Návrh zápisu do obecnej kroniky obce ČAKLOV za rok 2011.
V súčasnej dobe, pri takom rozvoji a poznaní pozorovacej a prenosovej techniky aká je
v súčasnosti (druţice, satelity a pod.) nie je problém vedieť o tom čo sa deje na našej Zemi
túto hodinu, aké je kde počasie, čo je kde nové v politike atď.
A tak vieme, ţe aj rok 2011 poznamenali svet mnohé prírodné nešťastia, havárie, politické
nepokoje a zmeny.
Uvediem aspoň podľa mňa tie najväčšie, ktoré poznamenali dianie na celom svete.
V januári začali obrovské nepokoje a nespokojnosť so súčasným politickým vedením,
ţivotnou úrovňou, osobnou a politickou slobodou v arabských krajinách: Egypte, Tunise,
Maroku, Bahrajne, Jemene, Sudane, Alţírsku, Omane, Jordane, Jordansku, vo väčšine došlo
k zrušeniu feudálnych vlád a zvoleniu demokratických zástupcov a zmeny vo vládnych
štruktúrach, pri týchto zmenách všade boli aj obete na ľudských ţivotoch. Najväčší odpor
vládnuci reţim kládol v Lybyi a Sýrií, kde bolo a je aj najviac ľudských obetí.
Rok 2011 bol poznamenaný aj veľkými prírodnými katastrofami: 25.2.2011 silné
zemetrasenie zničilo mesto Chrischurch na Juţnom ostrove Nového Zélandu. Viac ako 200
mŕtvych, obrovské materiálne škody.
12. a 13. marca 2011 Japonsko zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie v histórií, 8 – 9 stupňa
Richtárovej stupnice. Zemetrasenie okrem priamych škôd na budovách, majetku a ľudských
ţivotoch vyvolalo obrovské, viac ako 10 m vysoké prílivové vlny (cunamy), ktoré zmietli do
mora ľudí, domy, auta, lode, lietadla a veľmi váţne poškodili 2 atómové elektrárne, ktoré
radiaktivitou zamorili široké okolie. Na celom svete prehodnocujú bezpečnosť a význam
atómových elektrárni pre zabezpečenie elektrickej energie a niektoré štáty úplne ustupujú od
atómovej energie! Priame obete viac ako 10 tisíc nezvestných a viac ako 7 tisíc mŕtvych.
13 a 14. marca boli veľké záplavy v Juţnej Brazílií.
Záplavy a škody z nadmerných zráţok boli aj v Taliansku, Francúzsku, Chorvátsku, Thajsku
a inde vo svete.
Počasie u nás zhodnotíme v samostatnej časti.
Rok 2011 bol významným aj pre našu obec a tiež Slovensko. Najvýznamnejšie
skutočnosti uvádzame v ďalších častiach.
Práca obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo v novom volebnom období sa zišlo : 11 krát na svojich zasadnutiach
riešilo aktuálne problémy obce a občanov.
27.12.2010 sa uskutočnilo prvé, ustanovujúce zasadnutie novo zvoleného obecného
zastupiteľstva na ktorom novo zvolený starosta obce pán Andrej Dragula, zloţil
zákonom predpísaný sľub, podobne sľub zloţili tieţ novo zvolení poslanci.
Martin Bíţ, Jozef Ferčák, Michal Giňo, Bc. Roman Goroľ, Hudák Stanislav,
Jakubov Vladimír, Ondko Peter, Stahorský František a Ungrady Jozef.
Zástupcom starostu bol zvolený Jakubov Vladimír.
Obecné zastupiteľstvo ako pomocný orgán sa rozhodlo pre zriadenie týchto
komisií a za ich predsedov boli zvolení títo poslanci:
1. Komisia pre financie a podnikateľskú sféru: Stanislav Hudák
2. Komisia pre ţivotné prostredie a výstavbu : Martin Bíţ
3. Komisia pre školstvo, kultúru, šport, mládeţ a rómsku problematiku: Jozef
Ungrady
1
21.1.2011
9.2.2011
25.2.2011
4. Komisia pre ochranu verejného poriadku : Michal Giňo
Predsedom komisii, obecné zastupiteľstvo uloţilo na najbliţšie zasadnutie
navrhnúť zloţenie jednotlivých komisií, tak aby boli najmenej 3 členné, okrem
predsedu ďalší poslanec a ďalší člen z radov občanov.
Plat pre starostu obce obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom
podľa počtu občanov + 10 % mesačne odmenu.
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva: zrušilo výšku mesačnej odmeny pre
zástupcu 10 % z platu starostu a výšku odmeny stanovilo na 5 % z platu
starostu mesačne.
Schválilo členov komisií z radov občanov a ich mesačnú odmenu stanovilo na 7
Eur. Schválilo zloţenie jednotlivých komisií v tomto zloţení:
1. Finančná komisia : Stanislav Hudák, Jozef Ferčák, Ing. Marta Hajníková
2. Ţivotné prostredie: Martin Bíţ, Peter Ondko, Ing. Štefan Ungrady st.
3. Školstvo, kultúra, šport, rómska probl.: Jozef Ungrady, Bc. Roman Goroľ,
Miroslav Hajník
4. Ochrana verejného poriadku Michal Giňo, František Stahorský, Miroslav
Baník st.
Predsedom komisií uloţilo vypracovať plán činnosti a harmonogram
zasadnutí komisií.
Zástupcovi starostu a komisii pre mládeţ, šport, školstvo a rómsku
problematiku uloţilo vypracovať prevádzkový poriadok a návrh výšky
platieb za pouţívanie multifunkčného ihriska.
Schválilo: Vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie
zdravotného strediska a výstavbu plynovej prípojky ku kultúrnemu domu.
Ukladá obecnému úradu vyhlásiť výberové konanie na obecného kronikára.
Uzatvoriť s nájomníkmi obecných bytov, ktorým končia zmluvy k 31.1.2011
nové zmluvy. S tými ktorí majú splátkové kalendáre na dobu 6 mesiacov,
ktorí nemajú uzatvorené splátkové dohody na dobu 3 mesiace.
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva:
Ukladá obecnému úradu urobiť právne kroky k vysťahovaniu nájomníkov,
Ktorí nemajú podpísané nájomné zmluvy.
Schvaľuje návrh na zloţenie pracovných komisií obecného zastupiteľstva a
Ich plány činnosti. Schvaľuje navrhnutý text zápisu do obecnej kroniky
predloţený kronikárom obce Ing. J. Filipekom.
Berie na vedomie informáciu o pripravenom rozpočte obce na rok 2011.
Správu o predaji nákladného auta Praga V3S valník.
Schválilo zástupcov obecného zastupiteľstva v jednotlivých školských
radách na školský rok 2011/2012 Materská škola M. Bíţ a J. Ferčák,
ZŠ V. Šerešovú a za člena Rady Spojenej školy p. F. Stahorského. Zároveň
odvoláva doterajších zástupcov.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- výkup pozemkov pre parkovisko pred rimsko-katolickým kostolom
v cene 5 Eur za m2.
- Schválilo upravený rozpočet obce na rok 2011
- Finančné príspevky obce pre
- Rímsko-katolickú cirkev
3651 Eur
- Grécko- katolícku cirkev
995 Eur
- Evanjelická cirkev av
1991 Eur
2
Obecný hasičský zbor
650 Eur
Folklórna skupina Čaklov
1000 Eur
- Futbalový klub FC Čaklov
2360 E
- ZO JDS v Čaklove
250 E
- ZO SZZP Čaklov
250 E
- Sociálna výpomoc
630 E
Schvaľuje program rozvoja obce na roky 2011 – 2014.
Schvaľuje ţiadosť obce Čaklov o nenávratný finančný príspevok z operačného
programu ţivotné prostredie na Zvýšenie kapacity ČOV. Celkový výdavok na
projekt 3 160 693,27 eur z toho ţiadateľ – obec 163 034,66 Eur.
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad záverečný účet obce za rok 2010.
Schvaľuje sa zvýšenie finančného limitu pre detí MŠ na obed z 0,56 na 0,57 E.
Schvaľuje oplotenie obecného cintorína v sume do 15 000 Eur, po konzultácií
a súhlase rímsko-katolickej cirkvi.
Schvaľuje Smernicu o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a na poskytnutie sluţieb podľa zákona NR SR č.25/2006 z.z.
o verejnom obstarávaní v znení zákona č.282/2006 , v podmienkach obce
Čaklov, s účinnosťou od 1.4.2011.
Zobralo na vedomie: Správu o hospodárení 1 FC Čaklov za rok 2010 a DHZ.
Schválilo redakčnú radu v zloţení: Ing. J. Filipek, J. Porubänová, V. Jakubov,
Bc. R. Goroľ a j. Ferčák.
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní schválilo:
- predlţenie konečnej doby splatnosti prijatého úveru na EU fondy
v celkovej výške 413 504 Eur - zostatok v sume 23 281 E z termínu
30.6.2011 na 30.11.2011.
- opravu, výstavbu oplotenia chodníka okolo evanjelického kostola v sume
2 500 Eur.
- Schvaľuje plat starostu v súlade so zákonom č.154/2011 z.z. + navýšenie
o 35 % mesačne. Zástupcovi starostu ruší mesačnú odmenu 5 % z platu
starostu a stanovuje výšku na 10 % mesačne.
- Správu kontrolórky obce za rok 2010 a plán činnosti na 2.polrok 2011.
- Schvaľuje pouţitie súkromného motorového vozidla pri sluţobných
cestách nad 100 km a ich preplatenie v súlade s predpismi.
- Kladne posúdilo ţiadosť 1.FC Čaklov o príspevok na činnosť vo výške
1 000 Eur.
- Schválilo ţiadosť riaditeľstva ZŠ o úpravu rozpočtu na rok 2011 v
príjmovej i výdavkovej časti o +16 724 .-Eur.
- Schválilo asanáciu obecného domu (Mihalčinov) č. 138.
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – mimoriadne:
Obecné zastupiteľstvo schválilo.
- Zverenie majetku obce – miestne rozvody verejného vodovodu do správy
pre VVS, a.s. v účtovnej hodnote 21 910,18 Eur v súlade s predloţenou
zmluvou.
- Prijatie investičného úveru – samospráva vo výške 163 034 Eur na
spolufinancovanie projektu Čaklov – zvýšenie kapacity ČOV (ako
náhradu vlastných zdrojov 5 % výdavkov projektu so splatnosťou do 8
rokov od podpisu zmluvy.
-
15.4.2011
24.6.2011
29.7.2011
3
09.09.2011
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Ţiadosť Konfederácie politických väzňov Slovenska, na umiestnenie
pamätnej tabule na budove Kultúrneho domu.
- Prefinancovanie nákladov na úhradu výstavby ústredného kúrenia
zdravotného strediska vo výške 60 % z projektovaných nákladov diela.
- Smernicu pre organizovanie autoprevádzky sluţobného motorového
vozidla vo vlastníctve obce Čaklov.
Schválilo: Organizačný poriadok obce.
09.11.2011
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Správu riaditeľky ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2010/2011.
- Prenájom nebytových priestorov (stomatologickú ambulanciu a čakáreň)
Pre firmu VP STOM s.r.o. prenájom na neurčitú dobu za 11.-Eur a rok/m2.
- ţiadosť o nenávratný príspevok v rámci OP ŢP ny projekt Rozšírenie
separovaného zberu odpadu v obci Čaklov. Celková výška nákladov na
projekt 261 861,79 Eur. Výška spolufinancovania obcou 13 093,09 Eur.
25.11.2011
Verejné zhromaţdenie občanov (verejná schôdza)
Verejnú schôdzu zvolalo obecné zastupiteľstvo, ktorej cieľom bolo
informovať občanov o plnení úloh obce.
Program:
- správa o hospodárení obce v roku 2011 a plnení plánov rozvoja
- správa o riešení otázok zdravotnej starostlivosti o občanov obce
- diskusia
Podrobnú správu o plnení úloh obce podal starosta obce, ktorý informoval, ţe
sa podarilo úspešne ukončiť revitalizáciu centra obce podľa projektov
spracovaných ešte v roku 2009 a 2010. Sú kompletne urobené chodníky,
cesty, parkoviská, vysadená nízka i vysoká zeleň, osadené lavičky v počte 26
kusov, pri lavičkách sú smetné koše, oplotené detské ihrisko s vybavením.
Obec uskutočnenou revitalizáciu veľmi získala na vzhľade a úprave. Ţiaľ
v obci je skupina mládencov, ktorý sa uţ dali do ničenia obecného majetku
(poškodenie nových lavičiek, polámané kolíky pri okrasných stromkoch,
vytrhanie nízkej zelene). Hodnota diela 353 652,92 Eur, z toho EÚ hradí
335 287,07 Eur, zvyšok obec 18 365,85 Eur.
Starosta, informoval občanov, ţe pre skvalitnenie podmienok poskytovania
Zdravotnej starostlivosti, obec investovala do nových rozvodov elektrického
prúdu, rozdelenie na samostatné vetvy, dala urobiť projekt na urobenie
plynového ústredného kúrenia a jeho urobenie, ţiaľ SPP mešká s jeho
sprevádzkovaním.
Starosta informoval o zabezpečovaní projektov a ich financovaní na
rozšírenie kapacity ČOV, ktorá kapacitne nestačí uţ na súčasný počet
občanov a určité časti obce nemôţu byť napojené. Plánovaná pripravovaná
kapacita má byť pre 4 000 občanov. Súčasná kapacita 1000 občanov. Obec
má cca. 2 400 občanov.
4
1.12.2011
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Bolo zvolané na:
Na prejednanie návrhu obecného rozpočtu na rok 2012,
Schválenie doplnku VZN č.1/2008 o zbere, preprave, zneškodňovaní
komunálneho odpadu. Prejednalo tieţ ţiadosť Dedinskej folklórnej skupiny
o finančný príspevok na činnosť. Ţiadosť 1 FC o príspevok tieţ MO JDS
o príspevok na činnosť ako aj DHZ Čaklov. Schválilo tieţ návrh na úpravu
rozpočtu ZŠ na 346 762 Eur. OZ schválilo konečný termín doby splatnosti
preklenovacieho úveru (zostatková suma) vo výške 23 281 Eur z 30.11.2011 na
31.3.2012.
16.12.2011 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Schválilo: VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Plán núdzového zásobovania obyvateľov obce pitnou vodou v období
krízového stavu.
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce (p.Demčáková sa vzdala
funkcie).
Návrh na konečnú úpravu rozpočtu obce na rok 2011. V príjmovej aj
výdavkovej časti zvýšiť o sumu 40 888 Eur.
Rozpustenie rezervného fondu v sume 20 741,77 Eur.
Rozpočet na rok 2012 vo výške 894 178 Eur v príjmovej aj výdavkovej časti
v takej istej výške bol schválený bez výhrad.
Koncoročné odmeny pre kontrolórku obce vo výške 2 mesačných odmien,
Poslancom odmeny vo výške 2 mesačných odmien. V takej istej výške 2
mesačných odmien aj pre zástupcu starostu.
ŠKOLSTVO V OBCI:
Materská škola:
Riaditeľka školy: Bac. Jana Mattová
Učiteľky: Mária Fešková, Michaela Tatarová, Ingrid Stašuková
Počet detí: 58
Počet tried: 3 triedy, jedna celodenná a 2 poldenné
Počet kuchárok: 5, vedúca jedálne Mária Fafraková, hlavná kuchárka Anna Bugošová,
Kuchárky: Monika Fabianová, Iveta Homroková, Zdena Exembergeová.
Ostatní zamestnanci: Darina Varechajová, školníčka, Ľubica Biţová, upratovačka.
Materská škola zabezpečuje stravovanie aj pre ţiakov a pracovníkov ZŠ. Počet stravníkov 290
– 300.
Na budove školy v roku 2010 bolo urobené zateplenie, výmena okien za plastové, urobené
nové ústredné kúrenie.
Škola počas roka zabezpečuje pre detí mnoţstvo akcií zameraných na významné a pamätne
dni: Mikuláš, MDD, Deň matiek, Vianoce a pod. Pre deti robia diskotéku, besiedku Moja
zlatá mamička, súťaţ v ľudovom speve, navštevujú poriadané akcie v obci a pod.
5
Základná škola:
Riaditeľka školy : PaedDr. Anna Hricová, Phd.
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Anna Palková
Na škole pôsobí 17 učiteľov a 2 asistenti.
Sú to: učitelia: Mgr. Ľuboslava Adamová, Mgr. Anna Bučoková, Mgr. Renáta Danková, Mgr.
Katarína Havrilová, Mgr. Stanislava Imrichová, Mgr. Martina Jacková, Mgr. Mária Kalafová,
Mgr. Samuel Kyseľ, Mgr. Michal Musák, Mgr. Lucia Orečná, Mgr. Margita Pavlová, Mgr.
Marek Tomáš, Mgr. Ľuboš Turčík, Mgr. Jana Urbánová, Mgr. Milan Štofa, Mgr. Ľudmila
Šurkovská, Mgr. Slavomír Palfi, externý učiteľ.
Asistenti učiteľa: Bc. Roman Goroľ a Bc. Marek Kaliaš
Ostatní zamestnanci: 5
Počet ţiakov. 224 v 12 triedach. Z toho na prvom stupni 114 ţiakov na druhom stupni 110.
Napriek tomu, ţe škola má plne kvalifikovaných vyučujúcich, pomerne dobre je vybavená po
materiálnej stránke, školu navštevujú výlučne len detí rómskych rodičov.
Ne rómske detí navštevujú vranovské školy.
Škola – učitelia pre ţiakov organizujú počas školského roka mnohé akcie, ktoré majú za cieľ
rozvíjať ich prirodzené vlastnosti, zvyšovať ich chuť po učení a ďalšom vzdelávaní aj na
stredných školách.
Škola v rámci aktivity vydáva vlastný školský časopis pod názvom Prestávka, s príspevkami
ţiakov a učiteľov.
Spojená škola:
Riaditeľ školy: Mgr. Stanislav Kráľ
Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie: Mgr. Jarmila Kuzemková
Zástupca pre praktické vyučovanie : Ing. Pavol Duhaň
Na škole pracuje spolu 38 pracovníkov: 26 pedagogických a 12 nepedagogických.
Pedagogickí pracovníci:
Učitelia: Ing. Vladimír Boroš, Ing. Renáta Dolha, Ing. Pavol Duhaň, Ing. Veronika
Fedorová, Ing. Ján Juhaščík, Ing. Andrea Kulíková, Mgr. Stanislav Kráľ, Ing. Jana
Krištanová, Mgr. Jarmila Kuzemková, Ing. Dušan Lehet, Ing. Katarína Majerčínová, Ing.
Dana Mastiľaková, PhDr. Drahoslava Ondejková, Ing. Mária Palenčíková, Mgr. Milan Sokol,
Ing. Peter Tóth, Ing. Jaroslava Vaľková a Ing. Mária Zálehová.
Majstri odbornej výchovy: Ján Buda, Ján Časár, Jozef Krištán, Anna Leferovičová, Helena
Mikulová, Jaroslav Pasternák, Drahomíra Rybarčáková a František Šalantay.
Technicko hospodárski pracovníci:
Marta Badinková, hospodárka, Dana Demčáková a Mária Demčáková účtovníčky, Monika
Stahorská, skladnička a administratívna pracovníčka, Anna Grittersová, vedúca jedálne,
Kuchárky: Boţena Duňová, Mária Onderová
Údrţbári: Ján Dţubák a Ján Ivančák
Upratovačky: Margita Ivančáková, Helena Jačisková, Mária Ungradyová.
Študijné a učebné odbory v školskom roku 2010/2011.
Študijné odbory sú štvor ročné končia maturitnou skúškou, Učebné odbory troj ročné –
absolventi sa podrobujú záverečným učňovským skúškam a po úspešnom absolvovaní
dostavajú vyučný list.
Študijné odbory: Záhradníctvo ( sadovnícka a krajinárska tvorba)
Pracovník marketingu
6
Učebné odbory: Agromechanizátor – opravár
Záhradník
Klampiar
Murár
Maliar
Inštalatér
Podlahár
Zaučenie: Praktická ţena, stavebná výroba (absolventi dostávajú osvedčenie o zaučení.
Počty ţiakov podľa tried študijných a učebných odborov:
Trieda
Počet ţiakov /diev. Odbor (počet ţiakov)
I. A
29/8
pracov. mark. 13 + prev. a ekonomika dopravy 16
I. B
21/12
záhradník (u) 12 + agromechanizátor 9 (u)
I. C
21/10
stavebná výroba 11 + praktická ţena 10
I. D
20/0
zaučenie
II. A
20/2
Prev. A ekonomika dopravy 11 + pracov. mark. 9
II- B
22/13
záhradník 13 + agromechanizátor opravár 9
II. C
16/7
stavebná výroba 9 + praktická ţena 7
III. A
21/6
prevádzka a ekon. dopravy 9 + pracovník marketingu 12
III. B
20/7
mechanizátor rv 11 + záhradník 9
III. C
13/7
stavebná výroba 6 + praktická ţena 7
IV. A
19/1
prevádzka a ekonomika dopravy
Spolu
222/83 dievčat z toho študijné odbory: 89/17, učebné odbory 133/66 dievčat.
Podnikateľské subjekty v obci:
Uţ viac rokov v obci podniká viac subjektov. V roku 2011 boli to tieto subjekty:
1. Poľnohospodárska výroba.
- ORAGRO s.r.o. Marhaň. Hospodári na pôde bývalého školského majetku.
- AGROKONDOR s.r.o. podnikateľ Stanislav Duda. Hospodári na
pozemkoch vlastníkov bývalých členov JRD. Okrem poľnohospodárskej
výroby podniká aj v stavebníctve.
- Milan Medvec, SHR hospodári na prenajatej pôde cca 100 ha. Má iba
rastlinnú výrobu.
- Marián Demeter, SHR, hospodári na prenajatej pôde cca. 80 ha
- Poľnonákup Domica, Čaklov Hamre, bývalé BRANKO, výkrm kurčiat
a moriek. hospodária bez pôdy.
2. Priemyselné podniky:
- KOVOVÝROBA – HUDÁK s.r.o. Najvýznamnejší podnik v obci,
Vyrába: Oceľové zárubne, brzdové valce, robia lisárské práce, brúsenie,
rezanie, zváranie kovov, rôzne rošty a iné.
- KOVOVÝROBA – Ing. Kmec Zdeno, podnik patrí medzi najväčších
- Výrobcov oceľových zárubni na Slovensku.
- DREV – TABO , Jozef Tabaka, vyrába nábytok, kuchynské linky a skrine
na mieru.
- RAMEKO s.r.o. Ing. Marta Hajníková, Kompletné riešenie odpadového
hospodárstva.
7
2. Stavebná činnosť:
- BH – TERM: František Bíţ, stavebná činnosť, zatepľovanie bytov.
- Oli STAV: Ing. Ján Olexa, stavebná činnosť aj projektovanie.
- LATEX – František Demčák, výroba latexových a iných náterových
hmôt.
3. Iné aktivity:
- Autodoprava – Štefan Figeľ, poskytuje dopravné sluţby po Európe.
- CLEMATIS – Ing. Milan Balint Novák, predaj kvetov, sadovníckeho
materiálu, výpestkov, potrieb pre záhradníkov. Projektovanie a realizácia
- Ubytovacie sluţby, poskytuje Ivana Kantorová, Čaklov 48
- Pekáreň, majiteľ Ing. Ján Semančík, občanov obce zásobuje
pekárenskými výrobkami.
- Hasiace zariadenia, Opravy, revízie, dodávky hasiacich zariadení
zabezpečuje Michal Urbán, Čaklov č.295
- Pohostinstvo , sluţby v pohostinstve poskytuje Jana Demčáková
- Potraviny, okrem dvoch predajni Jednoty COOP, poskytuje tieţ Andrej
Dragula
- Záhradníctvo. Okrem Clematisu poskytujú tieţ:
- Stanislav Vajda. Pestovanie a predaj výpestkov ovocných stromkov,
predaj ovocia a zeleniny.
- Záhradník Andrej, Ondrej Krišta, záhradnícka činnosť, parkové úpravy.
4. Zdravotníctvo:
Zdravotnú sluţbu pre občanov obce zabezpečovali praktický lekár pre
Dospelých MUDr. Hasan Ali Olfati Bandabdi,
Zubným lekárom je uţ viac rokov MUDr. Viliam Polák
5. Lesné a pasienkové spoločenstva:
Urbárska a pasienková spoločnosť v Čaklove:
Prvé dokonále zmapovanie pozemkov, ich vlastníctvo, aké sú na nich porasty zaviedla
aţ Mária Terézia v r.1767, kedy boli urobené tzv. GRUNZBUCHY. Vtedy vznikli
i tzv. Urbariáty – spoloční vlastníci pozemkov s určitým podielom, ktorí mali za to
určené povinnosti odrobiť určitý počet dní na panskom.
Urbariát v Čaklove, existoval uţ v 19. a 20. storočí. Nútene svoju činnosť ukončil po
vzniku JRD. Svoju činnosť a vlastnícke práva si znova začal uplatňovať po roku 1996,
na základe zákona č. 181/95 Zb.z.
Na základe tohto zákona „Urbárska a pasienková spoločnosť Čaklov“, bola na
okresnom súde vo Vranove zaregistrovaná 15.4.1996. Podľa výpisov z potzemkových
kníh a vlastníckych dokumentov bolo zaevidovaných 90 pôvodných vlastníkov,
s majetkovou podstatou 88 hektárov pôdy z toho 8,31 hektára lesnej pôdy. Predsedom
spoločenstva od jeho vzniku v roku 1996 je Ing. Milan Demko, členmi výboru
v súčasnosti sú ešte Ján Fabián, Milan Sabovík a Milan Straka.
Lesná spoločnosť SOĽ – Čaklov:
Pri parcelácií veľkostatkov za 1. ČSR, mohli si občania zakúpiť podiel lesa,
kaţdý rovnakým dielom, z bukového lesa v Zlatníku. Občania Čaklova a Soli si vtedy
zakúpili 242 ha lesa.
Podiel vlastníkov z obce Čaklov a Soľ bol pribliţne 50 %. Malé časti sú vo
vlastníctve občanov Kručova a Komáran.
8
Lesnú spoločnosť – jej hospodárenie riadi výbor zloţený z občanov Čaklova
a Soli. Predseda sa mení raz za 5 rokov z Čaklova a Soli. Od roku 2010 predsedom je
pán Ľubomír Vagner, zo Soli
Naše bociany v roku 2011.
23.3.2011 prvý bocian kontroloval hniezdo na komíne liehovaru. 26.3.2011 párik
upravoval hniezdo. 28.3.2011 bocianie páry obsadili aj hniezda : na stĺpe pred RD Ing.
Kulicha , na stĺpe pred KD, na elektrickom stĺpe pred RD Bugošových. Neobsadené bolo
nové hniezdo na stĺpe v dvore ZŠ. Toto nové hniezdo dal osadiť obecný úrad začiatkom
marca. Dúfame, ţe v budúcom roku bociany obsadia aj toto hniezdo.
Rok 2011 chodom počasia, dáţďových zráţok (jar studená, mokrá, leto veľmi suché) pre
rozmnoţovanie bocianov bolo veľmi nepriaznivé a na štyroch hniezdach odchovali iba
5 mláďat.
21.8.2011 o jeden týţdeň skôr ako po iné roky bociany sa s nami rozlúčili a odleteli. Ale
ešte 28.11.2011 4 bociany zrejme mladé a slabé krúţili nad Čaklovom.
Chronologický prehľad udalosti:
- 8.1.2011 Stolnotenisový turnaj o pohár starostu
- január – február - Veľké nepokoje vo všetkých arabských štátoch, okrem Kuvajtu.
- 21.2.2011 Vranovské novinky uverejnili článok o parku v Čaklove, o jeho začiatkoch
realizácií v r. 1973 – 1974.
- 5.3. 2011 „Krepľa bal“ – ostatné fačangy. Po 10 rokoch FSK pripravila fašiangovú
zábavu na ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov. Kultúrný program
dodala FSK Kňahinka z Čičavy.
- 15.3.2011 Do pouţívania odovzdané nové multifunkčné ihrisko pri kultúrnom dome.
Schválený prevádzkový poriadok, určený správca: pán Vladimír Demčák.
- 23.3.2011 Podnik ORAGRO, začal s prípravou pôdy pod sejbu, prihnojoval oziminy.
- 1.4.2011 obecný úrad dal postaviť stĺp s hniezdom pre ďalší bocianí párik vo dvore
ZŠ.
- 9.4.2011 obecný úrad zorganizoval šachový turnaj o pohár starostu obce: účasť 20
záujemcov. Zvíťazil Michal Ťasko, na druhom mieste Anton Fedorko, na
treťom RNDr. Vladimír Hričák, najstarším účastníkom bol Ing. Milan
Demko, obsadil 4 miesto.
30.4.2011 Obecný úrad zorganizoval pre záujemcov turistickú vychádzku „Po našich
chotároch“ Čaklov – Jusková Voľa – Vechec - Čaklov- Vavrovky. Účasť
účastníkov 20.
1.5.2011
prvá jarná búrka (zahrmelo iba raz, dáţď len pokropil)
2.5.2011
Po vyčistení priepustov – rúr popod cestu a chodníka k ZŠ a časti potoka
Pod priepustom od nánosov štrku a kamenia obnovený prietok vody cez
obec.
6.5.2011
Začiatok realizácie projektov „revitalizácie centra obce“ budovaním
chodníka od školského majetku do obce. (foto)
10.- 13.5.
Poloţený nový asfaltový koberec na ceste okolo regulovaného kanála
Od štátnej cesty 18 cez most Jenčo- Demčák – obecný úrad – Ing. Hudák.
Poloţený tieţ asfaltový koberec na uličke Kamenec. Od štátnej cesty 18
Fabiana aţ po Dreveňak, Opravené tieţ chodníky na 1.záhumni.
25.6.2011
Cyklo-turistická akcia trasa Vavrovky – Vechec –Jusková Voľa –Zámutov
Čaklov.
Júl 2011
Firma Mitaľ, zo Zámutova na základe objednávky obecného úradu,
urobila ústredné kúrenie v Zdravotnom stredisku – topné médium zemný
9
Júl 2011
4. – 15.8.
30.8.2011
17.9.2011
22.9,2011
23.9.2011
25.9.2011
10.10.2011
11.10.2011
28.10.2011
plyn. Źiaľ napriek kompletne dokončeným kúrenárskym prácam ešte ani
6.decembra 2011 pre liknavosť SPP, ÚK nebolo funkčné.
bolo vydané 17 číslo Čaklovského občasníka na 14 stranách. Hlavným
Článkom bol :Program rozvoja obce na roky 2011 – 2014.
Firma GRUND usilovne pracovala na revitalizácií centra obce, (výstavba
Chodníkov, budovanie autobusových zastávok, ciest, priestorov a obnova
parku)
Po výdatnom daţdi v júli a celom daţdivom júli bola začiatkom augusta
v Slanských horách mimoriadna úroda hríbov, ale v jesení pre sucho
uţ ţiadne, dokonca ani Podpinky (podpňovky, Michalky), nerástli.
Vranovské Novinky v č. 33 uverejnili fotográfiu našej folklórnej skupiny
na vystúpení vo Vranove na 42.ročníku Hornozemplínskych folklórnych
slávnosti.
Dokončené úpravy trávnatých plôch ich rekultivácia a znovu vysiatie,
výsadba nízkej a vysokej zelene urobila firma CLEMATIS Čaklov
(Ing. Novák)
Revitalizácia centra obce bola ukončená kompletne 22.9.2011. Hodnota
Diela 353 652,92 Eur, z toho EÚ 335 287,07 Eur. Náklady vo výške 5%
18 365,85 Eur uhradila z vlastného rozpočtu obec. (Foto 3x).
V areáli Spojenej školy – ihrisko – priestory haly PUMS a priestory
podniku ORAGRO bola Regionálna hodnotiaca výstava hovädzieho
dobytka (kráv, jalovíc a plemenných býkov) z celého Východného
Slovenská. Organizátorom chovateľského dňa bol BIO
servis s.r.o. Prešov. Zúčastnilo sa 75 zvierat z 15 chovov.
Najvyššie bola ohodnotená dojnica z PD Vechec (noviny a foto)
Slovenské ţeleznice, opravili – dodali novú ţelezničnú zastávku
Komárany, upravili priestor okolo a vstup na násyp. Účasť na odovzdaní
do prevádzky sa zúčastnil Ing. Ján Figeľ, minister dopravy, zástupcovia
ţeleznice SR, starostovia obci Komarany a Čaklov a občania.
Zomrela dlhoročná pracovníčka – ekonómka obecného úradu pani Anna
Franeková.
1.10.2011 na miesto ekonómky obecného úradu bola prijatá pani Marcela
Vaľková
l. FC Čaklov v okresnej súťaţi dosiahol rekordný výsledok, keď porazil
Lomnicu 12:0.
Vládna kríza. Vládne strany SDKÚ-DS + KDH + MOST-HID proti SaS
Sa nedohodli na prijatí EUROVALU (navyšenie finančných prostriedkov
Na záchranu Eura a tým celej Eurozóny pred recesiou –krízou. Premiérka
Iveta Radičová spojila hlasovanie v parlamente o schválení eurovalu s
hlasovaním o dôvere vláde. Náš parlament ako jediný z Eurozóny
nepodporil (proti poslanci SaS a SNS), takţe ani vláda nedostala dôveru.
Euroval bol schválený s podporou SMERU 12.10.2011 s tým, ţe
10.marca 2012 budú mimoriadne voľby do NZ.
Sulik,predseda strany SaS bol odvolaný z funkcie predsedu NZ a za
predsedu bol zvolený pán Hrušovský, KDH.
Z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska a iniciatívy pána
Ing. Jána Figľa, po schválení obecným zastupiteľstvom, na kultúrnom
dome bola inštalovaná pamätná tabuľa obetiam represií vtedajšieho
reţimu a to Michalovi Mihokovi, nar.18.9.1926, ktorý bol popravený
21.4.1953 v Prahe a pánovi Janovi Figľovi, nar. 1927, ktorý 17.2.1953 sa
10
stratil bez stopy. Na odhalení tabule sa zúčastnili významní hostia:
Ing. Ján Figeľ, minister SR, Dr. Baník, podpredseda Konfederácie
politických väzňov na Slovensku, zástupca riaditeľa Ústavu pamäti
národa pán Ing. Gula, predseda OV KDH, farári blízkych obcí. Ako
významný hosť sa tohto aktu zúčastnil tieţ nový arcibiskup metropolita
Košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober, ktorý celebroval slávnostnú
svätú omšu pri príleţitosti 10.výročia vysvätenia farského kostola. (foto)
11. – 14.11.2011 Štátne cesty čistili od nánosov Zámutovský potok pod mostom
a tieţ priestor pod mostom, ţiaľ vyčistili iba cca 2 m úsek pod mostom
z dolnej strany.
DecemberPotravinová pomoc. Z iniciatívy EÚ a jej prostriedkov, bola v roku 2011
osobám v núdzi poskytovaná potravinová pomoc aj na Slovensku. Nárok
na pomoc mali osoby s príjmom niţším ako 305.- Eur a tieţ osoby v
hmotnej núdzi (pomoc 20 kg múky a 20 kg cestovín.
V Čaklove o túto pomoc poţiadalo 401 občanov, z toho 147 dôchodcov.
6.december
Obecný úrad, všetkých dôchodcov nad 70 rokov prekvapil mikulášskym
darčekom v cene 4 Eura, Mikulášsky darček dostalo 148 dôchodcov..
20.decembra Obecný úrad vydal 18 číslo čaklovského občasníka.
Aktivity Dedinskej folklórnej skupiny v decembri:
Na poţiadavku rádia Regia, 5.12. V zásadačke obecného úradu pre rozhlas nahrali svoje
Programy Čekľovská svadba a Kudzeľná chiţa. Program rádiom Regina bol vysielaný
8. januára 2012.
6. a 7, decembra skupina učinkovala na Vranovskom jarmoku.
26.12. vystúpila na benefičnom koncerte v kostole v Ţiline – Vlčince.
27.12. vystúpila na benefičnom koncerte v kostole Košice – Terasa.
Šport v Čaklove:
Futbal: Jediným registrovaným futbalovým klubom v súčasnosti je 1.FC Čaklov,
ktorý reprezentuje futbal Čaklova v okresnej súťaţi. V súťaţnom roku 2010/2011 po
Jesennej časti je na 8 mieste zo 16. Má 28 bodov a skóre 53:35, Na 1. mieste sú Sedliska
na poslednom Lomnica so 6 bodmi.
Vedúcim nášho klubu sú: Cyril Huňák a Peter Horvath, trenérom Peter Horvath a Ján Kapura,
Hospodárom Emil Buţo a Milan Kotľar, tajomník : Vladimír Tatar.
Hráči: Stanislav Dávid, Ján Giňo, Stanislav Horvath, Milan Goroľ st. Milan Goroľ ml., Marek
Goroľ, Martin Bystrý, Ján Kotľár, Martin Kotľár, Milan Goroľ, Juraj Kotľár a Peter Kotľár.
Neorganizovaný futbal hrajú chlapci a mládeţ aj na novom ihrisku,
Šachový turnaj o pohár starostu: Dňa 9.4.2011 za účasti 20 aktérov šachový turnaj,
zvíťazil Michal Ťasko pred Antonom Fedorkom a RNDr. Vladimírom Hričákom. Na 4 mieste
sa umiestnil najstarší účastník 77 ročný Ing. Milan Demko. Povzbudiť súťaţiacich bol aj
výborný šachista 85 ročný Ing. Vladimír Lukáč
Turistika a cykloturistika:
V poslednú aprílovú sobotu 30.04,2011 za pekného počasia z iniciatívy obce uskutočnila sa
turistická akcia za účasti 23 účastníkov. Účastníkov pri „Dreveňaku“ (obchod COOP Jednota)
privítal starosta obce oboznámil ich s programom – trasou. Trasa pochodu viedla popri
Zámutovskom potoku na Hamre, odtiaľ na Drinu do Juskovej Voli, na kováčových lúkách bol
oddych, spojený s posilnením a späť ponad Vechec a Vavrovky do Čaklova. V cieli bol
účastníkom podaný guľáš.
11
Ďalšou turistickou akciou, bol 25.júna, cykloturistiky výlet „CHOTÁROM“
Ktorý pripravilo obecné zastupiteľstvo. Od obecného úradu cez Vavrovky, Vechec, Juskovu
Voľu, chatu Dubová, cez bývalú Oboru naspäť do Čaklova.
Stolnotenisový turnaj:
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce má uţ viacročnú tradíciu. Má iba jednu kategóriu
to znamená, ţe detí, mládeţ a dospelí hrajú spolu. Tento turnaj za účasť 18 súťaţiacich sa
uskutočnil 8. januára 2011. Najmladšími účastníkmi, ktorí sa nebojácne pustili do súťaţe
s podstatne staršími boli: Samko Michalč, Paťo Nemec, a Marek Hrivniak, ktorý skončil na
peknom 6 mieste. Víťazom turnaja sa stal pán Peter Jakubov na ďalších miestach sa
umiestnili Radoslav Mihalčín, Tomáš Fabián, Štefan Demeter, Štefan Grec a Marek Hrivniak.
Víťazom poháre odovzdal starosta obce Andrej Dragula.
30.decembra uskutočnil sa stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Účasť 24
hračov, ktorí boli rozdelení do 6 skupín. Víťazi skupín hrali o víťazstvo.
Poradie 1.miesto Igor Haľko, 2. Peter Jakubov, 3. Tomáš Tabáka
Poradie domácich: Peter Jakubov, Tomáš Tabáka, Vilo Gdovec, Števo
Grec. O začiatkoch stolného tenisu v Čaklove v zariadení bývalého
Školského majetku porozprával pán Ing. Milan Demko. Víťazom ceny
Odovzdal predseda školskej, športovej a kultúrnej komisie pán Jozef Ungrady.
Kalčeta – stolný futbal:
Mládeţ, 28.12.2011 zorganizovala uţ tretí ročník súťaţe v stolnom futbale, v miestnom
pohostinstve. Účasť 17 účastníkov.
Počasie v roku 2011
Počasie v Čaklove v roku 2011 podľa pozorovaní na čaklovskej meteorologickej stanici.
Sledovanie prvkov počasia v Čaklove sa robilo od zaloţenia Strednej poľnohospodárskej
Školy v roku 1951. Pozorovania sa robili v rámci predmetu Pestovanie rastlín.
Presné merania a záznamy sa vedú od r. 1976. V súčasnosti pozorovania robí pani Ľudmila
Hrivniaková.
Priemerná teplota v roku 2011 9,7º C, dlhoročný priemer 8.6 º C
Dáţďové zráţky v roku 2011 spadlo 477,8 mm zráţok, dlhoročný priemer 650 mm.
Najteplejší deň 25 a 26. 8.2011 s priemernou teplotou 26,0 º C.
Najvyššia teplota nameraná 25.8.2011 32,8º C
Najchladnejší deň
15.2.2011 -8,7º C
Najniţšia teplota 31.1.2011 - 11,7º C
Hodnotenie roka, rok bol veľmi suchý, spadlo iba 73,5 % dlhoročného priemeru, počas celého
roku Topľa sa ani raz nevyliala na Roveň a Zámutovský potok ani raz neohrozil dvory.
Veľmi suché boli mesiace: február 7,0 mm = 32 %, apríl 8,5 mm = 38 %, august 15,3 mm =
7,6 %, september 20,0 mm = 44 %, október 23 mm = 48 %, november 3,6 mm =8,18%.
V týchto mesiacoch spadlo iba 77,6 mm zráţok = 27,5% dlhoročného priemeru. V týchto
mesiacoch spadlo o 282 mm zráţok menej = 282 litrov vody na meter štvorcový.
Pôde pomohli zráţky v mesiaci júl kedy spadlo 173,1 mm čo bolo 203,6 % dlhoročného
priemeru. V jeden deň 20.6.2011 napršalo 70,5 mm = 83 % mesačného priemeru.
Daţde v júli zachránili hubársku sezónu, začiatkom augusta v Slanských horách bola
mimoriadna úroda hríbov, ale v jesení neboli ani podpinky.
Júlové daţde poškodili ale úrodu hustosiatých obilnín, lebo prišli práve v čase ţatvy, bola
podstatne niţšia kvalita pšeníc, problém so zberom – oneskorenie.
Pre záhradné plodiny uhorky, paprika, paradajky, zemiaky a kukuricu rok bol veľmi
priaznivý.
12
Demografický vývoj v roku 2011:
Počet obyvateľov obce k 31.12 2010
Narodení v roku 2011
Prihlásení do obce
Odhlásení z obce
Zomrelí občania 2011
Uzatvorené manţelstva
2 383
40
47
24
15
26
z toho Rómov 1 122
47,08 %
29
72,5
17
3
3
15
Počet obyvateľov k 31.12 2011
2 431
1 162
47,8 %
Text zápisu do obecnej kroniky za rok 2011 tak ako je uvedený bol schválený obecným
Zastupiteľstvom dňa: 24.februára.2012.
Ing. Jozef Filipek, kronikár
13
Download

Rok 2011 - Obec Čaklov