Evid. číslo : …………….
Žiadosť o vyjadrenie k pripojeniu stavby
na VK v rámci stavebného povolenia / SP /
Kanalizácia M & M s.r.o.
Bratislavská 96
900 46 Most pri Bratislave
Žiadateľ : ……………………………………………………………………………….…………………………
Adresa
: ……………………………………………………………………………….…………………………
Žiadam o vyjadrenie k pripojeniu sa budúcej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
obce :……………………………………………………… , ulica ……………………….…………….. ,
parc.č.
…………………………………….
na verejnú kanalizáciu.
Prípojku žiadam pre nehnuteľnosť ( rodinný dom, obytný dom, záhrada, chata, podnikatelský objekt a pod. )
...................................................................................................................................……………………………..
Spôsob napojenia na kanalizáciu : samostatná prípojka
napojenie na prípojku koho
spoločná prípojka s
…………………………………
…………………………………
Údaje o nehnuteľnosti :
a) Obytný dom, rodinný dom, podnikateľský objekt
Počet :
__________________________________________________________________________
bytov
osôb
kúpeľna
WC
garáž
b) Množstvo odpadových vôd
c) Studňa :
áno - nie
………………………… m3 / deň
d) Žumpa :
e) Bazén napojený na kanalizáciu áno - nie
áno - nie
Objem bazéna :
Objem žumpy :
…………… m3
……………. m3
K žiadosti prikladám :
1. Kópiu katastrálnej mapy s vyznačením predmetnej parcely
2. Kópiu listu vlastníctva
3. Projekt kanalizačnej prípojky s umiestnením kontrolnej šachty /KŠ/ a napojením na verejnú kanalizáciu
4. Projekt odvádzania dažďových vôd z nehnuteľnosti
Dátum :
................................................................................
podpis žiadateľa
Download

Žiadosť o vyjadrenie k pripojeniu stavby na VK v rámci