Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Ä
l
t h¿<
Kvetná 13,
814 23 Bratislava
Číslo žiadosti
Kód RT
7706-25-07-2013-006
AI3MSJ7JAMNQ
Počet strán
1
Dátum a čas vyhotovení
Exemplár číslo
25.7 2013 10:13:09
1
Výpis z registra trestov
(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č 330/2007 Z z o registri trestov)
Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi
Žiadateľ (osobné údaje):
Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Pohlavie:
Rudolf
Basista
Basista
17.4.1962
620417/7353
Muž
Miesto narodenia:
Okres/štát narodenia:
Štátne občianstvo:
Číslo OP/pasu:
Prešov
Slovenská republika
slovenské
SL972542
Záznam registra trestov:*
Vykázaný počet záznamov:
0
Nemá záznam v Registri trestov GP SR
Strana
1z 1
chránený šifrovanou formou Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry
miesto pre kolkovú známku
pečiatka a podpis zodpovednéhdpracovníka
OKRESNÝ
SÚD
P
R
E
PSČ:080 42 PREŠOV, GREŠOVA 3
Fax: 7732 359, 7562 293
Ústredňa: 7562 211
Kp 1761/2013
V Prešove dňa 22.7.2013
Š
O
V
Vec: P o t v r d e n i e
O kresný súd Prešov vydáva
potvrdenie
v tom to znení:
N a subjekt:
PROAGRO POPRAD, s.r.o., Lúčna 2321/19, Popad
IČO: 36 484 032
V
čase od 1.1.2006 až do dňa vydania tohto potvrdenia nie je na Okresnom súde
Prešov voči uvedeném u subjektu podaný návrh na začatie konkurzného konania, nebolo
začaté konkurzné konanie, nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok m ajetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť.
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca
M
Za správnosť vyhotovenia:
Eva Lešková, súdna tajom níčka
J-
POTVRDENIE
Okresný súd Prešov
Žiadosť číslo/Naša značka: 482NcOR/l 4729/2013
POTVRDZUJE
Žiadateľovi
PROAGRO POPRAD, s.r.o.
Lúčna 2321/19
05801 Poprad - Veľká
Vaša značka: Sro 13958
že na zapísanú osobu
Obchodné meno: PROAGRO POPRAD, s.r.o.
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Lúčna 2321/19
Názov obce: Poprad - Veľká
PSČ: 058 01
IČO: 36484032
Spisová značka: Sro/13958/P
ku dňu 21.07.2013 nebol/*bol*/ podaný na tunajšom súde návrh na zápis do likvidácie.
Okresný súd Prešov - oddelenie obchodného registra nemá vedomosť o tom, či sa konalo valné
zhromaždenie spoločnosti/*má vedomosť, že sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti*/, ktoré rozhodlo
o vstupe horeuvedenej zapísanej osoby do likvidácie.
Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.
Súdny poplatok, ktorý bol zaplatený kolkami vo výške 3,000000 EUR, bol vyrúbený v zmysle Zák. č.
71/1992 Zb. položka č. 24 b písm. d).
Prešov dňa 22.07.2013
ZA SPRÁVNOSŤ
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Jašková
(podpis oprávnenej osoby)
.............. -V—... ........
-------- --------- --------
N íodtlačok úradnej pečiatky)
i
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka P op ra d
V I L m á ja 4053/24 , 058 01 P op ra d
PR OAGRO POPRAD, s.r.o.
Lúčna 2321/19
058 01 Poprad
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/S
Poprad
31.7.2013
13453-8/2013-PP
Brija František/0906 17 4295
frantisek.brija@ socpoist.sk
31. júla 2013
Vec: Potvrdenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, potvrdzuje, že zam estnávateľ PR OAGRO
POPRAD, s.r.o., IČO: 36484032, Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad je evidovaný
v registri zam estnávateľov vedenom Sociálnou poisťovňou od 01.07.2003, variabilný
sym bol 1001327778 .
Odvádzate!’ poistného na sociálne poistenie má splnené odvodové povinnosti.
Potvrdenie sa vydáva z dôvodu verejného obstarávania.
Ing. Viera Dunajová-Jurčová
vedúca oddelenia poistného
Telefón
0906 17 4295
frantisek. [email protected]
poist.sk
Fax
421 90617 4397
Bankové spojenie
7000156939/8180
IČO
30807 484
Internet
http://www.socpoist.sk/
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
PROAGRO POPRAD, S.R.O.
LÚČNA 2321/19
058 01 POPRAD
Váš list číslo/zo dňa
3648403200
Naše číslo
P001134601517
Vybavuje/linka
Jana Labusová
052/2824521, KL.046521
POPRAD
16.07.2013
Vec: Potvrdenie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Poprad týmto potvrdzuje, že u platiteľa
poistného PROAGRO POPRAD, S.R.O., LÚČNA 2321/19, 058 01 POPRAD, 100:36484032
neeviduje ku dňu 16.07.2013 pohľadávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platiteľa poistného povinnosti doplatiť prípadné ďalšie pohľadávky
zistené kontrolou.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného.
S pozdravom
/'In g . Alexandra Bajusová
vedúca pobočky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Poprad
Tolstého 3631/1
05801 POPRAD
Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/52/282 45 03
Fax: +421/52/773 10 04
E-mail: [email protected]
Internet: www.vszp.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40
Union
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3832/B
IČO: 36284831
DIČ: 2022152517
Z d r a v o t n á Po i s ť o v ň a
PROAGRO POPRAD, s.r.o.
Lúčna 2321/19
058 01 Poprad
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
324/2013/60485
Vybavuje/
Tomaľová Silvia 052/2815111
[email protected]
V Poprade
Dňa 18.07.2013
Vec: Potvrdenie
v»/
Union zdravotná
poisťovňa, a. s.
potvrdzuje, že u platiteľa
PROAGRO POPRAD, s.r.o.,
IČO 36484032
neeviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné
zdravotné poistenie.
Týmto potvrdením nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné
nedoplatky na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených
zdravotnou poisťovňou až po vydaní tohto potvrdenia.
Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti.
S pozdravom
Sijtfia Torjtfaľová
klientská poradkyňa
podľa poverenia
Union zdravotná poisťovňa, a.s
1
•tel.: 0850 003 333 «www.unionzp.sk
Člen skupiny Achmea
D O V E R A +
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
PROAGRO POPRAD, S.R.O.
LÚČNA 2321/19
05801 POPRAD
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
PV13039229
Vybavuje/Telefón
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
0850 850 850
Miesto/Dátum
Centrálny backoffice Nitra
24.7.2013
Vec:Potvrdenie
Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einstelnova 25, 851 01,
BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné
zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
p o t v r d z u j e , že voči
platiteľovi poistného:PROAGRO POPRAD, S.R.O.
sídlo:LÚČNA 2321/19, 05801 POPRAD
IČO/RČ:36484032
ku dňu vydania tohto potvrdenia neeviduje pohľadávky z titulu nedoplatkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na
verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatky na zdravotnom poistení“), ktoré sú
zdravotnou
poisťovňou vymáhané výkonom rozhodnutia.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného za účelom preukázania splnenia podmienok pre
účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platných právnych predpisov.
Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na
zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po
vydaní tohto potvrdenia.
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
vedúci oddelenia pre styk s platiteľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Centrálny back-office Nitra
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: [email protected], www.dovera.sk
BEZ Č AKAN IA. BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.
w w w .d o v e ra .sk/p lu s
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
pobočka Poprad,
Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad
PRO A G RO POPRA D , s.r.o.
Lúčna 2321/19
058 01 Poprad
Váš list číslo/zo dňa
N aše číslo
9712301/5/3650678/2013
V ybavuje/linka
Ing. K oberová/0527118104
Poprad
01.08.2013
Vec
Potvrdenie
Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 4
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zm ene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
potvrdzuje,
že voči daňovém u subjektu
PR O A G R O PO P R A D , s.r.o., IČO 36484032, DIČ 2020020629, IČ D PH SK 2020020629,
L účna 2321/19, 05801 Poprad
ku dňu 01.08.2013 nie sú evidované nedoplatky po lehoty splatnosti na daniach spravovaných
Daňovým úradom Prešov, pobočka Poprad.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu pre účely verejného obstarávania.
Správny poplatok vo výške 3,00 EU R bol uhradený v zm ysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143b/ Sadzobníka správnych
poplatkov
Ing. M iroslava Koberová, správca dane
Ing. Zuzana Krettová, správca dane
Telefón: 052/7118104
Fax: 052/7764242
E-mail: [email protected]
Číslo dožiadania : el-14688/2013/P
VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov
k dátumu 22.07.2013
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 13958/P
I. OBCHODNÉ MENO
PROAGRO POPRAD, s.r.o.
II. SÍDLO
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Lúčna 2321/19
Názov obce: Poprad - Veľká
PSČ: 058 01
III. IČO: 36 484 032
IV. DEŇ ZÁPISU: 21.02.2003
V. PRAVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
3. prenájom motorových vozidiel
4. prenájom strojov a zariadení
5. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
6. balenie a predaj poľnohospodárskych produktov a čajov
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. elektroinštalatérstvo
9. zámočníctvo
10. projekcia
11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti pôdohospodárstva
12. podnikateľské poradenstvo
13. skladovacie služby
14. nákup a predaj know-how v rozsahu voľných živností
15. upratovacie služby
16. reprografické služby
17. prieskum trhu
18. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Basista
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kopečná 255/8
Názov obce: Poprad
Strana 1
"J
PSČ: 058 01
D átum narodenia: 17.04.1962
Rodne číslo: 620417/7353
Vznik funkcie: 21.02.2003
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu
spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
VIII. SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Basista
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kopečná 255/8
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
Výška vkladu: 6 638,783775 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA
6 638,783775 EUR
X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice
zo dňa 3.12.2002 č. N 912/02, NZ 894/02, spísanej Mgr. Oľgou Piskoríkovou, notárkou v Poprade, v
znení jej dodatku č. 1 zo dňa 10.2.2003, podľa zák.č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 3.4.2003.
Výpis zo dňa 22.07.2013
Strana 2
*->
cn H O S Ť A
Slovenská pošta. a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bvstrica
oooo
u
o Bí
IV>V/. O
OOOiI i<:H,wr\
I
\JO
BB,
oddiel Sa. vložka Č.803/S
Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20130722-005025-016-1-6
- Osvedčovacia doložka údaje Počet listov/strán výstupu:
2/2
D o lo žk a o s v e d č u je :
V ý p is z O b c h o d n é h o re g is tra
IČO:
36484032
Spisová značka:
Sro/13958/Prešov (oddiel/ vložka/ súd)
Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým
podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovacou
doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v
elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 980320130722-005025-016-1 -6-1
Dátum vyhotovenia: 22.07.2013
Čas vyhotovenia el. odpisu: 10:46:48
Miesto vyhotovenia: Poprad 2
Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:
Mária Gašpariková
Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky
A J Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstrávaní
Uchádzač (názov a sídlo):
IČC>:36484032
PROAGRO POPRAD, s.r.o., Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad
V.. Poprade
dňa.02.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca,
so sídlom
zapísaný v
fi PROAGRO POPRAD,s.r.o.
Ing. Basista Rudolf.,
Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad IČO: 36484032,
OR OS Prešov, Oddile Sro, Vložka č. 13958/P
Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som/sme osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou
osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou
osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu d^š‘
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
B/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami
Uchádzač (názov a sídlo):
IČO:36484032
PROAGRO POPRAD, s.r.o., Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad
V..Poprade
dňa.02.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca.
so sídlom
zapísaný v
fi PROAGRO POPRAD,s.r.o.
Ing. Basista Rudolf.,
Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad IČO: 36484032,
OR OS Prešov, Oddile Sro, Vložka č. 13958/P
týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v
súťažných podkladoch na predmet zákazky „Rekonštrukcia objektu pre chov dojníc“ časť B4, výzVa na
predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 140/2013 zo dňa 19.07.201^ pod
značkou 13148 - WYP
Pečiatka a po^i/ii^chádzača
C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v
ponuke
Uchádzač (názov a sídlo):
IČO:36484032
PROAGRO POPRAD, s.r.o.. Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad
V..Poprade
dňa.02.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca.
so sídlom
zapísaný v
fi PROAGRO POPRAD,s.r.o.
Ing. Bašista Rudolf.,
Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad IČO: 36484032,
OR OS Prešov, Oddile Sro, Vložka č. 13958/P
týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky
„Rekonštrukcia objektu pre chov dojníc“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného
obstarávania č. 140/2013 zo dňa 19.07.2013 pod značkou 13148 - WYP sú pravdivé a úplné.
Pečiatka a podpis uohÁd ¡aŕtrék a r. tí Q
D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy
Uchádzač (názov a sídlo):............................................................................................................
Uchádzač (názov a sídlo): PROAGRO POPRAD, s.r.o., Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad
lč0:36484032
V..Poprade
dňa.02.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca.
so sídlom
zapísaný v
týmto čestne vyhlasujem(e), že
fi PROAGRO POPRAD,s.r.o.
Ing. Basista Rudolf.,
Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad IČO: 36484032,
OR OS Prešov, Oddile Sro, Vložka č. 13958/P
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
E/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s výkazom výmer
Uchádzač (názov a sídlo):
IČO:36484032
PROAGRO POPRAD, s.r.o.. Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad
V..Poprade
dňa.02.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca.
so sídlom
zapísaný v
fi PROAGRO POPRAD,s.r.o.
Ing. Basista Rudolf.,
Lúčna 2321/19, 058 01 Poprad IČO: 36484032,
OR OS Prešov, Oddile Sro, Vložka č. 13958/P
týmto čestne vyhlasuj em(e), že
a) v plnom rozsahu súhlasím s výkazom výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov na predmet zákazky
„Rekonštrukcia objektu pre chov dojníc“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného
obstarávania č. 140/2013 zo dňa 19.07.2013 pod značkou 13148 - WYP
b) súhlasím so spôsobom určenia ceny podľa časti B.2 predmetných súťažných podkladov.
H -h M h W
Pečiatka a podpíš uchádzača
Č e skoslovenská obc h o d n á banka, a.s.
ul. 1. mája 23
058 01 Poprad
teľ: +421 52 785 3317, fax.: +421 52 776 3632
SPOLU TVORÍME b o h a t š í
Dátum: 01.08.2013
Vybavuje: Ing. Pichnarčík Ján
Tel.: 052/785 3317
¡pichnarcik@ csob.sk
svet
PROAGRO POPRAD, s.r.o.
Lúčna 2321/19
Poprad - Veľká 058 01
Vec:
Potvrdenie - banková referencia.
Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 140,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, kontaktné
miesto : pobočka Poprad, ul. 1. mája 23, 058 01 Poprad (ďalej len „Banka“), ktorú zastupujú : Ing.
Daniel Ondrušek, riaditeľ pobočky a Ing. Ján Pichnarčík, všeobecný poradca
týmto potvrdzuje, že spoločnosť PROAGRO POPRAD, s.r.o.
so sídlom Lúčna 2321/19, Poprad - Veľká 058 01, IČO: 36 484 032
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13958/P
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Rudolf Bašista, (ďalej len „Klient“)
je Klientom Banky od r. 2008, ktorý je schopný plniť si svoje finančné záväzky voči ČSOB, a.s.. Účet nie
je v nepovolenom debete a ani nie je predmetom exekúcie.
Táto informácia je založená výlučne na poznatkoch, ktoré máme k dispozícii, avšak poskytujeme je
s výhradou, že nezakladá žiadne právne záväzky našej Banky. Je vydaná na základe písomnej žiadosti
Klienta a spoplatňovaná v zmysle platného Sadzobníka Banky.
_
Ing. Daniel Ondrušek
riaditeľ pobočky
Č e skoslovenská obc h o d n á banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
■
lr/g. Ján PichnarčiK
všeobecný poradca
PROAGRO POPRAD . s.r.o ,
, Lúčna 19 , 05801 POPRAD
IČO 36 484 032, IČ DPH SK2020020629, tel/fax 0527767559,
mail: proagro @ proagro.sk , www.proagro.sk
Č E S T N É V Y H L Á S E N IE
Čestne prehlasujem , že
fí POAGRO POPRAD, s.r.o.
IČO 36484 032,
so sídlom v Poprade ul. Lúčna 2321/19,
NEM Á
žiadne záväzky v iných bankách.
V Poprade 02.08.2013
konateľ fi Pk>agro Poprad,s.r.o.
Ing. Basista R udolf
UVPOD2vQ9 1
r
V ýkaz zisko v a strát Uč POD 2 - 01
k
3
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
1 . 1 2 . 2 0 1
1
(v celých eurách)
Číseiné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B
Č
D É F G H í
Daňové identifikačné číslo
J K L M N 0 P Q R Š T
Účtovná závierka
Ú
/
X Ý
Ž
0
Mesiac
Rok
od
0 1
2
0
1 1
do
1 2
2
0
1 1
Bezprostredne
predchádzajúce
od
0 1
2 0 1 0
obdobie
do
1 2
2
Účtovná závierka
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
X
1 2 3 4 5 6 7 S 9
riadna
X
zostavená
Za obdobie
IČO
mimoriadna
3 6 4 8 4 0 3 2
schválená
SK NACE
(vyznačí sa x)
4 1.10.0
0
1 0
O bchodné m eno (názov) účtovnej jednotky
PROAGRO
POPRAD
s.
r . o .
Sídlo účtovnej jed n otky
Ulica
Číslo
L Ú Č N A
2 3 2 1 /
PSČ
Obec
0 5 8 0 1
P O P R A D
Číslo telefónu
052
1 9
Číslo faxu
/ 7 7 6 7 5 5 9
0
/
E-mailová adresa
P R O A G R O ( a ) P R O A G R O . SK
Z ostavený dňa:
1 9 . 0 6 . 2 0 1 2
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznarr/telena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyž/ckej osoby,
ktorá je úfjpvpojt^ednotkou:
Schválený dňa:
1 9 . 0 6 . 2 0 1 2
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 24219/3/2008/1
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
V y t l a č e n é
z
a p l i k á c i e
eOANE
Strana 1
r
| V ýkaz ziskov a strát Úč PO D 2 - 01 ]
(""dÍč
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9 i
iiiiiiiiiiiiiiiií
n
Skutočnosť
Ozna­
čenie
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
a
b
C
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
01
1 7 2 2 7 3
3 1 2 9 5
A.
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A, 507)
02
1 6 3 6 5 9
3 3 4 5 5
+
Obchodná marža
03
8 6 1 4
04
9 1 5 6 1 8
9 1 5 6 1 8
i.
r. 01
-
r. 02
2 1 6 0
4 7 9 5 2 4
11.1.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)
05
2.
Zmeny stavu vnútroorganizačoých zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
3.
Aktivácia (účtová skupina 62)
07
B.
Výrobná spotreba
08
8 2 2 5 4 6
3 9 5 2 7 9
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)
09
1 0 1 0 8 5
3 5 4 0 0
Služby (účtová skupina 51)
10
7 2 1 4 6 1
3 5 9 8 7 9
11
1 0 1 6 8 6
8 2 0 8 5
12
2 6 9 5 2
2 7 4 7 7
2 0 6 9 8
2 1 4 1 3
r. 09 + r. 10
+r. 04 - r. 08
-ŕ*
Výroba
00
II.
2.
r. 05 + r. 06 + r. 07
—
4 1 7 6
—
4 6 5 2
+
Pridaná hodnota
C.
Osobné náklady
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
3.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
15
4 5 0 9
4 9 1 8
4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
1 7 4 5
1 1 4 6
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
5 9 1
6 0 8
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)
18
5 9 7 3
4 9 5 1
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)
19
4 8 0 0
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
5 4 0 8
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+Z-547)
21
1 2 1 5
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
1 1 3
1 2 9
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
23
1 2 4 5
1 3 1 6
Prevod v ý n o s o v z
0(697)
24
6 5 8 2 3
4 7 2 5 4
III.
IV.
H.
V.
r. 03
súčet (r. 13 až 16)
h o s D o d á rs k e j
činnosti
1.
Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)
25
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
26
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
27
VI.
MF SR č. 24219/3/2008/1
'" . i
S tra n a 2
UVPOD2V09 3
r
d ič
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2- 0 1
IIII!IlIIIII!II! n
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
Skutočnosť
Ozna­
čenie
Text
Číslo
riadku
b
Predané cenné papiere a podiely (561)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
Vynosy z cenných papierov a podielov
VI 1.1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)_______
VII.
2.
VIII.
K.
IX.
M.
X.
XI.
XII.
XIII.
S.1.
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
1
2
28
29
30
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565
37
Výnosové úroky (662)
38
Nákladové úroky (562)
39
Kurzové zisky (663)
40
Kurzové straty (563)
41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)
46
- 3 7 2 6
- 1 4
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46
47
6 2 0 9 7
4 5 8 2 5
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
1 2 3 6 1
8 8 10
splatná (591, 595)
49
1 2 3 6 1
8 8 10
odložená (+/- 592)
50
4 9 7 3 6
3 7 0 1 5
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
XIV.
bežné účtovné obdobie
51
1
2 5 6 4
7 5 0
2 6
1 1 4
0
6 7 9
2 9
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53
L
MF SR č. 24219/3/2008/1
J
n
JVPOD2v09_4
dič
V ýka z zisko v a strát Ú č P O D 2 - 0 1
| I!IIIIIII 1
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
Skutočnosť
Ozna­
čenie
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
b
C
1
a
u.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57
55
U.1.
- splatná (593)
56
- odložená (+/- 594)
57
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti po zdanení r. 54 - r. 55
58
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
60
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
61
2.
*
V.
MF SR č. 24219/3/2008/1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
6 2 0 9 7
4 5 8 2 5
4 9 7 3 6
3 7 0 1 5
S tra n a 4
UVPOD2V09 1
r
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 0 1
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
k 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3
iin iiiiiiiiiii
n
(V ceiých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom {podfa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H
í J K L M N 0 P Q R Š T Ú
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka
¥ X Ý Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mesiac
Účtovná závierka
od
0 1
2 0 1 2
do
1 2
2 0 1 2
Bezprostredne
predchádzajúce
od
0 1
2 0 1 1
obdobie
do
1 2
2 0 1 1
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
X
X
riadna
zostavená
Za obdobie
IČO
mimoriadna
3 6 4 8 4 0 3 2
schválená
SK NACE
(vyznačí sa x)
4 1.10.0
Rok
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
PROAGRO
POPRAD
s.
r.
o.
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Číslo
L Ú Č N A
2 3 2 1 /
PSČ
Obec
0 5 8 0 1
P O P R A D
Číslo telefónu
052
1 9
Číslo faxu
/ 7 7 6 7 5 5 9
0
/
E-mailová adresa
Zostavený dňa:
' ' 6 . 0 3 . 2 0 1 3
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam člaŕna
štatutárneho orgánu /ô to v n e j
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je ú č to v o u jednotkou:
Schválený dňa:
2 6 . 0 3 . 2 0 1 3
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
Pobočka Poprad
QO
<ópia súhlasí s originálom
Oátum:......
Podpis:..........
Záznamy daňového uraau
O dtla čok prezentačnej pe čia tky da ňo véh o úradu
Miesto pre evidenčné číslo
■....mm MF SR č. 24219/3/2008/1
Vytlačené
z
aplikácie
s OANE
Strana 1
J
UVP002v09 2
r
d ič
Výkaz ziskov a strát Uč POD 2 - 01
I I I I I I INM 1
2 0 2 0 0 2 0 6 2' 9
S kuto čnosť
Text
Číslo
riadku
a
b
c
bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
1
2
01
5 4 8
1 7 2 2 7 3
A.
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A, 507)
02
4 1 5 2 8
1 6 3 6 5 9
+
O bchodná marža
03
1 3 2 8 0
8 6 1 4
04
1 6 3 3 6 5
9 1 5 6 1 8
9 1 5 6 1 8
i.
r. 01 - r. 02
II.
Výroba
11.1.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 506)
05
1 6 3 1 1 5
2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
2 5 0
3.
Aktivácia (účtová skupina 62)
07
B.
Výrobná spotreba
08
9 1 0 0 9
8 2 2 5 4. ^
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskíadovatefnýeh dodávok (501. 502, 503.
505A)
09
4 5 6 7 9
1 0 1 0 8 5
Služby (účtová skupina SI)
10
4 5 3 3 0
7 2 1 4 6 1
+
Pridaná hodnota
11
8 5 6 3
1 0 1 6 8 6
C.
Osobné náklady
12
6 7 7 9 7
2 6 9 5 2
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
5 7 6 6 5
2 0 6 9 8
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
3.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
15
8 4 6 9
4 5 0 9
4.
Sociálne náklady (527, 528}
16
1 6 6 3
1 7 4 5
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
7 5 7
5 9 1
3 0 5 7
5 9 7 3
2.
D.
r. 05 + r. 06 + r. 07
o
Tržby z predaja tovaru (804, 60?)
00
O zna­
čenie
r. 09 + r. 10
r. 03 + r. 04 - r. 08
súčet (r. 13 až 16)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551. 553 !
E.
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)
....................................
18
6
...
19
. .,
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541. 542)
20
Q
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+/-S47)
21
2 2
1 2 1 5
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(64 i. 645. 646' 648, 655, 657)
22
7 4 1
1 1 3
Ostatné náklady r,a hospodársku činnosť
; (543, 544 545. 546, 548. 549, 555, 557)
23
6 4 0
1 2 4 4
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
* (-K697)
24
1 4 1 0 4
6 5 8 2 4
IV.
H.
V.
I.
I Prevod nákladov na hospodársku
j činnosť (-)(597)
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
; činnosti
r.11 - r, 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r, 22 -r. 23 + (-r. 24) - f-r.25)
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
: 25 :
26
ri
27
W S rn -
1
j
"~ "r
"
UVP002v09 3
díč
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 0 1
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
S kuto čnosť
i Osmaesn*«
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
b
C
1
a
j.
VIL
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
29
Výnosy z cenných papierov a podielov
Vtl.1. v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
30
2,
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (685A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (686)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z deriváíových operácií (664, 66?)
35
T tr"'
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na deriváíové operácie (564, 56?)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565
37
Výnosové úroky (662)
38
1
2
Nákladové úroky (562)
39
2 7 3 3
2 5 6 4
Kurzové zisky (663)
40
Kurzové straty (563)
41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
Prevod finančných výnosov (-) (696)
44
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
VIII,
K,
IX.
X.
N,
XI.
0.
XII.
p.
XIII.
fw
1
.... ....... .............. .......
3 2
2 6
6 9 6
11 4 0
...... ........... ............. .......
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
r, 27 - r. 28 + r, 29 + r. 33 - r, 34
+ r. 35 - r, 36 - r. 3? + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 4 2 - r . 43 + (-r. 44) - (-r.4S)
46
V ýsledok hospodárenia z bežnej
čin no sti pred zdanením r. 26 + r. 46
4?
1 0 6 4 4
6 2 0 9 7
48
2 3 6 0
1 2 3 6 1
-s p la tn á (591, 595)
49
2 3 6 0
1 2 3 6 1
- odložená (+/- 592)
50
Výsledok hospodárenia z bežnej
čin no sti po zdanení r. 47 - r. 48
51
8 2 8 4
4 9 7 3 6
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
*
Výsledok hospodárenia z m im oriadnej
čin no sti pred zdanením r. 52 * r. 53
54
*
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r, 49 + r. 60
................. ...........................................................
S.
S.1.
2.
-
3 4 6 0
-
3 7 2 7
i
XIV.
MF SR č, 24219/3/2008/1
________ &
j.
j
..................
J
U V P O D 2 v 0 9 _ 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rI
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
Ozna­
čenie
Text
í l* if
riadku
bežné účtovné obdobie
a
b
c
1
DI<-:
20200206 2' 9
i
i
n
im 1 1 | | | | | | | | i m
i
| |
IIIIIIII llll I!IIII III
S ku to čn o sť
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
u.
Daň 2 príjmov z mimoiiadnej činnosti
r. 56 +■ r. 57
U.1.
- splatná (593)
56
- odložená (+/- 594)
57
V ýsledok hospodárenia z m im oriadnej
čin n o sti po zdanení r. 54 - r. 55
58
V ýsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
1 0 6 4 4
6 2 0 9 7
61
8 2 8 4
4 9 7 3 6
2.
tf
V.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
1*1-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
MF SR č. 2421S/3/2008/1
Strana 4
I
ý c C■
-J fl
ýyxaz
ií!
:: s írá l ‘J č P O D 2 ■ 01
1 2
í ý
i l:i h
,
:
ť
Z IS K O V á
k 3 1
M
2 0 1 0
(v celých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaja sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa per echávajú prázdne,
e sa
a u palic kovým písmon
htc
jot
u
Á Ä
B Č d
É F v H
í
J
K
. M H 0 P Ú -
Účtovná záviarks
Daňové 1denti íi i; ačné čí sio
t
J
i
V
-
:
;
9
f
Mesiac
Účtovná záv erka
X
riadna
X
mimoriadna
3 5 4 8 4 0 3 2
do 1 2
schválená
(vyznačí sa x)
SK NACE
1 0
0
_____________________ ________— .—
1
6
? í
R ok
2
0 1 0
Za obdobie
zostavená
i CO
1
.
od 0
2 0 2 0 0 2 0 5 2 9
4
2 3 4
0
2
1 0
Bezprostredne
predchádzajúce
od
1
2
0 0 9
obdobie
do 1 2
2
0 0 9
~ — — --------------------------------------------— -
O bchodné m eno (názov) účtovnej jednotky
PROAGR P
s.
POPRAD
r.
o
S íd lo ú č to v n e j je d n o tk y
Číslo
Ulica
2 3 2
I L Ú Č N A
1 9
Obec
j PSČ
j
1 /
0 5 8 0
P O P R A D
1
j C ísic telefónu
C i s l o fciXU
¡ 0 0 5 2 / 7 7 6 7 5 5 5
o
! E-m ailová adresa
j Zostavený
dňa:
1 5 , 0 3 . 2 0 1
1
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam ■
štatutárneho orgánu úcätovnej
je dn otky alebcrffyzicks^ osoby,
ktorá je ú č to v o u jt
; S c h v á le n ý dňa:
1 5
0 3
2
0 11
U
Záznamy daňového úradu
$
ľ 1 7 /2 0 1 1/524386
ivisesto pre evidenčné čísío
1___
MF SR č. 24219/3/2008
T L A ČI V O
C c -.s č
VYTLAčENé
)k
Z
prezc cta c n a j p e č.a w y c 'a ň o v é h : .lirSiCi:
INTERNETU
Strana 1
*
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
i ržDy z predaj# ;ovaru {604}
3
i N -žkiady v y n a lo ž e n é n a ocsG&ranifc
9
! predanénc tova;*:j (504, 5C5A;
3
i O tcfto d n š fi.á d s
- 2 1 6 0
r. Ci - r. G2
.....
r. C£ ~ r. 0-3
T
! Výroba
i
---------- ............. .......... - .........—
„
1 2
>•'. 1)7
3 4
4 7 9 5
5
3 7 3 6 5
5 5
2 8
1 7
7
9
1 8
8
2 4
1 5 3 8 2 2
------------- ------------------------------------ ---------- - ............
i Tržby z predaja vlas Iných výrobkov a
I služieb (601, 602)
4
„ ! Zmeny stavu vnúlroorgsnizačných zásol:
| ( + /- ú č t o v á s k u p in a 6 1 )
8 4
-
1 7 6
1 4
9
1 7
0
4 6
5 2
4 6 5 2
3 9 5 2
7 9
1 2 6 8 5 6
3 5 4
0 0
2 5 9 8 7
3 5 9 8
7 9
1 0 0 8 6 9
Aktíváda ¡účtová skupina 82;
Výrobná s^ctrshe
r. 03 + r. 10
Spôtrsbä rvaisriäiu^ energie s oštaäňyc
ngskiadovateľných dodávok (5G1, 502, SO
■
_
_
2. ! Služby (účtová skupina 51)
| Pridaná hodnota
í Osobné náklady
,
¿ ..
.
r
________________
r. 03 + ŕ. 04 - r. 0E
súčet (r. 13 až 16;
i Mzdové nákiady (521, 522;
8 2 0
8
5
3 6
1 5
2 7 4
7 7
2 2 3 2 7
2
1 4
1 3
1 7
4
1 8
4
1 7
4
3
I Odmeny členom orgánov spoločnosti s.
.
, ,
i- * - -,.
i drtasíva ío¿Z,
! Nákiady na sociálne poistenie
i (524, 525. 526)
4. i tc c a in e n á la d y ;S2/ c2S;
9
1 1 4
! Dane £ poplatky (účtová skupina 53:
j
1 Odpisy a opravná položky k dlhodobému
I nehmotnému majetku ^ dlhodobému
i ni.icinšniu
n:&;sĽsu
(551,
553; •
1
... ......... ~ ~
- ! i i'zoy z pi&iiaia dlŕiooc&enc n’a:í3ii<u
' materalu {6-31. 642;
T.
; Zcsíaiková csna predaného {¡ihucoc&'o
| majetku s preôanéno maíeriáiu ¡541, 542
6
6 0 8
4
9
5
1
4
8
0 0
5 4
0 8
4 7 6
6 7 8
5
7 8
5 1 5 ^
C
! T'"Orba í zúčtovanie opravnýcr. poioiií-.C:’-..- i
:c,í , z hospodár.
1 2 9
S-ií S4S, 655, 557)
..•s
~ C S p O u á i‘S > .ú Č :C ,r L-
,543. .Ť-44. WS. ó4c. t-43s
£.—■
:>
5S
--¿ y
1 3
1 .6
r~\ r-
r>.
7 8 4
3
z 0 z
P r í v o d v ý r .o s o v 2 h o s p o d á r s k a čirii icsti
F : r á i . ' č d o v na ncspccársKo
činnosť í-)(5S»?5
-•*■ ' i .
Ci\ :
ó;.ir.csí?
ľ j í Íií -í. -V---'4Ĺ- C *—,.«i: W--.
:•* Vi - r. I i - r. i? •• r. 12 ••
ns.-viycn
íí C.w
b H
č.
• v ;..
2 .4 *'." i ó r / ó / 2 C 0 S
!-
4 7
2 5 4
iVP<JU2vU9_3
*
... i
V ý k a z zis k o v a s trá t U č P O D 2 - 0 1
.. .......
........-
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
j
!
.j
!t lú y m i 11íi IiIšé l ¡¡¡i
¡1 l i 1
i híí mm í 1
111S iilll É 11
Skuto čnosť
|
Číslo
Ozna­
čenie
Text
riadlcu
bežná účtovné obdobie
5
b
G
1
I
Predané cenné papiere a podiely {561)
28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 +■r. 31 + r. 32
29
bezprostredne predchádzajúce ú čtovné
obdobie
2
ľ
u
Výnosy z cenných papierov a podielov
VI 1.1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
30
2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
L-
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565
37
Výnosové úroky (662)
38
Nákladové úroky (562)
39
Kurzové zisky (663)
40
Kurzové straty (563)
41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 56S)
43
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
Výsledok
činnosti
.+ r. 35 - r.
- r. 41 + r.
46
-
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením r. 2S + r. 46
47
4 5 8 2
C
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
8 8
S.1.
-splatná (591, 595)
49
- odložená (+/- 592)
50
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
51
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
čiľin osíj pred zdanením r. 52 - r. 53
VIII.
K.
IX.
X.
N.
X!
O.
Xil.
p.
XIII.
rft.
*
2.
**
XIV.
hospodárenia z finančnej
r. 27 - r. 23 - r. 29 + r. 33 - r. 34
36 - r. 37 -f r. 38 - r. 39 + r. 40
42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)
1
7
3
5 0
6
8 8
4 8
1
3 2
4
7
1
6
7
9
9 3
6
1
i
1 4 2 9
-
1 4
6
3
q
O
8 0
0
9
6
0
8 8 1 0
9
6
0
1
6
1
|
3 7 0
1
5
5 4 2
0
_
MF SR č. 24219/3/2008
!
54
'4
.
;
- ........ .......................
':PCD‘.£v09 <
Vý:-:az
b
....
— — ..... ......
--IjŠ-jí j;j !
Vj
beaprzsira čťie
chá
Oč-dcbií
2 0 2 0 0 2 0 6 2 9
ziskov a strát Uč POL 2 ■01
'í«Xí
j
—
bvä'ľc'i"íi’i u £';.<>'/ni c b cíc^í -č
i
C
.............................. - ........ r -
Dar. z príjmov z mimoriadnej Činnosti
r. 56 +• r 57
b'b
j U 1.
- splatná (5S3)
t>ó
?
- oaiožer.á {+/- 594]
57
Výsledok hospodárenia z mirrsc-r&Qnej
¿¡.¡nosil po zdanení r. 54 - r. 55
58
Výsiedck hospodárenia za účtovná
obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom {+/- 596)
60
Výsledok hospodárenia za úätovná
oibdcbie po zdanení
í [ r . 51 * r. 58 - r. SO]
•F-1
........
ä
i
í
j
1 v'
i
i
2.
4 5 8
..
5
6 3 8 0
3 7 0 1 5
5 4 2 0
2
____ ____—_____ _______
r*
M r S fi č. 2421S/3/2C0S
PD Družba Poprad - Veľká
Na letisko 107, 058 01 POPRAD
Potvrdenie
Potvrdzujem e, že spoločnosť PRO A G RO POPRADs.r.o. , so sídlom - Lúčna 19, POPRAD,
IČO 36484 032, nám v roku 2012 realizovala stavebné práce na akcii R ekonštrukcia KÍ 00 +
dojáreň, v celkovej sume 88 662,5,- Eur bez DPH. Stavba a bola realizovaná v súlade so
zm luvným i podm ienkam i, zm luvným i cenami a term ínm i, v požadovanej kvalite, lehota
dodania 7 mesiacov, miesto uskutočnenia stavebných prác hosp. dvor Poprad V eľká
Faktúra číslo : & O j i O 2°)
, zo dňa
« ¿ ry , Z o ÍL
lo a o p j
¿ o 11 o j j
K ontaktná osoba:
Tel.: 9 9 0 5
X lt l. lo iz
PD Družba - p.K le in
f J 5"
Pečiatka a podpis odberateľa:
V Poprade 25.07.2013
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.
Vikartovce 1002
059
19 Vikartovce
IČO: 36485829
IČ DPH: SK2020020761
Potvrdenie
Potvrdzujem e, že spoločnosť PROAGRO POPRA D s .r .o ., so sídlom Lúčna 19, Poprad,
IČO 36484032, nám v roku 2011 realizovala stavebné práce na akcii R ekonštrukcia K 300,
celková sum a 531 812,5- Eur bez DPH a 638 175,- s DPH. Stavba a bola realizovaná v
súlade so zm luvným i podm ienkam i, zm luvným i cenami a term ínm i, v požadovanej kvalite,
lehota dodania 12 m esiaov, m iesto uskutočnenia stavebných prác Vikartovce.
Faktúra číslo: Z o M c Á Z
, zo dňa
J
JLof t 03b
ď if ¿01 f
¿Lo 11 o hJ
/JCj O)
of j
jL O / ľ lú f j
1 ]-1 0
lo V
lo M
U
K ontaktná osoba:
Tel.:
0 6S
Vias, a.s. - p.Diabelko
Pečiatka a podpis odberateľa:
Vo V ikartovciach 25.07.2013
Vias, a.s.
U
to M
Poľnohospodárske družstvo Hranovnica
Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica
DIČ:2020512758
Potvrdenie
Potvrdzujem e, že spoločnosť PROAGRO POPRADs.r.o. , so sídlom - Lúčna 19, POPRAD,
IČO 36484 032, nám v roku 2011 realizovala stavebné práce na akcii R ekonštrukcia K200 , v
celkovej sume 97 470,8,- Eur bez DPH. Stavba a bola realizovaná v súlade so zmluvnými
podm ienkam i, zm luvným i cenami a term ínm i, v požadovanej kvalite, lehota dodania
7 mesiacov, m iesto uskutočnenia stavebných prác hosp. dvor H ranovnica
Faktúra číslo: 2-0 'f'lO J S
Ó L O /fO J .'l
¿041 0ÍT 3
lO ifO Ý l.
, zo dňa
ľf
M
. f . ¿041
¿ o . / o . £ 041
j
4.
U •¿¿M
Kontaktná osoba:PD Hranovnica - Ing. Pitek
Tel.:
Pečiatka a podpis odberateľa:
V Poprade 25.07.2013
AGRO-LENT, s.r.o.
Malý Šariš 182
Potvrdenie
Potvrdzujeme, že spoločnosť PRO A G RO POPRAD,s.r.o. , so sídlom - Lúčna 19, POPRAD,
ICO 36484 032, nám v roku 2010 v rám ci subdodávky realizovala stavebné práce na akcii
M odernizácia a prestavba K100, v celkovej sume 89 718,3,- Eur bez D PH a 107 662,-s DPH.
Stavba bola realizovaná v súlade so zm luvným i podm ienkam i, lehota dodania 12 mesiacov,
miesto uskutočnenia stavebných prác hosp. dvor M alý Šariš.
Faktúra číslo: J-O'fO 015~
, zo dňa
4- *7Z O 4O
lo J o O G / }
J U Jo. ¿ 0 4 O
SLD11 00 é
J$-2.JL04f
K ontaktná osoba: A G R O -LEN T, s.r.o.. - In g . P a r tl
Tel.:
Pečiatka a podpis investora:
V M alom Šariši 25.07.2013
C'A I InirrpHit íbnlŕ
+ U i IIVJ e i l i i P d l llv
Úáttsm
ow
m > m
'
,
AKosffliwtef.
^
S
E VKLÄDvhotovosti/Cash Oeposit
Qj yýBERv hotovosti/cash Withdrawal
*íM lanky
R ä ilí Ä ä
m u
Suma s k *» »
■ . I-d
:
•Ví5!íá
C-jrwfKy
Syms
Anwn
■'
■■■ ■
fytxfaky Sfwm
Va«3ÍJÍhf wítíísb!
*
*
!*
y o ^ 'I k c M t
.
« Bslc rm á cIsIlM actí« cate* C;00k
S í t * , Im 06.08,2013 Pe ImmMšámt- R
Obeh, estc/SPJ code:
?C30 Sú&;stó hotavast./Ďenomwtioa
»11«
| ptfl »
Ätvrdi wmňrmsmtim:
«usv/Psaces MooMta/Ďenoŕ. uní t $l¡m hctwc-stí/ítei:
?iV?ľ£ST
soc :c
i '.;c
>t;c<3v.c. ■m „ i
. . »•
:&. ••: •
mM. i
í« :,« 1
sám- ižtet/ncsíÉÄ m m t
¡HMivW mcrtiOS? "XYJCV . s ,;* c,
94, ,
5v vV'<*
/Uv
# .
r '■ :
!«,
mmfit m
í2,ooo,oq m
wvV
: *a Dv- r
32
9
s.c: i
■- •
V Cl'J- íl
W
%m ssira k® L/Cm n f m m
i*0Ô ItíR
Su * P t» k ti? ífig «ouift:
C jh » la ik u rK m Ä
$smmi e s lta rtita l a w is i:
. S M JJft " T
.XS/VS/SS;
z n - itv # ;
, tí r&ítsv«."»’i^Vala». ilta : &,
.sŕťííi
tárlv, vklad- Iná,, f e d o í f I p i s t i
Pselsffiarratwe
itoí»osl m l vmilm ,mmm;
I_j «<
>•-' '
xíížň« s
»««ý « mOs/sái ot«
ŕÄtísmtei
’ '»t * - . h
‘ '«e-:
*^s
ftott....
■
.... ..
.... ......... ;....:......
čf CHg¿I... ......... Z.. _.:ľľ
13
mmmmikmmiA hk$ma pfÉeŕvisfeo ^eráa/Nôme sn<l
R. t aiebo díruro ;*díoM* KW«; t <to¿kdu k&m "'í S r t n ^ o«
o' >,th cf T5« , Jtatdte,
/ :" / %
/V
1
¿ " ••/" .>•' ■• -"ŕpľ
mwmmm
Xmíé &¥*$&>
WClien .......... o t : ...m
QFCUBff
n w
's e- '■ , -:¡r<Kt'.v
* csvfíí
<».»1íiKfr 6ä«!i<iíl!*, SItllífňf tm Si! cíä«Htšir»í s M t sMía; sai»:*« ¡SBW&iijWÜSjKä«»st äúsifiül vjSie
.,
*; Í, ^ ;•
,
"■ >'! 'í 'ti®* 0 M Ns:>,' ,■■->^ J í>íVí-,;. . ^ '? ■ rc-' "*-6<>q w*' 5š^'C'..' •'
« " ' ■i-"‘ ía* .
??'
<x' -3-^
X
-:x¡vr m?
■ ^■■
>u,. '
í ^r' s r- <'*
*
> c » n ¿ # v .ft T T j ^
K . - -íí :?■r ,. •, V\ i'ú í 'í ■■
í ,'■■ i K 'C' ' v-‘! i í."-' UíA fs ' j. ! '
' «. "t ' /
¿ai
.
.
.......
...
...*
2-.
.......................:
> i ' ww'-X
-\X
■»rX
^-.-X
V
X
O
-. ..-.V
.V
'V
V
V
^^..— v,. '... . .V
-
PUdpKKWfil
V_>0M1A V.
‘ |
■
. ■
■'■ ■
■■■
•
-
Download

Nemá záznam v Registri trestov GP SR