ZADANIE
PRE
VYPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
(ÚPN – O)
MALÉ LEDNICE
Spracoval: Ing. N. Odnogová v spolupráci s Oľga Lednickou starostkou obce
Október 2012
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Obsah:
a. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MALÉ LEDNICE
str.4
b. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH ROZVOJOVÝ
PROGRAM OBSTARÁVATEĽA A VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA
str. 4
c. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE MALÉ LEDNICE
str. 5
d. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU PRE
ÚZEMIE OBCE VRÁTANE VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN VÚC A
AKTUALIZOVANEJ ÚPN VÚC
str. 6
e. ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA
str. 9
f.
str. 9
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE MALÉ LEDNICE
g. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY
str. 10
h. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU OBCE
str.11
i.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU OBCE
str.13
j.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE TECHNICKÉHO
VYBAVENIA
str.13
k. POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTNÝCH
SUROVÍN A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH
PÁSIEM, VRÁTANE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ STABILITY
ÚZEMIA
str.17
l.
POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
SYSTÉMOV
str.21
m. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA
str.24
n. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE,
URBANISTICKÉ A PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA, VRÁTANE POŽIADAVIEK NA
STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU
str.27
o. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKÉHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY
str.28
p. POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRÍPADNE URČENIE
POŽIADAVIEK NA HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
str.34
2
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
q. OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
A LESNEJ PÔDY
str.36
r. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ JE
POTREBNÉ RIEŠIŤ V PODROBNOSTI ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY
str.36
s. POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
str.37
t.
POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY str.37
u. POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU str.37
3
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
a.
DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MALÉ LEDNICE
Obec Malé Lednice nemá územný plán obce. V súčasnosti rastie potreba pre
obstaranie UPN-O ako strategického koncepčného nástroja z dôvodov :
 Obec nemá územný plán
 Rastie potreba zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj obce na základe
strategického , koncepčného a právne účinného nástroja
 Podporiť kompetencie obce viazané na stavebný zákon
 Potreba spracovať krajinno-ekologický plán pre zachovanie, skvalitnenie
a aktívnu ochranu životného prostredia , ktorý zároveň určí základné limity
a zásady využívania katastrálneho územia obce
 Potreba riešiť funkčné využitie a priestorové usporiadanie obce v súlade
s potenciálom obce
 Potreba reagovať na súčasné trendy vývoja, meniace sa požiadavky obyvateľov
na využívanie územia
 Určiť základné regulatívy rozvoja a využívania územia
 Vytvoriť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry územia
Cieľom procesu obstarania územnoplánovacej dokumentácie je získať územný
plán obce pre:
 koordinovanú realizáciu optimálnej rozvojovej urbanistickej koncepcie
priestorového a funkčného usporiadania obce a jej administratívneho územia,
 vecnú a časovú koordináciu urbanisticko-architektonických, krajinných
a územnotechnických rozvojových činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich
životné prostredie, prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v
súlade s celospoločenskými princípmi trvalo udržateľného rozvoja
 realizáciu zásad nadradených strategických koncepčných dokumentov - KURS,
UPN VUC TN v aktuálnom znení - do územno-technických a ekonomických
väzieb
 vytvorenie podmienok na plnohodnotné zapojenie obce do regionálnych štruktúr
osídlenia
 zabezpečenie návrhu optimálneho rozvoja obce, určenie regulatívov využitia
územia
Za danej situácie obec z vlastného podnetu začala obstarávanie územného plánu obce.
Riešené územie územného plánu obce Malé Lednice rieši územie s menej ako 2000
obyvateľmi ( 509 – k 31.12.2010), podľa zákona č.50/76 Zb. v platnom znení § 21 – od
spracovania konceptu územného plánu obce sa upúšťa.
Toto zadanie po objektivizovaní v procese prerokovávania s verejnosťou a dotknutými
orgánmi, samosprávou, dotknutými obcami a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami
v zmysle príslušných predpisov, bude po schválení Obecným zastupiteľstvom obce Malé
Lednice rozhodujúcim zadávacím dokumentom pre vypracovanie územného plánu obce
(ÚPN – O) Malé Lednice
Zadanie pre ÚPN – O Malé Lednice
je spracované na základe pôvodne
spracovaných P+R (marec 2012,, hlavný riešiteľ: Ing.arch. Zdena Brzá , AA 1770 a kol.)
Prieskumy a rozbory obsahujú analýzu súčasného demografického potenciálu, urbanistickoarchitektonického, územno-technického riešenia, stavu životného prostredia, ochrany prírody
a krajiny, údaje o ekologickej únosnosti územia, údaje o územných rozvojových možnostiach
sídla, definované problémové javy, strety záujmov, obmedzenia využitia prostredia obce a jej
katastrálnych území.
4
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
b.
URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA
ROZVOJOVÝ PROGRAM OBSTARÁVATEĽA
ÚZEMIA
VYJADRUJÚCICH
Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Malé Lednice bude v zmysle
ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie
a vecná a časová koordinácia činností v území.
Hlavným cieľom riešenia je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude
komplexne riešiť územný rozvoj obce, rozvojové možnosti a limity územia v súlade so
súčasnou platnou legislatívou a zároveň bude po schválení záväzným dokumentom pre obec
v procese povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja sídla.
Záväzné časti aktualizovaného ÚPN VÚC sú záväznými zásadami a pravidlami, ktoré
treba v riešení ÚPN – O aplikovať. Prieskumy a rozbory poslúžia hlavne pre detailnejšie
koncipovanie problémov v zadaní. PHSR obce Malé Lednice je programovým dokumentom.
Na základe týchto dokumentov však možno z hľadiska potrieb územného plánu ako
ciele v rozvoji územia obce uviesť nasledovné:

obec chce byť vidieckym sídlom menšej obecnej veľkosti v zázemí osídlenia mesta
Považská Bystrica so všetkým štandardom základnej občianskej a technickej
vybavenosti, zodpovedajúcim takémuto druhu sídla v systéme osídlenia zázemia
mesta Považská Bystrica a s vyššou kvalitou životného prostredia, ako môžu
dosiahnuť intenzívnejšie urbanizované územia miest k r.2025.

obec chce byť i naďalej súčasťou zoskupenia 14 obcí Mikroregiónu Strážovské
vrchy, pôsobiaceho v rámci okresu Považská Bystrica, vkladá do neho primeraný
potenciál pre turistiku ako i svoj kultúrnohistorický rozmer.

na území obce treba viac „udomácniť“ kultúrnohistorickú dimenziu obce, ktorú bude
využívať nielen trvale bývajúce obyvateľstvo, ale i návštevník, turista či prechodne
bývajúci občan chalúp.

treba mať v území viac pracovných príležitosti na podklade diverzifikovanej
ekonomiky založenej na miestnych prírodných, materiálnych, historických a ľudských
zdrojoch.

ochrana a tvorba prírodného prostredia ako súčasť kvalitného životného prostredia je
predpokladom pre primeraný rozvoj turizmu.
Urbanisticky to znamená, že primárnou funkciou územia obce zostane funkcia
bývania a poľnohospodárskej rastlinnej výroby, ku ktorej sa pridruží v území funkcia ochrany
a dotvárania prírodného prostredia.
Rozvoj diverzifikovaného výrobného potenciálu neprekročí rámec sekundárneho
postavenia tejto funkcie v podmienkach obce.
Vzhľadom na veľkosť obce ako aj prieskumami preverenú problematiku obce
neuvažuje sa s variantným riešením ani alternatívnym riešením návrhu ÚPN – O Malé
Lednice
c.
VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE MALÉ LEDNICE
Obec Malé Lednice z administratívneho hľadiska patrí do územia Trenčianskeho
samosprávneho kraja, do okresu Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec
v sústave Strážovské vrchy, podcelku Súľovské skaly, Súľovskoprečínska kotlina, na sútoku
riek Domanižanka a Bodianka.
5
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Riešeným územím ÚPN – O Malé Lednice je celé k.ú. obce Malé Lednice
o rozlohe 1 510 ha, vymedzené katastrálnymi hranicami. Leží na hranici Trenčianskeho
a Žilinského kraja , hraničí s nasledovnými katastrálnymi územiami obcí :
Trenčiansky kraj - okres Považská Bystrica
 Kardošova Vieska
 Domaniža
 Prečín
Žilinský kraj - okres Žilina
 Veľká Čierna
 Rajec
 Rajecká Lesná
 Fačkov
Záujmové územie obce predstavuje :

územie Považskej Bystrice s prevažne administratívnosprávnymi väzbami

územie Rajeckej kotliny s centrom Rajec, Rajecké Teplice s prepojením na
Žilinskú kotlinu s krajským mestom Žilina s prevažne ekonomickými
a sociálnymi väzbami

územie Súľovsko - prečínskej kotliny s kvalitným prírodným potenciálom
d.
POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU PRE
ÚZEMIE OBCE VRÁTANE VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN
VÚC
A AKTUALIZOVANEJ ÚPN VÚC
Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – Všeobecne
záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z 26.10.2011
(schválené uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 298/2011 dňa 26.10.2011 a nadobudlo
účinnosť dňa 11.10. 2011), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2
územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj, vyhlásenej nariadením vlády
Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.04.1998, v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z 23.06.2004, ktorým sa
vyhlasujú zmeny a doplnky (č. 1) záväznej časti územného plánu veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja vyhlásenej nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z. sú jedným zo
záväzných dokumentov pre riešenie ÚPN – O Malé Lednice.
ZaD č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vo svojej záväznej časti určujú niektoré
všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k
riešenému územiu.
I.
Na riešenie územného plánu obce Malé Lednice sa bezprostredne vzťahujú
nasledovné záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania:
1.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.8
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia
s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so
zachovaním špecifických druhov osídlenia
1.8.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve
založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností
1.8.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp.
6
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné
a životné prostredie vidieckeho priestoru
1.8.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického
vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke
priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči
urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života
2.
V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto
progresívnych aktivít podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto
zameraním na území kraja
2.12 na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie
územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním
prírodných hodnôt územia
3.3
Sociálna starostlivosť
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a
komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach
sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať
podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a
služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne
marginalizované skupiny obyvateľstva a deti
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych
služieb
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti
s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky
na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov
a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby
3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na
integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé
skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné,
multifunkčné zariadenia
4.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne
pamiatky, vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie,
pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie
a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky)
4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia
4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia
4.6.6 historické technické diela
5.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny,
ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor
limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.
7
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
5.2
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich
ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým
riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov
5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu
lesov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody
5.4. vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom
území kraja
5.5 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo
schválených krajských a okresných enviromentálnych akčných programov
5.16rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho
prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej
ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného
významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť
biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne
žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody
a krajiny.
7.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1 Cestná infraštruktúra
7.1.18 homogenizovať existujúcu trasu cesty II/517 v kategórii C 9,5/70-60
7.6 Hromadná doprava
7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry,
vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou
tarifnou politikou.
7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.2 Vytvoriť územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu
regionálnych cyklotrás na Považskú cyklomagistrálu:

Považská Bystrica – hranica Žilinského kraja Rajec (pripojenie na
Rajeckú cyklomagistrálu)
8.
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1 Energetika
8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja
8.2 Vodné hospodárstvo
8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky
Slovenskej republiky :
k)
zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV
v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov :
3. Aglomerácia Považská Bystrica
8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany
prírody a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
c)
zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu
intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové
pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou
rozvoja, hospodárstva,
f)
vytvoriť
podmienky
pre včasnú prípravu a realizáciu
protipovodňových opatrení,
8
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
g)
9.1
zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich
výstavbu a iné nevhodné činnosti
V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách
rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja.
Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov
na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych
záťaží.
9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho
odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s
právnymi predpismi EÚ.
9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s
právnymi predpismi.
9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj
recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom
separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov)
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním,
resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním,
a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky
energetického využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo
zhodnotiť.
9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a
zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich
stanovené emisné limity.
9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
Verejnoprospešné stavby
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd :
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách :
16. Aglomerácia Považská Bystrica
e.
ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA
.
V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska je územie obce Malé Lednice
charakterizované ako vidiecke územie s potenciálom pre zotavenie.
Hoci obec priamo nie je súčasťou hlavných rozvojových osí osídlenia, má
výhodnú polohu vzhľadom na okolité mestá :
v Trenčianskom kraji na Považskú Bystricu - 16,8 km (dostupnosť 20 minút)
v Žilinskom kraji
na Rajec
- 7,4 km (dostupnosť 10 min)
Rajecké Teplice - 14,2 km (dostupnosť 18 min)
a
na Žilinu
- 28,2 km (dostupnosť 34 min)
Z pohľadu územného plánovania (KURS a UPN VUC Trenčianskeho kraja,
v aktuálnom znení) a regionálnej politiky možno charakterizovať obec Malé Lednice:
9
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
vidiecke územie s potenciálom pre zotavenie
obec rozvíjaná v priestore
rozvojovej turistickej trasy s výhodnou
dostupnosťou k blízkym centrám turizmu
 osídlenie s charakteristickým rázom prícestnej dediny, kde sa žiada
rešpektovať urbanistický, ale najmä krajinársky ráz pre zachovanie
identity prostredia
 osídlenie vidieckeho priestoru s dominanciou mesta ako sídelného centra
Pri voľbe konkrétnej politiky rozvoja obce s ohľadom na jeho polohu v sídelnom
systéme, odporúča sa rozvíjať partnerstvo obce a blízkych miest, čo by malo byť
základným rozvojovým predpokladom dediny, ako aj plnohodnotného rozvoja miest.
Ďalším rozvojovým impulzom by mala byť kooperácia dedín medzi sebou.
Záujmové územie, ktoré bude riešené v územnom pláne, predstavuje výlučne
katastrálne územie Malé Lednice,


f.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE MALÉ LEDNICE
Na riešenie záujmového územia vplývajú nasledovné požiadavky :
 dodržať ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení ZaD č.2/2011
 podporovať rozvoj obce Malé Lednice ako vidiecke osídlenie s potenciálom
pre zotavenie
 podporovať kooperáciu medzi okolitými obcami v jednotlivých oblastiach
ekonomického, sociálneho, rekreačného rozvoja
rešpektovať
genofondovo významnú lokalitu flóry č.56 (podľa Aktualizovaného

R-USES okresu Považská Bystrica)
 rešpektovať chránené územia prírody :územie európskeho významu SKUEV
0256 Strážovské vrchy, chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské
vrchy,nadregionálne biocentrum NBc 4 Strážov – Sádecké vrchy,
nadregionálny terestrický biokoridor vedúci hrebeňom Súľovských vrchov
rešpektovať
výhľadové šírkové usporiadanie ciest : II/517 Rajec-Považská

Bystrica a III/517 010 Malé Lednice a ich ochranné pásma v zmysle zákona
č.135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb.
 rešpektovať určené prieskumné územie Šuja-Vidošová-dolomit s platnosťou
do 31.8.2014
rešpektovať
zosuvy

rešpektovať
koridor vonkajšieho nadzemného 400 kV elektrického vedenia

V495 Bošáca – Varín s jeho ochranným pásmom
 rešpektovať koridory VVN, VN vzdušných a podzemných vedení a ochranné
pásma všetkých druhov elektrických vedení v zmysle platnej legislatívy
 rešpektovať v súlade so zákonom 656/2004 Z.z. ochranné a bezpečnostné
pásma existujúcich plynárenských zariadení (VTL plynovod) slúžiacich na
rozvod zemného plynu
 rešpektovať skutočnosť, že celé územie obce Malé Lednice sa nachádza
v ochrannom pásme II.stupňa – vonkajšia časť prameňov Domaniža-Čertova
skala, Blatnica č.1-5
 rešpektovať vodný tok Lednický potok s jeho prítokmi, vrátane ochranných
pásiem
rozvojové
aktivity riešiť v súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred

povodňami
 rešpektovať ochranné pásmo lesa do vzdialenosti 50m od hranice lesných
pozemkov
 rešpektovať poľnohospodársku pôdu najlepších bonít
10
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
g.
ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY
Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje socio-kultúrne, demografické a ekonomické
procesy prebiehajúce na úrovni celej spoločnosti, čiastočne je aj odrazom významu obce
v štruktúre osídlenia a lokálnych zmien.
Obec Malé Lednice tvorí jedno katastrálne územie: k.ú. Malé Lednice, s rozlohou
15,09 km2. K 31.12.2011 tu žilo 509 obyvateľov a hustota obyvateľov na km2 dosiahla
hodnotu 33 osôb.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Malé Lednice k 31.12.
1784
1828
1996
2001
2002
483
411
545
534
531
2005
2006
2007
2008
2009
522
514
504
510
506
2003
527
2010
502
2004
528
2011
509
Zdroj: ŠU
SR KS, Trenčín
Pri
sčítaní ľudu, domov a bytov (k 05.2011) bývalo v obci Malé Lednice 506
obyvateľov. Mužov 253 a žien rovnako 253.
VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Štruktúra obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín poukazuje na
pravdepodobný trend vo vývoji v obci. Vysoké zastúpenie detí vytvára predpoklady
intenzívneho rastu obyvateľstva, vysoký podiel občanov v produktívnom veku signalizuje, že
v dlhodobom výhľade treba uvažovať s pomerne vysokým starnutím obyvateľstva.
Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov (SODB 2011) v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov):
113 ( 22,33% )
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54):
331 ( 65,41%)
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+):
62 ( 12,26% )
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Podobne ako v celej populácii Slovenska, aj v Trenčianskom kraji zaznamenávame
znižovanie podielu detskej zložky (0 - 14 rokov). Kým pred desiatimi rokmi (v roku 2001) sa
detská zložka na celkovom počte obyvateľov podieľala 17,7 % - ami (106 864 osôb), do
konca roka 2010 sa tento podiel znížil o 4,3 p. b. na úroveň 13,4 % (80 004 osôb).
Z pohľadu tejto štatistiky obec Malé Lednice má priaznivé demografické trendy.
Z hľadiska vekového zloženia je najväčšou skupinou obyvateľstvo v produktívnom veku (15 64 rokov), ktoré s počtom 331 osôb v roku 2011 tvorilo 65,41 % - ný podiel.
Vysoké percento predproduktívnej zložky a takmer o polovicu nižšie percento
obyvateľov v poproduktívnom veku predstavuje progresívny typ obce.
PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA
Predpoklad vývoja obyvateľov obce Malé Lednice pre návrhové obdobie vychádza
z návrhu posilňovania obytnej funkcie obce a vytvárania podmienok pre stabilizáciu a
postupný nárast počtu obyvateľov využitím polohového faktoru obce – predovšetkým v
nadväznosti na okresné mesto Považská Bystrica, ale aj blízke mestá Žilinského kraja :
Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Žilina .
11
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Obec Malé Lednice sa rozprestiera v malebnom údolí s dobrou dostupnosťou je teda
predpoklad posilnenia migračných tendencií, napriek tomu, že väčšina obyvateľov dochádza
za prácou mimo obce.
Obec
Obec
Malé
Lednice
Okres
Považská
Bystrica
Počet
základné Stredné Stredné s Vyššie
VŠ
Obyvateľov
Bez
maturitou odborné I.st
spolu
maturity
156
506
93
7 955
8 672
16 334
VŠ VŠ
Bez
nezistení
II.st III.st vzdelania
150
6
10
14
1
71
19
19 473
751
1
520
6
216
241
8 807
2 253
Vývoj domového a bytového fondu v obci charakterizujú početné prestavby
a nadstavby pôvodných rodinných domov, ktoré prevládajú najmä v centrálnej časti obce .
Nová bytová výstavba sa realizovala prevažne len v rámci zastavaného územia obce, kde
pre výstavbu rodinných domov a bytových domov boli určené okrajové časti zastavaného
územia, prieluky, záhrady, resp. ucelené nezastavané plochy v rámci štruktúry uličnej
zástavby obce.
Je zrejmé, že v obci je priebežná aktivita v stavebnom skvalitňovaní domového a
bytového fondu, pričom je rešpektovaná mierka aj architektúra stavieb. V centre obce je
viacero objektov, ktoré by mohli tvoriť po vhodnej rekonštrukcii jedinečné centrum obce.
Stavby typu „podnikateľské baroko“ sa v obci nevyskytujú.
Obec Malé Lednice má predpoklad - pri vhodnom nastavení regulatívov výstavbystať sa príjemnou typickou vidieckou obcou, .
h. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU OBCE
Hlavná kompozičná os zastavaného územia v k.ú. Malé Lednice je tvorená oblúkom
vodného roku Lednický potok resp. oblúkovitou trasou súbežne vedenej cesty II/517.
Prevládajúcej jednopodlažnej zástavbe (prízemné objekty s podkroviami) dominuje objekt
kaplnky Panny Márie situovanej v areáli cintorína.
S ohľadom na súčasný stav využitia územia a jeho hospodárske zázemie, s
prihliadnutím na konfiguráciu terénu katastra obce, orientáciu na svetové strany, možnosti
napojenia na cestnú sieť a siete technickej infraštruktúry je vhodné novú výstavbu riešiť
prevažne dostavbou prieluk, rekonštrukciou a modernizáciou existujúceho bytového fondu.
Nové plochy pre rodinné domy bude vhodné rozvíjať v priamej nadväznosti na
súčasne zastavané územie obce mimo ochranných pásiem všetkých druhov.
Súčasnú základnú občiansku vybavenosť doplniť športovo-rekreačnými plochami
a zariadeniami a zachovať i zvýrazniť pôvodnú historickú štruktúru sídla z hľadiska
urbanizmu aj architektúry.
Obec tvorí jedna základná sídelná jednotka (ZSJ) o rozlohe 1 510,557 ha.
Katastrálne územie Malé Lednice je typická kotlina s radovou potočnou
zástavbou, obklopená lesom. Kataster obce sa dá charakterizovať ako lesnatá krajina, ktorá
je od zastavaného územia tejto časti obce oddelená plochami trvalých trávnych porastov
a ďalších poľnohospodárskych pôd. Neusporiadaná zástavba rodinných domov sa rozvíja
12
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
popri hlavnej miestnej komunikácii a vedľajších spravidla súbežných s miestnymi vodnými
tokmi.
Občianska vybavenosť je sústredená v centre obce, kde sa nachádza obecný
úrad, kultúrny dom a obchodné prevádzky. V južnej časti zastavaného územia medzi cestou
II. triedy a miestnou komunikáciou sa nachádza cintorín s vybudovaným domom smútku.
V jeho areáli sa nachádza kaplnka Panny Márie, ktorá je výraznou dominantou obce.
Futbalové ihrisko nadväzuje na zastavané územie obce. Súčasťou širšieho centra sú aj
plochy a objekty menších výrobných prevádzok charakteru drobných remeselných výrob
a služieb. Väčšie výrobné územia sú zastúpené stolátstvom a hospodárskym dvorom
bývalého JRD, ktoré sú situované mimo zastavaného k.ú.Malé Lednice.
Vyššie uvádzané prvky dávajú základ pre vymedzenie nasledovných funkčných
zón resp. funkčno-priestorových jednotiek v priestore k.ú. Malé Lednice:
 územia obytné, ktoré predstavujú podstatnú časť zastavaného územia vrátane
prvkov občianskej vybavenosti a plôch drobných výrob
 územia výrobné, ktoré predstavujú bývalý dvor JRD a stolárstvo
 územie občianskej vybavenosti – centrum obce
 územia športu, ktoré je možné vymedziť na podklade súčasného futbalového
ihriska
 územie rekreácie
 územia voľnej krajiny (TTP, orná pôda, NDV...)
 územia lesov (CHKO Strážovske vrchy)
 územie cintorína (vrátane kaplnky a domu smútku).
Požiadavky na kompozičné formovanie obce

rešpektovať limity prírodného charakteru, ohraničujúce zástavbu

rešpektovať limity antropogénneho charakteru (koridory VTL plynovodu a elektrických
vedení VVN), determinujúce plošný rozvoj obce

vymedzením nových rozvojových plôch prispieť ku celistvosti pôdorysu obce – uvažovať
s pokračovaním výstavby nad novou obytnou zónou

navrhnúť využitie priestorových rezerv a nezastavaných prieluk v uličnej fronte s cieľom
vytvorenia kontinuálneho uličného priestoru

urbanisticky vyčleniť a architektonicky podporiť identitu obecného centra vrátane
revitalizácie ostatných verejných priestranstiev

dobudovať polycentrický systém dotvorením ďalších uzlových priestranstiev

odporúčať revitalizáciu verejných priestranstiev v centre obce

pri návrhu obnovy, dostavby a novej výstavby rešpektovať pôvodný vidiecky charakter
zástavby, najmä jej výškovú hladinu a urbanistickú mierku jednotlivých objektov

regulovať maximálnu výšku zástavby za účelom zachovania konzistentnosti urbanistickej
štruktúry, ako aj priestorového pôsobenia hlavnej dominanty obce – kostola

výškové regulatívy vztiahnuť na špecifické priestorové celky – t.j. iné výškové regulatívy
stanoviť v centrálnej zóne obce a iné v okrajových častiach zástavby
13
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Požiadavky na kompozičné formovanie obce
 rešpektovať limity prírodného charakteru, ohraničujúcu zástavbu,
inundačné územie potoka, hranicu súvisiaceho lesného porastu,
hranicu CHKO Strážovské vrchy
 rešpektovať limity antropogénneho charakteru( koridory VTL,
plynovodu, a elektrické vedenia VVN sietí)
 pri návrhu obnovy, dostavby a novej výstavby rešpektovať pôvodný
vidiecky charakter sídla, najmä jej výškovú hladinu a urbanistickú
mierku
 regulovať maximálnu výšku zástavby za účelom zachovania
konzistentnosti urbanistickej štruktúry, výškové regulatívy vztiahnuť na
špecifické priestorové celky – t.j. iné výškové regulatívy stanoviť
v centrálnej zóne obce a iné v okrajových častiach zástavby
 navrhnúť využitie priestorových rezerv a nezastavaných prieluk v
uličnej fronte s cieľom vytvorenia kontinuálneho uličného priestoru
 profilovať centrum obce vrátane revitalizácie verejných priestranstiev
v centre obce a v celej obci
i.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU OBCE
Obec Malé Lednice nestanovuje a nepredpokladá žiadne zásadné požiadavky
smerujúce k celoplošným asanáciám a prestavbám stavebného fondu. Žiada sa však, aby
spracovateľ vytypoval starý bytový fond a stanovil reálne regulatívy a zásady postupnej
modernizácie a obnovy domového fondu, hlavne v najstaršej polohe. Ďalej žiada definovať
regulatívy na úpravy objektov existujúcej občianskej vybavenosti, navrhovanej vybavenosti
ako i plôch a objektov výrobného charakteru. Regulatívy a zásady musia smerovať k tomu,
aby sa zvýraznila identita obce, miestny kolorit pôvodných stavieb, zvýšila architektonická
úroveň a v konečnom dôsledku vzrástla kvalita urbanistického riešenia obce ako súčasť
celkového riešenia kvality životného prostredia obce. Ďalej je potrebná revitalizácia
centrálnej časti obce s dôrazom na verejné priestranstvá.
j.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
TECHNICKÉHO VYBAVENIA
ROZVOJA
DOPRAVY
A
KONCEPCIE
Doprava


Cestná doprava
Základnú dopravnú os v obci tvorí cesta II/517, ktorej trasa je v území stabilizovaná.
Cesta tretej triedy III/517010 Malé Lednice
je hlavnou kompozičnou osou.
Výhľadové šírkové usporiadanie ciest:
v zastavanom území v nasledovných kategóriách a funkčných triedach
cesta II. triedy v kategórii MZ 12,0 (11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 a vo funkčnej triede B2
cesta III. triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73
6110.
14
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
-
mimo zastavané územie v nasledovných kategóriách
cesta II. triedy v kategórii C 9,5/70
cesta III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101.
Miestnu dopravnú sieť tvora miestne komunikácie s asfaltovou povrchovou úpravou.
Nevyhovuje šírkové usporiadanie ciest.
Križovatky sú v súčasnom období ako bodové závady, preto križovatky je v návrhu
potrebné preriešiť a dopravne i stavebne upraviť.
Miestne komunikácie zabezpečujú dostupnosť medzi jednotlivými časťami obce.
Účelové poľné a lesné cesty (spevnené a nespevnené) sprístupňujú časti katastrov.
Železničná doprava
V k.ú sa nenachádzajú železničné trate, najbližšia železničná stanica sa nachádza
v meste Rajec vo vzdialenosti 8 km.
Cyklistická doprava
Obec Malé Lednice je napojená na sieť cyklotrás, cez regionálne cyklotrasy sa napája
aj na červenú Považskú cyklomagistrálu vedúcu údolím Váhu.
Červená cyklotrasa ev. číslo 024: Žilina - Turie - Rajecké Teplice, Poluvsie - Konská Rajec - Domaniža - Považská Bystrica, žel. Stanica o celkovej dĺžke 50 km, ktorú spravuje
SCK.
Cyklotrasa začína na Vážskej cyklomagistrále v Orlovom. Mostom cez Váh prejdeme do
Považskej Bystrice. Tu križujeme hlavnú cestu a po ceste č. 517 pokračujeme cez Prečín,
Domanižu, Malé Lednice a Veľkú Čiernu až do Rajca. Z námestia trasa prejde ponad
Rajčianku a pokračuje smerom na Malú Fatru do Kamennej Poruby. Ďalej ideme do Konskej.
Tu odbočíme vpravo, na ďalšom rázcestí vľavo do Rajeckých Teplíc. Popri jazere a
termálnom kúpalisku prejdeme k železničnej stanici v Poluvsí. Tu trasa končí. Jej druhý úsek
začína pred Porúbkou. Popri Turskej skale stúpame do Turia a Višňového. Odtiaľto
klesneme do Rosiny. V strede obce odbočíme doľava a prechádzame do Bytčice. Odtiaľto
poľnou spojkou prídeme na okraj Žiliny, na sídlisko Solinky, kde trasa končí.
Autobusová doprava
Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD a.s.Trenčín, prevádzkareň Považská Bystrica.
V obci je pomerne dobré autobusové spojenie a to hlavne s Považskou Bystricou. Ďalej je
možné sa dostať autobusom do Rajca. Prepojene s okolitými mestami je pomerne dobré.
Statická doprava
Plochy statickej dopravy sa nachádzajú pred objektom obecného úradu, kultúrného
domu, cintorínom. Sú v neuspokojivom stavebno-technickom stave. Pre individuálnu
automobilovú dopravu sa za plochy statickej dopravy považujú plochy pre odstavovanie
vozidiel na pozemkoch rodinných domov resp.v garážach rodinných domov.
Pešia doprava
Chodníky v obci nie sú vybudované . Pre výhľadové obdobie je treba uvažovať
jednostranné vybudovanie chodníka pre peších pozdĺž cesty II/517 v miestach autobusových
zastávok.
Letecká doprava
Najbližšie letisko je v Žiline.
15
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Malé Lednice je zásobovaná pitnou vodou zo štyroch vodných prírodných prameňov,
z ktorých je napojených cca 174 obyvateľov. Ostatní obyvatelia sú napojený z vlastných
studní.
Požiadavky na riešenie koncepcie zásobovania pitnou vodou

Navrhnúť v obci zásobovanie pitnou vodou a vybudovanie rozvodov vody pre nové
rozvojové lokality

v návrhu vypracovať bilancie potrieb vody pre existujúcu a navrhovanú výstavbu
Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd
Obec Malé Lednice nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Odpadové vody sa zhromažďujú
do žúmp a septikov rodinných domov.
Požiadavky na riešenie koncepcie kanalizácie obce

navrhnúť vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci, vrátane napojenia na čistiareň
odpadových vôd do Domaniže

odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)
Zásobovanie energiami
Elektrická energia
Trenčiansky kraj je na energetické siete napojený sústavou 400 kV vedení odvinutých
z nadradených uzlov Bošáca, Križovany, Bystričany, Považská Bystrica a Senica.
Spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou sa ešte zvýši dostavbou TR 400/110 kV
Bošáca a uvažovanou TR 400/110 kV Považská Bystrica spolu s prívodmi 400 kV do nej.
Z týchto nadradených transformovní sú napájané 110 kV vedeniami transformovne VVN/VN.
Katastrálnym územím obce Malé Lednice prechádza vonkajšie nadzemné 400 kV
elektrické vedenie V495 Bošáca – Varín.
Južným okrajom obce prebieha trasa 100 kV vedenia č.7661 Rz Rajec-Hc Ladce.
Prenos elektrickej energie v území Trenčianskeho kraja sa uskutočňuje po nadradenom
systéme ZVN a distribučnej sietí VVN:
na úrovni 220 kV medzi uzlami:
na úrovni 400 kV medzi energetickými uzlami
rozvod elektrickej energie do centier jednotlivých regiónov sa prevádza vzdušnou 110 kV
sieťou.
rozvody VN – 22 kV – ide prevažne o vzdušné siete pre distribučné
16
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Požiadavky na riešenie koncepcie zásobovania elektrickou energiou
Veľmi vysoké napätie
Pri návrhu je potrebné dodržať ochranné pásma všetkých 400,110 kV vedení v zmysle
platnej legislatívy.
Vysoké napätie
Pri návrhu je potrebné dodržať ochranné pásmo existujúcich VN vzdušných a podzemných
vedení v zmysle Zákona č.656/2004 Z.z. Prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť
ako zemné káblové.
Nízke napätie
Vedenia v zastavanom území riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu
zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie.
Trafostanice
Navrhované trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA.
Umiestnenie navrhovaných trafostaníc riešiť tak, aby NN výroby z jednotlivých trafostaníc
nepresahovali dĺžku 350 m
Plynofikácia
Severnou časťou katastra obce Malé Lednice prechádza trasa VTL plynovodu
„Severné Slovensko“ o parametroch DN 500 PN 64, z ktorého je napojená obec na zemný
plyn, cez VTL prípojku DN 100 PN 64 a regulačnú stanicu plynu VTL/NTL.
V obci sú rozvody nízkotlaké, vedené väčšinou pozdĺž trasy zberných a prístupových
komunikácií. Návrh uvažuje s rozšírením jestvujúcej plynovodnej siete, na ktorú budú
napojené navrhované rodinné domy.
K.ú. Malé Lednice je plynofikované na 100%. Zásobovacím zdrojom plynu pre obec je VTL
plynovod Žilina – Považská Bystrica, regulačná stanica RS 1200 pre obec. Obec je
celoplošne splynofikovaná s tlakom plynu do 0,1 MPa. V obci sú rozvody nízkotlaké, vedené
väčšinou pozdĺž trasy zberných a prístupových komunikácií. Návrh uvažuje s rozšírením
jestvujúcej plynovodnej siete, na ktorú budú napojené navrhované rodinné domy. Do plôch
s novou zástavbou bude navrhnutá STL sieť materiálom LPE D 63.
Požiadavky na riešenie koncepcie zásobovania plynom

rešpektovať existujúce trasy vysokotlakových plynovodov a ich ochranné a bezpečnostné
pásma

navrhnúť zásobovanie plynom rozšírením siete strednotlakových plynovodov do nových
rozvojových lokalít
Teplo
V k.ú. Malé Lednice je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na
báze spaľovania plynných palív a v malej miere elektrickou energiou. RD sú zásobované pre
vykurovanie a prípravu TÚV väčšinou z vlastných zdrojov tepla a to formou malých kotlov,
príp. etážové vykurovanie na báze zemného plynu, TÚV prietokovými ohrievačmi. Prevažná
časť OV je zásobovaná pre vykurovanie a prípravu TÚV väčšinou z domových a blokových
kotolní na báze zemného plynu. Menšia časť objektov OV ako zdroj tepla využíva elektrické
akumulačné pece a na prípravu TÚV el. prietokové ohrievače. Plynofikácia obce veľkou
mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po komplexnej plynofikácii obce
došlo k úplnej zmene používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív čo je nesporne
prínosom v prospech zlepšenia ŽP.
Uvedený stav bude vyhovujúci i pre návrhové obdobie, z ktorého sa bude odvíjať
i plynofikácia pre navrhované objekty RD v obci.
17
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Požiadavky na riešenie koncepcie zásobovania teplom

počítať s výrobou tepla pre účely kúrenia a prípravu TÚV prevažne zo zemného plynu,
ale uvažovať aj s miestnou výrobou tepla využitím obnoviteľných zdrojov (biomasa,
slnečná energia)
Netradičné druhy energie
V riešenom katastrálnom území využitie netradičných energetických zdrojov nebolo
prieskumom zistené.

TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE
Poskytovania poštových služieb poskytuje pre občanov obce Malé Lednice prevádzka
Pošty Domaniža.
K.ú. Malé Lednice je pripojené na digitálnu ústredňu. Je pokryté signálom Orange a TMobile. Operátori majú v obci svoje vykrývače. Nakoľko T-com,. sa riadi výhradne situáciou
trhu, ďalší rozvoj telefonizácie bude závisieť od záujmu o tento druh služby v danej lokalite.
Rozsah telekomunikačného spojenia a jeho zariadení je stanovený súčasným inštalovaným
stavom v obci. V k.ú. Malé Lednice je vybudovaná obecná káblová televízia, na ktorú je
pripojených 90 % obyvateľov. Sú tu situované dva verejné telefónne automaty, k dispozícii
je aj 4G vysokorýchlostný internet.
Rozvod miestneho rozhlasu je vybudovaný a situovaný na stĺpoch verejného osvetlenia.
Požiadavky na rozvoj telekomunikačných a informačných sietí:
k.

na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce spracovať bilancie požadovaných
kapacít na rozšírenie miestnej telefónnej siete

uvažovať s napojením navrhovaných lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť
zemnými káblovými rozvodmi

pri riešení zohľadniť a rešpektovať existujúce telekomunikačné vedenia, zariadenia a
objekty verejnej telekomunikačnej siete s ohľadom na ich ochranné pásma v zmysle
Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTNÝCH
SUROVÍN A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH
PÁSIEM, VRÁTANE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ
STABILITY ÚZEMIA
Národná sústava chránených území
Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy.
CHKO Strážovské vrchy bola zriadená Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 14/89 Zb. zo
dňa 27.1.1989 na ochranu pozoruhodných tvarov reliéfu, najmä bralných a krasových foriem,
18
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012


tiesňav, hrebeňov, eróznych kotlín, biofondu a genofondu rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev a ukážkových častí krajiny Strážovských a Súľovských vrchov.
V katastri obce Malé Lednice je evidovaná lokalita v okolí priskovcového odkryvu s výskytom
preriedenej boriny a nelesnej teplomilnej vegetácie (biotop Tr1 suchomilné travinno-bylinné
a krovinové porasty na vápnitom substráte). Na uvedenej lokalite sa vyskytujú chránené
a ohrozené druhy rastlín z čeľade vstavačovité.
Na území CHKO platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. Zo zákazov v 2. stupni ochrany platí:
vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom
alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a
miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo
letištného priestoru,
vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice,
ciest, miestnej komunikácie a účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
Európska sústava chránených území NATURA 2000
Územie európskeho významu SKUEV 0256 Strážovské vrchy
V katastrálnom území Malé Lednice sa nachádza územie európskeho významu SKUEV
0256 Strážovské vrchy, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona č.543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to na parcelách č. 776/0/1,
776/0/2, 777, 778/0/1, 778/0/2, 779, 780, 781/0/2, 782/0/1, 782/0/2, 804/1, 804/2, 989 a 990.
Jedná sa o návrh ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110),
Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty
na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné
lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a
podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom
báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
(8160), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Nesprístupnené
jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických
substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130),
Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové
sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Reliktné vápnomilné
borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0),
Porasty borievky obyčajnej (5130), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium
calceolus), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), prilbica tuhá moravská (Aconitum
firmum subsp. moravicum), klinček lesklý (Dianthus nitidus), pimprlík močiarny (Vertigo
geyeri), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), bystruška potočná (Carabus variolosus), fúzač
alpský (Rosalia alpina), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), spriadač kostihojový
(Callimorpha quadripunctaria), modráčik stepný (Polyommatus eroides), pimprlík mokraďný
(Vertigo angustior), kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier ostrouchý (Myotis blythi),
rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), vydra riečna (Lutra lutra), vlk dravý
(Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus),
netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár
malý (Rhinolophus hipposideros).
Chránené vtáčie územie CHVÚ 028 - Strážovské vrchy
Vyhlásené bolo Vyhláškou MŽP SR č. 434/2009 zo 17. septembra 2009 a účinnosťou od
1.11.2009, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.
V katastrálnom území obce Malé Lednice je hranica chráneného vtáčieho územia CHVÚ 028
Strážovské vrchy skoro totožná s hranicou navrhovaného územia európskeho významu
SKUEV0256 Strážovské vrchy. Územie je tvorené prevažne lesnými a skalnými biotopmi.
Strážovské vrchy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie
druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a výr skalný (Bubo bubo). Pravidelne tu hniezdi
19
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
viac ako 1% národnej populácie druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), bocian čierny
(Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), kuvik
kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), chriašteľ poľný (Crex
crex), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), jariabok
hôrny (Bonasa bonasia), penica jarabá (Sylvia nisoria), ďateľ prostredný (Dendrocopos
medius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis),
strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), strakoš sivý (Lanius excubitor), prepelica poľná
(Coturnix coturnix), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata),
hrdlička poľná (Streptopelia turtur), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a muchár
sivý (Muscicapa striata) a žlna sivá (Picus canus).
V § 2 vyhlášky je uvedený zoznam negatívnych a zákazaných činností na území CHVÚ,
ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany uvedený v § 1 ods. 1 vyhlášky.
vypísať
Národná sieť chránených území na v riešenom území nenachádza.
Výskyt chránených druhov rastlín
V riešenom území sa potvrdil výskyt viacerých druhov chránených rastlín, napr. veternica
lesná (Anemone sylvestris), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), prilbovka biela
(Cephalanthera damasonium), vemenníček zelený (Coeloglossum viride), vstavačovec
májový (Dactylorhiza majalis), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vstavač mužský
(Orchis mascula), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) . Je pravdepodobné, že sa môžu
vyskytnúť aj iné chránené druhy, charakteristické pre oblasť Strážovských vrchov.
Ochrana drevín
V riešenom území nie je vyhlásený za chránený žiaden strom alebo skupina stromov
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených geoekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá vytvára predpoklady pre
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života v území a vytvára predpoklady pre trvalo
udržateľný rozvoj krajiny.
Podľa národnej ekologickej siete Slovenska NECONET (IUCN, 1995) spadá riešené
územie do jadrového územia E 16. Strážovské vrchy.
Riešené územie na regionálnej úrovni je spracované v dokumentácii Regionálny územný
systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Považská Bystrica (Bírová a kol., 1994) a
Aktualizácia RÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov (SAŽP, 2005).. Sú tu vymedzené
nasledovné prvky RÚSES:
Vo východnej časti katastra sa nachádza nadregionálne biocentrum NBc 4 Strážov –
Sádecké vrchy.
Výskyt jedľových bučín, typických bučín, bučín na dolomitoch a vápencových hrebeňoch a
svahoch, vápencových bučín a jaseňových bučín. Na severných svahoch Strážova a najmä
Sokolia je vyvinutý ostrevkový les.
Severozápadným okrajom katastra sa tiahne nadregionálny terestrický biokoridor vedúci
hrebeňom Súľovských vrchov (cez kótu Dúpna -791,9 m n.m.).
Genofondovo významné lokality FAUNY:
48 Dúpna (k.ú.Prečín a k.ú. Malé Lednice) lokalita významná z hľadiska výskytu chránených
rastlín a živočíchov viazaných na skalné biotopy
49 Roháč (k.ú.Prečín a k.ú. Malé Lednice)
lokalita významná z hľadiska výskytu chránených rastlín a živočíchov viazaných na skalné
biotopy.
Genofondovo významné lokality FLÓRY(:
56 Malé Lednice (k.ú. MaléLednice)Lokalita v okolí pieskovcového odkryvu s výskytom
preriedenej boriny a nelesnej teplomilnej vegetácie (biotop Tr1 suchomilné travinno-bylinné
a krovinové porasty na vápnitom substráte). Na uvedenej lokalite sa vyskytujú chránené
20
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
a ohrozené druhy rastlín z čeľade vstavačovité – Orchidaceae (Orchis tridentata -vstavač
trojzubý, Orchis militaris- vstavač vojenský, Gymnadenia conopseae –päťprstnica obyčajná,
Cephalanthera damasonium – prilbovka biela, Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený).
Medzi najohrozenejšie z nich patrí vstavač trojzubý, ktorého spoločenská hodnota je 66,38
eur/jedinec.
Ochrana drevín
V riešenom území nie je vyhlásený za chránený žiaden strom alebo skupina stromov
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Riešenie Územného plánu obce Malé Lednice bude vychádzať z nasledujúcich požiadaviek
na zabezpečenie ekologickej stability územia:

rešpektovať a premietnuť do riešenia navrhované prvky regionálneho územného systému
ekologickej stability (RÚSES) zasahujúce do riešeného územia prevziať návrh prvkov
miestneho územného systému ekologickej stability podľa krajinnoekologického plánu
obce Malé Lednice – biocentrá miestneho významu MBc a biokoridory

premietnuť do návrhu územného plánu rozdelenie územia na krajinnoekologické
komplexy, stanovené v krajinnoekologickom pláne obce Malé Lednice. Definované
vhodné, podmienečne vhodné a nevhodné využitie pre jednotlivé krajinnoekologické
komplexy stanoviť ako záväzné regulatívy funkčného využitia krajiny.
Z hľadiska rozvoja obce v ÚPN-O obce
Malé Lednice
sa požaduje zapracovať
a rešpektovať uvedené územia a prvky ochrany prírody a krajiny tak, aby nebola narušená
ekologická stabilita územia.
Najdôležitejším tokom je vodný tok Lednický potok so svojimi prítokmi pravostrannými:
prítok z východného svahu Tisovej, prítok z lokality Kopanice, prítok z východného úpätia
Dúpnej (701,9 m n. m.), prítok z oblasti Nivy, prítok spod Záboria (483,3 m n. m.), prítok z
východného svahu Dúpnej a ľavostrannými: prítok z oblasti Klina, krátky prítok prameniaci
severozápadne od kóty 508,3 m. Lednický potok je pravostranným prítokom Domanižanky,
ktorá je ľavostranným prítokom Váhu s celkovou dĺžkou 19,4 km.
Ochrana kultúrneho dedičstva
Medzi kultúrno-historické hodnoty sa zaraďuje v k.ú. Malé Lednice kaplnka Panny Márie,
neoklasicistická z 2. polovice 19. stor., r. 1959 opravená. Jednoloďová stavba s presbytériom
s polygonálnym uzáverom a s vežou vstavanou do priečelia. Vnútorné zariadenie v
historizujúcom slohu.
V katastrálnom území obce Malé Lednice nie sú evidované archeologické lokality, ktoré
by boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, je tu však predpoklad, že pri zemných
prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým situáciám, resp.
archeologickým nálezom. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov sú nasledovné
požiadavky:
 Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách
realizácie a uplatňovania územného plánu zóny v praxi, kedy podmienkou pre
vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na
zabezpečenie archeologického výskumu.
21
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012

V jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu
v praxi je potrebné splniť nasledovné podmienky:
 Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského
pamiatkového úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej
akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade
archeologického výskumu Krajský pamiatkových úrad Trenčín vydá záväzné
stanovisko v súlade s § 39 ods.3 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods.2 a 3 zákona
NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov a § 127 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.
Na základe ustanovenia § 14 ods.4 pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť
o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností
obce je možné zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela
prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa
viažu k histórii a osobnostiam obe. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná
fotodokumentácia a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku,
materiál, prípadne iné známe skutočnosti.
V ÚPN-O Malé Lednice je potrebné rešpektovať a zapracovať ochranu kultúrnych hodnôt územia,
vytvoriť podmienky pre ich obnovu.
l.
POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
Energetika
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného
vodiča. Táto vzdialenosť je (podľa zákona č. 656/2004 Z.z.) Z hľadiska ochrany trás
nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych predpisov
potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma
existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,

od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

nad 400 kV 35 m.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV
vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
22
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012


vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.
Plyn
Bezpečnostné pásmo zariadení plynárenských sietí (zák č.656/2004 Z.z. o energetike)
Zriaďuje sa pre zabránenie alebo zmiernenie účinkov prípadných havárií plynovodných
zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku osôb Bezpečnostným pásmom sa
rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Ochranné
pásmo plynovodu (a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle
zákona č. 656/2004 Z. z., § 56) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia:
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského
zariadenia je

10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,

20 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do
350 mm,

50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad
350 mm,

50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,

100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,

150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,

300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,

50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

Cestná doprava
Cestné ochranné pásma (zák č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách /cestný
zákon/)
Na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia
zastaveného alebo určeného na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné pásma.
Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je
potrebné v riešenom území rešpektovať ochranné pásma
Určené sú zvislými plochami vedenými po oboch stranách komunikácie a to vo vzdialenosti:

miestne komunikácie I. a II. triedy (vzdialenosť od vozovky)
15 m

cesta III. triedy (vzdialenosť od osi vozovky)
20 m

cesta II. triedy (vzdialenosť od osi vozovky)
25 m
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by
mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný
cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo
obmedzenia.
Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi
nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil
stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy.
23
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Jedným zo zákazov platných pre ochranné pásmo ciest je:

v okolí kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s traťami a na vnútornej
strane oblúku ciest s polomerom menším ako 500 m je zakázané vysádzať alebo
obnovovať stromy alebo vysoké kríky a pestovať také kultúry, ktoré by svojim
vzrastom s prihliadnutím k úrovni terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú
dopravu.
Letecká doprava
Ochranné pásma letísk (zák.č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve /letecký zákon/)
V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom Slovenskej
republiky nasledujúce stavby.

stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a)

stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo
umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1,
písmeno b)

zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110
kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods.1, písmeno c)

zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§
30 ods.1, písmeno d)
Spomínané stavby sa v predmetnom území nevyskytujú a nenavrhujú.
Vodné hospodárstvo
Ochranné pásma vodných zdrojov
V súlade § 19 zákona č. 138/1973 Zb. boli stanovené ochranné pásma na ochranu
výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov. Ochranné pásma boli
stanovené nasledovne:

ochranné pásmo I. stupňa,

ochranné pásmo II. stupňa – vnútorná časť,

ochranné pásmo II. stupňa – vonkajšia časť.
Pre ochranné pásmo I. stupňa je zakázané:

vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by dochádzalo k narušovaniu pôdneho pokryvu
a k znečisteniu pôdnych vrstiev alebo podzemných vôd

výstavba objektov s výnimkou vodárenských zariadení súvisiacich s vodárenským
využívaním vodného zdroja

dlhodobý pobyt ľudí s výnimkou obsluhy vodárenských zariadení

používať trhaviny, toxické látky a skladovať chemické látky

pásť zvieratá, vykonávať práva poľovníctva a poľnohospodárskeho využívania
územia.
Kataster obce Malé Lednice spadá do chráneného vodohospodárskeho územia –
CHVO Strážovské vrchy.
Vodárenské vodné toky (podľa Vyhlášky MŽP SR č.211/2005 Z.z.) sa v riešenom
území nenachádzajú. Najdôležitejším tokom je vodný tok Lednický potok so svojimi prítokmi
pravostrannými: prítok z východného svahu Tisovej, prítok z lokality Kopanice, prítok z
východného úpätia Dúpnej (701,9 m n. m.), prítok z oblasti Nivy, prítok spod Záboria (483,3
m n. m.), prítok z východného svahu Dúpnej a ľavostrannými: prítok z oblasti Klina, krátky
prítok prameniaci severozápadne od kóty 508,3 m. Lednický potok je pravostranným
prítokom Domanižanky, ktorá je ľavostranným prítokom Váhu s celkovou dĺžkou 19,4 km.
Lednický potok je potok na Hornom Považí, vo východnej časti okresu Považská
Bystrica. Je to pravostranný prítok Domanižanky, má dĺžku 8 km a je tokom IV. rádu. Potok
pramení v Súľovských vrchoch na severovýchodnom svahu Tisovej (732,5 m n. m.), v
24
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
lokalite Nad Vrchovinami, v nadmorskej výške približne 560 m n. m. Od prameňa tečie
najprv na východojuhovýchod, pričom sa výrazne vlní, postupne sa stáča severojužným
smerom, pričom koryto sa neustále vlní. Obcou Malé Lednice preteká juhozápadným
smerom, potom pokračuje ku Kardošovej Vieske opäť južným smerom. Za ňou sa výrazným
oblúkom smerujúcim na juh k obci Domaniža stáča k ústiu na severozápad. Na dolnom toku
tečie súbežne s Domanižankou, tok má tvar široko roztvoreného písmena „U“. Do
Domanižanky sa vlieva severoseverozápadne od obce Domaniža, pri osade Rybníky, v
nadmorskej výške 354,1 m n. m.
Lednický potok - hydrologické poradie : 21-07-026, číslo recipienta : 4-21-07-3557.
Citlivé oblasti podľa Nariadenia vlády SR č.617/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú citlivé
oblasti a zraniteľné oblasti dotknutého územia sú všetky útvary povrchových vôd, ktoré sa v
ňom vyskytujú. Celé územie SR, teda aj katastre riešeného územia sú začlenené do citlivej
oblasti.
Zraniteľné oblasti podľa Nariadenia vlády SR č.617/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú citlivé
oblasti a zraniteľné oblasti sa v dotknutom území nenachádzajú. Zraniteľné oblasti sú
poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odteká voda zo zrážok do povrchových vôd,
alebo sa vsakuje do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50
mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Inundačné územie
Inundačné územie je vymedzené záplavovou čiarou povodne. Rozsah určuje orgán štátnej
vodnej správy na návrh správcu vodného toku. V katastrálnom území obce Malé Lednice nie
je legislatívne stanovené inundačné územie vodného toku.
Chránená vodohospodárska oblasť (zák.č.364/2004 Z.z. o vodách)
Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú
akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť. V chránenej
vodohospodárskej oblasti sa zakazuje

stavať alebo rozširovať
1. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa
vyrábajú alebo na výrobu používajú nebezpečné látky, s výnimkou rozširovania a
prestavby jestvujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia
ochrana vôd, a nových priemyselných zdrojov, ak sa uplatnia najlepšie dostupné
techniky zabezpečujúce vysoký stupeň ochrany vôd,
2. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú
priemyselné odpadové vody obsahujúce obzvlášť škodlivé látky,
3. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpečných látok,
4. sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3
5. veterinárne asanačné zariadenia a sanitárne bitúnky,
6. stavby veľkokapacitných fariem,
7. stavby hromadnej rekreácie alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia
čistenia komunálnych odpadových vôd,

vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na
ničenie škodcov alebo buriny v blízkosti povrchových vôd a odkrytých podzemných
vôd, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej
bezchybnosti vôd,

vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktorým sa
podstatne narušia vodné pomery v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,

odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,

ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste,
25
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012



ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce,
ktorými sa odkryje súvislá hladina podzemných vôd, s výnimkou ťažby s možnosťou
následného vodohospodárskeho využitia priestoru ložiska,
ukladať rádioaktívny odpad,
budovať skládky na nebezpečný odpad.
Ochranné pásma vodných tokov, rybníkov a jazier
Ochranné pásma vodných tokov a plôch sú vyčlenené na ochranu proti rušivým
vplyvom spôsobovaným výstavbou ako aj proti umiestňovaniu stavieb. Ochranné pásma
jazier a rybníkov tvorí myslená čiara vo vzdialenosti 3 m od ich zátopovej čiary. U vodných
tokov sa za hranicu považuje myslená hranica vo vzdialenosti 3 m od brehovej čiary po
oboch brehoch toku.
V ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie stavieb do stanovenej vzdialenosti.
m.
POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV ŠTÁTU, POŽIARNEJ
OCHRANY,
OCHRANY
PRED
POVODŇAMI,
CIVILNEJ
OCHRANY
OBYVATEĽSTVA
POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU
Podľa dostupných informácií obstarávateľa na riešené územie ÚPN – O Malé
Lednice ako i na záujmové riešené územie ÚPN – O neboli a nie sú uplatňované žiadne
požiadavky z hľadiska záujmov obrany štátu (MO SR). Vojenské objekty a podzemné
inžinierske site vojenskej správy nie sú v záujmovom území evidované a vojenská správa tu
nemá žiadne požiadavky. Preto nie je nutné riešiť príslušnú problematiku. Tento názor
obstarávateľa sa však musí potvrdiť v príslušných ďalších prerokovávaniach návrhu ÚPN–O.
CIVILNÁ OBRANA
V zmysle § 140 a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 písm.g) a § 14 ods.1
písm.l) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov Obvodný úrad Považská Bystrica (ObÚ-PB-CO-2011/0464-2- EC1 zo dňa
26.07.2011) žiada zapracovať do územného plánu obce (ÚPN – O) Malé Lednice
nasledovné požiadavky:
1)
Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany v zmysle
právnych predpisov:
 zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov
 vyhláška MV SR č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred
účinkami nebezpečných látok
 vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
 zákon č.129/202 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme
 vyhláška MV SR č.523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
 vyhláška MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
 nariadenie vlády SR č.166/1994 Z.z. o kategorizácií územia Slovenskej republiky
2)
Spracovať riešenie záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR
č.532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
Obec Malé Ledniceplní úlohy na úseku civilnej ochrany v súlade s § 15 ods.1 a § 15
ods.2 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
26
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
OCHRANA PRED POVODNIAMI
V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity
v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodniami (§20). V prípade
akýchkoľvek stavebných zámerov v blízkosti vodných tokov s nedostatočnou kapacitou
koryta na odvodnenie prietoku Q 100 – ročnej veľkej vody je nutné rešpektovať ich inundačné
územie, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle cit. zákona.
Erózia pôdy je odnos pôdnej hmoty a z toho vyplývajúce zníženie hrúbky povrchových
vrstiev pôdy najmä účinkom vody a vetra. K poškodeniu pôdy eróziou dochádza vtedy, keď
množstvo a kvalita odnášaných vrstiev pôdy nie sú rovnocenne nahrádzané novovznikajúcou
pôdnou hmotou vytváranou prebiehajúcim pôdotvorným procesom.
Vodná erózia spôsobuje odnos povrchových vrstiev pôdy vodou stekajúcou po povrchu
svahu. Základnými faktormi sú sklon reliéfu, dĺžka svahu, erózna účinnosť dažďa, vlastnosti
pôd a ochranný účinok vegetačného krytu. V posudzovanom území je ohrozené najmä
poľnohospodársky využívané územie Podmanínskej pahorkatiny, a to svahy so strednou až
veľkou sklonitosťou (nad 7o), s nízkym obsahom humusu, nestabilnou štruktúrou pôd,
vysokým podielom prachových častíc. Väčšina ohrozených území je využívaná ako TTP,
preto sa na nich erózia výraznejšie neprejavuje.
Výmoľová erózia ako osobitná forma vodnej erózie je podmienená čiastočne
prirodzenými faktormi (údolné polohy s hlbšou vrstvou málo spevnených delúvií), čiastočne
činnosťou človeka (erózne ryhy vznikajú aj na miestach poľných a lesných ciest). Výmoľová
erózia je v oblasti Považskej Bystrice pomerne intenzívne vyvinutá.
Veterná erózia poškodzuje obyčajne holé, alebo vegetáciou nedostatočne pokryté
plochy s ľahkými pôdami, a to predovšetkým v suchších obdobiach roka. V regióne
Považskej Bystrice sa nevyskytuje.
Z ostatných geodynamických javov sa v území prejavujú zosuvy – najmä pohyby
zvetralinového plášťa hornín. Okrem prirodzených faktorov na procesy zosúvania čiastočne
vplývajú aj antropogénne faktory (najmä nesprávne využívanie územia, narušenie stabilty). V
katastrálnom území Malé Lednice sú evidované zosuvy v v sevsrnej časti od cesty II/517.
Celá obec je situovaná v oblasti častých záplav, ktoré zapríčiňuje vodný tok Lednický
potok s jeho prítokmi.
Bočná erózia vodných tokov sa prejavuje podomieľaním brehov, najmä pri
vyšších stavoch hladín. Je zrejmá pozdĺž toku Lednický potok a jeho prítokov, v niektorých
prípadoch vedie aj k aktivizácii zosuvov. Miestami býva pri dlho trvajúcich dažďoch
bezprostredné okolie vodných tokov zaplavované. Vodná erózia plošného charakteru
postihuje pri určitej sklonitosti hlavne odlesnené časti terénu využívané ako orná pôda.
Eróziou sú postihované svahy sklonitosti nad 7 stupňov, pri 12 stupňoch už často nadobúda
veľkú intenzitu.Trávne porasty aj pri vyšších sklonitostiach erózii zabraňujú. Lené
hospodárstvo prispieva k erózii lesných pôd najmä vytváraním línií sústredeného odtoku
lesnými cestami a ťažkými mechanizmami.
SEIZMICITA ÚZEMIA
Z hľadiska seizmického je celá oblasť pomerne nekľudná (Salaj J. Zemni plyn a nafta,
ročník 39, str.331) a značne aktívna na otrasy, ktoré spôsobuje výrazné zakrivenie a
sigmoidálny ohyb vrstiev v pruhu Strečno – Žilina – Považská Bystrica – Belušské Slatiny –
Tunežice.
Podľa STN 73 0036 sa riešené územie nachádza v seizmickej oblasti s intenzitou 7
MSK. Uvedenému stupňu prislúcha rozmedzie zrýchlenia 10 – 25 cm.s-2. V územiach,
v ktorých intenzita regionálnej seizmicity dosahuje 6 a 7 MSK sa majú uplatňovať normou
požadované antiseizmické opatrenia na elimináciu seizmických otrasov.
27
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
RADÓNOVÉ RIZIKO
Dôvodom pozornosti monitoringu životného prostredia z hľadiska rádioaktivity je
narastajúca záťaž a možné ohrozenie populácie. Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou
prírodného prostredia. Patrí k nim kozmické žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín,
hydrosféry a atmosféry. Prirodzená rádioaktivita hornín je v podstate podmienená
prítomnosťou K, U a Th. Tieto prvky emitujú gama žiarenie a podmieňujú vonkajšie
ožiarenie. Horniny používané ako stavebné suroviny sa stávajú zdrojom radiácie
v budovách. Z tohto hľadiska je posúdenie rádioaktivity stavebných surovín a stavebných
materiálov veľmi významné a je ho potrebné sústavne sledovať.
Požiadavky na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
stanovuje vyhláška č. 406 Ministerstva zdravotníctva SR z 26. júna 1992.
Uvedené hodnotenie nemožno vztiahnuť k tzv. radónovému riziku, ktoré je
podmienené hlbšími geologickými štruktúrami a stavebným materiálom. Radón vzniká v
prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U 238 , ktorý je v stopových
množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa rozpadá na
tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové častice v ovzduší, s ktorými
vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V súčasnosti je známe, že ožiarenie z
radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov,
ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené
predovšetkým v budovách.
Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli
a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do
budov z podložia stavieb. V súčasnosti je v schvaľovacom pokračovaní legislatíva, podľa
ktorej pri každej novej výstavbe objektov, kde sú plánované obytné miestnosti, vrátane
individuálnej bytovej výstavby, bude potrebné zabezpečiť vykonanie prieskumu radónu v
podloží stavby, bez ktorého nebude možné vydať stavebné povolenie na stavbu.
Celé skúmané územie leží v oblasti s nízkym radónovým rizikom.
KONTAMINÁCIA PÔDY
Veľmi významný a podstatný vplyv na pôdu v regióne majú exhaláty vznikajúce
spaľovaním uhlia, najmä zlúčenín síry (spôsobujú okysľovanie pôd) a ťažké kovy. Má
zároveň negatívny dopad na živočíšnu výrobu.
K znečisťovaniu pôdy v k.ú. Malé Lednice dochádzalo najmä na poľnohospodárskych
obrábaných plochách, kde boli aplikované prírodné aj umelé hnojivá. Po transformácii
poľnohospodárskych družstiev takýto stav znečistenia v k.ú. Malé Lednice poklesol.
Ku kontaminácii pôdy dochádza i zo skládok, v katastrálnom území sú evidované dve
skládky v západnej časti od zastavaného územia, ktoré sú upravené prekrytím, resp.
terénnymi úpravami.
POŽIARNA OCHRANA
Požiarnu ochranu v zabezpečuje obecný dobrovoľný hasičský zbor, resp. Hasičský
a záchranný zbor z Považskej Bystrice.
V rámci riešenia v tejto oblasti je nutné vychádzať zo zákona č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi. V textovej časti treba uviesť informácie o existencii obecného
hasičského zboru na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác ako i informácie
o jeho materiálnotechnickom zabezpečení resp. o rozsahu potrieb jeho doplnenia. Treba
však predpokladať pre návrhové obdobie, že rozhodujúcou zásahovou jednotkou bude
i naďalej jednotka HaZZ v Považskej Bystrici.
V textovej časti treba tiež uviesť stav hasičskej stanice resp. zbrojnice (bez stálej
obsluhy) z hľadiska stavebno – technického, plošného, polohového atď. Treba tiež zhodnotiť
28
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
zdroje vody na hasenie požiarov, fungovanie ohlasovne požiarov, odberné miesta,
stav hydrantovej siete atď., či tento stav ďalej do návrhového obdobia vyhovuje (objem
vodojemu) atď. V zhodnotení zabezpečenia vody na hasenie požiarov treba vychádzať
z vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
s prihliadnutím na možnosti dané metodikou spracovávania ÚPN – O.
Súčasná potreba vonkajšej požiarnej vody pre sídlo je riešená zo zásobovacieho
potrubia pitnej vody. Vnútornú potrebu požiarnej vody majú objekty zabezpečenú podľa
platných legislatívnych predpisov formou hasiacich prístrojov a vnútorných požiarnych
hydrantov, čo sa bude vzťahovať aj na navrhované objekty.
n.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE,
URBANISTICKÉ A PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA, VRÁTANE POŽIADAVIEK
NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU
Podstatnú časť k.ú. Malé Lednice tvorí členitá zalesnená krajina, ktorá prechádza do
voľnej odlesnenej prevažne poľnohospodársky využívanej krajiny. V polohe
údolia
Lednického potoka, v ťažisku k.ú. poľnohospodársky využívané plochy prechádzajú do
urbanizovanej krajiny.
Hlavná kompozičná os zastavaného územia v k.ú. je tvorená cestou III/517 010 Malé
Lednice, ktorá vedie popri Lednickom potoku.
Výrazným prvkom ovplyvňujúcim urbanizmus obce je cesta II/517 (Považská
Bystrica-Rajec)
Prevládajúcej jednopodlažnej zástavbe (prízemné objekty s podkroviami) dominuje
objekt rímskokatolíckeho kostola situovaný v areáli cintorína.
V obci sa nachádza základná občianska vybavenosť, ktorá je sústredená okolo
hlavnej kompozičnej osi.
Pre riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v Územnom
pláne obce Malé Lednice sú nasledujúce požiadavky:
 navrhnúť a definovať rozvojové plochy obce
 pri tvorbe koncepcie priestorového a funkčného využitia územia obce podporiť
harmonický rozvoj s cieľom dotvoriť uzlové verejné priestory
 posilniť vybavenosť obce vo väzbe na verejné priestory
 zachovať a revitalizovať historicky založené štruktúry zástavby s pôvodnou
architektúrou
 prioritne navrhnúť novú výstavbu na plochách voľných prieluk
 novú výstavbu navrhovať v priamej nadväznosti na zastavané územie obce
mimo ochranných pásiem všetkých druhov
 na rozvojových obytných plochách realizovať individuálnu bytovú
malopodlažnú výstavbu
 pri návrhu zástavby v jednotlivých lokalitách uplatňovať usporiadanie a formy
zástavby primerané dedinskému prostrediu
Požiadavky a ciele riešenia
Pre rozvoj obce je potrebné :
 navrhnúť a definovať rozvojové plochy obce
 pri tvorbe koncepcie priestorového a funkčného využitia územia obce podporiť
harmonický rozvoj s cieľom dotvoriť uzlové verejné priestory
 posilniť vybavenosť obce vo väzbe na verejné priestory
29
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
 zachovať a revitalizovať historicky založené štruktúry zástavby s pôvodnou
architektúrou
 prioritne navrhnúť novú výstavbu na plochách voľných prieluk
 novú výstavbu navrhovať v priamej nadväznosti na zastavané územie obce
mimo ochranných pásiem všetkých druhov
 na rozvojových obytných plochách realizovať individuálnu bytovú
malopodlažnú výstavbu
 pri návrhu zástavby v jednotlivých lokalitách uplatňovať usporiadanie a formy
zástavby primerané dedinskému prostrediu
 architektúra objektov bude zohľadňovať charakter a špecifiká obce
 rešpektovať existujúce a podporiť tvorbu nových filtračných plôch zelene
pozdĺž komunikácií
 zvýrazniť vodné toky a plochy ako jedinečný prírodný prvok, ktorý zvyšuje
hodnotu urbanizovaného prostredia
o.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA,
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY
OBČIANSKÉHO
VYBAVENIA,
Bývanie
Bývanie je hlavnou funkciou v riešenom území. Bytový fond tvorí tradičná zástavba
rodinných domov, zväčša jednopodlažných
Vychádzajúc z predpokladov demografického vývoja obce v územnom pláne bude
nutné vytvoriť územnoplánovacie predpoklady pre výstavbu cca 53 rodinných domov do
r.2025. K tomu treba pripočítať urbanistickú rezervu vo výške obvyklých 10% z novej
zástavby t.j. cca 6 rodinných domov. Z toho vyplýva, že v návrhu územného plánu je nutné
počítať s cca 60 novými stavebnými pozemkami.
Pre rozvoj obytných území sa predbežne uvažujú lokality nachádzajúce sa západne
až severozápadne od centra smer Domaniža smerom severovýchodným (smer Rajec od
centra a disponibilné prieluky medzi rodinnými domami. Treba počítať aj s intenzifikáciou
jestvujúceho bytového fondu (podkrovia, nadstavby, prístavby).Je potrebné uvažovať s
rekonštrukciu existujúcich schátralých rodinných domov na chalupárske využitie na
rekreáciu.
Obyvatelia obce majú záujem prevažne o samostatne stojace rodinné domy. Obec
z hľadiska dopravného napojenia na okresné mesto Považská Bystrica je atraktívnym
obytným územím, nachádza sa blízko okresného sídla
Pre riešenie rozvoja bývania v Územnom pláne obce Malé Lednice sú stanovené
nasledujúce požiadavky:

pri dimenzovaní rozvojových plôch pre bývanie počítať s variantom maximálneho
prírastku počtu obyvateľov, t.j. dimenzovať kapacitu nových plôch pre možnosť výstavby
cca 60 nových bytových jednotiek do roku 2025

pre bytovú výstavbu v I. etape preferovať územné rezervy v rámci zastavaného územia –
na zvyškových plochách a v rámci nadmerných záhrad

nové plochy pre bytovú výstavbu situovať v dostatočnej vzdialenosti od výrobných
areálov
30
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012

zamedziť rozširovaniu novej bytovej výstavby pozdĺž cesty III. triedy mimo zastavaného
územia obce

odporúčať rekonštrukciu existujúceho bytového fondu v starších neobývaných domoch
a sčasti ho využiť pre účely chalupárskej rekreácie

rešpektovať požiadavky na hygienickú kvalitu bývania dodržiavaním vymedzených
ochranných pásiem od zariadení dopravnej a technickej vybavenosti, výrobných
prevádzok, cintorína
Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
Pod pojmom občianska vybavenosť (OV) sa rozumie široká škála zariadení, ktoré sú
nevyhnutné pre život obyvateľstva. Účelom vybavenosti je poskytovať služby obyvateľstvu,
fyzickým a právnickým osobám. Pri riešení ÚPN – O má OV významnú úlohu pri tvorbe
charakteristiky obce. Vhodný a účelný návrh dáva možnosť pre obec získať na jednej strane
svoj typický obraz a na druhej strane zabezpečiť pre obyvateľov obce dostatočné
uspokojovanie ich potrieb súvisiacich s obchodmi, službami, vzdelaním, zdravotníctvom,
kultúrou, zábavou.
S prechodom a transformovaním sa ekonomiky na trhové hospodárstvo sa zmenili
mnohé tézy o zabezpečovaní a poskytovaní služieb, najmä v súvislosti so skutočnosťou, že
časť zariadení OV sa začala klasifikovať ako vybavenosť komerčného charakteru, ktorú
ovplyvňuje trhové prostredie. Týka sa to predovšetkým zariadení maloobchodu, verejného
stravovania, ubytovania, služieb, čiastočne zariadení telovýchovno-športových a kultúrnych
zariadení. Taktiež prudkým rozvojom informačných technológií, vznikom súkromného
sektora a možnosťou živnostenského podnikania vznikol celý rad nových služieb.
Podľa charakteru činnosti sa občianska vybavenosť obce delí na:
Verejnú vybavenosť
Predstavuje vybavenosť, ktorá by mala zabezpečovaná z polohy štátu, regiónu, obce. Aj
v rámci týchto zariadení sú zariadenia, ktoré sú neštátne, pričom však prevažná väčšina
týchto zariadení je štátnych, komunálnych (zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálna
starostlivosť).
Komerčnú vybavenosť
Charakterizujú ju zariadenia maloobchodu, verejného stravovania, ubytovania, služieb,
čiastočne zariadení telovýchovno-športových a kultúrnych zariadení.
Súčasný stav zariadení občianskej vybavenosti v riešenom sídle podľa jednotlivých
skupín je nasledovný:
Verejná vybavenosť
Školstvo a výchova
V obci v súčasnosti nie je ani materská škola ani základná škola. Deti navštevujú tieto
zariadenia v blízkej obci Domaniža a časť aj v blízkom meste Rajec.
Stredné školstvo
Centrom dochádzky za stredným vzdelaním pre obec sú okresné sídlo Považská
Bystrica a krajské sídlo Trenčín. Zo Žilinského kraja predovšetkým mesto Rajec a taktiež
krajské mesto Žilina. Táto spádovosť bude aktuálna aj pre návrhové obdobie územného
plánu.
31
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Zdravotníctvo
V obci nie je zdravotné stredisko pre deti ani pre dospelých. Deti majú lekárku v Domaniži
a dospelí dochádzajú do Prečína, Rajca a Pov. Bystrice.
Najbližšia nemocnica s poliklinikou sa nachádza v Považskej Bystrici cca vzdialená 17
km. Rýchla záchranná služba príde do obce približne za15 minút.
Sociálna starostlivosť
V obci Malé Lednice sa v súčasnosti nenachádza žiadne zariadenie sociálnej
starostlivosti. Sociálna starostlivosť pre starších a bezvládnych občanov je v obci
zabezpečovaná formou opatrovateľskej služby prostredníctvom opatrovateľskej
služby spoločného úradu v Jasenici.
V súvislosti s predpokladaným nárastom podielu staršieho obyvateľstva bude potrebné
rozšíriť sieť opatrovateľskej služby, nakoľko s hospicom, či domovom dôchodcov sa
v návrhovom období nepočíta.
KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ
Vybrané služby (31.12.2009)
Ukazovateľ
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Predajňa nepotravinárskeho tovaru
Predajňa pohonných látok
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové
vozidlá
Hotel (motel, botel)
Penzión *** až *
Turistická ubytovňa **, *
Chatová osada *** až *
Kemping **** až *
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Komerčná poisťovňa
Komerčná banka
Bankomat
Hodnota
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
Kultúra a osveta
Kultúrne vyžitie obyvateľov obce umožňujú zariadenia reprezentované kultúrnym
domom a knižnicou. Kultúrny dom v obci Malé Lednice je situovaný v centrálnej časti obce
a využíva sa prevažne na náhodilé akcie. Pravidelne sa usporadúvajú len karnevaly pre deti,
posedenia na Deň matiek, Stretnutie skôr narodených /dôchodcovia/, hodová zábava.
V kultúrnom dome sa nachádzajú i priestory vyhradené pre verejnú obecnú knižnicu.
32
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Telovýchova a šport
Šport (31.12.2009)
Ukazovateľ
Kúpalisko umelé alebo prírodné
Telocvičňa
Ihrisko pre futbal (okrem školských)
Hodnota
nie
nie
áno
Kultúra (31.12.2009)
Ukazovateľ
Knižnica
Videopožičovňa a DVD požičovňa
Kino stále
Hodnota
áno
nie
nie
V obci je preferovaným športom futbal. Vybavenie obce zariadeniami pre telesnú kultúru
poskytuje obecné futbalové ihrisko so šatňami a príslušným klubovým a sociálnym
zariadením. Obec má futbalové družstvá, ktoré spadajú pod TJ Istra Malé Lednice.
Ubytovacie kapacity v obci sa nenachádzajú. Vzhľadom na kultúrny, prírodný
a rekreačný potenciál obce je vhodné turistickú infraštruktúru obce doplniť o ubytovacie
kapacity pre turistov.
Maloobchodná sieť
Základnú obchodnú vybavenosť v k.ú. Malé Lednice predstvuje:

Mix Eva Jurkechová - predajňa potravín

Jurkech Dušan - maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Stravovanie a ubytovanie
V obci Malé Lednice sa nachádzajú:

Večierka Jana Jurkechová. - pohostinstvo

Eva Jurkechová - ostatné účelové stravovanie

Jana Slyšková - ubytovanie
Ubytovacie kapacity v obci sa nenachádzajú. Vzhľadom na kultúrny, prírodný a rekreačný
potenciál obce je vhodné turistickú infraštruktúru obce doplniť o ubytovacie kapacity pre
turistov.
Na cintoríne sa nachádzajú dom smútku, ktorý je v dobrom stavebno – technickom stave.
Sektor komerčných služieb a obchodu je dostačujúci na
počet obyvateľov v obci.
V návrhovom období je potrebné odporúčať rekonštrukciu verejných budov.
Výrobné a nevýrobné služby
V k.ú. Malé Lednice zastúpené:

Stolárstvo Rudolf Lednický

Drev- art Jaroslav Kardoš - umelecké spracovanie dreva a rezbárstvo bytové doplnky, nábytok

Stolárstvo Holko František

Stolárstvo Zahorňacký Stanislav
33
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Sklenárstvo Tibor Lednický
Jozef Čerňanaský - výroba piliarská
Autodoprava Jurkech Peter
Jozef Lednický - výroba stavebno - stolárska
Lednický Štefan - elektroinštalácie
Miroslav Smatana - povrchová úprava kovov
Ján Lednický - nákladná cestná doparva
Miroslav Sádecký - maľovanie, zasklievanie
Dom smútku (vybudovaný v areáli cintorína)
Požiarna zbrojnica
V objekte má formou prenájmu sídlo Urbár Malé Lednice.

Poštové služby sú zabezpečované v obci Domaniža.
V obci sa nenachádzajú zariadenia, služieb obyvateľstvu ako sú: kaderníctvo, holičstvo, oprava
spotrebného tovaru, zberňa šatstva a bielizne, pohrebné služby.... Tieto služby sú poskytované
v okresnom meste Považská Bystrica.










Poľnohospodárska a lesná výroba
V k.ú. Malé Lednice je zastúpená:

Anton Lednický (Malé Lednice 55, 018 16 Malé Lednice), samostatne
hospodáriaci roľník (SHR), chov oviec a kôz, počet zamestnancov: 0-2

Janka Balušíková (Domaniža 225, 018 16 Domaniža), samostatne
hospodáriaci roľník (SHR), zmiešané hospodárstvo, počet zamestnancov: 0-2

Ján Bánovčin (Domaniža 412, 018 16 Domaniža), samostatne hospodáriaci
roľník (SHR), chov oviec a kôz, počet zamestnancov: 0-2
Lesné hospodárstvo
Podľa zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch § 6 – pri územnom plánovaní sú spracovatelia
návrhov povinní dbať o ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 odst.2 a
zohľadniť potrebu § 10 (ochranné pásmo lesa – tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od
hranice lesného pozemku). V k.ú. Malé Lednice je potrebné rešpektovať vysokú lesnatosť
územia, nenarúšať integritu lesa, zachovať plnenie funkcií lesov definovaných v § 2 zákona
č.326/2005 Z.z. o lesoch, pri návrhu využitia územia rešpektovať zachovanie prístupnosti
k lesným pozemkom motorovými vozidlami.
Stav lesného ekosystému je v pomerne dobrom stave, možno hovoriť o vysokej
lestnatosti. Lesné porasty sa nachádzajú najmä na strmých úpätiach a svahoch lesnatých
hrebeňov. Časť lesov obhospodarujú Lesy SR, š.p. Považská Bystrica a časť je
v súkromnom vlastníctve.
Lesy riešeného k.ú. organizačne patria do Lesného hospodárskeho celku Prečín, ktorý
má schválený Program starostlivosti o lesy (PSL) pre obdobie na r. 2003 – 2012. Poslaním
hospodárskej úpravy lesov (HÚL) je zisťovať stav lesa, jeho produkčné a ťažbové možnosti,
prírodné, spoločenské, technické, ekologické a ekonomické podmienky hospodárenia a
určovať ciele hospodárenia, sledovať a hodnotiť vývoj lesov a plánovať hospodárenie v nich
tak, aby bolo trvale zabezpečované plnenie všetkých ich funkcií pri zachovaní súladu
verejnoprospešných záujmov a záujmov vlastníkov lesa.
Rozhodnutie Krajského lesného úradu
v Trenčíne (č.j.2011/00136-2 zo dňa
18.07.2011) podľa § 39 ods.3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
určuje lesný celok Prečín s výmerou 9 214,02 ha lesných pozemkov ako časť lesov, pre
ktorú bude vypracovaný program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2013 – 2022, s touto
charakteristikou:

hranice lesného celku: v hraniciach LHC Prečín

katastrálne územia: Bodiná, Domaníža, Praznov, Považská Bystrica, Plevník,
Prečín, Malé Lednice, Považská Teplá, Sádočné, Kardošova Vieska, Orlové,
Milochov, Celkova Lehota,
34
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012



Zemianska Závada, Veľká Čierna, Horný Moštenec, Dolný Moštenec,
Kostzolec, Zemiansky Kvašov, Vrchteplá, Počarová, Drienové, Záskalie,
Podmanín, Podskalie
dielce: 1 – 926. ...
Lesná výroba je v k.ú. Malé Lednice zastúpená:
Urbár, pozemkové spoločenstvo Malé Lednice (Malé Lednice, 018 16),
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, počet zamestnancov: 0-2
zamestnancov, (založenie firmy: 02.04.1992).
Požiadavky na riešenie výroby a hospodárskej základne:
Pre riešenie rozvoja výroby v Územnom pláne obce Malé Lednice sú nasledujúce
požiadavky:

definovať regulatívy využitia výrobných areálov – umožniť v nich aj
nepoľnohospodársku výrobu, skladové hospodárstvo a podnikateľské aktivity,
stanoviť limitné počty hospodárskych zvierat

uvažovať s vymedzením nových plôch pre výrobu mimo existujúcich
výrobných areálov
pri stanovovaní regulatívov umožniť prípadnú lokalizáciu drobných
remeselných prevádzok

Verejná administratíva
V k.ú. Malé Lednice reprezentuje :
Obecný úrad
Je situovaný v centrálnej časti obce, nachádza sa tu Matričný úrad pre
matričný obvod Malé Lednice.
Ako doplňujúce a vyššie centrá pre obec Malé Lednice pôsobia :

okresné sídlo Považská Bystrica, ktoré je okresným administratívnym
centrom so zariadeniami verejnej administratívy a správy, ale aj
špecializovaných zdravotníckych služieb a nemocnice, obchodno-obslužnej
vybavenosti a zároveň ťažiskom dochádzky do stredných škôl,

mesto Rajec, ktoré je dostupné pre obec v rámci obchodno-obslužnej
vybavenosti a zároveň ťažiskom dochádzky do stredných škôl, príp.
zamestania,

Trenčín, ako aglomeračné spádové centrum práce, dochádzky do stredného
školstva a vysokého školstva, centrum kultúrnych inštitúcií regionálneho až
celoslovenského významu, ako aj špecializovanej vybavenosti obchodu,
služieb, špecializovaných zariadení zdravotníctva, športu a širokej škály
inštitúcií.
Zastúpenie jednotlivých druhov zariadení občianskej vybavenosti je v území obce
dlhodobejšie stabilizované a v určujúcej miere je ovplyvnené veľkosťou obce podľa počtu
obyvateľov, ktorý toho času osciluje okolo 509 obyvateľov
(k 31.12.2011).
Občianska vybavenosť je v obci územne rozložená v zariadeniach :

v rámci uličnej zástavby v časti pôvodnej zástavby obce, formou
samostatných prevádzok obchodov a služieb

športový areál obce futbalové ihrisko nadväzuje na zastavané územie obce

35
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012

areál cintorína s domom smútku a kaplnkou sú situované v južnej časti
zastavaného územia vedľa cesty II/517, uplatňujú sa ako dominanta.
Stav polohového situovania a dochádzkovej dostupnosti občianskej vybavenosti
možno charakterizovať ako vhodný.
Rekreácia a cestovný ruch
Prírodné podmienky územia umožňujú celoročné využívanie krajiny na turistiku (hlavne
v letnej V rámci organizácie cestovného ruchu nie je obec Malé Lednice zaradená do
priestorových jednotiek rekreácie a cestovného ruchu regionálneho a vyššieho významu. Pre
usmernenie dlhodobého rozvoja je určená všeobecná základná funkcia územia cestovný
ruch s celoročným využitím s hlavnými druhmi rekreačných činností turistika, zimné športy.
Prírodné podmienky územia umožňujú celoročné využívanie krajiny na turistiku
(najmä letná sezóna), horolezectvo, skalolezectvo, speleológiu, poľovníctvo, rybárčenie,
hubárčenie. Ako limity, obmedzujúce a usmerňujúce rozvoj rekreácie a cestovného ruchu
vystupuje ochrana prírody. Katastrálne územie obce leží v CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ
Strážovské vrchy a v SKEUV Strážovské vrchy.
V oblasti je významný poľovný revír pre jeleniu zver, srnčia , diviačia , jazvec , sluk
a možnosť športového rybolovu (revír Lednického potoka).
Katastrálnym územím Malé Lednice vedú 2 trasy modrej turistickej trasy v celkovej
dĺžke 2,3 km:
 Domaniža - Vrchteplá (2694) prechádza severozápadným hrebeňom
 Domaniža – Fačkov (2742a) prechádza juhozápadným hrebeňom.
Obec Malé Lednice je napojená na sieť cyklotrás, cez regionálne cyklotrasy sa napája aj na
červenú Považskú cyklomagistrálu vedúcu údolím Váhu.
Červená cyklotrasa ev. číslo 024: Žilina - Turie - Rajecké Teplice, Poluvsie - Konská Rajec - Domaniža - Považská Bystrica, žel. Stanica o celkovej dĺžke 50 km, ktorú spravuje
SCK.
Z materiálno – technickej základne cestovného ruchu sa v riešenom území nenachádzajú
žiadne ubytovacie zariadenia.
K pohostinským zariadeniam patrí:

Pohostinstvo Večierka Jana Jurkechová

Eva Jurkechová - ostatné účelové stravovanie.
Z telovýchovných zariadení sa v obci Malé Lednice nachádza futbalové ihrisko. V
Športovom areáli sa nachádzajú šatne a sociálne zariadenie.
Pre riešenie rozvoja rekreácie v Územnom pláne obce Malé lednice sú nasledujúce
požiadavky:
 V rámci UPN-O v obci treba vytvoriť podmienky pre vybudovanie turistickej
infraštruktúry.
 Uvažovať s plochami záhradkárskych lokalít s možnosti výstavby záhradných
domčekov
 Uvažovať s rozvojom agroturistiky v obci
36
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
p.
POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRÍPADNE URČENIE
POŽIADAVIEK NA HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Voda
Riešené územie sa nachádza v chránenom území Strážovských vrchov. Kvalita vôd
v oblasti Strážovské vrchy je dobrá, dokonca sa vodné zdroje v oblasti Strážovské vrchy
považujú za najkvalitnejšie na Slovensku. Všetky spĺňajú kritériá vody vhodnej pre užívanie
najmenších detí – kojencov. Zdroj pitnej vody Sádočné patrí k najvýznamnejším vodným
zdrojom oblasti Strážovské vrchy.
Obec je zásobovaná pitnou vodou zo štyroch vodných prameňov.
V riešenom území sa nenachádzajú významní znečisťovatelia vôd.
Pôda
K znečisťovaniu pôdy v obci Malé Lednice dochádza najmä na poľnohospodárskych
obrábaných plochách, kde sa aplikujú prírodné aj umelé hnojivá, v dávkach vyšších ako 300
kg čistých živín na 1 ha. Avšak pri súčasnej transformácii poľnohospodárskych družstiev
takýto stav znečistenia v obci Malé Lednice poklesol. Orná pôda predstavuje 8 % územia.
V obci Malé Lednice sú eróziu ohrozené pôdy na svahoch vyšších ako 7 º, ktoré sa
využívajú ako orné pôdy. Trávne porasty aj pri vyšších sklonitostiach erózii zabraňujú.
Lené hospodárstvo prispieva k erózii lesných pôd najmä vytváraním línií sústredeného
odtoku lesnými cestami a ťažkými mechanizmami.
Ovzdušie
Ovzdušie obce Malé Lednice možno považovať za oblasť so slabým znečistením. Na
zhoršovaní kvality ovzdušia sa podieľa predovšetkým diaľkový prenos škodlivín zo zvýšenej
dopravvy v okolitých oblastiach, lokálne vykurovanie tuhým palivom (obec nie plynofikovaná
na 100% a čiastočný návrat k pôvodným druhom vykurovania), v neposlednom rade i
zvýšenou priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou.
Na kvalitu ovzdušia v regióne okresu Považská Bystrica má najnepriaznivejší vplyv
Priamo v riešenom území sa žiadne veľké zdroje znečisťovania ovzdušia nenachádzajú.
Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia - automobily - exhalátmi ovplyvňujú ovzdušie pozdĺž
dopravnej tepny.
Hluk, prach a vibrácie
V danom území ani v jeho najbližšom okolí sa nenachádzajú priemyselné prevádzky ani
technologické celky, ktoré by mohli spôsobovať prekračovanie hladín hluku a tak negatívne
ovplyvňovať kvalitu života v obci.
Na meranie hluku neexistuje na území Slovenska žiadna monitorovacia sieť. Hladiny
hluku meria Úrad verejného zdravotníctva len vo vybraných mestách Slovenska.
Hladinu hluku v posudzovanom území negatívne ovplyvňuje existujúca cestná doprava
prechádzajúca priamo cez obec Malé Lednice, najmä nákladné autá a kamióny.
V účastnosti nie sú v dotknutom území v oblasti cestného ťahu realizované žiadne
protihlukové bariéry na ochranu obyvateľstva pred hlukovou záťažou, ich budovanie zatiaľ
nie je potrebné.
Prírodná rádioaktivita a radónové riziko
Kategórie radónového rizika z geologického podložia (nízka, stredná, vysoká) - územie
patrí do oblasti s nízkym radonovým rizikom
37
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Zosuvné územia a erózne javy
Územie Malých Ledníc je pomerne stabilné z hľadiska geodynamických javov.
Bočná erózia vodných tokov sa prejavuje podomieľaním brehov, najmä pri vyšších
stavoch hladín. Pozorujeme ju hlavne pozdĺž Lednického potoka a jeho prítokov, v niektorých
prípadoch vedie aj k aktivizácii zosuvov.
V katastrálnom území Malé Lednice sú evidované zosuvy v v severnej časti od cesty
II/517.
Odpady
Likvidáciu odpadu v obci Malé Lednice zabezpečuje firma CHUDOVSKÝ. Z obce sa
komunálny odpad odváža jeden krát za dva týždne na skládku odpadu vo Sverepci.
V obci sa triedia: plasty, sklo, papier a elektroodpad. Plasty sa odkladajú do PET vriec,
ktoré občanom poskytuje obec a sa odvážajú z obce raz za mesiac. Sklo sa odváža asi
každých 10 týždňov. Dvakrát do roka obec zabezpečuje aj odvoz elektronického odpadu.
Územný plán obce Malé Lednice bude zdôrazňovať význam nasledujúcich opatrení pre
zlepšenie životného prostredia:

navrhnúť hygienicky vhodné spôsoby zneškodňovania odpadov a odpadových
vôd – vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci s cieľom predchádzať
znečisteniu podzemných a povrchových vôd

navrhnúť rozšírenie verejného vodovodu do nových rozvojových lokalít
navrhovaných v územnom pláne s cieľom zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne
vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva obce pitnou vodou podľa
požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia návrhom plynofikácie v rozvojových
lokalitách navrhovaných v územnom pláne, resp. využitím alternatívnych zdrojov
na zásobovanie teplom

stanovením regulatívov využitia územia obmedziť podiel zastavaných plôch,
eventuálne aj spevnených plôch

pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej
infraštruktúry

rešpektovať ochranné pásmo cintorínov 50 m (v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve)

navrhnúť opatrenia na zvýšenie podielu využívaného a zhodnocovaného odpadu
a rešpektovať opatrenia programu odpadového hospodárstva obce a príslušného
VZN obce o odpadoch a nakladaní s odpadmi

pri navrhovaní usporiadania územia vzhľadom k obytnej zástavbe prihliadať na
vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
38
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
r.

pri návru a výstavbe športových zariadení dbať, aby boli splnené požiadavky
vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o požiadavkách na telovýchovno-športové
zariadenia

využívať pre účely novej výstavby plôch najmä zostatkové plochy v rámci
zastavaného územia a plochy priamo nadväzujúce na zastavané územie obce

nenavrhovať umiestnenie stavieb na lesných pozemkoch, ani vo vzdialenosti do
50 m od hranice lesného pozemku

minimalizovať zábery najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy

akceptovať R-ÚSE S okresu Považská Bystrica
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ JE
POTREBNÉ RIEŠIŤ V PODROBNOSTI ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY
Obec Malé Lednice nestanovuje požiadavky na riešenie vymedzených častí územia
obce, ktoré by bolo potrebné riešiť územným plánom zóny. Prípadné náročnejšie lokality
mieni zabezpečovať a riešiť cestou obstarávania urbanistických štúdií po schválení ÚPN – O
Malé Lednice
q. OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY
PÔDY
POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z hľadiska ochrany pôdneho fondu bude návrh Územného plánu obce Malé Lednice napĺňať
nasledujúce požiadavky:
s.

využívať pre účely novej výstavby plôch najmä zostatkové plochy v rámci
zastavaného územia a plochy priamo nadväzujúce na zastavané územie obce

nenavrhovať umiestnenie stavieb na lesných pozemkoch, ani vo vzdialenosti do 50 m
od hranice lesného pozemku

minimalizovať zábery najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy

posilniť ochranu pôdneho fondu návrhom protieróznych opatrení
POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
Územný plán obce
Malé Lednice stanoví súbor regulatívov priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia, vzťahujúcich sa na jednotlivé priestorovo
ohraničené bloky, ktoré vymedzí územný plán. Regulatívy priestorového usporiadania a
funkčného využitia územia budú sledovať cieľ hospodárneho a ekologického využívania
územia v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Budú mať charakter limitov a pravidiel
39
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
zakotvených v záväznej časti dokumentácie a odporúčaní, ktoré budú súčasťou smerných
častí dokumentácie.
Záväzná časť ÚPD obce Malé Lednice bude stanovovať najmä nasledujúce regulatívy:
t.

zásady a regulatívy funkčného využívania územia – v textovej časti stanoviť hlavnú,
resp. prevládajúcu funkciu a taxatívne definovať prípustné, obmedzujúce alebo
vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

zásady a regulatívy priestorového usporiadania – v textovej časti určiť regulatív
maximálnej výšky objektov a technických zariadení

zásady a regulatívy umiestnenia verejného občianskeho vybavenia

zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia

zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania
ekologickej stability, vrátane plôch zelene

zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

vymedzenie zastavaného územia obce

vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

zoznam verejnoprospešných stavieb

určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Je potrebné vymedziť plochy pre nasledovný okruh verejnoprospešných stavieb:
1. verejný vodovod
2. verejná kanalizácia
3. komplexná prestavba verejných priestranstiev:
4. nové miestne komunikácie a chodníky a rekonštrukcia jestvujúcich miestnych
komunikácií a chodníkov
5. plochy statickej dopravy a rekonštrukcia existujúcich plôch statickej dopravy
6. telekomunikačné zariadenia a siete
7. stavby nových trás NN vedení a trafostaníc a rekonštrukcia jestvujúcich elektrických
zariadení
8. stavby plynofikácie obce (výhľadovo v závislosti na výsledkoch prerokovávania
návrhu)
9. likvidácia živelných skládok odpadov
10. kompostovisko
40
Územný plán obce Malé Lednice
ZADANIE
október,2012
Návrh vymedzenia verejnoprospešných
územnoplánovacej dokumentácie
u.



stavieb
bude
súčasťou
záväznej
časti
POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCII ÚZEMNÉHO PLÁNU
Pri spracovaní návrhu územného plánu obce je potrebné akceptovať:
Stavebný zákon a Metodické postupy pre spracovanie územných plánov
Vzhľadom na to, že sa jedná o spracovanie územného plánu obce, ktorý rieši územie
s menej ako 2 000 obyvateľov bude na základe schváleného zadania spracovaný
návrh územného plánu obce.
Po schválení zadania pre vypracovanie ÚPN -O Malé Lednice bude vypracované
oznámenie o strategickom dokumente v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V oznámení budú uvedené základné
údaje o strategickom dokumente – hlavné ciele riešenia, rozsah dokumentácie, ako aj
predbežný postup a časový harmonogram prípravy, prerokovania a schvaľovania
Návrh ÚPN – O Malé Lednice bude obsahovať textovú a grafickú časť a obsahovať
regulatívy územného rozvoja.
Problematika záberov PP v textovom, grafickom a tabuľkovom vyjadrení bude
samostatnou súčasťou elaborátu ÚPD.
V M 1 : 50 000 bude vypracovaný nasledovný výkres:
Výkres širších vzťahov.
V M 1 : 5 000 budú vypracované nasledovné výkresy:
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami
Výkres verejného dopravného vybavenia
Výkres verejného technického vybavenia obce (vodné hospodárstvo )
Výkres verejného technického vybavenia obce ( energetika, plyn )
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov RÚSES.
Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkoch na
stavebné a iné zámery.
V prípade záberu lesných pozemkov musí byť v ÚPN-O údaj o celkovom rozsahu lesných
pozemkov navrhovaných na záber, členený podľa navrhovaného funkčného využitia .
Po vzájomnej dohode spracovateľa a obstarávateľa bude možné výkresy prípadne
zlučovať.
Návrh územného plánu obce (ÚPN – O) bude vypracovaný v 3 – och vyhotoveniach.
Po jeho schválení 1 vyhotovenie obdrží Krajský stavebný úrad odbor územného plánovania v
Trenčíne, 1 vyhotovenie obdrží príslušný stavebný úrad, časť: vyhodnotenie záberov na PPtextová časť, tabuľková časť a výkresy budúceho možného použitia PP... obdrží Krajský
pozemkový úrad v Trenčíne.
41
Download

Stiahnuť