GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
GMT
Plus
Rekonštrukcia objektu pre chov hovädzieho dobytka
Zoznam dokladov „Ostatné":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Identifikačné údaje spoločnosti - originál
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov - úradne overená kópia
Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní - úradne overená kópia
Čestné vyhlásenie, že sa uchádzač nedopustil závažného porušenia odborných povinností
v predchádzajúcich 3 rokoch - originál
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní - originál
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá bola subdodávateľom, nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu,
odmeny, odstupného, na ktorý má zamestnanec nárok - originál
Vyjadrenie banky - Bankové potvrdenie - VÚB, a.s. o bežnom účte - úradne overená kópia
Vyjadrenie banky - Potvrdenie - UniCredit Bank Slovakia, a.s. o bežnom účte - úradne
overená kópia
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá v iných bankách záväzky - originál
Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej
v súťažných podkladoch - originál
Čestné vyhlásenie, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné - originál
Čestné prehlásenie, že v plno, rozsahu súhlasí s výkazom výmer, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov, súhlasí so spôsobom určenia ceny - originál
Výkaz ziskov a strát za obdobie 2010 - 2012 - úradne overená kópia
Zoznam stavebných prác s potvrdením a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa - úradne
overená kópia
Certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001:2008 - úradne overená kópia
Certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007 - úradne overená
kópia
Certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho
manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 - úradne overená kópia
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci - Ondrej Kučma - kópia
osvedčenia s originálom pečiatky a podpisom
Naskenovaná kópia dokladov v digitálnej forme na CD/DVD
Zabezpečenie viazanosti ponuky - banková záruka VUB , a.s.
V Košiciach, dňa 29. 07. 2013
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
IČO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IČ DPH
SK2020050153
v
GMT Plus, s r. o.
N
l
nm
Popradská 57, 040 01 Košice
Heslo súťaže:
„Rekonštrukcia objektu pre chov hovädzieho dobytka"
Názov uchádzača :
Adresa, sídlo uchádzača :
GMT Plus, s. r. o.
Popradská 57, 040 01 Košice
Právna forma :
Štatutárny zástupca :
s. r. o.
Ing. Peter Gaľa, konateľ
IČO :
IČ DPH :
DIČ :
36 197 441
SK2020050153
2020050153
Telefón :
Fax. :
+421 55 674 42 55
+421 55 674 42 55
mail :
qalaOigmt.sk
technik(a)qmt.sk
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
VÚB, a.s. Košice - mesto
1843461854 / 0200
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č.: 11527/V, odd.: Sro
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločne
konať
ÚRAD PRE VEREJNÉ O B ST A R Á V A N IE
D unajská 68, P. O. B O X 58, 820 04 B ra tisla va 24
Á ^ a d /p re ^ J e jn é obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a <£flnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Potvrdenie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):
G M TPlus, s.r.o.
Popradská 5 7
040 01 Košice
Predmet podnikania:
-
vykonávanie inžinierskych stavieb,
vykonávanie priemyselných stavieb,
vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
veľkoobchod a maloobchod - palivo, pohonné hmoty, motorové
oleje, motorové vozidlá, traktory, motocykle a iné pozemné vozidlá,
ich súčasti a príslušenstvo, mlieko, mliekarenské výrobky, prírodný
med, mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, požívateľské
rastliny, ovocie, orechy, výrobky rastlinného pôvodu, káva, čaj,
korenie, obilie a mlynárenské výrobky, živočíšne a rastlinné tuky,
oleje, výrobky z mäsa, rýb a kôrovcov, cukor, cukrovinky, kakao,
kakaové výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika,
elektrotechnika, kovy, výrobky z kovov, zámočnícky tovar, prípravky
zo zeleniny a ovocia, alkoholické nápoje, liehové tekutiny, víno,
mušty, tabak a cigarety, nealkoholické nápoje, minerálne vody,
plasty a výrobky z nich kaučuk a výrobky z neho, textil a textilné
výrobky, nábytok, hračky’ a bytové doplnky, sklo a sklenené výrobky,
stavebný materiál, koža a výrobky z nej, kožená galantéria, drevo
a výrobky z dreva, obuv, inštalačný materiál, galantéria, bižutéria,
suveníry, drogériový tovar, kozmetické prípravky, náterové hmoty,
hutnícke výrobky, hutný materiál, poľnohospodárske náradia
a záhradkárske náradie a náčinie, výpočtová technika
a kancelárske stroje, foto-kino,
- reklamná a propagačná činnosť,
- sprostredkovateľská činnosť,
- leasing spojený s financovaním,
- čistenie budov a upratovacie služby,
- prípravné práce pre stavbu, zemné, kopačské a búracie práce,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- sprostredkovanie dopravy,
- prenájom strojov a nástrojov,
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
- prevádzkovanie neverejného skladu,
- preklad nákladov,
- nákup, predaj a prenájom nehnuteľností,
- prieskum trhu,
- nákup, predaj a prenájom výherných a nevýherných automatov,
1
vrátane náhradných dielov a príslušenstva,
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájm u nehnuteľností,
- výstavnícka činnosť,
- prenájom a leasing motorových vozidiel, stavebných strojov,
zariadení a strojových základných prostriedkov, motocyklov
a ostatných dopravných prostriedkov,
- opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia
kolies - pneuservis,
- predaj nápojov na priam u konzumáciu,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne
vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných
mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
- ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
- prevádzka športových zariadení,
- prevádzkovanie solária,
-prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
- O U oprava a údržba,
- R rekonštrukcia,
- M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
v rozsahu:
- E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V
vrátane bleskozvodov
triedy objektov:
- A objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
- zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu,
- vykonávanie zváracích prác,
- výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Gaľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
36197441
Registračné číslo v zozname podnikateľov:
2012/07-PO-C7207
Platnosť potvrdenia do:
SI. 07. 2013
Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:
■S
písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov
pre Ing. Peter Gaľa
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 19. 07. 2012, pod číslom MI0340B668I8
S
písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 23. 05. 2012, pod číslom Kp/794/12 Lp/437/12
2
1
v
vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 23. 05. 2012, pod číslom Kp/794/12 Lp/437/12
✓
písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Košice , Festivalové nám. 1, 041 84 Košice
dňa 15. 05. 2012, pod číslom 34990-1/2012-KEM
vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1,
040 01 Košice, dňa 16. 05. 2012, pod číslom P002124300182
vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 17. 05. 2012, pod číslom P V 12021934
vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 22. 05. 2012, pod číslom 615/2012/62255
písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Košice , Rozvojová 2, 041 90 Košice
dňa 18. 07. 2012, pod číslom 9800301/5/1644139/2012
písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 18. 02. 2013, pod číslom -
4
Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
iteľa odboru vestníka a zoznamov
Bratislava, 05. 04. 2013
Mestská Časť Košice - Sídlisko KVP
3
i
s,
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Číslo potvrdenia: 2705-ZU/2013
Bratislava, dňa 19. 06. 2013
Potvrdenie
o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) vydáva potvrdenie, že
Uchádzač / záujemca
Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Gaľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
36 197 441
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní.
Ing./Anna Juráková, PhD.
vymejnovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
GMT
Plus
CESTNE VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že som sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností
v predchádzajúcich 3 rokoch.
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
IČO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IČ DPH
SK2020050153
konať
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
GMT
P lu s
CESTNE VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem(e) že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý
vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý
vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorámá právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3.
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločno:
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
ICO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IC DPH
SK2020050153
konať
G M T
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
Pl“
Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že
Nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
Nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločn
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
ICO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IC DPH
SK2020050153
konať
nnn
VÚB BANKA
GMT Plus, s . r . ^ l
Popradská 57
Váš list číslo/zo dňa
S
Naše číslo
040 01 Košice
82400/2013
Vybavuje/linka
Ing. Martin Sopko / tel. (055) 485 8041
Miesto/dátum
Košice/24.06.2013
Vec
Bankové potvrdenie
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 26.6.2013 Vám predkladáme nasledovnú informáciu:
názov spoločnosti:
sídlo:
IČO:
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
36 197 441
- spoločnosť má vedené vo VÚB, a.s. bežné účty
- spoločnosť nebola a nie je neoprávnene v nepovolenom debete
- spoločnosť plní voči banke všetky záväzky vyplývajúce zo zriadenia účtu a úverových vzťahov
- bežný účet spoločnosti nebol a nie je predm etom exekúcie
Podľa osvedčovacej knihy č . ...... pod por. fi.____ 1 .
tento odpi* /kópia/ listiny súhlasí g predloženou
listinou s počtom strán..... /■■■■■■ , počtom listov™™
Mastská časť Košice - Sídlisko KVP
rtiSa
/■
____________________
Bankové potvrdenie má výlučne informatívny charakter.
S pozdravom
Ingľ Martin Sopko
manažér klientskych vzťahov senior
Ing. Román Bača
manažér klientskych vzťahov
V šeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155
Všeobecná úverová banka, a.s., Firemné obchodné centrum
Štúrova 27/A, 042 31 Košice
Tel.: +421 55 485 8041, Fax: +421 55 6229 336
E-mail: [email protected], www.vub.sk
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57
040 01 Košice
Naša zn a čka
/2013-131
V yb a vu je
Ing. H u m en ík
Tel.
0 5 5 /6 8 0 5 1 9 4
K ošice
2 6 .6 .2 0 1 3
VEC: Potvrdenie
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709
pobočka Košice, Rooseveltova 10 týmto potvrdzuje, že klient GMT Plus, s.r.o., Popradská 57,
040 01 Košice, IČO: 36 197 441 má v našej banke vedený bežný účet č.6620021010/1111 od
17.6.2004 a ku dňu vystavenia tohto potvrdenia nie je v nepovolenom debete.
Toto potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť klienta
ZS
S pozdravom
Ing. Juliana Marcinová
vzťahový manažér FB
Ing: Karol Humeník
vzťahový manažér FBe
¡’otiľa osvedčovacej knihy č.
Im.pod por. é.
tento odpis /kópia/ listiny súhtesí s predloženou
listinou s počtom strán
— — počtom listov—
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Šancová 1 /A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 1111
Fax: +421 2 4950 3406
e-m ail: kontakt@ unicreditgroup.sk
w w w .unicreditbank.sk
w w w .euroinform acie.sk
UniTel 0800 180 180
jo . T
IČO: 00 681 709
Zapísaná v O bchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka Cisio: 3 4 /B .
Sw ift kód: UNCRSKBX
¿ 0 /3
........
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
CESTNE VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že v iných bankách nemám záväzky.
Dátum, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
IČO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IČ DPH
SK2020050153
konať
GMT
ď ** U M
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
*
P lu s
Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že
Súhlasím so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v súťažných podkladoch na
predmet zákazky „Rekonštrukcia objektu pre chov hovädzieho dobytka" výzva na predkladanie ponúk
vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 135/2013 zo dňa 12.07.2013 pod značkou 12497WYP.
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
techní[email protected]
www.gmt.sk
ICO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IC DPH
SK2020050153
konať
GMT
Plus
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
Cestné vyhlásenie
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že
Všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky „Rekonštrukcia objektu pre chov
hovädzieho dobytka" výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č.
135/2013 zo dňa 12.07.2013 pod značkou 12497-WYP sú pravdivé a úplné.
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
IČO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IČ DPH
SK2020050153
konať
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
PIM
Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:
obchodné meno:
GMT Plus, s.r.o.
so sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č. 11527/V
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ
Čestne vyhlasujem, že
A) V plnom rozsahu súhlasím s výkazom výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov na
predmet zákazky „Rekonštrukcia objektu pre chov hovädzieho dobytka", výzva na
predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 135/2013 zo dňa
12.07.2013 pod značkou 12497 - WYP,
B) Súhlasím so spôsobom určenia ceny podľa časti B.2 predmetných súťažných podkladov
V Košiciach, 29. 07. 2013
podpis(y) osôb oprávnených
v mene právnickej osoby:
Ing. Peter Gaľa
Konateľ spoločnosti
Tel - Fax
055 674 42 55
E-mail
[email protected]
www.gmt.sk
IČO
36 197 441
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 11527/V
IČ DPH
SK2020050153
konať
UVPC)D2v09 1
r
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 0 1
n
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
)
Zostavený dňa:
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa:
2 0
Táto fotokópia súhlasí cioslovno s p?vopisom
o vor r.ný;r:
.j z tr£ r.k - v;;::» v ■
£
árf
VJ
Dňa
VÍ
i
tí il-'»...Í
........ Podpis: -_____________
Záznamy daňového úradu
/
1 1
-9
-0 3 -
2011
f F via.
ufH A
ImIm.:
[£■
cta/c
6 9 6 /2 0 1 1 /5 0 9 5 1 5
L
M iesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 24219/3/2008
T L A Č I V O
-J ./
fPrflohy/[)ltv . ------------- i.čfofo SQlsw
— — IV y ttv u if
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
V Y T L A č E N é
Z
I NT E R N E T U
S tr a n a 1
J
U VPOD2v09 2
r
di č
Výkaz ziskov a strát Uč POD 2 - 01
lllllllllllllllll
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
S ku to čn o sť
O zna ­
če nie
C is lo
ria d k u
Text
bežné ú čto vn é ob d ob ie
b e zp ro stred n e predchádzajúce ú č to vné
obdobie
1
2
b
Tržby z predaja tovaru (604)
01
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A)
02
O bchodná m arža
03
04
3 1 4 5 5 1 9
2 9 0 9 9 2 9
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602)
05
2 8 8 0 5 1 9
2 2 2 3 9 7 6
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
2 6 5 0 0 0
Aktivácia (účtová skupina 62)
07
V ýrobná sp o tre b a
08
V ýroba
im
B.1.
.
r. 01 - r. 02
r. 05 + r. 06 + r. 07
r. 09 + r. 10
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)____________________________________
09
Služby (účtová skupina 51)
Pridaná h o d no ta
r. 03 + r. 04 - r. 08
6 8 5 9 5 3
2 7 5 0 6 3 4
2 4 8 2 4 4 5
0
5 9 0 0 5 3
10
1 9 4 0 4 5 4
1 8 9 2 3 9 2
11
3 9 4 8 8 5
4 2 7 4 8 4
12
1 5 3 8 7 7
1 3 6 2 2 6
1 0 9 8 3 3
9 7 8 7 8
3 12 3 1
8 10
18
c.
Osobné náklady
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
15
3 6 5 8 9
Sociálne náklady (527, 528)
16
7 4 5 5
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
1 0 6 4 2
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)___________
18
1 1 0 9 6 5
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)
19
5 2 3 7 1
1 1 6 5 8 6
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
5 4 9 7 3 8
1 1 2 3 8 5
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+/-547)
21
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
5 4 2 2 7 0
9 8 0 2
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
23
2 16 9 6
1 7 9 4 0
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-)(697)
24
Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)
25
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
• r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
26
1 4 7 3 2 7
1 4 2 7 0 1
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
27
G.
IV.
VI.
súčet (r. 13 až 16)
-■ >s.
L
..
-
T. T - T ------ .•
4f , . or- É
>í~‘>" Ir
, ; i* .
“ F SR « .2 4 2 ,9,3^
ir v . .-.■
.
4
7
1
9
~ p jv c p is o m
* y ■. « s
V
r:
V v-
ý. ' o '
7 1 1 7
1 3 3 5 8
13
1 4 8 ©
-
2
2
4
UVPOD2vQ9_3
d ič
Výkaz ziskov a strát Uč POD 2 -0 1
Kiiiiiiiiiiiiiii n
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
S k u to č n o s ť
Ozna­
čenie
Text
Číslo
riadku
bežné ú čto vn é o b d o b ie
a
b
C
1
j.
VII.
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
29
Výnosy ž cenných papierov a podielov
VII.1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
b e zp ro stred n e predchádzajúce ú čto vné
o bdobie
2
\
30
2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565
37
Výnosové úroky (662)
38
1
5
Nákladové úroky (562)
39
2 7 9 7 7
4 0 0 5 9
Kurzové zisky (663)
40
Kurzové straty (563)
41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
1 6 7 6 9
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
2 0 6 6 4
1 0 9 5 3
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
V ýsledok hospodárente z finančnej
čin n o s ti
r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)
46
- 3 1 8 7 1
- 4 9 5 9 4
**
V ýsle d o k h o sp od á re n ia z bežnej
č in n o s ti pred zdanením r. 26 + r. 46
47
1 1 5 4 5 6
9 3 10 7
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
- 6 8 4 9 6
3 4 6 7 6
S.1.
- splatná (591, 595)
49
2 3 5 9 8
2 12 8 5
- odložená (+/- 592)
50
- 9 2 0 9 4
1 3 3 9 1
V ýsle d o k h o sp od á re n ia z bežnej
č in n o s ti po zdanení r. 47 - r. 48
51
1 8 3 9 5 2
5 8 4 3 1
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52-
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
XIII.
R.
*
2.
*■*
XIV.
14
13
/í"
'/
MF SR č. 24219/3/2008
IIH
^
y*» ’
.
I
Vi--*- .
í t
.
$3 f
V ýsledok hosp od á re n ia z m im o ria d n ej
č in n o s ti pred zdanením r. 52 - r. 53
I1
............................
L
I f f
*
■
m
T.
-
,pC\\' f
I f f i l Ä
|
Strana 3
------- 1
J
UVPOD2v09_4
r
Výkaz ziskov a strát
Úč POD
IIi!II!IIIK!IIII!III H ' f
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
d ič
2-01
S k u to č n o s ť
O zna ­
če nie
Text
a
b
Číslo
ria d k u
bežné ú čto vn é ob d ob ie
b e zp ro stre d n e predchádzajúce ú čto vné
obdobie
C
1
2
u.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57
55
U.1.
- splatná (593)
56
- odložená (+/- 594)
57
*
V ýsle d o k h o sp od á re n ia z m im o ria d n e j
čin n o s ti po zdanení r. 54 - r. 55
58
***
V ýsle d o k ho sp od á re n ia za ú čto vn é
ob d ob ie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
V.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
60
Výsledok hospodárenia za účto vné
obdobie po zdanení
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
61
2.
***
|
1 1 5 4 5 6
9 3 10 7
1 8 3 9 5 2
5 8 4 3 1
i
Táto fotokópia súhlasí doslovná s prvopisom
o v e r e n ý m ............Í E 'r é R te v ý r n v € ..f 'C ..........
-----------„
,
, „
Uaňcvý
úrad
Košice J.i
U
^
iJ {
y L .:j
C íía
í
Podpi s:
ŕ *
Vv li
\A
\
)
PodTa o6vedíovaccj Im iby č. Ú í „ pod por. i . ■' •/
tenío o d p i s
/k ó p ía / lis tin y
' / '' ^
súhlasí s predloženou
listinou s počtom strán — 2 ........počtom listov, ■ J
Maetski časť Košice - Sídlisko KVP
« ..A ž: f
L
MF S R č. 24219/3/2008
M
/ l ______________
Strana 4
J
¿ fé > o o 3 0 / / « r j
r
U V P 002v09
1
Výkaz ziskov a strát
Uč
k
n
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
POD 2 - 01
3
1
. 1
2 . 2 0
1 1
(v celých eurách)
Č íseln é údaje sa zarovnávajú vpravo, o sta tn é údaje sa píäu zľava. N evyplnené riadky sa p o n ech á v a jú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paliékovým písm om (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavom odrou farbou.
Á
Ä
B
Č
D
É
F
G
H
Í
J
K
L
M
N
O
P
Q
Účtovná závierka
Daňové identifikačné číslo
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
X
R
Š
T
Ú
V
X
Ý
Ž
0
1
3
riadna
x
6
7
8
9
Rok
od
0 1
2
0 11
do
1 2
2
0 1 1
B ezprostredne
predchádzajúce
od
0 1
2
0
obdobie
do 1 2
2
0 1 0
schválená
(vyznačí sa x)
SK NACE
5
Za obdobie
zostavená
m im oriadna
4
M esiac
Účtovná závierka
IČO
3 6 19 7 4 4 1
2
4 1 . 2 0 . 9
10
O bchodné meno (názov) účtovnej jednotky
G M T
P l u s ,
s . r
Šidlo účtovnej jednotky
Ulica
č ís lo
P O P R A D S K Á
5 7
PSČ
O bec
0 4 0 1 1
K O Š I C E
Číslo faxu
Číslo telefónu
0 5 5
0 5 5
/ 6 7 4 4 2 5 5
/ 6 7 4 4 2 5 5
E-m ailová adresa
g m t @ g m t
!
. s k ,
Zostavený dňa:
2
8
. 0
2
. 2
0
. 2
0
1
2
e k o n o m @ g m t
. sk
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa:
s J rú l'tn poplatok ve výške .¡S .w ú 1.,].,__EUR
Fotokópia sú h lasí s originálom /
s p la te n ý v z m y s le z.č. i W 9 9 S Z .z.
D ňa:
bou
1 5 -0 5 - 2013
-
1. .
v z.n.p. p o d ľa p o lo žky č.
Za správnosť:
'í ,
.
sadzobníka sp rá vn ych p o p la tk o v
Záznamy daňového úradu
2 /0 1 1 0 0 8 3 2 /2 0 1 2
L
Miesto pre evidenčné číslo
M F S R č. 2 4 2 1 9 /3 /2 0 0 8 /1
G e n e r o v a n é
Odtlačok prezentačnej j3SCiatkydaňového.úra
z
FOF
-
OMEGA
w w w . k r o s . s k
Stranu 1
J
r
I II III IIII I _
JV P002v09 2
í V ýkaz
DIČ 2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
z is k o v a s trá t Ú č P O D 2 - 0 1
S k u to č n o s ť
OlA*-
č#nl«
a
I.
A.
♦
riadku
bežné účtovné obdobie
b
C
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
KťK
Sp ávnv poplatok \b vvškŕ
Tržby z predaja lovaru (604) 607)
01
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504. 505A) 507)
02
Obchodná m a ria
r. 01 - r. 02
bo zaplatený v zmysle z.č, 145/1995 Z.i.
v z n.p. podľa položky č.
03
♦r. 06 ♦r. 07
™ .....
sai zobnfka správnych poplatkov
04
5 9 2 5 0 2 5
3 1 4 5 5 1 9
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601.602)606)
05
6 1 9 0 0 2 5
2 8 8 0 5 1 9
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
- 2 6 5 0 0 0
2 6 5 0 0 0
08
5 4 5 0 6 6 9
2 7 5 0 6 3 4
II.
Výroba
11.1.
2.
číslo
Text
r. 05
3 . Aktivácia (účtová skupina 62)
07
B.
Výrobná sp otreba
6.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501. 502, 503.
505A)
09
9 4 2 0 8 0
Služby (účtová skupina 51)
10
4 5 0 8 5 8 9
19 4 0 4 5 4
+
Pridaná hodnota
11
4 7 4 3 5 6
3 9 4 8 8 5
C.
Osobné náklady
12
16 4 5 6 4
15 3 8 7 7
C.1.
Mzdové náklady (521. 522)
13
1 1 9 8 7 2
1 0 9 8 3 3
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
3.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
15
3 8 13 8
3 6 5 8 9
4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
6 5 5 4
7 4 5 5
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)
2.
r. 09 + r. 10
r. 03 ♦ r. 04 - r. 08
súčet (r. 13 až 16)
18 0
12 7
1 0 6 4 2
18
14 0 3 0 6
1 1 0 9 6 5
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641.642)
19
5 0 9 6 6
5 2 3 7 1
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
4 9 18 9
5 4 9 7 3 8
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+/-547)
21
1 1 0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
III.
13
8 10
9 9
- 4 7 1 9
22
3 7 0 2
5 4 2 2 7 0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555 , 557)
23
7 2 3 1
2 16 9 6
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-X697)
24
I.
Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-X597)
25
*
V ýtledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
r.11 • r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 ♦ r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
26
1 4 3 5 0 8
1 4 7 3 2 7
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
27
IV.
H.
V.
VI.
FotokóP|a »Masf s originálom
’
Dňa.'
M F S R č . 2 4 2 1 9 /3 /2 0 0 8 /1
Za správnosť:
^ 5
.(f t .
W
)
___________
Strana
2
r
r
U V P O D 2v09_3
Text
ČUlo
riadku
bežné účtovné obdobie
a
b
C
1
VII.
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
29
Výnosy z cenných papierov a podielov
VII. 1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
iniiiiiiiii n
Skutočnosť
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
Sprí' /n\ poplatok v« v ilk e
3 ,0 0
El R
bol z ap la ten ý v zm y sle z.{. 145/1995 Z.z.
30
v z.n. p. p o d ľa p o lo ž k y ŕ. „..„..í*..../...............
2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácii (664, 667)
35
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derlvátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +•/- 565
37
Výnosové úroky (662)
38
3 0 7
1
Nákladové úroky (562)
39
2 6 0 4 3
2 7 9 7 7
Kurzové zisky (663)
40
Kurzové straty (563)
41
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
R.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
•
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
XIII.
ď
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
Oxna-
J.
c
Dič
V ý k a z z is k o v a s trá t U č P O D 2 - 0 1
sadz< bníka správnych poplatkov
1 6 7 6 9
2 0 6 6 4
4 18 2
3 1 8 7 1
+ r. 35 - r. 38 - r. 37 ♦ r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 ♦ (- r. 44) - (-r.45)
46
-
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46
47
1 1 3 5 9 0
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
3 3 0 0 7
S.1.
-splatná (591, 595)
49
2 0 9 2 2
2 3 5 9 8
- odložená (+/- 592)
50
1 2 0 8 5
- 9 2 0 9 4
V ýsledok hospodárenia z bežnej
čin n o sti po zdanení r. 47 - r. 48
51
8
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53
54
2.
H
XIV.
L
-
2 9 9 1 8
0 5
8
3
~
1 1 5 4 5 6
-
6 8 4 9 6
1 8 3 9 5 2
Fotokópia sú h lasí s originálom
MF SR č. 2-4219/3/2008/1
Dňa:
^^
Za sDrávnosf:
Strana 3
J
'i
!
WOO301/5/ IVOfOO r / ¿ u /ó
r
iV p 002 v09
1
V ý k a z z is k o v a s trá t Ú č P O D 2 - 01
^
3
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
1 . 1 2 . 2 0 1 2
illilll “ 1
(v ce|ých eurách)
č ís e ln é ú d a je sa z a ro v n á v a jú v p ra v o , o s ta tn é ú d a je sa p íš u z ľa v a . N e v y p ln e n é r ia d k y sa p o n e c h á v a jú p rá z d n e .
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písm om (podfa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tm avom odrou farbou.
Á Ä B Č D É F GH í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M esiac
Účtovná závierka
od
X
ICO
riadna
x
zostavená
m im oriadna
3 6 1 9 7 4 4 1
0 1
2 0 12
1 2
2 0 12
Za obdobie
schválená
SK NACE
Rok
(vyznač! sa x)
4 1.20.9
Bezprostredne
predchádzajúce
od
0 1
2 0 1 1
obdobie
do
1 2
2 0 1 1
O bchodné meno (názov) účtovnej jednotky
GM T
P l u s ,
s . r . o .
Š id lo ú č to v n e j je d n o tk y
Ulica
číslo
POPRADSKÁ
5 7
PSČ
Obec
0 4 0 1 1
K O Š I C E
Číslo telefónu
Č íslo faxu
055
/ 6 7 4 4 2 5 5
0 5 5
/ 6 7 4 4 2 5 5
E-mailová adresa
g m
g m
t @
. s
t
k
Zostavený dňa:
2
7
.
0
2
.
2
0
1
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
3
S c h v á le n ý dňa:
e k o n o m@ g m í
,
s k
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
I
Správu» poplatok v'«, vy SK.« „l.Afcžt.Gír/... H - U
otoKopia súhlasí â originálom
bo! za p la te n ý v z m ysle z.č^ l p / i 9 9 5 Z . i .
Jáa:
-j 5 . 05. m i
v z-n.p. p o d ľa p o lo žky Č....
l a správnosť
(2
sadzobníka sp rá vn ych p o p la tko v
Záznamy daňového úradu
- 7 -03- 2013
S
N
II
S
Evld. čl«loí
Prfíohy/ll*ty:
2 /0 1 0 2 8 5 9 3 /2 0 1 5
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 2 4 2 1 9 /3 /2 0 0 8 /1
G e n e r o v a n é
f í '. io »pitiľ
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
z
K OF
-
OMEGA
k r o s
s k
Stranil 1
J
r
IIIIIIIIUIIIIII!!!! H
ll^ P 0 0 2 v C 9 2
d ič
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 0 1
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
S ku to čn o sť
Oxn*doni«
Text
Čltlo
rt»dku
bežné účtovné obdobie
a
b
C
1
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Sprá'i
Tržby z predaja tovaru (604) 607)
01
A.
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A) 507)
02
+
O bchodná marža
03
1.
r. 01 - r. 02
^
q
n> pop b tok vo výške....E l’R
b o ! z ip la ie n ý v z m y s le z . í . 1 4 5 /1 9 9 5 / . . t .
v z.n. ). pod ľ; ! p o lo ž k y t ......
sndzo b n ík a s p rá v n y c h p o p la tk o v
04
4 7 4 7 2 1 8
5 9 2 5 0 2 5
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služiob (601, 602) 606)
05
4 7 4 7 2 1 8
6 1 9 0 0 2 5
2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
3.
Aktivácia (účtová skupina 62)
07
B.
Výrobná spotreba
08
4 3 1 4 2 5 1
5 4 5 1 6 3 8
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503.
505A)
09
8 8 3 4 1 6
9 4 2 0 7 9
Služby (účtová skupina 51)
10
3 4 3 0 8 3 5
4 5 0 9 5 5 9
11
4 3 2 9 6 7
4 7 3 3 8 7
12
15 16 9 8
1 6 4 5 6 3
1 0 7 0 1 8
1 1 9 8 7 1
II.
Výroba
11.1.
r
2.
r. 05 ♦ r. 06 ♦ r. 07
r. 09 + r. 10
- 2 6 5 0 0 0
+
Pridaná hodnota
C.
Osobné náklady
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
3.
Náklady na sociálne poistenie
(524,525,526)
15
3 6 12 6
3 8 13 8
4.
Sociálne náklady (527, 526)
16
8 5 5 4
6 5 5 4
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
1 7 0 0 5
13 12 8
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)
18
1 6 2 0 7 7
1 4 0 3 0 6
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)
19
4 2 6 6 2
5 0 9 6 6
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
1 7 8 5 9
4 9 18 9
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (-t/-547)
21
“ 5 9 1 2
110 9 9
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 640, 655, 657)
22
1 7 4 5 6
3 7 0 2
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555 , 557)
23
12 8 13
7 2 3 1
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-M697)
24
Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)
25
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
r. 11 - r. 12 • r. 17 - r. 18 + r. 19
- r, 20 • r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
26
Tržby z predaja cenných papierov a
Podielov (661)
27
III.
IV.
H.
V.
I
VI.
r. 03 ♦ r. 04 - r. 08
súčet (r. 13 až 16)
1 3 7 5 4 5
1 4 2 5 3 9
Fotokópia súhlasí s op^inálom
WF SR e. 24219/3/2008/1 D ň a ;
1 5 -05- i a n
Za správnosť: ,
S tran a 2
J
r
uummmmíl n
CvP002v09_.3
d ič
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 0 1
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
S ku to čn o sť
O zna­
č e n ie
č is lo
Text
b
a
Predané cenné papiere a podiely (561)
J.
VII.
r ia d k u
bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
C
1
2
28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
Výnosy z cenných papierov a podielov
VII.1. v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
—
29
Spr Jvm
3
poplatok vo vvíke
,. o
n
___________
E l'R
bo! z a p la te n ý v zm ysle z.č. 145/1995 Z .z.
30
V
Z .I
s ň d ;
í.p, p o d ľa položky
č ............
obníka s p rá v n y c h p o p la tk o v
2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32 j
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33 !
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácii (664, 667)
35
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku + / - 565
37
Výnosové úroky (662)
38
Nákladové úroky (562)
39
XI.
Kurzové zisky (663)
40
.
Kurzové straty (563)
41
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
2 3 9
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
9 9 0 4
4 18 2
Prevod finančných výnosov
44
VIII.
K.
IX.
X.
N.
0
P.
XIII.
R.
Prevod finančných nákladov
(-)
(698)
(-)
(598)
1 9 6
2 10
19
3 0 8
2 6 0 4 4
45
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 14
♦ r. 35 . r. 36 . r. 37 * r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)
46
~ 3 0 4 8 8
- 2 9 9 1 8
Výsledok hospodárenia z b o in o j
čin n o sti pred zdanením r. 26 + r. 46
47
1 0 7 0 5 7
1 1 2 6 2 1
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
7 9 0 2 8
3 3 0 0 7
S.1.
- splatná (591, 595)
49
2 15 8 4
2 0 9 2 2
- odložená (+/- 592)
50
5 7 4 4 4
1 2 0 8 5
Výsledok hospodárenia z bežnej
č innosti po zdanení r. 47 - r. 48
51
2 8 0 2 9
7 9 6 1 4
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
•
Výsledok hospodárenia z m im oriadnej
činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53
54
•
2.
••
XIV.
L
Fotokópia súhlasí s originálom
WF SR í . 2 4 2 1 9 /3 /2 0 0 8 /1
D ň a ;
^ ^
■
Za správnosť: ,
St r a n a 3
J
VP002v09_4
D ič
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
H
2 0 2 0 0 5 0 1 5 3
[|
| | | | H l |||
~1
S ku to čn o sť
Oxruč«nla
Text
ČUlo
riadku
bežné účtovné obdobie
b
C
1
a
U.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57
55
U.1.
- splatná (593)
56
- odložená (+/- 594)
57
*
Výsledok hospodárenia z m im oriadnej
čin n o s ti po zdanení r. 54 - r. 55
58
—
V ýsledok hospodárenia za účtovné
obdobie prod zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
V.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
60
•••
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60]
61
2.
fotokópia súhlasí š originálom
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
1 0 7 0 5 7
1 1 2 6 2 1
2 8 0 2 9
7 9 6 1 4
Správn> poplatok v# w 'í k t ..3 j. 9.9...... E l R
b o! z a p la te n ý v zm ysle z.č, í 45/1995 Z .z.
Dna:
15 -05- 2013
Za správnosť:
M F SR i . 2 4 2 1 9 /3 /2 0 0 8 /1
i.n .p . p o d ľa p o lo ž k y č..........
Izobníkn správnych poplatkov
S tra n í 4
ťodl'a osvedčovacej knihy č. ™ . pod por. č.
tento odpis /kópia/ listiny súhlasí s predloženou
^
listinou s počtom strán.....Ž ........počtom listov— ...
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
dňa
Jŕ ý
/ ' ¿ 7/ 3 .....
...................... .......
GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice
Zoznam stavebných prác
Opis stavby
Názov stavby
Novostavba obchodného domu vo
Zvolene, verejné osvetlenie a
parkovacie plochy
Obchodný dom MEGAZvolen
Názov investora
LUTO Slovakia a.s.
Rastislavova 93
040 01 Košice
Kaping s.r.o.
Objekty hygienického
Novostavba objektov SO 321-31, SO
Požiarnická 17,
^b ave nia
Diaľnica
331-31
080 01 Prešov
D l Mengusovce Jánovce
Kobraj - Košice
Novostavba obchodného domu v
Košiciach, verejné osvetlenie a
parkovacie plochy
CBA Svätý Jur
CBA Market, s.r.o.
Výstavba objektu Supermarket CBA Cesta osloboditeľov 8
977 01 Brezno
Areál W S a.s. Košice,
Vodárenská ul. prevádzková budova
stredísk
Novostavba areálu W S a.s. na
Vodárenskej ul. v Košiciach
Prístavba predajne k
jestvujúcej polyfunkčnej
budove
Prístavba predajne k jestvujúcej
polyfunkčnej budove, Americká
trieda - tahanovce v Košiciach
Finančný objem realizovaných zákaziek celkovo
Interiér Invesvest s.r.o.,
Kukučínova 23,
040 01 Košice
W S a.s.,
Komenského 50
042 48 Košice
VENTO - reality s.r.o.
Fejova 7
040 01 Košice
Zmluvná cena
bez DPH v eur
Termín realizácie
1 935 537,41 04/2008-08/2008
627 224,10 05/2009-09/2009
Tel. č. kontaktnej
osoby
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
obochodných podmienok bez závad a
nedorobkov.
Vincent Tomaščík
konateľ
0918469749
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
obochodných podmienok bez závad a
nedorobkov.
1 142 744,30 08/2010-02/2011
1 010 897,34 07/2011-01/2012
Ing. Viktor Čorej
zástupca konateľa
0905705842
4 138 078,04 08/2010-12/2012
Ing. JozefJankura
vedúci útvaru SD
0902968389
9 179 2 6 2 ,9 8 rok 2 0 0 8 -2 0 1 2
Zhodnotenie uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok
Ing. Jaromír Dubay,
generálny riaditeľ,
0905240466
Ing. Peter Mathes,
konateľ,
0905970767
324 781,79 10/2011-06/2012
Potvrdenie o uspokojivom
vykonaní prác
lí
K
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
obochodných podmienok bez závad a
nedorobkov.
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
obochodných podmienok bez závad a
ihedorobkov.
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
K
obochodných podmienok bez závad a
r npdorobkov.
(Č! ľ
Práce boli uskutočnené v rozsahu ZoD a
požiadaviek investora, v zmysle
j obochodných podmienok bez závad a
nedorobkov.
Ing. Milan Hríc
konateľ
0902920120
yy
Podľa osvedčovacq knifey č . ...... pod por. é . . ------tento odpi* /kópia/ listiny sú h M s predloženou
listinou s počtom strán —
počtom listov..... L
¡ng peter Qa|'a
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
0 0
ŕ
o U > /ô
konateľ
,
dňa — ;.— - ................................................................................................................................................................................................................................................... — GMTPlus,s.r.o.
We cover mĹ
credibility I F
QSCert
r - - ..
QSCert, spol. s r. o.
Certifikačný orgán manažérskych systémov
Adresa: Na Spoŕilové 1143, 256 01 Benešov, CR
K orešoondenčná adresa: Strážska cesta 7892. 960 01 Zvolen. SR
tým to udeľuje
CERTIFIKÁT
ktorým potvrdzuje, že spoločnosť
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa norm y
ISO 9001:2008
v oblasti:
Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.
Certifikované lokality: Popradská 57, 040 01 Košice
Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/11 bolo preukázané,
že manažérsky systém spfňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
Certifikáte.:
Dátum platnosti:
Zvolen
Q -8 1 0 /1 1
December 2014
19.12.2011
Podľa osvedčovacej knihy č . ...... pod por. í . -----------
tento odpi» /kópia/ listiny súhlasí s predloženou
listinou s počtom strán------------ počtom liatov..—....
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
d«,
i . ¿ e a ___________
ii Mum
\
S 3177
Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátm i na www.qscert.com
Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu
We cover
credibility
QSCert
QSCert, spol. s r. o.
Certifikačný orgán manažérskych systémov
Adresa: Na Spoŕilové 1143,256 01 Benešov, CR
KorešDondenc ná adresa: Strážska resta 7892 960 01 Zvolen. SR
tým to udeľuje
CERTIFIKÁT
ktorým potvrdzuje, že spoločnosť
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy
ľ BSOHSAS 18001:2007
f§
v oblasti:
Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.
Certifikované lokality: Popradská 57,040 01 Košice
Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/11 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
Certifikát č.:
Dátum platnosti:
Zvolen
O - 810/11
December 2014
19.12.2011
//f
Podľa osvedóovacej knihy i . ¿Jž. pod por. é.
tento odpis /kópia/ listiny súhlasí s predloženou
listinou s počtom strén__ l„ .......počtom listov_____
Mantská Časť Košice - Sídlisko KVP
-30.
ÄV"
A
W'""
m
S 3177
Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com
Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačnéh o orgánu
mĹ
QSCert
We cover
credibility
®
QSCert, spol. s r. o.
Certifikačný orgán manažérskych systémov
Adresa: Na Spoŕílové 1143, 256 01 Benešov, ČR
K orešoondenčná adresa: Strážska cesta 7 89 2.9 60 01 Zvolen. SR
tým to udeľuje
CERTIFIKÁT
ktorým potvrdzuje, že spoločnosť
GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
zaviedla a používa systém environm entálneho manažérstva podľa norm y
ISO 14001:2004
v oblasti:
Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.
Certifikované lokality: Popradská 57,040 01 Košice
Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/11 bolo preukázané,
že manažérsky systém spfňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
Certifikát č.:
Dátum platnosti:
Zvolen
Podľa osvedčovacej knihy č. L'.i. pod por. é . .
E -8 1 0 /1 1
December 2014
19.12.2011
tento odpis /kópia/ listiny súhlasí s predloženou
—
_
listinou s počtom strá n ____ —. počtom listov..
Mastsk.á časť Košice - Sídlisko KVP
«
.
3
°
f
S 3177
Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com
Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu
O S r C ,* w t >
.<04.
~
____________________________________
Q
S lo ve n sk á k o m o r a s ta v e b n ý c h in ž in ie r o v
Osvedčenie
o
vykonaní
skúšky
odbornej
spôsobilosti
Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že
O n d rej K u č m a
8. 6. 1980
narodený/á
vykonal/ a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti
s t a v b y v e d ú c i
s odborným zameraním
Pozemné stavby
evidenčným číslom
1 1 5 3 9 *1 0 ’
Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovania stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisový
8 .3 .2 0 1 0
Dátum vydania
Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKS!
ňňňl VÚB BANKA
Olšanka, spol. s r.o.
044 42 Košické Oľšany
IČO 31 727 727
Bratislava, 30. 7. 2013
Naša záruka č. 009020129318
Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť GMT Plus, s.r.o. so sídlom Popradská 57, 040 01 Košice ,
IČO 36197441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo
11527/V (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka)
na predmet obstarávania, ktorým je: „Rekonštrukcia objektu pre chov hovädzieho dobytka“ a to
v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku
verejného obstarávania č. 135/2013 zo dňa 12.07.2013 pod číslom 12497-WYP, pričom v tejto
súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame
svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky
13.600,00 EUR
slovom: trinásťtisícšesťsto 00/100 EURO
a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami
zaručenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej
uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože (i)
odstúpil od svojej Ponuky počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a/alebo (ii) nepredložil doklady v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 32 ods. 11 Zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo predložil doklady,
ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať
vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej
alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech a/alebo (iii) neposkytol
súčinnosť podľa § 45 ods. 9. Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pre účely identifikácie buď
(i)
Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky,
ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vás; alebo
(ii)
podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené .
Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom
plnenia z tejto bankovej záruky.
Tím 6506.3 - Správa bankových záruk a
V šeobecná úverová banka, a.s.
dokumentárnych obchodov
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
E-mail: [email protected], www.vub.sk
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155
VÚB je členom skupiny
INTES4 KmSNNB40LD
Táto záruka je účinná dňom vystavenia a je platná do 31. októbra 2013. Po tomto termíne platnosť
tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál
záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená
najneskôr do vyššie uvedeného termínu.
V prípade, že najneskôr do hore uvedeného termínu platnosti bankovej záruky bude od Vás ako
beneficienta na adresu banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
doručené písomné oznámenie s doručenkou o predĺžení lehoty viazanosti ponúk vo verejnej súťaži,
platnosť tejto bankovej záruky sa automaticky predĺži až do posledného dňa viazanosti ponuky
uvedeného vo Vašom písomnom oznámení, maximálne však do 29. júla 2014.
Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený
vyššie, a to
(i)
dňom
nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
(ii)
dňom
vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
(iii)
dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom
uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku naplnenie
z nej; alebo
(iv)
dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže,
prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne
obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.
Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.
Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.
Naša záruka č. 009020129318
2/2
Ing. Zuzana Boleková
vedúca tímu Správa bankových záruk
a dokumentárnych obchodov
Ing. Drahoslava MešťánkbVá
expert bankových záruk
Tím 6506.3 - Správa bankových záruk a
V šeobecná úverová banka, a.s.
dokumentárnych obchodov
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
E-mall: [email protected], www.vub.sk
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155
VÚB je členom skupiny
INTES4 |rnn| S N ÍM O K )
Download

GMT Plus, s.r.o. Popradská 57, 040 01 Košice