnenosti, pričom toto poškodenie je uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie
trvalých následkov úrazu (ďalej len ako „Poškodenie zdravia“), ktorá tvorí prílohu
týchto OPP. Poškodenie zdravia musí nastať v lehote najneskôr do 3 rokov odo
dňa vzniku úrazu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak Poškodenie zdravia
nenastane do troch rokov odo dňa vzniku úrazu podľa prvej vety tohto článku,
Poškodenie zdravia sa nepovažuje za poistnú udalosť z pripoistenia podľa týchto OPP.
3.2 Poškodenie zdravia Poisťovňa posudzuje v čase, keď zdravotný stav poisteného je
z lekárskeho hľadiska ustálený a stabilizovaný. V prípade straty funkčnosti alebo
hybnosti poisťovňa posudzuje Poškodenie zdravia až po úplnom skončení liečby a
prípadných rehabilitácií, najskôr však po uplynutí 1 roku odo dňa vzniku úrazu. Pri
posudzovaní Poškodenia zdravia poisťovňa neberie do úvahy zníženie alebo stratu
pracovnej schopnosti poisteného alebo nutnosť ukončenia alebo obmedzenia jeho
športovej činnosti.
3.3 Pri posudzovaní Poškodenia zdravia spôsobom a v čase podľa článku 3.2 vyššie,
Poisťovňa nie je viazaná posudkami iných znalcov alebo lekárov ako tých, ktorých
určí Poisťovňa výlučne podľa vlastného uváženia.
3.4 Z pripoistenia podľa týchto OPP sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné
časti tela, alebo časti tela, ktorých funkčnosť alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne
obmedzená, za predpokladu, že tento stav nastal pred vznikom prvej účasti
Poisteného na SŽP.
4. Poistné plnenie
4.1 Bez akéhokoľvek obmedzenia ustanovení VPP, Poisťovňa v prípade vzniku poistnej
udalosti podľa článku 3 týchto OPP vyplatí Poistenému v závislosti od Poškodenia
zdravia príslušné percento ako je uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie
trvalých následkov úrazu podľa týchto OPP, a to z poistnej sumy aktuálnej v čase
vzniku úrazu.
4.2 V prípade viacnásobného poškodenia tej istej časti tela alebo toho istého orgánu
v dôsledku jedného úrazu sa pre určenie rozsahu poškodenia na účely pripoistenia
podľa týchto OPP berie do úvahy iba to Poškodenie zdravia, ktoré je ohodnotené
najvyšším percentom podľa Tabuľky náhrad.
4.3 Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalostí jedného
poisteného dovtedy, pokiaľ súčet percentuálnych mier jednotlivých Poškodení
zdravia nedosiahne 100%. Výška poistného plnenia za Poškodenie zdravia, ktoré
čo do času v dôsledku toho istého úrazu nastalo ako posledné bude bez ohľadu
na ustanovenia Tabuľky náhrad pre pripoistenie trvalých následkov úrazu podľa
týchto OPP zodpovedať takej percentuálnej miere, aby súčet percentuálnych
mier všetkých Poškodení zdravia v dôsledku vzniku jedného a toho istého úrazu
poisteného nepresiahol 100%.
4.4 V prípade, že pri vzniku prvej účasti Poisteného na SŽP , Poistený uviedol, že je ľavák,
percentá uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie trvalých následkov úrazu pre
pravé končatiny sa vzťahujú na ľavé končatiny a naopak.
4.5 Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie
poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo vykonané počas života Poisteného.
5. Poistná suma
Poistná suma pre pripoistenie podľa tých OPP je dohodnutá v aktuálnej Poistnej schéme.
6. Záverečné ustanovenia
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
PRÍLOHA K OSOBITNÝM POISTNÝM PODMIENKAM
PRIPOISTENIA TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU
Tabuľka náhrad pre pripoistenie trvalých následkov úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
Úplná strata zraku oboch očí
100
Úplná strata zraku jedného oka
50
Strata šošovky na jednom oku, ktorá nespôsobila slepotu
15
Strata šošovky na oboch očiach, ktorá nespôsobila slepotu
30
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa
20
Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha
rovnováhy okohybných svalov
25
Porušenie priechodnosti slzných ciest
5
Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný
15
Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
5
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
10
Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa
10
Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa
20
Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa
35
Jednostranná porucha labyrintu – podľa stupňa
do 10
Obojstranná porucha labyrintu – podľa stupňa
do 30
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Strata pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti
medzi lakťovým a ramenným kĺbom
60
Strata ľavej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti
medzi lakťovým a ramenným kĺbom
50
Úplná strata funkcie pravej hornej končatiny
50
Úplná strata funkcie ľavej hornej končatiny
40
Úplná strata funkcie oboch horných končatín
100
Úplná strata sluchu jedného ucha
12
Strata palca pravej ruky so záprstnou kosťou
20
Úplná strata celej jednej ušnice
10
Strata palca ľavej ruky so záprstnou kosťou
15
Úplná strata oboch celých ušníc
15
30
Úplná strata sluchu oboch uší
40
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to všetkých článkov okrem
palca
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov okrem
palca
20
Strata všetkých prstov pravej ruky, a to všetkých článkov
40
30
Úplná strata hrotu nosa
5
Úplná strata celého nosa
20
Čiastočné odstránenie dolnej čeľuste, celého zdvíhača alebo
polovice čeľustnej kosti
do 40
Strata všetkých prstov ľavej ruky, a to všetkých článkov
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu plocha povrchu
nad 12 cm²
do 25
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu pravej
hornej končatiny
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu plocha povrchu od
6 cm² do 12 cm²
do 15
Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu plocha povrchu od
3 cm² do 6 cm²
do 5
Čiastočná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu
(po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Úplná traumatická porucha tvárového a trojklanného nervu (po
ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
Strata jedného článku prsta na ruke (okrem palca)
5
10
do 10
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm² do 4 cm²
1
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm²
3
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) pozdĺžne jazvy nad 5 cm
2
Obmedzenie hybnosti sánky s pootvorením do 1 cm (po ukončení
liečby, a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
5
Úplná nehybnosť sánky (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu)
25
do 10
Strata jedného zuba (nie mliečneho)
1
Strata každého ďalšieho zuba (nie mliečneho)
1
Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm²
5
Poranenia hlavy s trvalým poškodením CNS (po ukončení liečby a
po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
50
KRK
Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa
15
Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného a ťažkého stupňa
s čiastočnou stratou hlasu
do 60
Stav po úraze hrtana alebo priedušnice s trvale zavedenou
kanylou
50
Poúrazová strata hlasu (afónia)
25
HORNÉ KONČATINY
Stuhnutosť kĺbov prstov ruky
Strata jedného článku palca
Poškodenie tváre (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) zúženie úst a defekty pier
Stavy po poranení jazyka so stratou tkaniva
Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu ľavej
hornej končatiny
3
2,5
1
2,5
9
Strata oboch článkov palca pravej ruky
20
Strata oboch článkov palca ľavej ruky
15
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu) od 25 % do 50 %
do 5
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu) nad 50 % pravej ruky
10
Porucha úchopovej funkcie palca (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu) nad 50 % ľavej ruky
5
Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu) 1 – 3 cm do zovretia
do 3
Obmedzenie hybnosti prstov rúk (po ukončení liečby a po 1 roku
odo dňa vzniku úrazu) nad 3 cm do zovretia
do 5
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) od 25 % do 50 %
5
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) od 51 % do 75 % pravej hornej končatiny
15
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) od 51 % do 75 % ľavej hornej končatiny
10
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) nad 75 % pravej hornej končatiny
20
Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) nad 75 % ľavej hornej končatiny
15
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 20 % do 40 % pravej hornej končatiny
5
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) od 20 % do 40 % ľavej hornej končatiny
3
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 41 % do 60 % pravej hornej končatiny
15
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) od 41 % do 60 % ľavej hornej končatiny
10
Strata pravej ruky v zápästí
40
Strata ľavej ruky v zápästí
30
Strata predlaktia pravej hornej končatiny pri zachovanom
lakťovom kĺbe
40
Strata predlaktia ľavej hornej končatiny pri zachovanom lakťovom kĺbe
30
Typ poškodenia zdravia poisteného
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu(nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu) nad 60 % pravej hornej končatiny
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Typ poškodenia zdravia poisteného
Úplna stuhnutosť základného kĺbu palca nohy
20
Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu (nie však nervového
pôvodu) vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo
dňa vzniku úrazu) nad 60 % ľavej hornej končatiny
15
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo
všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 25 % do 50 %
3
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo
všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 51 % do 75 % pravej ruky
5
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo
všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 51 % do 75 % ľavej ruky
3
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo
všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) nad 75 % pravej ruky
10
Obmedzenie hybnosti zápästia (nie však nervového pôvodu) vo
všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) nad 75 % ľavej ruky
5
Bionekróza hlavy ramennej kosti
15
Pakĺb ramenná kosť
15
Pakĺb vretenná kosť
5
Pakĺb lakťová kosť
10
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
7
Úplna stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy
10
Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy (po
ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
3
Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy(po ukončení
liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu):
7
Porucha funkcie prsta nohy (okrem palca), za každý prst (po
ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
1
Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín
v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná
RTG vyš.) za každých celých 5 st.
5
Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm
2
Skrátenie jednej dolnej končatiny od 1 cm do 5 cm
5
Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 5 cm
do 25
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 25 % do 50 %
do 10
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 51 % do 75 %
do 20
Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) nad 75 %
do 30
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 25 % do 50 %
10
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 51 % do 75 %
15
Obmedzenie hybnosti kolenného kĺbu (nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) nad 75 %
25
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti 1 bočného väzu
5
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo
zadného skríženého väzu
15
Chronický zápal kostnej drene kosti hornej končatiny po
otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu
30
Paréza hornej končatiny - vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu pravej hornej končatiny
60
Paréza hornej končatiny - vysoká paréza s poškodením pletenca
ramenného nervu ľavej hornej končatiny
30
Paréza hornej končatiny - paréza vretenného nervu pravej hornej
končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo
ruky
30
Paréza hornej končatiny - paréza vretenného nervu ľavej hornej
končatiny so stratou motoriky alebo citlivosti predlaktia alebo
ruky
15
Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skríženého väzu
25
Paréza hornej končatiny - periférna paréza stredového alebo
lakťového nervu so stratou motoriky a citlivosti predlaktia alebo
ruky
30
Trvalé následky po operačnom odstránení jedného menisku (podľa
rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného
nálezu)
5
* Ak je poistený ľavák, percentuálna výška náhrad pre ľavú a pravú
končatinu sa vymení
10
DOLNÉ KONČATINY
Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov (podľa
rozsahu odstránenej časti-minim. 1/3 menisku, doklad operačného
nálezu)
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu(nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 25 % do 50 %
6
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu(nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) od 51 % do 75 %
12
Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu(nie však nervového pôvodu)
vo všetkých rovinách (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku
úrazu) nad 75 %
20
Bionekróza hlavy stehennej kosti
40
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) stehenná kosť
40
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) holenná kosť
20
Strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi
kolenným a bedrovým kĺbom
50
Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom
30
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
15
Strata chodidla v Chopartovom kĺbe alebo pod ním
10
Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny
50
Úplná strata funkcie oboch dolných končatín
100
Strata dvoch celých článkov palca na nohe
1
Strata koncového článku palca nohy
3
Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka), za každý prst
2
Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou
10
Strata všetkých prstov na nohe vrátane palca (a to všetkých ich
článkov)
15
Úplna stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy
3
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) ihlica
1
Pakĺb kostí dolnej končatiny (okrem článkov prstov) noha (okrem
prstov)
5
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Chronický zápal kostnej drene kosti dolnej končatiny po
otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu
30
Paréza dolnej končatiny poškodenie sedacieho nervu
50
Paréza dolnej končatiny poškodenie holenného nervu
30
Paréza dolnej končatiny poškodenie ihlicového nervu
3
HRUDNÍK, PANVA
Strata polovice pľúc
Poranenie pľúc riešené operačne zošitím bez straty laloka
Poranenie pľúc riešené operačne s odstránením menej ako polovice pľúc
50
do 20
do 30
Typ poškodenia zdravia poisteného
Percento
poistného
plnenia pred
aplikovaním
progresie
v (%)
Strata oboch vaječníkov
35
Strata maternice
40
Závažná deformácia ženských vonkajších pohlavných orgánov
20
Strata oboch semenníkov
35
Úplná strata penisu
40
Poúrazové zúženie pažeráka
15
Poranenie pečene riešené operačne
Poranenie žlčníka
do 25
5
Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy
do 25
Prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka
do 15
10
Prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika
do 15
Strata oboch prsníkov (u žien)
30
Roztrhnutie tenkého čreva
do 15
Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa
10
Roztrhnutie hrubého čreva s resekciou
do 20
25
Roztrhnutie hrubého čreva bez resekcie
do 15
Strata jedného prsníka (u žien)
Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa
55
Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého stupňa spirometricky
overené (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa vzniku úrazu)
10
Obmedzenie hybnosti hrudníka stredne ťažkého a ťažkého stupňa
spirometricky overené (po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu)
do 30
Porušenie súvislosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín (po ukončení liečby a po 1
roku odo dňa vzniku úrazu)
50
Roztrhnutie konečníka
Roztrhnutie alebo pomliaždenie jednej obličky riešené operačne
do 15
Roztrhnutie alebo pomliaždenie oboch obličiek riešené operačne
25
Roztrhnutie močovej rúry u žien
10
Roztrhnutie močovej rúry u mužov
20
Roztrhnutie močového mechúra
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho
poranenia riešené konzervatívne
do 25
Poranenie srdca alebo srdcových ciev ako následok priameho
poranenia riešené operačne
do 50
Trvalé poškodenie miechy, miechových blán a miechových
koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenia funkcie
miechy bez vplyvu na motoriku (najmä myelopatia, radikulárne
dráždenie ťažkého stupňa) po ukončení liečby a po 1 roku odo dňa
vzniku úrazu
do 70
BRUCHO, ZAŽÍVACIE ORGÁNY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY
Zúženie konečníka alebo análneho otvoru
15
Strata jedného vaječníka
10
Strata jedného semenníka
10
Kvadruplégia
50
Úplná strata oboch obličiek
100
5
40
Úplná strata sleziny
INÉ
Úplná strata jednej obličky
15
100
Popáleniny 3. stupňa do 1/3 povrchu tela
do 25
Popáleniny 3. stupňa nad 1/3 povrchu tela
do 60
Plošná jazva nad 15 cm2 po ukončení liečby
5
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRIPOISTENIA DENNEJ NÁHRADY ZA LIEČBU ÚRAZU
(skupinové životné poistenie)
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pripoistenia dennej náhrady za liečbu úrazu
(ďalej len ako „OPP“) AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356 zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B (ďalej
len ako „Poisťovňa“) vydané v súlade a podľa Občianskeho.
1.2 Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky pre skupinové
životné poistenie Poisťovne (ďalej len ako „VPP“).
1.3 Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto OPP a sú definované vo VPP, majú význam
uvedený vo VPP.
1.4 Pokiaľ Poisťovňa neurčí inak, je pripoistenie podľa týchto OPP možné uzavrieť
iba pri uzavretí Hlavného poistenia podľa podmienok určených Poisťovňou. V
prípade zániku Hlavného poistenia zároveň zaniká aj toto pripoistenie.
2. Poistený
Poisteným z pripoistenia podľa týchto OPP môže byť fyzická osoba, ktorá pri vzniku
prvej účasti na SŽP spĺňa každú z nasledujúcich podmienok:
a) dosiahla vek aspoň 16 rokov veku a najviac 65 rokov veku;
b) spĺňa Kritériá oprávnenosti;
c) nie je v čase uzavretia pripoistenia podľa týchto OPP invalidná podľa aktuálne
platných právnych predpisov o sociálnom poistení; a
d) je poisteným Hlavného poistenia.
3. Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou z pripoistenia podľa týchto OPP je poškodenie zdravia
Poisteného ako je uvedené v Tabuľke náhrad pre pripoistenie denného odškodného
za liečbu úrazu podľa týchto OPP (ďalej len ako „Poškodenie zdravia“), a to následkom
úrazu, ktorý nastal v priebehu trvania poistnej doby a v čase, v ktorom Poistený
splnil Kritériá oprávnenosti, a ktorého doba nevyhnutnej liečby je minimálne 7 dní.
Pri Poškodení zdravia s dobou nevyhnutnej liečby úrazu 5 dní uvedenou v Tabuľke
náhrad pre toto pripoistenie musí byť minimálna doba nevyhnutnej liečby 5 dní.
Poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu musí nastať v lehote najneskôr
do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak
Poškodenie zdravia nenastane do troch rokov odo dňa vzniku úrazu podľa prvej vety
tohto článku, Poškodenie zdravia sa nepovažuje za poistnú udalosť z pripoistenia
podľa týchto OPP.
3.2 Ošetrujúci lekár stanoví dobu, ktorá bola potrebná k zahojeniu alebo ustáleniu
Poškodenia zdravia následkom úrazu. Poisťovňa na základe vyjadrenia ošetrujúceho
lekára určí dĺžku doby nevyhnutnej liečby úrazu, pričom môže požiadať o stanovisko
svojich zmluvných lekárov alebo iných odborníkov. Maximálna doba nevyhnutnej
liečby úrazu je uvedená v Tabuľke náhrad pre pripoistenie denného odškodného za
liečbu úrazu.
3.3 Z pripoistenia podľa týchto OPP sú vylúčené poranené, poškodené alebo neúplné
časti tela, alebo časti tela, ktorých funkčnosť alebo hybnosť je úplne alebo čiastočne
obmedzená, za predpokladu, že tento stav nastal pred uzatvorením pripoistenia
podľa týchto OPP.
3.4 Za dobu nevyhnutnej liečby úrazu sa nepovažuje doba, počas ktorej sa u Poisteného
vyskytujú subjektívne zdravotné ťažkosti, t.j. akékoľvek zdravotné ťažkosti
poisteného, ktoré má alebo pociťuje po ukončení nevyhnutnej liečby. Ustanovenia
podľa predchádzajúcej vety sa uplatňujú aj na subjektívne zdravotné ťažkosti z
dôvodu ktorých sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám a/alebo
rehabilitácii. Ukončenie nevyhnutnej liečby úrazu potvrdzuje ošetrujúci lekár. Za
túto dobu Poisťovňa neposkytuje poistné plnenie.
4. Poistné plnenie
4.1 Bez akéhokoľvek obmedzenia ustanovení VPP a v závislosti od splnenia
podmienok v týchto OPP Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti podľa
článku 3 týchto OPP, vyplatí Poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá súčinu
poistnej sumy poistenia (denného odškodného) aktuálnej v čase vzniku úrazu a
počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac však po
dobu stanovenú pre dané Poškodenie zdravia v Tabuľke náhrad pre pripoistenie
denného odškodného za liečbu úrazu.
4.2 V prípade viacnásobného poškodenia zdravia v dôsledku jedného úrazu sa pre
určenie výšky poistného plnenia na účely pripoistenia podľa týchto OPP vezme
do úvahy iba to Poškodenie zdravia, ktoré je ohodnotené najväčším počtom dní
doby nevyhnutnej liečby úrazu.
4.3 Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalostí jedného
Poisteného dovtedy, pokiaľ súčet počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu tohto
poisteného za všetky poistné udalosti nedosiahne 365 dní. Výška poistného
plnenia za Poškodenie zdravia, ktoré v dôsledku úrazu nastalo ako posledné bude
bez ohľadu na ustanovenia Tabuľky náhrad zodpovedať takému počtu dní doby
nevyhnutnej liečby úrazu, aby súčet dní doby nevyhnutnej liečby úrazu jedného
poisteného za všetky poistné udalosti nepresiahol 365 dní.
4.4 Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie
poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo vykonané počas života poisteného.
5. Poistná suma
Poistná suma pre pripoistenie podľa tých OPP je dohodnutá v aktuálnej Poistnej
schéme.
6. Zánik pripoistenia
Okrem prípadov uvedených vo VPP a týchto OPP v článku 4, pripoistenie podľa týchto
OPP zaniká, 0.00 hod. dňa nasledujúceho po uplynutí poistnej doby Hlavného
poistenia.
7. Záverečné ustanovenia
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
PRÍLOHA K OSOBITNÝM POISTNÝM PODMIENKAM
PRIPOISTENIA DENNEJ NÁHRADY ZA LIEČBU ÚRAZU
Tabuľka náhrad pre pripoistenie dennej náhrady za liečbu úrazu
Typ poškodenia zdravia poisteného
ÚRAZY HLAVY
Počet dní
plnenia
Typ poškodenia zdravia poisteného
Rana spojovky chirurgicky ošetrená
Počet dní
plnenia
do 14
Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná
do 28
Zápal slzného vačku následkom úrazu liečený operačne
do 35
Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná
do 60
Poleptanie alebo popálenie spojovky III. stupňa
do 49
Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu
5
Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním a
Podvrtnutie čeľustného kĺbu
do 10
bez poranenia skléry
Vykĺbenie dolnej čeľuste
do 21
Povrchová alebo hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez
Zlomenina nosnej prepážky
do 14
Zlomenina nosových kostí bez posunu
do 16
Zlomenina nosových kostí s posunom ( liečená konzervatívne )
do 21
komplikácií
Rana rohovky bez prederavenia komplikovaná šedým zákalom
alebo vnútroočným zápalom poúrazovým
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne
Zlomenina spodiny lebečnej
do 150
bez komplikácií
Zlomenina lebečnej klenby liečená konzervatívne
do 60
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne
Zlomenina lebečnej klenby liečená operačne
do 95
komplikovaná so šedým zákalom
Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov
do 70
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená konzervatívne
Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov
do 40
Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov
do 80
Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov
do 49
Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov
do 80
Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov
do 48
Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov
do 80
komplikovaná poúrazovým šedým zákalom alebo vnútroočným
Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov
do 49
cudzím telesom nemagnetickým
Zlomenina lícnej kosti
do 40
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne
Zlomenina okraja očnice
do 40
Zlomenina hornej čeľuste liečená konzervatívne
do 50
Zlomenina hornej čeľuste liečená operačne
do 80
Zlomenina dolnej čeľuste liečená konzervatívne
do 45
Zlomenina dolnej čeľuste liečená operačne
do 90
Zlomenina slznej kosti
do 16
Zlomenina podnebnej kosti
do 40
komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne bez
komplikácií
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne
komplikovaná prolapsom dúhovky alebo vklinením dúhovky
komplikovaná vnútroočným zápalom
Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom
Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telesom mag-
liečená operačne
do 14
netickým v očnici
Pohmoždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií
do 56
do 35
do 56
do 70
do 50
do 84
do 70
do 84
do 21
do 70
do 42
do 49
Pohmoždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické
do 77
ošetrenie
Kombinovaná zlomenina Le Fort I
do 95
Pohmoždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií
Kombinovaná zlomenina Le Fort II
do 112
Pohmoždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované so zápa-
Kombinovaná zlomenina Le Fort III
do 182
lom dúhovky alebo poúrazovým šedým zákalom
ÚRAZY OKA
do 21
Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená operačne
nemagnetickým v očnici
Zlomenina nosovej kosti alebo perforácia nosovej priehradky
do 14
Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená
do 14
Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty
do 20
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením
vnútroočného tlaku, vyžadujúce operačné ošetrenie
do 35
do 70
do 35
do 70
Typ poškodenia zdravia poisteného
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií
Vykĺbenie šošovky operačne liečené komplikované zvýšením
vnútroočného tlaku
Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií
Krvácanie do sklovca a sietnice chirurgicky liečené komplikované
zvýšením vnútroočného tlaku
Počet dní
plnenia
Typ poškodenia zdravia poisteného
Počet dní
plnenia
do 84
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie
do 50
Roztrhnutie mezentéria s resekciou čreva
do 80
do 105
ÚRAZY GENITÁLNEHO SYSTÉMU
do 100
Pohmoždenie penisu ťažkého stupňa
do 35
do 120
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa
do 35
Pohmoždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa s poúra-
do 53
Otras sietnice
do 14
zovým zápalom semenníka a nadsemenníka
Rohovkový vred poúrazový
do 63
ÚRAZY CHRBTICE
Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu
do 14
Pohmoždenie kostrče
do 21
Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu
do 175
Podvrtnutie krčnej chrbtice
do 28
Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy
do 105
Podvrtnutie hrudnej chrbtice
do 21
do 135
Podvrtnutie driekovej chrbtice
do 21
Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s podkožným emfyzémom
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty liečená
konzervatívne
Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty liečená
operačne
Atlantookcipitálne vytknutie bez poškodenia miechy alebo jej
do 21
koreňov
Podvrtnutie krčnej chrbtice s poškodením miechy alebo jej
do 45
koreňov
Podvrtnutie hrudnej chrbtice s poškodením miechy alebo jej
Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka po úraze
do 49
koreňov
Poranenie okohybného aparátu s diplopiou
do 70
Podvrtnutie driekovej chrbtice s poškodením miechy alebo jej
ÚRAZY UCHA
koreňov
Pohmoždenie ušnice s krvným výronom
do 7
Čiastočné vykĺbenie krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný
Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou
do 22
Rtg)
Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie
do 14
Otras labyrintu
do 30
ÚRAZY ZUBOV
Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom
pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viac zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zhryzom)
Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného a viac zubov
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou
Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov s nutnou
fixačnou dlahou
ÚRAZY KRKU
do 42
do 42
do 182
do 182
do 140
do 35
do 49
Zlomenina viac priečnych výbežkov
do 49
Zlomenina artikulárneho výbežku
do 56
Zlomenina oblúku stavca
do 84
Zlomenina zubu čapovca
do 182
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo drieko-
Kompresívna zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo drieko-
Roztrieštená zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice
do 182
Zlomenina jedného priečneho výbežku
vej chrbtice so znížením prednej časti tela o viac ako jednu tretinu
do 42
do 182
Zlomenina tŕňového výbežku
vej chrbtice so znížením prednej časti tela do jednej tretiny
do 30
do 140
do 210
do 245
Zlomenina krížovej kosti liečená konzervatívne
do 40
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka
do 90
Zlomenina krížovej kosti liečená operačne
do 63
Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice
do 112
ÚRAZY PANVY
Zlomenina jazylky alebo chrupavky hrtanu
do 80
Pohmoždenie panvy ťažšieho stupňa
do 10
Poškodenie hlasiviek následkom úrazu
do 14
Podvrtnutie v kĺbe krížovobedrovom
do 35
Zlomeniny s postihnutím spojenia krížovej a bedrovej kosti
do 90
ÚRAZY HRUDNÍKA
Pohmoždenie hrudníka ťažšieho stupňa
do 10
Zlomenina kostrče
do 49
Dvojitá zlomenina hrudnej kosti
do 98
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená konzervatívne
do 60
Poúrazový pneumotorax zavretý
do 84
Zlomenina lopaty bedrovej kosti liečená operačne
do 80
Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový
do 98
Zlomenina acetabula
do 63
Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém
do 98
Zlomenina kosti lonovej liečená konzervatívne
do 60
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne
do 63
Zlomenina kosti lonovej liečená operačne
do 80
Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne
do 98
Zlomenina kosti sedacej liečená konzervatívne
do 60
Zlomenina rebra
do 35
Zlomenina kosti sedacej liečená operačne
do 80
Zlomenina 2-4 rebier
do 56
ÚRAZY HORNEJ KONČATINY
Zlomenina viac ako 4 rebier
do 84
Neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na
Zlomenina hrudnej kosti liečená konzervatívne
do 35
prstoch alebo na ruke
Zlomenina hrudnej kosti liečená operačne
do 63
Úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na prstoch
ÚRAZY BRUCHA
alebo na ruke
Rana prenikajúca do brušnej dutiny
do 35
Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta
Pohmoždenie brušnej steny ťažšieho stupňa
do 14
Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo
naťahovačov v zápästí
do 50
do 50
do 50
do 50
Typ poškodenia zdravia poisteného
Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo naťahovačov v
zápästí
Počet dní
plnenia
do 50
Typ poškodenia zdravia poisteného
Počet dní
plnenia
Zlomenina lopatky liečená operačne
do 40
Zlomenina ramennej kosti liečená konzervatívne
do 56
Natrhnutie svalu nadhrebeňového
do 42
Zlomenina ramennej kosti liečená operačne
do 90
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne
do 49
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti s posunutím úlomkov
do 50
Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne
do 49
Zlomenina veľkého hrboľu ramennej kosti bez posunutia úlomkov
do 35
do 50
Zlomenina kosti predlaktia liečená konzervatívne
do 84
Zlomenina kosti predlaktia liečená operačne
do 105
Zlomenina zápästných liečená konzervatívne
do 70
Zlomenina zápästných kostí liečená operačne
do 84
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená konzervatívne
do 35
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu
ramena liečené konzervatívne
Pretrhnutie/odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu
ramena liečené operačne
do 35
Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne
do 35
Natrhnutie iného svalu liečené operačne
do 30
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou
do 21
Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou
do 21
Podvrtnutie ramenného kĺbu
do 21
Podvrtnutie lakťového kĺbu
do 21
Podvrtnutie zápästia
do 21
Podvrtnutie kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou
do 21
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené
konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené
operačne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne
do 21
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných kostí liečená konzervatívne
Zlomenina jednej záprstnej kosti liečená operačne
do 42
Zlomenina dvoch a viacerých záprstných kostí liečená operačne
do 60
Zlomenina jedného článku prsta bez posunutia úlomkov
do 35
Zlomenina jedného článku prsta s posunutím úlomkov
do 49
Zlomenina viacerých článkov prstov bez posunutia úlomkov
do 49
Zlomenina viacerých článkov prstov s posunutím úlomkov
do 55
ÚRAZY DOLNEJ KONČATINY
do 35
do 21
do 35
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené operačne
do 35
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého svalu alebo šľachy liečené
do 35
konzervatívne
Primárne vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne
do 42
Pretrhnutie alebo preťatie štvorhlavého svalu alebo šľachy liečené
Primárne vykĺbenie ramena liečené operačne
do 38
operačne
Natrhnutie Achilovej šľachy
do 28
Natrhnutie úponu štvorhlavého svalu liečené konzervatívne
Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne
Opakované vykĺbenie ramena liečené repozíciou konzervatívne
do 49
do 60
do 60
do 42
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené konzervatívne
do 70
Opakované vykĺbenie ramena liečené operačne
do 28
Pretrhnutie Achilovej šľachy liečené operačne
do 70
Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou konzervatívne
do 49
Pomliaždenie dolnej končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov
Vykĺbenie lakťa liečené operačne
do 42
pozn.max. 3 razy
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené
repozíciou konzervatívne
Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna luxácia) liečené
operačne
ťažšieho stupňa
Podvrtnutie bedrového kĺbu
do 60
do 70
do 21
do 21
Podvrtnutie kolenného kĺbu ľahkého stupňa
do 10
Podvrtnutie kolenného kĺbu stredne ťažkého stupňa
do 20
Podvrtnutie kolenného kĺbu ťažkého stupňa
do 30
Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou
do 35
Podvrtnutie členkového kĺbu ľahkého stupňa
do 10
Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené repozíciou
do 35
Podvrtnutie členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa
do 20
Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené repozíciou
do 22
Podvrtnutie členkového kĺbu ťažkého stupňa
do 30
Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené repozíciou
do 22
Podvrtnutie Chopartového kĺbu
do 20
Zlomenina člnkovitej kosti neúplná
do 60
Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu
do 20
Zlomenina člnkovitej kosti úplná
do 80
Podvrtnutie kĺbu prstov
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou
do 100
Natrhnutie väzov kolenného kĺbu
Zlomenina inej zápästnej kosti úplná
do 56
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho
Zlomenina niekoľkých zápästných kostí
do 56
postranného väzu kolenného kĺbu
Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /Benettova/ liečená
konzervatívne
Zlomenina jedného článku jedného prstu s posunutím úlomkov
Zlomenina jedného článku jedného prstu otvorená alebo operovaná
Pomliaždenie hornej končatiny alebo jej častí a natiahnutie svalov
ťažšieho stupňa
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého väzu kolenného
do 60
do 28
kĺbu
Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
členkového kĺbu
do 49
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
členkového kĺbu
do 14
Exartikulácia v ramennom kĺbe
do 210
Zlomenina kľúčnej kosti liečená konzervatívne
do 35
Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne
do 40
Zlomenina lopatky liečená konzervatívne
do 35
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne
Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené
operačne
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené repozíciou konzervatívne
do 7
do 50
do 50
do 80
do 35
do 56
do 28
do 21
do 49
Typ poškodenia zdravia poisteného
Počet dní
plnenia
Vykĺbenie stehnovej kosti v bedre liečené operačne
do 60
Primárne vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
do 49
Opakované vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou konzervatívne
Typ poškodenia zdravia poisteného
Počet dní
plnenia
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí predkolenia liečená
konzervatívne
do 140
do 35
Zlomenina holennej kosti alebo oboch kostí predkolenia liečená
operačne
do 182
Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne
do 49
Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne
do 90
Vykĺbenie členka liečené konzervatívne
do 60
Zlomenina jabĺčka liečená operačne
do 100
Vykĺbenie členka otvorené alebo liečené operačne
do 70
Zlomenina jedného členka
do 42
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo klinových kostí liečené
konzervatívne
do 60
Zlomenina oboch členkov
do 70
Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alebo klinových kostí liečené
operačne
do 60
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany holennej kosti liečená
konzervatívne
do 140
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viac) liečené
konzervatívne
do 28
Zlomenina oboch členkov a zadnej hrany holennej kosti liečená
operačne
do 182
Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viac) liečené
operačne
do 35
Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov nohy
do 14
Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná
do 21
Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätnej kosti
do 63
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky (Bôhlerovho uhla)
do 70
INÉ ÚRAZY
Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky (Bôhlerovho uhla)
do 126
Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov
do 42
Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov
do 84
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov
do 70
Luxačná zlomenina člnkovitej kosti
do 120
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou
do 150
Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia úlomkov
do 42
Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) vyžadujúci hospitalizáciu
do 10
Otras mozgu stredného stupňa (druhého ) vyžadujúci hospitalizáciu
do 60
Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) vyžadujúci hospitalizáciu
do 90
Pohmoždenie mozgu s ložiskovými príznakmi riešené operačne
do 182
Rozdrvenie mozgového tkaniva
do 365
Krvácanie do mozgu následkom úrazu
do 365
Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála
do 365
Pohmoždenie miechy riešené operačne
do 182
Krvácanie do miechy
do 365
Rozdrtenie miechy
do 365
Pohmoždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou
do 35
Rana chirurgicky ošetrená nekomplikovaná (aj strata nechtovej
platničky), zhojená primárne
do 7
Rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami a sekundárnym hojením, alebo plošná abrázia mäkkých častí prsta
do 14
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo neodstránené s nekomplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická
liečba)
do 10
Cudzie teleso chirurgicky odstránené alebo neodstránené s
komplikovanou liečbou (nevyhnutnou podmienkou je chirurgická
liečba)
do 21
Uštipnutie jedovatým hadom
do 21
Poranenie elektrickým prúdom ľahkého stupňa podľa celkového
postihnutia
do 10
Poranenie elektrickým prúdom stredného stupňa podľa celkového postihnutia
do 25
Poranenie elektrickým prúdom ťažkého stupňa podľa celkového
postihnutia
do 40
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo druhého stupňa do 2 %
povrchu tela (okrem postihnutia UV žiarením)
do 10
Popáleniny alebo omrzliny prvého alebo druhého stupňa 2 - 3 %
povrchu tela
do 15
Popáleniny alebo omrzliny druhého stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10cm2 vrátane
do 25
Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím úlomkov
do 42
Zlomenina viac klinových kostí bez posunutia
do 42
Zlomenina viac klinových kostí s posunutím
do 42
Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky
do 28
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka bez
posunutia
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka s
posunutím
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo malíčka
otvorená alebo operovaná
do 42
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta než palca
alebo malíčka s posunutím
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta než palca
alebo malíčka bez posunutia
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov s posunutím
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov bez posunutia
do 35
Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viac prstov otvorená
alebo operovaná
do 42
Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov
do 35
Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov
do 35
Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná
do 49
do 21
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10cm2 vrátane
do 49
Roztrieštená zlomenina nechtového výbežku palca
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca neúplná alebo
úplná
do 21
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela
do 56
Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo
operovaná
do 35
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela
do 81
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta
do 35
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirur-
Zlomenina viac článkov prstov alebo viac článkov jedného prsta
otvorené alebo operované
do 42
Zlomenina stehennej kosti liečená konzervatívne
do 120
gickej liečby v rozsahu od 16 % do 20 % povrchu tela
Zlomenina stehennej kosti liečená operačne
do 180
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirur-
gickej liečby v rozsahu od 11 % do 15 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirur-
gickej liečby v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela
do 102
do 130
do 160
do 190
Typ poškodenia zdravia poisteného
Popáleniny alebo omrzliny tretieho stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu nad 41 % povrchu tela
Traumatický šok ťažkého stupňa vyžadujúci hospitalizáciu
Počet dní
plnenia
do 365
do 52
Typ poškodenia zdravia poisteného
NEÚPLNÉ ZLOMENINY
Počet dní
plnenia
Infrakcie kostí potvrdené rtg. nálezom
do 14
Fisúry kostí potvrdené rtg. nálezom
do 14
Abrupcie hrán kostí potvrdené rtg. nálezom
do 21
OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRIPOISTENIA INVALIDITY
S JEDNORAZOVOU VÝPLATOU
(skupinové životné poistenie)
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto osobitné poistné podmienky pripoistenia invalidity s jednorazovou výplatou
(ďalej len ako „OPP“) AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356 zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B (ďalej
len ako „Poisťovňa“) vydané v súlade a podľa Občianskeho.
1.2 Tieto OPP dopĺňajú a/alebo menia všeobecné poistné podmienky pre skupinové
životné poistenie Poisťovne (ďalej len ako „VPP“).
1.3 Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto OPP a sú definované vo VPP, majú význam
uvedený vo VPP.
1.4 Pokiaľ Poisťovňa neurčí inak, je pripoistenie podľa týchto OPP možné uzavrieť iba
pri uzavretí Hlavného podľa podmienok určených Poisťovňou.
2. Poistený
Poisteným z pripoistenia podľa týchto OPP môže byť fyzická osoba, ktorá pri vzniku prvej
účasti na SŽP spĺňa každú z nasledujúcich podmienok:
a) dosiahla vek aspoň 16 rokov veku a najviac 55 rokov veku;
b) spĺňa Kritériá oprávnenosti uvedené;
c) nie je v čase uzatvorenia pripoistenia podľa týchto OPP invalidná podľa aktuálne
platných právnych predpisov o sociálnom poistení; a
d) je Poisteným Hlavného poistenia.
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
3. Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou je každé právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo
iného relevantného orgánu verejnej moci Slovenskej republiky, o miere poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poisteným v takom rozsahu, ktorým
sa zakladá invalidita poisteného (ďalej len „Miera poklesu“) v zmysle predpisov
o sociálnom poistení (ďalej len „Rozhodnutie“), ak súčasne:
a) Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť:
(i) počas poistnej doby pripoistenia podľa týchto OPP;
(ii) pred dňom, v ktorom Aktuálny vek poisteného dosiahol 62 rokov;
(iii) počas života poisteného;
(iv) v čase kedy Poistený spĺňal Kritériá oprávnenosti
b) Rozhodnutie určilo Mieru poklesu 41 percent a viac.
3.2 Dňom vzniku poistnej udalosti je deň právoplatnosti Rozhodnutia.
3.3 Poisťovňa má právo prostredníctvom odborného lekára určeného výlučne na
základe vlastného uváženia preskúmať, či Miera poklesu podľa Rozhodnutia
zodpovedá zdravotnému stavu Poisteného. Ak Poisťovňa na základe tohto
lekárskeho vyšetrenia zistí, že Miera poklesu podľa Rozhodnutia nezodpovedá
zdravotnému stavu Poisteného, tak Poisťovňa má právo poistné plnenie primerane
znížiť alebo rozhodnúť, že poistná udalosť podľa týchto OPP nenastala. Ak
Poisťovňa v prípade podľa predchádzajúcej vety vyplatila už poistné plnenie alebo
preddavok naň, tak Poistený je povinný túto čiastku vrátiť ku dňu rozhodnutia
Poisťovne o znížení poistného plnenia alebo o tom, že poistná udalosť podľa týchto
OPP nestala. O tejto skutočnosti bude Poisťovňa Poisteného a Poistníka ihneď
ako to bude možné informovať. Týmto nie sú dotknuté alebo obmedzené ďalšie
opravenia Poisťovne domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov.
3.4 V prípade zmeny legislatívy a/alebo zmeny postupov Sociálnej poisťovne pri
určovaní Miery poklesu alebo na základe iných objektívnych skutočností, ktoré
podľa odborného a odôvodneného uváženia Poisťovne budú mať významný dopad
na určovanie Miery poklesu oproti aktuálnym pravidlám a situácii v čase vzniku
platnosti týchto OPP, má Poisťovňa právo posudzovať Mieru poklesu výlučne na
základe lekárskeho vyšetrenia, ktoré vykoná odborný lekár určený Poisťovňou
a nebyť viazaná Rozhodnutiami.
3.5 Poisťovňa má právo za účelom posúdenia vzniku poistnej udalosti nariadiť
Poistenému lekársku prehliadku v zdravotnom zariadení určenom Poisťovňou.
V prípade, že Poistený sa odmietne podrobiť tejto prehliadke, Poisťovňa nie je
povinná vyplatiť poistné plnenie.
3.6 Oprávnenia Poisťovne podľa tohto článku môže Poisťovňa využiť pri každej poistnej
udalosti z pripoistenia podľa týchto OPP.
3.7 Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie podľa týchto OPP, ak poistná
udalosť nastala v súvislosti s ochorením, ktorého príznaky boli diagnostikované
pred vznikom prvej účasti Poisteného na SŽP.
4. Poistné plnenie a obmedzenia poistného plnenia
4.1 Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti určí pre Poisteného Pásmo plnenia
podľa Tabuľky náhrad, v závislosti na Miere poklesu podľa Rozhodnutia. Tabuľka
náhrad je uvedená v prílohe týchto OPP.
4.2 Poisťovňa v prípade vzniku prvej poistnej udalosti vyplatí Poistenému poistné
plnenie v čiastke určenej percentuálnou časťou poistnej sumy aktuálnej v čase
nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia podľa Pásma plnenia.
4.3 V prípade vzniku ďalšej poistnej udalosti, ktorej následkom
a) je zvýšenie Miery poklesu oproti Miere poklesu pri najbližšej predchádzajúcej
poistnej udalosti a zároveň
b) zvýšeniu Miery poklesu zodpovedá iné Pásmo plnenia ako Pásmo plnenia pri
najbližšej predchádzajúcej poistnej udalosti,
Poisťovňa vyplatí ďalšie poistné plnenie z pripoistenie podľa týchto OPP, ktoré sa
určí ako rozdiel medzi:
c) časťou poistnej sumy príslušnej k novému Pásmu plnenia a
d) časťou poistnej sumy príslušnej k Pásmu plnenia pri najbližšej predchádzajúcej
poistnej udalosti.
Pre vylúčenie pochybností sa za ďalšiu poistnú udalosť nepovažuje zvýšenie Miery
poklesu oproti Miere poklesu pri najbližšej predchádzajúcej poistnej udalosti, ktoré
nespadá do iného Pásma plnenia oproti Pásmu plnenia použitého pri najbližšej
predchádzajúcej poistnej udalosti.
V prípade vzniku poistnej udalosti z pripoistenia podľa týchto OPP popri nároku
na poistné plnenie určeného podľa tohto bodu, zaniká povinnosť platiť poistné
pripoistenia podľa týchto OPP.
V prípade, že Poistený v čase vzniku nároku na poistné plnenie nie je z akéhokoľvek
dôvodu plne spôsobilý na právne úkony, Poisťovňa vyplatí poistné plnenie jeho
zákonnému zástupcovi.
Poisťovňa vypláca poistné plnenia z jednotlivých poistných udalosti z pripoistenia
podľa týchto OPP, pokiaľ Miera poklesu nedosiahne alebo neprevýši 71 %, t.j.
Poisťovňa vyplatí najviac 100 % poistnej sumy aktuálnej pri vzniku prvej poistnej
udalosti podľa týchto OPP.
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie iba v prípade, ak nahlásenie
poistnej udalosti a jej prešetrenie bolo vykonané počas života poisteného.
5. Poistná suma
5.1 Poistná suma pre pripoistenie podľa tých OPP je dohodnutá v aktuálnej Poistnej
schéme.
5.2 Po vzniku prvej poistnej udalosti nie je možné zvýšiť poistnú sumu z pripoistenia
podľa týchto OPP žiadnym spôsobom.
6. Čakacia doba
6.1 Poisťovňa aplikuje pre pripoistenie podľa týchto OPP pre poistnú udalosť výlučne
v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 rokov, ktorá začína plynúť dňom vzniku
prvej účasti poisteného na SŽP. Pre vylúčenie pochybností sa čakacia doba podľa
predchádzajúcej vety nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.
6.2 Ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť podľa 3 týchto OPP výlučne
v dôsledku choroby, Poisťovňa neposkytne poistné plnenie podľa týchto OPP,
pripoistenie podľa týchto OPP zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a Poisťovňa
v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené poistné za pripoistenie podľa týchto
OPP. Ustanovenia podľa predchádzajúcej vety týkajúce sa vrátanie zaplateného
poistného sa neuplatnia, ak čiastka zaplateného poisteného na pripoistenie
podľa týchto OPP nepresiahne alebo sa rovná 3 EUR. O čiastku určenú podľa
predchádzajúcej vety sa zvýši poistné plnenie z hlavného poistenia.
6.3 Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy pripoistenia podľa
týchto OPP na základe žiadosti poistníka, tak sa na čiastku zodpovedajúcu
zvýšeniu poistnej sumy pripoistenia podľa týchto OPP vzťahuje čakacia doba v
trvaní 2 roky pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy podľa VPP. Pokiaľ
nie je výslovne uvedené inak, ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa bude
vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy pripoistenia podľa týchto
OPP. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú na zvýšenie poistnej sumy z dôvodu
akceptácie ochrany pred infláciou podľa VPP.
6.4 V prípade vzniku poistnej udalosti podľa článku 3 týchto OPP počas čakacej doby
podľa článku 6.3 vyššie, Poisťovňa vyplatí poistnú sumu pripoistenia podľa týchto
OPP v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy pripoistenia
podľa týchto OPP.
7. Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti
7.1 Okrem dokladov uvedených vo VPP je pri oznámení nastania poistnej udalosti podľa
článku 3 týchto OPP je potrebné Poisťovni predložiť aj nasledujúce doklady:
a) výpis zo zdravotnej dokumentácie Poisteného od praktického lekára
poskytujúceho všeobecnú zdravotnú starostlivosť;
b) úradne osvedčenú kópiu Rozhodnutia.
8. Zánik pripoistenia
8.1 Okrem prípadov uvedených vo VPP pripoistenie podľa týchto OPP zaniká, ak
nastane niektorá z nasledujúcich skutočností:
a) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po uplynutí poistnej doby Hlavného poistenia,
ak je poistná doba a doba platenia Hlavného poistenia rozdielna, alebo
b) o 0.00 hod. dňa výročia pripoistenia podľa týchto OPP v roku, v ktorom poistený
dosiahne vek 62 rokov, alebo
c) o 0.00 hod. dňa zániku Hlavného poistenia, alebo
d) o 0.00 hod. dňa nasledujúceho po poslednom dni výpovednej lehoty v prípade
výpovede poistníka podľa Občianskeho zákonníka vzťahujúcej sa len na časť
poistnej zmluvy týkajúci sa pripoistenia podľa týchto OPP, alebo
e) o 0.00 hod. dňa vzniku poistnej udalosti, v pri ktorej Miera poklesu dosiahne
alebo prevýši 71%.
f) o 0.00 hod. dňa, ku ktorému bol poistenému priznaný starobný alebo predčasný
starobný dôchodok.
8.2 Bez obmedzenia ustanovení článku 6 týchto OPP Poisťovňa má nárok na poistné
za pripoistenie podľa týchto OPP mesačne vopred do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom pripoistenie podľa týchto OPP zaniklo. Poisťovňa má nárok na poistné
za pripoistenie podľa týchto OPP ku dňu splatnosti poistného do konca poistného
obdobia, v ktorom pripoistenie podľa týchto OPP zaniklo.
9. Spoločné ustanovenia
9.1 Ak sa na základe objektívnych skutočností (najmä štatistických údajov) zvýši
pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti ako je definovaná v bode 3.1 vyššie, je
Poisťovňa oprávnená ku dňu výročia Hlavného poistenia zvýšiť výšku poistného
pre pripoistenie podľa týchto OPP. Ak poistník odmietne zvýšenie poistného z
dôvodu podľa predchádzajúcej vety, Poisťovňa automaticky zníži poistnú sumu
z pripoistenia podľa týchto OPP o čiastku, ktorá zodpovedá pôvodnej výške
poistného.
10. Záverečné ustanovenia
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
Tabuľka náhrad
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
Pásmo plnenia
Percentuálna časť poistnej sumy príslušná k Pásmu plnenia
Od 41% (vrátane) do 55% (vrátane)
1
55%
Od 56% (vrátane) do 70% (vrátane)
2
70%
Od 71% (vrátane) do 100% (vrátane)
3
100%
OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
1. septembra 2011
Salve Magic Box – I.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ
1.1 SŽP v rozsahu a rámci Finančného produktu Salve Magic Box je vykonávané
Poisťovňou na základe Skupinovej poistnej zmluvy, ktoré pre Klienta bezodplatne
obstará SALVE na základe Zmluvy s klientom.
1.2 Tieto Osobitné zmluvné dojednania (ďalej len ako „OZD“) obsahujú a ich
prostredníctvom sa upravujú špecifické práva a povinnosti Poisťovne na jednej
strane a Klienta na strane druhej, ktoré vyplývajú zo SŽP.
1.3 Práva, povinnosti a vzťahy medzi Klientom a Poisťovňou týkajúce sa SŽP a ďalšie
podmienky SŽP, ktoré nie sú upravené v Zmluve s klientom, sa spravujú týmito
OZD, príslušnými ustanoveniami VPP a OPP, ako aj príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. V prípade rozporu medzi dokumentmi podľa
predchádzajúcej vety platia ustanovenia týchto dokumentov v nasledovnom poradí:
a)
b)
c)
d)
e)
1.4
1.5
Zmluva s klientom;
OZD;
OPP;
VPP;
Občiansky zákonník.
Tieto OZD upravujú práva a povinnosti Poisťovne na jednej strane a Klienta na
strane druhej v rozsahu, v akom sa na ne Zmluva s klientom odvoláva.
Pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, pojmy uvedené veľkým začiatočným
písmenom majú význam aký je im priradený vo VPP. Pojmy definované v týchto
OZD majú význam, aký je im priradený nižšie:
Doba prerušenia
Znamená Poistné obdobia za ktoré Klient nebol Poistený.
Finančný produkt Salve Magic Box
Znamená finančnú službu pozostávajúcu z dvoch samostatných finančných služieb. SALVE ako obchodník s cennými papiermi poskytuje Klientovi riadenie portfólia a zároveň SALVE ako poistník obstaráva pre Klienta SŽP.
Maximálna doba prerušenia
znamená Dobu prerušenia v trvaní 9 kalendárnych mesiacov
Násobok
Znamená údaj poskytovaný SALVE v Zozname poistených. Maximálna výška Násobku je 5 a minimálna výška Násobku je 1.
Občiansky zákonník
znamená zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení
OPP
Znamená:
a) Osobitné poistné podmienky skupinového životného poistenia zo dňa 1. septembra 2011
b) Osobitné poistné podmienky pripoistenia Trvalých následkov úrazu KOMPLET zo dňa 1. septembra 2011
c) Osobitné poistné podmienky pripoistenia dennej náhrady zo dňa 1. septembra 2011
d) Osobitné poistné podmienky pripoistenia invalidity s jednorazovou výplatou zo dňa 1. septembra 2011
Klient
znamená fyzickú osobu, ktorá uzatvorila so SALVE Zmluvu s klientom.
Kritéria oprávnenosti
znamenajú Kritériá oprávnenosti podľa článku 2 týchto OZD
Opakovaný zdravotný dotazník
znamená dokument vytvorený Poisťovňou na účely zisťovania zdravotného stavu poisteného po uplynutí Maximálnej doby
prerušenia
Podmienky pre upisovanie zdravotného rizika
znamená podmienky stanovené Poisťovňou, ktoré sú definované v článku 2.2 týchto OZD
Poistený
znamená fyzickú osobu, ktorá je definovaná v článku 2.1 týchto OZD
Poisťovňa
AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3810/B
Poistné podmienky
znamená VPP a OPP
Rozhodujúci deň
znamená deň ako je definovaný v Osobitných obchodných podmienkach SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Finančný produkt
Salve Magic Box v ich aktuálnom znení
SALVE
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava 26, Slovenská republika, IČO: 35 871 211,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3228/B;
SŽP
znamená skupinové životné poistenie poskytované Poisťovňou Klientovi prostredníctvom SALVE v súlade a podľa Skupinovej
poistnej zmluvy.
VPP
znamená Všeobecné poistné podmienky pre skupinové životné poistenie vydané Poisťovňou dňa 1. septembra 2011
Vyhlásenie poisteného
znamená dokument podľa VPP, ktorý je povinný vyhotoviť Klient pre Poisťovňu ku dňu podpísania Zmluvy s klientom, resp.
najneskôr v Rozhodujúci deň.
Základný peňažný vklad
znamená základný peňažný vklad vo výške 9 EUR. Je definovaný aj v Osobitných obchodných podmienkach SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Finančný produkt Salve Magic Box v ich aktuálnom znení, pričom jeho pripísanie na účet SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a.s. najneskôr v Rozhodujúci deň je podmienkou obstarania SŽP pre Klienta.
Zdravotný dotazník
znamená dokument vytvorený Poisťovňou na účely zisťovania zdravotného stavu Klienta, ktorý tvorí súčasť Vyhlásenia
poisteného v časti „Vyhlásenie o zdravotnom stave“.
Zmluva s klientom
znamená zmluvu medzi Klientom a SALVE, ktorej predmetom je okrem iného príkaz na obstaranie SŽP
1.6 V Zmluve a v dokumentoch s ňou súvisiacich:
a) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument spolu so
všetkými jeho prílohami, v znení dodatkov a iných zmien;
b) každý výslovný alebo implicitný odkaz na akýkoľvek právny predpis,
nariadenie alebo zákon (na účely tohto článku právny predpis) zahŕňa odkazy
na: (i) takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel,
doplnkov alebo použitia podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom, (ii)
akýkoľvek právny predpis, ktorý tento právny predpis nahradil (s úpravou
alebo bez nej) a (iii) akýkoľvek vykonávací predpis prijatý na základe takéhoto
právneho predpisu vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel alebo
doplnkov;
c) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych
nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí
sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so
zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
d) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
2. PODMIENKY SŽP
2.1 Poistený:
a) Poisteným je Klient, ktorý spĺňa nižšie uvedené Kritériá oprávnenosti ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy s klientom a tiež podľa kontextu jednotlivých
Kritérií oprávnenosti ku každému Rozhodujúcemu dňu podľa Zmluvy s klientom.
b) Kritériá oprávnenosti musia byť splnené súčasne a pre SŽP sú stanovené
nasledovne:
(i) Poistený v čase podpísania Zmluvy s klientom dosiahol najmenej 18 rokov
veku;
(ii) Poistený v čase podpísania Zmluvy s klientom a po uplynutí Maximálnej
doby prerušenia dosiahol Vek Poisteného najviac 49 rokov;
(iii) Poistený dosiahol vek najviac 61 rokov;
(iv) Poistený je plne spôsobilý na právne úkony;
(v) Zmluva s klientom je platná a účinná;
(vi) Poistený zaplatil podľa Zmluvy s klientom aspoň výšku Základného
peňažného vkladu;
(vii) Poistený splnil Podmienky pre upisovanie zdravotného rizika.
2.2 Podmienky pre upisovanie zdravotného rizika
Podmienky pre upisovanie zdravotného rizika na účely SŽP sa považujú za
splnené:
a) Klient v Zdravotnom dotazníku ku dňu podpísania Zmluvy s klientom uviedol
úplnú a pravdivú odpoveď (t.j podpísal Vyhlásenie poisteného) alebo
b) Klient vo Opakovanom Zdravotnom dotazníku po uplynutí Maximálnej
doby prerušenia uviedol úplnú a pravdivú odpoveď (t.j podpísal Opakovaný
zdravotný dotazník)
2.3 Poistné schémy a zmena Poistnej schémy:
a) Pre SŽP platia Poistné schémy ako sú uvedené v prílohe 1 týchto OZD.
b) Poistení sú na základe Veku poisteného, pohlavia a Násobku zaradení do
Skupiny poistných a do Poistnej schémy.
c) Zmena Poistnej schémy nastáva vznikom niektorej z nasledujúcich
skutočností:
(i) automaticky zmenou Veku poisteného, a to vtedy keď Vek poisteného
prekročí hornú vekovú hranicu Poistnej schémy;
(ii) zmenou Násobku; alebo
(iii) Zmenou Zmluvy s klientom
d) Ak z dôvodu ustanovení OPP zanikne niektoré Pripoistenie a/alebo zanikne
Poistníkovi povinnosť platiť Čiastkové poistné zodpovedajúce zaniknutému
Pripoisteniu, tak Poistený zostáva pre účely evidencie zaradený v Poistnej
schéme. Táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť ostatných Pripoistení a/
alebo povinnosť platiť Čiastkové poistné.
2.4 Čiastkové poistné a Poistné obdobie:
a) Poistné obdobie SŽP podľa tejto Zmluvy je 1 kalendárny mesiac.
b) Čiastkové poistné je splatné v mieste, čase a spôsobom určeným v Zmluve
s klientom.
c) Čiastkové poistné je cenou za SŽP, ktoré je určené ako súčet ceny za Hlavné
poistenie a Pripoistenia, ktoré tvoria súčasť danej Poistnej schémy.
d) Čiastkové poistené sa môže zmeniť na základe niektorej z nasledujúcich
skutočností:
(i) zmenou Poistnej schémy
(ii) zánikom niektorého z Pripoistení z aktuálnej Poistnej schémy alebo
zánikom povinnosti platiť časť Čiastkového poisteného na niektoré
z Pripoistení z aktuálnej Poistnej schémy.
2.5 Poistná doba:
Poistná doba SŽP je 1 rok odo dňa uzatvorenia Skupinovej poistnej zmluvy,
s tým, že Poistná doba môže byť opakovane predĺžená o 1 rok podľa Skupinovej
poistenej zmluvy.
2.6 Vznik a zánik účasti na SŽP
a) Účasť Klienta na SŽP vzniká prvým dňom najbližšieho nasledujúceho
Poistného obdobia po splnení Kritérií oprávnenosti a po splnení podmienok,
ktoré sú uvedené v Časti IV., článku 1., bod 1. Osobitných obchodných
podmienkach SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Finančný produkt Salve Magic
Box v ich aktuálnom znení.
b) Účasť Klienta na SŽP zaniká na základe jednej z nasledujúcich skutočností:
(i) smrť Klienta
(ii) prvým dňom najbližšieho nasledujúceho Poisteného obdobia, v ktorom
Klient nesplnil Kritériá oprávnenosti
(iii) zánikom Skupinovej poistnej zmluvy.
c) Pre vylúčenie pochybností zánik niektorého z Pripoistení SŽP podľa
predmetných OPP neznamená zánikom účasti na SŽP.
3. ZMENY POISTNÝCH PODMIENOK:
Okrem zmien SŽP obsiahnutých v článku 2 týchto OZD sa Poistné podmienky menia
nasledovne:
A. VPP:
1. Článok 2.2 VPP sa mení nasledovne:
2.2 Poistník: SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 60
Bratislava 26, Slovenská republika, IČO: 35 871 211, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3228/B
2. Článok 2.6 VPP sa mení nasledovne:
2.6 Skupina poistených: Je súbor Poistených zaradených do rovnakej Poistnej
schémy.
3. Článok 2.8 VPP sa mení nasledovne:
2.8 Hlavné poistenie je poistenie na úmrtie podľa Osobitných poistných podmienok
skupinového životného poistenia zo dňa 1. septembra 2011. Pripoistenia sú
Pripoistenia podľa (a) Osobitných poistných podmienok Trvalé následky úrazu
KOMPLET zo dňa 1. septembra 2011 (b) Osobitných poistných podmienok Dennej
náhrady zo dňa 1. septembra 2011 (c) Osobitných poistných podmienok Invalidita
s jednorazovou výplatou zo dňa 1. septembra 2011.
4. Článok 2.16 VPP sa mení nasledovne:
2.16 Vek poisteného: Vek poisteného sa stanovuje pre každé Poistné obdobie. Vek
poisteného sa stanoví ako počet celých rokov, ktoré uplynuli medzi dňom
narodenia poisteného a prvým dňom Poistného obdobia, pre ktoré sa Vek
poisteného stanovuje.
5. Článok 3 VPP sa mení nasledovne:
3
Vznik a zánik skupinovej poistnej zmluvy:
3.1 Skupinová poistná zmluva sa považuje za uzatvorenú a nadobúda platnosť
a účinnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami (t.j. Poisťovňou a
Poistníkom).
3.2 Platnosť a účinnosť Skupinovej poistnej zmluvy a SŽP zaniká:
a) uplynutím Poistnej doby. Poisťovňa a Poistník sa dohodli na automatickom
predĺžení Poistnej doby o rovnaké obdobie (1 rok), pokiaľ Poisťovňa najneskôr
6 mesiacov pred uplynutím aktuálnej Poistnej doby neoznámi Poistníkovi svoj
zámer nepredĺžiť Poistnú dobu.
b) výpoveďou zo strany Poistníka pričom výpoveď musí byť doručená Poisťovni
aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím Poistného obdobia.
c) odstúpením zo strany Poistníka alebo Poisťovne v prípadoch dohodnutých v
Skupinovej poistnej zmluve alebo uvedených v aktuálne platných právnych
predpisoch.
3.3 Pre vylúčenie pochybností Poisťovňa a ani Poistník nie sú oprávnení vypovedať
Skupinovú poistnú zmluvu v lehote 2 mesiacov odo dňa uzavretia Skupinovej
poistnej zmluvy.
6. Článok 6.1 VPP sa mení nasledovne:
6.1 Hlavné poistenie a Pripoistenia sú uzavreté so skúmaním zdravotného stavu
Poistených na základe Zdravotného dotazníka, ktoré je súčasťou Vyhlásenia
poisteného.
7. Článok 8.6 VPP sa zrušuje v celom rozsahu.
B. OPP:
Osobitné poistné podmienky pripoistenia invalidity s jednorazovou výplatou zo dňa
1. septembra 2011
Článok 6 sa mení nasledovne:
6
Čakacia doba
6.1 Poisťovňa aplikuje pre pripoistenie podľa týchto OPP pre poistnú udalosť výlučne
v dôsledku choroby čakaciu dobu v trvaní 2 rokov, ktorá začína plynúť dňom
vzniku prvej účasti poisteného na SŽP. Čakacia doba v dôsledku choroby začína
plynúť aj odo dňa zaplatenia Čiastkového poistného podľa Zmluvy s klientom,
ak medzi zaplatením ostatného Čiastkového poistného podľa Zmluvy s klientom
a zaplatením aktuálneho Čiastkového poistného podľa Zmluvy s klientom
uplynula doba dlhšia ako Maximálna doba prerušenia. Pre vylúčenie pochybností
sa čakacia doba podľa predchádzajúcich viet nevzťahuje na poistnú udalosť v
dôsledku úrazu.
6.2 Ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť podľa 3 týchto OPP výlučne v
dôsledku choroby, Poisťovňa neposkytne poistné plnenie podľa týchto OPP,
pripoistenie podľa týchto OPP zaniká ku dňu vzniku tejto skutočnosti a Poisťovňa
v tomto prípade vráti poistníkovi zaplatené poistné za pripoistenie podľa týchto
OPP.
6.3 Ak v priebehu poistnej doby dôjde k zvýšeniu poistnej sumy pripoistenia podľa
týchto OPP na základe žiadosti poistníka, tak sa na čiastku zodpovedajúcu
zvýšeniu poistnej sumy pripoistenia podľa týchto OPP vzťahuje čakacia doba v
trvaní 2 roky pre poistnú udalosť výlučne v dôsledku choroby, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni účinnosti zvýšenia poistnej sumy podľa VPP. Pokiaľ
nie je výslovne uvedené inak, ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa bude
vzťahovať na čiastku akéhokoľvek zvýšenia poistnej sumy pripoistenia podľa
týchto OPP. Pre vylúčenie pochybností ustanovenia v prechádzajúcich vetách sa
vzťahujú aj na zvýšenie poistnej sumy v dôsledku zvýšenia Násobku.
6.4 V prípade vzniku poistnej udalosti podľa článku 3 týchto OPP počas čakacej
doby podľa článku 6.3 vyššie, Poisťovňa vyplatí poistnú sumu pripoistenia podľa
týchto OPP v čiastke aktuálne platnej pred ostatným zvýšením poistnej sumy
pripoistenia podľa týchto OPP.
PRÍLOHA 1 – ZOZNAM POISTNÝCH SCHÉM
Tabuľka 1
Veková skupina
Poistná
schéma
dolná hranica
v rokoch
(vrátane)
horná hranica
v rokoch
(vrátane)
Pohlavie
Násobok
Čiastkové
poistné pre
jedného
poisteného za
mesiac
Poistná suma
Poistná
Pripoistenie
suma Hlavné
Trvalé následky
poistenie
úrazu KOMPLET
Poistná suma
Pripoistenie
Dennej
náhrady
Poistná suma
Pripoistenie
Invalidita
s jednorazovou
výplatou
1
18
24
Muž
1
2,60 €
500 €
5 000 €
4,00 €
3 000 €
2
18
24
Muž
2
5,21 €
1 000 €
10 000 €
8,00 €
6 000 €
3
18
24
Muž
3
7,81 €
1 500 €
15 000 €
12,00 €
9 000 €
4
18
24
Muž
4
10,41 €
2 000 €
20 000 €
16,00 €
12 000 €
15 000 €
5
18
24
Muž
5
13,01 €
2 500 €
25 000 €
20,00 €
6
25
29
Muž
1
3,30 €
1 000 €
8 000 €
5,00 €
2 500 €
7
25
29
Muž
2
6,60 €
2 000 €
16 000 €
10,00 €
5 000 €
8
25
29
Muž
3
9,91 €
3 000 €
24 000 €
15,00 €
7 500 €
9
25
29
Muž
4
13,21 €
4 000 €
32 000 €
20,00 €
10 000 €
10
25
29
Muž
5
16,51 €
5 000 €
40 000 €
25,00 €
12 500 €
11
30
34
Muž
1
3,80 €
4 000 €
8 000 €
4,00 €
2 500 €
12
30
34
Muž
2
7,59 €
8 000 €
16 000 €
8,00 €
5 000 €
13
30
34
Muž
3
11,40 €
12 000 €
24 000 €
12,00 €
7 500 €
14
30
34
Muž
4
15,19 €
16 000 €
32 000 €
16,00 €
10 000 €
15
30
34
Muž
5
18,99 €
20 000 €
40 000 €
20,00 €
12 500 €
16
35
39
Muž
1
3,56 €
3 000 €
5 000 €
4,00 €
2 000 €
17
35
39
Muž
2
7,13 €
6 000 €
10 000 €
8,00 €
4 000 €
18
35
39
Muž
3
10,69 €
9 000 €
15 000 €
12,00 €
6 000 €
19
35
39
Muž
4
14,25 €
12 000 €
20 000 €
16,00 €
8 000 €
10 000 €
20
35
39
Muž
5
17,81 €
15 000 €
25 000 €
20,00 €
21
40
44
Muž
1
3,49 €
2 500 €
3 000 €
3,00 €
1 500 €
22
40
44
Muž
2
6,97 €
5 000 €
6 000 €
6,00 €
3 000 €
23
40
44
Muž
3
10,46 €
7 500 €
9 000 €
9,00 €
4 500 €
24
40
44
Muž
4
13,94 €
10 000 €
12 000 €
12,00 €
6 000 €
7 500 €
25
40
44
Muž
5
17,43 €
12 500 €
15 000 €
15,00 €
26
45
49
Muž
1
2,93 €
1 000 €
2 000 €
2,00 €
1 500 €
27
45
49
Muž
2
5,86 €
2 000 €
4 000 €
4,00 €
3 000 €
28
45
49
Muž
3
8,79 €
3 000 €
6 000 €
6,00 €
4 500 €
29
45
49
Muž
4
11,71 €
4 000 €
8 000 €
8,00 €
6 000 €
30
45
49
Muž
5
14,65 €
5 000 €
10 000 €
10,00 €
7 500 €
31
50
54
Muž
1
2,87 €
500 €
1 000 €
1,00 €
1 000 €
32
50
54
Muž
2
5,72 €
1 000 €
2 000 €
2,00 €
2 000 €
33
50
54
Muž
3
8,59 €
1 500 €
3 000 €
3,00 €
3 000 €
34
50
54
Muž
4
11,45 €
2 000 €
4 000 €
4,00 €
4 000 €
35
50
54
Muž
5
14,31 €
2 500 €
5 000 €
5,00 €
5 000 €
36
55
62
Muž
1
2,17 €
350 €
1 000 €
1,00 €
500 €
1 000 €
37
55
62
Muž
2
4,32 €
700 €
2 000 €
2,00 €
38
55
62
Muž
3
6,49 €
1 050 €
3 000 €
3,00 €
1 500 €
39
55
62
Muž
4
8,65 €
1 400 €
4 000 €
4,00 €
2 000 €
40
55
62
Muž
5
10,81 €
1 750 €
5 000 €
5,00 €
2 500 €
41
18
24
Žena
1
1,42 €
1 000 €
2 500 €
2,00 €
3 000 €
42
18
24
Žena
2
2,83 €
2 000 €
5 000 €
4,00 €
6 000 €
43
18
24
Žena
3
4,25 €
3 000 €
7 500 €
6,00 €
9 000 €
44
18
24
Žena
4
5,67 €
4 000 €
10 000 €
8,00 €
12 000 €
45
18
24
Žena
5
7,08 €
5 000 €
12 500 €
10,00 €
15 000 €
Veková skupina
Poistná
schéma
Čiastkové
poistné pre
jedného
poisteného za
mesiac
Poistná suma
Poistná
Pripoistenie
suma Hlavné
Trvalé následky
poistenie
úrazu KOMPLET
Poistná suma
Pripoistenie
Dennej
náhrady
Poistná suma
Pripoistenie
Invalidita
s jednorazovou
výplatou
dolná hranica
v rokoch
(vrátane)
horná hranica
v rokoch
(vrátane)
Pohlavie
46
25
29
Žena
1
1,82 €
2 500 €
3 500 €
2,50 €
2 500 €
47
25
29
Žena
2
3,64 €
5 000 €
7 000 €
5,00 €
5 000 €
Násobok
48
25
29
Žena
3
5,46 €
7 500 €
10 500 €
7,50 €
7 500 €
49
25
29
Žena
4
7,27 €
10 000 €
14 000 €
10,00 €
10 000 €
50
25
29
Žena
5
9,09 €
12 500 €
17 500 €
12,50 €
12 500 €
51
30
34
Žena
1
1,83 €
4 000 €
3 500 €
1,50 €
2 500 €
52
30
34
Žena
2
3,65 €
8 000 €
7 000 €
3,00 €
5 000 €
53
30
34
Žena
3
5,48 €
12 000 €
10 500 €
4,50 €
7 500 €
54
30
34
Žena
4
7,29 €
16 000 €
14 000 €
6,00 €
10 000 €
55
30
34
Žena
5
9,12 €
20 000 €
17 500 €
7,50 €
12 500 €
56
35
39
Žena
1
1,78 €
3 000 €
2 000 €
1,50 €
2 000 €
57
35
39
Žena
2
3,56 €
6 000 €
4 000 €
3,00 €
4 000 €
58
35
39
Žena
3
5,34 €
9 000 €
6 000 €
4,50 €
6 000 €
59
35
39
Žena
4
7,11 €
12 000 €
8 000 €
6,00 €
8 000 €
60
35
39
Žena
5
8,90 €
15 000 €
10 000 €
7,50 €
10 000 €
61
40
44
Žena
1
1,84 €
2 500 €
1 000 €
1,00 €
1 500 €
62
40
44
Žena
2
3,66 €
5 000 €
2 000 €
2,00 €
3 000 €
63
40
44
Žena
3
5,50 €
7 500 €
3 000 €
3,00 €
4 500 €
64
40
44
Žena
4
7,33 €
10 000 €
4 000 €
4,00 €
6 000 €
7 500 €
65
40
44
Žena
5
9,16 €
12 500 €
5 000 €
5,00 €
66
45
49
Žena
1
2,08 €
1 000 €
1 000 €
1,00 €
1 500 €
67
45
49
Žena
2
4,15 €
2 000 €
2 000 €
2,00 €
3 000 €
68
45
49
Žena
3
6,23 €
3 000 €
3 000 €
3,00 €
4 500 €
69
45
49
Žena
4
8,31 €
4 000 €
4 000 €
4,00 €
6 000 €
70
45
49
Žena
5
10,38 €
5 000 €
5 000 €
5,00 €
7 500 €
71
50
54
Žena
1
2,31 €
500 €
500 €
0,50 €
1 000 €
72
50
54
Žena
2
4,62 €
1 000 €
1 000 €
1,00 €
2 000 €
73
50
54
Žena
3
6,93 €
1 500 €
1 500 €
1,50 €
3 000 €
74
50
54
Žena
4
9,23 €
2 000 €
2 000 €
2,00 €
4 000 €
75
50
54
Žena
5
11,55 €
2 500 €
2 500 €
2,50 €
5 000 €
76
55
62
Žena
1
1,53 €
350 €
500 €
0,50 €
500 €
77
55
62
Žena
2
3,05 €
700 €
1 000 €
1,00 €
1 000 €
78
55
62
Žena
3
4,58 €
1 050 €
1 500 €
1,50 €
1 500 €
79
55
62
Žena
4
6,09 €
1 400 €
2 000 €
2,00 €
2 000 €
80
55
62
Žena
5
7,63 €
1 750 €
2 500 €
2,50 €
2 500 €
PRÍLOHA 1 – ZOZNAM POISTNÝCH SCHÉM
Tabuľka 2
Veková skupina
Poistná
schéma
dolná hranica
v rokoch
(vrátane)
horná hranica
v rokoch
(vrátane)
Pohlavie
Násobok
Čiastkové
poistné pre
jedného
poisteného za
mesiac
Časť
čiastkového
poistného
pre Hlavné
poistenie
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Trvalé následky
úrazu KOMPLET
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Dennej
náhrady
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Invalidita
s jednorazovou
výplatou
1
18
24
Muž
1
2,60 €
0,08 €
0,63 €
1,32 €
0,57 €
2
18
24
Muž
2
5,21 €
0,16 €
1,27 €
2,64 €
1,14 €
3
18
24
Muž
3
7,81 €
0,24 €
1,90 €
3,96 €
1,71 €
4
18
24
Muž
4
10,41 €
0,32 €
2,53 €
5,28 €
2,28 €
5
18
24
Muž
5
13,01 €
0,40 €
3,16 €
6,60 €
2,85 €
6
25
29
Muž
1
3,30 €
0,19 €
1,01 €
1,65 €
0,45 €
0,90 €
7
25
29
Muž
2
6,60 €
0,38 €
2,02 €
3,30 €
8
25
29
Muž
3
9,91 €
0,57 €
3,04 €
4,95 €
1,35 €
9
25
29
Muž
4
13,21 €
0,76 €
4,05 €
6,60 €
1,80 €
10
25
29
Muž
5
16,51 €
0,95 €
5,06 €
8,25 €
2,25 €
11
30
34
Muž
1
3,80 €
1,04 €
1,01 €
1,32 €
0,43 €
12
30
34
Muž
2
7,59 €
2,08 €
2,02 €
2,64 €
0,85 €
13
30
34
Muž
3
11,40 €
3,12 €
3,04 €
3,96 €
1,28 €
14
30
34
Muž
4
15,19 €
4,16 €
4,05 €
5,28 €
1,70 €
15
30
34
Muž
5
18,99 €
5,20 €
5,06v
6,60 €
2,13 €
16
35
39
Muž
1
3,56 €
1,23 €
0,63 €
1,32 €
0,38 €
17
35
39
Muž
2
7,13 €
2,46 €
1,27 €
2,64 €
0,76 €
18
35
39
Muž
3
10,69 €
3,69 €
1,90 €
3,96 €
1,14 €
19
35
39
Muž
4
14,25 €
4,92 €
2,53 €
5,28 €
1,52 €
20
35
39
Muž
5
17,81 €
6,15 €
3,16 €
6,60 €
1,90 €
21
40
44
Muž
1
3,49 €
1,73 €
0,38 €
0,99 €
0,39 €
22
40
44
Muž
2
6,97 €
3,45 €
0,76 €
1,98 €
0,78 €
23
40
44
Muž
3
10,46 €
5,18 €
1,14 €
2,97 €
1,17 €
24
40
44
Muž
4
13,94 €
6,90 €
1,52 €
3,96 €
1,56 €
25
40
44
Muž
5
17,43 €
8,63 €
1,90 €
4,95 €
1,95 €
26
45
49
Muž
1
2,93 €
1,13 €
0,25 €
0,66 €
0,89 €
27
45
49
Muž
2
5,86 €
2,26 €
0,51 €
1,32 €
1,77 €
28
45
49
Muž
3
8,79 €
3,39 €
0,76 €
1,98 €
2,66 €
29
45
49
Muž
4
11,71 €
4,52 €
1,01 €
2,64 €
3,54 €
30
45
49
Muž
5
14,65 €
5,65 €
1,27 €
3,30 €
4,43 €
31
50
54
Muž
1
2,87 €
0,89 €
0,13 €
0,33 €
1,52 €
3,04 €
32
50
54
Muž
2
5,72 €
1,77 €
0,25 €
0,66 €
33
50
54
Muž
3
8,59 €
2,66 €
0,38 €
0,99 €
4,56 €
34
50
54
Muž
4
11,45 €
3,54 €
0,51 €
1,32 €
6,08 €
35
50
54
Muž
5
14,31 €
4,43 €
0,63 €
1,65 €
7,60 €
36
55
62
Muž
1
2,17 €
0,95 €
0,13 €
0,33 €
0,76 €
37
55
62
Muž
2
4,32 €
1,89 €
0,25 €
0,66 €
1,52 €
38
55
62
Muž
3
6,49 €
2,84 €
0,38 €
0,99 €
2,28 €
39
55
62
Muž
4
8,65 €
3,78 €
0,51 €
1,32 €
3,04 €
40
55
62
Muž
5
10,81 €
4,73 €
0,63 €
1,65 €
3,80 €
41
18
24
Žena
1
1,42 €
0,08 €
0,32 €
0,66 €
0,36 €
42
18
24
Žena
2
2,83 €
0,16 €
0,63 €
1,32 €
0,72 €
43
18
24
Žena
3
4,25 €
0,24 €
0,95 €
1,98 €
1,08 €
44
18
24
Žena
4
5,67 €
0,32 €
1,27 €
2,64 €
1,44 €
45
18
24
Žena
5
7,08 €
0,40 €
1,58 €
3,30 €
1,80 €
Veková skupina
Poistná
schéma
Násobok
Čiastkové
poistné pre
jedného
poisteného za
mesiac
Časť
čiastkového
poistného
pre Hlavné
poistenie
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Trvalé následky
úrazu KOMPLET
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Dennej
náhrady
Časť
čiastkového
poistného pre
Pripoistenie
Invalidita
s jednorazovou
výplatou
dolná hranica
v rokoch
(vrátane)
horná hranica
v rokoch
(vrátane)
Pohlavie
46
25
29
Žena
1
1,82 €
0,25 €
0,44 €
0,83 €
0,30 €
47
25
29
Žena
2
3,64 €
0,50 €
0,89 €
1,65 €
0,60 €
48
25
29
Žena
3
5,46 €
0,75 €
1,33 €
2,48 €
0,90 €
49
25
29
Žena
4
7,27 €
1,00 €
1,77 €
3,30 €
1,20
50
25
29
Žena
5
9,09 €
1,25 €
2,21 €
4,13 €
1,50 €
51
30
34
Žena
1
1,83 €
0,56 €
0,44 €
0,50 €
0,33 €
52
30
34
Žena
2
3,65 €
1,12 €
0,89 €
0,99 €
0,65 €
53
30
34
Žena
3
5,48 €
1,68 €
1,33 €
1,49 €
0,98 €
54
30
34
Žena
4
7,29 €
2,24 €
1,77 €
1,98 €
1,30 €
55
30
34
Žena
5
9,12 €
2,80 €
2,21 €
2,48 €
1,63 €
56
35
39
Žena
1
1,78 €
0,63 €
0,25 €
0,50 €
0,40 €
57
35
39
Žena
2
3,56 €
1,26 €
0,51 €
0,99 €
0,80 €
58
35
39
Žena
3
5,34 €
1,89 €
0,76 €
1,49 €
1,20 €
59
35
39
Žena
4
7,11 €
2,52 €
1,01 €
1,98 €
1,60 €
60
35
39
Žena
5
8,90 €
3,15 €
1,27 €
2,48 €
2,00 €
61
40
44
Žena
1
1,84 €
0,85 €
0,13 €
0,33 €
0,53 €
62
40
44
Žena
2
3,66 €
1,70 €
0,25 €
0,66 €
1,05 €
63
40
44
Žena
3
5,50 €
2,55 €
0,38 €
0,99 €
1,58 €
64
40
44
Žena
4
7,33 €
3,40 €
0,51 €
1,32 €
2,10 €
65
40
44
Žena
5
9,16 €
4,25 €
0,63 €
1,65 €
2,63 €
66
45
49
Žena
1
2,08 €
0,54 €
0,13 €
0,33 €
1,08 €
67
45
49
Žena
2
4,15 €
1,08 €
0,25 €
0,66 €
2,16 €
68
45
49
Žena
3
6,23 €
1,62 €
0,38 €
0,99 €
3,24 €
69
45
49
Žena
4
8,31 €
2,16 €
0,51 €
1,32 €
4,32 €
70
45
49
Žena
5
10,38 €
2,70 €
0,63 €
1,65 €
5,40 €
71
50
54
Žena
1
2,31 €
0,42 €
0,06 €
0,17 €
1,66 €
72
50
54
Žena
2
4,62 €
0,84 €
0,13 €
0,33 €
3,32 €
73
50
54
Žena
3
6,93 €
1,26 €
0,19 €
0,50 €
4,98 €
74
50
54
Žena
4
9,23 €
1,68 €
0,25 €
0,66 €
6,64 €
75
50
54
Žena
5
11,55 €
2,10 €
0,32 €
0,83 €
8,30 €
76
55
62
Žena
1
1,53 €
0,47 €
0,06 €
0,17 €
0,83 €
77
55
62
Žena
2
3,05 €
0,93 €
0,13 €
0,33 €
1,66 €
78
55
62
Žena
3
4,58 €
1,40 €
0,19 €
0,50 €
2,49 €
79
55
62
Žena
4
6,09 €
1,86 €
0,25 €
0,66 €
3,32 €
80
55
62
Žena
5
7,63 €
2,33 €
0,32 €
0,83 €
4,15 €
Download

Poistná dokumentácia - SALVE INVESTMENTS, ocp, as