Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava –Hrabůvka, Provaznická 64
příspěvková organizace
Výroční zpráva
2013/2014
Ostrava, září 2014
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Obsah:
1. Základní údaje o škole
2. Vzdělávací programy
3. Personální zabezpečení činnosti školy
4. Zápis k povinné školní docházce
5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga
8. Zpráva o činnosti výchovného poradce
9. Zpráva EVVO
10. Zpráva o činnosti školní družiny
11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
12. Přehled o zájmových kroužcích
13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
19. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
Základní škola Ostrava – Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvková organizace
adresa školy
Provaznická 831/64,
700 30 Ostrava – Hrabůvka,
právní forma
příspěvková organizace
IČO
70 978 310
IZO
102 508 569
identifikátor školy
600 145 182
vedení školy
ředitel:
Mgr. Libuše Přikrylová
statutární zástupce ředitele:
Ing. Hana Šabršulová
zástupce ředitele - perzonalista:
Marie Hrubá
kontakt
tel.: 596 789 850
mobil: 736 609 032
fax: 596 789 850
e-mail: [email protected]
www.zsprovaznicka.cz
datová schránka: uwh2nu
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
1.2 Zřizovatel
zřizovatel
Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava – Jih, Horní 3,
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64 je středně velká městská škola klasického
typu, která byla založena v roce 1960. Škola poskytuje základní vzdělávání v devíti postupných
ročnících.
Budova základní školy je situována v oblasti starší zástavby Hrabůvky, v klidném prostředí
uprostřed zeleně. K hlavní budově přísluší i budova bývalé mateřské školy, kde jsou umístěny
místnosti družiny a školní jídelna. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce
školního hřiště, které využívá jak škola, tak i obyvatelé Hrabůvky. Škola je velmi dobře dostupná
všemi prostředky městské hromadné dopravy.
1.3 Součásti školy
kapacita
Základní škola
500 žáků
Školní družina
200 žáků
Školní jídelna ZŠ
370 jídel
1.4 Základní údaje o součástech školy
Počet tříd k 30.6.2012
19
Počet tříd k 30.6.2013
19
Počet
417
Počet
422
žáků
k 30.6.2012
žáků
k 30.6.2013
Počet žáků na 1 třídu
21,9
Počet žáků na 1 třídu
22,2
Počet žáků
učitele
16,6
Počet žáků
učitele
16,2
na
1
na
1
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Vybavení školy:
Škola využívá k výuce 27 učeben, z toho některé slouží jako učebny odborné – dvě
učebny informatiky – obě plně moderně vybaveny počítači a monitory LCD, jedna učebna cizích
jazyků vybavená rovněž veškerou moderní technikou a pomůckami, školní informační centrum,
učebna výtvarné výchovy, učebna fyziky-chemie, přírodopisu, nova cvičná kuchyň, školní dílna,
nebo učebny poloodborné – hudební výchova, dějepis. Nově byla vybudována třída pro integrované
žáky, jejíž vybavení patří k nejmoderněji vybaveným třídám ve škole. Třídy jsou průběžně
vybavovány novým nábytkem a didaktickou technikou. Bylo pořízeno 11 interaktivních tabulí, 23
notebooků pro práci učitelů, z toho 8 interaktivních tabulí je umístěno na prvním stupni
v kmenových třídách. Z OPVK projektu “Učíme se společně”, byla vybudována učebna pro práci
speciálního pedagoga, a do některých tříd byla instalována tzv. digitální hnízda.
Chodby jsou dobře využitelné pro aktivní odpočinek o přestávkách a k relaxaci, jsou
vybaveny relaxačními koutky. Žákům jsou k dispozici stoly pro stolní tenis a stolní fotbaly. Všechny
kabinety učitelů jsou vybaveny počítači a propojeny školní počítačovou sítí. Školní informační
centrum (ŠIC), které bylo vybaveno z OPVK projektu “Škola 21. století – škola informací” je také
vybaveno interaktivní tabulí, noteboky, pestrým knižním fondem. ŠIC je denně zpřístupněno žákům
dopoledne, o přestávkách i odpoledne až do večerních hodin.
Všechny počítače a notebooky jsou připojeny k síti internet. Jsou využívány jak žáky, tak
pedagogickými pracovníky. K dispozici je laserová tiskárna i scanner ve sborovně. Do výuky mohou
zapojovat žáci i učitelé prezentace prostřednictvím interaktivní tabule, dataprojektoru, videa a
televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a videokamerou. K dispozici jsou
také radiomagnetofony, hi-fi věže, DVD, video přehrávače a televizní přístroje. Školní informační
centrum je bohatě zásobeno novými výukovými materiály (encyklopediemi, beletrií, naučnou
literaturou, časopisy, výukovými programy, multimediálními encyklopediemi, hudebními DVD i CD)
a nově take tématickými kufříky, které byly pořízeny z projektu OPVK “Učíme se společně”.
Rodiče mají možnost kontaktovat učitele telefonicky a e-mailem. Pro zkvalitnění vztahu mezi
kantorem a rodiči je využíván rezervační online system pro rezervaci rodičů na konzultace
Konzultace probíhají formou tzv. tripartity, kdy se schůzky společně zúčastnují rodič+ žák+ učitel.
Škola návštěvníky zaujme barevností a velmi pěknou výtvarnou výzdobou. Disponuje také dvěma
tělocvičnami a školním hřištěm, které bylo v loňském roce zcela rekonstruováno tak, aby
odpovídalo podmínkám výuky a především bezpečnosti provozování různých sporovních aktivit
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
(lehká atletika, kopaná, basketbal, activity nan a průlezkách atd.) Hřiště je v odpoledních hodinách
otevřeno denně pro širokou veřejnost.
Druhou budovou, jejíž část částečně zabírají prostory našich školských zařízení, je bývalá mateřská
škola, kde je umístěna školní družina a také moderní školní jídelna, která zajišťuje stravování žáků i
zaměstnanců školy. Součástí areálu školy je skleník s přilehlou přírodopisnou učebnou –
ekologickým centrem, školní zahrada s naučnou stezkou a učebna v přírodě. Zde probíhá výuka
nejen žáků naší školy, ale také zájemců z jiných škol. Tato budova včetně skleníku potřebuje rovněž
celkovou rekonstrukci.
Všechny učebny a tělocvičny jsou využívány také v odpoledních a večerních hodinách
jednak našimi kroužky, jednak různými složkami obvodu Ostrava – Jih.
Vzhledem k umístění školy se snažíme dětem poskytnout dostatečnou nabídku odpoledních
zájmových činností.
1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
1.11.2005
3
Školská rada se sešla celkem 3 krát. Schválila zásadní dokumenty dle § 168, školského zákona
č.561/2004 Sb., dále pak projednávala organizační a provozní záležitosti školy. Ředitelka školy
byla přítomna všem jednáním rady.
2. Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP ZV – ŠKOLA PRO ŽIVOT
Zařazené třídy
1. – 9. roč.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Orientace školy:
Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády.
Jsme škola otevřená pro každého. Naše myšlenka vychází z cíle rozvíjet talent a nadání žáků.
Aktivně realizujeme model inkluzivního zapojení a rozvoje talentovaných a nadaných žáků ve
škole. Vycházíme ze skutečnosti, že každý má nějaký talent, nějaké nadání. Úkolem školy je mimo
jiné, najít tyto schopnosti a dle svých možností je dále rozvíjet. Do naší školy dojíždí žáci z celé
Ostravy
a
přilehlého
okolí.
Není
tudíž
klasickou
spádovou
školou.
Celkové
pojetí
pedagogickovýchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků, učitelů i vychovatelů.
Ve vyučování používáme činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu,
skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a
zpracovávat informace, plánovat a systematizovat svou učební činnost.
Koncepce školy vychází z poslání ZŠ, tj. poskytnout žákům ve věku 6-15 let základní vzdělání a
rozvíjet přirozené vlohy a nadání. Škola nabízí celou škálu aktivit, chce poskytnout dítěti větší
svobodu při výběru zájmových činností.
V letošním roce jsme již po druhé otevřeli také třídu pro nadané žáky, kde se s dětmi pracuje
metodami vhodnými pro rozvoj jejich talentu. Taková práce je velmi náročná, ale přináší dětem
celkový rozhled a posun v jejich nadání. K tomu využíváme nové metody výuky matematiky podle
profesora Hejného, která děti baví a navíc rozvíjí jejich logické myšlení.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli
encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, a
sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí,
možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a
schopnost sebehodnocení.
Důraz klademe na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání.
Základem je vytváření prostoru pro aktivitu dětí, ať mentální nebo fyzickou. V každé třídě 1. stupně
je prostor s kobercem, který se účelně využívá ve většině hodin. V úvodu hodiny slouží často pro
emoční naladění a motivační úvod, v jejím průběhu na aktivity některé ze skupin nebo jednotlivců
nebo na drobnou odpočinkovou aktivitu, v závěru hodiny na reflexi či zhodnocení.
Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě 21.století.
Kompetence žáci získávají nejen v průběhu výuky, ale také při odpoledních aktivitách v zájmových
kroužcích a akcích napříč školou, některé z nich sami připravují, organizují a realizují.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Centrem většiny aktivit ve škole se stalo školní informační centrum (ŠIC), kde mají žáci možnost
využít bohaté nabídky výukových programů, besed, soutěží i volnočasových aktivit, které jsou pro
ně připravovány knihovnicí ve spolupráci s pedagogy školy. Ke svým zájmům i vzdělávání využívají
pestrý výběr knižního fondu, časopisů, DVD aj., který jim ŠIC nabízí. Ke své práci využívají i 10
notebooků, které jsou připojeny k internet a tématických kufříků. Díky celodennímu provozu ŠIC a
její pestré nabídce se zájem o knihy a čtenářství u žáků výrazně zvýšil.
Učební plán žáka 1.stupně – viz příloha č.1
Učební plán žáka 2. stupně –viz příloha č.2
2.1 Volitelné předměty
Název
Ročník
Konverzace v jazyce anglickém
6. - 8.
Ekologická praktika
8. - 9.
Ruský jazyk
7. - 9.
Francouzský jazyk
8. - 9.
Literárně – jazykový seminář
8. – 9.
Německý jazyk
7.
Přírodovědný seminář
9.
Geografický seminář
9.
Společensko-vědní seminář
9.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
3. Personální zabezpečení činnosti školy
3.1 Údaje o pedagogických pracovnících
Na škole pracuje 100% kvalifikovaných pedagogických pracovníků.
Pedagogičtí pracovníci
Muži
Ženy
Celkem
Třídní 1. stupeň
1
10
11
Třídní 2. Stupeň
0
6
6
Výchovný poradce
0
1
1
Metodik prevence
0
1
1
Metodik čtenářské
gramotnosti
0
1
1
Školní speciální pedagog
0
1
1
Asistent pedagoga
0
2
2
Netřídní
0
4
4
Důchodci
0
0
0
Vedení školy
0
2
2
Školní družina
0
3
3
Celkem
1
31
32
Díky úzké spolupráci školního poradenského pracoviště, které tvoří výchovný poradce, speciální
pedagog a metodik prevence, třídních učitelů a rodičů, se nám dařilo správně diagnostikovat žáky
se specifickými poruchami učení, integrovat žáky – cizince, žáky se sociálním znevýhodněním,
vyřešit spoustu dalších složitých situací. Také ostatním žákům, kteří projevují své nadání v určité
oblasti, byla věnována mimořádná péče nejen v hodinách, ale také v době mimo vyučování a to
formou kroužků.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících
Pracovní zařazení
Počet
Zástupce ředitele pro ekonomiku na začátku
1
je ZŘ - personalista
Vedoucí školní jídelny
1
Samostatná referentka
1
Ekonomka
1
Školník
1
Uklízečka
5
Vrátná
1
Kuchařky ŠJ
4
Správce hřiště
2
Správce otevřeného klubu
2
Celkem
19
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
muži
0
35 – 45 let
ženy
5
muži
1
ženy
6
45 – 55 let
muži
-
ženy
12
nad 55 let
v důchod.
do důch. věku
věku
muži
muži
-
ženy
8
-
Celkem
ženy
0
muži
ženy
1
31
Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole zaměstnáno celkem 51 zaměstnanců, z toho 28 učitelů, 3
vychovatelky školní družiny, 1 školní speciální pedagog, 2 metodik čtenářské gramotnosti, 2
správní zaměstnanci, 10 provozních zaměstnanců a 5 pracovnic ve školní jídelně.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
4. Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů
do prvních tříd
pro školní rok
2013/2014
2
42
11
5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o prospěchu k 30.8.2014
Celkový přehled:
Počet
Prospělo s
Neprospělo
žáků
vyznamenáním
1. stupeň
247
178
7
2. stupeň
178
38
9
Celkem
425
216
16
5.2 Přehled o chování
Celkový přehled:
Počet
Pochvala NTU
žáků
ŘŠ
Důtka
Důtka
TU
ŘŠ
2.
3.
stupeň
stupeň
1. stupeň
247
6
8
6
2
3
1
2. stupeň
178
33
5
11
12
10
4
Celkem
425
39
13
17
10
13
5
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
5.3 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
Počet
Počet
Počet
omluvených
omluvených
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka
hodin
hodin na žáka
1. stupeň
9 146
37,03
109
0,44
2. stupeň
13 162
73,94
241
1,35
Celkem
22 308
52,49
350
0,82
Veškeré neomluvené hodiny byly neprodleně řešeny s rodiči žáků a následně se sociálním
odborem.
Průměrný prospěch žáků na 1. stupni je 1,36.
Průměrný prospěch žáků na 2. stupni je 1,87.
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
6.1 Spolupráce s pedagogickým sborem a zaměstnanci
-
třídní učitelé – zodpovídají za náplň třídnických hodin- vzájemné vztahy, fobie, šikanování,
sociální snášenlivost, atd.
třídní schůzky – spolupráce s tř. učitelem, výchovným poradcem a preventistou
6.2 Formy spolupráce a informovanost rodičů

seznámení s konzultacemi metodika prevence
zajištění spolupráce s Krizovým centrem pro rodinu
nástěnka s kontaktními místy
schránka důvěry
zapojení rodičů do společenských akcí po vyučování:
Uklízíme svět
turistický výlet na Pustevny
víkendový pobyt – hotel Bílá holubice
Den otevřených dveří
Orientační běh na Den dětí
Program „Rodiče vítáni“
Cyklovýlety
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
6.3 Aktivity pro žáky
-
V hodinách VKO, TV, PŘ a TH – výchova ke zdraví, pravidla soužití mezi žáky, zdravý životní
styl, postoje k návykovým látkám, atd.
Programy a přednášky:










-
Městská policie:
Základy kriminalistiky, svědectví – 4. Ročník
Policie váš pomocník – 5. ročník
Nebezpečná šikana – 6. ročník
Nedělej si problém – 7. Ročník
Právní vědomí – 8. ročník
Zájmy chráněné trestním zákonem – 9. ročník
„Nebuď oběť“ – dívky 9.ročník
Sexualita – primární prevence /Mgr. Velička/ - 8.ročník
Sex ano, dítě ještě ne – beseda s gynekologem – 8.ročník
Než užiješ alkohol, užij mozek – beseda 7. a 8.ročník
Interaktivní výukový program – „Drogy trochu jinak“
6.4 Otevřená škola
Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu „Učíme se společně“
a doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, 8 kroužků školních
a tématická odpoledne – z 10 různých oborů pro žáky 3.–9.ročníku. Organizujeme pravidelná
setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce,
KLUB FREECOOLIN.
6.5 Preventista
Zajistil, spolu s metodikem dopravní výchovy, programy s Městskou policií a dále besedy
s gynekologem /MUDr. Kovář/ a s občanským sdružením SANANIM /Mgr. M. Ručková/. Po celý
školní rok spolupracoval s výchovným poradcem a s třídními učiteli. Rovněž spolupracoval s Mgr.
Ciklovou a účastnil se její schůzky s programem – „Škola osobního života“ /MUDr. Fridrichová/
a „Virtuální nápadník“ /por. Petr Svoboda, Městská policie/.
6.6 Registr problémových žáků
Je průběžně doplňován během celého školního roku. Preventista se podílel na řešení výchovných
problémů a porušování pravidel. Nejvíce šlo o vulgaritu, neúctu k dospělým, ohrožování vlastní
bezpečnosti, narostl počet případů kouření v prostorách školy i počet krádeží /nejčastěji mobilních
telefonů/.
Neomluvená absence celkem na škole činí 342 neomluvených hodin. Často je příčinou této
skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Využití schránky důvěry
bylo minimální.
Mgr. Jana Pojetová
metodik prevence
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga
-
Speciální pedagog spolupracoval s výchovnou poradkyní a metodikem prevence v rámci
školního poradenského pracoviště.Vedl individuální a skupinovou reedukaci integrovaných
žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU).
-
Vedl individuální vyrovnávací hodiny žáků cizinců při zvládání českého jazyka. Sourozenci
Lačezar a Zornica se přistěhovali z Bulharska. Neměli žádnou znalost českého jazyka.
Nastoupili do naší školy na konci dubna 2014. Chlapec byl zařazen do prvního ročníku,
děvče do sedmého ročníku. Byla jim zavedena vyrovnávací opatření. Lačezar má 3 h týdně
výuku českého jazyka s asistentkou pedagoga a jednu hodinu týdně u speciálního pedagoga
společně se sestrou a matkou. Zornica měla 3 h týdně individuální výuku jazyka českého se
speciálním pedagogem a 1 h týdně s rodinou u speciálního pedagoga.
-
S pedagogicko psychologickou poradnou spolupracoval v tomto školním roce spec.pedagog
velmi intenzivně. Pokračovali jsme v programu rozvoje talentu a nadání od prvního ročníku.
Další děti předškolního věku prošly testováním v PPP. V letošním školním roce jich bylo 40.
Poradna následně posoudila vhodnost zařazení dítěte do této obohacené formy vzdělávání.
-
Speciální pedagog pod hlavičkou pedagogicko psychologické poradny lektoroval seminář
pro učitele ostravských škol s názvem „Muzikoterapie jako součást reedukace“.
Hlavní náplní spolupráce s PPP je péče o děti s diagnostikovanými poruchami učení a
chování. Odborní pracovníci PPP konzultují naše individuální vzdělávací plány
integrovaných žáků. Také nová vyšetření žáků s podezřením na vývoj poruch učení nebo
chování konzultujeme s PPP.
Velmi dobrá spolupráce je se speciálně-pedagogickými centry. Spolupracujeme s SPC
pro děti s vadami řeči, poruchou autistického spektra, pro děti s mentálním postižením a
pro děti se sluchovým postižením.
-
-
-
-
Pečujeme o žáka s aspergrovým syndromem (4.ročník), kterému byla v průběhu školního
roku věnována individuální speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 h týdně s cílem
procvičovat a upevňovat sociální dovednosti, orientovat se a zvládat emocionální ataky.
Žákyni s lehkou mentální retardací ve 2.ročníku jsme zařadili do hodiny speciálně
pedagogické péče namísto angličtiny. V rámci této hodiny s ní bylo procvičováno učivo,
upevňovány dovednosti, rozšiřována aktivní slovní zásoba. Žákyně je vzdělávána podle
přílohy RVP pro vzdělávání žáků s LMP. Oba výše zmínění žáci mají zpracován individuální
vzdělávací plán.
Žákyně s vývojovou dysfázií (1.ročník) byla zařazena do individuálního programu rozvoje
řeči u speciálního pedagoga.
-
Chlapec se středně těžkou vadou sluchu je integrován v běžné třídě
-
Speciální pedagog komunikoval s rodiči a konzultoval s nimi postupy práce i domácí
přípravy. 12 žáků bylo zařazeno do programu vyrovnávacích opatření, což je lehčí forma
podpory pro žáky se zdravotním znevýhodněním nebo těžšími poruchami pozornosti a
výukovými problémy.
-
KUPOZ – náprava poruch pozornosti. Do programu byl v letošním školním roce zařazen
jeden žák. Konzultace probíhá 2 x měsíčně. Program trvá 3 měsíce, dodatky dalších 5 týdnů.
Žákům devátých tříd administroval speciální pedagog Testy profesních zájmů. Zúčastnilo se
jich 26 žáků devátého ročníku a 2 žáci osmého ročníku, kteří končí docházku do ZŠ. Žáci si
-
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
mohli ujasnit priority při volbě budoucího povolání. Zákonní zástupci žáků se osobně
informovali o výsledcích testů.
-
Také o výsledcích testů předškolních dětí byly vedeny konzultace jak pod hlavičkou PPP tak
speciálním pedagogem školy, který administroval testy NOMI pro předškolní děti.
Zúčastnilo se 17 dětí.
-
Spolu s učitelkou prvního ročníku navštívil SP před zápisem do prvních tříd mateřskou
školu Harmonie. Na třídní schůzce tří spojených mateřských škol jsme informovali rodiče
nastupujících prvňáčků o možnostech a výhodách zapsání jejich dítěte v naší škole.
Pro skupinovou práci terapeutického charakteru navázal speciální pedagog úzkou
spolupráci s knihovnicí školního informačního centra a zavedli terapeutická sezení
s biblioterapií a muzikoterapií pro řešení vztahových a citových problémů dětí.
-
-
Konzultace a poradenství poskytoval spec. ped. také zákonným zástupcům žáků, kteří
nejsou žáky naší školy, ale jejich rodiče mají zájem o vřazení dítěte do naší školy. Většinou
jsou důvody neprospěch a chování žáka. Zákonní zástupci předpokládají, že přítomnost
speciálního pedagoga v základní škole zaručuje úspěch i problémovým žákům.
-
Učitelům poskytoval speciální pedagog konzultace týkající se forem individuálního přístupu
k integrovaným žákům i k žákům s výukovými problémy. Revidoval individuální vzdělávací
plány integrovaných žáků, vedl jejich dokumentaci.
-
Spolupracoval s asistenty pedagoga, pomáhal jim metodicky při výkonu jejich práce.
Administroval Testy rizika poruch učení u raných školáků v 1. a 2.ročníku.
Vedl vyšetření deficitů dílčích funkcí u žáků od 3. ročníku.
Navštěvoval třídy a sledoval chování a způsob práce žáků v třídním kolektivu.
Účastnil se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
Tvořil metodický materiál pro využití pomůcek speciálně pedagogické péče.
Mgr. Libuše Turečková
speciální pedagog
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
8. Zpráva o činnosti výchovného poradce
8.1 Pedagogická oblast
Součástí práce výchovné poradkyně je velmi úzká spolupráce se školním speciálním pedagogem,
školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli, pedagogickým sborem a se
zákonnými zástupci žáků se SVPU. Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti
mimořádně nadané a cizince, o děti se specifickými poruchami chování. Dlouhodobě pečujeme
o děti s neprospěchem – projekt „Učíme se společně“(10 kroužků – upevnění znalostí v M, ČJ), 4
školní kroužky a 2 kroužky přes agenturu „volnočasových aktivit“.
8.2 Volba povolání
V letošním školním roce ukončilo docházku 30 žáků devátého ročníku, všichni budou dál
pokračovat ve studiu na středních školách. Z toho 17 žáků nastoupí na čtyřleté studium ukončené
maturitní zkouškou.
Z nižších ročníků je přijato 6 žáků na učební obory a 2 žákyně zatím nikam. Na osmileté
gymnázium odchází 1 žákyně z pátého ročníku.
Pro úspěšnou volbu povolání byly výchovnou poradkyni uskutečněny tyto akce pro žáky, rodiče
a učitelský sbor:
- 2 schůzky rodičů vycházejících žáků / informace o přijímacím řízení, 2 přihlášky, zápisový
lístek, jak postupovat při odvolání/
- rodiče byli seznámení s webovými stránkami k volbě povolání, zájemci viděli i praktickou
ukázku práce s www stránkami, 9 rodičů a 7 žáků využilo konzultace VP k volbě povolání
- „Den otevřených dveří“ na ZŠ Provaznická: ukázky práce s www.portal.cz,
www.imfoabsolvent.cz, jak vyplnit přihlášku, informační materiál jednotlivých středních
škol
- průběžné a aktuální informace k přijímacímu řízení se objevovaly na nástěnkách v druhém
patře a v přízemí školy
- žáci 9. roč. se zúčastnili lekce k volbě povolání na ISPVZP v Ostravě
- každá třída s VP pracovala v PC učebně s www stránkami, kde se naučili hledat – jak, kde se
informovat o trhu práce, co která profese obnáší, přehled středních škol .
- žáci se naučili správně vyplnit přihlášku na střední školu
- proběhla schůzka VP, TU a vyučujících VKO – www stránky k volbě povolání, k přihláškám,
seznámení se stránkami www.infoabsolvent.cz
- 9. A navštívila střední školu AHOL
- 9. roč. se účastnil anonymního celostátního šetření k volbě povolání
- chlapci 8. roč. byli na exkurzi ve Vítkovicích – Cylinders, a na prohlídce Vítkovické střední
průmyslové školy
- 8. a 9. roč. se zúčastnil soutěže „Řemeslo má zlaté dno“
- proběhlo několik besed s náboráři několika středních škol z Ostravy (Obchodní akademie,
Střední škola elektrotechnická, Střední škola dřevařská a stavební, Gymnázium, Genetika –
informace přírodovědných oborů a profesí, atd.)
8.3 Výchovná oblast
Velkým problémem zůstává i nadále vulgarita, hrubost, surovost, netolerantnost,
vandalismus, ohrožování vlastní bezpečnosti i ostatních, neúcta k dospělým, vyhrožování a nově
kyberšikana, kyberstalking.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Na 22 výchovných komisích byly projednávány závažné kázeňské přestupky - neomluvená
absence, fyzické napadení, vulgarita, hrubost ke spolužákům, ničení majetku školy, kouření
ve škole, zapomínání školních pomůcek a neúcta k vyučujícím.
Proběhlo130 kázeňských pohovorů VP s problémovými žáky, nejčastěji se řeší vulgarita,
fyzické konflikty, ničení majetků spolužáku a školy, nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům,
neomluvená absence. Problematické bylo chování letošní třídy 7. B – házení předmětů po třídě,
krádeže svačinek a pomůcek, hrubost a vulgarita, neplnění zadaných úkolů – situace je odrazem
skutečnosti, co vše dovedou s kolektivem třídy udělat čtyři propadlíci, kteří vše řeší sílou
a vyhrůžkami. Velkým problémem třídních kolektivů byla nevšímavost žáků k daným prohřeškům,
lhaní, zapírání. Situace se mírně zlepši, když žáci přestanou být nevšímaví a urči hlavní aktéry
problémů.
Výchovné pohovory a snížené stupně z chování často selhávají, rodiny stále více neplní svou
funkci – rodiče nemají na své potomky čas, neumí své dítě pochválit, pohladit, výchova bývá
nedůsledná, mnohokrát se setkáváme s hrubostí rodičů ke svým dětem. Rodiče nevědí kde a s kým
jejich dítě tráví volný čas. Děti nemají doma povinnosti a režim, ani přesná pravidla chování, chybí
sociální cítění, volný čas tráví u počítače. Rodiče mají pocit, že v době pobytu dítěte ve škole za něj
nemají zodpovědnost. Dávají přednost své práci před výchovou svých potomků. Velice často
omlouvají své potomky z výuky bezdůvodně (rodinné důvody, nákupy,.), stále častěji o absenci
svých děti nevědí, ale pro svůj klid je raději omluví - narůstající omluvená absence je toho svědkem.
Předmětem jednání výchovných komisí byla i neomluvená absence, často je příčinou této
skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Velikým nešvarem žáků
druhého stupně je, přes výslovný zákaz, nechávání školních pomůcek ve skříňkách v šatnách.
Intenzivně spolupracujeme s OSPOD, PČR, PPP, SPC a jinými organizacemi. Tuto spolupráci
velmi oceňujeme v sociálně slabých rodinách, kdy se nám daří rychlejší řešení problémů. Naopak
některá soudní rozhodnutí jsou velmi zdlouhavým procesem, který škole ztěžuje práci / umístění
dítěte do diagnostického ústavu, odebrání dítěte z nefunkční rodiny/.
Uskutečnilo se mnoho akcí pro zlepšení chování, pro lepší zdravý životní styl, právní
a trestní zodpovědnost – Boj proti aids, Sex ano, dítě ještě ne, Finanční a právní dovednosti, Než
užiješ alkohol, užij mozek, Kyberšikana, besedy s Policií ČR ( např. Právní odpovědnost, Nebuď
snadná oběť, Šikana) a jinými neziskovými organizacemi.
Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu „Učíme se
společně“ - doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Čtyři kroužky
školní a dva z agentury volnočasových aktivit., „Tematická odpoledne“ z různých oborů pro žáky 3.
roč. – 9. roč.. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních
hodinách pro žáky školy i děti a občany obce - „KLUB FREECOOLIN“. Zlepšila se spolupráce školy
s rodinou – zapojení rodičů do projektů, pomoc při mimoškolních akcích, společné cyklovýlety,
společná akce „Desetiboj pro všechny generace“, víkendový pobyt v hotelu Unigeo, sponzorské
dary. Pokračujeme v programu „Rodiče vítání“ (netradiční třídní schůzky, programy tříd, pro rodiče
sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi..). Nedaří se nám včasné omlouvání absence ze strany
zákonných zástupců, snížení zbytečné absence, pravidelný zájem o studijní výsledky a chování
svých dětí. Náplň třídnických hodin – zlepšení klimatu ve třídě, tolerance, slušné chování,
komunikace, úklid a pořádek, zodpovědnost, vnitřní řád školy, atd.. Zpřísnění dozorů na chodbách,
v šatnách, v jídelně – jednotná důslednost, všímavost k přestupkům / nikoli co nevidím, neslyším,
neřeším (důsledné dodržování řádu školy).
Mgr.Miroslava Stryková
výchovný poradce
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
9. Zpráva EVVO
Naše škola splnila akční plán projektu mezinárodní Ekoškola i celoroční plán EVVO. Celoroční
projekt – Zdraví z přírody- bude pokračovat ve školním roce 2014-2015.
Mezi celoroční ekologické projekty, kterých se účastnili všichni žáci i učitelé školy patřily projekty:
-
„Zdraví z přírody
„Ptáci kolem nás
„Ekologie v praxi“
„Zelená škola“
„Den Země“
„Ekopolis“
„Evropa kolem nás“
V letošním školním roce jsme se, jako každý rok, zabývali tématy: voda, energie, doprava,
životní prostředí, zelená škola, školák v péči o své životní prostředí, krajina, zdravý životní styl,
odpady, zdravověda. Vyhodnocení jednotlivých témat bylo průběžně umístěno na nástěnkách
ekomozku, výsledky byly vyhlášeny rozhlasem v ekologickém okénku Žáci se pravidelně
zúčastňovali výchovných ekologických programů, aktivit a soutěží.
9.1 Účast školy na
programech
-
ekologických programech, konferencích a seminářích, výchovných
Ocenění: Škola udržitelného rozvoje 2013-2015
Ocenění: 3. místo v soutěži celoročních projektů škol MSK- Konference EVVO – Prezentace
projektu „Zdraví z přírody“ – Hašková, Michálková
Den Země – náměstí SNP v Ostravě Zábřehu
Seminář dobré praxe pro Ekoškoly MSK
Účast na semináři dopravní výchovy
Ekofilm Ostrava 2014 – prezentace školy
Klub Ámos
velikonoční a vánoční tradice a řemesla
hry a klamy
poznej se
ZOO Ostrava
OZO Ostrava – odpady a jejich využití -1. a 2. stupeň
Dopravní akce – Hodný, zlý řidič (monitoring řidičů)
Renarkon
Faust
Planetárium – ve škole
Lesní škola – 1. – 6. třídy
Hledej pramen vody – 4. ročníky
Žákovský energetický audit
Účast na eko- soutěžích ( rozpis dále)
Vědecká show s Michalem – oheň
Sportovní odpoledne
Dopravní a bezpečnostní akce – pořádání cyklovýletů a soutěží pro žáky
monitoring řidičů
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
9.2 Účast žáků na soutěžích:
-
Velká cena ZOO - Obratlovci polárních oblastí
Velká cena malých zoologů
Soutěž o nejlepší celoroční projekt škol MSK – „Zdraví z přírody”
Soutěž mladých zdravotníků
„Evropa kolem nás“ – Biologicko-zeměpisná soutěž žáků 5.-6. roč.
Evropské srdce – vědomostní soutěž
Papírová škola – sběrová akce
Biodiverzita- Recyklohraní – sběr baterií – celkem 210
Víčkománie – celkově odvezeno 318 kg viček
Sběr elektroodpadu – 198 kg
Recyklohraní - 36 kusů mobilních telefonů
Hledej pramen vody
Dopravní soutěže - Děti, pozor, červená -: téma „ Co vidí semafor“ ,
Besedy a přednášky o 1. pomoci
Besedy s policií
9.3 Jiné aktivity EVVO na škole:
-
Naše škola adoptovala sloní mládě Rashmi ze ZOO Ostrava
Účast na Dni Země 16.4. 2014
Den Země na škole 16.4.2014 – projekt „Ekologie v praxi“
Publikování článků v časopisech : Jitrocel, Bedrník, Jižní listy- příspěvky se týkaly účasti naší
školy na Dni Země, aktivit školy v EVVO, Biodiverzity a celoročního projektu „Zdraví
z přírody“
Účast na ekologických konferencích,workshopech a seminářích
Besedy s policií ČR – 1.-9. ročníky
Dopravní výchova pro 1. stupeň na dopravním hřišti
Účast na školeních – odpady, dopravní výchova,Ostravská atmosféra
Žákovský energetický monitoring – 9. ročníky
Úprava naučné stezky
Odevzdání elektroodpadu Cyklovýlety – Cyklostezka Bečva
DV- Jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách
Programové dny
Akce SRPŠ a školy pro rodiče a děti – „Bílá holubice“
Comenius –mezinárodní spolupráce se školami - Polsko, Turecko, Slovensko
Dětského hřiště - výukové a volnočasové programy pro žáky
Ing. Dana Prymusová
metodik EVVO
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
10.
Zpráva o činnosti školní družiny
10.1 Zhodnocení plnění jednotlivých cílů a úkolů
-
práce podle tematických okruhů, které navazují na školní vzdělávací program
věnování se všem zájmovým činnostem
propojování témat ve výtvarných, pracovních a hudebních činnostech. Práce žáků
ve skupinkách, vyplňování pracovních listů. Výstup – nástěnky, ohodnocení výherců
diplomy, články a fotografie na internetových stránkách naší školy.
zařazování komunitního kruhu k řešení vzniklých konfliktů, vyjadřování žáků svých
nápadů k činnosti ve školní družině, zařazování čtení s porozuměním
spolupráce s rodiči v rámci celodružinových a víkendových akcí, pořádaných naší
školou
sledování chování žáků po celý školní rok
spolupráce s třídními učiteli a vedením školy při školních akcích
10.2 Seznam uskutečněných akcí
Účast na veřejných akcích
23. 9. – 18. 10. 2013 – 1. místo v soutěži ostravských školních družin ve sběru
kaštanů a žaludů vyhlášené střediskem přírodovědců
v Ostravě – Porubě (všechna oddělení)
listopad 2013 – 1., 2. a 3. místo ve výtvarné soutěži „Auto snů“ vyhlášené
střediskem volného času v Ostravě Zábřehu, Gurťjevova
(všechna oddělení)
Celodružinové akce pro rodiče s dětmi
- Vánoční dílna
- Vánoční jarmark
- Soutěží celá rodina (kvízové odpoledne)
- Veselý karneval
- Velikonoční jarmark
- Koloběžkové závody
- Malování na chodník
Pomoc při školních akcích
-
cyklovýlet po Bečvanské cyklostezce,
turistický výšlap na Javorový vrch
„Pasování prvňáčků“
zápis do prvních tříd
týdenní lyžařský kurz„Usměvavé lyžování“
turistický výšlap na Pustevny
víkendový pobyt v Horní Bečvě na chatě Unigeo
„Desetiboj pro všechny generace“
Den otevřených dveří ve školní jídelně
výroba dárků pro prvňáčky na 1. září
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Týdenní a čtrnáctidenní pobyty
3. 2. – 7. 2. 2014 Lyžařský výcvik – Jeseníky, Kouty nad Desnou
23. 3. – 5. 4. 2014 ŠvP Karlov – Jeseníky, hotel Kamzík
2. 5. – 6. 5. 2014 ŠvP Horní Bečva
10.3 Zhodnocení akcí
Akce pro rodiče s dětmi uskutečněné v tomto školním roce byly různého zaměření, kde jsme
se snažily o vzbuzení většího zájmu ze strany rodičů. Toto se nám povedlo a účast na našich
akcích byla velká. Oblíbené jsou stále vánoční a velikonoční dílny a jarmarky. Také kvízová
odpoledne pro rodiče s dětmi jsou vždy velmi kladně hodnocena. Z důvodu odjezdu
vychovatelek H. Drahošové a I. Staňkové do školy v přírodě nebyla uskutečněna plánovaná
akce velikonoční dílna. Všechny naše akce jsme prezentovaly na internetových stránkách
naší školy.
10.4 Závěr
V letošním školním roce se nám podařily splnit všechny vytyčené úkoly – veřejné akce,
spolupráce se školou, spolupráce s rodiči při celodružinových akcích. Ze strany rodičů byly
velmi kladně hodnoceny víkendové pobyty s rodiči a dětmi. Osvědčila se nám také vzájemná
spolupráce a konzultace s třídními učiteli. Ve školním roce 2014/2015 bychom rády
pokračovaly ve spolupráci s rodiči, učiteli a školou.
Helena Drahošová
vedoucí vychovatelka
11.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu
počet účastníků
Jak efektivně sestavit individuální plán
20
Konference pro učitele –matematika prof. Hejného
2
Možnosti realizace metod a forem práce s nadanými žáky
1
Matematická prostředí jako základ porozumění
11
Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů pro SŠ a ZŠ
3
Konference pro rozvoj nadání
2
Letní škola s metodou Hejného na 1. st.
2
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Nápadník do ČJ
3
Konference pro učitele 1. st. – matematika prof. Hejného
9
Seminář pracovníků k výuce dopravní výchovy na ZŠ MŠ
1
Metody aktivizace a motivace žáků v M
3
Pracovně právní souvislosti a aplikace školské legislativy
1
Pedagog mezi paragrafy
1
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny
1
Kariérní systém
1
Konference Mensa pro rozvoj nadání
3
Konference Učíme nadané žáky II
4
Biblioterapie
1
Současná literatura pro děti a mládež
1
Pozitivní vliv melodie, harmonie a rytmu
1
Metody a formy práce s nadanými
1
Mensa NTC systém učení II. prohlubující trendy
1
Mensa NTC systém učení I. úvod
2
Konference mensa pro rozvoj nadání
2
Extremismus a škola – úvod do tématu
1
Práce stextem ve fyzice
2
Konference Comenius
1
Yor Space: Character, story, action – facilitating learning in the classroom
1
Úvod do arteterapie
1
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Pravolevá orientace v předškolním věku dítěte
1
Regionální setkání školních poradenských pracovišť
3
AJ pro učitele A2 – B1 (II.)
1
Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slov. – čes. př.
1
Klett k učebnici Krassnye druzja
1
Ve školním roce 2013/2014 se dalšího vzdělávání zúčastnilo všech 32 pedagogů, což je 100 %. Na
jednoho pedagoga připadly v průměru 2,8 vzdělávací akce. Na DVPP bylo celkem použito 77 220,- Kč, z
toho 19 826,81,- Kč z přímých nákladů, 38 193,19,- Kč z projektu OPVK Moderní škola a 19 200,- Kč z
projektu OPVK Učíme se společně. Část kurzů byla poskytnuta zdarma.
12. Přehled o zájmových kroužcích
Název kroužku
Počet žáků
Deskové hry
5
Keramika 2.-3.roč.
13
Keramika 3.-5.roč.
11
Informatika 1.-3.roč.
15
Žurnalistický 6.-9.roč.
10
Zajímavá matematika 1.-3.roč.
18
Anglický jazyk 3.-5.roč.
16
Sportovní hry I
19
Léčivá píšťalka
14
Keramika 1.-2.roč
12
Ruční práce 2.-3.roč.
10
Výtvarný kroužek
24
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Pěvecký sbor
12
Informatika 5.roč.
20
Sportovní hry II
11
Fotbal
21
Klub předškoláků
24
Na škole bylo vedeno našimi pedagogy a rodiči celkem 17 zájmových kroužků, které navštěvovalo
255 žáků školy, což je 60 % všech žáků ve škole, což je o 6% žáků více než v loňském školním
roce.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
13.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
13.1 Účast žáků v soutěžích
Předmět
Soutěž(typ soutěžního kola)
Olympiáda Čj - školní kolo - (25
Český jazyk žáků)
Literární soutěž - Pohádkový
příběh
Okresní kolo OČj
Školní kolo recitační soutěže
Okresní kolo recitační soutěže
3001: Příběh planety - škol. soutěž
(Ne)bezpečný internet - škol.
soutěž
Jméno a příjmení
Třída
Umístění
Tereza Stoklasová
Dominik Vojta
Kateřina Kubisová
Monika Leščáková
Tereza Laštíková
9. A
8. B
9. A
9. A
8. B
1.místo
2.místo
3.místo
3.místo
3.místo
Třídní kolektivy
Tereza Stoklasová
Dominik Vojta
Soukupová Nela
Kankeo Maxwel Jan
Šipoš Filip
Hromas Jakub
Sovadinová Nikol
Mišúnová Kristýna
Soukupová Nela
Kankeo Maxwel Jan
Sovadinová Nikol
Hromas Jakub
Rehovičová Klára
Huvarová Markéta
6. B, 7. A, 8. A, 9. A
9. A
13. místo
8. B
48. místo
6.A
1. místo
6.B
2.místo
7.A
3. místo
9.A
1. místo
8.A
2. místo
8.A
3. místo
6.A
6.B
8.B
9.A
6.B
1. místo
6.B
2. místo
Mišun Martin
Foltýnová Hana
Soukupová Karin
Ritzka Ondřej
Vrečková Dominika
Hudba ovlivňuje život - Česká pošta Rehovičová Klára
Karásková Sára
Přeček Matěj
Hrabcová Lucie
Kubala Denis
Obvodní kolo recitační soutěže
Eliška Bártková
Nela Starková
David Vlček
Elizabeth Karolína Kováčová
Okresní kolo recitační soutěže
Nela Starková
8A
6B
6B
6B
6A
6B
6B
8A
8A
8A
1.B
1.B
4.B
4.A
1.B
2.místo
3.místo
2.místo
3.místo
2.místo
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Krajské kolo recitační soutěže
Almanach žákovské a studentské
poezie - krajské kolo
Čertovské pohádky - MěO O. Mar.
Hory
Anglický
jazyk
Competition in English
conversation školní kolo
Anglický slavík - městská soutěž
Jazyky hrou - okresní soutěž,
Havířov
Elizabeth Karolína Kováčová 4.A
Nela Starková
1.B
Karolína Kolářová
Tereza Laštíková
Karolína Ruská
8. B
8. B
9. A
Polzerová Sandra
Vrlová Leona
Ruská Karolína
7. A
7. A
9. A
Patrik Poglodzinski
9. A
Vojtěch Myslikovjan
9. A
Rostislav Kysel
Patrik Poglodzinski
9. A
9. A
16. místo
16. místo
7. A
7. B
9. A
9. A
3. B
3. B
3. A
1. A
1. B
3. B
3. AB
3.B
3.B
3.B
3.A
4.B
5.A
4.A
4. místo
4. místo
3. místo
3. místo
9. místo
9. A
9. A
9. A
8. B
8. A
nejlepší ZŠ
1.B
2.B
3.B
1.místo
2.místo
3.místo
My School - Gate to the World obvodní
kolo
Leona Vrlová
Markéta Hašková
Rostislav Kysel
Patrik Poglodzinski
Anglický desetiboj - městská soutěž Nikola Sasínová
Vendula Sýkorová
Lukáš Solný
Sing a song - Watt's English třída 1. A
celorepubliková soutěž
třída 1. B Bára Pechlátová
skupina třídy 3. B
skupina tříd 3. A, B
Anglický slavík - školní kolo
Kotalová Tereza
Michálková Kateřina
Holková Bára
Kořenková Veronika
David Vlček
Anna Smúdalová
Elizabeth Kováčová
Matematika Piškvorky-oblastní kolo
Matematický klokan - kategorie
Cvrček
2.místo
1.místo
Monika Leščáková
Filip Karásek
Josef Macura
Adéla Kuchařová
Adéla Kuchařová
Vít Kaděra
Sandra Klímková
Böhmová Viktorie
tým
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
3. místo
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Matematický klokan - kategorie
Klokánek
Matematický klokan - kategorie
Banjamin
Matematický klokan - kategorie
Kadet
M, F, PŘ
Přírodovědný klokan - školní kolo
Výtvarná
výchova
Výtvarná soutěž "Auto snů",
Gurťjevova
Jakub Kořenek
Eliška Pszczólková
Denisa Ulrichová
5.A
4.B
5.A
1.místo
2.místo
3.místo
František Kempný
Adéla Michálková
Kristián Péczka
6.B
7.B
6.B
1.místo
2.místo
3.místo
Daniel Bezecný
Lukáš Cviček
Roman Konvička
8.A
8.A
9.A
1.místo
2.místo
3.místo
Sára Fromeliusová
Denis Kubala
Matěj Přeček
8.A
8.A
8.A
1.místo
2.místo
3.místo
Nela Starková
Klára Mateřánková
Adéla Jurkechová
1. B
2. C
3. A
1.místo
2.místo
3.místo
Školní kolo Besip-Co viděl semaforVV
Sára Kovářová
Lukáš Cviček
Kristián Péczka
Klára Rehovičová
Tomáš Váňa
Sára Karásková
Nikola Nitková
Michaela Lekki
Vladimíra Nullová
Sylva Borovičková
Lucie Němcová
Tereza Bártíková
Samuel Kovář
Filip Doubrava
Renata Bravencová
Jakub Kořenek
Jana Mlčochová
Petr Augustýn
David Vlček
Sandra Klímková
Ivana Gadlinová
Lukáš Trčálek
Saša Saturcová
Nela Procházková
Nikolas Riedl
7.A
8.A
6.B
6.B
6.B
6.B
6.B
6.B
6.B
7.A
8.B
7.A
5.A
5.A
5.A
5.A
4.B
4.B
4.B
3.A
3.B
1.A
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Všechny barvy Zeměkoule - SVČ
Mor. Ostrava
Dopravní soutěž Besip- městské
kolo
Hudební
výchova
Tělesná
výchova
Super Star - školní kolo
Pohár starosty Ostrava-Jih v
kopané dvojic
Soutěž Power Goal
Obvodní kolo vybíjená dívky
Okresní kolo vybíjená dívky
Ostravské školní hry
Přehazovaná
Přehazovaná
Atletika
Různé
Aneta Králová
Kryštof Bureš
Vendula Břusková
Adéla Nováková
1.A
1.A
2.A
9A
9A
Sára Karásková
6.B
Tomáš Váňa
Vojtěch Bednář, Samuel
Kovář
Amálie Bártková, Jana
Hillová
Tereza Ferenčíková
Michaela Lekki
6.B
mezi 10 z
kategorie
mezi 10 z
kategorie
5. A
1. místo
5. B
6. A
6. B
1. místo
1. místo
1. místo
Samuel Vosol, Filip Karásek
Miroslav Mirga, Jakub Böhm
Samuel Vosol, Jakub Böhm
6.třídy
6.třídy
6.B,9.A
5.B,6.B
6.B
6.AB
6.AB
2.místo
semifinále
3. místo
1.místo
1.místo
Chlapci 6.-7. Roč.
Dívky 6.-7. Roč.
Kristýna Mišunová
6.-7.roč
6.-7.roč.
8.A
2.místo
3.místo
5.místo
ŠD
1. místo
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Řemeslo má zlaté dno
Šachový turnaj (školní kolo)
Evropa kolem nás
Stoklasová, Rehovičová,
Macura,
Konvička, Krupa,
Myslikovjan,
Kubala,
Křístková,Sovadinová,
Jakab, Vojta, Gerboc
David Vlček 1. kat.
Kořenek jakub 1. kat.
Vojtěch Bednář 1. kat.
Fuglevič Martin 2.kat.
Daniel Mikoláš 2. kat.
Samuel Kovář
Renata Bravencová
Denisa Ulrichová
Dominik Seidler
Michaela Poledníková
Barbora Rehovičová
Karin Soukupová
9.A, 8.AB
4.B
5.A
5.A
9.A
9.A
5.A
5.A
5.A
5.B
5.B
5.B
6.A
1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
2.místo
15. místo
15. místo
15. místo
36. místo
36. místo
36. místo
29. místo
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Vojtěch Hrdlička
Ondřej Ritzka
Klára Rehovičová
Samuel Vosol
Jiří Mlčoch
6.A
6.A
6.B
6.B
6.B
29. místo
29. místo
32. místo
32. místo
32. místo
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
14.1.
Projekt „Evropa, jak ji neznáme“ navazuje na mezinárodní spolupráci se ZŠ Rázusova v Čadci,
kdy jsme společně navázali kontakty se ZŠ z Polska a Turecka. Na tento projekt projekt jsme
získali finanční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava 70 000,- Kč. Díky této dotaci
můžeme realizovat akce podporující vzájemnou spolupráci obou zúčastněných stran. Hlavním
tématem naší společné spolupráce bylo vzájemné poznávání a srovnání životního prostředí obou
zemí, poznání jazyka, tradic, kultury, sportu i způsobu života. Další formy spolupráce probíhají
formou dopisování žáků, sportovních soutěží i výměny zkušeností pedagogů.
14.2.
V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu Comenius s názvem „Believe or not“,
který byl založen na mezinárodní spolupráci a setkávání žáků a pedagogů Polska, Slovenska,
České republiky a Turecka. Tento projekt byl podpopřen 20 000,- EUR realizován od 1.8.2012
do 31.7.2014. Cílem projektu bylo obohacení, schopnost pochopení kulturní rozmanitosti
v evropském kontextu, podpora používání cizího jazyka a různých komunikačních prostředků.
15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají průběžně dle potřeby a nabídek vzdělávacích
institucí
– viz bod. 11
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky.
16.1 Od 1.7.2011 probíhal na naší škole v rámci OPVK projekt „Moderní škola na ZŠ
Provaznická“, který byl zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků, na zkvalitnění a
zefektivnění výuky, kterého bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy
pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a
učebních
materiálů, moderním technickým zabezpečením
vyučovacího procesu. Na tento
projekt, který byl realizován do 31.12.2013, škola získala 2 023 935,- Kč.
Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky.
16.2
Projekt „Učíme se společně“
vznikl na základě potřeby
školy
vytvořit a zlepšit
podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků (mimořádně nadaných, cizinců, žáků s poruchami
učení)
a poskytnot tak všem skupinám žáků
vzdělávajících se v podmínkách ZŠ rovné
příležitosti. Projekt je určen žákům, pracovníkům školy i rodičům. Hlavním cílem je zavedení
nových forem a metod inkluzivního vzdělávání pomocí tvorby nových výukových materiálů
diferencovaných podle náročnosti. Dalšími aktivitami jsou vzdělávání pedagogů, spolupráce s
rodiči, rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Realizace projektu je od 1.2.2012 do
31.12.2014. Na tento projekt bylo z OPVK vynaloženo celem 8 051 750,32 Kč.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
16.3
„Otevřená škola pro všechny“
- tak zní název projektu, který je průřezem všech
celoškolních aktivit roku. V rámci tohoto projektu ukazujeme dětem a jejich rodičům, jak
smysluplně trávit jejich volný čas. Během roku jsme uskutečnili spoustu akcí, kterých se zúčastnili
žáci nejen naší školy, ale i žáci okolních škol. Společné výjezdy, turistické výšlapy, cyklovýlety nebo
víkendové vicedenní akce, exkurze, velký výběr volnočasových aktivit, které byly během roku
organizovány, se na naší škole staly již tradicí. Tento projekt finančně podpořilo Statutární
město Ostrava částkou 70 000,- Kč.
16.4 „Provoz otevřeného multifunkčního hřiště“ je projekt, který podporuje možnost
provozovat školní hřiště v odpoledních hodinách, o prázdninách, o svátcích a víkendech od jara do
podzimu pro veřejnost. Díky dotaci 70 000,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava jsme
mohli částečně financovat plat správce hřiště, který otevřené hřiště zabezpečuje.
16.5 Projekt „Klub FreeColIn“ na který škola získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava
90 000,- Kč, zabezpečil provoz odpoledních činností žáků ve školním informačním centru, kam
mají přístup všechny děti v rámci Ostravy. Provoz zabezpečuje správce centra, jehož plat je hrazen
právě z dotace MMO. V centru probíhají různě zajímavé akce jako jsou besedy, soutěže, děti se zde
mohou připravit na výuku, napsat referát, poslechnout písničku či přečíst knihu. Provoz centra je
zabezpečen až do pozdních večerních hodin.
16.6 Součástí celoměstského projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 se stal
náš projekt s názvem „Desetiboj pro všechny generace“, Hlavním cílem této aktivity
bylo umožnit všem věkovým skupinám od 5 - 100 let zapojit se do sportovních aktivit, které
jsou pro ně motivační a zároveň zábavné. Desetiboj byla sportovní akce, která měla za cíl
nabídnout takové sporty, jež zvládnou všechny věkové kategorie. Na tuto aktivitu jsme získali z
rozpočtu Statutárního města Ostrava 109 000,- Kč.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
16.7
Dalším projektem, který byl podpořen rozpočtem Statutárního města Ostrava, byl
„Ozdravný pobyt žáků“. Z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším byl tento pobyt
v Jeseníkách podpořen částkou 450 000,- Kč.
16.8
Ve spolupráci se sdružením rodičů jsme měli možnost podílet se na projektech z rozpočtu
Městkého obvodu Ostrava- Jih - „Podpora volného času nadaných a talentovaných dětí“ kdy
jsme na aktivity s dětmi získali celkem 10 000 Kč. Ty jsme využili na pořízení deskových her, které
jsou využívány nejen dětmi, ale i na spolených akcích rodičů a dětí.
16.9 Dalším takovým projektem je „Spoleně za sportem a poznáním“, kdy ve spolupráci
s rodiči připravujeme pro děti společné sportovní aktivity nejen v Ostravě, ale i v jejím okolí. Na
tento projekt jsme získali 19 000,- Kč.
16.10
Projekt
„Pojďte
s námi
tvořit,
pojďte
s námi
hrát“
je
další
aktivitou
podpořenou rozpočtem Městkého obvodu Ostrava- Jih. Ve spolupráci se sdružením rodičů měli
žáci možnost navštěvovat různé druhy kroužků, dílen, kde se společně setkávali rodiče s dětmi,
tvořili, a rozvíjeli svůj talent. Tato aktivita byla podpořena částkou 10 000,- Kč.
17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
17.1
Odborová organizace byla na žádost jejích členů zrušena ke dni 31.12.2013.
Spolupráce se zaměstnanci však nadále pokračuje. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně
informováni o organizaci školy, mzdových prostředcích, rozpočtu školy a dalších dle zákoníku
práce č.262/2006 Sb. Spolupráce je na dobré úrovni.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
17.2 Dalším partnerem působícím na naší škole je Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Provaznická
64. Naše vzájemná spolupráce je velmi úzká. Sdružení rodičů se pravidelně setkává na půdě školy,
kde společně plánujeme program, který pomáhá rozvíjet těsnější spolupráci žáků, pedagogů,
rodičů, ale i veřejnosti v rámci vzdělávání a výchovy dětí. Jeho práce spočívá nejen v organizační
pomoci, ale i pomoci finanční na mnoha akcích školy. Spolupráce se sdružením je na velmi dobré
úrovni.
Členy výboru SRPŠ jsou zástupci rodičů a zástupci školy. Společně organizované akce byly např.:

Pasování prvňáčků

Víkendový pobyt na chatě Unigeo v Beskydech

Cyklovýlet po Bečvanské stezce

Turistický výšlap na Javorový

Celoroční školní projekt Mezinárodní Ekoškola

Vánoční trhy

Den Země

Ozdravné obyty žáků

Tématické exkurze

Plavecký výcvik

Zájmové kroužky

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků

Odměny pro žáky

Vybavení žákovské knihovny novými encyklopediemi a vybavení TV

Vánoční besídky

Papírová škola – sběrová akce

Velikonoční a vánoční dílny aj.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Při komunikaci s rodiči využíváme pravidelných společných setkání, konzultací, školního časopisu
Klubíčko, který si děti připravují samy pod odborným vedením p. učitelky, webových stránek školy.
Na začátku každého školního roku jsou rodiče na společném setkání seznámeni s hodnocením
minulého školního roku a informováni o záměrech školy na další školní rok. Pomocí těchto
informačních toků byli rodiče seznámeni s:

Školním řádem a kritérii hodnocení chování žáků

Změnami v rámci ŠVP

Úspěchy naší školy

Mimoškolní činností školy

Opravami a rekonstrukcemi

Plánem školy
Dalšími našimi blízkými partnery jsou MŠ v našem okolí (MŠ Zlepšovatelů, Mitušova, aj,) pro
které připravujeme vzdělávací
i zábavné programy.
Velmi hojně je navštěvovaný Klub
předškoláků, kde se děti v předškolním věku hravou formou připravují na vstup do školy. Tento
klub zároveň slouží rodičům jako názorná poradna toho, jak děti připravit na školu, jak se
vyvarovat chyb, jak poznat, že je dítě zralé na školní docházku.
17.3
V neposlední řadě jsme navázali velmi úzkou spolupráci
s Pedagogickou fakultou
Ostravské univerzity, kdy umožnujeme studentům katedry uskutečňovat praxi v jejich studijních
oborech. Studenti tak mají možnost blíže poznat vzdělávací program školy, průběh vyučování v
hodinách a specifika výuky žáků.
18.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
V e školním roce 2013/2014 nebyla provedena ze strany České školní inspekce žádná kontrola.
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
19.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy za rok 2014 budou doplněny po řádné účetní závěrce roku.
Školskou radou schváleno dne: 29.10.2014
Pedagogická rada projednala: 30.9.2014
Mgr. Libuše Přikrylová
ředitelka školy
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Příloha č.1
Učební plán žáka 1. stupně 2013/2014
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Třídy:
AB
ABC
AB
AB
AB
Český jazyk
8
9
9
8
6
Anglický jazyk
1
1
3
3
4
Prvouka
2
2
3
0
0
Vlastivěda
0
0
0
2
2
Matematika
4
5
5
5
5
Informatika
0
0
0
0
1
Přírodověda
0
0
0
1
2
Hudební
výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná
výchova
1
1
1
2
2
Pracovní
činnosti
1
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Celková týdenní
dotace
20
22
25
25
26
Předmět:
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Příloha č.2
Učební plán žáka 2. stupně 2013/2014
Ročník
6.
7.
8.
9.
Třídy:
AB
AB
AB
A
Český jazyk
5
5
4
5
Anglický jazyk
3
3
3
3
Matematika
4
4
5
5
Informatika
1
0
0
0
Chemie
0
0
2
2
Fyzika
2
2
2
2
Přírodopis
2
2
2
1
Zeměpis
2
2
2
2
Dějepis
2
2
2
2
Výchova
k občanství
2
2
1
1
Hudební
výchova
1
1
1
1
Výtvarná
výchova
2
2
1
1
Pracovní
činnosti
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Volitelný
předmět
1
2
3
3
Celková týdenní
dotace
30
30
31
31
Předmět:
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Download

Výroční zpráva - ZŠ Provaznická