ZASTÁVKA č. 1 / Stop Nr. 1
Ga ga
ľs
ká
te
do
va
7
Sl á
d
Sta
0
Štúro
va
kov
i čo
va
Stak čínska
8
a
25. novembra
250
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
ká
ske ho
ho
h ou
9
o
á
sk
ov
Na
d C iroc
D
aľk
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
á
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
500
Reštaurácia
Adria
s
ns k
ého
Gork ého
at
á
ľsk
ns k
éh
Ko
m
en
S trojár
me
Pálen
Rímskokatolícky kostol
Povýšenia sv. Kríža
Hám orská
ttu
ns
ké
ké
Ko
ate
k
Perečíns
Bo
ov
Moravsk
a
Je se
J es
en s
va
llá ro
Ko
2
do
v
ká
n
Já
d
Bu
ska
u
a
ov
rik
3
án
ka
Bu
e ľs
ká
rtiz
o tt
lá
Pa
ol inská
á
tsk
Ja n
1
6 D a ľk
5
nts
č
á P
tsk
Pa
de
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
ku
Čsl. armády
rla
rla
in
šk
Nálep
aB
4
va
Štu
á
tsk
1
o
o
Vih
Pu
a
ov
á rik
va
riko
n
de
éh
va
Štu
Š af
ro
llá
Kpt.
o va
lav
do s
2
va
Časť námestia s kostolom a pamätníkom vzniku 1. Československej republiky, neskôr preneseným do parku na
ul. 1. mája, 30-te roky 20. storočia
Part of the square with the church
and the memorial dedicated to
the founding of the Czechoslovak
Republic, later displaced to the park
on the 1st May Street
(30s of the 20th century)
vá
va
lár o
ja
má
1.
1. mája
fá
Ša
n
Já
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
Pamätník padlým
v 2. sv. vojne
1
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
1
Panel s mapou
Panel with Map
Strojárs
k
Reštaurácia
Harmen
a
Ihrisko
Playground
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Kaviareň
Goriziana
Futbalový štadión
Football Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Rímskokatolícky Kostol Povýšenia
sv. Kríža
Klasicistický, pôvodne barokový kostol, v minulosti zasvätený
Nájdeniu sv. Kríža, bol postavený v roku 1751 vďaka štedrej pomoci grófa Františka Csákyho a jeho manželky. Nadpis AD 1818 (Anno
Domini 1818) nad hlavným vchodom kostola označuje rok, kedy
bola pristavaná veža a nový chór. Dovtedy mu slúžila stará drevená zvonica - súčasť niekdajšieho dreveného kostola. Pôvodný drevený kostol, ktorý stál na tomto mieste a po prvýkrát sa spomína v roku 1691, bol prenesený do Jasenova, kde slúžil ďalších 50
rokov. V roku 1700 sa už spomína nový drevený kostol, zasvätený
sv. Jánovi Krstiteľovi.
Snina sa stala samostatnou farnosťou až od roku 1782. Dovtedy
bola filiálkou rímskokatolíckej farnosti Dlhé nad Cirochou.
Kostol mal tri zvony, z ktorých najmenší bol neskôr prenesený do
kaplnky na cintoríne. Počas I. svetovej vojny ich rakúsko – uhorská
armáda použila na odlievanie kanónov. Dva nové zvony boli odliate
vďaka aktivite tunajšieho farára Ondriáša. Rodáci žijúci v Pennsylvánii zorganizovali na jeho žiadosť v rokoch 1923-1925 zbierku. Jej
výťažok sa vyšplhal na 5,5 milióna korún. Veľký zvon bol umiestnený v kostole, malý v kaplnke na cintoríne.
Premeny kostola
Po II. svetovej vojne získal novú podobu, položená bola dlažba,
osadené farebné okná. V rámci liturgickej reformy po roku 1965
boli starý oltár s bohostánkom, bočné oltáre a drevená kazateľnica nahradené novým oltárom, bohostánkom, sedesom, ambónou
a krstiteľnicou. Súčasnú podobu získal rozšírením kostola na úkor
zbúrania pôvodnej svätyne a vyvýšením veže v rokoch 1991 – 92.
Jeho kapacita je 1700 miest na sedenie i státie, pôvodná kapacita
bola 400 miest.
Bohatá je i vnútorná výzdoba
kostola
Dokončená bola v roku 1889. Dominantný je obraz Panny Márie
Bohorodičky z roku 1891. Autorom väčšiny umeleckých diel je
maliar Ignác Roškovics. Zaujímavá je jeho freska na klenbe lode
kostola, ktorá zachytáva kostol z roku 1889. V starej časti kostola
sa nachádza lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie z roku 1887.
Raritou kostola je 9 m metrov vysoký kríž s umučením Ježiša Krista
z roku 1998 od akademického sochára Svetozára Ilavského. Rozpätie jeho rúk má 3,5 m, výška sochy je 4,5 m.
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Kostolné zvony
Najstaršia známa fotografia rímskokatolíckeho
kostola s priľahlou časťou námestia z prelomu 19.
a 20. storočia od prešovského fotografa Kornela
Divalda
The oldest known photography of the Roman Catholic
church with the adjacent part of the square from late
19th and early 20th century taken by photographer
Kornel Divald from Prešov
ro
llá
M ie r o
Ko l
Ko
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
sk
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
Námestie
Jána Pavla II.
en
í no
Ku
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
Časť námestia na
fotografii z roku 1912
Part of the square on the
photography from 1912
s
Je
em
Jil
Listina jagerského biskupa
Františka Barkoczyho
z roku 1746 povoľujúca
výstavbu murovaného
rímskokatolíckeho kostola
Charter of Francis Barkoczy,
the Bishop of Eger, from 1746
authorizing the construction of
brick Roman Catholic Church
Farský
úrad
Ko
Vítame vás na starom sninskom námestí. Pôvodne sa naň vchádzalo zo severozápadu cez rieku Pčolinka z miestnej časti Tabla. Po výstavbe novej obchodnej cesty z Michaloviec cez Ruské sedlo do Poľska
v rokoch 1863-64 sa hlavným vstupom stala cesta vedúca od kaštieľa cez rieku Cirocha. Dominantnou
stavbou námestia bol vždy rímskokatolícky kostol. Obkolesovali ho budovy, jednoduché domy. Žiaľ,
z pôvodnej zástavby sa okrem kostola zachovala len budova bývalého okresného úradu, dnes je to Dom
humanity SČK. Všetky ostatné stavby ustúpili novej socialistickej výstavbe panelových domov.
Welcome to the old Snina square. Original entrance was from the northwest, across the river Pčolinka from Tabla. After the construction of a new
trade route from Michalovce to Poland through
Námestie v Snine
na dobovej mape
saddle Ruské sedlo during the years 1863-64,
z roku 1866
the road leading from the manor house across
The square in Snina
on the map from
the river Cirocha became the main entrance. The
1866
dominant object of the square has always been
a Roman Catholic Church. It was surrounded by
simple houses. Unfortunately, the only original
building except the church preserved from the
past is the former district office building, today‘s
Red Cross House. All other houses were replaced
by new socialist construction of blocks of flats.
Študentská
NA STAROM SNINSKOM NÁMESTÍ
THE OLD SNINA SQUARE
Dom
humanity
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
á
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
The Roman Catholic Church of The
Elevation of the Holy Cross
Classicist, originally baroque, brick church was originally consecrated to The Finding of the Holy Cross. It was built in 1751
thanks to generous support of the Count Francis Csaky and his
wife. Title AD 1818 (Anno Domini 1818) above the main entrance
of the church refers to the year when a new tower and choir were
built. Until then, the old wooden bell tower - part of a former wooden church from 1726 - had served to church. The original wooden
church, which stood on this place, was first mentioned in 1691 and
it was transferred to Jasenov, where he served for another 50 years.
In 1700 there was already a new wooden church consecrated to St.
John the Baptist. Finally after 1782, Snina became a separate parish. Until then, Snina was a subsidiary of the Roman Catholic parish
of Dlhé nad Cirochou.
The church bells
The church had three bells. Later the smallest was transferred to
the chapel at the cemetery. During the World War I. the Austro
- Hungarian army used them for casting cannons. Two new bells
were cast due to the activities of the local pastor Ondriáš. At his
request natives, living in Pennsylvania, organized collection during
the years 1923-1925. Its yield climbed up to 5.5 million koruna.
A large bell was placed in the church; a small bell was placed in the
chapel in the cemetery.
The church transformations
After World War II has acquired a new form – new paving laid,
colour windows. After the liturgical reform in1965, old altar, side
altars and wooden ambo were replaced by a new altar, sedes,
ambora and baptistery. The present form was reached by enlarging
of church at interest of demolition of former sanctuary and elevation of citadel in 1991 – 92. Its capacity is 1700 seats and standing,
original capacity was 400 seats.
Rich interior decoration of the
church
It was completed in 1898. The picture of Mother of God from 1891
is dominant. The author of the majority of works is a painter Ignác
Roškovics. Interesting is his fresco painting on the vault of the old
church presenting the church from 1889. In the old part of the
church is the Lourdes cave with statue of St. Mary from 1887. The
rarity of the church is 9 meters tall cross of Passion of Jesus Christ
made by academic sculptor Svetozár Ilavský. The margin of his
hands is 3.5 m, the height of the sculpture is 4.5 m.
ZASTÁVKA č. 2 / Stop Nr. 2
ká
ske ho
Ga ga
ľs
ká
te
va
Sl á
d
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
Sta
Viho rlatská
va
Stak čínska
8
a
Pálen
0
Štúro
kov
i čo
va
9
o
7
25. novembra
250
Bu
do
h ou
á
Gork ého
rin ova
ká
ns
Dobrian
Študents
Pč
oli
d C iroc
ns k
éh
á
sk
ov
aľk
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
D
ttu
Hám orská
Bo
at
á
ľsk
k
Perečíns
a
s
ns k
ého
Moravsk
n
Já
ate
á
Ko
m
en
S trojár
me
Letn
va
llá ro
Ko
Ko
s ká
ov
a
ov
u
ov
ká
ska
2
do
v
e ľs
án
in
šk
o tt
3
rtiz
ka
d
Bu
á
tsk
Pa
Ja n
1
ľa
Krá
6 D a ľk
5
ká
a
ov
rik
rla
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
ku
nts
Bu
ol inská
o
Vih
va
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
Nálep
aB
4
va
de
č
á P
tsk
lá
Pa
va
ro
llá
o va
lav
do s
Ko
em
Jil
Kpt.
riko
Štu
á
tsk
1
Čsl. armády
rla
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
2
Panel s mapou
Panel with Map
Pamätník vzniku
Československej republiky
Pizzeria
ja
má
1.
ája
m
1.
ja
má
1.
Niekdajší obchodný dom
Desidera Herskowitsa v období
prvej Československej republiky
Bygone Desider Herskowitz’s
department store in the age of
the first Czechoslovak Republic
Štu
n
de
o
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
Futbalový štadión
Football Playground
Ihrisko
Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
ja
má
1.
Mapa okresu Snina
z konca 19. storočia
The map of Snina district,
late 19th century
2
500
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
The oldest written record, Snina – the
seat of “krajňa”
ENG
Prvá písomná zmienka o Snine,
sninská krajňa
Budova okresného úradu
na námestí na fotografii
z roku 1927 (v súčasnosti
Dom humanity SČK)
The building of District
office on the square, 1927
(today’s The Humanity
house of the Slovak Red
Cross)
vá
va
lár o
ja
má
1.
1. mája
fá
Ša
n
Já
o Snine ako meste
z roku 1623
The oldest record
about Snina as
a town from 1624
Mapa okresu Snina
z roku 1924
The map of Snina
district, 1924
Ko
M ie r o
Ko l
éh
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
sk
í no
Ku
en
ho
ké
s
Je
ns
ké
áj a
1. m
SNINA – MESTO A OKRES
SNINA – A TOWN AND A DISTRICT
Obklopuje nás časť starého historického parku v hornej časti pôvodného sninského námestia. Týčiaci
sa pomník symbolizuje vznik prvej Československej republiky. Snina bola po Humennom druhým najväčším mestečkom na humenskom panstve a najsevernejšie ležiacim v Zemplínskej stolici. Koncom
19. storočia sa stala okresným mestom. S menšími prestávkami je ním dodnes.
We are surrounded by a part of the old historic park at the upper part of the original square of Snina.
The towering monument symbolizes the founding of the first Czechoslovak Republic. As Humenné was
the biggest, Snina was the second biggest town
in domain of Humenné and the most northern
in Zemplin County. In the end of 19th century it
became the district town. And it is still today.
Najstarší záznam
100
100
Va
ja
80
80
ho
60
60
ka
40
40
á
20
20
J es
en s
Stupavská
krčma
00
Je se
10
10
rinsk
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
Na
Mierka / scale
Metre
metre
Patrí medzi najstaršie sídla Horného Zemplína. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317 v donačnej listine uhorského kráľa
Karola Róberta Filipovi I. Drugethovi. V nej sa spomína ako darovaný majetok pod názvom Szinna. Ako mesto – oppidum Sinna – sa
v dokumentoch označuje od roku 1623. Mesto bolo sídlom administratívnej jednotky - „krajne“, do ktorej patrilo 14 dedín. V Snine nesídlili žiadne úrady, iba mýtnica - spomína sa v urbári z roku
1703. Boli tu preclievaní obchodníci smerujúci zo Sniny do Poľska,
ktorí používali dve cesty cez karpatské hrebene – prvú cez Pichne
a Hostovice do Woli Michovej, zvanú Poľská cesta, druhú cez Stakčín a Zvalu do Cisnej. Trasa druhej cesty bola neskôr presmerovaná
cez Ruské sedlo. Dodnes je známa ako Porta Rusica.
Snina is one of the oldest settlements of Upper Zemplin region. The oldest
written records mentioning Snina date back to 1317 in the donation list
of King of Hungary Charles Robert to Filip I. Drugeth. It is mentioned as
donated property called Szinna. Snina as an oppidum (small town) is
mentioned in records in 1623. The town was the seat of administrative
district – “krajňa” - for 14 surrounding villages. No offices were in Snina
but toll house, which was mentioned in urbar in 1703. In the toll house
the merchants paid duty on the way from Snina to Poland. They used to
travel in 2 different directions over the Carpathian crests – first through
Pichne and Hostovice to Wola Michova, also called as Polish path, second
through Stakčín and Zvala to Cisna. The second path was later rerouted
through saddle Ruské sedlo and was named after it Porta Rustica.
Zriadenie okresu Snina
Establishment of Snina district
Humenský okres, do ktorého Snina patrila, bol veľmi rozsiahly.
Z dôvodu efektívnejšieho spravovania územia bol z neho vyčlenený
nový okres - Snina. V roku 1878 bolo k nemu zaradených 49 obcí.
V tomto období bola reorganizovaná aj zdravotnícka služba a Snina
sa stala sídlom sninsko-kamenického zdravotníckeho obvodu, do
ktorého patrilo 12 obcí. Od roku 1880 tu pôsobil prvý lekár - Arnold
Szepesi. Zriadený bol obvodný notariát pre 4 obce. V roku 1886
okresný lekár Dionýz Márton povolil otvorenie prvej lekárne v meste. Vlastníkom mnohých prevádzok boli v tom čase Židia, ktorých
činnosť aj existencia v Snine, bola počas vojny zlikvidovaná.
District of Humenné, where Snina belonged, was geographically very
large. Due to more effective administration of the territory, a new district was established – Snina district. In 1878, 49 villages were included
to Snina district. During this period the health service was reorganized
and Snina became the seat of medical circuit of Snina-Kamenica, where
12 villages belonged. Since 1880 the first doctor worked here – Arnold
Szepesi. During this period the notary seat was also established here.
It was for Snina and other 4 villages. In 1886, the district doctor Dionýz
Márton authorized the opening of the first pharmacy in town. Many of
shops were owned by Jews whose activities and existence in Snina was
destroyed through the war.
Demarkačná čiara medzi
Slovenskom a Podkarpatskou Rusou Demarcation line between the Slovak
Koniec I. svetovej vojny znamenal zánik štátneho útvaru Rakúsko- and Carpatho-Ruthenia
Uhorska. K prvému verejnému vystúpeniu proti predstaviteľom
bývalej uhorskej štátnej moci na Zemplíne došlo práve v Snine dňa 4. novembra 1918 zhromaždení občania požadovali pripojenie k novému štátu – Československu. Jeho vznikom však nebola
určená hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou. Tvorila
ju demarkačná čiara z roku 1919, ktorá pretínala stred rieky Uh.
Týmto sa okres Snina rozšíril o 15 obcí, ktoré sú dnes súčasťou
Ukrajiny. Do takto vymedzeného okresu Snina vtedy spadal i známy Užocký priesmyk, najvyšší železničný most v bývalom Československu v Užoku, mesto Velykyj Bereznyj či baziliánsky monastyr
v Malom Bereznom. V rozpore s rozhodnutím mierovej konferencie
bola táto hranica v roku 1928 posunutá na západ a územie dané
pod správu Podkarpatskej Rusi. V roku 1928 bol pri príležitosti
10. výročia odhalený pomník, ktorý sa pôvodne nachádzal bližšie
pri rímskokatolíckom kostole.
End of World War I meant the disappearance of old state formation
– Austro-Hungarian Empire. One of the first public who spoke against
former officials of Hungarian state power in Zemplin was in Snina – on
4th November 1918 during the meeting citizens asked for joining the
new state – Czechoslovakia. With the creation of Czechoslovakia the
boundary between Slovakia and Carpatho-Ruthenia was not established.
It was made by demarcation line from 1919, which ran the center of
the river Uh. Due this decision, Snina district was extended by 15 villages, which are now part of Ukraine. During this time the district of Snina
included even well known Užok gate, the highest railway bridge in former
Czechoslovakia in Užok, the town Velykyj Bereznyj and Basilian monastery in Malyj Bereznyj. On the contrary to the decision of the Paris peace
conference, the line was moved westwards and the territory was given
under the administration of Ruthenia. In 1928 on the 10th anniversary
the memorial was inaugurated, which was originally located closer to the
Roman Catholic Church.
ZASTÁVKA č. 3 / Stop Nr. 3
a
ov
erm
Šv
Najstaršia mapa Sniny z roku 1780
s hlavnou cestou do mesta vedúcou cez
Tablu
The oldest map of Snina from 1780 with the
main road leading into town through Tabla
ká
Ga ga
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
ľs
ká
te
Sta
250
0
Štúro
va
kov
i čo
va
Stak čínska
8
a
Stakčín
Sl á
d
25. novembra
9
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
Panel s mapou
Panel with Map
menné
Trať Hu
do
va
7
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
3
ske ho
ho
h ou
o
á
sk
ov
Na
aľk
d C iroc
á
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
500
Mestský
starý cintorín
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
Pálen
Kaplnka
Sedembolestnej
Panny Márie
s
ns k
ého
Gork ého
at
á
ľsk
ns k
éh
Ko
m
en
S trojár
me
D
ttu
Hám orská
Bo
ns
ké
ké
Ko
ate
k
Perečíns
a
ov
Moravsk
n
Já
Je se
J es
en s
va
llá ro
Ko
2
do
v
ká
u
d
Bu
ska
o tt
a
ov
rik
3
án
ka
Bu
e ľs
ká
rtiz
Ja n
1
6 D a ľk
5
lá
Pa
ol inská
á
tsk
ku
nts
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
Nálep
aB
4
va
de
č
á P
tsk
Pa
in
šk
n
Já
riko
Štu
á
tsk
1
Čsl. armády
rla
rla
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
Štu
n
de
o
va
va
2
1. mája
fá
Ša
Kpt.
o va
lav
do s
ro
llá
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
vá
va
lár o
ja
má
1.
éh
í no
Ko
em
Jil
M ie r o
Ko l
sk
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
Ko
Tiché miesto večného odpočinku v miestnej časti Tabla nesie názov Vinica. Práve tadiaľto viedla pôvodná hlavná cesta do mesta - od prvopočiatkov jeho vzniku až do prvej polovice 19. storočia.
Quiet place of eternal rest in Tabla, a part of the town, is called “Vinica”- Vineyard. Right here was the original main road leading into the town – from the
very beginning of the town until the first half of
the 19th century.
Ku
en
o
Vih
RODINNÁ KAPLNKA RHOLLOVCOV NA
VINICI / Rholl’s Family Chapel on
The Vinica Hill
s
Je
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
á
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
Futbalový štadión
Football Playground
Ihrisko
Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Viničná hora
Mapa okresu Snina
z roku 1924
The map of Snina
district, 1924
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Teplé južné svahy hory nazývanej Patria sa snažili jej vlastníci – od rodiny Drugethovcov
až po Rhollovcov - využiť na pestovanie viniča. Avšak nekvalitné flyšové podložie neprinášalo očakávanú úrodu, a tak vinice Rhollovci prenajímali tunajšiemu rímskokatolíckemu farskému úradu a sami pestovali vinič v neďalekom Vinnom („Rhollove vinice“).
Názov Viničná hora je uvedený v starých dobových mapách. Napriek tomu, že už viac ako
150 rokov sa tu vinič nepestuje, Sninčania jej takto hovoria dodnes.
Sninské cintoríny
Ten najstarší sa nachádzal pri rímskokatolíckom kostole. Po vydaní zákazu pochovávania v blízkosti kostolov (z dôvodu šírenia cholery) cisárovnou Máriou Teréziou bol v roku
1796 zriadený nový cintorín - v miestnej časti Tabla, v blízkosti sútoku Pčolinky a Cirochy
(na dnešnej Ulici Kollárovej). Po dokončení výstavby rodinnej kaplnky Rhollovcov sa novým mestským cintorínom od roku 1847 stáva cintorín Na Vinici. V období prvej svetovej
vojny tam boli pochovávaní i vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády (347 vojakov).
V súčasnosti má mesto zriadený ďalší nový cintorín Pod Sirkáňom.
Rodinná krypta Rhollovcov
Mestský cintorín pri Pčolinke a cintorín
Na vinici s rodinnou kryptou Rhollovcov
na mape z roku 1866
The town cemetery next to Pčolinka river
and cemetery in the vineyard with Rholl’s
family crypt on the map from 1866
Dobová listina Štefana Rholla z roku 1831
Ancient letter written by Stephen Rholl in 1831
Niekdajší obchodný dom
Desidera Herskowitsa v období
prvej Československej republiky
Bygone Desider Herskowitz’s
department store in the age of
the first Czechoslovak Republic
Náhrobná tabuľa umiestnená
vo vnútri kaplnky
Epitaph inside the chapel
Je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Rok výstavby 1842 pripomína pamätná
tabuľa na vnútornej stene kaplnky s náhrobným nápisom v maďarskom jazyku: „Tu
odpočíva Katarína, manželka váženého a udatného národovca Jozefa Rholla, rodená
Uszfalvai. Navždy usnula 24. v deň sv.Michala roku 1803 v 55. roku života. S pocitom
vďaky a s hlbokou úctou dal vystaviť syn Štefan roku 1842“. Táto klasicistická stavba je
postavená s jednoduchou dispozíciu, rozšírenou v spodnej časti kryptou. Hlavné priečelie je členené pilastrami (neúplnými stĺpmi na stenách) a zakončené tympanónom (trojuholníkovou plochou nad vstupným portálom), na ktoré dosadajú nárožné pilastre veže.
Krypta pod kaplnkou bola počas druhej svetovej vojny vyrabovaná. Pochovaní tu boli:
Jozef Rholl so svojou manželkou, Štefan Rholl so svojou manželkou a pravdepodobne
i ďalší členovia tejto rodiny. Na návrší pred kaplnkou sú hroby týchto kňazov: Ján Buzek,
Jozef Hrabovszký, Andrej Lehoczký, Martin Ondriáš a Jozef Gič. Nad vstupom do kaplnky
sa nachádza erb rodiny Rhollovcov.
The Vineyard mount
The warm southern slope of the mount Patria was the place, where its owners – from
Drugeths until Rholls - had tried to grow grape-vine. However, poor flysch subsoil did not
offer the expected harvest, therefore Rholls rented the vineyard to Roman Catholic parish
office and they continued growing grape vine in nearby Vinné (“Rholl´s vineyard”). The
name „Vineyard mount” is used in the old historical maps. Although for more than 150
years the grape – vine has not been grown here, people from Snina keep calling this place
“The Vineyard”.
Cemeteries of Snina
The oldest was situated next to the Roman Catholic Church. After the release of burial near
the church was banned (because of the spread of cholera) by Empress of Maria Theresa
in 1796 a new cemetery was established – in Tabla, near the confluence of Pčolinka and
Cirocha rivers (on today´s Kollarova Street). Since the completion of the Rholls´ family
chapel in 1842 the new cemetery has been in the vineyard. During World War I. the Austro
– Hungarian together with Russian soldiers were buried also there (347 soldiers). Currently
the town has established another cemetery under Sirkáň.
The Rholls´ family crypt
It is consecrated to Our Lady of Seven Sorrows. Year of construction, 1842, is reminded by
the plaque on the inner wall of the chapel with the epitaph in Hungarian language: “Here
rests Catharine, the wife of respectable and brave nationalist Joseph Rholl, born Uszfalvai.
She passed away on the 24th on the St. Michael´s day in 1803 at the age of 55. The feeling
of gratitude and deep respect provided her son Stephen in 1842.” The classicist building was
built with a simple inclination, enlarged at the bottom by crypt. The main facade is divided by
pilasters (incomplete columns in the wall) and ended by tympanum (triangle area over main
portal), which towers by abutting corner pilasters. During the World War II the crypt under the
chapel was gutted. Here are buried: Joseph Rholl with his wife, Stephen Rholl with his wife
and probably other members of this family. In front of the chapel are buried Roman Catholic
priests from Snina: Ján Buzek, Jozef Hrabovszký, Andrej Lehoczký, Martin Ondriáš and Jozef
Gič. Above the chapel entrance is the coat of arm of Rholl´s family.
Kto boli Rhollovci?
Who were the Rholls?
Obchodníci a podnikatelia v oblasti baníctva a hutníctva pochádzajúci z Nemecka.
V oblasti Spiša a Gemera boli známi už v 16. storočí. Prvé majetky v Snine získal Jozef
Rholl v roku 1788 (vzal do zálohu Sninu, Valaškovce, Modru a Oľšinkov za sumu 72 000
zlatých od grófa Henricha Vandernata), neskôr získal i ďalšie obce. V súvislosti s ich
podnikaním vznikla v blízkosti Sniny osada Jozefova dolina, dnešné Zemplínske Hámre.
Poslednou vlastníčkou Sniny bola Klára Csakyová – vnučka Jozefa Rholla. Po jej smrti
v roku 1870 rod Rhollovcov v Snine zaniká.
Rholls were Merchants and Businessmen in metallurgy and mining from the Germany. In
Spiš and Gemer province they were known from 16th century. The first properties in Snina gained Joseph Rholl in 1788 (he took a pawn Snina, Valaškovce, Modra, Oľšinkov for
amount of 72 000 goldens from the Count Henrich Vandernat), later he also gained other
villages. Nearby Snina was founded the settlement “Joseph’s valley”, today’s Zemplínske Hámre in relation to their business. The last Rholl owner of Snina was Clara Csaky
– Joseph´s granddaughter. After her death in 1870 the Rholl´s family in Snina died out.
Židovský cintorín
The Jewish cemetery
V minulosti samostatný cintorín je dnes súčasťou mestského cintorína. Je historickým
mementom židovskej komunity, ktorá počas II. svetovej vojny zanikla. Zo Sniny bolo
v roku 1942 odvlečených približne 80 židovských rodín. V meste mali svoju synagógu
- bužňu postavenú koncom 19. storočia i modlitebňu z roku 1921.
In the past it stood separately, bur today it is a part of the town cemetery. It is a historic
memento of Jewish community of Snina. In 1942, about 80 Jewish families were deported
from Snina. They had their own synagogue – bužňa – built in the late of 19th century and
oratory from 1921.
ZASTÁVKA č. 4 / Stop Nr. 4
ká
ske ho
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
Ga ga
ľs
ká
te
va
Viho rlatská
Bu
do
0
Stak čínska
8
o
9
ns k
éh
Sta
250
va
a
25. novembra
Štúro
kov
i čo
va
á
Sl á
d
á
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
500
7
Letn
h ou
Va
ja
á
sk
ov
aľk
d C iroc
Gork ého
at
á
ľsk
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
Pálen
Socha
Sv. Jána
Nepomuckého
s
ns k
ého
D
ttu
Hám orská
Bo
ate
k
Perečíns
a
rin ova
ho
Ko
m
en
S trojár
me
Moravsk
n
Já
ho
ké
Ko
ka
va
llá ro
Ko
2
ov
ká
u
d
Bu
ska
o tt
a
ov
rik
3
án
ka
do
v
e ľs
ká
rtiz
Ja n
1
6 D a ľk
5
nts
Bu
ol inská
á
tsk
ku
de
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
aB
4
va
Nálep
1
lá
Pa
Pa
in
šk
Kpt.
riko
Štu
á
tsk
č
á P
tsk
rla
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
Štu
n
de
Čsl. armády
rla
o
Vih
1. mája
fá
Ša
n
Já
ova
árik
Šaf
2
va
vá
va
lár o
ja
má
1.
o
va
ro
llá
M ie r o
Ko l
o va
lav
do s
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
éh
o
Vih
kuč
iez
Hv
Ša
fár
iko
va
sk
í no
Ku
en
ns
ké
J es
en s
s
Je
Je se
Reštaurácia
Adria
Ko
Povodňou strhnutý most na
fotografii z roku 1926
The bridge destroyed by flood
in 1926
100
100
Na
Bowling bar
500
1 000
Metre
1 500
4
Legenda / Legend
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
s
ven
Slo
Ul.
ho
dné
áro
on
h
é
k
Panel s mapou
Panel with Map
nia
sta
pov
Lekáreň
Alba
Ihrisko
Playground
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Historický park
Futbalový štadión
Football Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Bol súčasťou sninskej kúrie, neskôr kaštieľa. V súpise z roku 1654
vyhotoveného pre Juraja IV. Drugetha sa o ňom píše aj toto: Pracovali tu rôzni majerskí služobníci, nádenníci – bíreši, ktorí tu aj
bývali. Za svoju prácu poberali mzdu (bér) – peňažnú i naturálnu,
alebo odmenu vo forme deputátu – potraviny, oblečenie, obuv.
Vedľa majerského domu stáli maštale a chliev, súčasťou boli aj
dve záhrady. Stálo tam viac ako 100 včelích úľov. Na poliach sa
pestovala pšenica, ľan a konope.
V strede majera sa nachádzal nižný mlyn, ku ktorému viedol Mlynský potok (dnes ním vedie Šafárikova ulica). Začiatkom 19. storočia bol majer Rhollovcami celkom prebudovaný. Zrušený bol v roku
1910.
„Majer“ – farmyard
ENG
Sninský majer
It was a part of curia of Snina and later a part of Snina´s manor
house. In register made for George IV. Drugeth in 1654, it is written
that: At farmyard worked many servants and day-labourer, who lived
here. They received wages for their work (bér) – the truck system
was used or they received cash or compensation – food, clothing, or
footwear. Next the farmyard house stood sheds and pigsties including 2 gardens. There were more than 100 hives of bees. Wheat, flax
and hemp were grown on the fields.
In the centre of farmyard the lower mill was located; on the place
where Millstone creek flowed (it is today´s Šafarikova Street). In the
beginning of 19th century the farmyard was completely rebuilt by
Rholls. It was abolished in 1910.
Sninský salaš
Sheepfold in Snina
Nachádzal sa v Líšnom, v časti sninského chotára hraničiaceho
s pčolinským. Bol súčasťou majera. Pastier so stádom oviec bol
zobrazený na prvom známom sninskom erbe z konca 18. storočia.
It was located in Líšne, the part of Snina bordering with Pčolinné.
It belonged to farmyard. It was a shepherd with his flock of sheep
who was displayed on the first known coat of arm in the late 18th
century.
Prvá sninská kaplnka
Niekdajšie drevené
mosty cez rieku Cirocha,
prepájajúce ostrov
s kaplnkou
Bygone wooden bridge over
Cirocha River with the island
and chapel
80
80
á
60
60
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
Majer na fotografii
z roku 1917
Farmyard on the
photography in 1917
40
40
em
Jil
Dobová fotografia
kaplnky
Historic photography of
the chapel
20
20
Reštaurácia
Di Stefano
Piváreň
u Svätého Jána
Areál kaštieľa
s priľahlou
francúzskou
záhradou na mape
z roku 1866
Farmyard on the
map in 1866
00
lepku
Kpt. Ná
Stojíme pri soche sv. Jána Nepomuckého. Tá sa pôvodne nachádzala v murovanej kaplnke postavenej
v roku 1838. Na tejto časti brehu Cirochy pozdĺž dnešnej cesty do Humenného sa v minulosti nachádzal
rozsiahly majer, ktorý bol súčasťou sninského panstva.
We are standing by the statue of St. John of Nepomuk. The statue was originally placed in a brick chapel,
which was built in 1838. On this side of Cirocha River along today's road leading to Humenné used to
be a large farmyard, which was a part of Snina's
domain.
10
10
Ko
SOCHA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO NA
SNINSKOM MAJERI / The Statue of
St. John of Nepomuk in
Neighbourhood Majer
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
Dala ju postaviť grófka Terézia Zichová v roku 1769. Bola drevená
a nachádzala sa „v lesoch Belej, kde sa kedysi ťažila železná ruda“.
Predpokladá sa, že stála v najstaršej časti dnešných Zemplínskych
Hámrov, v časti zvanej Huta. Zasvätená bola Panne Márii Snežnej.
Druhá sninská kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého
Dal ju postaviť Štefan Rholl v roku 1838 na malom ostrove uprostred
Cirochy medzi mostami spájajúcimi mesto s kaštieľom a majerom.
Zasvätená bola sv. Jánovi Nepomuckému. Po 97 rokoch, z dôvodu
výstavby nového betónového mosta, ju zbúrali. Samotná socha sv.
Jána Nepomuckého sa zachovala v origináli, ktorý je umiestnený
v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine.
Mosty cez Cirochu
Prvý drevený most spájajúci mesto s kaštieľom a majerom je
zakreslený na mape Sniny z roku 1780 (predpokladá sa, že stál
už skôr). V rokoch 1863-64, kedy bola stavaná cesta z Michaloviec
cez Ruské sedlo do Poľska, bol postavený ďalší drevený most. Medzi nimi, v strede rieky Cirochy, sa nachádzal malý ostrovček. Oba
mosty boli zničené povodňami v roku 1926. O 9 rokov neskôr bol
postavený nový železobetónový most ostravskou firmou Brenner
a Kopecký, ktorý bol počas II. svetovej vojny ustupujúcimi nemeckými vojskami vyhodený do vzduchu. Provizórny drevený most postavili vojaci Červenej armády. Ten bol nahradený súčasným novým
betónovým mostom.
The first chapel in Snina
It was built by the countess Teresa Zichová in 1769. The wooden chapel was located in “forests of Bela, where iron was mined.” It is believed that it was placed in the oldest part of Zemplínske Hámre, called
Huta. It was consecrated to St. Mary of the Snow.
The second chapel in Snina and the statue of St. John of Nepomuk
It was built by Stephen Rholl in 1838 on the small island in the middle
of Cirocha River between bridges connecting the town to the manor
house with farmyard. It was consecrated to St. John of Nepomuk.
After 97 years it was demolished due to construction of new concrete
bridge, but the original statue of St. John of Nepomuk is placed in the
Roman Catholic Church of the Elevation of the Holy Cross in Snina.
The bridges over Cirocha River
The first wooden bridge connecting the town to the manor house
with farmyard is plotted on the map of Snina from 1780 (it is believed that it was constructed earlier). In 1863-64, while the road connecting Michalovce and Poland through Ruské Sedlo was under the
construction, there was built another wooden bridge. Between them,
in the middle of Cirocha River, there was a small island. Devastating flood in 1926 completely destroyed both bridges. In 1935 The
Brenner&Kopecký Company from Ostrava built the armour concrete bridge, which was blasted during World War II. by German army.
The red army constructed the provisional bridge. By rebuilding that
bridge today´s bridge was constructed.
ZASTÁVKA č. 5 / Stop Nr. 5
ká
Ga ga
ľs
ká
va
0
Stak čínska
8
a
9
o
Sta
Štúro
kov
i čo
va
ns k
éh
Sl á
d
25. novembra
250
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
te
do
va
7
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
5
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
Kpt.
ske ho
ho
ké
á
sk
ov
aľk
h ou
D
d C iroc
á
500
at
á
ľsk
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
Gork ého
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
Socha
Herkulesa
s Hydrou
s
ns k
ého
Pálen
Kaštieľ
Hám orská
ttu
ns
ké
J es
en s
Ko
m
en
S trojár
me
ate
k
Perečíns
Bo
ov
Moravsk
a
Je se
Ko
Na
Kpt. Nálepku
va
llá ro
Ko
2
do
v
ká
n
Já
d
Bu
ska
u
a
ov
rik
3
án
ka
Bu
e ľs
ká
rtiz
o tt
lá
Pa
ol inská
á
tsk
Ja n
1
6 D a ľk
5
nts
č
á P
tsk
Pa
de
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
ku
Čsl. armády
rla
rla
in
šk
Nálep
aB
4
va
Štu
á
tsk
1
o
Vih
o
o
Vih
Pu
a
ov
á rik
va
n
Já
riko
n
de
éh
va
Štu
Š af
ro
llá
fá
Ša
Kpt.
o va
lav
do s
1. mája
sk
í no
2
va
vá
va
lár o
ja
má
1.
en
kuč
iez
Hv
ro
llá
M ie r o
Ko l
Ko
Socha Herkula na
dobovej fotografii z roku
1936
The statue of Hercules
in historic photography
from 1936
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
Predná časť kaštieľa,
koniec 19. storočia
Front side of the manor
house, end of the 19th
century
em
Jil
Zadná časť kaštieľa
s pôvodnou výsadbou,
30-te roky 20. storočia
Backside of the manor
house with the original
gardening, 30s of the
20th century
Historický park
pku
Nále
Panel s mapou
Panel with Map
čova
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Areál Nemocnice
Ihrisko
Playground
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Poliklinika
Futbalový štadión
Football Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Sninský kaštieľ
Tvorí ho dvojpodlažná bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom,
ústredným hlbokým a bočnými plytšími rizalitmi (neúplnými stĺpmi
na stenách) na hlavnej fasáde. Pred stredným vstupným rizalitom
sa nachádza balkón na stĺpoch. Okná sú charakteristické miernymi
vydutými nadokennými profilovanými rímsami. V miestnostiach sa
zachovali pruské a valené klenby s lunetami, s plochami vymedzenými polkruhom nad vodorovnou základňou. Zaujímavé je podzemie kaštieľa – nachádzali sa v ňom obrovské pivnice, veľká pec
na pečenie chleba a kúpeľňa. Údajne z podzemia kaštieľa v minulosti viedla chodba až k Daľkovskému potoku a slúžila ako úniková
cesta v prípade nebezpečenstva.
Sninská kúria – kaštieľ v minulosti
Kúria stála na mieste dnešného kaštieľa. Vybudovať ju dali niekdajší vlastníci Sniny – Drugethovci z Humenného. Po prvýkrát sa
spomína v roku 1646. Bola hospodárskym, administratívnym
a súdnym centrom priľahlého okolia. Podľa súpisu vyhotoveného
pre Juraja IV. Drugetha v roku 1654 bola budova sninskej kúrie
(Szinnay Curia):„…jednoposchodová, postavená z dreva so šindľovou strechou. Mala drevené okná, niektoré s okrúhlymi sklíčkami
v kovových mriežkach a drevené okenice. Vchodové dvere boli obité
plechom. Na poschodí boli dve komnaty, každá so štyrmi oknami,
dve vedľajšie miestnosti s piatimi oknami a dve kúpeľne s toaletou. Jej zariadenie bolo jednoduché a veľmi sa nelíšilo od sedliackeho.. “ V roku 1781 začala stavať grófka Terézia Vandernathová
na mieste drevenej kúrie kamenný kaštieľ, ktorý neskôr dokončil
Jozef Rholl. Patrilo k nemu i niekoľko ďalších objektov – mäsiareň,
kuchyňa, dom kuchárov, pekáreň, vnútorná a vonkajšia pivnica,
záhradný domček, kúpeľný domček, dom správcu, dom krajčíra,
dom drábov, žalár, dva mlyny, majer, salaš a krčma.
Železný Herkules
Socha Herkula sa nachádza na nádvorí kaštieľa na kamennom
podstavci uprostred malej nádrže s vodou. Štefan Rholl ju venoval
svojmu otcovi Jozefovi. Uliata bola zo šiestich kusov železa v roku
1841 majstrom Johanom Pohlom z Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W.K.Kinne F.
Samotná socha starogréckeho hrdinu, siláka a poloboha sa stala
svojráznym symbolom mesta. Údajne boli odliate tri takéto sochy.
Druhá bola prevezená do kúpeľov v Užoku na Zakarpatskej Ukrajine, v súčasnosti sa nachádza na hrade v Užhorode. Osud tretej nie
je známy. Zaujímavosťou sochy je holdujúci zápis na kamennom
obrubníku fontány v maďarskom jazyku, na ktorom veľké písmená
tvoria tzv. chronostich (verš obsahujúci skrytý časový údaj) obsahujúci letopočet odliatia sochy.
ENG
Areál kaštieľa
s priľahlou francúzskou
záhradou na mape
z roku 1866
The area of the manor
house with the adjacent
French garden on the
map from 1866
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
Sládkovi
Pohľad upútava kaštieľ. S jeho výstavbou začala grófka Terézia Vandernathová v roku 1781. O 19 rokov
neskôr ho dokončil podnikateľ Jozef Rholl. V jeho blízkosti bol vybudovaný malý kaštielik pre služobníctvo a hospodárske budovy, ktoré stoja dodnes. Súčasťou areálu boli aj záhrady vo francúzskom štýle
a rozsiahly anglický park – časť z neho sa zachovala dodnes.
Our view is attracted by manor house. The Countess Theresa Vandernath began to build the Manor house
in 1781. 19 years later it was finalized by a businessman Joseph Rholl. In its vicinity was built
a minor house for servants and some farm buildings that stand still today. As part of its area
were also the French gardens and a large En­glish
garden, part of which has been preserved.
Ku
Ko
SNINSKÝ KAŠTIEĽ A BÁJNY HERKULES
MANOR HOUSE AND FABULOUS
HERCULES
s
Je
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
á
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
Manor house in Snina
It consists of a two storey block building with a rectangular floor plan,
with central deep and lateral shallow buttress on the main facade.
In front of central buttress is a balcony placed on columns. The windows are characterized by slightly concave profiled window sill. In
the rooms retain the Prussian and barrel vaults with lunettes, with
semicircular areas above the horizontal basis. The underground of
palace is interesting - there were huge cellars, with a large oven for
baking bread and a bathroom. It is also believed that in the past in
the underground of Manor house, there was a corridor leading to Daľkovský creek and it was used in case of danger.
Curia of Snina – manor house in the
past
The Curia used to stand in the site of present Manor house. It was built
by former owners of Snina - Drugeths from Humenné. It was mentioned for the first time in 1646. It served as an economic, administrative and judicial centre of surrounding area. According to the register
from 1654 made for George IV. Drugeth the Curia of Snina (Szinnay
Curia) was: “a one storey wooden building with shingled roof. Small
wooden windows, some with round glasses in grilles and wooden
window blind. The entrance door was plated by metal. Upstairs were
two chambers, each with four windows, two minor rooms, each with
five windows and two bathrooms with toilet. The furnishing was very
simple and it was not very different from the peasant furnishing...”
On the place of wooden curia began to build the stone manor house
in 1781 the Countess Theresa Vandernath. The manor house was
finished by Joseph Rholl and there were also several other buildings
as: butchery, kitchen, chief house, bakery, internal and external
cellar, garden house, spa house, caretaker house, tailor house, purler
house, dungeon, two mills, farm, sheepfold and tavern.
The iron statue of Hercules
It is located in the courtyard, on a stone pedestal, in the middle of
small tank of water. Stephen Rholl dedicated it to his father Joseph. The statue was moulded from pieces of iron in 1841by Austrian
master Johan Pohl. The statue was designed by author, whose signature is by left leg of Hercules – W.K Kinne F. The statue of Hercules
- the ancient Greek hero, strongman and demigod – has become
the peculiar symbol of the town. Reportedly three such statues were
moulded. The second was transported to the baths in Užok in Transcarpathian Ukraine, currently located in the castle in Uzhgorod. The
destiny of the third is unknown. The curiosity of the statue is the sign
written on the edge-stone of the fountain in Hungarian language. Its
chronostic, the verse contains a hidden timestamp, the year of the
statue moulding.
ZASTÁVKA č. 6 / Stop Nr. 6
á
ká
ske ho
Ga ga
rin ova
ká
ns
Dobrian
Pč
oli
ľs
ká
te
Sl á
d
Sta
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
25. novembra
250
Bu
do
va
7
0
Štúro
va
kov
i čo
va
Stak čínska
9
8
a
Pálen
Daľkovs
h ou
á
Gork ého
500
6
d C iroc
o
va
sk
ov
Na
ttu
aľk
Bo
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
D
a
Hám orská
n
Já
s
ns k
ého
ns k
éh
Ko
m
en
at
á
ľsk
k
Perečíns
u
3
S trojár
me
ate
Viho rlatská
Ko
Moravsk
o tt
ov
á
5
Študents
ké
2
6 D a ľk
d
Bu
ká
ka
do
v
e ľs
Ja n
1
Bu
a
ov
rik
ska
aB
ku
ká
án
Nálep
nts
rtiz
n
Já
4
va
de
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
Kpt.
riko
1
lá
Pa
ol inská
á
tsk
in
šk
fá
Ša
Štu
á
tsk
č
á P
tsk
Pa
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
Štu
n
de
Čsl. armády
rla
rla
va
2
1. mája
o
va
ro
llá
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
vá
va
lár o
ja
má
1.
o va
lav
do s
Ko
em
Jil
Ko
M ie r o
Ko l
éh
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
sk
í no
Ku
en
Je se
J es
en s
s
Je
o
Vih
UPROSTRED STARÝCH STROMOV
V HISTORICKOM PARKU / Surrounded
by old trees in historical park
Pred nami sa rozprestiera historický park. V minulosti bol neoddeliteľnou súčasťou sninského kaš­
tieľa. Po druhej svetovej vojne bola jeho celistvosť narušená výstavbou rekreačno-športových zariadení
a nemocnice s poliklinikou.
In front of us lies a historic park. In the past it was an integral of Snina´s manor house. After World War II its
integrity was disrupted by construction of recreational facilities, sports facilities and Hospital.
ho
Strojárska
Reštaurácia
Harmen
Letn
100
100
Va
ja
80
80
ho
60
60
ns
ké
40
40
ka
20
20
á
00
rinsk
10
10
llá ro
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
Ko
Mierka / scale
Metre
metre
500
1 000
Metre
1 500
ká
Legenda / Legend
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
Panel s mapou
Panel with Map
Historický park
Areál parku na
mape z roku 1860
The park area on
the map from 1860
Daľkovská
Futbalový štadión
Football Playground
Ihrisko
Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Park v období kúrie
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Úplne inú podobu mal areál súčasného parku v časoch, keď na mieste
kaštieľa stála stará sninská kúria. Vlastníci – Drugethovci – tu pestovali
ovocné plodiny, venovali sa rybolovu a chovu zvierat. V záhrade s malým
kaštielikom bol rybník, kamenný dom, kúpeľné domčeky. V dolnej časti areálu, na nive Cirochy, sa nachádzal samostatný ostrov.
Založenie anglického parku
Areál parku na mape
z roku 1866
The park area on the map
from 1866
Bývalé kúpalisko v parku na
fotografii z roku 1958
Former swimming pool on the
photography from 1958
Konečnú podobu dostal v období II. polovice 19. storočia (medzi rokmi 1860-1866). Vlastníčkou sninského panstva bola v tom čase Klára
Csákyová – vnučka Jozefa Rholla. V meste sa zdržiavala málo. Kaštieľ
a park dávala do prenájmu, v 60. rokoch Eduardovi Valperlovi, ktorý
anglický park pravdepodobne založil. Celý areál bol rozčlenený na lesné a lúčne plochy. Dopĺňal ho systém chodníkov a vsadené boli drobné
prvky architektúry (besiedky, altánky). Po roku 1874, kedy sa vlastníkom sninského panstva stal Eugen Sachsen Gotha Koburg z Belgicka,
bola zrušená veľká ovocná záhrada, v parku boli vysadené cudzokrajné
druhy drevín a dve samostatné aleje – gaštanová a hrabová.
Vegetácia parku
Najstarší strom v parku
The oldest tree in the
park
Zaniknutý rybník na
fotografii z roku 1936
Non existing pond on the
photography from 1936
V dolnej nivnej časti parku sa v minulosti nachádzali lužné lesy. V hornej časti, tvoriacej starú riečnu terasu, rástli dubovo-hrabové lesy.
Svedčí o tom i súčasná druhová skladba drevín, tvorená predovšetkým
jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), dubom letným (Quercus robur),
javorom poľným (Acer campestre), javorom horským (Acer pseudoplatanus), lipou malolistou (Tilia cordata), hrabom obyčajným (Carpinus
betulus). Od polovice 19. storočia sa tu systematicky vnášali cudzokrajné druhy drevín, ako dub červený (Quercus rubra), agát biely (Robinia
pseudoacacia), duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), pagaštan
konský (Aesculus hippocastanum) či smrek pichľavý (Picea pungens).
Obohatený bol i ďalšími domácimi druhmi drevín, ktoré sa tu prirodzene nevyskytovali: javor mliečny (Acer platanoides), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea ebies) a smrekovec opadavý (Larix
decidua). Najstarším stromom je dub letný (Ouercus robur), ktorý sa
nachádza v areáli nemocnice. Obvod jeho kmeňa je 451 cm, vek približne 300 rokov.
Park during the Curia
Before the current Manor house was built, there was old Snina’s curia
and the park had a completely different form comparing to today’s park.
The owners – Drugeths – were growing fruit crops, were fishing and were
breeding animals. In the garden with minor house were a pond, a brick
house and spa houses. In the lower area, on the Cirocha floodplain, the
island was located.
Establishment of the English garden
In the 2nd half of the 19th century (1860 – 1866) the garden was transformed to its final form. At this time the Snina owner was Clara Csáky
– the granddaughter of Joseph Rholl. She stayed in the town very rarely,
so she rented the Manor house and the garden. In the 60s the Manor
house was rented to Eduard Valperl, who probably established the English
garden. The whole was divided into forest and meadow areas; there was
system of walkways and small architectural elements (arbours, gazebos).
After 1874, when the estate owner became Eugen Sachsen Gotha Coburg
from Belgium, the fruit garden was abolished; the exotic tree species and
2 separate avenues – chestnut and hornbeam - were grown.
Park vegetation
In the lower part of the park the floodplain forest was located. In the
upper part, forming an old river terrace, rose oak-hornbeam forests. This
is reflected in current tree species, consisting mainly from common ash
(Fraxinus excelsior), forest oak (Quercus robur), Norway maple (Acer platanoides), Sycamore maple (Acer pseudoplatanus), little leaf linden (Tilia
cordata), european hornbeam (Carpinus betulus). From the 2nd half of
the 19th century the exotic tree species were systematically brought to
the garden. E.g. northern red oak (Quercus rubra), black locust (Robinia
pseudoacacia), Oregon pine (Pseudotsuga menziesii), horse chestnut
(Aesculus hippocastanum) and blue spruce (Picea pungens). The garden
was enriched by other native species of trees, which do not naturally
occur here: norway maple (Acer platanoides), European silver fir (Abies
alba), norway spruce (Picea ebies), european larch (Larix decidua). The
oldest tree is forest oak (Ouercus robur), which is placed in hospital area.
Its trunk circumference is 451 cm, age about 300 years.
Premeny parku
Park metamorphosis
V roku 1946 sa kaštieľ stáva rekreačným strediskom pre deti z východného Slovenska s kapacitou 120 osôb. V roku 1960 je v jeho areáli
zria­dená Poľnohospodárska odborná škola. Počas rokov 1946-1947 sa
v parku stavajú tenisové kurty, futbalové a volejbalové ihrisko, kúpalisko a kolkáreň – súčasť všešportového areálu prevádzkovaného do 60.
rokov 20. storočia. Koncom 50. rokov 20. storočia sa ďalšia časť parku vyčleňuje pre účely výstavby nemocnice s poliklinikou, dokončenej
v roku 1963. Neskôr k nej bola vybudovaná čistička odpadových vôd.
In 1946, the castle became a recreation center for children from eastern
Slovakia, with a capacity of 120 persons. In 1960, the Agricultural College was established in the area. In 1946 - 1947 were built the tennis
courts, football and volleyball pitches, bowling and swimming pool – it
was the all sports site of the town opened in 60s of the 20th century. In
the 50s another part of the park was earmarked for construction of the
hospital, finished in 1963. There was built the waste water plant later.
ZASTÁVKA č. 7 / Stop Nr. 7
Ga ga
ľs
ká
te
va
do
Sl á
d
Sta
25. novembra
250
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
ká
ske ho
ho
7
0
Štúro
va
kov
i čo
va
Stak čínska
8
9
o
á
sk
ov
Na
aľk
h ou
D
d C iroc
a
Nad Cirochou
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
á
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
500
Sládko
vičova
s
ns k
ého
Gork ého
at
á
ľsk
ns k
éh
Ko
m
en
S trojár
me
Pálen
Hám orská
ttu
ns
ké
ké
Ko
ate
k
Perečíns
Bo
ov
Moravsk
a
Je se
J es
en s
va
llá ro
Ko
2
do
v
ká
n
Já
d
Bu
ska
u
a
ov
rik
3
án
ka
Bu
e ľs
ká
rtiz
o tt
lá
Pa
ol inská
á
tsk
Ja n
1
6 D a ľk
5
nts
č
á P
tsk
Pa
ku
Čsl. armády
rla
rla
Nálep
aB
4
va
de
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
n
Já
riko
Štu
á
tsk
1
o
va
in
šk
fá
Ša
Kpt.
o va
lav
do s
Pu
a
ov
á rik
va
vá
Štu
n
de
éh
í no
1. mája
Š af
ro
llá
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
M ie r o
va
lár o
ja
má
1.
2
va
em
Jil
Pravoslávny chrám
Nanebovstúpeniu
Isusa Christa
Ko l
ro
llá
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
sk
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
Ciroc
hou
Ko
Nad
Ko
Takéto pomenovanie dostala časť sninského chotára, v ktorej sa nachádzame. V minulosti sa tu
rozprestierali políčka sninských gazdov. Dnes sú zastavané rodinnými domami.
The part of Snina where we are now is called Brehy. The fields of farmers from Snina used to extend
in this area. Today they are built-up by family
houses.
Ku
en
o
Vih
Miestna časť Brehy
Neighbourhood Brehy
s
Je
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
á
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
7
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
Panel s mapou
Panel with Map
Slovník sotáckeho
nárečia od Jozefa
Gerboca
Dictionary of
sotacky dialect by
Jozef Gerboc
á
Ihrisko
Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Star
insk
Futbalový štadión
Football Playground
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Miestne chotárne názvy a sotácke
nárečie
Areál sotáckeho nárečia vyčlenený
Pavlom Jozefom Šafárikom
Sotacky dialect area allocated by
Pavol Jozef Šafárik
Interiér s ikonostasom
v pravoslávnom chráme
Nanebovstúpeniu Isusa
Christa
The interior with
iconostasis in the
Orthodox temple of the
Ascension of Jesus Christ
Zemplínski Rusíni na
kresbe z 19. storočia.
Zemplin Ruthenians on the
painting from 19th century
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
The local names of areas and Sotacky
dialect
V minulosti sa Snina delila na chotárne časti. Ich názvy vychádzali
z miestneho sotáckeho nárečia (Pod Čekerlazom, Hrišov harb, Pod
horu, Mezi rikami, Mazurovy verh, Djil a pod.), ktoré používali miestni Slováci. Areál sotáckeho nárečia sa rozprestiera na východnom
okraji východoslovenskej nárečovej oblasti. Delí sa na dve nárečové podoblasti – humenskú (Humenné– Snina – Papín - Stropkov)
a sobraneckú (okolie Sobraniec).
In the past Snina was divided into several parts, which names were
based on local dialect – sotacky (Pod Čekerlazom, Hrišov harb, Pod
horu, Mezi rikami, Mazurovy verh, Djil etc.), which was used by local
Slovak inhabitants. The area of sotacky dialect is located on the
eastern edge of the eastern Slovak dialect area. It is divided into 2
sub-dialects – Humenné dialect (bounded Humenné - Snina - Papin
and Stropkov) and Sobrance dialect (around Sobrance).
Povojnové premeny Sniny
The post-war metamorphoses of Snina
Rozvoj mestu priniesla predovšetkým výstavba strojárskeho závodu – národného podniku Vihorlat. Do prevádzky bol spustený v roku
1951. So svojimi závodmi v Michalovciach, Sobranciach a Medzilaborciach zamestnával až 8 000 ľudí. Následne boli postavené
sídliská I. a II. Počet obyvateľov vzrástol z 5 000 v roku 1948 na
10 000 v roku 1970. Premenu mesta v 70. a 80. rokov priniesla
výstavba najväčšej slovenskej nádrže na pitnú vodu – Vodárenskej
nádrže (VN) Starina. Asanovaná bola historická časť mesta, zbúraných bolo takmer 500 domov, nové domy boli postavené v častiach
Tabla, Daľkov a Nižné Brehy. Do približne 3 000 bytov na nových
sídliskách Centrum, 1. mája a Komenského, boli v rokoch 1979
– 1988 presťahovaní predovšetkým obyvatelia z oblastí VN Starina
(Starina, Dara, Zvala, Ostružnica, Ruské, Veľká Poľana, Smolník).
V časti Vyšné Brehy bola pre nich vyčlenená individuálna bytová
výstavba. Na sídlisku Centrum sa vybudovalo nové námestie Centrum s domom kultúry, mestským úradom a obchodnou sieťou.
V roku 1972 bol do prevádzky spustený závod JAS 02 - v Snine sa
začína rozvoj obuvníckeho priemyslu. V roku 1985 bol pre tento
podnik postavený nový závod s pracovnou príležitosťou pre 1 000
ľudí. V súčasnosti má Snina viac ako 21 000 obyvateľov.
Development of the town was hugely influenced by the construction
of engineering factory – Vihorlat the state-owned enterprise. It was
launched into production mode in 1951. With its branch factories in
Michalovce, Sobrance and Medzilaborce were employing up to 8.000
people. In Snina were built new neighbourhoods (Neighbourhood I.
and II.) the population increased from 5.000 in 1948 to 10.000 in
1970. In the 70s and 80s Snina kept changing its shape due to the
construction of the largest reservoir for drinking water in Slovakia –
water reservoir (WR) Starina. Almost 500 houses in the historic part
of the town were demolished (new houses were built in Tabla, Daľkov
and lower Brehy). Into about 3.000 new apartments in new neighbourhoods – Centrum, The 1st May and Komenského – were displaced
people from the WR area (villages Starina, Dara, Zvala, Ostružnica,
Ruské, Veľká Poľana, Smolník). Their housing was allocated in upper
Brehy. Afterwards the new town square was built in Centrum. There
were also built House of culture, City hall and commercial facilities.
In 1972 JAS 02 was launched into production mode – in Snina the
footwear industry began to develop. In 1985 the new facility for JAS
02 was constructed, which employed 1.000 people. Today Snina has
more than 21.000 inhabitants.
Rusínske nárečia a ich cirkevné
spoločenstvá
Ruthenian dialects and religious
communities
Rozšírenie nárečia v meste súvisí predovšetkým s príchodom ľudí
z vysídlených obcí nad VN Starina. Rusíni sa delia na tri základné
etnické skupiny – Lemkovia (Piďáci), Bojkovia (Pujďáci) a Huculi.
Používajú azbuku a nábožensky patria k pravoslávnej cirkvi, prípadne gréckokatolíckej. Ich spoločným znakom je používanie staroslovienskeho jazyka. Pravoslávni veriaci si v roku 1985 na Brehoch
postavili chrám zasvätený Nanebovstúpeniu Isusa Christa. Gréckokatolícki veriaci si v roku 1981 zakúpili starší rodinný dom v meste, na jeho dvore vybudovali modlitebňu – kaplnku. O 11 rokov
neskôr nad ňou postavili chrám zasvätený Matke Ustavičnej pomoci. V súčasnosti je na Brehoch vo výstavbe nový gréckokatolícky
chrám.
Extension of dialects in the town is closely connected with displacing
of people from the villages of WR Starina. Ruthenians are divided
into three main ethnic groups – Lemkas (Piďaci), Bojkos (Pujďaci)
and Hutsuls. They use Cyrillic and religiously belong to the Orthodox
Church or Greek Catholic Church. Their common feature is the use of
the old Slavonic language. In 1985 the temple for Orthodox believers
was built in Brehy. It is consecrated to the Ascension of Jesus Christ.
Greek Catholics believers purchased an older house in 1981 and in
the backyard built a chapel. 11 years later on the very same place
a temple was built, it was consecrated to Mother of Perpetual Help.
Today there is a new temple under the construction in Brehy.
ZASTÁVKA č. 8 / Stop Nr. 8
Ga ga
ľs
ká
te
va
do
h ou
Sl á
d
va
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
25. novembra
0
Stak čínska
8
a
Pálen
Sta
Štúro
kov
i čo
va
á
7
9
o
d C iroc
250
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
ká
ske ho
ho
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
Gork ého
at
á
ľsk
ns k
éh
á
sk
ov
Na
aľk
s
ns k
ého
D
ttu
Hám orská
Bo
ate
k
Perečíns
a
ns
ké
ké
Ko
m
en
S trojár
me
Moravsk
n
Já
Je se
J es
en s
va
llá ro
Ko
Ko
s ká
ov
a
ov
u
ov
ká
ska
2
do
v
e ľs
án
in
šk
o tt
d
Bu
3
rtiz
ka
a
ov
rik
á
tsk
Ja n
1
ľa
Krá
6 D a ľk
5
ká
Pa
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
ku
nts
Bu
ol inská
rla
va
Nálep
aB
4
va
de
č
á P
tsk
lá
Pa
va
o va
lav
do s
ro
llá
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
Kpt.
riko
Štu
á
tsk
1
Čsl. armády
rla
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
8
Voje
z 1. nský c
sve
i
tove ntorín
j vo
jny
Panel s mapou
Panel with Map
500
1 000
Metre
1 500
Futbalový štadión
Football Playground
Ihrisko
Playground
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
6 thrilling days in Snina
On the 20th November 1914 the Russian troops crossed Ruské Sedlo. Crossing
Carpathian crests they brought the horrors of war into the territory of today´s Slovakia. On the 22nd November 1914 Snina was conquered by Russian troops led
by General Lavr Kornilov. Then the Austro – Hungarians troops were mobilized
and on the 28th November the Russian troops retreated from Snina and through
Osadné and Papín they were pushed back to Galicia.
Epidemický vojnový cintorín
The epidemic war cemetery
Nachádza sa v miestnej časti Brehy, nad Tarnovským potokom. Miesto
posledného odpočinku tu našli predovšetkým vojaci, ktorí boli sústredení
v zajateckom tábore na neďalekej sninskej píle a zomreli na následky
cholery. V jeho blízkosti viedla trať úzkokoľajky, ktorou boli dopravované
mŕtve telá vojakov a priamo z vagónov zhadzované do vykopaných masových hrobov. Bolo ich tu deväť, počet vojakov sa odhaduje na tristo. Ostatky ďalších 153 vojakov prenesených z vojnového cintorína v Daľkovskom
potoku boli uložené do ďalších dvoch hrobov, ktoré tu pribudli v roku 1929.
Cintorín má výmeru 710 m2 a pozostáva z dvoch, od seba poľnou cestou
oddelených častí.
It is located in Brehy, above the Tarnovský creek. This the final resting place of
soldiers who were concentrated in the prison camp at a nearby sawmill of Snina
and died as a result of cholera during World War I. The cemetery is located near
the former narrow-gauge railway. Dead bodies of soldiers were transported by narrow-gauge railway and then bodies were directly thrown from wagons to dug mass
graves. Here were 9 of them and the number of soldiers is estimated at 300. The
relics of 153 other soldiers were brought here from the war cemetery in Daľkovský
creek and buried to other two graves in 1929. The cemetery area is 710 m2 and
consists of two parts separated by field road.
Stála na mieste niekdajšieho strojárskeho závodu Vihorlat. Dal ju postaviť gróf Jozef Degenfeld, vtedajší majiteľ sninského veľkostatku. V roku
1912 získala pílu do prenájmu akciová spoločnosť Bratři Thonetové,
neskôr prešla do majetku Zemplínskeho lesného hospodárstva a.s. Snina.
V tomto období zamestnávala 58 robotníkov. Výrobu zastavila v rokoch
1931 – 37 v dôsledku hospodárskej krízy. Po jej prekonaní neustále zápasila s nedostatkom vhodnej guľatiny na spracovanie, pretože v blízkych
lesoch už bolo drevo vyťažené a doprava zo vzdialenejších lokalít bola príliš nákladná.
Lesná úzkokoľajka
Sninská úzkokoľajná lesná dráha (S.U.L.D.) postavená v rokoch 1912-1913
grófom Jozefom Degenfeldom slúžila na prepravu drevnej hmoty. Jej trať
bola niekoľkokrát predlžovaná, zrušená bola v roku 1950. Rozchod koľajníc
bol 760 mm. Premávali po nej dve parné lokomotívy - Ferdinand a Otto.
Parná úzkorozchodná lokomotíva OTTO
Lokomotíva OTTO
The locomotive OTTO
Štu
n
de
o
Legenda / Legend
u
Sninská píla
Parna píla v Snine
The steam sawmill in Snina
Ko
em
Jil
vobod
Gen. S
20. novembra 1914 ruské vojská prekročili Ruské sedlo. Zdolajúc karpatské hrebene vkročili tak na územie dnešného Slovenska. 22. novembra
1914 bola vojskami pod vedením ruského generála Lavra Kornilova obsadená Snina. Tak sa tento okres stal súčasťou bojov I. svetovej vojny. Po
zmobilizovaní rakúsko-uhorských vojsk ruské vojská ustúpili zo Sniny - 28.
novembra 1914 sa cez Papín a Osadné vrátili do Haliča.
Mapka trate sninskej lesnej
úzkokoľajky
The track map of the Snina Narrowgauge forest railway
2
500
Šesť dní, ktoré otriasli Sninou
Mapka
vojnového
cintorína
z roku 1929
The map
of the war
cemetery
from 1929
vá
va
lár o
ja
má
1.
1. mája
fá
Ša
n
Já
Len niekoľko metrov nás delí od vojnového cintorína, na ktorom sú pochovaní vojaci padlí v prvej
svetovej vojne. Zo šiestich takýchto sninských cintorínov sa zachovali len dva. Toto je jeden z nich.
V minulosti popri ňom viedla trať lesnej úzkokoľajky začínajúcej na sninskej píle a končiacej pod
najvyšším vrchom Vihorlatských hôr.
We are standing only a few meters away from
war cemetery, where the soldiers of World War
Mapka frontu v Snine
v dňoch 26. – 27.
I. are buried. Only 2 out of 6 such cemeteries
novembra 1914
in Snina have been preserved. This is one of
The small map of Snina
war front on the 26th
them. The cemetery is located near the for– 27th November 1914
mer narrow-gauge forest railway, which was
leading from the Vihorlat Mountains to the former steam sawmill.
„Zúrivý reportér“
Egon Ervin Kisch
ako vojak Pražského
zboru
“The angry reporter”
Egon Ervin Kisch as
soldier of the Prague
brigade
Ko
M ie r o
Ko l
éh
o
Vih
kuč
iez
Hv
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
sk
í no
Ku
en
o
Vih
VOJNOVÝ CINTORÍN A SNINSKÁ
ÚZKOKOĽAJKA / WAR CEMETERY AND
SNINA'S NARROW-GAUGE RAILWAY
s
Je
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
á
20
20
vaša pozícia
your position
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
Vyrobená bola rakúskou firmou LOKOMOTIVFABRIK KRAUS &COMP. v Linci v roku 1904. O rok neskôr ju kúpil gróf Jozef Degenfeld, ktorý v roku
1911 odkúpil pozemky a lesy veľkostatku v Snine. Od roku 1912 premávala na trati Snina-píla – Cichá (10,5 km). Po zrušení sninskej úzkokoľajky
bola presunutá na lesnú trať Remetské Hámre – Morské oko, kde slúžila
do začiatku 70. rokov 20. storočia. V súčasnosti sa nachádza v Múzeu starých strojov a technológií v Brne a je považovaná za najstaršiu zachovanú
lokomotívu slovenských lesných železníc.
Snina sawmill
It was standing on the site of the former engineering factory Vihorlat. It was
built by Count Joseph Gegenfeld, the owner of large estate in Snina. In 1912
sawmill was rented to Thonet brothers stock company. Later it became the
property of Zemplín forestry. At that time employed 58 workers. The production was stopped from 1931 until 1937 due to the economic crisis. After the
crisis sawmill was constantly struggling to cope with the lack of suitable logs
for processing, since timber in nearby forests had been felled and transport
from remote sites was too expensive.
Narrow-gauge Forest Railway
In 1912, Count Joseph Degenfeld began the construction of Snina´s Narrowgauge Forest Railway (SNFR). SNFR served to transport timber from the Vihorlat
Mountains to the former steam sawmill. Its track was lengthened several times
and in 1950 SNFR was abolished. The track gauge was 760 mm. The 2 steam
locomotives shuttled on the railway – Ferdinand and Otto.
OTTO – the narrow gauge steam
locomotive
It was made by LOKOMOTIVFABRIK KRAUS &COMP in Linz, Austria in 1904.
A year later it was bought by Count Joseph Degefeld, who in 1911 bought properties and forests of large estate in Snina. Otto shuttled from 1912 between
Snina sawmill and Cichá (10, 5 km). After abolishing SNFR Otto was moved to
forest track Remetské Hámre – Morské oko, where served until the early 70s.
Currently is housed in the museum of old machines and technology in Brno
and is considered the oldest preserved locomotive of Slovak forest railways.
ZASTÁVKA č. 9 / Stop Nr. 9
á
sk
ov
Na
ká
7
Sl á
d
Ga ga
ľs
ká
Štúro
va
kov
i čo
va
0
Stak čínska
8
a
a
a
čiarsk
ar sk
enči
Pál
25. novembra
250
rin ova
ká
ns
Pč
oli
Dobrian
Študents
te
va
do
h ou
á
Gork ého
500
ske ho
ho
d C iroc
Pálen
Nachádzame sa pri rybníku Mlynisko. Názov mu dal vyšný sninský mlyn, ktorý tu v minulosti stál
(lokalita zvaná Saučin). Nad ním sa nachádza Rekreačná oblasť Sninské rybníky. Len niekoľko desia­
tok metrov nás delí od vojnového cintorína na Giglove.
We are standing by the pond Mlynisko. It is
named according to the upper mill (mill – mlyn),
which used to stand here (area called Saučín).
Above the pond is situated resort Sninské rybníky (Snina Ponds). We are only a few dozen
meters away from war cemetery at Giglov.
o
éh
n sk h o
me ké
K o me n s
Ko
s ké
ho
Sta
ttu
aľk
Bo
s
ns k
ého
9
o
Ko
m
en
D
a
Hám orská
n
Já
3
S trojár
me
at
á
ľsk
ns k
éh
Ko
ate
k
Perečíns
u
ov
Moravsk
o tt
ns
ké
ké
5
Je se
J es
en s
va
llá ro
Ko
2
6 D a ľk
d
Bu
ká
ka
do
v
e ľs
aB
ku
Ja n
1
Bu
a
ov
rik
ska
Nálep
ká
án
n
Já
4
va
nts
ľa
Krá
s ká
ov
a
ov
Kpt.
riko
de
rtiz
in
šk
fá
Ša
Štu
á
tsk
1
lá
Pa
ol inská
á
tsk
Pu
a
ov
á rik
va
Š af
ro
llá
Štu
n
de
č
á P
tsk
Pa
va
2
1. mája
Čsl. armády
rla
rla
ro
llá
ho
ké
va
n ic
luko
t op
Svä
vá
va
lár o
ja
má
1.
o
va
Ko
em
Jil
Ko
M ie r o
Ko l
o va
lav
do s
3
o va
rm
á
Šve o rs k
dh
Po
éh
o
Vih
kuč
iez
Hv
ska
Stakčín
sk
í no
Ku
en
o
Vih
RYBNÍK MLYNISKO
POND MLYNISKO
s
Je
Bu
100
100
Viho rlatská
80
80
á
60
60
Letn
40
40
Va
ja
20
20
ho
00
ka
10
10
vaša pozícia
your position
á
20
20
/ Meters
rinsk
Mierka / scale
Metre
metre
500
1 000
Metre
1 500
Legenda / Legend
Zastávka cyklotrasy s informačnou tabuľou
The Stop of Cyclotrack with Information Table
Rybník Mlynisko
9
Panel s mapou
Panel with Map
Futbalový štadión
Football Playground
Ihrisko
Playground
bla
áo
a čn
k re
Re
Cyklotrasa “Za históriou Sniny”
The History of Snina Cyclotrack
Skateboardové ihrisko
Skateboard Field
Vrstevnice
Contours
Lesné cesty
Forest-roads
Železničná trať
Railway
Jazdecký klub
Horse Riding Club
Informačná kacelária
Information Office
Park alebo verejná zeleň
Park or Public Greenery
Cintorín
Cemetery
Lesné a krovité porasty
Forest Stands and Shrubby Vegetation
Zdravotné ambulancie
Outpatient Clinics
Vodné plochy
Water Areas
Reštaurácia
Restaurant
Stavby
Buildings
Ubytovacie zariadenie
Accomodation Facility
Kaštieľ
Manor-house
Pošta
Post office
Rímskokatolícky kostol
Rome Catholic Church
Banka
Bank
Gréckokatolícky kostol
Greek Catholic Church
sť S
Pravoslávny kostol
Orthodox Church
s
nin
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Our Lady of the Seven Dolors Chapel
Nemocnica
Hospital
Lekáreň
Pharmacy
Oprava bicyklov
Bike Service
Autobusová stanica
Bus Station
Železničná zastávka
Train Stop
ry
ké
ky
bní
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Municipal Cultural and Educational Centre
Železničná stanica
Railway Station
Stanovište taxíkov
Taxi Stand
Galéria
Gallery
Čerpacia stanica
Pump Station
Rekreačná oblasť "Sninské rybníky"
Recreation Area “Sninské rybníky”
Mestský úrad
Municipal Office
Sninské mlyny a rieka Cirocha
Vyšný mlyn na mape
z roku 1866
The upper mill on the map
from 1866
Mapa vyšného mlyna s prítokom
na mape z roku 1888
The map of the upper mil with its
inflow from 1888
Najstaršia zmienka o mlynoch v Snine pochádza z roku 1623. Patrili Drugethovcom a boli dva. Nižný bol súčasťou majera, vyšný stál
v týchto miestach. V II. polovici 19. storočia pravdepodobne vyhorel
a od roku 1880 tu stál nový mlyn, postavený vtedajšou vlastníčkou
panstva Alžbetou Benyovskou. Po I. svetovej vojne zanikol. Neďaleká rieka Cirocha pramení v Bukovských vrchoch pri Ruskom sedle
v nadmorskej výške 710 metrov. Záznam z roku 1623 hovorí o jej
prítokoch - potoku Palijko (Palyko) a Bystrá (Bisztra), v ktorých bolo
poddaným zakázané loviť ryby. Jej najväčšími prítokmi sú rieky
Pčolinka a Pichoňka. Vlieva sa do Laborca.
Miestne rybníky
Pôdorys vyšného mlyna
The ground plan of the upper mill
Pri výstavbe rybníkov v Rekreač­nej
oblasti Sninské rybníky pomáhali
členovia Rybárskeho spolku
v Snine (60-te roky 20. storočia)
Members of the Fishery Association
in Snina helped with construction of
ponds in the recreational area
(60s of the 20th century)
Prvá zmienka o rybníku v Snine pochádza z roku 1646 – spomína
sa rybník pri sninskej kúrii v dnešnom historickom parku. Jeho zvyšky sú dodnes viditeľné. Pravdepodobne v polovici 18. storočia bol
vybudovaný nový rybník v Lišnom. O sto rokov neskôr už neexistoval. V období socializmu bol vybudovaný komplex rybníkov v doline
Bystrá, v súčasnosti známy ako Rekreačná oblasť Sninské rybníky
(dnes s prírodnými bazénmi, ubytovacími a stravovacími zariadeniami). Pre potreby rybolovu slúži rybník Mlynisko, ktorý má v správe
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Svoju činnosť
nadviazala na tradície niekdajšieho Rybárskeho spolku, ktorý vznikol v Snine v roku 1924.
ENG
Športová hala a tenisové kurty
Sport Hall and Tennis Courts
Mills in Snina and the Cirocha River
The earliest mention of the mills in Snina comes from 1623. Two
mills were owned by Drughets – the lower mill was a part of a farm
and the upper mill was built in this site. In the second half of the
19th century the mill probably burned down and in 1880 the new
mill was built by the owner of estate Elizabeth Benyovská. After
World War I the mill ceased. Not far the Cirocha River springs in
Bukovské Mountains near Ruské sedlo at an altitude 710 meters.
The record from 1623 says about its inflows – the Palijko creek
(Palyko) and Bystrá (Bisztra), in which fishing for villains was forbidden. Its biggest inflows are the Pichoňka and the Pčolinka. The
Cirocha flows into the Laborec River.
Local ponds
The first mention of the pond in Snina is dated back to1646 - mentioned is the pond near the curia in the historic park. Its remains
are still visible. Probably in the mid -18th century a new pond was
built in Lišné. 100 years later it did not exist. During the era of socia­
lism a complex of ponds were built in Bystrá valley, today known
as recreation area Sninské rybníky (Snina ponds), now with natural
pools, accommodation and catering facilities. The pond Mlynisko is
the fishing pond; it is administrated by local organization of Slovak
Fishing Union. Its activity followed the tradition of the former Fishery Association, established in Snina in 1924.
Vojnový cintorín Giglovo
The war cemetery Giglovo
Nachádza sa v blízkosti Rekreačnej oblasti Sninské rybníky, na
vrchole kóty Giglovo (335 m n.m.) s výmerou 150 m² (16,70 x 9 m).
Je tam pochovaných 189 vojakov. Vznikol pravdepodobne v roku
1915. V roku 1929 tu boli uložené ostatky 59 vojakov exhumovaných z vojnových cintorínov v Snine (Štefkovo a Trescana).
It is located near Sninské rybníky, on top of the Giglovo hill (altitude
335 m) with area of 150 m² (16,70 x 9 m). There are 189 soldiers
buried. It was created in 1915. In 1929 there were brought the
remains of 59 soldiers exhumed from the war cemeteries in Snina
(Štefková and Trescana).
Vihorlatské jazerá
Vihorlat lakes
Patria k prírodným unikátom Vihorlatských vrchov. Sú vulkanického pôvodu. Najväčšie z nich je Morské oko. Na prelome 19. a 20.
storočia sa mu vedci snažili dať iné pomenovania, keďže názvom
Morské oko sa označujú len jazerá ľadovcového pôvodu. V roku
1903 bol presadzovaný názov Sninské jazero, od roku 1933 bol
prijatý oficiálny názov Veľké Vihorlatské jazero. Z ďalších prírodných jazier, ktoré sa tu nachádzali, sa zachoval len Kotlík (výmera
2 - 3,4 ha, hĺbka kolíše od 0,5 do 2 m). Ostatné – Podstavka (výmera 1,6 ha, hĺbka 21 m), Hypkania (výmera 2,3 ha, hĺbka 10,8 m)
a Ďurova mláka (výmera 0,29 ha) – sú prirodzene zazemnené.
Veľké vihorlatské jazero je dostupné po trase Náučného chodníka
Sninské rybníky – Sninský kameň – Morské oko.
The lakes are natural uniqueness of Vihorlat Mountains. They are
of volcanic origin. The largest of these is Morské oko (Sea eye). At
the turn of the 20th century the scientists tried to rename the lake
(as Sea eye is referred to glacial lakes). In 1903 the name Snina
Lake was advocated and in 1933 Big Vihorlat Lake was adopted as
the official name. From other natural lakes that were located here,
has been preserved only Kotlík (area 2 - 3.4 ha, depth varies from
0.5 to 2 meters). The rest – Podstavka (area 1, 6 ha, depth 21 m),
Hypkania (area 2,3 ha, depth 10,8 m) and Ďurova Mláka (area
0,29 ha) naturally disappeared. The Big Vihorlat Lake is accessible
by the tourist trail Sninké rybníky – Sninský kameň – Morské oko
(Sea eye).
Download

ZASTÁVKA Č. 1 / STOP NR. 1