Sprievodca horným Zemplínom
re
rredkladaný sprievodca vám prináša informácie
o štyroch hornozemplínskych mestách – Humenné,
Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou,
ako aj o celom regióne severovýchodného Slovenska.
Dočítate sa tu o možnostiach oddychu pri vode
či v prostredí lesov, o známych aj menej známych
prírodných, historických a technických zaujímavostiach
i atrakciách tejto oblasti alebo o tradičných kultúrnych
podujatiach, vybrať si môžete z konkrétnych turistických
trás či cyklotrás, uvedené sú tu tiež ponuky ubytovania,
stravovania alebo doplnkových služieb.
5
Obsah
6
Charakteristika regiónu . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Humenné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Medzilaborce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Snina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Vranov nad Topľou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Malá Domaša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Vodná nádrž Domaša . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Biokúpalisko Sninské rybníky . . . . . . . . . . . .
32
Chránené územia a prírodné zaujímavosti . . . .
34
Historické, kultúrne
a technické pamiatky regiónu . . . . . . . . . . . .
40
Kultúra a tradičné podujatia . . . . . . . . . . . . .
46
Miesta na aktívny oddych a atrakcie . . . . . . . .
50
Vybrané turistické trasy . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Cyklotrasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Vybrané ubytovacie
a stravovacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . .
58
7
Charakteristika regiónu
Horný Zemplín – to je hornatý región v severovýchodnom kúte
Slovenska, krajina divokých lesov, hlbokých údolí a prudkých
potokov i riek, kde v malých podhorských dedinách žijú prívetiví
a pohostinní ľudia. Je to však aj kraj, kde ľudské ruky vytvorili
impozantné dielo v podobe urbanizmu miest, siete ciest alebo
jedinečných vodných nádrží, kraj, ktorý zásobuje kvalitnou pitnou vodou celé východné Slovensko. V lesoch od severných svahov Vihorlatu na juhu po Poloniny na severe a od východných
svahov Slanských vrchov na západe po horstvo na slovensko-ukrajinských hraniciach na východe možno vidieť množstvo
vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov, čistý ostrý
8
vzduch osvieži myseľ, telo zregeneruje. Na svoje si však prídu
nielen turisti – milovníci takmer nedotknutej prírody a rekreanti,
tráviaci horúce letné mesiace pri vode, ale aj hubári, poľovníci
či rybári. Sklamaní nebudú ani tí, ktorí majú radi historické alebo technické pamiatky. Spomenúť možno len fenomén lesných
železničiek – tie v minulosti tvorili bežný kolorit uvedenej oblasti, časom však zanikli, no stopy po jednotlivých tratiach vidno
dodnes.
Vyberme sa teda v ústrety dobrodružstvám do kraja, kde čas akoby zastal, kde opadne stres a kde – i napriek snahám ľudí – ešte
stále vládne a dominuje nefalšovaná, bytostne čistá príroda...
9
Humenné
Humenné, často nazývané i brána horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec
a Cirocha, v priemernej nadmorskej výške 157 m n. m., pričom geomorfologicky patrí do celku Beskydské predhorie.
Mesto napĺňa odvážnu víziu moderného sídla s kvalitnými podmienkami pre život občanov, s dobrým ekonomickým zázemím,
s rozvinutým priemyslom, stavebníctvom, energetikou, službami,
dopravou, ako aj s bohatým kultúrno-spoločenským a športovým
životom. Obyvatelia mesta si ctia históriu, zvyky i tradície predkov
a zároveň sa usilujú zanechať vlastnú stopu v jestvovaní mesta aj re10
giónu. Mesto Humenné sa vyvinulo zo slovanskej osady. Nájdený
poklad, ktorý tvoria bronzové meče, sekerky a závesky, však dokazuje, že Humenné bolo osídlené už v dobe bronzovej, 1 100 rokov
pred Kristom. Aj začiatkom nášho letopočtu boli brehy Laborca
i priľahlé kopce osídlené – dôkazom obývania okolia Kelto-Dákmi
je poklad keltských mincí, objavený v obci Ptičie. Prvé písomné pramene sa však viažu až k roku 1317, mestské práva získalo Humenné
v roku 1479. Dominantou mesta je historický kaštieľ, ktorý bol postavený na mieste stredovekého vodného hradu, pričom jeho história je pevne spätá s neapolským šľachtickým rodom Drugethovcov,,
11
2
4
1
3
ktorý prišiel na územie Slovenska s kráľom Karolom Róbertom z Anjou. Po roku 1684 sa na panstve vystriedali rody Zichyovcov, Wandernáthovcov, Csákyovcov, neskôr aj Andrássyovcov. Národnou
kultúrnou pamiatkou je bývalý františkánsky kláštor, dnes rímskokatolícky farský kostol v centre mesta, ktorý predstavuje najvýchodnejšie situovanú gotickú stavbu v Európe. Pozornosť zaiste upúta
i zrekonštruovaná pešia zóna s Fontánou lásky a Potokom času, dobové súsošia v parku so vzácnymi drevinami, v centre mesta pamätník padlým v 2. svetovej vojne, socha svätého Jána Nepomuckého,
ako aj pamätník s bustou Milana Rastislava Štefánika. Kostol Panny
Márie Sedembolestnej, vybudovaný v klasicistickom slohu, s Krížovou cestou so 14 kaplnkami bol postavený koncom 19. storočia.
12
1
Novozrekonštruovaná
južná časť Námestia
slobody (centrum)
2
Pohľad na humenský kaštieľ
s nádvorím a priľahlým
Parkom mieru
3
Kostol Panny Márie
Sedembolestnej na Kalvárii,
postavený v roku 1891
5
4
Park mieru so vzácnymi
drevinami, medzi ktorými
vyniká ginko dvojlaločné
5
Drevený Chrám svätého
Michala archanjela
z roku 1754 s barokovým
ikonostasom v humenskom
skanzene, prenesený sem
z Novej Sedlice
13
2
3
1
4
Pre športovo zameraných návštevníkov je k dispozícii prímestská
rekreačná oblasť pri rieke Laborec a mestský komplex s otvoreným
kúpaliskom, toboganom, krytou plavárňou, so športovou halou
a zimným i futbalovým štadiónom. Humenné tvorí prirodzené centrum regiónu. Vzhľadom na počet obyvateľov (takmer 35-tisíc) je
význam mesta pre okolie podstatný, posilňuje ho tiež prítomnosť
dôležitých inštitúcií správy štátu, samosprávy, ako aj inštitúcií z oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva či cestovného ruchu.
14
1
2
Fontána lásky v centre pešej
zóny, kde si obyvatelia mesta
a jeho návštevníci môžu
oddýchnuť a stretnúť
sa s priateľmi
Kruhový objazd
pod nadjazdom
5
3
Nočný pohľad
na Potok času s fontánou
4
Hotel Alibaba
5
Socha „dobrého vojaka
Švejka“ na humenskej
železničnej stanici
15
Medzilaborce
Medzilaborce sa ako mesto prvýkrát spomínajú v roku 1543, sídlu
však neboli udelené mestské privilégiá. V roku 1612 zriadili v Medzilaborciach pílu a 2 mlyny, o devätnásť rokov neskôr pribudli
prvé obchody a hostince. Mestom sa sídlo stalo až v roku 1860,
zároveň predstavovalo aj jeden z vyše dvadsiatich administratívnych celkov v rámci Zemplínskej župy. V roku 1869 tu prebehlo sčítanie obyvateľstva – na jeho základe tak poznáme viaceré
miestne priezviská. Na železničnú sieť boli Medzilaborce napojené v roku 1873 (spomenúť možno i to, že o osem rokov neskôr cez mesto prechádzal cisár František Jozef I., ktorý sa vracal
16
z Haliče). Vlastníkmi sídla sa po vymretí Drugethovcov „po meči“
(po mužskej línii) stali – od roku 1684 – Csákyovci, v 19. storočí tu
mali majetky Andrássyovci. Pri ničivom požiari v roku 1900 zhoreli v meste takmer všetky domy – s výnimkou gréckokatolíckeho
chrámu. Na začiatku 20. storočia bolo mesto, ako aj okolie takmer
bez priemyslu a obchodu, slabú úroveň tu malo i školstvo. Centrom rovnomenného okresu sa Medzilaborce stali v roku 1910.
Z významnejších pamiatok v meste možno uviesť pomníky padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník Českej družiny
z 1. svetovej vojny alebo pomník obetiam holokaustu.
17
2
4
1
3
Dnešné Medzilaborce predstavujú administratívne a kultúrno-spoločenské centrum tunajšieho regiónu, kde značnú časť populácie tvorí národnostná menšina Rusínov a Ukrajincov. Zároveň je
to jeden z najmenších okresov v rámci Prešovského samosprávneho kraja i celého štátu.
Okolie ponúka vhodné podmienky na individuálnu pešiu (poznávaciu) turistiku, cyklo- a mototuristiku, vodnú turistiku (na rieke
Laborec) či lyžovanie, tunajšie lesy sú bohaté na huby, lesné plody
a poľovnú zver, vodné toky zas umožňujú rybárčenie.
18
1
Socha Andyho
Warhola
2
Kruhový objazd v centre
Medzilaboriec
3
Pravoslávny chrám
z roku 1949
5
4
Miniskanzen s replikami
dreveného chrámu
a tradičných rusínskych
príbytkov
5
Festival kultúry a športu
na zrekonštruovanom
amfiteátri
19
Snina
Prvá písomná zmienka o Snine pochádza z roku 1343, pričom je
spätá s procesom tzv. valašskej kolonizácie (v rámci nej sa tu usádzalo obyvateľstvo, zaoberajúce sa predovšetkým pastierstvom).
Sídlo vzniklo na dôležitej obchodnej ceste z Uhorska do Haliče
(známa bola pod názvom Ruská cesta – Porta Rusica), ktorá viedla
dolinou rieky Cirocha cez Ruské sedlo. Od prvej polovice 14. storočia patrila Snina šľachtickému rodu Drugethovcov. Niekedy
v tomto období bolo vybudované i prvé, ešte drevené šľachtické
sídlo – na jeho mieste dala v poslednej tretine 18. storočia grófka
Terézia Zichyová (van Dernáthová), vnučka Žigmunda Drugetha,
20
postaviť kamenný kaštieľ. Po smrti šľachtičnej jej piati synovia
predali v roku 1799 Sninu – i s novým, ešte nie celkom dokončeným kaštieľom – Jozefovi Rhollovi, podnikateľovi z Gemera. Jeho
potomkovia v uvedenom kraji následne pôsobili až do roku 1857.
Za tento pomerne krátky čas bola v Jozefovej doline, v dnešných
Zemplínskych Hámroch, vybudovaná železiareň (v roku 1809) aj
zlievareň (v roku 1841), kde bola odliata i známa socha Herkula,
umiestnená na nádvorí kaštieľa v Snine.
Súčasná Snina – to je 20-tisícové okresné mesto s novým námestím, so zrekonštruovanými budovami, s komplexne oprave21
2
5
3
6
1
4
ným klasicistickým kaštieľom a s pôvodným, čiastočne zachovaným anglickým parkom. Na starom cintoríne sa nachádza
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii (1842) s rodinnou hrobkou Rhollovcov, je tu i židovský cintorín. Pôvodné
námestie s rímskokatolíckym kostolom z roku 1751, epidemický
vojnový cintorín, zvyšky trate bývalej sninskej úzkokoľajnej dráhy, ako i ďalšie pamiatky či pamätné miesta Sniny sú komplexne
prezentované prostredníctvom mestskej cyklotrasy Za históriou Sniny.
22
1
Socha Herkula na nádvorí
sninského kaštieľa
2
Fontána na námestí
3
Časť zrekonštruovaného
námestia
4
Kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie – rodinná
hrobka Rhollovcov
7
5
Rímskokatolícky Kostol
Povýšenia Svätého Kríža,
v pozadí Sninský kameň
6
Historický park
pri kaštieli
7
Klasicistický kaštieľ v Snine
z roku 1781
23
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou sa z pôvodne malého sídla (najstaršia známa
písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1270), vďaka výhodnej
polohe, postupne vyvinul do dnešnej podoby moderného mesta,
kde však možno nájsť i viaceré významné kultúrne pamiatky. V centre, na konci novozrekonštruovaného námestia, sa vyníma neskorogotický Kostol Narodenia Panny Márie, povýšený v roku 2008
na baziliku minor, a kláštor pavlínov (v 18. storočí prešli obidva objekty rozsiahlymi úpravami, dodnes sa v bazilike minor zachovali
fresky na stenách, sochy svätcov či vzácna barokovo-rokoková li24
turgická súprava, na hlavnom oltári je umiestnený obraz Milostivej
Panny Márie, krvavo slziacej na Kalvárii, zo 17. storočia), v parčíku
v blízkosti baziliky bola v roku 2010 inštalovaná kópia pôvodného
barokového súsošia Panny Márie s malým Ježišom a svätého Jána
Nepomuckého (originál, ktorý vyhotovili pravdepodobne talianski majstri v druhej polovici 18. storočia, sa v súčasnosti nachádza
v rímskokatolíckom Kostole svätého Františka z Assisi). Zaujímavý
je aj starobylý židovský cintorín (najstaršie pieskovcové náhrobné
kamene pochádzajú tiež z druhej polovice 18. storočia).
25
4
2
5
1
Mesto Vranov nad Topľou ako sídlo rovnomenného okresu dnes
predstavuje administratívne, hospodárske a kultúrne centrum
regiónu. Žije tu 23-tisíc obyvateľov, kataster zaberá plochu 3 435
ha. V meste je sústredená väčšina výrobných závodov, bankových
inštitúcií a poskytovateľov služieb, nedávno bolo pri rieke Topľa
dokončené letné kúpalisko. Medzi „nosné“ odvetvia patrí drevársky a textilný priemysel, zastúpený je tu aj strojársky priemysel,
stavebná výroba alebo výroba plastov. Vybudovaný priemyselný
park FEROVO s rozlohou takmer 160-tisíc m2 (patrí medzi najväčšie
priemyselné areály, vystavané na „zelenej lúke“ v rámci východného Slovenska) a s možnosťou vytvorenia až 600 nových pracovných
miest vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj mesta i regiónu.
26
3
1
Bazilika minor Narodenia
Panny Márie
a kláštor pavlínov
2
Zrekonštruované
centrum Vranova
nad Topľou
3
Bazilika minor
– hlavný oltár
6
4
Socha od sochára
B. Bendu
5
Moderná
zástavba
6
Súsošie Panny Márie
s malým Ježišom a svätého
Jána Nepomuckého
27
2
3
1
4
Malá Domaša
Obec Malá Domaša je situovaná na južnom úpätí Ondavskej vrchoviny, v doline rieky Ondava, pri jej sútoku s Oľkou, na západe obecný kataster susedí s vyrovnávacou vodnou nádržou Malá Domaša.
Najstaršia známa písomná zmienka o dedine pochádza z roku 1317,
no dejiny Malej Domaše siahajú hlbšie do histórie – až do praveku
(v chotári sa totiž našli stopy po lovcoch zo staršej doby kamennej).
Významnú pamiatku obce predstavuje rímskokatolícky filiálny kostol, zasvätený sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v katastri sa nachádza i moderná fotovoltaická elektráreň a malá vodná elektráreň.
28
1
2
3
Pohľad na obec
Malá Domaša
Na západe obecný kataster
susedí s vyrovnávacou
vodnou nádržou
Malá Domaša
Interiér tunajšieho
rímskokatolíckeho filiálneho
Kostola Nanebovzatia Panny
Márie
5
4
Zrekonštruovaná
budova obecného
úradu
5
Rímskokatolícky filiálny Kostol
Nanebovzatia Panny Márie
z roku 1724
(vybudovať ho dal miestny
zemepán Žigmund Pete,
chrám následne posvätil
dekan Juraj Frater)
29
2
5
3
1
4
Vodná nádrž Domaša
Táto viacúčelová vodná nádrž, situovaná v prostredí Ondavskej
vrchoviny, vznikla v 60. rokoch 20. storočia prehradením rieky Ondava a zaplavením šiestich obcí v jej údolí – Veľká Domaša (práve
podľa názvu tejto dediny dostala vodná plocha svoje pomenovanie), Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Má
dĺžku 14 km, maximálnu šírku takmer 4 km, zaberá celkovú plochu vyše 14 km² a dosahuje priemernú hĺbku 18 m. Podhorský
charakter kraja, dobré klimatické podmienky, tiché zátoky, čistá
voda či svieži vzduch robia toto vodné dielo s piatimi rekreačnými strediskami (Nová Kelča, Monika – Poľany, Eva – Holčíkovce,
Valkov – Tíšava a Dobrá) veľmi vhodným na rodinnú rekreáciu.
Domaša je známa aj tým, že sa tu každoročne koná cyklistické
podujatie Okolo Domaše.
p
30
1
Celkový pohľad
na vodnú nádrž
Domaša
2
Rekreačné stredisko
Eva – Holčíkovce
3
Reštaurácia Koliba
Monika (Poľany)
6
4
Na svoje si tu prídu
aj rybári
5
Domaša patrí medzi priehrady
s najteplejšou vodou
v rámci Slovenska
6
Rekreačné stredisko
Dobrá
31
2
3
5
1
4
6
Biokúpalisko Sninské rybníky
Novootvorené biokúpalisko v prímestskej rekreačnej oblasti
Sninské rybníky, situovanej v lesnom prostredí Vihorlatských vrchov, predstavuje vyhľadávané miesto oddychu a relaxu počas
horúcich letných dní. Toto kúpalisko, zaberajúce plochu vyše
3 500 m2, má tri hĺbkové pásma – od 10 cm až po 300 cm, ktoré
sú oddelené mólami, pričom čistenie vody tu funguje bez chémie, iba na báze ekologického prírodného biotopu (vodných
rastlín a rias). Návštevníkom sú k dispozícii i rôzne ihriská a detské ihriská, využiť môžu tiež doplnkové služby (občerstvenie,
stravovanie a ubytovanie).
32
1
Letecký pohľad
na areál Sninských
rybníkov
4
Ihrisko
pre deti s posilňovacími
zariadeniami
2
Biokúpalisko
v lete
5
Vodná
šmýkačka
3
Detská časť bazéna
s vodnými atrakciami
6
Vodná fontána
ochladzuje v lete
okolie
33
Chránené územia
Oblasť horného Zemplína je mimoriadne bohatá na prírodné krásy
a jedinečnosti. Nachádza sa tu Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, Národný park Poloniny (vyhlásený bol v roku 1997,
pričom ide o najvýchodnejšie situovaný národný park na Slovensku), Chránená krajinná oblasť Vihorlat (zasahuje do južnej časti
regiónu) a viacero prírodných rezervácií – napr. Humenská (chráni
sa tu zalesnené úbočie s viacerými druhmi flóry a fauny), Humenský sokol (v rezervácii sa nachádzajú zaujímavé vápencové útvary
s pestrou flórou), Iľovnica (ide o významnú floristickú lokalitu s výs34
a prírodné zaujímavosti
kytom jedného z najvzácnejších reliktov flyšového pásma v rámci
východného Slovenska), Vihorlatský prales (predmetom ochrany
je prirodzená pralesovitá bučina), Chlmecká skalka (vyskytujú sa
tu zriedkavé teplomilné vápencové spoločenstvá), Jasenovská
bučina (ide o geomorfologicky a biologicky mimoriadne cenný
priestor so vzácnymi rastlinnými spoločenstvami), Palotská jedlina (v rezervácii sa chránia prirodzené jedľové bučiny), Beskyd
(územie sa využíva na vedecko-výskumné ciele v oblasti lesného
hospodárstva a ochrany prírody), Haburské rašelinisko (vytvorené
35
2
5
3
6
1
4
sú tu vhodné podmienky pre plazy), Jarčiská (predmetom ochrany je výskyt zriedkavých lúčnych a slatinných fytocenóz), Mokré
lúky pod Čertižným (na lokalite sa darí viacerým druhom vlhkomilných a mokraďových rastlín), Pod Demjatou (chránia sa tu
kvetnaté bučiny), Hostovické lúky (rezervácia je známa najmasovejším výskytom kosatca sibírskeho na Slovensku), Stužica, Rožok
a Havešová (spolu s ďalšími prírodnými rezerváciami na susednej
Ukrajine boli v roku 2007 zapísané do Svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako Karpatské bukové pralesy), Šimonka (ide o najvyšší vrch pohoria Slanské vrchy s nadmorskou výškou 1 092 m n. m.), Oblík (je to známy homoľovitý
vulkanický kopec v severovýchodnej časti Slanských vrchov), Hermanovské skaly (chráni sa tu rozsiahly skalný komplex s výskytom
36
1
Pohľad na Morské oko
v Chránenej krajinnej oblasti
Vihorlat
2
Vihorlat (1 076 m n. m.)
3
Pohľad z Národnej prírodnej
rezervácie Humenský
sokol na mesto
Humenné
4
Národná prírodná rezervácia
Hostovické lúky s výskytom
chráneného kosatca
sibírskeho
7
5
Vrch Pľaša (1 162 m n. m.)
v Národnom parku
Poloniny
6
Poloniny sú jedinečné aj tým,
že tu žijú medvede
7
Sninský kameň
(1 005 m n. m.) z vtáčej
perspektívy
37
4
2
5
1
3
reliktných rastlinných spoločenstiev a zriedkavých druhov živočíchov) alebo Zámutovské skaly (rezervácia bola zriadená na ochranu bralných foriem reliéfu, ako aj reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a javorín). Z prírodných zaujímavostí možno
spomenúť jaskyne (napr. Medvedia diera, Dupná, Jasenovská
hradná jaskyňa, Brekovská jaskyňa, Veľká a Malá Artajama alebo
Pustajova jaskyňa), viacero minerálnych prameňov, horský masív
Kamjana, pieskovcovú skalu Čertov kameň s vytesaným reliéfom
čerta (viaže sa k nej totiž stará legenda), oblasť Danová (s jedinečnou klímou), vrch Kremenec (1 221 m n. m.), kamenný útvar
Sninský kameň (1 005 m n. m.), jazero Morské oko či Dubnické
opálové bane v Slanských vrchoch.
38
1
2
3
Pohľad na vodárenskú nádrž
Starina – najväčšiu zásobáreň
pitnej vody na východnom
Slovensku
6
4
Čertov kameň
– detail vytesaného
reliéfu čerta
Prírodná rezervácia
Šípková
5
Čertov kameň s výhľadom
na okolitý kraj i samotné
mesto Medzilaborce
Zubor európsky
v Národnom parku
Poloniny
6
Tunajšie lesy sú bohaté
aj na hríby
39
Historické, kultúrne
a technické pamiatky regiónu
Návštevníci, ktorí zavítajú do regiónu horného Zemplína, by si
určite mali pozrieť aj pamiatky pracovitosti a umu mnohých generácií tunajšieho obyvateľstva. Jednou z najpozoruhodnejších
je renesančný kaštieľ v Humennom, ktorý je spolu s priľahlým
parkom národnou kultúrnou pamiatkou a dnes tu sídli Vihorlatské múzeum s expozíciou ľudovej architektúry a bývania,
s umeleckohistorickou, prírodovednou a sakrálnou expozíciou
40
i s galerijnou a koncertnou sieňou. Skanzen v tesnej blízkosti
kaštieľa predstavuje dobre vybudovanú expozíciu ľudovej architektúry a bývania vo východokarpatskom regióne. Expozícia
je bohatá na dobové zariadenie v minulosti hospodáriacich roľníkov, vrátane typických sýpok, studne, kováčskej dielne či vodného mlyna. Rôzne druhy náradia sú pritom dôkazom zručnosti
obyvateľov v remeslách ako hrnčiarstvo, tkáčstvo, metlárstvo
41
2
1
3
alebo kolárstvo. Milovníci histórie by určite nemali vynechať
ani prehliadku pôsobivých zrúcanín stredovekých hradov Jasenov, Brekov a Čičva, starobylého pútnického miesta Krásny
Brod či drevených chrámov východného obradu (gréckokatolíckych a pravoslávnych) s bohatou vnútornou ikonopisnou výzdobou v obciach Topoľa, Ruský Potok, Kalná Roztoka, Hrabová
Roztoka, Jalová, Šmigovec a Uličské Krivé (v Uliči sa nachádza
42
4
1
Interiér Baziliky minor
Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou
3
Zrúcaniny stredovekého
kamenného hradu Čičva,
ktorý bol vybudovaný
v 13. storočí
2
Drevený Chrám svätého
Michala archanjela
zo 17. storočia v Topoli
4
Monastier (kláštor) Zoslania
Svätého Ducha v Krásnom
Brode
43
2
5
3
6
1
4
i minigaléria týchto chrámov). Ťažké obdobie 1. svetovej vojny
zas pripomína sugestívna kostnica – krypta pod pravoslávnym
chrámom v Osadnom s telesnými pozostatkami vyše tisícky
vojakov a najvyššie položený vojnový cintorín na Slovensku –
na Prednom Hodošíku (851 m n. m.) so 668 pochovanými vojakmi. Zaujímavá je tiež kamenná cesta Porta Rusica (vybudovaná
bola v rokoch 1861 až 1865 a možno po nej prechádzať peši
či na bicykli až do Poľska), zvyšky pôvodne hustej siete lesných
úzkokoľajok (dodnes sa zachovala iba Biesčadská úzkokoľajka
nad Osadným) alebo zachovaná klasicistická zemepanská kúria
v obci Majerovce.
44
1
Ruiny stredovekého
hradu Brekov
z 13. storočia
2
Letecký pohľad
na zrúcaniny hradu
Jasenov z 13. storočia
3
Drevený Chrám svätého
Michala archanjela
z roku 1718
v Uličskom Krivom
7
4
Kostnica – krypta pod
pravoslávnym chrámom
v Osadnom
5
Biesčadská úzkokoľajka
na slovensko-poľskej štátnej
hranici
6
Minigaléria drevených
chrámov v Uliči
7
Kamenná cesta
Porta Rusica
45
2
4
5
1
3
6
Kultúra a tradičné podujatia
Región ponúka tiež zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia
– v Humennom je to Humenská hudobná jar, Jesenný koncertný cyklus, Humenské organové dni Štefana Thomána, podujatie Pontes – mosty medzi mestami, Vianočný organový koncert,
akcie Humenský toliar, Kultúrne leto, Deň múzeí, Pamätný deň
mesta Humenné alebo rôzne výstavy (tie pripravuje Galéria mesta Humenné), v Medzilaborciach sa organizuje Satori Rockfest
a trojdňový Festival kultúry a športu so zastúpením domácich
i zahraničných umelcov, folklórne tradície mesta a regiónu sa snaží uchovávať aj prezentovať folklórny súbor Kamjana, Snina je
zas známa Podvihorlatským folklórnym festivalom, medzinárod46
1
Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola
2
Jedna z akcií
v múzeu
3
V humenskom skanzene
sa každoročne koná
sochársky plenér
pod názvom Insita
4
Jubilejný 50. ročník
Festivalu kultúry a športu
na novozrekonštruovanom
amfiteátri v Medzilaborciach
5
Na kultúrno-spoločenské
podujatia je bohaté i mesto
Humenné
6
Festival Neber drogy,
ber hudbu na amfiteátri
v Humennom
47
4
2
5
1
3
ným festivalom detských a mládežníckych umeleckých súborov
a sólistov EUROFEST či medzinárodným festivalom populárnych
rockových hudobných skupín Rock pod kameňom, medzi najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie sa tu radí Galéria Andrej Smolák,
vo Vranove nad Topľou sa konajú Vranovské zborové dni, Hornozemplínske folklórne slávnosti, súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Zlatý gaštan alebo Vranovská hudobná jar a jeseň,
pôsobia tu i folklórne súbory Vranovčan, Orgonina a Cifroško, tanečná skupina Dyno, hudobná skupina Drišľak či spevácke zbory
Societas cantica a Ozvena, v meste tiež sídlia 3 kultúrne zariadenia
– Hornozemplínske osvetové stredisko, Hornozemplínska knižnica
a Vlastivedné múzeum.
48
1
Galéria Andrej Smolák
v Snine
2
Z vystúpenia folklórneho
súboru Chemlon, ktorý
úspešne reprezentuje
mesto Humenné doma
i v zahraničí
3
Novoročný koncert
v rímskokatolíckom
Kostole Všetkých svätých
v Humennom
6
4
Folklórne súbory
uchovávajú aj prezentujú
bohaté tradície regiónu
5
Folklórny súbor
Chemlon
6
Folklórny súbor Orgonina
z Vranova nad Topľou
49
2
4
5
1
3
Miesta na aktívny oddych
a atrakcie
Medzi zaujímavé miesta, kde možno aktívne oddychovať, patrí
Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom v obci Kamienka
s celoročnou ponukou vychádzkového jazdenia na koňoch, Animoterapeutické jazdecké centrum v Snine, rybníky na Hubkovej,
v Slovenskej Volovej či Brestove s možnosťou rybolovu, rekreačná oblasť pri Laborci v Humennom (člnkovanie, bicyklovanie
na vodných bicykloch, korčuľovanie na in-linových kolieskových
korčuliach po hrádzi) alebo tunajšie letné kúpalisko, nový kondičný okruh „Kyslíková dráha“, lesopark či skatepark vo Vranove
nad Topľou, sú tu i viaceré miesta, kde možno lyžovať – Skipark
50
1
Najvyšší bod Národnej
prírodnej rezervácie
Humenský sokol – Červená
skala (447 m n. m.)
2
Rybníky v lokalite
obce Brestov neďaleko
mesta Humenné
3
Hubková – prímestský
rekreačný areál na severnom
okraji Humenného
6
4
Skipark Chlmec, ktorý sa
rozkladá na severných
svahoch Vihorlatských vrchov,
neďaleko mesta Humenné
5
Prímestská rekreačná oblasť
Humenného pri rieke
Laborec
6
Humenské kúpalisko
– obľúbené miesto oddychu
v letných mesiacoch
51
2
5
3
1
4
Chlmec, lesopark Hubková pri Humennom (vhodný je najmä
pre milovníkov bežiek) alebo menšie lyžiarske strediská v Parihuzovciach, Uliči, na Danovej, v Zámutove či na Domaši – Dobrej. Návštevníci by určite nemali obísť ani Miniskanzen pri medzilaborskom amfiteátri so zmenšenými replikami dreveného
chrámu a tradičných rusínskych obydlí či Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola (umelec je považovaný za zakladateľa
smeru pop-art), spomenúť možno tiež Astronomické observatórium v Kolonickom sedle (s najväčším astronomickým ďalekohľadom na Slovensku a novým planetáriom).
52
1
Rekreačný a jazdecký dvor
pod Vihorlatom v obci
Kamienka
2
3
6
4
Kúpalisko vo Vranove
nad Topľou
Expozícia Múzea
moderného umenia
Andyho Warhola
v Medzilaborciach
5
Z rýb možno vo vodách
najčastejšie zaznamenať
kapry, podustvy, jalce
a pstruhy
Skicentrum Danová
neďaleko Medzilaboriec
6
Astronomické observatórium
v Kolonickom sedle
53
2
5
3
6
1
4
7
Vybrané turistické trasy
Náučný chodník Humenský sokol
1
Značené turistické trasy v okolí Humenného
Náučný lesnícky chodník v horskom masíve Kamjana
pri Medzilaborciach
2
Turisti v Národnom parku
Poloniny
5
Vysokohorské lúky
(poloniny) v Národnom
parku Poloniny
Turistický chodník
v Národnej prírodnej
rezervácii Humenský sokol
6
Kamenný stĺp na vrchole
Kremenca, kde sa spája štátna
hranica Slovenska, Poľska
a Ukrajiny
7
Turistami vyhľadávaný
Čertov kameň
pri Medzilaborciach
Výstup na Kremenec cez Riabu skalu, Ďurkovec a Pľašu
Výstup na Sninský kameň s možnosťou zájsť
na Morské oko
Náučný chodník Bila hura vo Vranove nad Topľou
Značené turistické chodníky v Slanských vrchoch
54
3
Karpatské bukové pralesy
v Národnej prírodnej
rezervácii Rožok
4
Čemerica purpurová
– posol jari v Poloninách
55
4
2
5
3
1
Cyklotrasy
Humenné, Hažín nad Cirochou, Lackovce, Humenné (7 km)
Humenné, Podskalka, Ptičie, Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Humenné (trasa s nenáročným prevýšením, 19 km)
Humenné, Chlmec, hrad Jasenov, Jasenov, Humenné (13 km)
Humenné, Myslina, Gruzovce, Volovské rybníky, Brestov, Humenné
Humenné, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Dlhé
nad Cirochou – Trist, Humenné (36 km)
Humenné, hrad Brekov, Brekov, Humenné (15 km)
Karpatská cyklomagistrála s prepojením na cyklotrasu
Po stakčínskej úzkokoľajke a Cyklotrasu malých planét
Medzinárodná cyklotrasa R-61 Zelený bicykel
Cyklistický chodník ikon (Nová Sedlica – Inovce)
Mestská cyklotrasa Za históriou Sniny s prepojením na cyklotrasu Po sninskej úzkokoľajke
56
4
1
Krásy okolia
spoza riadidiel
bicykla
2
Lesný vojnový cintorín
Giglovo
3
Barankov most
neďaleko Stakčína
bol kedysi súčasťou siete
lesných úzkokoľajok
6
4
Panoráma vodárenskej
nádrže Starina
5
Kamenný priepust
v lokalite Šponáreň
6
Horskí cyklisti musia byť
dobre vybavení
57
Vybrané ubytovacie
a stravovacie zariadenia
Reštaurácia Slovakia
Gorkého 1, Humenné, mobil: +421 915 338 869
Gaštanka
Gaštanová 2035, Humenné
tel.: +421 57 775 20 37, e-mail: [email protected]
Reštaurácia Dukla
Námestie slobody 18/20, Humenné, mobil: +421 905 283 700
Humenné
Hotel Alibaba ***
Námestie slobody 51, Humenné
tel.: +421 57 487 20 00
fax: +421 57 487 20 01
riaditeľ: +421 910 967 030
rezervácie: [email protected]
El Son de la Havana
Osloboditeľov 1, Humenné, mobil: +421 908 502 080
www.barhavana.sk
Medzilaborce
Rekreačné stredisko FALKO Danová
mobil: +421 902 919 700
e-mail: [email protected]
Reštaurácia TEATRO Restaurant
Štefánikova 27, Humenné
tel.: +421 57 449 25 34, fax: +421 57 449 25 27
e-mail: [email protected], www.teatrohviezda.sk
Hotel Karpatia ***
Čsl. armády 1377, Humenné
tel.: +421 57 786 18 88, +421 57 786 18 61, fax: +421 57 786 18 86
e-mail: [email protected]
Penzión Aston
Laborecká 81, Humenné
tel.: +421 57 772 25 06, fax: +421 57 776 26 09, mobil: +421 907 580 081
e-mail: [email protected]
Penzión Proxima
Štefánikova ulica, Humenné
tel./fax: +421 57 772 00 98
e-mail: [email protected]
Penzión Milénium
Štefánikova 39, Humenné
tel.: +421 57 772 09 17, fax: +421 57 772 09 17, mobil: +421 905 504 684
e-mail: [email protected]
Penzión Andy
A. Warhola 121, Medzilaborce
tel.: +421 57 732 16 40, +421 57 732 28 12
www.penzionandy.host.sk
Penzión Šport
Mierová 20, Medzilaborce
tel.: +421 57 732 29 10, +421 57 732 18 55
www.penzionsport.s-n.sk
Snina
Cafe Restaurant Family
Štefánikova 24, Humenné, mobil: +421 905 477 844
DRZ Vihorlat Jurpák
tel.: +421 57 768 21 85, +421 57 762 27 07
mobil: +421 905 349 557
www.jurpak.sk
Premier Restaurant
Chemlonská 3, Humenné, mobil: +421 908 901 823, +421 917 238 037
e-mail: [email protected]
www.premier-restaurant.com
Eurohotel VIHORLAT
Strojárska 2206, Snina
tel.: +421 57 758 10 71, +421 57 758 10 72
www.eurohotelvihorlat.sk
Modrý kocúr
Námestie slobody 61, Humenné, mobil: +421 917 346 167, +421 911 787 789
e-mail: [email protected]
58
Eurohotel Laborec
A. Warhola 181, Medzilaborce
tel.: +421 57 732 12 07, +421 57 732 13 07
www.eurohotel.sk
Penzión ADRIA
1. mája 2681, Snina, tel.: +421 57 762 53 80, +421 57 762 22 61
www.adria-snina.sk
59
ýHUWLåQp
Ladomirová
Rekreačná oblasť Sninské rybníky:
Hotel Kamei
tel.: +421 57 768 26 05, +421 57 768 21 22, mobil: +421 905 729 055
www.kamei.sk
0LURĐD
Suchá
.RåXFKRYFH
âHPHWNRYFH
3VWULQi
2ĐãDYND
9ODGLþD
0LNRYi
9LVODYD
6WDãNRYFH
9êãNRYFH
Autocamping – stanový tábor Snina
mobil: +421 905 537 091, +421 905 723 862, www.autocampsnina.szm.com
0DNRYFH
9HĐNURS
Vranov nad Topľou
9\GUDĖ
%UH]QLþND
0('=,/$%25&(
NPR
Palotská
jedlina
ĕDJRY
ýDEDORYFH
6XNRY
Repejov
STROPKOV
Reštaurácia Koliba Monika (Poľany)
Holčíkovce, okr. Vranov nad Topľou
mobil: +421 915 929 985
e-mail: [email protected]
www.koliba.eu.sk
Palota
.UiVQ\
Brod
Varechovce
6RĐQtN
6LWQtN
Valentovce
2ĐND
Breznica
/RPQp
5RKRåQtN
7RNDMtN
%åDQ\
9DONRY
Penzión FAMÍLIA
Čemernianska 251, Vranov nad Topľou
tel.: +421 57 488 03 01, mobil: +421 915 877 105
www.penzionfamilia.sk
=EXGVNp
'OKp
/XNDþRYFH
9\ãQp
/DGLþNRYFH
%DãNRYFH
Tur. ubyt. Mestská športová hala vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou
tel.: +421 57 488 01 94, mobil: +421 915 934 928, www.vranov.sk
.ODG]DQ\
-DVHQRY
.ULYRãĢDQ\
Hencovce
Davidov
6DþXURY
Národný park
Poloniny
Runina
Vodná
QiGUå
Starina
1LåQê
Hrabovec
Poša
3XVWp
ýHPHUQp
7RSRĐD
Pichne
9RĐD
Nacina
5XVNê
3RWRN
3UtVORS
Jalová
9\ãQê
Hrušov
6WDNþtQ
Belá
nad Cirochou
'OKp
nad Cirochou
2UHVNp 3RU~END
Kalná
5R]WRND
Kolonica
=HPSOtQVNH
Hámre
8OLþVNp
.ULYp
8OLþ
5XVNi
Volová
Klenová
Brezovec
Ladomirov
0RUVNpRNR
Michajlov
Strihovce
.DPLHQND
Vihorlat
Chlmec
.ROEDVRY
5RYQp
Kochanovce
NPR
Humenský
sokol
6WDNþtQVND
5R]WRND
61,1$
CHKO
Vihorlat
6WDUp
6WUiåVNH
Kamenná Poruba
Parihuzovce
=XEQp
Modra
nad Cirochou
+DåtQ
Kamenica
nad Cirochou nad Cirochou
=iYDGND
%UHNRY
Lomnica
Možnosť stanovania
3þROLQp
/DFNRYFH
Majerovce
ýHPHUQp
8GDYVNp
+80(11e
7RYDUQp
Hudcovce
VRANOV
1$'723ď28
Vechec
Zrúcanina
Zjazdové lyžovanie
3DStQ
Nechvalova
3ROLDQND
Adidovce
%UHVWRY
7RSRĐRYND
DNORY
Možnosť jachtingu
ýXNDORYFH
ďXELãD
9HĐRSROLH
6ORYHQVNi
Volová
2QGDYVNp
Matiašovce
6HGOLVNi
Vojenský cintorín
0DãNRYFH
2KUDG]DQ\
0$/È
'20$â$
%HQNRYFH
Letisko
Dara
+DQNRYFH
-DVHQRYFH
6ORYHQVNi
.DMĖD
Možnosť pešej turistiky
NPR
Hostovické
lúky
-DEORĖ
'HGDþRY
1LåQp
/DGLþNRYFH
Malá
Poloma
9RGQiQiGUå
Malá Domaša
Rybolov
Drevený chrám
.RãNRYFH
Košarovce
Dobrá
ê
5RN\WRY
pri Humennom
Hrabovec
nad Laborcom
-DQNRYFH
Rafajovce
+ROþtNRYFH
Ranč Zaľubova – Bilikova chata Zámutov
tel.: +421 57 321 99 98, mobil: +421 918 688 343, e-mail: [email protected]
Jazda na koni
+RVWRYLFH
%UHVWRY
nad Laborcom
1LåQi
Sitnica
.YDNRYFH
1LåQi
-DEORQND
Hrubov
ĆDSDORYFH
Vodná
QiGUå
9HĐNi
Domaša
5XVNi
.DMĖD
3DNRVWRY
Nová
.HOþD
Možnosť plávania / kúpalisko
2VDGQp
=ERMQp
5DGYDĖ
nad Laborcom
9\ãQi
Sitnica
9\ãQê
Hrabovec
Nemocnica
Kaštieľ
9\ãQi
-DEORQND
Svetlice
=EXGVNi
Belá
Volica
5XVNi3RUXED
3ULWXĐDQ\
7XUDQ\QDG
Ondavou
Možnosť cyklistiky
ýDELQ\
Zavada
0LĖRYFH
Múzeum / galéria
9êUDYD
Kolbovce
Hotel PATRIOT
Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou
tel.: +421 57 442 34 27
www.hotelpatriot.sk
Hraničný priechod
2ĐãLQNRY
.RUXQNRYi
%UXVQLFD
Alcea – požičovňa lodí
Požičiavame plastové a nafukovacie kanoe
s príslušenstvom + doprava lodí na splavy
východoslovenských riek Laborec, Ondava,
Topľa, Cirocha a Latorica
Alcea, s.r.o., Topoľovka 243
mobil: +421 949 192 830, www.alcea.sk
Borov
Malá
3RĐDQD
5RN\WRYFH
%\VWUi
5RãNRYFH
Havaj
%XNRYFH
&KRWþD
Penzión Albion
Bernolákova 1109, Vranov nad Topľou
mobil: +421 948 785 700, +421 918 536 995, www.penzionalbion.sk
Kalinov
Gribov
Chata ALEXANDER (Alexander Čornanič)
mobil: +421 905 346 965, www.alexandermaria.sk
Penzión OPÁL
Zámutov, tel.: +421 57 445 68 25, mobil: +421 905 743 982
www.penzionopal.sk
Habura
'ULHþQD
5HPHWVNp
Hámre
8EĐD
âPLJRYHF
Hrabová
5R]WRND
5XVNê
Hrabovec
Dúbrava
Zboj
Nová
Sedlica
Fotografie a mapy: Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o.; archívy mestských
a obecných úradov; Excel enterprise, s.r.o.; Ing. Miroslav Buraľ;
Róbert Vico; PHOTOVISION; Depositphotos
Pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
vydal Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o.
ISBN 978-80-971117-3-1
Zákaznícke a informačné
centrum Humenné
Staničná 1
tel.: +421 57 788 10 51
e-mail: [email protected]
Turisticko-informačná
kancelária Snina
pri CA UNITUR, Strojárska 102
tel.: +421 57 161 86, 768 57 35
fax: +421 57 768 22 85
e-mail: [email protected]
Turisticko-informačné stredisko
Medzilaborce
A. Warhola 750/36
tel.: +421 57 732 11 83
fax: +421 57 732 11 83
e-mail: [email protected]
Mestské informačné centrum
Vranov nad Topľou
Námestie slobody 969
tel.: +421 57 443 11 30
e-mail: [email protected]
www.ckprima.sk
Download

Humenné - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Horný