MIRFO. s.r.o.. Kiepka 93. 977 01 Brezno. IČO: 36709697. IČ DPH: SK2022283472
SÚŤAŽNÁ PONUKA
Predmet zákazky:
„Obstaranie lesníckych služieb na r. 2014 - 2015.“
V Brezne dňa 5.12.2013
■yj-tw'**.........................
konateľ spoločnosti
Identifikačné údaje o firme
Obchodné meno:
MIRFO, s.r.o.
So sídlom:
Kiepka 93, 977 01 Brezno
Zastúpený:
Miroslavom Fodorom, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba:
Miroslav Fodor
Telefón/F AX:
+421 48 621 2295
Mobil:
0903 807 502
e-mail:
[email protected]
IČO:
36709697
DIČ:
SK2022284372
Bankové spojenie:
VÚB Brezno
Číslo účtu:
2247576158/0200
Zapísaný:
v Obchodnom
registri
Okresného
súdu v Banskej
Bystrici
dňa
09.12.2006 Oddiel Sro, vložka č. 12402/S
Firma má viacročné skúsenosti v poskytovaní služieb v rámci lesníctva ako sú
pestebné práce, ochrana MLP vyžínaním a chemickou ochranou, uhadzovanie haluziny
a plecích rubov. Má znalosť o podmienkach v lokalite Brezno a okolie, nakoľko už niekoľko
rokov dozadu vykonávame tieto služby podľa potreby viacerých odberateľov. Na
vykonávanie tejto činnosti firma MIRFO,s.r.o. má vlastné kapacity.
Príloha č. 5-1
MIRťO. s.r.o.. Kienka 93.977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
VYHLASUJEM,
že súhlasím bez obmedzení a výhrad s podmienkami a požiadavkami verejnej súťaže na predmet
zákazky „Obstaranie lesníckych služieb na r. 2014 - 2015.“, stanovenými verejným
obstarávateľom, uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo
vestníku verejného obstarávania č. 208/2013 pod č. 17542-MSS , dňa 24.10.2013 , v súťažných
podkladoch k danému predmetu zákazky a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalej vyhlasujem, že všetky podmienky a požiadavky verejnej súťaže uvedené v Oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo vestníku verejného obstarávania č.
208/2013 pod č. 17542-MSS, dňa 24.10.2013 a v súťažných podkladoch
sú zrejmé, jasné a zrozumiteľné.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
........................................ a ................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
Príloha č. 5-2
MIRFO. s.r.o.. Kicpka 93.977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
ČESTNE VYHLASUJEM,
že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov verejnej súťaže na predmet
zákazky „Obstaranie lesníckych služieb na r. 2014 - 2015.“, uverejnenej vo vestníku verejného
obstarávania č. 208/2013 pod č. 17542-MSS , dňa 24.10.2013.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
Príloha č. 5-3
MIRFO. s.r.o.. Kiepka 93. 977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
ČESTNE VYHLASUJEM,
že údaje uvedené vo všetkých dokladoch a dokumentoch predložených v rámci ponuky do verejnej
súťaže na predmet zákazky „Obstaranie lesníckych služieb na r. 2014 - 2015.“, uverejnenej vo
vestníku verejného obstarávania č. 208/2013 pod č. 17542-MSS , dňa 24.10.2013,
sú pravdivé a úplné.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
................................................;/.................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
Príloha č. 1 OPIS PREDM ETU ZÁKAZKY.
Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu výrobku. Pri
výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ekvivalenty inej značky
v rovnakej, alebo vyššej kvalite.
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
Hlavný slovník:
77230000-1
03450000-9
Predmetom výberu je dodanie nasledujúcich služieb a tovaru:
=> Lesnícke činnosti sa obstarávajú pre 3 nadlesia:
o LC Mestské lesy Brezno Rohozná - nadlesie Michalová
o LC Mestské lesy Brezno Čertovica - nadlesie Čertovica
o LC Mestské lesy Brezno Čertovica - nadlesie Bujakovo.
=> Príprava plôch na obnovu lesa -uhadzovanie haluziny
o Zahŕňa kompletné vyčistenie a prípravu určenej plochy k obnove lesa, t.j. prerezanie
drevných zbytkov (haluzí) po ťažbe na ploche, ich uhádzanie do pásov resp. hŕb.
Pripravená plocha musí byť vyčistená a rozčlenená na pracovné polia pásmi s
uhádzanou haluzinou, ktorá bude takto ponechaná na prirodzený biologický rozpad.
=> Plecie ruby
o Zahrňujú vykonanie výchovy lesných porastov odstránením nežiadúcich drevín a
výmladkov. Počet odstraňovaných jedincov na plochách je vysoký z dôvodu
intenzívneho odrastania nežiadúcich drevín na otvorených plochách.
=> Umelá obnova lesa
o Zahŕňa vykopanie plôšok a vysadenie sadeníc lesných drevín na vzniknutých holinách.
Vykopanie plôšok bude prevedené ručne, o veľkosti 35 x 35 cm s prekopaním plôšky
do hĺbky cca 20 cm. Sadba bude jamková s vyspelým sadbovým materiálom.
Technologické postupy vykonania výkonu (spon sadeníc, priestorové rozmiestnenie
drevín na ploche a pod.) budú priamo usmernené a riadené OLH a lesníkom. Vysádzať
sa budú voľnokorenné sadenice v rozsahu nižšie uvedenej tabuľky rozpisu sadeníc.
Obstaranie sadbového materiálu zabezpečí dodávateľ služieb na vlastné náklady,
pričom je potrebné použiť vyspelý sadbový materiál s dôrazom na jeho kvalitu (t.j.
dostatočnú výšku, hrúbku koreňového kŕčka a bohatý koreňový systém) a dodržať
zákonné podmienky platné pre získavanie a prenos sadbového materiálu (semenárska
oblasť, výšková zóna, parametre). Koreňový systém voľnokorenných sadeníc bude
ošetrený hydrogélom.
=> Ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti burine - vyžínaním
o Zahŕňa ručné vyžínanie kultúr kosákom od bežne tvrdej, lesnej, stredne hustej buriny s
prímesou krovinatej buriny (malinčie, ostružina a pod.). Rozprestretie buriny na vyžatej
ploche musí byť vykonané tak, aby vyžatá burina bola pod úrovňou sadeníc, čím bude
mulčovať ostatnú rastúcu burinu. Vyžínaním musia byť ošetrené a zachované bez
poškodenia aj dreviny z prirodzeného zmladenia mimo radov umelej výsadby, ak sa na
ploche nachádzajú. Priemerný počet vyžínaných sadeníc je cca 4 600 ks/ha.
=> Ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti zveri - náter repelentom
o Zahŕňa ochranu lesných kultúr náterom repelentami pri použití bežných pomôcok
(štetec, rukavica a pod.). Náter sadeníc bude realizovaný na terminálny výhon s
pupeňom, pričom u ihličnatých drevín bude potrebné previesť aj náter vetiev
najvrchnejšieho praslenu. Priemerný počet ošetrených sadeníc na ploche zodpovedá cca
4600 ks/ha. Spôsob, predpísaná dávka a čas aplikácie musí byť dodržaný podľa druhu
používaného repelentu a usmernenia OLH alebo lesníka. Repelenty budú
vykonávateľovi prác dodané obstarávateľom služieb.
=> Rozsah služieb:
výkon
nadlesie
Merná
jednotka
uhadzovanie haluziny
m3 kalamity
pleci rub
ha
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Čertovica
Čertovica
Michalová
Michalová
Bujakovo
Bujakovo
spolu
1 400
0
1 485
0
0
0
2 885,00
193,34
107,04
58,61
0,00
81,50
28,00
468,49
0,00
0,00
13,88
umelá obnova lesa
ha
7,20
0,00
6,68
0,00
ochrana MLP proti burine -vyžínaním
ha
528,83
191,25
109,91
87,79
0,00
0,00
917,78
ochrana MLP proti zveri - náter repelentom
ha
535,13
0,00
106,30
0,00
0,00
0,00
641,43
=> Prírodné podmienky na miestach plánovaného výkonu služieb je možné posúdiť priamo
v teréne po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.
Rozpis sadeníc
SO
Nadlesie
LVS
Drevina
SM
JD
BK
Spolu
SO 1
Michalová
LVS 5
Voľnokorenné
0
0
1 600
1 600
SO 2
Michalová
LVS 5
Voľnokorenné
0
10 650
0
10 650
Čertovica
LVS 7
Voľnokorenné
18 600
5 000
0
23 600
SO 3
Michalová
LVS 5
Voľnokorenné
17 400
0
0
17 400
Spolu
36 000
15 650
i 600
53 250
Splnenie podmienok účasti v zmysle
§ 32 ods. 11 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, dole podpísaný^Miroslav Fodor, konateľ spoločnosti MIRFO, s.r.o., Kiepka 93,
977 OlBrezno, IČO: 36 709 697, tým to vyhlasujem, že spoločnosť spĺňa
podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení,stanovené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaniač. 17542 - MSS, uverejnenom vo vestníku verejného obstarávania č.
208/2013, dňa24.10.2013, resp. v súťažných podkladoch na predmet zákazky
„Obstaranie lesníckych služieb na r. 2014 - 2015", pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účastí predložím v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
V Brezne dňa 05.12.2013
Miroslav Fodor
Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
./'* t ’’
?\ ' V
' >
Kvetná 13, 814 23 Bratislava
Číslo žiadostí
W
* 4 - /.J ? '
Kód R T
P očet
B S 3N 817018S U
1
D átum a čas
E xem plár číslo
18 11 2013 9 54 55
1
Výpis z registra trestov
(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č 330/2007 Z z o registri trestov)
Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi
Žiadateľ (osobné údaje) :
Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné čísio:
Pohlavie:
Miroslav
Fodor
Fodor
15.9.1960
600915/6725
Muž
Miesto narodenia:
Okres/štát narodenia:
Štátne občianstvo:
Číslo OP/pasu:
Banská Bystrica
SR
slovenské
SP 333 543
Záznam registra trestov:*
Vykázaný počet záznam ov
0
Nemá záznam v Registri trestov GP SR
Strana
1z 1
*) Zaznam registra trestov je chránený šifrovanou formou Overenie pravosti záznam u registra trestov je možné na orgáne
miesto pre kolkovú známku
pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka
OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA,
SKUTECKÉHO 28, 975 59 BANSKÁ BYSTRICA 1
Banská Bystrica: 14.11.2013
Našazn.: Sro 12402/S
ZV: 2676/2013
MIRFO, s.r.o.
Kiepka 93
977 01 Brezno
Vec
Potvrdenie
Okresný súd Banská Bystrica, oddelenie obchodného registra, týmto potvrdzuje, že^ pri
subjekte s obchodným menom MIRFO, s r.o., so sídlom Kiepka 93, 977 01 Brezno, ICO:
36 709 697, k dnešnému dňu, t.j. 14. 11. 2013 nie je v likvidácii.
Zároveň Okresný súd Banská Bystrica p o t v r d z u j e , že za obdobie od 01. 01. 2006
k dnešnému dňu nebol na uvedený subjekt vyhlásený konkurz, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť spoločnosti.
Telefón ústredňa
048/414 56 01-3
Informačné centrum
048/4321 133-5
FAX
414 56 06
E-mail:
podatelnaOSBB@ justice.sk
IČO
00165735
SOCIALNA POISŤOVŇA
pobočka B anská Bystrica
Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica 1
MIRFO s.r.o.
Kiepka 93
977 01 Brezno
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/ S
Banská Bystrica
14. 11. 2 01 3
14538 - 67/2013 - BB
Bc. Kohútová
048/6713823
14 .11. 2013
Potvrdenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica potvrdzuje, že zamestnávateľ
MIRFO s.r.o.
So sídlom: Kiepka 93, 97701 Brezno
IČO: 36709697 Variabilný symbol: 1002352428
nemá ku dňu 14. 11. 2013 evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení
/dôchodkovom,
nemocenskom,
garančnom a úrazovom
poistení,
poistení
v nezamestnanosti a poistení do rezervného fondu solidarity/ a nie je dlžníkom
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zmysle Zákona NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
íääeJä pobočka Banská Bystrica
-122- Kapitulská 27,974 26 Banská Bystrica
Ing. Raganová Dagmarv. r.
vedúca odboru poistného
Vyhotovila: Bc. Kohútová
Telefón 43 55 111
415 44 45
Fax 415 57 08
Bankové spojenie
7000156365/8180
IČO
30807 484
Internet
http://www.socpoist.sk/
DOVERAO"
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
MIRFO, S.R.O.
KIEPKA 93
97701 BREZNO
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
PV13062503
Vybavuje/Telefón
Mg r. Ivan DVORNICKÝ
0850 850 850
Miesto/Dátum
NITRA
19.11.2013
Vec: P o t v r d e n i e
Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01,
BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné
zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
p o t v r d z u j e , že voči
platiteľovi poistného: MIRFO, S.R.O.
sídlo: KIEPKA 93, 97701 BREZNO
IČO/RČ: 36709697
neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohľadávky - z titulu nedoplatkov na poistné na
verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného
na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatok na zdravotnom poistení“), ktoré sú zdravotnou poisťovňou
vymáhané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného.
Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na
zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po
vydaní tohto potvrdenia.
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
vedúci oddelenia pre styk s platiteľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. DÔVERA4
pobočka Centrálny back-office Nitra ___ wnmJmSmS
Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez www.dovera.sk/aplikacie.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: [email protected], www.dovera.sk
BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.
www.dovera.sk/plus
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.
MIRFO. s.r.o.. Kiepka 93. 977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
ČESTNE VYHLASUJEM,
že spoločnosť MIRFO, s.r.o. nemá zamestnancov poistených v poisťovni Union zdravotná
poisťovňa, a.s. ani v poisťovni Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., a nemá voči ním nedoplatky.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
DANOVY URAD BANSKA BYSTRICA
pobočka Brezno
Laskomerského 14, 977 01 Brezno
MIRFO, s.r.o.
Kiepka 93
977 01 Brezno
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
14.11.2013 9610301/5/5140458/2013/Hav Bc. Havašová
048/6710334
Brezno
18.11.2013
Vec
Potvrdenie
Daňový úrad Banská Bystrica na základe zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
potvrdzuje,
že voči daňovému subjektu
MIRFO, s.r.o., Kiepka 93, 977 01 Brezno
IČO: 36709697
DIČ: 2022283472
ku dňu 18.11.2013 nie sú evidované nedoplatky po lehote splatnosti na daniach spravovaných
Daňovým úradom Banská Bystrica.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu za účelom výberové konania
k ponuke.
Správny poplatok vo výške 3 € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších j predpisov podľa položky 143 písmeno b)
Sadzobníka správnych poplatkov.
1Ä
Telefón:048/6710334
Fax:048/6115525
-s
Ing. Mária Psotková
vedúca oddelenia správy daní 4
E-mail:[email protected]
www. fmancnasprava. sk
Číslo dožiadania : el-25563/2013/S
VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 12.11.2013
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 12402/S
I. OBCHODNÉ MENO
M1R_F0, s.r.o.
II. SÍDLO
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kiepka 93
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
m . IČO: 36 709 697
IV. DEŇ ZÁPISU: 09.12.2006
V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných
živností
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
4. zámočníctvo
5. kovoobrábanie
6. výroba piliarská
7. výroba bytových doplnkov z dreva okrem stolárskej výroby
8. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva v rozsahu: pilčíckej práce, približovanie a manipulácia dreva,
pestovateľské práce na zákazku
9. údržba lesných komunikácií
10. zemné, búracie a demolačné práce
11. vykonávanie omietok stierkovaním
12. obkladačské práce
13. maliarske a natieračské práce
14. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
15. prevádzkovanie špeciálnych vozidiel
VTI. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Miroslav Fodor
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kiepka 2563/93
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
Strana 1
Dátum narodenia: 15.09.1960
Rodné číslo: 600915/6725
Vznik funkcie: 09.12.2006
Meno a priezvisko: Zuzana Fodorová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kiepka 2563/93
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
Dátum narodenia: 10.08.1961
Rodné číslo: 615810/6944
Vznik funkcie: 09.12.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
VIII. SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Miroslav Fodor
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kiepka 2563/93
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
Výška vkladu: 28 381,000000 EUR
Rozsah splatenia: 28 381,000000 EUR
Meno a priezvisko: Zuzana Fodorová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kiepka 2563/93
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
Výška vkladu: 3 154,000000 EUR
Rozsah splatenia: 3 154,000000 EUR
IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA
31 535,000000 EUR
X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
31 535,000000 EUR
Výpis zo dňa 12.11.2013
Strana 2
a
Slovenská pošta, a s
Partizánskacesta9
97599BanskáBystrica
IČU
OJO
366D
3Jn^.U
1124.0R
ObSbBB,
ll^
KU
cn P O Š T A oddiel Sa, vložkač803/S
jOM „
Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20131112-901073-051-1-2
Osvedčovacia doložka údaje ------------------------------------------------------------------------------------Počet listov/strán výstupu:
2/2
D oložka o sve d ču je :
IČO:
Spisová značka:
Výpis z Obchodného
registra
36709697
Sro/12402/Banská Bystrica (oddiel/ vložka/ súd)
Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým
podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovacou
doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v
elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 980320131112-901073-051-1-2-1.
Dátum vyhotovenia: 12.11.2013
Miesto vyhotovenia: Brezno 1
Čas vyhotovenia el. odpisu: 13:46:15
Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:
Zuzana Zábrodská
Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky
MIRFO. s.r.o.. Kiepka 93. 977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
ČESTNE VYHLASUJEM,
že spoločnosť MIRFO, s.r.o. podľa § 26 ods. 1 písm. h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý
vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý
vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase,
keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 %
akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. Ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
Podľa § 26 ods. 1 písm. i) spoločnosť MIRFO, s.r.o. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny
alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke,
zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
Podľa § 26 ods. 1 písm. j) spoločnosť MIRFO, s.r.o. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy,
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má
zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
Zoznam faktúr rok 2012
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: JALYS, spol. s r.o.
č.Faktúr
12FV007
12FV012
Dátum vystavenia
Text
03.05.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
08.06.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
Bez DPH
1521,05
s DPH
1825,26
JALYS, spol. s r.o.
669,00
802,80
Firma
12FV018
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
1995,40
2394,48
12FV033
04.09.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
1789,20
2147,04
12FV037
03.10.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
903,60
1084,32
12FV047
05.11.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
419,58
503,50
12FV049
03.12.2012
1755,61
2106,73
12FV051
28.12.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
JALYS, spol. s r.o.
JALYS, spol. s r.o.
1051,35
1261,62
10 104,79 €
12 125,75 €
Spolu
Ceny sú v EUR
^
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
Y
^G
ft-
Miroslav Fodor
konater spoločnosti
za dodávateľa
za odberateľa
'
h Oĺ-I
1/ y ICO hJ
> 9 5 A3)dvJ b yjfc ^
o (
Spolu v EUR
V ^ \/
Zoznam faktúr rok 2012
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica - OZ Čierny Balog
Spolu v EUR
č.Faktúr
11FV058
11FV059
Dátum vystavenia
Text
03.01.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
03.01.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
Bez DPH
15161,13
s DPH
18193,36
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
79,42
95,30
Firma
12FV001
06.02.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
19436,95
23324,34
12FV002
01.03.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
29611,14
35533,37
12FV003
12FV004
04.04.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
21477,50
25773,00
04.04.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
12388,99
14866,79
12FV008
03.05.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
27600,75
33120,90
12FV011
12FV017
01.06.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
31310,90
37573,08
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
24876,55
29851,86
12FV024
02.08.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica
120,00
144,00
Spolu
182 063,33 € 218 476,00 €
Ceny sú v EUR
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
vo//
Miroslav Fodor
_________ konateľ spoločnosti_________
za dodávateľa
>| —
___
Q
J>
v y k-OflOii/i a
( t o
U C \
y )£ j
k
{/ c a s
( jQ
,
Zoznam faktúr rok 2012
č.Faktúr
12FV006
12FV009
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Dátum vystavenia
Text
03.05.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
03.05.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Spolu v EUR
s DPH
Bez DPH
856,74
713,95
Firma
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
518,70
622,44
12FV014
15.06.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
268,00
12FV015
15.06.2012
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2305,35
12FV016
15.06.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
321,6
2766,42
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
12FV019
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2340,00
1625,12
2808
1950,14
12FV020
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
318,40
382,08
12FV021
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1145,81
1374,97
12FV022
03.07.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
270,00
324
12FV025
02.08.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2236,93
2684,32
12FV026
02.08.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
683,76
820,51
12FV027
02.08.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
142,08
170,5
12FV028
02.08.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1136,80
1364,16
12FV031
03.09.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1349,95
1619,94
12FV032
03.09.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
930,66
1116,79
12FV039
03.10.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
3055,10
3666,12
12FV040
03.10.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
213,00
255,6
12FV045
02.11.2012
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1814,62
2177,54
12FV046
02.11.2012
1143,48
30.11.2012
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
952,90
12FV048
Spolu
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
130,50
156,6
|
22 151,63 €]
26 581,95 €
Ceny sú v EUR
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
Miroslav Fodor
konateľ spoločnosti
za dodávateľa
-1 -
za odberateľa
/J&ČS é
A
Zoznam faktúr rok 2011
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Spolu v EUR
č.Faktúr
11FV008
11FV015
Dátum vystavenia
Text
31.03.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
02.05.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Firma
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Bez DPH
700,4
s DPH
840,48
1789,92
11FV016
02.05.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1491,6
568,4
11FV017
02.05.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1335,63
1602,76
11FV022
01.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1340,9
1609,08
11FV023
01.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1516,21
11FV024
01.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
490,7
1819,45
588,84
11FV028
30.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
251,5
301,80
11FV029
30.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
511,56
11FV030
30.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
426,3
888,75
1066,50
11FV034
31.07.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
710,5
852,60
11FV035
31.07.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1814,35
2177,22
11FV036
31.07.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
3811,04
4573,25
11FV039
31.08.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
3945,39
4734,48
11FV040
31.08.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
665,1
798,12
11FV041
11FV042
31.08.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1136,8
1364,16
31.08.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
586,08
703,30
11FV046
30.09.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1146,06
1375,27
11FV051
31.10.2011
30.11.2011
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
412,90
508,80
495,48
11FV053A
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
23 747,41 €
28 496,91 €
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Spolu
1
682,08
610,56
Ceny sú v EUR
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
Miroslav Fodor
_________ konateľ spoločnosti
za dodávateľa
ŕyAr&v'f'vč'
/? i/
tŕy d č / r ŕT
_
v —
za odberateľa
ť
Zoznam faktúr rok 2011
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: JALYS, spol. s r.o.
Spolu v EUR
č.Faktúr
11FV003
11FV011
Dátum vystavenia
Text
24.02.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
04.04.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
Bez DPH
125,05
s DPH
150,06
JALYS, spol. s r.o.
761,95
914,34
Firma
11FV020
04.05.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
72,00
86,40
11FV026
02.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
216,69
260,03
11FV027
02.06.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
336,00
403,20
11FV031
01.07.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
37,80
45,36
11FV038
01.08.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
11FV045
05.09.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
56,46
387,64
67,75
465,17
11FV049
03.10.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
11FV050
11FV056
03.10.2011
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
JALYS, spol. s r.o.
1250,00
82,54
1500,00
99,05
05.12.2011
05.12.2011
JALYS, spol. s r.o.
JALYS, spol. s r.o.
122,70
3033,00
147,24
11FV057
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve
Spolu
|
3639,60
6 481,83 € 7 778,20 €
Ceny sú v EUR
^
ľ
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
"SoZ-/
F)
Miroslav Fodor
konateľ spoločnosti
za dodávateľa
za odberatel
U ý l<Ĺ0
f) N f
M Cb S
K\ii L l J t ,
Zoznam faktúr rok 2010
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Spolu v EUR
č.Faktúr
10FV011
10FV012
10FV013
10FV014
Dátum vystavenia
Firma
Text
30.04.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
30.04.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
30.04.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
30.04.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Bez DPH
821,44
s DPH
977,52
728
866,32
309,35
368,13
284,39
238,99
10FV016
10FV023
03.05.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
641,9
01.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
632,24
763,86
752,37
10FV024
01.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1289,52
1534,53
10FV025
01.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2070
2463,30
10FV026
10FV027
01.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1831,9
2179,96
01.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
558,78
664,95
10FV032
30.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
1426,2
1697,18
10FV033
30.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2344,05
2789,42
10FV034
30.06.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
663,84
789,97
10FV039
02.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
7090,15
8437,27
10FV040
10FV041
02.08.2010
Fakturujeme Vám za služby V lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
393,68
468,48
02.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
337,7
401,86
10FV042
02.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2184
10FV045
31.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
3812,23
2598,96
4536,54
10FV046
31.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
2518,64
2997,17
10FV047
31.08.2010
31.08.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
547,67
651,73
993,83
1182,66
10FV048
Zoznam faktúr rok 2010
Dodávateľ: MIRFO, s.r.o.
Odberateľ: LESY MESTA BREZNO s.r.o.
10FV052
30.09.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
7577,33
9017,04
10FV053
30.09.2010
854,14
1016,43
10FV058
01.11.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
3607,5
4292,90
10FV059
01.11.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
969,15
1153,29
10FV060
01.11.2010
1032,19
1228,32
10FV063
30.11.2010
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Fakturujeme Vám za služby v lesníctve LESY MESTA BREZNO s.r.o.
248,06
295,20
45 722,48 €
54 409,75 €
Spolu
Ceny sú v EUR
Žiadam Vás o potvrdenie zoznamu faktúr za služby v lesníctve ktoré boly pre Vás realizované
/P /9Č S ZlíPi/
ť
ĺ/
Miroslav Fodor
_________ konateľ spoločnosti______ j > * ^ v
za dodávateľa
ŕ ^ 9 c / 7 ČZ
___________________________________
za odberateľa
CA~
Sumár zoznamu faktúr za poskytnuté služby v lesníctve
Služby v lesníctve poskytnuté v predchádzajúcich troch rokoch jednotlivím odberateľom.
Jednotlivé zoznamy faktúr sú prílohou celkového sumára.
Celkový sumár cien poskytnutých služieb v lesníctve, jednotlivým odberateľom:
Odberatelia:
Cena bez DPH
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
91 621,52 €
LESY Slovenskej republiky, š.p.B.Bystrica - OZ Čierny Balog
182 063,33 €
JALYS, spol. s r.o.
16 586,62 €
Suma spolu bez DPH
290 271,47 €
Miroslav Fodor
konateľ spoločnosti
za dodávateľa
MIRFO. s.r.o.. Kiepka 93. 977 01 Brezno IČO: 36709697. DIČ: 2022283472. IČ DPH: SK2022283472
CESTNE VYHLÁSENIE
Ja, Miroslav Fodor
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť MIRFO, s.r.o. so sídlom, Kiepka 93, 977 01 Brezno.
IČO: 36709697, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro,
Vložka č.: 12402/S
ČESTNE VYHLASUJEM,
že spĺňam podmienky účasti v zmysle §28 ods. 1. Predkladám fotokópie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti pre prácu z reprodukčným materiálom a fotokópie preukazov o odbornej kvalifikácií
pre prácu s JMP.
V Brezne, dňa: 5.12.2013
................................ //.................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POTVRDENIE
o
ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA
DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSTI
S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Ivan HORVÁT, Ing.
8. január 1973
Adresa trvalého pobytu:
Miesto narodenia: Brezno
977 01 Brezno, Nálepkova 22
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby: 1779/2001 -710/F
sa zúčastnil na školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 18 ods. 2 zákona
č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.
V Bratislave 22. júna 2011
Č íslo preukazu odbornej kvalifikácie
Oó
- (y1// / ó
-
O D B O R N Á K V A L IF IK Á C IA Z ÍS K A N Á
P R E D V Y D A N ÍM (P O D L Á D O K L A D O V )
y/(c '/jL o o
V yučen ý
(učebný
odbor)
P riezvisko, meno, titul
N arodený(á)
Miesto:
j_ j> . 9 / % - «
.ý b
A bsol­
ven t
školy
R odné číslo:
P reukaz odbornej kvalifikácie vydaný dňa
J j > • JL
organizáciou:
(£ ) f= jr m a
. P A N E R
o d b o rn é š k o lia c e s tre d is k o
S tre d n á 20 3
9 7 6 4 5 H ro n e c
______
\
V
O d - do
y
O db orn á
kvalifi­
kácia
získa n á
v rôznych
form ách
školenia
(kurzov)
O db orn á
prax
ako
1/
.........................................
^ •- 9 N -^Boďpis vedúceho útvaru výchovy
a vzdelávania pracujúcich
?
\
OSVEDČENIE ev.
o kvalifikačnom preukaze na obsluhu^
obsluha JMP v manipulácii
a ťažbe dreva q o
Držiteľ ..f^ ^ .Q Í,'tífQ * Á L
' .......................
R.č.
nar. 19
Vyhotovilaorganizácia
Dňa
.4.9.$.
idpis
číslo preukazu odbornej kvalifikácii
O D B O R N Á K V A L IF IK Á C IA Z ÍS K A N Á
P R E D V Y D A N ÍM (P O D L Á D O K L A D O V )
Priezvisko, m eno, titul
ýo
O ť^ O
Narodený(á)
Miesto:
15 9 f9(To
R odné číslo:
1-o'r?
6
(fh
A bsol­
ve n t
školy
€ 0 0 9 -fS / <T/'J.S-
P reukaz odbornej kvalifikácie vydaný dňa
organizáciou;
V yučen ý
(učebný
odbor)
JJ>- JL
(é
) Firma - PANER
o d b o rn é š k o lia c e s tre d is k o
S tre d n á 2 0 3
Q7K i S H r n n a r
O dborná
kvalifi­
kácia
získaná
v rô znych
form ách
školenia
(kurzov)
O db orn á
prax
ako
a vzdelávania pracujúcich
O d - do
OSVEDČENIE ev.
„
o kvalifikačnom preukaze na oosluhu
Platnosť
obmedzená d o ............ J..
obsluha JMP v manipulácii
a tažbe dreva
Držiteľ
R
É
J q.U.....................
m
.... Rok na r. 19. ^ .
Vyhotovilafc/rganizäcia
Dňa 0 ^ * 5
___ _
..............poP ^ H ŕb « « c
Č íslo preukazu odbornej kvalifikácie
0S 3
O D B O R N Á K V A LIF IK Á C IA Z ÍS K A N Á
P R E D V Y D A N ÍM (P O D LÁ D O K LA D O V )
/
- ľ /fo ~ -
S y jL & o ^
V yučený
(učebný
odbor)
Priezvisko, m eno, titul
N arodený(á)
M iesto:
J C - /JL '
■
A bsol­
vent
školy
(T b ^ L ^ ^
R odné číslo :
.
S J/J. /< r /
Preukaz odbornej kvalifikácie vydaný dňa
JĹeŕ> J . organizáciou:
4,
z
Firma - PA N E R
o d D o rn é š k o lia c e s tr e d is k o
S tr e d n á 2 0 3
9 7 6 45 H ro n e c
• ^-ro/
......................................
"
-
P odpis vedúceho útvaru výchovy
a vzdelávania pracujúcich
O dborná
kvalifi­
kácia
získaná
v rô z n y c h
form ách
školenia
(kurzov)
O dborná
prax
ako
O d - do
OSVEDČENIE ev.
...ľ/:
o kvalifikačnom preukaze na obsluhu
N
*“5
H
obsluha JMP v manipulácií
a ťažbe dreva J Q 2
....... ■
/...............
Držiteľ
.fókátií..J.^Lúm.C...............
R.č.
o
Vyhotovil
..... Rok nar.
OSVEDČENIE ev. č.
o kvalifikačnom preukaze na obsluhu
§
ty
obsluha JMP v manipulácii
a í’uíhe dreva
D ržiteľ..■j£ ť k ...
.
.Rok nar. 19. . ^
i\d
pf&i/ oJotf /-/&/£
Č ís lo p re u k a z u o d b o rn e j k v a lifik á c ie
ň f S /H - ( '/ / r - í ý / f t
P rie z v is k o , m e n o , tf t u l
/ / w a 'e y í
N o ro d e n ý (á )
4 0 '2
R n iA t t c
x .
_
A b s o l­
vent
š k o ly
ro d n é
Č ís lo
o b č ia n s k e h o
p re u k o z u
YC U t o j j - r / C
e v id e n č n é
d Jé
č é tf š G
P re u k a z o d b o rn e i k v a lif ik á c ie v y d a n ý d ň a
/f r . / ý ý j t
o r g a n iz á c io u :
O d b o rn á
k v a lifi­
k á c ia
z is k a n á
v rô z n y c h
fo rm á c h
š k o le n ia
( k u rz o v )
F it m á
*•é. Jjlftic/ľj/L c t f/r&u<LL & i
O d b o rn á
p ra x
a ko
is v e d ú c e h o ú tv a ru v ý c h o v y
a v z d e lá v a n ia p r a c u jú c ic h
Od —
V yučený
(u č e b n ý
o d b o r)
Jo /tv
M ie s to :
M C
O D B O R N Á K V A L IF IK Á C IA Z lS K A N Ä
P R E D V Y D A N lM (P O D Ľ A D O K L A D O V )
\
.
W v*"
\
\\
\
í w
y
do
Číslo preukazu
-H-0M3
VVdaný § 16 zák. 124/2006
Dátum vydania
RSDr. Milan Mikláí
%
Meno
H .
^
D átirni,.......l
l f 'h Ä W
.Forma skončenia..
Obsluha ruč. mot. reť. píly
v
A k tualizačná odb. príprava
Š
n
m
Ved. äk
i MAJ
Priezvisko .
Dát. národ.
Bydlisko
Dátum skúšky
K
Odborné kurzv ukončené pred w daním
O p ak ovan é šk olenie R M R P
/ ^ 0 - i c c :7
A ktualizačná
Dátum
/ú
Forma sk</nča§ia
Dr. M ilôn MIKLÁŠ
Lesnícky dom Ronáäe
027 32 ZUSEREC 258
Te<.fax.CM 3/5395 134
:
í.& 'š
Čisto preukazu odbornej kvalifikácie
ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA ZÍSKANÁ
PRED VYDANÍM (podľa dokladov)
t
Vyučený
(učebný
odbor)
Priezvisko, meno, titul
* £ L Z c l c UXa
Narodený(á)
X]
. Q l \v \J
I
Miesto:
Absolvent
školy
ftodné čiclo:
Preukaz odbornej kvalifikácie vydaný dňa’
'J
Odborná
kvalifi­
kácia
získaná
v rôznych
formách
školenia
(kurzoch)
* ¥ .4 £ . < t o o G
o rg an izáttutr
Dr. Milan MIKLÁŠ
L e s n íc k y d .io i
" 'c
'.-'''.e
027 32 Z Ľ b e Ľ ::M ^58
Fel.tax:U43/53yb 134
i
i
7\ý°/'Podpis
...... ^ vedúceho
.......... ' fcrfvaru
..............
výchovy
a vzdelávania pracujúcich
Odborná
prax
ako
Od - do
Download

SÚŤAŽNÁ PONUKA - LESY MESTA BREZNO, sro