ulčovacie systémy
®
®
ENTDECKE
DAS SYSTEM
MU-FARMER
OBJAVTE
SYSTÉM
MU-FARMER
Kvalita
a výkon
prefür
trvaloudržateľný
úspech
v hospodárení na ornej pôde.
Qualität und
Leistung
den nachhaltigen Erfolg
im Ackerbau.
111 rokov - budúcnosť a tradícia
111 Jahre Zukunft aus Tradition
®
MU-Farmer
systém “Náskok
ako výsledok
kvality
a výkonu”
Das
System ®MU-Farmer
: Vorsprung
durchinovácie,
Innovation,
Qualität
und Leistung
Superťažké prevedenie
Superschwere
Bauart
z QSt/E
aus
QSt⁄Ejemnozrnnej
Feinkornstahl
ocele.
MasívnyGelenkwelle
kĺbový
mit
schwerer
hriadeľ
vysoký
für
hohezaručujúci
Leistungsüberprenos sily
zosilnenou
tragung
mit so
gehärtetem
vnútornouund
rúrkou
Innenrohr
Büchsena
mazaním
púzdier.
bodenschmierung
Masívny,
stabilný
rotor
Großvolumiger,
stabislerusporiadaním
Doppelspiralrotor
pracovného
náradia
mit hoher Schnittdo
špirályfür
s vysokou
frequenz
hohe
frekvenciou
rezu pre
Durchsatzleistungen
veľkú
priechodnosť
und Arbeitsqualität
a kvalitu práce.
Ťažké,
veľmisehr
stabilné
Schwerer,
stabiler
vyhotovenie “M”
„M“-Hammerschlegel
“Farmer” (Rollenwalzung,
kladív (lisované)
„Farmer“
s hmotnosťou
2.75
2,75
kg), 3 Jahre
Bruchkg, 3-ročná
záruka
na
garantie,
auch
geeignet
zlomenie
kladív,
kladívbodennahe
rovnako
für
sehr tiefe,
vhodné aj pre prácu
Arbeit
tesne nad zemou.
Skrutkami
upevnený
Zwei schraubbare
systém
lišty na krátke
Kurzhäckselleisten:
rezanie:
“žraločia plutva“
System „Haifischflosse“
[Müthing-Patent]
(Müthing-Patent) für
pre
efektívnejšie
eineešte
effektivere
rezanie
a drtenie.
Zerkleinerung
und
Zerfaserung
2 Reihen
rady vysoko
2
hochvergüzušľachtených
tete,
schwere Pendelkyvadlových aus
schutzklappen
ochrannýchimklapiek
Federstahl
vorderen
z pružinovej ocele.
Einzugsbereich
ulčovacie systémy
Perfektné
prispôsobenie
Sanft gleitende
Bodenanterénu
passungvďaka
durch die einstellhydraulickému
bare hydropneumatische
odľahčeniu
MU-SOFA®
Auflagedruckentlastung
® a zadné
pre
predné
MU-SOFA
für Front- und
mulčovače.
Heckmulchereinheiten
Nižšie
opotrebenie
Geringer
Verschleiß
aund
dlháhohe
životnosť
vďaka
Standzeiten
vynikajúcemu
durch sorgfältige Verprepracovaniu
arbeitung und durchadachte
použitej
technológii.
Technik
Masívna
mulčoEnormerskriňa
Mengenvača
zaručujúca
durchsatz
durchvysokú
priechodnosť
großvolumiges Mulmulčovanej
hmoty
chergehäuse
mit
saustauschbaren
vymeniteľnými opotrebiteľnými
časťami.
Verschleißeinlagen
Najvyššia
kvalita
Höchste
Arbeitsquas vysokým
plošným
lität
mit großer
výkonom pri bei
Flächenleistung
pracovnej rýchlosti
Fahrgeschwindigkeiokolo
12 bis
km/h.
ten
von10
ca.- 10
12 km/h
Najlepšia
efektivita
Beste
Arbeitsqualität
[zber materiálu, rezanie,
(Materialaufnahme,
mulčovanie]. Zerfaserung)
Zerkleinerung,
Fordern Sie unabhängige
Testberichte an. Siehe:
www.landwirtschaftskammer.de/
landwirtschaft/technik
®
®
Možnosti
nasadenia strojov
série MU-Farmer
:
Die Einsatzgebiete
der MU-Farmer
- Serie:
Všestrannosť
princíp
Vielfältigkeit je
istnáš
unser
Prinzip
MU-Farmer
ponúkajú
skutočne všestranné
použitie
v rôznych
MU-Farmer®® mulčovače
- Mulcher bieten
Mehrfachnutzen
durch Einsatz
in vielfältigen
kultúrach,
zaručujúce
to najlepšie
skrátenie
materiálu a rozdrtenie,
čo znamená
Kulturen mit
der derzeit
bestmöglichen
Materialzerkleinerung
und Zerfaserung,
gewährleisten
damit
schnelleanatürliche
Rotteprozesse
und vermindern
rýchle
prirodzené
rozloženie
zníženie negatívneho
pôsobenia
škodcov. den
Schädlingsdruck.
Boj proti vijačke kukuričnej.
Bekämpfung
des Maiszünslers
Po
silážnej kukurici
a po kukurici na zrno.
Nach der Silomais- und der Körnermaisernte
Zníženie vplyvu infekcií rôznych ochorení rastlín.
Reduzierung
des Infektionsdrucks
gefährlicher Pflanzenkrankheiten
Fuzárie
po kukurici
a obilninách.
Fusarien
nach
dem
Maisund
Getreideanbau
Phoma - hubové ochorenia po pestovaní repky.
Phoma nach dem Rapsanbau
Hnedá škvrnitosť na listoch pri intenzívnom pestovaní pšenice.
HTR / DTR im intensiven Stoppelweizenanbau
Boj
proti škodcom.
Schädlingsbekämpfung
Zabraňuje
premnoženiu
slimákov
po pestovaní repky.
Ackerschnecken
nach dem
Rapsanbau
Zabraňuje
premnoženiu
myší
pri
intenzívnej
Mäuse in intensiven Getreidefruchtfolgen rotácii obilnín.
Zvyšuje
efektivitu
žatvy.
Steigerung
der Ernteeffizienz
Umožňuje
výkonu
o cca 30 až 50%durch
umožnením
ponechania
Ermöglichtzvýšenie
ca. 30 bis
50 %kombajna
höhere Druschleistungen
den Hochschnitt
bei
dernajvyššieho
Getreideernte
čo
strniska.
Gewährleistet
optimale
Strohverteilung
unter widrigenpodmienkach
Erntebedingungen
Garantuje
optimálne
rozdelenie
slamy aj auch
v znevýhodnených
žatvy.
Sichert
Nachbearbeitung
langer
Stoppeln
bei
Lagergetreide
Zaručuje pozberové zapracovanie dlhších stebiel obilia.
Basis - Baustein
für die Mulchsaat
Základný
princíp minimalizačných
technológií.
Ermöglicht
die
störungsfreie
Bodenbearbeitung
Prinzip:
Bez problémov umožniť kvalitne
spracovať pôdu nach
podľadem
princípu:
einfach + schnell + flach
jednoducho + rýchlo + rovno.
Gewährleistet exakte Saatgutablage und hohe Feldaufgänge
Zabezpečiť podmienky pre exaktné uloženie osiva a vysokú poľnú vzchádzavosť.
Steigerung der Arbeitseffizienz
Zvyšovanie
pracovnej efektívnosti.
Durch die Kombination
von Mulcher und flacher Stoppelbearbeitung:
Kombináciou
mulčovania
plytkého spracovania
strniska:
Stoppelzerkleinerung
undaEinmischen
in einem Arbeitsgang
rozdrvenie pozberových zvyškov a ich zapracovanie v jednej operácii.
Integration des Zwischenfruchtanbaus
Integrácia
medziplodín.
Zerkleinerung
überwüchsiger Zwischenfruchtbestände
Rozdrtenie
medziplodín
je predpokladom na “tvorbu humusu” v orničnej vrstve.
Voraussetzung
für die "Biofumigation"
Starostlivosť o krajinu, lúky a pasienky.
Pflege von Landschaftsbegleitgrün, Bracheflächen, Weidegrünland
Zur extenzívnu
extensiven alebo
oder intensiven
Pre
intenzívnu Narbenpflege
starostlivosť pasienkov.
Unverzichtbarer
Bestandteil
hochertragreicher
Grünlandwirtschaft
Nevyhnutný pre vysoký výnos kvalitnej zelenej hmoty
z lúk a pasienkov.
....aund
weitere
vielfältige
spezifische
Einsatzgebiete
....
ďalšie
mnohé
špecifické
nasadenia.
Einsatz nach Schwarzwildschäden im Mais und auf Grünland
Nasadenie po škodách spôsobených divou zverou v kukurici a na pasienkoch.
Krautschlegeln in Reihenkulturen wie Erdbeeren oder Kartoffeln
Mulčovanie buriny v plodinách ako jahody a zemiaky.
ulčovacie systémy
®
Mulčovací
systém
MU-Farmer
: Univerzálny stroj
pre rôzne
nasadenia
MU-Farmer
- Mulcher:
Die®Alleskönner
in jedem
Einsatzbereich
®
Die Aufgabe
des MU-Farmer
®
Úloha
systému MU-Farmer
Silomaisernte
ponach
zbereder
silážnej
kukurice:
Stop dem Zünsler
Dievijačke
dramatisch
zunehmende Verbreitung des Maiszünslers gefährdet
Stop
kukuričnej!
den
Maisanbau.
neue
"bivoltine"
Rasseohrozuje
kann bereits
eine zweite
Dramatický nárastEine
šírenia
vijačky
kukuričnej
pestovanie
kukurice.
Larvengenerationen pro Jahr entwickeln. Direkte chemische oder
Nové “bivoltine” druhy môžu vytvoriť novú generáciu už v aktuálnom roku.
biologische Bekämpfungsmaßnahmen setzen erst spät beim Falterflug
Priame
chemické
alebo
biologické nur
zásahy
sa prejavia
až koncom júna
(Juni/Juli)
ein und
ermöglichen
begrenzte
Wirkungsgrade.
Einea júla
a majú
len obmedzený
účinok.setzt
Účinný
zásahfrüher
musí prebehnúť
podstatne
wirkungsvolle
Bekämpfung
deutlich
ein: Den Larven
muss skôr.
Akdurch
však budú
kukuričné steblá
rozdrtené adie
neskôr
zapracované do pôdy, larvy
die Zerstörung
des Maisstängels
Überwinterungsmöglichkeit
genommen
Gelingt
möglichstživotného
tiefe Abschlagen
und Zerneprežijú
zimuwerden.
a dochádza
tak das
k prerušeniu
cyklu vijačky
kukuričnej.
spleißen der Stängel, so sterben die Larven ab - die Entwicklungskette
des
Maiszünslers
ist unterbrochen.
Čím
dlhšie
zostáva nenarušené
strnisko na poli, tým hlbšie vijačka migruje.
Preto je veľmi dôležité konať ihneď po zbere kukurice na siláž. Všetky steblá
Je länger die Maisstoppel im Feld steht, desto tiefer wandert die Zünlermusia
rovnomerne
až tesneschnelles
nad koreň.
Toto siangesagt.
vyžaduje veľmi
larve.byť
Daher
ist nach rozdrvené
der Silomaisernte
Handeln
Alle
stabilné
drviace
náradie.
Z
dôvodu
lámania
stebiel
strniska
odvozovými
Stoppeln müssen durch bodennahe Mulchereinstellung erfasst werden.
vozidlami
je optimálne
nasadiť
mulčovač ihneď Da
za rezačku.
Dies erfordert
stabilste
Schlegelwerkzeuge.
die Bergefahrzeuge viele
Stoppeln niederfahren, kann der Mulchereinsatz direkt hinter dem Maishäcksler alsexpertov:
optimalevšetky
Lösung
betrachtet
werden.
Odporúčanie
kukuričné
polia
bez výnimky by mali byť
zmulčované pred ďalšou pracovnou operáciou!
Die Experten-Empfehlung: Alle Maisflächen sollten ausnahmslos vor der
Bearbeitung gemulcht werden!
Zníženie rizika hubových ochorení!
AkDie
sa steblá
kukurice zaorú
bez mulčovania, dochádza k rozšíreniu hubových
Fusariumgefahr
reduzieren
Werden
langen Stoppeln
des Silomaises
unzerkleinert
eingepflügt,
so
ochorení
nadie
následnú
plodinu. Dlhé,
nezmulčované
steblá preto
predstavujú
ist
die
Infektion
des
nachfolgenden
Weizens
durch
Fusariosen
zunächst
obrovské riziko. Často sa zaoranie dlhých kukuričných stebiel hlboko do pôdy
einmal za
weitgehend
Ein Steblá
Restrisiko
nur sehr
lange, nicht
považuje
vyriešeniegebannt.
problému.
sú vstellen
pôde však
iba zakonzervované.
vollständig bedeckte Stängelteile dar. Unbeachtet jedoch bleibt oft, dass
Keď je pôda na ďalší rok opäť oraná, dostávajú sa tieto steblá späť na povrch
die groben Stängel tief im Boden teils konserviert werden. Auch ein Jahr
pôdy,
kde kommen
môže dôjsť
k infikovaniu
následnej
plodiny. Pflugeinsatz
To je dôvod, prečo
später
diese
Reststoffe
nach erneutem
wiederbyanmalo
mulčovanie
predchádzať
orbe.die danach folgende Kultur infizieren. Daher
die Oberfläche
und können
sollte auch vor dem Pflug zunächst der Mulcher eingesetzt werden.
Pri minimalizačných technológiách bývajú často nasadené radličkové podmietače.
Beihrubšie
der Mulchsaat
werden
zunächst
tief lockernde
Grubberzinken
ein-že mateČím
a dlhšie budú
kukuričné
steblá
na povrchu,
tým viac hrozí,
gesetzt.
Je
gröber
und
länger
die
Maisstoppeln
sind,
desto
eher
wird
das
riál nebude do pôdy zapracovaný, ale len jednoducho rozhodený po povrchu.
Material nicht eingearbeitet, sondern auf der Bodenoberfläche abgelegt.
To Dadurch
spôsobujewird
často
vážne problémy pri zapracovaní osiva a klíčení. Najväčšie rioft bereits die Saatgutablage gestört und der Feldaufgang
zikoverschlechtert.
však spočíva vDie
infekcii
následnej
plodiny,
pšenice,
weitaus
größere
Gefahr
jedoch hubovými
liegt in derochoreniami
Infektion rodu
Fuzária.
Výsledkom
by
mohla
byť
vysoká
toxicita
mycotoxínmi,
ktorá
by mohla
des nachfolgenden Weizens durch Fusariumpilze, die das Maisstroh
Eineakhohe
Mykotoxinbelastung
(DON /
ZEA) des Erntegutes
byťzersetzen.
problémom,
sa plodina
využíva na následné
skrmovanie
alebo ďalší predaj.
kann die Folge sein - ein Drama für die Verwertung in der Fütterung bzw.
in lepšie
der Vermarktung.
Čím
je kukurica rozdrvená, tým lepší výsledok dosiahneme podmietacím
náradím, pretože rastlinné zvyšky nie sú len rozhrabané, ale rovnomerne zapraJe besser die Zerkleinerung des Maisstängels gelingt, desto besser kann
cované
do pôdy.das
Týmto
sa zamedzí
riziku bzw.
ochorenia
fuzáriami.
der Grubber
Material
einarbeiten
mit Boden
bedecken. Damit ist
die Fusariumgefahr gebannt.
ulčovacie systémy
Takto
vijačka
kukuričná
žiadnu–šancu.
So hatnemá
der Maiszu
̈ nsler
keine Chance
egal, ob mit oder ohne Pflug:
A
je
jedno,
či
oriete
alebo
neoriete:
potrebujete
mulčovač,
Zur Silomaisernte gehört der Mulchereinsatz!
ak chcete pestovať kukuricu na siláž!
Das
Körnermaisstroh
Mulčovanie
kukuričných zvyškov po kukurici
® ®
na zrno
MU-Farmer
beherrschen
mit
demstrojmi
MU-Farmer
Veľký výnos pri pestovaní kukurice na zrno je spojený s problémami, ktoré je
So gigantisch wie das Ertragspotential des Körnermaises sind auch die nach der
treba vyriešiť po zbere: ešte viac pozornosti musí byť venované boju proti vijačke
Ernte zu lösenden Probleme: Dem Maiszünsler und der Fusariumgefahr muss in noch
kukuričnej a riziku fuzáriových ochorení. Rovnako tak je potrebné sledovať orgastärkerem Maße begegnet werden. Zusätzlich sind Blattfleckenerreger (Turcicum)
nizmi spôsobujúce škvrny na listoch [Turcicum], ktoré prežijú v staršej kukuričnej
zu beachten, die am alten Maisstroh überdauern, wenn im Anbau erneut Mais folgt.
slame, keď rastie nová kukurica. Neskorý termín zberu, manipulácia s obrovským
Der späte Erntetermin, die Verarbeitung der enormen Strohmengen bei oftmals
množstvom hmoty v rôznych často vlhkých pôdnych podmienkach a časový tlak
feuchten Bodenbedingungen und die drängende Zeit zur Weizenbestellung stellen
na založenie porastu pšenice prináša rôzne problémy.
den Ackerbauern vor zusätzliche Herausforderungen.
Existuje len jedno riešenie:
Hier
gibt es –
nur
Lösung:ako je to len možné. Všetok materiál musí byť rozdrMulčovanie
takeine
intenzívne
Zerkleinerung
und
Zerfaserung
Das Material
muss
für die
tený tak rýchlo ako je to možné -asotointensiv
tak, abywie
bolmöglich.
“stráviteľný”
pre pôdne
organizmi.
Bodenorganismen
möglichst
schnell
"mundgerecht"
aufbereitet
werden.
Gelingt
Ak sa toto podarí, dochádza k okamžitému procesu rozkladu vďaka priaznivémudies,
so
kann dank
vergleichsweise
günstigen
C:N-Verhältnisses
eine schnelle
Rotte
pomeru
uhlíkades
a dusíka
v pôde. Tieto
rozkladné
procesy sú podporované
zmiešaeinsetzen.
Gefördert
werden
diese
Abbauprozesse
durch
die
Vermischung
mit
Erdním hmoty do hĺbky cca 10 až 15 cm. Všetko to však závisí od veľkosti rastlinných
partikeln,
also
der
intensiven,
aber
eher
flachen
Einarbeitung
in
die
Zone
bis
ca.
10
zvyškov.
bis 15 cm. Auch dies gelingt umso besser, je kleiner die Strohreste gemulcht wurden.
Početné experimenty nasvedčujú, že infikácia následnej plodiny pšenice myco-
Zahlreiche
Versuchsergebnisse
belegen
es: die Intensität
der
Zerkleinerung
steht in
toxínmi je priamo
závislá na intenzite
fragmentácie.
Rôzne
profesionálne
techniky
unmittelbarem
Zusammenhang
mit
der
Mykotoxinbelastung
des
nachfolgend
angebaua odborná kontrola môže zamedziť problémy pri pestovaní kukurice na zrno resp.
ten
Weizens.
Durch
professionelle
Gerätetechnik
und
gekonntes
Management
können
následnej plodiny. Základným predpokladom je však dôsledné mulčovanie. Dôležité
die
Probleme
des
Körnermaises
sogar
in
Mulchsaatverfahren
beherrscht
werden:
je však aj použitie toho správneho mulčovača, ale aj sejacieho stroja, vďaka ktoExzellente
Mulcherarbeit
dabei die erste
Prämisse.
Einarbeitungsgeräte
rému je semeno
vhodne ist
umiestnené
do pôdy.
SystémModerne
je ešte doplnený
použitím
und
Mulchsaatmaschinen
können
dann
die
Saat
erfolgreich
platzieren.
Eine Weizenodrôd pšenice s vysokou odolnosťou voči fuzáriovým ochoreniam s doplňujúcou
sorte
mit hoher
Fusariumresistenz,
zusätzlich geschützt durch einen flankierenden
ochranou
rôznych
fungicídnych prípravkov.
Fungizideinsatz, rundet das System ab.
ulčovacie systémy
Pestovanie plodín s nasadením mulčovačov
Aby mohol poľnohospodár úspešne
pestovať kukuricu na zrno, potrebuje
dvoch silných spolupracovníkov:
MU-Farmer® systém
a neporušený pôdny život!
Pestovanie plodín bez nasadenia mulčovačov
®®
Der
MU-Farmer
für
Strohmanagment
im Getreidebau
Systém
MU-Farmer
pridas
pestovaní
obilnín
Steigende
Erträge
Getreideanbau
gehen
einher
mit
Zvýšené
výnosy
pri im
pestovaní
obilnín sú
spojené
s väčším
größeren slamy,
Strohmengen,
die bei
Ernte den
Mähdrusch
objemom
ktorá vyvíja
tlakder
na prácu
kombajnov
vbelasten.
čase zberu.
Obzvlášťdann,
ak jewenn
už zrno
intenzívnej
Besonders
dievbereits
trockenen
produkcii
suché,
ale v dôsledku horších
Körner beiobilnín
intensiver
Produktionstechnik
oder witterungspoveternostných podmienok je slama ešte zelená,
bedingt aus noch unreifem feuchtem Stroh abgeschieden
spôsobuje to zníženie výkonu.
werden müssen,
sinktzhoršuje
die Druschleistung
stark
ab. GleichZároveň
sa zreteľne
kvalita drvenia
slamy,
zeitig
sich die Arbeitsqualität
des
Mähčo
máverschlechtert
za následok nerovnomerné
rozhodenie
v celej
šírke
pracovného záberu.
drescherhäckslers
hinsichtlich der Zerkleinerung und
Aj
najmodernejšie
sú výrazne
preťažené,
dertieVerteilung
auf die kombajny
volle Schnittbreite
deutlich.
Auch
ak
sú
podmienky
horšie
(vlhká
slama,
bočný
vietor,
moderne Mähdrescher werden dann überfordert, wenn
prevýšenie pozemku). Slama, ktorá bola zle podrtená
Bedingungen
nicht optimal
sind (hohe
Strohfeuchte,
adierozhodená
sa horšie
zapracováva
a je nutné
následne
Seitenwind,
Hanglage).
Schlecht
gehäckseltes
verteilpoužiť rôzne kombinácie náradia, ktoré aspoň und
sčasti
tes Strohtento
behindert
die Stoppelbearbeitung
erheblich und
eliminujú
negatívny
jav.
lässt sich nur unvollständig einarbeiten.
V tejto situácii sú potrebné robustné stroje s hlboko
pracujúcimi radličkami, ktoré ale na druhej strane
In dieser Situation sind breite, tief wühlende Schare und
vytvárajú rady slamy. Obzvlášť nebezpečný je tento
massive
Gerätekombinationen
erforderlich, die jedoch
jav
pri minimalizačných
technológiách.
andererseits
zum Schwaden
neigen.
Negative
Okrem
toho jewiederum
treba zohľadniť
riziko, ktoré
prinášajú
rôzne
nebezbečné
ochorenia,
ktoré Saat
dokážu
v slaAuswirkungen
auf die
nachfolgende
undprežiť
den Feldme
alebo
v
iných
častiach
pozberových
zvyškov
a
môžu
aufgang sind insbesondere dann zu erwarten, wenn die
spôsobiť
zníženie výnosov a kvality počas rotácie obilnín
Bestellung im Mulchsaatverfahren erfolgt. Zu beachten
(fuzáriové ochorenia, DTR - drechslera tritici-repentis).
sind außerdem gefährliche Krankheiten, die an Strohund Stoppelresten überdauern, und in engen Getreidefruchtfolgen Ertrags- und Qualitätsminderungen
verursachen können (Fusarien, DTR).
®
®
So
MU-Farmer
máte
situáciu
Mitsystémom
dem MU-Farmer
haben
Sie diese
Situation im Griff:
vždy pod kontrolou:
Der Mulchereinsatz auf der Stoppel nach dem Drusch
Použitím mulčovača po žatve na strnisku zaručuje
verbessertpozberových
die Größe und
Struktur
Strohhäcksel
skrátenie
zvyškov
ako der
aj ich
premiešanie.
erheblich.
Zusätzlich
werden
die
hinterlassenen
StopVyužitie mulčovača umožňuje pracovať kombajnom
peln tief
abgeschlagen.
höhere
Stoppel
stehen
vyššie
- ponechať
vysokéWerden
strnisko.
Tým sa
zníži zaťaženie
mláťacieho
mechanizmu
kombajna
a
v
kamenistých
gelassen oder wird sogar konsequent im "Hochschnittpodmienkach
zabránime
poškodeniu
stroja. Zvýšenie
Verfahren" gearbeitet,
wird
der Mähdrescher
erheblich
výkonu z plochy môže byť dosiahnuté pri rýchlosti
entlastet. Gesteigerte Flächenleistung durch Drusch7 km/h pri zníženej spotrebe (5 až 10 l/ha) a zlepšuje
geschwindigkeiten
bis ca. 7 km/h bei sinkendem Dieselsa
aj rozdelenie slamy.
verbrauch (5 bis 10 l/ha) und verbesserte Strohver-
Ďalšie
nákladov
sa môže dosiahnuť zapracovateilung zníženie
können erzielt
werden.
ním rozdrobených pozberových zvyškov do pôdy
sWeitere
ľahkýmKosteneinsparungen
náradím (krátke diskykönnen
alebo podmietač
sich ergeben, wenn
s úzkymi radličkami). Okrem toho je tu evidentný
die Einarbeitung
feinenrozkladu
Strohpartikel
mit infekcie
leichtzügigen
intenzívny
rozvoj der
pôdneho
a úroveň
Geräten
(Kurzscheibeneggen
oder
flach
arbeitenden
Grubz konkrétnych ochorení je výrazne znížená.
bern mit
schmalen
Scharen)výhodám
gelingt. Außerdem
sich
Vďaka
všetkým
jednotlivým
mulčovanialäßt
zostávajú
náklady
na
kúpu
mulčovača
obrovským
prínosom.
eine deutlich schnellere Rotte beobachten: Das Bodenleben wird gefördert und der Infektionsdruck spezifischer
Krankheiten merklich gesenkt. Durch die Summe aller
Vorteile verbleibt nach Abzug der Kosten des Mulchereinsatzes ein satter Mehrgewinn.
ulčovacie systémy
Gleicht
Stoppelsturz
eher einer
„Strohbearbeitung“
odernásledné
stellt
Ide vám
priIhr
vašej
práci o “zakrytie
slamy”
alebo vás zaujíma
er primärpôdy
eine „Bodenbearbeitung“
dar?života?” Uprednostňujete
spracovanie
pre podporu “pôdneho
rýchle,
plytké alebo
pomalé
a hlbšie
spracovanie
Bevorzugen
Sie lieber
eine
schnelle
Arbeit flachpôdy?
im und über dem
Boden oder arbeiten Sie lieber langsam in tiefen Bodenschichten?
Mali by ste sa predovšetkým zamerať na tú časť vrstvy pôdy,
ktorá
je v nedostatočnej
štrukturálnej
kondícii.
Richten
Sie generell die
notwendige Lockerungstiefe
primär nach
V každom
prípade je dôležité
vyhnúť sa
nedostatočnému
drteniu
dem Strukturzustand
des Bodens
aus.
In allen Fällen müssen
®
a nerovnomernému
rozdeleniu
Systém MU-Farmer
vám
schlechte Häckselqualität
undhmoty.
ungleichmäßige
Strohverteilung
pomôže
savermieden
tomu vyhnúť.
immer
werden. Dabei hilft Ihnen der MU-Farmer®.
ulčovacie systémy
®
Výhody
systému
MU-Farmer
pri ®nasadení
Die Vorteile
des
MU-Farmer
-Systems
repky
ozimnej v osevnom postupe:
in Rapsfruchtfolgen
Straty na úrode sú do určitej miery neovplyvniteľné a v závislosti na počasí
k nim dochádza v rôznom rozsahu najmä počas obdobia dozrievania alebo
zberu.
Zrná, ktoré pred zberom vypadajú alebo sú to straty spôsobené
Ernteverluste im Rapsanbau sind unvermeidbar und liegen je nach Wittekombajnom, sú v pôde až 10 rokov schopné vyklíčiť. Pri následnej plodine
vor allem
während
der Abreife
dem eingesetzten
Erntevrungsverlauf
osevnom postupe
je nutné
vysporiadať
sa sund
rastom
repky v rôznych
plodiverfahren
in beträchtlichen
Größenordnungen.
Gelingt
es nicht,
nách
(cukrová
repa, zemiaky),
čo nezaručuje vždy
úspech.
Taktodieses
vyrastené
Ausfallkorn
möglichst
vollständig
zumTo
Auflaufen
zu bringen,
so bleiben adie
rastliny
repky
tu spôsobujú
problém.
je však menšie
zlo: nematódy
ďalšie
nebezpečné
choroby
repky
sa
môžu
ďalej
rozširovať.
V
úzkej
rotácii
plodín
Körner bis zu 10 Jahre keimfähig. In den Folgekulturen muss der Durch- je
tu
riziko, že po
opätovnom
zasiatí
repky- invyklíči
viacero rastliniek
zo(Rüben,
semien
wuchsraps
ständig
bekämpft
werden
verschiedenen
Kulturen
ponechaných v pôde ako z výsevu.
Katoffeln) gelingt dies nicht immer vollständig. Ernteerschwernisse sind das
kleinere
Nematoden
gefährliche
Rapskrankheiten
können
Je
pretoÜbel:
dôležité,
aby smeund
v čoandere
najvyššej
miere podporili
klíčenie vypadaných
sich weiter
vermehren.
engen Fruchtfolgen
besteht
die Gefahr,
dass nach
semien.
Tieto
zrná pretoInnemôžu
byť za žiadnych
okolností
pochované.
®
MU-Farmer
simehr
s týmPflanzen
poradí najlepšie.
Sací účinok kladív
nadvihne
všetok
der Rapssaat
aus dem Samenvorrat
im Boden
auflaufen
materiál,
malé,
ale
ťažké
osivo
repky
spolu
so
semenami
burín
je
uložené
na
als aus dem gedrillten Z-Saatgut.
vlhkom povrchu pôdy a pokryté ľahkou vrstvou pliev – ideálne pre klíčenie
a vzchádzanie jemných semien. Zároveň sú dlhé a objemné stonky repky
Wichtiges rozdrvené,
Ziel ist es daher,
daskuAusfallkorn
möglichstpozberových
vollständig zum
Aufintenzívne
čo vedie
rýchlemu rozkladu
zvyškov.
laufen zu bringen. Dazu dürfen die Körner keinesfalls vergraben werden.
®
Beste Effekte
erzielt
hier der MU-Farmer
. Durch
denhubových
Saugeffekt
der
Výsledkom
toho
sú reprodukčné
schopnosti
rôznych
ochorení
(najmä
phoma)
znížené
a
infekcia
tak
prudko
klesá.
Deštrukcia
stoniek
Hammerschlegel wird das gesamte Material aufgenommen, die kleinen
rovnako
zamedzuje
rozširovaniu
poľných
slimákov. Po
poraste
nie je
aber schweren
Rapskörner
wie auch
Unrautsamen
werden
aufrepky
der feuchten
potrebné ďalšie hlboké spracovanie pôdy z dôvodu prekyprenia koreňovým sysBodenoberfläche abgelegt und von der leichten Spreuschicht bedeckt témom porastu repky. Po mulčovaní vznikajú preto ideálne podmienky
idealďalšie
für Keimung
und
Auflauf der
feinen
Samen.sejbu.
Gleichzeitig werden die
pre
pracovné
operácie
alebo
pre priamu
langen, sperrigen Rapsstängel intensiv zerschlagen. Dies führt zu einer
schnellen Rotte der Erntereste.
Damit wird verschiedenen Pilzkrankheiten (allen voran Phoma) die Vermehrungsgrundlage entzogen und der Infektionsdruck sinkt. Auch den Ackerschnecken wird durch die Zerstörung der Stängel ein Rückzugsraum
genommen. Da die ausgezeichnete Bodengare nach dem Rapsanbau keine
tiefere Lockerung erfordert, schafft der Mulchereinsatz beste Voraussetzungen für eine Mulchsaat mit sehr flach arbeitenden Geräten oder gar
für die Direktsaat.
ulčovacie systémy
Der Rapsanbauer
mussdbať
nachajder
Pestovateľ
repky musí
naErnte
dlhodobé
viele
langfristige
Folgewirkungen
beachten.
dôsledky po zbere. Je nutné vykonávať citlivé
Feinfühlige Vorgehensweisen sind angesagt.
zásahy.
Professionelle poľnohospodári
Landwirte setzenpoužívajú
zur ProblemProfesionálny
sys-®
lösung
nach
dem
®Rapsanbau den MU-Farmer
tém MU-Farmer , aby vyriešili problémy po
ein, die Grundlage für einen sorgenfreien Acker
zbere
repky a pripravili ideálne
bis zum nächsten Rapsanbau.
podmienky pre budúcu plodinu.
®
Der
Nutzen
des
MU-Farmer
®
Výhody systému MU-Farmer pri využívaní
im Zwischenfruchtanbau
medziplodín
v osevnom postupe:
Porasty
medziplodín, ktoré chránia
pôdnou
eróziou, upravujú
Zwischenfruchtbestände,
die zum pred
Schutz
vor Bodenerosion,
zur Verbespôdnu
štruktúru
alebo rovnováhu
pôde, často veľmi
serung
der Bodenstruktur
und /humusu
oder derv Humusbilanz
genutzt werden
ovplyvňuje
odroda in
a termín
pre výsev
začiatkom
kvitnutia oftmals
neskorosehr
können, werden
Abhängigkeit
von zo
Sorte
und Saattermin
na jeseň. V tejto fáze dochádza k drevnateniu stoniek (lignifikujú)
kommen
im Spätherbst
zur zasiahnutá
Blüte. In diesem
Stadium
a mastig
slama jeund
ešte
tvrdá ajnoch
napriek
tomu, že bola
mrazom.
beginnt die Verholzung der Stängel durch Lignineinlagerung - das Stroh
bleibt
auchspracovávaná
nach Frosteinwirkung
Keď
je pôda
následnezäh.
na jar, hmota sa zachytáva na
náradie a nedochádza k jej rozbitiu, čo prináša problémy pri siatí.
AkBei
sader
všakBodenbearbeitung
takéto porasty pomulčujú
systémom
MU-Farmer®,
im Frühjahr
wird dieses
Material im Grubber
je zaručený úspech pestovania následnej plodiny. Umožňuje nám to
mitgezogen und zerbricht nicht, saattechnische Probleme sind vorprotiež výsev do mulču (cukrová repa, kukurica), čím šetríme zásobami
®
grammiert.
pôdnej
vlahy. Werden solche Aufwüchse mit dem MU-Farmer gemulcht,
dann gelingt die Mulchsaat z.B. von Zuckerrüben oder Mais sicher.
Systém MU-Farmer® je veľmi dôležitý pri nasadení medziplodín,
®
ktoré
sú určené ist
na der
boj proti
nematódam.
Aby sa toto dosiahlo, musia
Unverzichtbar
MU-Farmer
in Zwischenfruchtbeständen,
die
byťsehr
odrody
horčice
zasiate
čo
najskôr,
aby
začali
čo
najskôr
kvitnúť.
gezielt zur Nematodenbekämpfung eingesetzt werden. Dafür
Ak chceme zabrániť tvorbe nežiadúcich semien, musíme hmotu
müssen
Senf- oder
Ölrettichsorten
früh gesät werden und
včas pomulčovať.
Špeciálne
odrody s möglichst
vysokým obsahom
blühen dadurch
sehr
Vermeidung
der Samenausbildung
glicosinulátov,
ktoré
sú schnell.
vhodné Zur
na podporu
pôdneho
života.
muss der Bestand dann rechtzeitig gemulcht werden. Spezielle Sorten
Akmit
je porast
zelený,
naplnený vodou,eignen
intenzívnejšie
zmulčuje
sehr hohen
Glicosinulatgehalt
sich zursa
„BIOFUMIGATION“.
a následne zapracuje do pôdy, vďaka tomu dochádza k uvoľneniu
isothiocyanatov, ktoré majú nematicídny a fungicídny účinok.
Wird der noch grüne, stark wasserhaltige Pflanzenbestand intensiv
Tieto účinky môžu byť užitočné v spojení so špeciálnymi problémami
und in den
Boden
eingearbeitet,
werden
prizermust
raste cukrovej
repy
a zemiakov
– obvzlášť,
ak nieIsothiocyanate
sú v pôde
freigesetzt,
die
eine
nematizide
und
fungizide
Wirkung aufweisen.
prítomné dezinfekčné elementy.
Im Rüben- und Kartoffelanbau können diese Effekte deutliche
Abhilfe gegen Spezialprobleme leisten - zumal chemische Bodenentseuchungsmittel nicht verfügbar sind.
Optimalizujte úspech vašej úrody
Optimieren
Sie denMU-Farmer
Erfolg Ihres®.
použitím
systému
Zwischenfruchtanbaus durch den
Einsatz des MU-Farmer®.
ulčovacie systémy
Príprava
na bezproblémové
spracovanie pôdy
a sejbu
Vorbereitung
für eine störungsfreie
Bodenbearbeitung
zvyšuje
výnosy a Leistungssteigerung
šetrí energiu kombináciouund
systému
und Aussaat.
Energieeinsparung
®
a jeho partnerov.
MU-Farmer
durch Kombination:
Der MU-Farmer® und seine Partner
Intenzívne
mulčovanie a rovnomerné
rozloženie
pozberových
zvyškov so systémom
Intensive Zerkleinerung
und gleichmäßige
Verteilung
von Ernterückständen
mit demMU-Farmer
MU-Farmer®®hneď
direkt
po
žatve
zaručuje
bezproblémovú
prípravu
pôdy.
Podľa
princípu:
jednoducho
a
dobre
rozdrvený
materiál,
nach der Ernte ermöglichen eine störungsfreie Bodenbearbeitung. Nach dem Prinzip: einfach schnell
ktorý je následne pohodlne zapracovaný a zmiešaný do pôdy aj za často komplikovaných podmienok počas
und flach läßt sich auch unter oft schwierigen Herbstbedingungen das kurzgehäckselte Material gut
jesene. To všetko zaručuje to najpresnejšie uloženie osiva a klíčenie tej najvyššej úrovne.
einarbeiten und einmischen. So werden exakte Saatgutablage und hohe Feldaufgänge gewährleistet.
Väčšinou nie je dostatok času, jednotlivé pracovné operácie sú často na tesno a palivo je drahé.
®
Odpoveďou
je kombinovanie
pracovných operácií.
nespojiť
mulčovanie
systémomist
MU-Farmer
Arbeitszeit ist
knapp, Feldarbeitszeitspannen
sind Prečo
oftmals
nur kurz
und Dieselkraftstoff
teuer.
so
zariadením
na prvé
spracovanie
po žatve?Warum also nicht die Mulcharbeit des
Das
spricht immer
für plytké
die Kombination
vonstrniska
Arbeitsgängen.
MU-Farmer® mit einem Gerät zur ersten flachen Stoppelbearbeitung kombinieren?
Vďaka dnešným traktorom je možné tento systém namontovať dopredu aj dozadu. To však znamená,
že tento systém musí byť starostlivo zladený (hydraulické spojenie, pracovná hĺbka, potrebná rýchlosť
Systemschlepper
alebo
výkon atď.). mit zwei gleichwertigen Anbauräumen, aber auch moderne leistungsstarke StandardSchlepper ermöglichen solche Kombinationen. Dies erfordert jedoch eine detaillierte technische
Séria
strojov MU-Farmer
ponúka
mnoho kombinácií.
Opýtajte sa násArbeitsbreiten,
– so systémomnotwendige
Abstimmung
der Geräte ®imvám
Frontund Heckbetrieb
(Hydraulikanschlüsse,
®
MU-Farmer
nájdeme
vždy
nejaké
riešenie.
Fahrgeschwindigkeiten, Leistungsbedarf etc.)
Die Mulcherbaureihe MU-Farmer® bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten.
Sprechen Sie uns an - mit dem MU-Farmer® finden wir immer eine Lösung!
®
®
MU-Farmer
systém
v detaile
Das
System
MU-Farmer
im Detail
Großvolumiges,uzavretá
geschlossenes
Veľkoobjemová
skriňa mulčovača
z vysokokvalitnej
jemnozrnnej
Mulchergehäuse
aus Feinkornstahl
ocele
vymeniteľnými
opotrebiteľnými
QSt/Es mit
austauschbaren
Verschleißčasťami a bočnými klzákmi a 2 radmi
einlagen und Verschleißkufen und
vysoko zušľachtených kyvadlových
2 Reihen schwerer
Pendelschutzochranných
klapiek vytvorených
aus ocele.
Federstahl
zklappen
pružinovej
Laufruhiger,
großvolumiger
DoppelspiralPokojne
bežiaci,
masívny rotor
so špeciálnym
uchytením pracovného
náradia
rotor (Wirkdurchmesser:
650 mm)
mit
do
špirály
(priemer
rezu:
650
mm)
hoher Schnittfrequenz für hohe Durchs vysokou frekvenciou rezu a veľkou
satzleistungen und sehr gute Arbeitsquapriechodnosťou hmoty a veľmi
lität*, innenliegende
Lagerung
mit
kvalitným
rezom*, vnútorné
ložiská
übergreifenden
Wickelsú
s prekrytím –Lagerschalen
ochrana predals
cudzími
telesami.
und Fremdkörperschutz
Schwerer,
sehr stabiler
Ťažké,
špeciálne
drviace kladivá “M”
“Farmer”
(lisované, 2.75
kg),
„M“-Hammerschlegel
„Farmer“
3-ročná
záruka
na
zlomenie,
zlomenie
vhodné
(Rollenwalzung, 2,75 kg),
aj na prácu tesne nad zemou.
22 rady
priskruktovaných
líšt na krátke
schraubbare
Kurzhäckselleisten
in
rezanie
“žraločia plutva”
Segmentbauweise:
System „Haifisch(Müthing-Patent)
eštefür
vyššiu
flosse“ (Müthing - pre
Patent)
eine
efektivitu mulčovania.
Robustná
prevodovka
s voľnobežkou
Großvolumiges
Kegelradgetriebe
mit
pre
ten Auflageflanken
najvyšší prenosfür
výkonu
breiten
hohe Leisatungsübertragung
krátkodobé špičkové
zaťaženie
und Puffer bei kurzpri 1000 ot/min.
Vysokodimenzované
remene
Groß dimensionierteklinové
federuntersstütze
automatickým
napínaním mit
Keilriemenspannung
a s kontrolným otvorom.
effektivere Zerkleinerung und
Zerfaserung*
fristiger Spitzenlast für 1.000 U/min
3 Jahre Bruchgarantie, auch
geeignet für sehr tiefe, bodennahe
Arbeit
einfacher Spannvorrichtung und
Kontrollöffnung im Keilriemenschutzkasten
Ťažké
vyhotovenie
kĺbového
hriadeľa InSchwere
Gelenkwelle
mit gehärtetem
snenrohr
tvrdenou
vnútornou
rúrkou
und Büchsenbodenschmierung
a mazaním púzdier.
Großeoporný
Stützwalze
Veľký
valec(Durchmesser:
(priemer: 244 mm)
s244
vnútornou
ochranou
mm) mitviacnásobnou
innenliegender,
mehrložísk,
a
mechanickým
nastavením
fach geschützter Lagerung, mechavýšky (čelné prevedenie).
nisch höhenverstellbar (Frontanbau)
Ďalšia
alternatíva:
otočné Laufräder
kolesá
Alternativ:
Schwenkbarer
(10.0/75-15.3 AW) v masívnom
(10.0/75-15.3 AW) in massiver
upevnení
s možnosťou mechanického
Ausführungvýšky
mit mechanischer
nastavenia
(zadné prevedenie).
Höhenverstellung (Heckanbau)
Nastaviteľné
MU-SOFA® hydropneumatické
odľahčenie:
Einstellbare hydropneumatische
Auflagedruckentlastung
MU-SOFA® :
Pre
čelne montované aund
ťahané
zadné
mulčovače.
für Frontanbaugeräte
geführte
Heckgeräte
®
MU-SOFA
je
nastaviteľné
hydropneumatické
odľahčenie, zur
ktoré
zaručuje zníženie
®
Das MU-SOFA ist eine einstellbare Entlastungsregelung
Verminderung
des
tlaku neseného náradia na nápravu a pôdu. Výsledkom je: lepšie riadenie, optimálne
Auflagedrucks angebauter Geräte auf den Boden. Dies führt im Ergebnis zu:
prispôsobenie
terénu, tlmenie kmitov pri odpruženej náprave, alebo kompenzácia
Besserer
der Bodenanpassung,
Schwingungsdämpfung
kmitov
priLenkfähigkeit
neodpruženej, Optimierung
prednej náprave,
odľahčenie a ochrana
ložísk,
bei gefederten bzw.
bei ungefederten
opotrebiteľných
častíImpulsausgleich
vedúcich k zvýšeniu
bezpečnosti Frontachsen,
počas práce, Entlastung
zvýšenie und
pracovného
komfortu
a šetrenie
nákladov.
Schonung von
Lagerungen,
Verschleißelementen
und tragenden Teilen und damit zu
erhöhter Einsatzsicherheit, mehr Arbeits-Komfort und Kosteneinsparungen
*weitere Info: Feldtest von LWK NRW und LFL Freising-Weihenstephan.
Fordern Sie unabhängige Testberichte an. Siehe: www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/technik
ulčovacie systémy
®®
MU-Farmer
systém
detaile
MU-Farmer
280 -v330
Front- oder Heckmulcher für Traktoren bis 220 PS
Ausstattung
Vybavenie
Stabilný záves pre predné alebo zadné uchytenie na trojbodový záves kategórie Il+Ill.
Vedenie stroja pomocou otočne uloženého závesu horného ramena.
Geräteführung über beweglichen, drehbar gelagerten Oberlenkeranschluss
Zadné uchytenie: nastavenie výšky a hĺbky mechanicky pomocou otočných kolies.
Heckanbau:
Höheneinstellung
über mechanisch
verstellbare,
schwenkbare Laufräder
Predné uchytenie:
nastavenie und
výškyTiefenführung
a hĺbky mechanicky
pomocou oporného
valca.
Stabiler Dreipunktanbaubock Kat. II+III für Front- oder Heckanbau
Frontanbau: Höheneinstellung und Tiefenführung über mechanisch verstellbare Stützwalze
MU-Farmer® ®670
MU-Farmer
670
Zadný mulčovač:für
preTraktoren
traktory dobis
300
koníPS
Heckmulcher
300
Vybavenie
Ausstattung
Super
stabilný,Dreipunktanbaubock
záves pre uchytenie Kat.
do zadného
trojbodového závesu
Superstabiler
III für Heckanbau
smit
postrannými
spevňovacími
tyčami
a
s
nakláňacím
zariadením vimuchytení
pre spodné ramená.
seitlichen Verstärkungsstreben und Schrägstellvorrichtung
Unterlenkeranschluss
Hydraulická
hora otočná transportná
náprava
kolesami.
Hydraulisch do
hochschwenkbare
Transportachse
mits Laufrädern
Rýchloupínacia
tyč prefürrýchle
pripojenie
pre transport
alebound
prácu.
Schnellkuppelstange
schnelles
Ankuppeln
in TransportArbeitsstellung
Vedenie stroja pomocou otočne uloženého závesu horného ramena.
Geräteführung über beweglichen, drehbar gelagerten Oberlenkeranschluss
Nastavenie výšky a hĺbky pomocou 4 mechanicky nastaviteľných kolies.
Höheneinstellung und Tiefenführung über 4 mechanisch verstellbare, schwenkbare Laufräder
ulčovacie systémy
MU-Farmer ®420/S
MU-Farmer
420/S
Vzadu na boku ťahaný mulčovač:
pre traktory
do PS
280 koní
Heck-Seitenmulcher
für Traktoren
bis 280
V kombinácii s prednými mulčovačmi: je možný pracovný
In Kombination mit Frontmulcher: Arbeitsbreite bis 6.9 m
®
záber až do 6.9 m.
Vybavenie
Ausstattung
Pripojenie
pomocou
samostatného
závesu na trojbodový záves
III.
Anbau über
gesonderten
Mulcher-Dreipunktanbaurahmen
Kat. kategórie
III
Hydraulicky
oje –Zugdeichsel
posun do pracovnej
polohy
alebound
do transportnej
polohy, umiestnené
za traktorom.
Hydraulischposúvateľné
verschwenkbare
für seitliche
Arbeitsgerade Transportstellung
hinter dem
Traktor
Do hora otočný podvozok pre transort.
Hochschwenkbare Transportachse mit Laufrädern
Nastavenie výšky a hĺbky pomocou 4 hydraulicky ovládaných kolies s ohraničením hĺbky a hydraulickým pružením.
Höheneinstellung und Tiefenführung über 4 hydraulisch zu betätigende Laufräder mit Tiefenbegrenzung
Vpredu
umiestnené oporné sklopiteľné koleso, s možnosťou otočenia 360°, výškovo nastaviteľné s ohraničením hĺbky.
und hydraulischer Dämpfungsfunktion
Ťažké vyhotovenie homokinetického kĺbového hriadeľa, dodatočne chránený povlakom “Rilsan” .
Vorlaufendes, hydraulisches einklappbares Tast-Laufrad, 360° drehbar, höheneinstellbar mit Tiefenbegrenzung
Schwere Weitwinkel-Gelenkwelle, zusätzlich „Rilsan“ beschichtet
MU-Farmer® 630/F
MU-Farmer
630/F
Predné alebo zadné mulčovače:
Front- oder Heckmulcher
Hydraulicky sklopné do výkonu 400 koní
Hydraulisch klappbar für Traktoren bis 400 PS
®
Ausstattung
Vybavenie
Superťažká stabilná
jednotka
s 2 hydraulicky
jednotkami a hydraulicky
poháňaným
Superschwere,
stabilemulčovacia
Mulchereinheit
für Schubfahrt
mit 2sklopiteľnými
hydraulisch einklappbaren
Geräteeinheiten
und hydraulisch
stredovým mulčovačom
(celkový
pracovný záber 6.3
angetriebenem
Mittelmäher
(Gesamtarbeitsbreite
6.3m).
m)
®
Samostatný,
stredovo zavesený
mulčovač
možnosťou sklonu aund
MO-SOFA
hydraulickým odľahčením.
Einzeln,
mittig aufgehängte
Mulchkörper
mit sNeigungsverstellung
Auflagedruckentlastung
MU-SOFA®
StabilnýDreipunktanbaubock
trojbodový záves kategórie
III+IV.
Stabiler
Kat. III+IV
KombinovanýTransporttransportný
poľný podvozok,Räder
kolesá(400/60-15.5
(400/60-15.5AW)
AW)360°
360°drehbar
otočné.
Kombiniertes
unda Ackerfahrwerk,
Hydraulicky nastaviteľná výška a hĺbka celej mulčovacej jednotky pomocou kombinovaného transportného
Hydraulisch verstellbare Höheneinstellung und Tiefenführung der gesamten Mulchereinheit über das kombinierte
alebo poľného podvozku a trojbodového závesu traktora.
Transport- und Ackerfahrwerk sowie die Dreipunkthydraulik des Traktors
Dodatočné jemné nastavenie hĺbky pomocou mechanicky nastaviteľných oporných valcov mulčovača.
Zusätzliche Vor- und Feineinstellung der Tiefenführung über die mechanisch verstellbaren Stützwalzen der Mulchkörper
ulčovacie systémy
®
MU-Farmer
®
MU-Farmer830/F
830/F
Predná a zadná mulčovacia kombinácia:
Front- und Heckmulcher Kombination
Hydraulicky sklápateľný s výkonom až do 400 koní
Hydraulisch klappbar für Traktoren bis 400 PS
Ausstattung
Vybavenie
Superťažká, stabilná mulčovacia kombinácia v prevedení “motýľ”
Superschwere, stabile Mulcherkombination
in "Butterfly"-Ausführung
dizajnovaná s MU-Farmer® 280 pre namontovanie dopredu
mit MU-Farmer® 280 für Frontanbau und einer gezogenen Mulcha ťahaná muľčovacia jednotka s dvomi sklápateľnými a posúvnymi
geräteeinheit mit 2 hydraulisch verschiebbaren, einklappbaren
ramenami prichytenými vzadu na trojbodovom závese traktora.
Geräteeinheiten im Heck
®
®
Frontanbau
Mulchgerät
MU-Farmer
280
mit zusätzlicher
AuflageČelne namontovaný
MU-Farmer
280
mulčovač
s dodatočným
®
®
hydraulickým odľahčením
, inštalovaný
na predný des
druckentlastung
MU-SOFAMU-SOFA
für den Einbau
in die Fronthydraulik
trojbodový záves traktora.
Traktors
Heckanbaueinheit wie MU-Farmer®®630/F (ohne Mittelstreifenmäher)
Dozadu namontovaný MU-Farmer 630/F (bez stredného
mit hydraulisch teleskopierbaren Tragarmen für die mittig aufgehanmulčovača) s hydraulicky teleskopickými podpornými ramenami
genen Mulchkörper und weitem Verschiebebereich bis zur Gesamtpre stredové uchytenie a široký rozsah posunutia až do pracovného
arbeitsbreite von 8.3 m
záberu do 8.3 m.
ulčovacie systémy
111 Jahre Zukunft aus Tradition
Ematech, s.r.o.
D-59494 Soest
Piešťanská
3 • 956 05 Radošina
Am+421(0)38/5398218
Silberg 23
tel.
Tel. +49 (0) 29 21 - 9 6510
fax
+421(0)38/5398216
Fax +49 (0) 29 21 - 7 30 80
e-mail:
[email protected]
[email protected]
www.ematech.sk
Wir
Mitglied:
Smesind
členom:
D-97215 Uffenheim
Am Brünnlein 2
Tel. +49 (0) 98 42- 98 66 - 0
Fax +49 (0) 98 42- 98 66 67
[email protected]
111
rokov - budúcnosť a tradícia
www.muething.com
www.muething.com
www.ematech.sk
www.shop.muething.com
Unterstützung bei der Erstellung des fachlichen Inhaltes in diesem Prospekt erfolgte durch den
Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Südwestfalen in Soest, Herrn Dipl. Ing. agr. Günter Stemann
Download

OBJAVTE SYSTÉM MU-FARMER®