p.č.
1
Meno/organizácia
Dátum prijatia
pripomienky
vyhodnotenie
Balko Michal,
Skubínska cesta61/A,
Banská Bystrica
07.06.2010
OVZ103983/2010
- akceptované
pozn. rozšíriť
zastavané územie k.ú.
Podlavice o parcely
č.KN-C 118/2,3,4,5
2
Chromek Ján, Jakub č.
60, 974 01 Banská
Bystrica
07.06.2010
OVZ104018/2010
Na základe preštudovania návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica žiadame zahrnúť náš
celý pozemok nachádzajúci sa v zastavanom území k.ú. Podlavice, pare. č KN-C
118/2,3,4,5 v novom územnom pláne do funkčných plôch „ bývanie - územie zastavané
rodinnými domami - stav".
S terajším riešením Návrhu ÚPN mesta nesúhlasíme, nakoľko sa náš celý
pozemok nenachádza v tejto funkčnej ploche.
Po preštudovaní návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica sme zistili, že naša parcela č.
621/1 nachádzajúca sa v k. ú. Kostiviarska v chatovej osade Jakub - Šípovo, na ktorej
máme záujem postaviť rekreačnú chatu je navrhnutá vo funkčnej ploche "Rekreačné
bývanie.". Nesúhlasíme s riešením usporiadania funkčných plôch v tomto území a
požadujeme zahrnúť do plochy rekreačného bývania aj našu parcelu č. 621/1 k. ú.
Kostiviarska až po ochranné pásmo terajšieho cintorína v terajšej chatovej osade Jakub
- Šípovo.
3
Viglašská Eva, Družby
1, Banská Bystrica
08.06.2010
OVZ104675/2010
V marci 2009 v rámci prerokovania Konceptu ÚPN mesta Banská Bystrica mi bolo
oznámené zo strany ÚHA mesta Banská Bystrica, že moju požiadavku na zaradenie
parcely KN E 1-660/3 v k. ú. Radvaň ako stavebný pozemok nemôžu akceptovať,
nakoľko v zmysle stanoviska Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici
predmetná parcela zostáva pre potreby užívania Centrom výskumu rastlinnej výroby
Piešťany (CVRV) - pracoviskom Výskumného ústavu trávnych porastov a horského
poľnohospodárstva (VÚTPHP) v Banskej Bystrici. Toto bol jediný argument, na základe
ktorého bola moja požiadavka neakceptovaná (v prílohe).
4
Hrmo Peter, Hlboká
2A, Banská Bystrica
10.06.2010
OVZ105328/2010
Nesúhlasím s navrhovaným riešením územného plánu, vzhľadom k tomu že návrh rieši
na parcelách 863, 961,a 861/1 KÚ - Šálková územie občianskeho vybavenia a sociálnej
infraštruktúry. Navrhované žiadam upraviť v zmysle odsúhlasenej Urbanistickej štúdie
zóny Banská Bystrica „ Šálková centrum" zo dňa 9. feb.2010.
Podotýkam že obstarávateľom urbanistickej štúdie je mesto Banská Bystrica, a podľa
vyjadrenia mesta má táto štúdia slúžiť ako podklad pre územné rozhodovanie v
riešenom území.
- neakceptované, parc.č.
621/1 k.ú. Kostiviarska sa
nachádza v ochrannom
pásme cintorína, podľa
zákona č.470/2005 §16,
odst.8 – zákaz
povoľovania
a umiestňovania budov
na pozemkoch v 50 m
ochrannom pásme
pohrebiska s účinnosťou
od 1.11.2005
pozn. zvážiť možnosť
rozšírenia cintorína na
severnej strane
- neakceptované, na
základe posúdenia
reálnosti zástavby
parcely KN E 1-660/3
nemôže byť zahrnutá na
funkčné využitie bývania
a vybavenosti z dôvodu,
že ochranné pásmo lesa
a ochranné pásmo elektr.
VN vedenia vylučujú
akúkoľvek zástavbu na
predmetnom pozemku
- akceptované
pozn. upraviť
funkčnopriestorové
využitie a usporiadanie
plochy na parcelách
863,961 a 861/1 k.ú.
Šalková podľa
urbanistickej štúdie
Šalková centrum
5
Csordás Ján,
Švermova 14,
B.Bystrica
11.06.2010
OVZ105470/2010
Nesúhlasíme s navrhovanou zmenou územného plánu týkajúcu sa parciel 913/3 - 7 v
katastri obce Šalková ktoré sú od roku 1986 po dohode s JRD v Selciach používané
ako záhradky. Celá záhradkárska osada Pod Dubom Zo SSZ 17-68 je do toho času
aktívna a stále trvalo využívaná, na jednotlivých záhradkách sú osadené záhradné
chatky a iné vybavenie. Žiadame preto a zmenu a zaradenie územia v novom
územnom pláne ako záhradkársku osadu, v prípadne rozhodnutia o zmene územia na
plochy stavebných pozemkov žiadame o vyňatie z pôdohospodárskeho fondu a
vyriešenie prístupovej cesty ktorá k uvedeným parcelám neexistuje a takisto o
dobudovanie inžinierskych sieti nakoľko oblasť sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
dvoch železničných koľají a potoku.Za maximálne ústretové konanie vopred ďakujeme.
6
Kolesár Dušan Ing.,
Tatranská 91
Banská Bystrica
14.06.2010
OVZ105718/2010
S predloženým návrhom Územným plánom mesta Banská Bystrica nesúhlasím.
Do riešeného územia-časť Šalková žiadam v tejto časti zapracovať aj polyfunkčnú
plochu občianskej vybavenosti, výroby a skladov aj na parcelu LV 742 parcelne číslo
1236/9 o výmere 1494m2 .
Uvedenú parcelu mám v osobnom vlastníctve a v budúcnosti plánujem na uvedenej
parcele postaviť skladovú halu.
7
Stockmann Peter, Tr.
SNP 32, B.Bystrica
15.06.2010
OVZ106131/2010
NESÚHLASÍM s navrhovaným územným plánom na parcele KNC474 K.Ú. Radvaň
ŽIADAM aby bol pozemok zaradený medzi plochy bývania - územia zastavaného
rodinnými domami do 2 podlaží.
- neakceptované,
predmetné parcely 913/37 v k.ú. Šalková sa
nachádzajú v intraviláne
teda v zastavanom území
mesta s funkčným
zobrazením ako plochy
nízkopodlažnej bytovej
zástavby. V koncepcii
riešenia ÚPN mesta je
stávajúca funkcia
akceptovaná resp.
potvrdená, t.z., že žiadna
navrhovaná zmena
funkčného využitia
územia sa neuvažuje.
Dočasnú zmenu v území
tvoria vaše záhradky,
ktorých prenájom je
v zmysle Vami priloženej
zmluvy o dočasnom
prenájme na dobu od
1.7.1986 do 30.6.2006
a sú v rozpore s doteraz
platnou ÚPN A BB ZaD
X.etapa
- neakceptované,
nesúhlas vyplýva
z požiadavky na funkčné
využitie parcely č.1236/9
k.ú.Šalková na
polyfunkčnú plochu
vybavenosti, výroby
a skladov, čo je v návrhu
ÚPN mesta premietnuté,
nakoľko táto parcela je
súčasťou navrhovaného
priemyselnotechnologického parku.
- neakceptované
- akceptované,
pozn. upresniť plochu
nízkopodlažnej
POŽADUJEM riešenie v zmysle CMZ Zmeny a doplnky časť Námestia Ľudovíta Štúra.
8
Zámečník
Peter,
Povstalecká
16,
Banská Bystrica
16.06.2010
OVZ106679/2010
Ako vlastník pozemku parcela registra E č. 338/3 v k.ú. Podlavice na LV č. 2831,
nesúhlasím s návrhom funkčného využívania v ÚPN mesta Banská Bystrica.
V roku 2009 som kúpil pozemok už s postavenou záhradnou chatkou (záhradná chatka
je postavená min. 20 rokov), ktorá je bez súpisného čísla. Nakoľko staviteľ tejto chatky
zomrel, nestihol stavbu doriešiť na stavebnom úrade. Jeho pozostalí oznámili existenciu
stavby na Mestský úrad, oddelenie daní a poplatkov, kde im bola vyrubená daň za
chatu, ktorú platia celé roky až doteraz.
Chata ako stavba nenarúša okolie a neobmedzuje vedľajšie pozemky. Naopak zapadá
do oblasti, nakoľko hneď na vedľajších pozemkoch sú legálne postavené chaty so
súpisnými číslami. Z uvedeného dôvodu žiadam riešiť zmenu funkčného využitia
pozemku tak, aby bolo možné riešiť dodatočné stavebné povolenie pre záhradnú
chatku.
9
Púchyová Anna,
Sládkovičova 10,
Sojáková Mária, Poľná
64,
Černák Ján,
Malachovská 96,
B.Bystrica
16.06.2010
OVZ106682/2010
Na základe uverejneného oznámenia o prerokovávaní územnoplánovacej
dokumentácie aglomerácia Banská Bystrica, Moskovská ul. vyslovujeme nesúhlasné
stanovisko k prerokovávanému návrhu územného plánu oblasť Moskovská ul. Do
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie požadujeme zakresliť aj časť územia
pod lokalitou 184 až k potoku Udurná ako ďalšie stavebné parcely na výstavbu
jednopodlažných rodinných domov s návrhom pripojenia k existujúcim inžinierskym
sieťam. Prístupovú a obslužnú komunikáciu riešiť z vrchu medzi dávnejšie riešenou
lokalitou 184, ku ktorej sme vzniesli pripomienky 23.11.2009.
Ďalej žiadame upresniť popis existujúcej prístupovej cesty popri potoku Udurná ako
vzniknutá a navrhovaná cyklotrasa plus prístupová komunikácia k obytným domom,
ktoré vzniknú IBV.
Sme žijúci traja vlastníci a jedná sa o naše pozemky uvedených na L V 3907 (parcely
registra E 678/1 (6117 m2), 678/2 (1838 m2)), pozemok 1058/5 - novovzniknutá parcela
registra C 3725/19) pozdĺž potoka Udurná evidovaná na LV 6840 (556 m2).
zástavby v závere
Strednej ulice podľa
podkladu Zmeny
a doplnky ÚPN CMZ
BB- Štúrovo námestie
- akceptované
požadované riešenie
predstavuje detailné
zobrazenie, ktoré je
možné len v nižších
stupňoch ÚPD t.j. v ÚPN
zóny
Vzhľadom na túto
skutočnosť podmienenú
akceptáciou opakovane
prerokovať
- akceptované
pozn. doplniť zónu
rekreačných chát
a rekreačných domov
do funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta v rozsahu podľa
priloženej situácie ako
existujúcu zástavbu.
Upraviť plochu
lesoparku
- neakceptované, parcely
registra KN E 678/1,
678/2 a pozemok 1058/5
– novovzniknutá parcela
registra C 3725/19 sú
súčasťou biokoridoru
mestského významu
dolina Udurná,
Radvanský potok
a z tohto dôvodu územie
predmetných parciel je
nezastavateľné.
10
11
Leitl Róbert Mgr.,
Wolkerova 4, Banská
Bystrica
Žigová Elena,
Internátna 21, Banská
Bystrica
17.06.2010
OVZ106933/2010
17.06.2010
OVZ106935/2010
Už veľa rokov občania z Fončordy poškodzujú uvedenú lokalitu čím poškodzujú náš
súkromný majetok a aj takzvané chránené rastliny (prevláda burina), ktoré spôsobujú
alergie. Ide nám srdce puknúť ako pôda našich predkov, kde sme pestovali plodiny je
znehodnocovaná. Dňa 23.11.2009 sme vyslovili nesúhlasné stanovisko k čiastkovým
riešeniam po malých lokalitách a parciálnych riešeniach oblasti Moskovská ul. (napr.
časť 184) a preto uvítame úpravu návrhu územného plánu mesta komplexne celej
lokality s ohľadom na požiadavku a vlastnícke práva majiteľov pozemkov. Vzhľadom na
nedostatočné financie Mesta Banská Bystrica, rozšírenie udržiavaných trávnatých
plôch, bude zaťažovať finančný rozpočet Mesta. Výstavbou IBV sa majitelia budú starať
o územie a tiež koryto a okolie riečky Udurná.
Týmto vznášam pripomienku k návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica,
týkajúcu sa plánu výstavby garáží v kú. Radvaň, medzi ulicami Wolkerova a Gorkého,
na parcelách č. 317/2 až 317/10.
Výstavbou by sa hrubo narušila oddychová zóna obyvateľov ulíc Wolkerova, Gorkého a
Nešporova. Architektonicky by výstavba úplne zlikvidovala vzhľad celého priestoru,
pretože garáže by nestáli v jednom rade, zvýšila by sa prašnosť a hlučnosť priestoru,
kde bývajú rodiny s malými deťmi a dôchodcovia.
Okrem toho parcely, na ktorých má byť výstavba realizovaná, sú nevysporiadané a
existuje tu dlhé roky protiprávny stav, na ktorý sme upozornili aj kataster. Parcely totiž
majú byť v majetku mesta, pretože pôvodní majitelia, ktorým boli pridelené v minulosti
na výstavbu garáží, tieto postavili inde a uvedené parcely mali vrátiť do majetku mesta,
k čomu ich vyzval aj kataster. Dnes sú predmetom špekulácie pár jednotlivcov, ktorí v
blízkosti nebývajú a chcú neprehľadný stav zneužiť.
Žiadam preto, aby v tomto zmysle bol územný plán upravený a plánované garáže boh
z neho vyňaté.
Ako majiteľka rodinného domu na Gorkého ulici Č.36 pripomienkujem v mene svojom
ako aj v mene obyvateľov ulíc Gorkého, Wolkerova a Nešporova, ktorých zastupujem
na' základe ich plnej moci, návrh územného plánu mesta Banská Bystrica. Pripomienka
sa týka pianu výstavby garáží v k.ú. Radvaň, medzi ulicami Wolkerova a Gorkého, na
parcelách č 317/2 až 317/10.
Občania a majitelia nehnuteľností v uvedenej lokalite sú striktne proti výstavbe garáží
ktoré by značne znehodnotili nielen kvalitu ich bývania, ale aj hodnotu ich majetku Zničí
sa oddychová zóna, zlikviduje sa veľký pás zelenej plochy, zvýši sa prašnosť a hlučnosť
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- neakceptované, ÚPN
mesta rieši záväzne
funkčnopriestorové
využívanie
a usporiadanie územia
plošnou štruktúrou,
riešenie predmetných
parciel je z tohto hľadiska
irelevantné, problematiky
využitia parciel je
predmetom záväzného
riešenia ÚPN zóny
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
územia a zastavia sa priestor, kde sa hrajú deti obyvateľov. V lokalite býva veľa
dôchodcov pre zdravie a kľud ktorých je výstavba neprípustná.
Výstavbou by vznikol architektonicky nesúvislý blok stavieb, ktorý by sťažil aj samotný
príjazd k nim a bol by problematický príjazd požiarnej techniky. Navrhovaná príjazdová
cesta by skomplikovala dopravnú situáciu na Wolkerovej ulici a tiež by zničila značnú
časť zelene a niekoľko stromov.
Parcely, na ktorých garáže majú stáť, sú dodnes nevysporiadané, načo sme upozornili
aj kataster mesta. Tieto mali totiž byť navrátené do majetku mesta, keďže pôvodná
výstavba bola pred rokmi realizovaná o pár desiatok metrov vedľa. Existuje tu teda
dôvodné podozrenie z podvodného konania za účelom obohatenia sa niekoľkých
jednotlivcov
Žiadam v mene obyvateľov ulíc Gorkého, Wolkerova a Nešporova, ktorí ma k tomu
splnomocnili svojimi podpismi, aby bol územný plán upravený a plánované garáže boli z
neho vyňaté.
12
Terem Ján,
Rakytovská cesta 2,
Dianová Eva,
Rakytovská cesta 4
Banská Bystrica
21.06.2010
OVZ107559/2010
Pripomienka sa týka v návrhu mestskej časti č. 10 Rakytovce a urbanistickej hranice
obvodu 39( Kremnička), 34 ( Rakytovce) v blízkosti budúceho kruhového objazdu.
Pripomienku dávame ako spoluvlastníci dotknutých parciel č.907/1, 907/2,907/3, 907/4,
859, 605, 599 a to z dôvodu žiadosti o zmenu. Žiadame, aby parcela 907/3, 907/4 a
859 v novom územnom pláne nebola určená na účel zelene (na to prenechávame
ostatné), ale na zástavbu pre rodinné domy.
Dôvod: Hlavne parcela č. 907/3 má ideálne podmienky pre zástavbu lebo aj podľa
grafickej mapy „Technické vybavenie a vodné hospodárstvo" povedie cez ňu trasa
vodovodu, kanalizácia, komunikácia, elektrická trasa a telefónna linka. Taktiež sa počíta
s reguláciou potoka po jej okraji. V budúcnosti plánujeme na daných parcelách 907/3,
907/4 postaviť rodinné domy, respektívne ponúknuť na predaj záujemcom o výstavbu
rodinných domov. Parcely momentálne si od nás prenajíma Agrodubník s.r.o. spolu s
priľahlými pozemkami ako pastvu. Nakoľko v budúcnosti okolité pozemky budú
zastavané, využitie parcely 907/3 a 859 na pôvodný účel bude problematický.
Žiadame mesto Banská Bystrica, aby účel využitia parciel 907/4 a 907/3 zmenil na účel
výstavby rodinných domov a par.č. 859 na tech. vybavenie ( garáže, parkovisko).
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- neakceptované, ÚPN
mesta rieši záväzne
funkčnopriestorové
využívanie
a usporiadanie územia
plošnou štruktúrou,
riešenie predmetných
parciel je z tohto hľadiska
irelevantné, problematiky
využitia parciel je
predmetom záväzného
riešenia ÚPN zóny
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
požadované parcely na
zástavbu rodinnými
domami a garážami nie
je možné zastavať
z dôvodu:
- parc.č. 859 je súčasťou
biokoridoru mestského
významu Dolina potoka
Rakytoviec
- parc.č. 907/3 a 907/4
tvoria prirodzené
zázemie biokoridoru,
ktoré je žiadúce zachovať
a využiť na prepojenie
urbanizovaného územia
na lesné plochy
13
Bariak Ján, Iliašska
cesta 48, Banská
Bystrica
23.06.2010
OVZ108146/2010
K návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica vyjadrujem nasledovné pripomienky:
1.
V záväznej časti ÚPD v kapitole Z. 3.2. Regulatívy a zásady priestorového a
funkčného usporiadania časti mesta 02 - Iliaš (číslo urbanistického obvodu 16) žiadam
zmeniť funkčné využitie plochy označenej ako PD 03 - plocha dopravného vybavenia územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami, na plochu bývania zastavanú
rodinnými domami do výšky 2 podlaží.
2. Žiadam, aby doprava v tejto oblasti bola riešená v zmysle schváleného doplnku
XXXII. Etapa - lokalita č. 170 Banská Bystrica Most Iliaš - to znamená nebudovať novú
komunikáciu cez železničnú trať, ale napojiť sa na už jestvujúcu komunikáciu. Pozemky
v tejto lokalite boli už vykúpené - kúpno predajná zmluva z 3.3.2010.
3. Žiadam, aby elektrické vedenie - náhrada vzdušného vedenia boli v tejto oblasti
vedené po okraji všetkých parciel nachádzajúcich sa pri železničnej trati, nie cez ich
stred a tiež nie naprieč týmito parcelami.
Žiadam upraviť Návrh Územného plánu mesta Banská Bystrica na parcelách číslo KN:
2583, 2584 - vedených na LV č. 3912 a na parcelách číslo KN: 2591/2 a 1126/7 vedených na LV č. 4030 nachádzajúcich sa v obci Banská Bystrica, katastrálne územie
Banská Bystrica, z dôvodu naplnenia náležitostí cesty a teda žiadam aby bolo uvedené
spracované ako Návrh.
14
Bc. Pacalaj
Peter,Karpatská 5,
Banská Bystrica
23.06.2010
OVZ108205/2010
15
Greško Jozef, Alena
Grešková, Tajov 81
976 34 Tajov
23.06.2010
OVZ108322/2010
Ako vlastníci pozemkov v k.ú. Podlavice, Banská Bystrica, parcelné čísla
1574/1, 1574/4/1, 1574/4/2, 1574/16, 1574/17, 1575/1, 1576/3 súhlasíme so
začlenením týchto pozemkov do územného plánu mesta Banská Bystrica, ako funkčné
plochy - „Polyfunkčné plochy občianskeho vybavenia, výroby a skladov".
16
Cimerman Viliam,
Valušková 157/12
976 34 Králiky
23.06.2010
OVZ108333/2010
Podpísaný Viliam Cimerman bytom Králiky Valuškova 157/12 žiadam o zaradenie
pozemkov nachádzajúcich sa v Králikách katastrálne územie Radvaň LV 4023 parcela
2
č. „E“ 977/1 výmera 13 296m trvalé trávnaté porasty.
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- neakceptované, parcely
č. KN 2583, 2584 a parc.
č.2591/2 a 1126/7 sú
časťou stavovej obytnej
zóny zobrazenej ako
zóny nízkopodlažnej
obytnej zástavby, čo je
v súlade so skutkovým
stavom v území.
- neakceptované parcely:
- 1574/1 predmetnú
parcelu je potrebné
rezervovať pre
navrhované vedenie
komunikácie II/578 –
Podlavickej dopravnej
radiály a sprievodnú
zeleň s funkciou
izolačnou a ochrannou
- 1575/6, 1575/7, 1575/1,
1575/8, 1575/3 a 1574/17
tvoria biokoridor
mestského významu
Dolina Tajovského
potoka
akceptované parcely:
- 1574/16, 1574/4
- neakceptované, parc.č.
„E“977/1 k.ú.Radvaň je
súčasťou extravilánového
2
- LV 4040 parcela „C“ 3904/5 výmera 593m orná pôda
2
- LV 4040 parcela „C“ 3896/12 výmera 3348 m trvalé trávnaté porasty
novovytvorené z parcely KN „E“ 979/18
-
územia Banskej Bystrice
a funkčnopriestorove
nenadväzuje na
zastavané územie ČM
Radvaň t.j. k.ú. Radvaň
ani na urbanizované
územie obce Králiky
s problematickou
dopravnou
prístupnosťou.
Bezprostredne nadväzuje
na výhradné ložisko
č.188 – Králiky –
stavebný kameň –
pieskovec s uličným
CHLÚ a DP „Králiky“.
Z týchto dôvodov
predmetná parcela
nebola predmetom
riešenia konceptu ani
návrhu ÚPN mesta
Banská Bystrica.
- neakceptované, parc.č.
KN C 3904/5 a 3896/12
k.ú. Radvaň taktiež
nenadväzujú na
zastavané územie
Banskej Bystrice sú
situované v ochrannom
pásme cintorína obce
Králiky a vzhľadom
k tomu, že nebola na
predmetné parcely
v rámci verejného
prerokovania
a pripomienkovania
konceptu riešenia ÚPN
mesta vznesená
požiadavka na ich
začlenenie do
urbanizácie, boli
ponechané ako
urbanistická rezerva pre
17
Cimermanová Želmíra
Valušková 157/12
976 34 Králiky
23.06.2010
OVZ108336/2010
Podpísaná Želmíra Cimermanová bytom Králiky Valušková 157/12, žiadam o zaradenie
pozemku nachádzajúcom sa v Králikach katastrálne územie Radvaň LV 4094. Parcela
2
č. „E“ 1008/13 výmera 3340m trvalé trávnaté porasty-
18
Chmelíková Emília,
Králická 26/26, 976 34
Králiky
23.06.2010
OVZ108339/2010
Podpísaná Emília Chmelíková bytom Králky Králická 26/26, žiadam o zaradenie
pozemku nachádzajúcom sa v Králikách, katastrálne územie Radvaň LV 4043 parcela
2
č. „E“ 979/22 výmera 5080m trvalé trávnaté porasty- Nesúhlasím s určením pre šport –
vlek nevhodný terén.
perspektívne využitie.
- neakceptované, parc. č.
„E“ 1008/13 k.ú. Radvaň
je v koncepcii návrhu
ÚPN mesta zaradená do
funkčnopriestorového
usporiadania a využitia
územia ako lesoparkový
priestor. Koncepcia
využitia územia, v ktorom
sa predmetná parcela
nachádza , bola riešená
už v zmenách
a doplnkoch XII.etapa
ÚPN A BB v roku 2005
v rámci ktorých sa taktiež
v danom území
s urbanizáciou
neuvažovalo. Pôvodný
zámer sa v podstate
v aktuálnej koncepcii
ÚPN mesta potvrdil.
- nesúhlas, parc.č. „E“
979/22 bola určená na
funkčné využitie pre
športové funkcie
zákonným postupom
v rámci aktualizácie ÚPN
A Banská Bystrica
Zmeny a doplnky
XII.etapa v roku 2005,
ktoré boli verejne
prerokované
a spripomienkované.
Uvedená koncepcia
Zmien a doplnkov bola
premietnutá do
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia Banskej Bystrice
do nového ÚPN mesta
na základe Zadania
k ÚPN mesta schválené
19
Haringová Mária,
Ortútska cesta 49,
Malachov
24.06.2010
OVZ108615/2010
Nesúhlasím s riešením územného plánu v kapitole vodné hospodárstvo. Žiadam o
čiastočnú úpravu trasy plánovaného vodovodu tak aby prechádzal po druhej strane
komunikácie a nezasahoval do mojej parcely č.3691/1 v katastri Radvaň ,nakoľko aj
vodojem je plánovaný na druhej strane .Za pochopenie ďakujem.
20
Daubnerová Emília,
Iliašska cesta 66,
Banská Bystrica
25.06.2010
OVZ108767/2010
K návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica vyjadrujem nasledovné pripomienky:
1.
V záväznej časti ÚPD v kapitole Z. 3.2. Regulatívy a zásady priestorového a
funkčného usporiadania časti mesta 02 - Iliaš (číslo urbanistického obvodu 16) žiadam
zmeniť funkčné využitie plochy označenej ako PD 03 - plocha dopravného vybavenia územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami, na plochu bývania zastavanú
rodinnými domami do výšky 2 podlaží.
2. Žiadam, aby doprava v tejto oblasti bola riešená v zmysle schváleného doplnku
XXXII. Etapa - lokalita č. 170 Banská Bystrica Most Iliaš - to znamená nebudovať novú
komunikáciu cez železničnú trať, ale napojiť sa na už jestvujúcu komunikáciu. Pozemky
v tejto lokalite boli už vykúpené - kúpno predajná zmluva z 3.3.2010.
3. Žiadam, aby elektrické vedenie - náhrada vzdušného vedenia boli v tejto oblasti
vedené po okraji všetkých parciel nachádzajúcich sa pri železničnej trati, nie cez ich
stred a tiež nie naprieč týmito parcelami.
K návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica vyjadrujem nasledovné pripomienky:
1.
V záväznej časti ÚPD v kapitole Z. 3.2. Regulatívy a zásady priestorového a
funkčného usporiadania časti mesta 02 - Iliaš (číslo urbanistického obvodu 16) žiadam
zmeniť funkčné využitie plochy označenej ako PD 03 - plocha dopravného vybavenia územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami, na plochu bývania zastavanú
rodinnými domami do výšky 2 podlaží.
2. Žiadam, aby doprava v tejto oblasti bola riešená v zmysle schváleného doplnku
XXXII. Etapa - lokalita č. 170 Banská Bystrica Most Iliaš - to znamená nebudovať novú
komunikáciu cez železničnú trať, ale napojiť sa na už jestvujúcu komunikáciu. Pozemky
v tejto lokalite boli už vykúpené - kúpno predajná zmluva z 3.3.2010.
3. Žiadam, aby elektrické vedenie - náhrada vzdušného vedenia boli v tejto oblasti
vedené po okraji všetkých parciel nachádzajúcich sa pri železničnej trati, nie cez ich
stred a tiež nie naprieč týmito parcelami.
K návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica vyjadrujem nasledovné pripomienky:
21
22
Dobrotová Júlia,
Iliašska cesta 56,
Banská Bystrica
Kvasnová Lucia,
25.06.2010
OVZ108770/2010
25.06.2010
uznesením č.510/2006MsZ zo dňa 30.03.2006.
- neakceptované,
vybudovanie
inžinierskych sietí je
nevyhnutnou
podmienkou pre
urbanizáciu územia;
súčasťou je aj parcela
3691/1 v k.ú. Radvaň.
Presná poloha
inžinierskych sietí a aj
komunikácie bude
upresnená
v podrobnejšej
dokumentácii.
1) akceptované
2) akceptované
3) akceptované
1) akceptované
2) akceptované
3) akceptované
Iliašska cesta 49/a,
Banská Bystrica
23
24
Petra Petrová, Iliašska
cesta 49, Banská
Bystrica
Dobrík Ján. Limbová
21, Banská Bystrica
OVZ108772/2010
25.06.2010
OVZ108775/2010
28.06.2010
OVZ109095/2010
1.
V záväznej časti ÚPD v kapitole Z. 3.2. Regulatívy a zásady priestorového a
funkčného usporiadania časti mesta 02 - Iliaš (číslo urbanistického obvodu 16) žiadam
zmeniť funkčné využitie plochy označenej ako PD 03 - plocha dopravného vybavenia územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami, na plochu bývania zastavanú
rodinnými domami do výšky 2 podlaží.
2. Žiadam, aby doprava v tejto oblasti bola riešená v zmysle schváleného doplnku
XXXII. Etapa - lokalita č. 170 Banská Bystrica Most Iliaš - to znamená nebudovať novú
komunikáciu cez železničnú trať, ale napojiť sa na už jestvujúcu komunikáciu. Pozemky
v tejto lokalite boli už vykúpené v VI. mesiaci 2010.
3. Žiadam, aby elektrické vedenie - náhrada vzdušného vedenia boli v tejto oblasti
vedené po okraji všetkých parciel, nie cez ich stred.
K návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica vyjadrujem nasledovné pripomienky:
1.
V záväznej časti ÚPD v kapitole Z. 3.2. Regulatívy a zásady priestorového a
funkčného usporiadania časti mesta 02 - Iliaš (číslo urbanistického obvodu 16) žiadam
zmeniť funkčné využitie plochy označenej ako PD 03 - plocha dopravného vybavenia územie zastavané dopravnými objektami a zariadeniami, na plochu bývania zastavanú
rodinnými domami do výšky 2 podlaží.
2. Žiadam, aby doprava v tejto oblasti bola riešená v zmysle schváleného doplnku
XXXII. Etapa - lokalita č. 170 Banská Bystrica Most Iliaš - to znamená nebudovať novú
komunikáciu cez železničnú trať, ale napojiť sa na už jestvujúcu komunikáciu. Pozemky
v tejto lokalite boli už vykúpené v VI. mesiaci 2010.
3. Žiadam, aby elektrické vedenie - náhrada vzdušného vedenia boli v tejto oblasti
vedené po okraji všetkých parciel ,nie cez ich stred.
Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o zahrnutie pozemkov kat.ú.Banská Bystrica do
UPD Mesta Banská Bystrica. Ide o pozemky o ktorých som presvedčený ako
spoluvlastník, že spĺňajú náležitosti zmeny účelu na pozemky, ktoré by územným
plánom sa stali pozemkami zastavanými.
- ide o pozemky v kat.ú. Banská Bystrica na založenom LV č.6470, parc.č.KN E
1684/30 o výmere22550 ako orná pôda v kat.ú. Banská Bystrica. Pozemky sú
evidované ev.l. č. 3150, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
Vo veci očakávam predvolanie ku konaniu o doplnku k UPD Mesta Banská Bystrica.
Som presvedčený, že predmetné pozemky budú zahrnuté do UPD Mesta Banská
Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky.
Verím, že územným plánovaním ako nástrojom rozvoja územia B.Bystrice vyrieši
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetných pozemkových
nehnuteľnosti. Doplnením predmetnej UPD sa vyrieši nielen priestorové a funkčné
využívanie územia ale aj sociálne, enviromentálne, ekonomické aj kultúrne požiadavky
mesta Banská Bystrica s podporou bývania obyvateľov ale i vlastných dospievajúcich
detí.
V danom prípade ide o pozemky spĺňajúce uvedené požiadavky a riešenie potrieb
obyvateľov B.Bystrice.
Verím, že moje dôvody budú akceptované a do UPD budú zahrnuté mnou navrhované
pozemkové nehnuteľnosti najmä pre výstavbu rodinných domov.
1) akceptované
2) akceptované
3) akceptované
1) akceptované
2) akceptované
3) akceptované
- neakceptované,
- parc.č. KN 1684/30 je
navrhnutá na urbanizáciu
v etape rozvoja ako
urbanistickej rezervy
vzhľadom k tomu, že
návrh ÚPN mesta na
základe verejného
prerokovania
a pripomienkovania je
spracovaný ako variant
reálneho rozvoja pre
81 450 obyvateľov v roku
2025 s urbanistickou
rezervou pre 100 000
obyvateľov
- na predmetné pozemky
nie je udelený súhlas
Krajského pozemkového
25
Mgr. Gallo Jaroslav
JUDr. Gallová Jana
Uľanská cesta 23
Banská Bystrica
28.06.2010
OVZ109200/2010
Ku konceptu ÚPA BB sme v súlade s § 21 ods. 3 stavebného zákona podali písomné
pripomienky -osobne do podateľne Mesta Banská Bystrica 25.8.2008, ktorých príjem
máme riadne potvrdený podacou pečiatkou. Priložili sme k nim aj dve prílohy ( naše
pripomienky k Urbanistickej štúdii „Uľanka - Banská Bystrica" a stanovisko ŠÔP SR,
Správy NAPANT BB).
Z týchto pripomienok nebol do návrhu ÚPN zapracovaný
-návrh zmenv záväznej časti - pripustenie do stavebnej prelukv ( p.č. 147 a naši, k.ú.
Plánka) vedľa nášho rodinného domu len IBV - rodinných domov s maximálnou
prípustnou výškou l nadzemné podlažie + strešné podlažie (teda takej novej zástavby,
ktorá bude rešpektovať svojou výškou a charakterom jestvujúcu zástavbu )
-návrh zmenv záväznej časti -^vypustenie výstavby bytových domov na území Ulanky a
pripustenie výstavby len rodinných domov s maximálnou prípustnou výškou do 2NP bez strešného podlažia
-návrh zmenv záväznej časti - zachovať ( nerozširovať) pôvodnú hranicu zastavaného
územia v južnej časti Ufanky a výsek z hory a svahu so železnicou - v celom jej
ochrannom pásme určiť ( vrátiť späť)) na využitie ako zeleň s ochrannou a izolačnou
funkciou.
Tieto pripomienky sme podrobne odôvodnili, preto nevidíme dôvod písať znova to isté.
Uvádzame len toľko, že regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia majú byť presné, jednoznačné, každému zrozumiteľné. Inak by bol územný plán
zbytočný, pretože vágny územný plán nikomu neposkytuje žiadnu právnu istotu a dáva
priestor pre účelový výklad v rozhodovacej činnosti stavebných úradov.
Ak tieto pripomienky neboli do návrhu ÚPN BB zapracované len nedopatrením,
žiadame návrh len opraviť. Pokiaľ ich orgán územného plánovania nemienil zohľadniť,
poukazujeme na to, že porušil naše práva - zabudol ich s nami znova prerokovať - čo je
v rozpore s § 21 ods. 9 stavebného zákona a pre dodržanie zákonného postupu pri
obstaraní a prerokovaní nového územného plánu je potrebné vrátiť sa späť do štádia
opätovného prerokovania pripomienok ku konceptu a odtiaľ nanovo pokračovať v
procese obstarávania územného plánu - inak bude jeho prípadné schválenie absolútne
úradu v Banskej Bystrici
na využívanie
poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodárske
použitie.
- vzaté na vedomie
- akceptované,
pozn. upraviť vo
výkrese regulatívov
blok označený
s výškovým
regulatívom 1-3 na blok
PB 02 s výškovým
regulatívom 1-2
- akceptované,
pozn. bytové domy sú
uvažované len v lokalite
bývalej „Chemiky“
- akceptované,
pozn. opraviť stavové
plochy bývania v južnej
časti Uľanky pod
železnicou podľa
hranice intravilánu,
ostatnú plochu zaradiť
do zelene.
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
neplatné ( § 25 ods. 6 stavebného zákona) a v platnosti naďalej zostane doterajší
územný plán.
Obstarávateľ územného plánu je povinný dodržiavať zákonný postup a nesie
zodpovednosť za jeho dodržanie. Nemáme záujem na odďaľovaní schválenia nového
územného plánu, ale svoje práva si obstarávateľom nenecháme porušovať.
V dôsledku obstarávateľom spôsobeného zmätočného právneho stavu nevieme, čo
máme v teraz zverejnenom návrhu ÚPN BB vlastne pripomienkovať. Pre istotu preto
uvádzame, že ak bude návrh opravený - budú do neho zapracované vyššie uvedené
pripomienky ( t.i. ktoré sme podali už ku konceptu), máme jednu ( novú) pripomienku k
návrhu - navrhujeme územie Chemikv v Uľanke určiť na nové využívanie - ako plochy
pre dopravu -parkovisko na odpočinok - povinné prestávky v jazde pre vodičov
medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej a kamiónovej dopravy, lebo bežne stávajú
popri alebo rovno na miestnej ceste v Uľanke, a tiež ako záchytné parkovisko v
havarijných situáciách
- keď je v zimných mesiacoch zakazovaný prejazd týchto vozidiel cez Šturec a
Donovaly, lebo vtedy je tu dopravná situácia neúnosná. Tým sa aspoň zníži
nebezpečná dopravná situácia v Uľanke, ktorej nás mesto Banská Bystrica doposiaľ
vystavuje. V koncepte územného plánu bolo územie Chemiky ponechané na funkčné
využívanie pre výrobu. Až v marci 2010 bolo nadobudnuté do majetku mesta
- t.j. do verejného majetku. Tak ako stačí použiť zdravý rozum k pochopeniu, že napr.
na pomáčanom území pod strmou horou a svahom so železnicou sa stavať nedá (čo
dokážu spôsobiť prívalové dažde a neregulované toky aj na menej rizikovom území
snáď netreba uvádzať), stačí ho použiť k pochopeniu, že pri križovatke hlavných trás
na Šturec a Donovaly, v areáli bývalého závodu na výrobu kyselín, sa bývať nedá
nikomu - a tým skôr najslabšej sociálnej vrstve ľudí. Reálne obývateľné územie Uľanky
je malé a navrhovaných 30 rodinných domov nad futbalovým ihriskom je už na hranici
únosnosti. Sú tu sťažené životné podmienky, prestárle, poruchové inžinierske siete a
zvýšené životné náklady na udržanie slušnej životnej úrovne, lebo za všetkým treba
dochádzať (nie je tu občianske vybavenie ani pre zabezpečovanie nevyhnutných
životných potrieb). Napriek všetkému sa Uľanka snaží neupadať a drží si svoju slušnú
životnú úroveň.
Vysťahovanie akýchkoľvek sociálne odkázaných obyvateľov do Uľanky - Chemiky, by
spôsobilo ich úplný úpadok a to by sa prejavilo v úpadku celej Uľanky - na verejnom
poriadku, na životnom prostredí, na verejnom zdraví atď... Mesto Banská Bystrica by
tým zapríčinilo porušenie našich základných práv na ochranu života, zdravia a nášho
majetku, na zdravé podmienky bývania a priaznivé životné prostredie. My nie sme
majetkom mesta, ani náš dom a pozemky. Poznáme svoje práva a slobody, aj svoje
povinnosti. Povinnosti si plníme a práva a slobody žiadame rešpektovať. Podstatu
zámeny pozemkov mesta v Podlaviciach za Chemiku v Uľanke sme pochopili. Sme
znechutení z ľudí, ktorým svedomie dovolí profitovať ešte aj na najslabších sociálnych
vrstvách ľudí.
Občianska rada časti mesta BB-Uľanka zisťovala, ale majú obyvatelia pripomienky, aby
sa mohli podať naraz. Pomáhali sme ich sumarizovať. Tieto pripomienky k návrhu ÚPN
- neakceptované, vlastník
pozemku požaduje riešiť
pre využitie územia
skladové a predajné
plochy
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
26
Spodniak Dušan,
Sitnianska 6,
B.Bystrica
29.06.2010
OVZ109299/2010
27
Čierny Milan, Lipová 6,
B.Bystrica
29.06.2010
OVZ109471/2010
28
Hatalčík Ján,
29.06.2010
BB { spísané 20.6.2010) podáva p. Peter Magerčiak ( predseda Občianskej rady BBUľanky) a sú v nich uvedené aj niektoré pripomienky od nás dvoch, preto ich znova
neuvádzame. Stotožňujeme sa so všetkými pripomienkami podávanými p.
Magerčiakom a pripájame sa nim.
Parcely 2481/1 a 2481/2 na ul. Tajovského 13452 sú vedené ako záhrada.
Žiadam Mestský úrad Banská Bystrica v pripomienkovom konaní k územnému plánu
mesta o zaradenie týchto parciel do územného plánu mesta s možnosťou povolenia
výstavby polyfunkčnej budovy na podnikateľské účely a to v
1/2 výmery uvedených parciel.
Stavba je zakreslená v geometrickom pláne ktorý prikladám k žiadosti.
Som majiteľom pozemku parcely Č.KN-C 975,976,katastrálne územie Podlavice.
Pozemok susedí s novopostaveným kostolom a je zaradený do územného plánu na
„dotvorenie priestoru Podlavice" s účelom „občianska vybavenosť". Keďže sa jedná o
malý pozemok v tvare „L" a je problematické umiestniť naň prevádzku akéhokoľvek
druhu, žiadam Vás o prehodnotenie územného plánu a vyňatie môjho pozemku z
územia občianskej vybavenosti a zaradenie do obytnej zóny aby pozemok spĺňal
kritéria pre výstavbu rodinného domu. Susedný dom je len prestavaný na krčmu Viecha
a na poschodí poskytuje ubytovanie. Na mieste kostola stáli tiež rodinné domy. Na
pozemku 975 stál rodinný dom ešte v roku 2002, kedy bolo vydané búracie povolenie
na túto stavbu. Nad cestou je obytný dom a druhý je rozostavaný. Predmetom môjho
podnikania sú zámočnícke a vodoinštalatérske práce. Myslím že nie je možné hlučnú remeselnú prevádzku prevádzkovať na tomto pozemku a priestory na moju
podnikateľskú činnosť musím mať prenajaté v priemyselnej zóne. Pokiaľ sa jedná o
možnosť vybudovať priestory pre občiansku vybavenosť a prenajať druhej osobe
myslím že je to nereálna vec nakoľko pre tak malé sídlisko Podlavice a dedinku Skubín
je toho až priveľa. Spomeniem len veľkú Jednotu ktorá vytlačila všetky menšie obchody,
krčiem (3 mám v najbližšom susedstve pozemku 975,Viecha,Skubínska,Anička)je niečo
cez 10, 2 kvetinárstva ,papiernictvo, železiarstvo, farby -laky, kaderníctva, herne,
lekáreň, lekári, výroba kľúčov, predaj ovocia, Tipos, wellness, pneuservis, proste
všetko.
Preto Vás žiadam zapracovať do Územného plánu mesta môj pozemok ako určený pre
výstavbu rodinného domu.
Nesúhlasím s riešením návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica.
- neakceptované,
parcely č.2481/1
a 2481/2 nk.ú. Banská
Bystrica je nutné
rezervovať pre
vybudovanie malého
mestského okruhu
(severnej tangenty
centra) uvažovaného už
v pôvodnom-v súčasnosti
platnom ÚPN
aglomerácie Banská
Bystrica z roku 1976.
Koncepcia z tohto plánu
je prevzatá do nového
ÚPN mesta
- akceptované
pozn. zmenšiť plochu
vybavenosti kód 031 vo
výkrese č.3 podľa
pripojeného nákresu
a odčlenenú časť
priradiť k stávajúcej
zóne nízkopodlažnej
zástavby
Moskovská 8,
B.Bystrica
OVZ109472/2010
a)Žiadam riešiť celú parcelu KN-E 1684/30 v katastrálnom území Banská Bystrica pre
výstavbu rodinných domov.
b)Žiadam riešiť parcely KN-C 1652/2,4 v katastrálnom území Radvaň tak aby plochy
- neakceptované, parcela
KN-E 1684/30 k.ú.
Banská Bystrica je
zaradená do
nízkopodlažnej bytovej
zástavby, ktorej presné
určenie pomeru zástavby
nízkopodlažných
bytových domov
a rodinných domov bude
predmetom zonálneho
plánu. V ÚPN mesta je
určený princíp zástavby,
ktorý vyplýva zo širších
urbanistických zámerov
priestorového stvárnenia
Bánoša, ktorý
v diaľkových pohľadoch
musí vyznieť
predovšetkým ako
mestská štruktúra
s navrhnutou
kompozičnou osou
prechádzajúcou vrcholom
Navrhované urbanistické
riešenie je zaradené do
etapy urbanistickej
rezervy a teda nemá
záväzný charakter.
Plochy, v ktorých sa
predmetná parcela
nachádza boli zaradené
do urbanistickej rezervy
na základe pripomienok
a požiadaviek, ktoré
vyplynuli z verejného
prerokovania
a pripomienkovania
variantu konceptu ÚPN
mesta, nakoľko bol
vybraný reálny variant
rozvoja.
- neakceptované,
riešené ako zeleň boli zahrnuté do funkčnej plochy bývania.
29
30
Ňáčiková Mária,
Sládkovičova 38,
B.Bystrica
Ing. Riečan Milan,
Moskovská 29,
B.Bystrica
29.06.2010
OVZ109485/2010
29.06.2010
OVZ109506/2010
31
Ing.Belko Dominik,
JUDr. Zora Belková,
Ametystová 14,
B.Bystrica
29.06.2010
OVZ109548/2010
32
Ing. Kajsová Alena,
Zvolenská cesta 33, B.
Bystrica
29.06.2010
OVZ109652/2010
Dňa 22.7.2008 som sa na ÚHA mesta Banská Bystrica zúčastnila v zasadačke č.150
prerokovania našich pripomienok „Zmeny a doplnky územných lokalít B4,B5 Pršianska
terasa Banská Bystrica "
Žiadam Vás písomne potvrdiť, že v územnom pláne mesta Banská Bystrica z roku 2010
je splnená podmienka, že navrhované inžinierske siete vrátane komunikácie v rozhraní
lokalít B4 a B5 sú zaradené medzi verejnoprospešné stavby, tak ako to bolo
prerokované 22.7.2008.
Bez tohto potvrdenia a splnenia predmetnej podmienky /viď zápis z 22.7.20008 - záver /
nesúhlasím s navrhovaným územným plánom mesta Banská Bystrica.
Dňa 22.7.2008 som sa zúčastnil na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica,
zasadačka číslo 150, prerokovania pripomienok Zmeny a doplnky územných lokalít B4
a B5 ÚPN Z Pršianska terasa. Žiadam vás písomne potvrdiť, že v Územnom pláne
mesta Banská Bystrica rok 2010 je splnená podmienka, že navrhované inžinierske siete
vrátane komunikácie vedenej v rozhraní lokalít B4, B5 budú zaradené medzi
verejnoprospešné stavby, tak ako to bolo prerokované dňa 22.7.2008 ÚHA mesta
Banská Bystrica, (viď zápis z prerokovania pripomienok, príloha č. 1)
Bez potvrdenia splnenia predmetnej podmienky vyjadrujem nesúhlas s Územným
plánom mesta Banská Bystrica. Vaše vyjadrenie žiadam do 20.7.2010.
Vlastníci nehnuteľností zapísaných v kat. území Banská Bystrica na LV 23 – č.p. „C“
3383 (lokalita Trosky) týmto podávame pripomienky k návrhu ÚPN M BB, v ktorom je
rozpor s územným plánom zóny, v ktorom je schválená na p.č. 3383 podlažnosť 15, ,
avšak v návrhu územného plánu plánu vo výkrese regulatívov je podlažnosť 6. Uvedený
rozpor žiadame odstrániť tak, že aj v novom ÚPN M BB bude schválená podlažnosť15.
V súlade § 22 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov podávame pripomienku k funkčnému využitiu
územia na parcele: KN E č. 596/4 k. ú. Radvaň, LV č. 6220 (v urbanistickom obvode
„Iliaš 16"). Na uvedenej parcele žiadame o zmenu funkčnej plochy z „ŠPORTOVOREKREAČNÉ VYBAVENIE - ÚZEMIE SO ŠPORTOVO-REKREAČNÝMI PLOCHAMI A
ZARIADENIAMI" na „AGROTURISTICKÉ VYBAVENIE - ÚZEMIE ZASTAVANÉ
OBJEKTMI A ZARIADENIAMI AGROTURIZMU", nakoľko v najbližších rokoch by sme
chceli využívať túto parcelu práve na agroturistické účely.
V prípade akýkoľvek otázok, nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese:
alenakaisova(a),gmail.com.
parcelou KN-C 1652/2,4
k.ú. Radvaň prechádza
trasa plynovodu ako aj
jeho ochranné pásmo
- vzaté na vedomie
- akceptované, uvedené
stavby v lokalite B4, B5
sú zaradené medzi
verejnoprospešné stavby
- neakceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované, uvedené
stavby v lokalite B4, B5
sú zaradené medzi
verejnoprospešné stavby
- neakceptované
- akceptované
pozn. na parcelách KNC 3382 a 3383 k.ú.
Banská bystrica
opraviť regulatív na 515 p v zmysle
schválenej zmeny časť
Hušták-Belveder ÚPN
CMZ BB
- akceptované
pozn. opraviť
dokumentáciu ÚPN
mesta:
- v textovej časti ČM
Iliaš, návrh + návrh záv.
časti
- v grafickej
dokumentácii podľa
priloženej situácie
33
Kováčik Pavol,
Bakossova 56,
B.Bystrica
29.06.2010
OVZ109657/2010
34
Slivková Magdaléna,
Golianova 9, B.Bystrica
30.06.2010
OVZ109744/2010
35
Ing. Oravec Roden,
Lazovná 56, B.Bystrica
30.06.2010
OVZ110073/2010
Dňa 22. 07.2008 sme sa zúčastnili na Útvare hlavného architekta mesta Banská
Bystrica v zasadačke č. 150 prerokovania našich pripomienok Zmien a doplnkov ÚP
Pršianska Terasa Banská Bystrica/ lokalita B4 a B5/ ako majitelia susediacich
pozemkov.
Žiadame Vás, aby ste nám písomne potvrdili, že v Územnom pláne mesta Banská
Bystrica 2010 je splnená PODMIENKA, a to že „ navrhované inžinierske siete
vrátane komunikácie zriadené v rozhraní lokalít B4 a B5 sú zaradené medzi
vereino - prospešné stavby „ tak ako to bolo prerokované na zasadnutí 22. 07. 2008.
Bez tohto písomného potvrdenia splnenia našej podmienky/ viď zápis z 22.07.2008/
nesúhlasím s navrhnutým územným plánom mesta Banská Bystrica 2010.
Vaše vyjadrenie očakávam do 15.07.2010
2
Parcelu 2319/3, LV 3584, o rozlohe 7500 m na katastrálnom území Banská Bystrica,
požadujeme zaradiť medzi parcely pre využitie na IBV (individuálnu bytovú výstavbu).
Žiadam o opätovné prehodnotenie a následnú zmenu Návrhu ÚPD s cieľom rozšírenia
územia plánovaného na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v oblasti Graniar o územie
(pozemky) zadefinované ako orná pôda podľa LV č. 6850 parcelné číslo 1724 v
katastrálnom území Banská Bystrica.
- prepojiť agroturistické
centrum a areál
rekreácie a športu na
peší systém Urpína
v južnom smere
- PD vyznačiť ako
stavovú plochu
- vzaté na vedomie
- akceptované, uvedené
stavby v lokalite B4, B5
sú zaradené medzi
verejnoprospešné stavby
- neakceptované
- neakceptované,
parcela 2319/3 k.ú.
Banská Bystrica je
súčasťou okružného
koridoru elektrických
liniek VN. Zastavateľnosť
územia je v tomto
prípade jednoznačne
vylúčená.
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
36
MUDR, Cipciarová
Diana
Moštenica 102
30.06.2010
OVZ110072/2010
Pozemky sa v súčasnosti nachádzajú mimo zastavaného územia obce, avšak ako
vlastník pozemku plánujem jeho využitie pre stavbu rodinného domu. V terajšej verzii
územného plánu sa počíta s ich využitím len pre oddychovú zónu, pričom v ich blízkosti
je podľa schvaľovaného územného plánu potvrdená IBV, na ktorú by sa dalo nadviazať
a vytvoriť tak kompaktnú obytnú zónu s plánovanou obslužnou komunikáciou. Na
takomto riešení sa zhodli všetci mne známi vlastníci dotknutých pozemkov.
Ako majiteľ aj iných pozemkov v tejto lokalite som dal súhlas pre Mesto Banská Bystrica
s ich využitím počas výstavby príjazdovej komunikácie, preto verím, že sa moja žiadosť
stretne s ústretovým prístupom zo strany mesta a že bude kladne vybavená.
Som podielovou spoluvlastníckou nehnuteľnosti katastrálneho územia Banská Bystrica
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v
mestskej časti Graniar
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa
tento pozemok nachádza, parková úprava. Vzhľadom na skutočnosť, že na susediacej
parcele je plánovaná IBV, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu mesta
Banská Bystrica tak, aby aj na vyššie uvedenej parcele bolo možné v budúcnosti
uvažovať s IBV.
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
37
Blahová Danica,
Moskovská 24,
B.Bystrica
30.06.2010
OVZ110070/2010
Ako podielová spoluvlastnícka pozemku zapísaného do katastrálneho územia Banská
Bystrica na LV č. 6850 parcely registra „E" , pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306
m2. v mestskej časti Graniar sa na vás obraciam so žiadosťou o prehodnotenie Návrhu
územného plánu a jeho zmenu tak, aby bolo aj na vyššie uvedenej parcele možné
plánovať individuálnu rodinnú výstavbu.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa
tento pozemok nachádza zatiaľ len parková úprava. Vzhľadom na to, že na susediacej
parcele je plánovaná IBV, verím, že bude možné vyhovieť tejto mojej žiadosti o zmenu,
resp. dopracovanie územného plánu mesta Banská Bystrica v prospech budúceho
rozšírenia oblasti IBV.
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
38
Mgr. Rybár Miroslav,
Nad Plážou 32,
B.Bystrica
30.06.2010
OVZ110011/2010
Touto cestou predostieram nasledovnú pripomienku ku konceptu UPN mesta Banská
Bystrica:
V lokalite kde bývam (Belveder) je za zástavbou rodinných domov, smerom na
Obchodnú akadémiu Tajovského ul., plánovaná zástavba značená ako PZ03 =
polyfunkčné domy s výškou nad 4 NP. Žiadam, aby v tomto území ako alternatívne
riešenie bolo prípustné aj PZ04 (rodinné domy a bytové domy do 4 podlaží).
Nakoľko sa jedná o súvislé pokračovanie ulice so 6 samostatne stojacími rodinnými
domami, považujem za prípustné, že takáto ulica môže v prípade záujmu a potreby
investorov pokračovať aj rodinnými domami (ba priam by to bolo oveľa estetickejšie aj
humánnejšie v takomto prostredí).
39
Cavar Michal,
Stromová 30,
B.Bystrica
30.06.2010
OVZ109957/2010
Žiadam o zmenu funkčného využitia parcely 2873 k.ú. Radvaň, ktorej som vlastníkom.
V pripravovanom Územnom pláne mesta Banská Bystrica je uvažované funkčné
využitie zeleň. Mám záujem na predmetnej parcele postaviť dva rodinné domy pre svoju
potrebu a potrebu mojej rodiny. Parcela má rozlohu 2365 m2 a predpokladaná
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- neakceptované, lokalita
Belveder je súčasťou
územia CMZ Banská
Bystrica. V pôvodnej
koncepcii ÚPN CMZ
Banská Bystrica-zmeny
a doplnky časť Trosky
z roku 1996 bolo
uvažované s lokalizáciou
rod.domov chrakteru
mestských víl v zóne Nad
plážovým kúpaliskom.
Realizované domy v tejto
zóne v urbanistickom
a architektonickom
prejave nespĺňajú kritéria
funkčno-priestorového
významu a polohovosti.
Tieto domy skôr by mali
byť realizované
v okrajových zónach
zastavaných rodinnými
domami. Z tohto dôvodu
je prijateľnejšou
koncepciou pre ÚPN
mesta riešenie z ÚPN
CMZ Banská bystrica,
Zmeny časť HuštákBelveder z roku 2005,
v rámci ktorých je
uvažované pokračovať
v smere
severozápadnom od
stávajúcich rod.domov
zástavbou polyfunkčnými
domami 5 P.
- neakceptované,
parc.č.KN-C 2879 k.ú.
Radvaň je situovaná
v území biokoridoru
zastavaná plocha by tvorila cca 400 m2. To znamená, že cca 2000 m2 by zostala
zelená plocha užívaná ako pôvodne - záhrada, ovocný sad.
40
Schaalová Soňa,
Černyševského 37,
Bratislava
01.07.2010
OVZ110163/2010
Na základe výzvy uverejnenej dňa 02.06.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
podávam nasledovné vyjadrenie k Návrhu ÚPD.
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Banská Bystrica
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2 pod pór. č. 13 v 2/8 podiele a vlastníkom
nehnuteľnosti spolu s manželom Ing. Schaalom Petrom v katastrálnom území Banská
Bystrica zapísanej na LV č. 6492 parcely registra E evidované na mape určeného
operátu pare. č. 1492 ako susednej parcely 1724. Predmetná nehnuteľnosť sa
nachádza v mestskej časti Graniar.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza, ZELEŇ - PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY. Vzhľadom na
skutočnosť, že na predmetnej nehnuteľnosti plánujem v blízkej budúcnosti začať s
výstavbou rodinného domu, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu
mesta Banská Bystrica tak, aby bolo možné toto územie využiť na individuálnu bytovú
miestneho významu
Malachovská Dolina
v kontakte na
Malachovský potok, ktorý
tvorí severozápadnú
hranicu pozemku
predmetnej parcely
a teda tvorí aj inudačné
územie tohto potoka.
Z tohto dôvodu zmena
funkčného využitia
parcely je neakceptovaná
pozn.
-vyznačiť nezastavateľné
územie pozemku p. Báťu
a suseda na funkčné
využitie biokoridoru
a rešpektovanie
inundačného územia
- upraviť plochu parcely
nad prepojovacou
komunikáciou Stupy –
Pršianska terasa,
juhovýchodne
orientovanej tak, že
vypustiť posledné
3parcely z funkčného
využitia pre bývanie na
zeleň
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
výstavbu.
41
Ing. Tomová Ľubica
Jasovská 41,
Bratislava
01.07.2010
OVZ110165/2010
Dňa 2. júna 2010 bol na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica zverejnený Návrh ÚPD
mesta Banská Bystrica. Na základe predmetnej informácie dávam ako podielový
spolumajiteľ jednej z nehnuteľností nasledovné vyjadrenie k návrhu ÚPD mesta Banská
Bystrica.
Nehnuteľnosť, ktorej som podielovou spolumajiteľkou v čiastke 1/32, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Banská Bystrica, evidovanej na LV č. 6850 pod parcelným č.
2
1724 ako orná pôda vo výmere 8306 m , má podľa Návrhu ÚPD mesta Banská Bystrica
slúžiť ako „zeleň - sadové a parkové úpravy, resp. cesty". Predmetná nehnuteľnosť sa
nachádza v časti Graniar, v súčasnosti evidovaná ako pozemok, ktorý je umiestnený
mimo zastavaného územia obce. Nakoľko v blízkosti nehnuteľnosti je schválená
individuálna bytová výstavba, žiadam o prehodnotenie stanoviska Návrhu ÚPD mesta
Banská Bystrica a zmenu územného plánu Banská Bystrica tak, aby predmetná
nehnuteľnosť mohla byť využitá na individuálnu bytovú výstavbu. O výstavbu majú
záujem viacerí podieloví spolumajitelia.
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
42
Mgr. Belanová Mária,
Ševčenkova 20,
Bratislava
01.07.2010
OVZ110172/2010
Ako podielový spoluvlastník (1/32 podielu) nehnuteľnosti v katastrálnom území Banská
Bystrica, mestská časť Graniar, zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované
2
na mape určeného operátu parcelné, č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m žiadam o
prehodnotenie zverejneného návrhu ÚPD a jeho prípadné dopracovanie v zmysle
rozšírenia územia plánovaného na individuálnu bytovú výstavbu aj na územie na
ktorom sa vyššie spomínaná nehnuteľnosť nachádza.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza sú sadové a parkové úpravy, ale v ich blízkosti je potvrdená
individuálna bytová výstavba.
Na riešení návrhu žiadosti o rozšírenie individuálnej bytovej výstavby aj na
nehnuteľnosť zapísanej na LV č. 6850 sa dohodli vlastníci uvedenej nehnuteľnosti.
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
43
44
Kollárová Mária,
Spojová 2, B.Bystrica
Budinská Anna,
Pršianska cesta 12,
B.Bystrica
Ing. Čema Marián,
Oremburská 8,
B.Bystrica
01.07.2010
OVZ110276/2010
01.07.2010
OVZ110279/2010
V zmysle VZN č. 43 o DTM požadujeme odovzdať koordinačnú situáciu v
digitálnom tvare. našej žiadosti zo dňa 22.10.2008 Vás žiadame o opätovné riešenie
problematiky so zaradením našich pozemkov p.č. KN C 52,53,54/2,57,700/2 k.ú.
Kremnička do zastavaného územia .
Žiadame určiť pietnu zónu od vojnového hrobu, náhradu za p.č. KN C 52 o výmere
2
2051m LV 652 k.ú. Kremnička, ktorá je na našom liste vlastníctva. Je to pozostatok
protitankovej prekážky, terénny stupeň porastený prestárlymi drevinami a krovím.
Pietnu zónu sme vytvorili vlastne podľa pokynov Mesta B.Bystrica pri zriaďovaní
a povolení oplotenia pozemku p.č. KN C 53. Drevený plot bol v tesnej blízkosti
vysadený smrekovými sadenicami po celom obvode v dĺžke cca 160 m na naše
náklady. Živý plot v súčasnosti dosahuje výšku 4 m a vytvára prírodnú bariéru k okoliu
pamätníka obetiam fašizmu s okolím.
Podotýkame aby ste vzali na vedomie, že za udalosti ktoré sa odohrali na sklonku II.
svetovej vojny nemôžeme. Je smutné, že sa odohrali práve na našich pozemkoch.
Zároveň je však smutné, že 65 rokov od skončenia II. svetovej vojny sme sa stali
rukojemníkmi týchto udalostí. Čo sme ako rodina komu spôsobili, že máme znášať túto
ťarchu. Pokiaľ naši susedia v stavebnej lokalite „Zhora vyšného potoka“ bez problémov,
výhodne predali svoje pozemky záujemcom, my sme a máme byť úplne obmedzení
v nakladaní so svojím majetkom ako aj jeho cenovým zaradením.
Podľa informácií a jednaní s vedomím Múzea SNP v B.Bystrici vo veci odkúpenia
našich pozemkov v záujme plánovanej výstavby Múzea holokaustu, Mesto Banská
Bystrica B.Bystrica ako aj Útvar hlavného architekta mesta B.Bystrica sú oboznámený
s týmto zámerom. Pýtame sa preto, aké sú Vaše parametre posudzovania zelenej zóny
, do ktorej majú byť naše pozemky zahrnuté.
Na základe uvedeného žiadame znovu o objektívne posúdenie všetkých okolností
a zaradenie parciel KN C 54/2, 700/2, 52, 53, 57 k.ú. Kremnička do zastavanej zóny.
Dole podpísaný Ing. Marián Čema, predseda petičného výboru, týmto nesúhlasím s
riešením Návrhu Územnému plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou
výstavbou v lokalite nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov ÚPN
Banská Bystrica č. XXXVII (lokalita 184 - IBV Moskovská ulica). Svoj nesúhlas
odôvodňujeme tým, že predmetný návrh investičnej výstavby:
1) Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
Ako i časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene ... Po obvode sídla, najmä v
priestoroch obytných sídlisk j e nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo s
komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
- navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
- vzaté na vedomie
- akceptované na plochu
vybavenosti
- neakceptované,
1)priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
sídlom Fončorda ( oblasť ul. Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
2) Má v úmysle pripraviť občanov Fončordy o jedno najviac využívané miesto pre
rodinnú rekreáciu ako aj športové vyžitie obyvateľov priľahlých blokov ale aj ostatnej
Fončordy- tj. o značnú časť plánovaného Areálu zdravia.
3) Celá lokalita určená pre zástavbu je momentálne najfrekventovanejšie využívanou
prímestskou rekreačnou oblasťou a nemá adekvátnu náhradu, nakoľko aj alternatívny
prístup k Areálu zdravia pozdĺž potoka Udurná je vo veľmi zlom stave (podmytý chodník
s hlbokými eróznymi ryhami, nánosy blata, stojatá voda v telese chodníka. Lokalita
potoka Udurná je preto obyvateľmi minimálne využívaná zo spomenutých dôvodov.
4) Treba mať na zreteli, že miestna časť Fončorda nemá v zastavanej časti ani park či
lesopark, čo sa doteraz kompenzovalo práve bezprostredným kontaktom bytoviek s
prírodnými a poloprírodnými ekosystémami. Rozširovaním výstavby by sa kontakt
obyvateľov sídliskovej časti Fončorda vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti sťažil, ba
pre mnohých občanov až znemožnil (občania s handicapom, občania s malými deťmi a
starší občania).
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
2) neakceptované,
navrhované riešenie
pripomienkovaného
priestoru v ÚPN mesta
zohľadňuje dané
územnotechnické
a vlastnícke vzťahy
v území, na základe
ktorých je navrhnutá
koncepcia komplexného
dotvorenia rekreačnošportovej zóny
s predpokladom
rozvíjania rekreačnošportových, relaxačných,
oddychových a náučných
aktivít okolo potoka
Udurná pri využití jeho
potenciálu a s priamym
nadviazaním týchto
aktivít na priestory
navrhovanej krajskej
botanickej záhrady
a lesného parku.
3) neakceptované,
z dôvodov uvedených
v bode 2)
4) neakceptované,
priestorové situovanie
rekreačných, športových
a parkových aktivít
s priamym napojením na
zastavanú časť sídliska
Fončorda je v optimálnej
vzdialenosti a dobrej
priestorovej nadväznosti.
pozn. doplniť do
45
Paulenka Jozef,
Bernolákova 37,
B.Bystrica
01.07.2010
OVZ110363/2010
46
Mgr. Majer Ján,
Kráľovohoľská 13,
B.Bystrica
01.07.2010
OVZ110366/201
Nakoľko táto pekná lokalita Banskej Bystrice nie je zaťažená hlukom a znečisteným
ovzduším, navrhujem v tejto lokalite, vybudovať integrovaný rekreačný, oddychový,
športový komplex, ktorý by slúžil nie len obyvateľom Fončordy, ale celej Banskej
Bystrice.
Touto cestou Vás žiadam o opätovné schválenie pripomienky k územnému plánu mesta
Banská Bystrica. Jedná sa o začlenenie pozemkov parciel č. 1121, 1122, 1120,
1119/2, 1118/2 v katastrálnom území Kostiviarska v Banskej Bystrici do intravilánu
mesta a zaplánovanie výstavby štyroch rodinných domov na týchto parcelách.
Touto cestou Vás žiadam schválenie pripomienky k územnému plánu mesta Banská
Bystrica. Jedná sa o zaplánovanie prístupovej cesty ku chate pod Suchým vrchom
(Areál zdravia) v lokalite Fončorda. Súčasná komunikácia je v zlom stave bez úrdžby.
grafickej dokumentácie
ďaľšie pešie prepojenia
- neakceptované
z dôvodov uvedených
v bode 2)
- neakceptované,
navrhovanie ďaľších
nových priestorov na
urbanizáciu je nežiadúce
z dôvodov:
- v návrhu ÚPN mesta je
dostatočné množstvo
disponibilných priestorov
pre rozvoj funkcie
bývania, ktoré sú
nadviazané na okolitú
zástavbu a infraštruktúru
mesta; prevažná časť
týchto priestorov je
rozostavaná
- v koncepcii rozvoja
mesta je uvažované aj
s urbanistickou rezervou,
ktorá vytvára ďaľšie
možnosti lokalizovania
funkcii mesta a teda aj
bývania. Z hľadiska
priestorového, lokality
urbanistickej rezervy
priamo nadväzujú na
navrhované
urbanizované územia
- požadovaná lokalita na
zástavbu sa nachádza
v priestorovom
a krajinársky
exponovanom území,
ktoré je žiadúce zachovať
v prírodnom charaktere.
- akceptované
47
48
Kajsová Monika,
Ing.Kajsa Peter,
Zvolenská cesta 33,
Banská Bystrica
Hančinská Elena,
Kalinčiakova 11,
Banská Bystrica
01.07.2010
OVZ110392
01.07.2010
OVZ110426/2010
Lokalita je určená k oddychu a rekreačným športom (pešia turistika, cykloturistika,
lyžovanie). Bez starostlivosti mesta je táto komunikácia bahnitá a často neschodná pre
starších občanov a mamičky s deťmi.
Dňa 22. 07. 2008 sme sa zúčastnili na Útvare hlavného architekta meste Banská
Bystrica v zasadačke č. 150 prerokovania našich pripomienok Zmien a doplnkov ÚP
Pršianska Terasa Banská Bystrica (lokalite B4 a B5) ako majitelia susediacich
pozemkov.
Žiadame Vás, aby ste nám písomne potvrdili, že v Územnom pláne meste Banská
Bystrica je splnená podmienka, že „navrhované inžinierske siete vrátane
komunikácie zriadené v rozhraní lokalít B4 a B5 sú zaradené medzi verejnoprospešné stavby ", tak ako to bolo prerokované na zasadnutí 22. 07. 2008 (viď zápis
z 22.07.2008).
V opačnom prípade nesúhlasíme s návrhom územného plánu meste Banská Bystrica
a v súlade § 22 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov podávanie k nemu pripomienku, aby
navrhované inžinierske siete vrátane komunikácie zriadené v rozhraní lokalít B4 a
B5 boli zaradené medzi verejno-prospešné stavby.
Na základe výzvy uverejnenej dňa 2.6.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
žiadam o prehodnotenie „Návrhu ÚPD" a to v zmysle rozšírenia územia plánovaného
na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v mestskej časti Graniar o územie (pozemky)
zadefinovane ako „orná pôda“ podľa LV c. 6850 parcelné číslo 1724 v katastrálnom
území Banská Bystrica kde som jednou z podielových spoluvlastníkov. Pozemky sa
dnes nachádzajú mimo zastavaného územia obce a v „novom územnom pláne" sa
počíta s ich funkčným využitím ako sadových, lesoparkových oblastí. V ich blízkosti - aj
podľa schvaľovaného územného plánu je potvrdená IBV.
- vzaté na vedomie
- akceptované, uvedené
stavby v lokalite B4, B5
sú zaradené medzi
verejnoprospešné stavby
- neakceptované
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
49
Chromek Ján, Jakub č.
60, 974 01 Banská
Bystrica
02.07.2010
OVZ110641/2010
1305/2010
ÚHA
50
Kvasnička Karol,
Kvasničková Darina
Brezová 14
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110675/2010
51
Ing. Skokanová Lucia,
THK 1, B.Bystrica
02.07.2010
OVZ110672/2010
Na vyššie uvedenom riešení (žiadosť o IBV) sa zhodli vlastníci uvedených pozemkov.
Na základe súhlasného stanoviska vlastníka pozemku - Rímskokatolícka cirkev (farnosť
2
Uľanka), 97400 Banská Bystrica, parc.č. 621/1 ("E" 2-293/2) o výmere 3753 m - orná
pôda v k.ú.: Kostiviarska, vedeného na LV č. 1295 Správou katastra Banská Bystrica o odpredaj pozemkov a v zmysle vypracovaného odčleňovacieho GP, ktorým sa delí
2
2
pozemok na pare. č.621/12 o výmere 730 m a na parc.č.621/13 o výmere 730 m ,
podávam pripomienku na zmenu pozemku ku konceptu ÚP mesta Banská Bystrica v
m.č. Jakub, v ktorom je predmetný pozemok vedený ako plocha s budúcim využitím
"zeleň - plochy cintorínov a pohrebísk" pre obec Jakub.
V zmysle vyjadrenia vlastníka pozemku, žiadam Vás o vykonanie zmeny v ÚPD mesta
Banská Bystrica, m.č. Jakub a o vyčlenenie horeuvedeného pozemku z plochy pre
cintorín na "pozemok stavebný", nakoľko vlastník súhlasí s odpredajom predmetného
pozemku, čím deklaruje že nebude potrebovať pozemok pre účely jeho d'aľšieho
využitia (viď v prílohe).
Z uvedeného dôvodu a môjho záujmu o kúpu inkriminovaného pozemku za účelom
výstavby rodinného domu, Vás preto žiadam o vykonanie zmeny v ÚPD.
Za porozumenie, kladné vybavenie a zapracovanie mojej pripomienky do ÚP mesta
Banská Bystrica, Vám vopred ďakujem.
Dolu podpísaní Karol Kvasnička a Darina Kvasničková, bytom Brezová 14, 974 05
Banská Bystrica na základe dostupných informácii k návrhu Územného plánu mesta
Banská Bystrica dávame k predmetnému návrhu územného plánu nasledujúce
stanovisko: - nesúhlasíme s umiestnením akýchkoľvek stavieb s výnimkou už stojacich
stavieb na pozemkoch par. číslo 160 a 161 k.ú Kremnička a ani prepoj ovacej
komunikácii medzi susednými ulicami.
1.Zapracovať do Územného plánu nasledovné dokumenty:
-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica,
- materiál „Významné plochy zelene"
2.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN žiadame zmeniť návrh
funkčného využitia územia PB 01, PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývanie - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 NP
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
- vzaté na vedomie
- neakceptované, parc.č.
621/1 k.ú. Kostiviarska sa
nachádza v ochrannom
pásme cintorína, podľa
zákona č.470/2005 §16,
odst.8 – zákaz
povoľovania
a umiestňovania budov
na pozemkoch v 50 m
ochrannom pásme
pohrebiska s účinnosťou
od 1.11.2005
pozn. zvážiť možnosť
rozšírenia cintorína na
severnej strane
- akceptované
1) akceptované
2) neakceptované,
navrhnuté forma
zástavby v ÚPN mesta
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanou v roku 2002
3.Žiadame zosúladiť ÚPN s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - Územný
plán VÚC Banskobystrický kraj
4.Žiadame dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene l. a II. stupňa ako
intaktnú zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene
definovať v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby.
5.Obdobne ako Mestský park, Park Radvanských, Park pri Pamätníku SNP, Park
Jozefa Dekréta Matejovie v Národnej ulici, aj všetky ďalšie parky a parčíky
definované v dokumente Významné plochy zelene žiadame ustanoviť na plnenie
funkcie rozhodnutím o využití územia podľa § 39 ods. 3 písm. b zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Zachovať v
dnešnej rozlohe Mestský park a parky Radvanských, J.D. Matejovie, pri Pamätníku
SNP (bez výstavby „Hotela SNP"), pod Pamätníkom SNP, pred Mestským
úradom, pred Hungáriou, L. Novomeského i ďalšie parčíky v Centrálnej mestskej zóne
(ďalej len „CMZ").
Do pomeru výmery zelene na obyvateľa nezapočítavať Lesopark Urpín.
6.Regulatívy a limity doplniť vo vzťahu k zachovaniu, zveľaďovaniu a ochrane plôch
zelene nasledovne:
dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny, dodržiavať zásady
Európskeho dohovoru o krajine,
- dodržiavať zásady starostlivosti a ochrany plôch zelene,
- zabezpečiť trvalé a optimálne funkčné využitie a obnovu plôch zelene,
- podporovať trvalý a optimálny rast a vývin priestorových prvkov a útvarov zelene.
7.Dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do záväznej
časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou ochrany prírody
a krajiny a plôch s rekreačno-športovo-oddychovou funkciou. Medzi intaktné plochy
zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov.
MŽP SR pod názvom
„štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
3) akceptované
4) akceptované,
vyznačenie VPZ, ktorých
plocha je zobraziteľná
v mierke spracovania
ÚPN mesta 1:10 000
(zobraziteľné sú
prevažne len VPN
I.stupňa) VPZ budú
definované ako
verejnoprospešné stavby
5) neakceptované,
prvým krokom musí byť
uplatnenie zákona
237/200 § 39b, na
základe ktorého môžu
byť parky a parčíky
pomenované a až potom
sa môžu vyhlásiť za park
- akceptované
6) neakceptované,
uvedené regulatívy
svojím charakterom
nezodpovedajú
regulatívom, ktoré by
mali byť zakotvené ÚPN
mesta. Sú uvedené
v dokumente „Zásady
vykonávania sadovníckej
a krajinárskej činnosti na
území mesta Banská
Bystrica
7) neakceptované,
požiadavku nie je možné
v plnej miere akceptovať,
nakoľko všetky plochy
nie sú zobraziteľné
v mierke spracovania
8.Pri riešení organizácie dopravy rovnomerne a vyvážene zohľadniť popri
automobilovej doprave železničnú dopravu, cyklotrasy, pešie trasy.
9.Prioritne doriešiť návrh systému mestskej hromadnej dopravy a odstavné plochy,
statickú dopravu na okraji Pamiatkovej rezervácie (ďalej len „PR") a Ochranného pásma
pamiatkovej rezervácie (ďalej len „OPPR").
10. Zachovať v súčasnej výmere funkciu prírodnej a parkovo upravenej plošnej a
líniovej zelene v nasledovných lokalitách:
- na ulici THK (bez plánovanej stavby THK 100),
-na svahu pod Starohorskou ulicou (medzi Starohorskou a Rudohorskou) s doplnkovou
funkciou pre rekreačno-oddychové a športovo-rekreačné plochy a zariadenia,
- na ulici Kráľovohoľskej (lokalita navrhovaného polyfunkčného domu),
- na ulici Rudohorskej pri Poliklinike a pri občianskej vybavenosti pod
Sitnianskou ulicou s riešením statickej dopravy podzemnými parkoviskami,
- v parku pod Pamätníkom SNP,
- na Urpíne.
11. Zastaviť ďalšie zahusťovanie zástavby v CMZ v zmysle dodržania „osobitného
dôrazu a citlivosti v procese rekonštrukcie a dostavby historických priestorov mesta z
pohľadu aplikácie urbanistického merítka":
- zapracovať do Regulatívov a limitov zákaz výstavby výškových budov v kontakte s
ÚPN mesta. Vaše
požiadavky sú však
akceptované v textovej
záväznej časti 3.2.1,
2.2.2.3
8) akceptované
9) akceptované
10) neakceptované
neakceptované lokality:
- na ul THK pri
prerokovaní bolo
dohodnuté, že z hľadiska
urbanistického dotvorenia
ul. THK je žiadúce
uvažovať s dostavbou
primeraného merítka
stavby (4.NP)
-na svahu pod
Starohorskou ulicou
dohodnuté s občianskymi
aktivistami sídliska RS II
rozsahúniovej zástavby
pozdĺž Rudohorskej ulice
(3NP)
-na ulici Kráľovoholskejvybavenosťvybavenosť+parking
garáž
- na ulici Rudohorskej
a Sitnianskej je žiadúce
hlavnú kompozičnú os
ďalej zmestotvorniť
akceptované lokality:
- v parku pod
pamätníkom SNP
- na Urpíne
11) neakceptované,
územie CMZ obsahuje
okrem pamiatkovej
rezervácie Banská
MPR a s OPMPR,
- určiť výškovú niveletu stavieb v historických priestoroch mesta na maximálne 4
podlažia (resp. 4.+S),
- prioritne zachovať verejné priestranstvá s drobnou architektúrou a zeleňou.
12. V Návrhu nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už
dobudovaných sídliskách a ich častiach. V Regulatívoch a limitoch tu stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších
trás, verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým
vplyvom na životné prostredie.
13. V Záväznej časti určiť povinnosť majiteľov pozemkov a investorov prerokovať
investičné zámery na Mestskom úrade vo vzťahu k posúdeniu súladu zámeru s
platným územným plánom ešte pred disponovaním s pozemkami.
14. Dôsledne zapracovať Súborné stanovisko mesta ku Konceptu ÚPN schválené
Mestským zastupiteľstvom s doplnkami.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
15.Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
Bystrica a jej ochranné
ho pásma aj územia, kde
je žiadúce na základe
stávajúcich funkčnopriestorových pomerov
územia ich urbánne
dotvoriť. V území PR
Banská Bystrica platia
v zmysle zákona
č.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu
zásady ochrany, obnovy
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
vypracované
doc.Ing.arch. Jarou
Lalkovou, PhD
a kolektívom v roku 2004
a pre územie ochranného
pásma budú platiť
vypracované zásady po
odstránení procesných
chýb
12) akceptované,
pozn. s výnimkou
prelúk na uličných
prelukách
13) akceptované
14) akceptované
15) neakceptované, na
prestavbu bývalého
nákupného centra „Úsvit“
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie
v rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
16.Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými
domami do 4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami!
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
17. Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
52
Kvasnová Katarína,
Smreková 68,
B.Bystrica
Ondrej Gonda,
Družstevná 84, Badín
02.07.2010
OVZ110671/2010
18. Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína")
Ako účastníci prejednávania územného plánu mesta Banská Bystrica konaného dňa
30.06.2010 v časti Rakytovce žiadame, aby bol náš pozemok v kat.území Kremnička
p.č.150/2 o výmere 1511m2 nachádzajúci sa v záplavovej zóne preklasifikovaný na
„priemyselnú zónu.". Nakoľko sa v jeho tesnej blízkosti nachádza firma Maslen, ktorá
má v tejto zóne skladové priestory aj parkovisko, myslíme si, že aj náš pozemok môže
byť využitý týmto spôsobom.
K tejto žiadosti sa pripájajú aj majitelia p.č.!50/l-celá,150/3,150/4,150,5 v časti, ktoré sa
nachádzajú tiež v tejto záplavovej zóne.
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma
16)
- neakceptované,
navrhnuté forma
zástavby v ÚPN mesta
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanou v roku 2002
MŽP SR pod názvom
„štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované,
pozn. zosúladiť
regulatívy so
skutočným stavom
17) neakceptované,
územie, ktoré z funkčnopriestorových pomerov
a polohovej atraktivity si
vyžaduje nadstavbu
18) akceptované,
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
- neakceptované,
pripomienkované
pozemky sa nachádzajú
v nadregionálnom
biokoridore Hrona
a z toho dôvodu sú
začlenené do
navrhovanej
funkčnopriestorovej
štruktúry ako územie
53
Patsch Roman, THK
14, Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110493/2010
54
Stejskalová Anna,
Moskovská 15, Banská
Bystrica + 10 občanov
02.07.2010
OVZ110509/2010
55
Ing. Oravec Pavel,
Tichá 4, Banská
Bystrica
02.07.2010
OVZ110507/2010
Roman Patsch.THK 14,B.Bystrica, majiteľ pozemkov p.č. 1688/36,1688/37 k.ú
Podlavice,p.č.1650/35 k.ú.Radvaň,v zastúpení ďalších majiteľov pozemkov:
- Igora Bakšu,Gerlachovská 9,B.Bystríca, /p.č.1650/89
k.ú.Radvan/,
- Ing.Miroslava Pôbiša,Brezová 7,Sliač, /p.č.1688/38
k.ú.Podlavice,p.č.1650/33 k.ú Radvaň/
- Karola Wágnera,,Moskovská 6,B.Bystríca,
/p.č.1688/35 k.ú.Podlavice,p.č.1650/37 k.ú.Radvan/
- Mariána Štofeja.Tulská 20,B.Bystríca /p.č.
1688/34 k.ú.Podlavice.p.č.l650/39 k.ú.Radvan/
- Ing.Mariána Steranku.THK 5,B.Bystrica / p.č.
1650/38 k.ú.Radvan/
- Ing.Pavla Hajdu.Šalgotarjanská 10,B Bystrica,
/p.č. 1650/36 k.ú.Radvan/, (všetky pozemky sú
vyznačené na náčrte zelenou
farbou), žiadame o odklonenie trasy novej komunikácie
navrhovanej cez naše
pozemky, v zmysle priloženého jednoduchého náčrtu a existujúcej urbanistickej štúdie
"Podlavice Na Stráni".
Teraz navrhovaná cesta nezohľadňuje terénne podmienky daného územia a existenciu
budov v súkromnom vlastníctve.
Keďže nami navrhované riešenie je technicky a aj ekonomicky menej náročné
a nezasahuje v budúcnosti do súkromných práv majiteľov pozemkov, prosíme Vás o
akceptovanie našej požiadavky.
Dole podpísaní obyvatelia ulice Moskovská týmto vyjadrujeme svoj nesúhlas s
navrhovanou výstavbou v lokalite nad Moskovskou ulicou - lokalita 184 - IBV
Moskovská ulica. Plánovaná výstavba pripraví občanov Fončordy o jedno z najviac
využívaných miest pre rodinnú rekreáciu ako aj športové vyžitie obyvateľov priľahlých
blokov a dovolíme si tvrdiť, že aj celej Fončordy.
Pekná lokalita, ktorá má byť takto zlikvidovaná je momentálne najfrekventovanejšie
využívanou prímestskou rekreačnou oblasťou a nemá adekvátnu náhradu, nakoľko aj
alternatívny prístup k Areálu zdravia pozdĺž potoka Udurná je vo veľmi zlom stavepodmytý chodník , nánosy blata, stojatá voda v telese chodníka.
Dotknutá časť sídliska Fončorda nemá v zastavanej časti ani park či lesopark, čo sa
doteraz práve takto kompenzovalo. Rozširovaním výstavby by sa kontakt obyvateľov
sídliskovej časti Fončorda vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti sťažil, a pre mnohých
občanov až znemožnil (občania s handicapom, občania s malými deťmi a starší
občania).
Veríme, že pri Vašom prehodnocovaní zmien ÚN budete brať do úvahy aj naše
stanovisko a správnym rozhodnutím prispejete k vybudovaniu rekreačnej, oddychovej a
športovej zóny pre všetkých občanov Banskej Bystrice.
Na základe výzvy uverejnenej dňa 02.06.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
podávam nasledovné vyjadrenie k Návrhu ÚPD.
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti katastrálneho územia Banská Bystrica
s parkovými úpravami
- akceptované
pozn. vyznačiť úpravu
trasy
- neakceptované,
z dôvodov uvedených vo
vyhodnotení pripomienok
k č. 44)
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2 pod pór. č. 13 v 1/8 podiele. Predmetná
nehnuteľnosť sa nachádza v mestskej časti Graniar.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza, ZELEŇ - PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY. Vzhľadom na
skutočnosť, že na predmetnej nehnuteľnosti plánujem v blízkej budúcnosti začať s
výstavbou rodinného domu, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu
mesta Banská Bystrica tak, aby bolo možné toto územie využiť na individuálnu bytovú
výstavbu.
56
Oravec Bohuš, Lipová
46
Banská Bystrica
02.07.2010
Na základe výzvy uverejnenej dňa 02.06.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
podávam nasledovné vyjadrenie k Návrhu ÚPD.
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti katastrálneho územia Banská Bystrica
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2 pod pór. č. 14 v 1/8 podiele. Predmetná
nehnuteľnosť sa nachádza v mestskej časti Graniar.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza, ZELEŇ - PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY. Vzhľadom na
skutočnosť, že na predmetnej nehnuteľnosti plánujem v blízkej budúcnosti začať s
výstavbou rodinného domu, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu
mesta Banská Bystrica tak, aby bolo možné toto územie využiť na individuálnu bytovú
výstavbu.
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
57
Ing. Šír Zdenek,
Mládežnícka 27
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110531/2010
Dole podpísaný Ing. Ján Hruška týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou v lokalite nad Moskovskou ulicou,
ktorá je obsahom zmien a doplnkov ÚPN Banská Bystrica č. XXXVII (lokalita 184 - IBV
Moskovská ulica). Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh investičnej
výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň
... Na území mesta sa nachádzajú významné plochy zelene, ktoré je potrebné
rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských,
alebo okrskových parkov....
Ako i časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene
... Po obvode sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné
obvodové pásmo s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie
medzi lesnou krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda ( oblasť ul. Moskovská, Oremburská, Tulská)
2) Má v úmysle pripraviť občanov Fončordy o jedno najviac využívané miesto pre
rodinnú rekreáciu ako aj športové vyžitie obyvateľov priľahlých blokov ale aj ostatnej
Fončordy- tj. o značnú časť plánovaného Areálu zdravia.
3) Celá lokalita určená pre zástavbu je momentálne najfrekventovanejšie využívanou
prímestskou rekreačnou oblasťou a nemá adekvátnu náhradu, nakoľko aj alternatívny
prístup k Areálu zdravia pozdĺž potoka Udurná je vo veľmi zlom stave (podmytý chodník
s hlbokými eróznymi ryhami, nánosy blata, stojatá voda v telese chodníka. Lokalita
potoka Udurná je preto obyvateľmi minimálne využívaná zo spomenutých dôvodov.
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- neakceptované,
z dôvodov uvedených vo
vyhodnotení pripomienok
k č. 44)
58
Lichanec Pavel,
Slnečné stráne
14,B.Bystrica
Lichanec Peter,
Slnečné stráne 41,
B.Bystrica
02.07.2010
OVZ110458/2010
4) Treba mať na zreteli, že miestna časť Fončorda nemá v zastavanej časti ani park či
lesopark, čo sa doteraz kompenzovalo práve bezprostredným kontaktom bytoviek s
prírodnými a poloprírodnými ekosystémami. Rozširovaním výstavby by sa kontakt
obyvateľov sídliskovej časti Fončorda vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti sťažil, ba
pre mnohých občanov až znemožnil (občania s handicapom, občania s malými deťmi a
starší občania).
S) Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, úzka cestná komunikácia, parkujúce autá,
vedená Moskovskou ulicou bola dimenzovaná na existujúcu výstavbu v70-tých rokoch,
a preto prípadná ďalšia výstavba v tejto lokalite by znamenala zvýšený tlak a zápchy na
už aj tak preťažené cestné spojenie, a tiež nasadenie stavebných strojov, nákladných
vozidiel na prepravu materiálov a pod. by znamenalo zvýšenú hlučnosť, znečistenie
komunikácie a zvýšenú prašnosť.
Pripojujem sa k nesúhlasu s riešením návrhu územného plánu mesta B.Bystrice, tak
ako ho vyjadruje v priloženej časti Ing.Ján Hruška.
Dodávam ,že za roky bývania na Fončorde mesto nevytvorilo žiadnu iniciatívu ani
konkrétnu snahu zlepšiť prírodné a rekreačné prostredie časti prímestskej rekreačnej
zóny Fončorda. Ako odstrašujúci je dlhoročný stav „vychádzkového „ chodníka pozdĺž
potoka Udurná /viz Ing.Hruška /.Ani ostatným chodníkom smerujúcim do oblasti
rekreačného strediska Suchý vrch nebola venovaná žiadna pozornosť. Je preto
udivujúce s akou vehementnosťou prichádza iniciatíva mesta pri navrhovanej výstavbe
v uvedenej lokalite.
Pripomínam ,že dotknutou lokalitou prechádza turistická značená trasa cez Suchý vrch
do rekreačného strediska Králiky a prechádzajú aj lyžiarske turistické trasy.
Žiadam Vás o prizvanie na rokovanie mesta o navrhovanej zmene územného plánu.
Dňa 27.05.2010 bolo listom č.j.Pr.V-102475/2010/Ky zverejnené Prerokovanie návrhu
Územného plánu Mesta Banská Bystrica ja dolepodpísaný občan mesta a vlastník
nehnuteľnosti p.č. 1818 na Lazovnej ulici č.20 Pavel Lichanec a Peter Lichanec
vznášam vyjadrenie k časti ÚPD mesta Banská Bystrica- urbanisticky obvod č. 1historické jadro
1.regulatívy a limity funkčného a priestorového využitia územia častí UO č.1 medzi
ulicami Lazovná, Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-žiadame dodržať limit výškovej zástavby RD do 2.nadzemných podlaží a bytových
domov do 4.nadzemných podlaží od rastlého terénu (t. j. do 12 m od terénu v strešnej
rímse)
-vo funkčnej náplni v objektoch občianskej vybavenosti dodržiavať taktiež priestorový
výškový limit
2.verejné dopravné vybavenie územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná, Bakossová,
Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci dopravného riešenia žiadame riešiť v hraniciach zadných častí nehnuteľností
- vzaté na vedomie
1) neakceptované,
navrhnutý limit 2 až 3
nadz.podlažia je
odvodený od založenej
výškovej hladiny čo je
v súlade so zásadami
ochrany, obnovy
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia –
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica
2) akceptované, v súlade
s dohodou KPÚ BB
obslužnú komunikáciu triedy C3 a tak aj vhodne napojiť navrhovanú parkovaciu garáž a
obslúžiť i zadné trakty nehnuteľností
3.ochrana prírody a tvorba krajiny územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná
Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci priestoru v rámci možností zachovať vzrastlú zeleň (bývala farská záhrada)
59
Ing.arch. Troliga Jozef
s manželkou, Lazovná
16
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110457/2010
4. v rámci budúceho riešenia ÚPD CMZ tieto návrhy detailnejšie vyriešiť v stupni zóna
,kde sa budú detailne posudzovať vlastnícke vzťahy .priestorové a funkčné regulatívy,
dopravné napojenia a ochrana zelene.
Dňa 27.05.2010 bolo listom č.j.Pr.V-102475/2010/Ky zverejnené Prerokovanie návrhu
Územného plánu Mesta Banská Bystrica
My dolepodpísaní občania mesta a vlastníci nehnuteľnosti p.č. 1820 na Lazovnej ulici
č.16 Ing.arch.Jozef Troliga s manželkou vznášam vyjadrenie k časti ÚPD mesta
Banská Bystrica- urbanistický obvod č.1-historické jadro
1 .regulatívy a limitv funkčného a priestorového využitia územia časti UO č.1 medzi
ulicami Lazovná, Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-žiadame dodržať limit výškovej zástavby RD do 2.nadzemných podlaží a bytových
domov do 4.nadzemných podlaží od rastlého terénu (t. j. do 12 m od terénu v strešnej
rímse)
-vo funkčnej náplni v objektoch občianskej vybavenosti dodržiavať taktiež priestorový
výškový limit
2.vereiné dopravné vybavenie územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná, Bakossová,
Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci dopravného riešenia žiadame riešiť v hraniciach zadných častí nehnuteľností
obslužnú komunikáciu triedy C3 a tak aj vhodne napojiť navrhovanú parkovaciu garáž a
obslúžiť i zadné trakty nehnuteľností
3.ochrana prírody a tvorba krajiny územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná
Bakossova, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci priestoru v rámci možností zachovať vzrastlú zeleň (bývala farská záhrada)
3) akceptované
pozn. opraviť grafiku
v dotknutom území tak,
že funkcia občianskej
vybavenosti (fara) bude
vyznačená v rozsahu
stávajúcej zástavby
objektami fary a zbytok
územia vyznačiť ako
parkovo upravené
priestory – kód G10 25
4) akceptované
1) neakceptované,
navrhnutý limit 2 až 3
nadz.podlažia je
odvodený od založenej
výškovej hladiny čo je
v súlade so zásadami
ochrany, obnovy
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia –
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica
2) akceptované, v súlade
s dohodou KPÚ BB
3) akceptované
pozn. opraviť grafiku
v dotknutom území tak,
že funkcia občianskej
vybavenosti (fara) bude
vyznačená v rozsahu
60
61
Dindeš Branislav
Slnečná 44, B.Bystrica
Snopková Viera
ČSA 21, B.Bystrica
02.07.2010
OVZ110452/2010
02.07.2010
OVZ110441/2010
4. v rámci budúceho riešenia ÚPD CMZ tieto návrhy detailnejšie vyriešiť v stupni zóna
,kde sa budú detailne posudzovať vlastnícke vzťahy .priestorové a fukčné regulatívy,
dopravné napojenia a ochrana zelene.
Ako vlastník pozemku č.p. 3872/10 k.ú. Radvaň vedenom v katastri nehnuteľností ako
zastavaná plocha týmto podávam pripomienku k prehodnoteniu charakteristiky územia:
- návrhu ÚP rieši dotknuté územie, v ktorom sa parcela v mojom vlastníctve nachádza
charakteristikou: PRCH – rekreačné bývanie – územie zastavané rekreačnými domami
a chatami
- parcela, ktorej som vlastníkom je situovaná ako posledná v rade už zastavaných
pozemkov, kde iba dve sú vedené ako rekreačná chata a ostatných päť je vedených
v katastri nehnuteľností ako rodinný dom
- VZN 168/2006 pripúšťa pre lokalitu aj výstavbu rodinných domov
Z vyššie uvedeného sa domnievam, že prehodnotenie charakteristiky daného územia
s využitím na výstavbu rodinného domu je len prirodzeným zosúladením so súčasným
stavom.
Na základe výzvy uverejnenej dňa 02.06.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
podávam nasledovné vyjadrenie k Návrhu ÚPD.
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti katastrálneho územia Banská Bystrica
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2 pod pór. č. 5 v 1/16 podiele. Predmetná
nehnuteľnosť sa nachádza v mestskej časti Graniar.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza, ZELEŇ - PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY. Vzhľadom na
skutočnosť, že na predmetnej nehnuteľnosti plánujem v blízkej budúcnosti začať s
výstavbou rodinného domu, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu
mesta Banská Bystrica tak, aby bolo možné toto územie využiť na individuálnu bytovú
výstavbu.
Za zohľadnenie mojej žiadosti a spoluprácu vopred ďakujem.
stávajúcej zástavby
objektami fary a zbytok
územia vyznačiť ako
parkovo upravené
priestory – kód G10 25
4) akceptované
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
62
Dobríková Alena,
Moskovská 36
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110439/2010
Na základe výzvy uverejnenej dňa 02.06.2010 na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
podávam nasledovné vyjadrenie k Návrhu ÚPD.
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti katastrálneho územia Banská Bystrica
zapísanej na LV č. 6850 parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
pare. č. 1724 orná pôda vo výmere 8306 m2 pod pór. č. 4 v 1/16 podiele. Predmetná
nehnuteľnosť sa nachádza v mestskej časti Graniar.
Podľa zverejneného Návrhu ÚPD má byť funkčným využitím územia, na ktorom sa táto
nehnuteľnosť nachádza, ZELEŇ - PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY. Vzhľadom na
skutočnosť, že na predmetnej nehnuteľnosti plánujem v blízkej budúcnosti začať s
výstavbou rodinného domu, žiadam o zmenu, resp. dopracovanie územného plánu
mesta Banská Bystrica tak, aby bolo možné toto územie využiť na individuálnu bytovú
výstavbu.
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta je
zameraná na komplexný
funkčnopriestorový rozvoj
územia. Na základe
územno-technických
a priestorových
podmienok územia,
v ktorom sa daná parcela
č.1724 nachádza bola
zaradená na rozširovanie
plôch zelene v podobe
parku, ktorá bude
funkčne vytvárať „zelený
klin“ vbiehajúci do
organizmu mesta. Tento
zámer ÚPN potvrdil aj
generel zelene, ktorý je
súbežne spracovaný.
V nadväznosti na tento
zelený klin je uvažované
s nízkopodlažnou
zástavbou bytovými
a rod. domami, ale len
ako urbanistická rezerva
s ktorou záväzne do roku
2025 v koncepcii rozvoja
územia v ÚPN mesta nie
je uvažované.
63
Ing.Beneš Jozef, Nové
Kalište 33, Banská
Bystrica
02.07.2010
OVZ110460/2010
Odosielam pripomienky k nÚPBan.Bystrica podľa kapitol spolu zo sprievodným textom
v bodoch:
Kap. - Urbanistická koncepcia.
1. Podľa uvedených údajov klesá od r.2001 počet obyvateľov mesta B.Bystrica.
Demografické údaje informujú o nastupujúcich slabých populačných ročníkoch, a preto
sa dá očakávať ďalej klesajúci počet obyvateľov. Plánované kapacity a potreby mesta
sú v tomto ÚPB.Bystrica do r.2025 a Šalej nadhodnotené, nereálne, zbytočne vysilujúce
mesto.
Odporúčam: prehodnotiť a zreálniť nové údaje pre nÚPB.Bystrica na základe reality
rokov 2008 až 201-0.
Kap. - Životné prostredie.
2. V meste Ban.Bystrica pribúdajú plazivo pomaly, ďalšie záťaže ohrozujúce obyvateľov
a ich zdravotný stav:
A/ Vysokofrekvenčný smog:
a/Trolejbusy MHD B.Bystrica majú zastaralé elektrické pohony, ktoré vyžarujú na
kmitočtu 270 kHz a ďalšich až do vzdialenosti viac ako 30m od idúcich trolejbusov na
všetky strany. Toto žiarenie pôsobí na cestujúcich aj na obyvateľov na chodníkoch
/rušenie rádioprijímačov, rušenie načúvacích prístrojov a pod./
b/Zosilňovacie a smerové vysokofrekvenčné stanice GSM, mobilných telefónov a pod.
umiestnené na panelových a výškových domoch zaťažujú svojím vf.žiarením
obyvateľov plošne vf.smogom. Extrémne silné pole je na vrcholovej stanici lyžiarskeho
vleku na Panskom Dieli od 2 stožiarov./športový terén ?!/
Odporúčam: Zmerať a do nÚPB.Bystrica zaradiť kapitolu - Záťaž od vysokofrekvenčného smogu
B/ Svetelný smog:
Nočné prostredie mesta, ktoré by malo byť kľudné, tmavé pre odpočinok obyvateľov
/tvorba odpočinkových hormónov je možná v spánku iba v tichom a tmavom prostredí/
je narušované presvetlením od zbytočných reklám /zbytočná spotreba el.energie/ a od
oslepenia od blikajúcich výškových budov /viS ESC-Europa/.
Odporúčam: Zmerať a do nÚPB.Bystrica zaradiť kapitolu - Záťaž od svetelného smogu.
C/ Hluk:
Trvalé rastie automobilová prevádzka v meste, ale zvyšovanie hluku v meste je
1)
- neakceptované,
koncepcia ÚPN mesta –
funkčnopriestorové
využívanie
a usporiadanie územia je
dimenzované na reálny
variant, ktorý vychádza
z trendov reálneho
rozvoja a nemôže sa
teda koncepcia do roku
2025 prispôsobovať
údajmi v rozpätí dvoch
rokov (2008-2010)
2) neakceptované,
A, B,C
požiadavky sú nad rámec
riešenia ÚPN
zapríčinené aj:
- slabou údržbou povrchu komunikácií, diery, zvlnenia a pod.
- zvýšením cestov. rýchlosti vnútri mesta na 50km/hod celoplošne /čo sa aj prekračuje/.
Sú však aj úseky, ktoré Šalej potrebujú označenie 40km/hod /n.pr. križovatka Nové
Kalište-THK má od začiatku roku 2010 už 11 havárií s rôznymi následkami f/
- hlučnou prevádzkou stavebných strojov, nákl.automobilov nie od motorov, ale od
nepripútaných, lomoziacich nákladov /viď. Zberne surovín, stroje stavebných firiem,
prevozy kmeňov stromov a pod./ Tieto hodnoty nárazového hluku nik nekontroluje !
Odporúčam:
a/ opäť vyvesiť cestné značenie 40km/hod na vybraných uliciach
b/ opraviť chybné údaje na výkresoch nÚPB.Bystrica podľa skutočnosti
/n.pr. MZ 9/40 - 40 km/hod ? !/ c/ zavesiť cestné označenie 40km/hod konkrétne na
rovné úseky ulíc
N.Kalište - THK - Wolkerova.
Kap. - Verejné dopravné vybavenie
3. Výkresy, ktoré v nÚPB.Bystrica slúžili ako podklady /presvetlujúce pôdorysy budov,
ulíc/ pochádzajú cca z roku 1976 ! Tieto údaje sú staré, dávno nepravdivé,
zavádzajúce,a predsa nemôžu byť podkladom pre nÍPB.By* na budúcich 10 -50 rokov ?
Zaráža, že Mesto Ban.Bystrica, Stavebný útvar nemá za 40rokov nič novšie.
4. V textovej časti nÚPB.Bystrica chýba prehľadné vysvetlenie skratiek, /najlepšie na
konci kapitol/
5. Pre priblíženie zmien v nÚPB.Bystrica chýbajú podrobnejšie Zonálne plány Bez
detailov občan nemôže mať správny názor.
Odporúčam: Dopracovať Zonálne plány do nÚPB.Bystrica oblastí so zmenami,
6. S ohľadom na rastúcu prevádzku okolo Kyjevského námestia a trasy okolo predajne
Billa-ul.N..Kalište-THK-Wolkerova odporúčam:
- Nenavrhovať v nÚPB.Bystrica nové pripojenie t.zv. "súbežnou komunikáciou s ul.Nové
Kalište poza Billu, typ MZ 09/40."
Táto nová komunikácia by zničila zvyšok športovéhgrostredia a zvyšok zelene čo
zostalo po nevhodnej výstavbe zbytočnej predajne Billa.
- Pre nutnú komunikáciu využiť už existujúcej križovatky pred Billou a existujúcej
spojovacej cesty medzi ul.N.Kalište /pred Billou/ a ul.Okružnou.
Pozn: Tu je vidieť ako nepravdivé, staré podklady oklamali aj projektanta nÚPB.
Bystrica
7. CHýbajú výkresy asanácií /výkres VPS, AS 01, AS 02/, ktoré sú veľmi potrebné
najmä v oblastiach plánovaných nových úprav
Odporúčam: Dopracovať Asanačné výkresy, asanačné potreby.
8. Výkresy nÚPB.Bystrica sú nesúrodého formátu,^ s ktorým sa zle manipuluje.
3) vzaté na vedomie
4) akceptované
pozn. doplniť skratky za
jednotlivé kapitoly
v textovej časti ÚPN
mesta
5) akceptované
6) neakceptované
7) neakceptované,
legislatíva a metodické
pokyny neobsahujú
požiadavku vypracovania
asanačných výkresov
8) 9)10) spracovanie
9. Informácie o nÚPB.Bystrica a termínoch boli málo publikované. Mal som informáciu
len z reklamného /?/ časopisu Bystricko-Breznansko.
10.Textový materiál nÚPb. Bystrica je veľmi obsiahly, ale po grafickej
stránke dobre upravený, čitateľný, prehľadne zviazaný na dobrom papieri.
grafickej časti je v súlade
s vyhláškou MŹP
č.55/2001 Z.z. v M 1:10
000, vzhľadom na
veľkosť riešeného
územia, výkresy nemajú
rovnaký formát;
zverejnenie prerokovania
návrhu ÚPN bolo
v súlade s § 22
stavebného zákona na
úradnej tabuli mesta, na
informačných tabuliach
v jednotlivých častiach
mesta a v súlade so
zásadami informačného
systému mesta na
internetovej stránke
mesta, nad rámec
zákonom stanoveného
spôsobu, v denníku Sme
a v týždenníku Pardon.
Záverom:
V Banskej Bystrici žijem 40 rokov a tak môžem konštatovať pomalé zhoršovanie
podmienok pre život :
- ubúda zelených plôch a stromov
- pribúda stavieb,čas to zbytočných pod heslom "zahusťovania" a pod tlakom investorov
- pribúda ciest, parkovísk pre autá, ako keby mesto slúžilo len pre dopravu a nie mesto
pre človeka
- pribúda zbytočného vozenia sem-tam automobilami, pričom vyťaženosť vozidiel je 98
% len s jedným človekom-šoférom !
- už nie sú chodníky, kde by neprekážali autá - jazdiace, parkujúce. Pomaly nie je kde v
kľude jazdiť s kočikárni, alebo kde sa kľudne prechádzať, zabehať si.
- rozbité chodníky, na ktoré neostávajú peniaze na údržbu, sú všade
- nie sú riešené dlhodobé "zrúcaniny"- viď stanica SAD, zvyšky starej SAD, dva kaštiele
v Radvani.
- vzaté na vedomie
Toto všetko vytvára určitú atmosféru mesta, v ktorom sa ľudia rozhodujú žiť. Keďže
klesá počet obyvateľov mesta Banská Bystrica, je to len dôsledkom faktov zhoršovanie kvality života a nedostatok pracovných príležitostí.
Dúfam, že tieto pripomienky pomôžu zlepšeniu nÚPB.Bystrica.
64
Minka Martin, Hodžu
14, Zvolen
Minka Štefan,
Hurbanova 2, Zvolen
06.07.2010
OVZ111006/2010
Dňa 27.05.2010 bolo listom č.j.Pr.V-102475/2010/Ky zverejnené Prerokovanie návrhu
Územného plánu Mesta Banská Bystrica
My dolepodpísaní vlastníci nehnuteľnosti p.č. 1819 na Lazovnej ulici č. 18 Martin Minka
a Štefan Minka
vznášame vyjadrenie k časti
ÚPD mesta Banská Bystrica- urbanisticky obvod č.1-historické jadro
1 .regulatívy a limity funkčného a priestorového využitia územia častí UO č.1 medzi
ulicami Lazovná, Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-žiadame dodržať limit výškovej zástavby RD do 2.nadzemných podlaží a bytových
domov do 4.nadzemných podlaží od rastlého terénu (t. j. do 12 m od terénu v strešnej
rímse)
-vo funkčnej náplni v objektoch občianskej vybavenosti dodržiavať taktiež priestorový
výškový limit
2.vereiné dopravné vybavenie územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná, Bakossová,
Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci dopravného riešenia žiadame riešiť v hraniciach zadných častí nehnuteľností
obslužnú komunikáciu triedy C3 a tak aj vhodne napojiť navrhovanú parkovaciu garáž a
obslúžiť i zadné trakty nehnuteľností
3.ochrana prírody a tvorba krajiny územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná
Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci priestoru v rámci možností zachovať vzrastlú zeleň (bývala farská záhrada)
4. v rámci budúceho riešenia ÚPD CMZ tieto návrhy detailnejšie vyriešiť v stupni zóna
,kde sa budú detailne posudzovať vlastnícke vzťahy .priestorové a funkčné regulatívy,
dopravné napojenia a ochrana zelene.
1) neakceptované,
navrhnutý limit 2 až 3
nadz.podlažia je
odvodený od založenej
výškovej hladiny čo je
v súlade so zásadami
ochrany, obnovy
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia –
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica
2) akceptované, v súlade
s dohodou KPÚ BB
3) akceptované
pozn. opraviť grafiku
v dotknutom území tak,
že funkcia občianskej
vybavenosti (fara) bude
vyznačená v rozsahu
stávajúcej zástavby
objektami fary a zbytok
územia vyznačiť ako
parkovo upravené
priestory – kód G10 25
4) akceptované
65
66
67
Vigaš Pavel,
Odbojárov 19, Banská
Bystrica
Procházka Martin,
Skubínska cesta 24,
Banská Bystrica
Pargáč Matej, Lazovná
22, Banská Bystrica
06.07.2010
OVZ110767/2010
07.07.2010
OVZ111325/2010
12.07.2010
OVZ111580/2010
Po zverejnení územného plánu mesta Banská Bystrica v grafickom vyjadrení je
uvažovaná realizácia komunikácie Rudlovským potokom. Táto alternatíva v návrhu
konceptu bola podrobená kritike a neuznáva ju ani samotný spracovateľ (vyjadrenie Ing.
Arch. Kostovského - na ZŠ Sitnianska).
Projekt tejto cesty bol už v minulosti podrobený odbornej analýze z pohľadu hydrológie.
Z neho vyplýva, že prekrytie potoka by bolo pohromou pre občanov bývajúcich v
rodinných domoch po celej dĺžke potoka - pri väčších vodných zrážkach by došlo k
záplavám a znehodnoteniu obydlí. Okrem iných negatívnych dopadov poškodzujúcich
vlastníckej práva, toto odborné posúdenie jednoznačne nedoporučuje vybudovanie
komunikácie Rudlovským potokom.
Toto riešenie tak ako som ho uviedol už pri jeho návrhu považujem za provokáciu voči
občanom Rudlovej. Iné riešenia tak ako v minulosti existujú aj dnes.
- vzaté na vedomie
Nesúhlasím s návrhom dopravného riešenia cez parcelu KN E 4-1579/2 a žiadam riešiť
dopravné riešenie podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN A B.Bystrica Z a
D lokalita č. 189.
Dňa 27.05.2010 bolo listom č.j.Pr.V-102475/2010/Ky zverejnené Prerokovanie návrhu
Územného plánu Mesta Banská Bystrica
Dolepodpísaný spoluvlastník nehnuteľnosti p.č. 1819 na Lazovnej ulici č.22 vznášam
vyjadrenie k časti
ÚPD mesta Banská Bystrica- urbanistický obvod č.1-historické jadro
- akceptované
- neakceptované
vplyv nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné.
1.regulatívy a limity funkčného a priestorového využitia územia časti UO č.1 medzi
ulicami Lazovná, Bakossová, Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-žiadam dodržať limit výškovej zástavby RD do 2.nadzemných podlaží a bytových
domov do 4.nadzemných podlaží od rastlého terénu (t. j. do 12 m od terénu v strešnej
rímse)
-vo funkčnej náplni v objektoch občianskej vybavenosti dodržiavať taktiež priestorový
výškový limit
2.verejné dopravné vybavenie územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná, Bakossová,
Krížna .schody Farského úradu ECAV:
-v rámci dopravného riešenia žiadame riešiť v hraniciach zadných častí nehnuteľností
obslužnú komunikáciu triedy C3 a tak aj vhodne napojiť navrhovanú parkovaciu garáž a
obslúžiť i zadné trakty nehnuteľností
3.ochrana prírody a tvorba krajiny územia časti UO č.1 medzi ulicami Lazovná
Bakossová, Krížna ,schody Farského úradu ECAV:
-v rámci priestoru v rámci možností zachovať vzrastlú zeleň (bývala farská záhrada)
68
Dobrík Ján, Limbova
21, Banská Bystrica
08.07.2010
OVZ111742/2010
12.07.2010
UHA1361/2010
69
Dobrík Ján, Limbova
21, Banská Bystrica
16.07.2010
OVZ113524/2010
4. v rámci budúceho riešenia ÚPD CMZ tieto návrhy detailnejšie vyriešiť v stupni zóna
,kde sa budú detailne posudzovať vlastnícke vzťahy priestorové a funkčné regulatívy,
dopravné napojenia a ochrana zelene.
Žiadam Vás o zmenu charakteru pozemku orná pôda, trvalé trávnaté porasty v
Katastrálne územie Banské Bystrica LV č.7775 a LV 5.6505. Kód umiestnenia
pozemku: l – Pozemok je umiestený v zastavanom území obce. Z tohto dôvodu tieto
plochy žiadame riešiť tak, aby boli zahrnuté do Územného plánu mesta Banské
Bystrica.
Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o zahrnutie pozemkov kat.ú. Banská Bystrica do
UPD Mesta Banská Bystrica. Ide o pozemky, o ktorých som presvedčený
ako spoluvlastník, že spĺňajú náležitosti zmeny účelu na pozemky, ktoré by sa
územným plánom stali pozemkami zastavanými.
Jedná sa o pozemky v kat.ú. Banská Bystrica na založenom LV č. 7775, parc.č.1833,
1834,1836 o výmere 17 002 m2 a LV č. 6505, parc.č. 1832/6 o výmere 13 929 m2.
Pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.
Vo veci očakávam predvolanie ku konaniu o doplnku k ÚPD Mesta Banská Bystrica.
1) neakceptované,
navrhnutý limit 2 až 3
nadz.podlažia je
odvodený od založenej
výškovej hladiny čo je
v súlade so zásadami
ochrany, obnovy
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia –
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica
2) akceptované, v súlade
s dohodou KPÚ BB
3) akceptované
pozn. opraviť grafiku
v dotknutom území tak,
že funkcia občianskej
vybavenosti (fara) bude
vyznačená v rozsahu
stávajúcej zástavby
objektami fary a zbytok
územia vyznačiť ako
parkovo upravené
priestory – kód G10 25
4) akceptované
- akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované
70
Ing. Prostredník Ivan,
Slnečná 38
Banská Bystrica
19.07.2010
OVZ113821/2010
Som presvedčený, že predmetné pozemky budú zahrnuté do ÚPD Mesta Banská
Bystrica a Koncepcie rozvoja Mesta Banská Bystrica v oblasti služieb a zamestnanosti.
Verím, že územným plánovaním, ako nástrojom rozvoja územia B. Bystrice vyrieši
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetných pozemkových
nehnuteľností. Doplnením predmetnej ÚPD sa vyrieši nielen priestorové a funkčné
využívanie územia, ale aj sociálne, enviromentálne, ekonomické aj
kultúrne
požiadavky mesta Banská Bystrica.
V danom prípade ide o pozemky spĺňajúce uvedené požiadavky a riešenie potrieb
obyvateľov Banskej Bystrice.
Verím, že moje dôvody budú akceptované a do ÚPD budú zahrnuté mnou navrhované
pozemkové nehnuteľnosti.
V mapovej časti „Návrhu ÚPD" je navrhované prepojenie miestnych komunikácií medzi
ulicami Slnečná a Šalgotarjánska výstavbou spojovacej komunikácie vedenej od domu
Slnečná 38 poza Základnú školu na Spojovej Ulici až po dom Šalgotarjánska 12 (ďalej
len „Navrhované prepojenie").
Navrhujem prepojenie miestnych komunikácií medzi ulicami Slnečná a
Salgotarjánska z návrhu územného plánu vypustiť.
Zdôvodnenie:
1. Z hľadiska dopravného prístupu na ulice Slnečná a Šalgotarjánska je „Navrhované
prepojenie" zbytočné.
a. V súčasnosti je dopravná prístupnosť Slnečnej ulice dostatočne zabezpečená
prístupom z vnútorného mestského okruhu cez Internátnu ulicu, z ktorej vedú na
Slnečnú ulicu miestne komunikácie. V budúcnosti bude dopravná prístupnosť Slnečnej
ulice ešte rozšírená o prístup z navrhovaného vonkajšieho mestského okruhu cez
Internátnu ulicu, z ktorej vedú na Slnečnú ulicu miestne komunikácie.
b. V súčasnosti je a aj v budúcnosti bude dopravná prístupnosť Šalgotarjánskej
ulice dostatočne zabezpečená prístupom z vnútorného mestského okruhu cez ulicu
THK, z ktorej vedie na Šalgotarjánsku ulicu miestna komunikácia.
2. V súčasnosti sú ulice Slnečná aj Šalgotarjánska pokojnými miestami na bývanie,
ktoré nie sú zaťažené tranzitnou dopravou. Vybudovanie „Navrhovaného prepojenia" by
vytvorilo nové prepojenie medzi vnútorným a vonkajším dopravným okruhom,
konkrétne medzi križovatkou THK nad hotelom Dixon a Zelenou ulicou. Pri
predpokladaných objemoch dopravy na vnútornom aj vonkajšom dopravnom okruhu, je
reálny predpoklad, že „Navrhované prepojenie" by bolo využívané aj pre tranzitnú
dopravu medzi mestskými okruhmi. Toto nie je v záujme obyvateľov ulíc Slnečná a
Šalgotarjánska, pretože dôjde k zníženiu kvality bývania z nasledovných dôvodov:
a. Zásadne sa zmení charakter ulíc Slnečná aj Šalgotarjánska, ktoré sa zmenia z
cieľa dopravných ciest na tranzitné ulice
b. Dôjde k podstatnému nárastu premávky na miestnych komunikáciách
c. Dôjde k podstatnému nárastu hlučnosti
d. Dôjde k podstatnému nárastu smogovej záťaže
3. „Navrhované prepojenie" má byť vedené v tesnej blízkosti Základnej školy na
Spojovej ulici, ktorá bude dotknutá zvýšenou hlučnosťou a smogovou záťažou.
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- neakceptované
71
Blinková Ľubica, Nad
Plážou 42, Banská
Bystrica
20.07.2010
OVZ114039/2010
Taktiež nárast cestnej premávky v okolí školy je nežiaduci z hľadiska bezpečnosti
detí dochádzajúcich do školy.
Vznášam nasledovné pripomienky k návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica,
katastrálne územie Sásová:
l .Žiadam zrušiť v ÚP plánovanú komunikáciu prebiehajúcu cez môj pozemok 1924/2
kat. územie Sásová /Rudlová/ Odôvodnenie:
Uvedená komunikácia je v skutočnosti iba akousi plánovanou spojnicou, ktorá nič
nerieši, nie je prístupovou komunikáciou ku žiadnemu z už stojacích a pokiaľ viem ani
plánovaných domov
- Jej prípadná realizácia by nezmyselne pretínala súkromné pozemky , čím by ich úplne
znehodnotila /nikdy tadiaľ žiadna komunikácia, ani chodník neviedli/
- Realizácia v súčasnosti vzhľadom na už existujúce nové nehnuteľnosti a vydané
stavebné povolenia prakticky nie je možná
- Jej výstavba by bola nesmierne náročná nielen z geografického, ale aj geologického
hľadiska, nakoľko pretína sústavu podzemných prameňov
- Jej výstavba by obmedzovala mne a ostatným dotknutým majiteľom pozemkov
ústavné práva využívania súkromného vlastníctva
2. Žiadam doplniť do ÚP plánovanú stavbu rodinného domu na pozemku 1924/2, tak
ako je zakreslený v prílohe l, zelenou farbou, ku ktorému vedie spevnená komunikácia
na pozemku 1923/2 vyznačená žltou farbou.
1) akceptované, cez
uvedenú parcelu nie je
navrhnutá žiadna
komunikácia, jedná sa
o pešie prepojenie, ktoré
je v rámci M 1:10000
schématické
2) akceptované
72
Ing. Daxner Dušan
Oremburská 8
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114151/2010
Dole podpísaný Ing. Dušan Daxner týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému
plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v
lokalite pod Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný
návrh investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
1) – 4) neakceptované
73
Culka Stanislav,
Oremburská 14
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114153/2010
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dole podpísaný Stanislav Culka týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v lokalite pod
Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh
investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
1) – 4) neakceptované
74
Ing. Ragan Miroslav,
Oremburská 12,
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114154/2010
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dole podpísaný Ing. Miroslav Ragan týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému
plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v
lokalite pod Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný
návrh investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
1) – 4) neakceptované
75
Šuran Juraj
Oremburská 4
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114155/2010
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dole podpísaný Juraj Šuran týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v lokalite pod
Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh
investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
1) – 4) neakceptované
76
77
Planietová Marianna
Oremburská 10
Banská Bystrica
Ing. Hruška Ján,
Oremburská 6
20.07.2010
OVZ114157/2010
20.07.2010
OVZ114169/2010
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dole podpísaný Marianna Planietová týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému
plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v
lokalite pod Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný
návrh investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dole podpísaný Ing. Ján Hruška týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou hromadných garáži v lokalite pod
1) – 4) neakceptované
Banská Bystrica
78
Ing. Ragan Miroslav,
Oremburská 12
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114160/2010
Oremburskou č. 4-14. Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh
investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 11.2.4. Požiadavky na riešenie statickej dopravy
... v jestvujúcich obytných zónach navrhnúť riešenie odstavovania a parkovania vo
forme hromadných garáži s kapacitou s kapacitou do 250 miest, s ohľadom na
požiadavky ochrany životného prostredia....
navrhovanou zmenou ÚPN
sa likviduj e lúčny porast, ktorý j e súčasťou
medziblokovej zelene a plní aj estetickú stránku životného prostredia.
2) Má v úmysle pripraviť občanov Oremburskej ulice o veľmi využívané miesto na
voľný pohyb s deťmi, s psami a pod.
3)
Radikálne by sa zvýšila koncentrácia automobilov na priľahlej komunikácii pod
Oremburskou 4-14. V súčasnosti na tejto komunikácii, ktorá je len cca 10 m od
obytných priestorov, parkuje cca 100 áut a už teraz to veľmi významne negatívne
ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov dotknutého bloku Oremburská 4-14.
4) Navrhovaná hromadná garáž by teda u dotknutého bloku Oremburská 4-14 (
vzdialená cca 30m) značne zvýšila
hlučnosť a prašnosť v denných aj nočných
hodinách, a taktiež by sa tu koncentrovalo enormné množstvo vozidiel na malom
priestore - cca 200, čo by znamenalo zápchy na ceste , kde je obojstranné státie aut.
Toto všetko by znamenalo výrazne zníženie kvality života v dotknutom bloku.
Podotýkam, že podobný pokus bol už v roku 1999 a stroskotal na odpore občanov tohto
bloku. Následný marketingový prieskum vykonaný bývalým IUM Mesta Banská Bystrica
v roku 1999 preukázal, že o kúpu garáže z obytného bloku Oremburská 4-14 mali
záujem iba 2 občania!!!
V tejto lokalite navrhujem vybudovať parkovanie pod Oremburskou č. 7-15 z južnej
strany, kde je voľná plocha ( pre cca 40-50 aut ), pretože tento blok nemá v podstate
vlastné parkovacie miesta, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v tejto
lokalite a zároveň by sa rovnomerne rozložili negatívne dôsledky z hlučnosti ,
exhalátov, prachu a pod., lebo momentálne plne týmto nepriaznivým vplyvom sú
vystavený len obyvatelia bloku Oremburská 4-14, kde v súčasnosti pod jeho južnou
stranou parkuje cca 100 aut!!!
Hromadné garáže navrhuje stavať v dostatočnej vzdialenosti od obytných blokov s
cieľom rovnomerného rozptýlenia záťaže koncentrácie automobilov, a tiež aby
negatívne následky zvýšenej koncentrácie automobilov neznášali iba niektoré bloky.
Viac je potrebné využívať rezervy napr. nenáročnými úpravami na šikmé státie na
vnútroblokových komunikáciách (kde je to možné) a pod.
Dolupodpísaný Ing. Miroslav Ragan týmto vyjadrujem nesúhlas s riešením Návrhu
Územnému plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou - zástavbou
vnútrobloku medzi ul. Moskovská a Oremburská, kde je v súčasnosti „cyklocrosové
ihrisko". Svoj nesúhlas odôvodňujem tým, že predmetný návrh investičnej výstavby:
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval UHA Mesta B. Bystrica v
marci 2006 v časti 16.2.POŽIADAVKY NA RIEŠENIE V NOVOM ÚPN MESTA
1)
1) – 4) neakceptované
- akceptované, v návrhu
ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
... - V návrhu rozvoja dbať pri priestorovom usporiadaní na to, aby urbanizácia
okrajových častí mesta nevytvárala baríérový efekt a neodrezala tak mestské
obytné súbory, hlavne v Sasovej a na Fončorde, od ich prírodného zázemia.
- navrhovaná viacpodlažná obytná zástavba s príslušenstvom by prakticky vytvorila
barierový efekt okrajovej časti mesta, t.j. pre ulice Moskovská a Oremburská, a odrezala
by tento obytný súbor od prírodného zázemia.
Tiež upozorňujem že:
1.
navrhovanou zmenou ÚPN by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, preto navrhujem v predmetnej lokalite zachovať pôvodný
zámer, t.j. športovú plochu a toto miesto vyznačiť v ÚPN mesta žltou farbou -územie so
športovými plochami
2. by sa značne zvýšili požiadavky na parkovanie, ktoré v tejto oblasti je už aj tak
napäté
3. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici už teraz nepostačuje
79
Ing. Hruška Ján,
Oremburská 6
Banská Bystrica
20.07.2010
OVZ114161/2010
Dolupodpísaný Ing. Ján Hruška týmto vyjadrujem nesúhlas s riešením Návrhu
Územnému plánu Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou - zástavbou
vnútrobloku medzi ul. Moskovská a Oremburská, kde je v súčasnosti „cyklocrosové
ihrisko". Svoj nesúhlas odôvodňujem tým, že predmetný návrh investičnej výstavby:
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval UHA Mesta B. Bystrica v
marci 2006 v časti 16.2.POŽIADAVKY NA RIEŠENIE V NOVOM ÚPN MESTA
1)
... - V návrhu rozvoja dbať pri priestorovom usporiadaní na to, aby urbanizácia
okrajových častí mesta nevytvárala baríérový efekt a neodrezala tak mestské
obytné súbory, hlavne v Šašovej a na Fončorde, od ich prírodného zázemia.
- navrhovaná viacpodlažná obytná zástavba s príslušenstvom by prakticky vytvorila
barierový efekt okrajovej časti mesta, t.j. pre ulice Moskovská a Oremburská, a odrezala
by tento obytný súbor od prírodného zázemia.
Tiež upozorňujem že:
1.
navrhovanou zmenou ÚPN by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, preto navrhujem v predmetnej lokalite zachovať pôvodný
zámer, t.j. športovú plochu a toto miesto vyznačiť v ÚPN mesta žltou farbou -územie so
športovými plochami
2. by sa značne zvýšili požiadavky na parkovanie, ktoré v tejto oblasti je už aj tak
napäté
3. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici už teraz nepostačuje
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované, v návrhu
ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
80
Ing. Hruška Ján,
Oremburská 6
Banská Bystrica
21.07.2010
OVZ114414/2010
81
Ing. Janů Miroslav,
Ing. Janů Soňa,
Moskovská 20,
Banská Bystrica
UHA 1149/2010
11.06.2010
Dole podpísaný Ing. Ján Hruška týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou v lokalite nad Moskovskou ulicou,
ktorá je obsahom zmien a doplnkov ÚPN Banská Bystrica č. XXXVII (lokalita 184 - IBV
Moskovská ulica). Jedná sa o plánovanú výstavbu asi 50 rodinných domov . Svoj
nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh investičnej výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň
... Na území mesta sa nachádzajú významné plochy zelene, ktoré je potrebné
rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských,
alebo okrskových parkov....
Ako i časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene
... Po obvode sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk j e nutné vytvoriť vegetačné
obvodové pásmo s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie
medzi lesnou krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda ( oblasť ul. Moskovská, Oremburská, Tulská)
2) Má v úmysle pripraviť občanov Fončordy o jedno najviac využívané miesto pre
rodinnú rekreáciu ako aj športové vyžitie obyvateľov priľahlých blokov ale aj ostatnej
Fončordy- tj. o značnú časť plánovaného Areálu zdravia.
3) Celá lokalita určená pre zástavbu je momentálne najfrekventovanejšie využívanou
prímestskou rekreačnou oblasťou a nemá adekvátnu náhradu, nakoľko aj alternatívny
prístup k Areálu zdravia pozdĺž potoka Udurná je vo veľmi zlom stave (podmytý chodník
s hlbokými eróznymi ryhami, nánosy blata, stojatá voda v telese chodníka. Lokalita
potoka Udurná je preto obyvateľmi minimálne využívaná zo spomenutých dôvodov.
4) Treba mať na zreteli, že miestna časť Fončorda nemá v zastavanej časti ani park či
lesopark, čo sa doteraz kompenzovalo práve bezprostredným kontaktom bytoviek s
prírodnými a poloprírodnými ekosystémami. Rozširovaním výstavby by sa kontakt
obyvateľov sídliskovej časti Fončorda vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti sťažil, ba
pre mnohých občanov až znemožnil (občania s handicapom, občania s malými deťmi a
starší občania).
5) Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, úzka cestná komunikácia, parkujúce autá,
vedená Moskovskou ulicou bola dimenzovaná na existujúcu výstavbu v 70-tých
rokoch, a preto prípadná ďalšia výstavba v tejto lokalite by znamenala zvýšený tlak a
zápchy na už aj tak preťažené cestné spojenie, a tiež nasadenie stavebných strojov,
nákladných vozidiel na prepravu materiálov a pod. by znamenalo zvýšenú hlučnosť,
znečistenie komunikácie a zvýšenú prašnosť.
Týmto si dovoľujeme podať pripomienku k novému Územnému plánu mesta Banská
Bystrica, zverejnenému dňa 2.6.2010 k pripomienkovaniu.
Týmto Vás žiadame o zmenu zaradenia pozemku, ktorého sme vlastníkmi (LV č. 6635).
Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území 801062 Banská Bystrica,
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- neakceptované,
z dôvodov uvedených vo
vyhodnotení pripomienok
k č. 44)
vzaté na vedomie
register „C", parcelné číslo 3351.
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, v časti návrhu „Záujmové územia"
je zaradený ako „Plochy sídelnej zelene". Nami požadovaná zmena je na „Plochy
bytovej zástavby", s ktorými pozemok susedí.
V časti „Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia" je zaradený ako „Zeleň ostatná zeleň mesta". Nami požadovaná zmena je na „Bývanie - územie zastavané
rodinnými domami do 2NP..", s ktorými pozemok susedí.
V ostatných častiach územného plánu žiadame prispôsobiť zaradenie pozemku vyššie
uvedeným požiadavkám.
Dôvodom pre našu žiadosť je perspektívna stavba rodinného jednopodlažného domu a
skutočnosť, že na priľahlých pozemkoch už je realizovaná IBV. Vzhľadom na rozlohu
pozemku by stavba v konečnom dôsledku neovplyvnila charakter tejto plochy, zeleň na
väčšine plochy zostane zachovaná.
Za kladné vybavenie vopred ďakujeme. K pripomienke prikladáme výpis z katastra
nehnuteľností k listu vlastníctva a k parcele. V prípade vyžiadania dodáme potrebné
dokumenty.
82
Púchyová Anna,
Sládkovičova 10,
Sojáková Mária, Poľná
64,
Černák Ján,
Malachovská 96,
B.Bystrica
ÚHA 1205/2010
17.06.2010
Na základe uverejneného oznámenia o prerokovávaní územnoplánovacej
dokumentácie aglomerácia Banská Bystrica, Moskovská ul. vyslovujeme nesúhlasné
stanovisko k prerokovávanému návrhu územného plánu oblasť Moskovská ul. Do
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie požadujeme zakresliť aj časť územia
pod lokalitou 184 až k potoku Udurná ako ďalšie stavebné parcely na výstavbu
jednopodlažných rodinných domov s návrhom pripojenia k existujúcim inžinierskym
sieťam. Prístupovú a obslužnú komunikáciu riešiť z vrchu medzi dávnejšie riešenou
lokalitou 184, ku ktorej sme vzniesli pripomienky 23.11.2009.
Ďalej žiadame uprestniť popis existujúcej prístupovej cesty popri potoku Udurná ako
vzniknutá a navrhovaná cyklotrasa plus prístupová komunikácia k obytným domom,
ktoré vzniknú IBV.
Sme žijúci traja vlastníci a jedná sa o naše pozemky uvedených na L V 3907 (parcely
registra E 678/1 (6117 m2), 678/2 (1838 m2)), pozemok 1058/5 - novovzniknutá parcela
registra C 3725/19) pozdĺž potoka Udurná evidovaná na LV 6840 (556 m2).
Už veľa rokov občania z Fončordy poškodzujú uvedenú lokalitu čím poškodzujú náš
súkromný majetok a aj takzvané chránené rastliny (prevláda burina), ktoré spôsobujú
alergie. Ide nám srdce puknúť ako pôda našich predkov, kde sme pestovali plodiny je
znehodnocovaná. Dňa 23.11.2009 sme vyslovili nesúhlasné stanovisko k čiastkovým
riešeniam po malých lokalitách a parciálnych riešeniach oblasti Moskovská ul. (napr.
časť 184) a preto uvítame úpravu návrhu územného plánu mesta komplexne celej
- akceptované,
pozn. doplniť do výkresu
č.3 priestorového
usporiadania
a funkčného využitia
územia plochu
navrhovanej
nízkopodlažnej bytovej
zástavby v závere
Chalupkovej ulice
-doplniť do výkresu 7A
regulatívy a limity
funkčného
a priestorového
využívania územia
regulatív pre navrhovanú
lokalitu 2 P.
- zmenu z výkresu č.3
premietnúť do výkresu
č.2 záujmové územie
- neakceptované
pripomienky aj
vyhodnotenie zhodné
s bodom „ E9“+
83
Ivan Petrovič,
Topoľová 30
974 01 Banská
Bystrica
ÚHA 1211/2010
18.06.2010
lokality s ohľadom na požiadavku a vlastnícke práva majiteľov pozemkov. Vzhľadom na
nedostatočné financie Mesta Banská Bystrica, rozšírenie udržiavaných trávnatých
plôch, bude zaťažovať finančný rozpočet Mesta. Výstavbou IBV sa majitelia budú starať
o územie a tiež koryto a okolie riečky Udurná.
Na základe Vášho listu zo dňa 6.4.2010 apo zverejnení "Návrhu Územného plánu
mesta B. Bystrica" a jeho preštudovaní, žiadam opätovne aby parcely 1099, 1100,
1106, 1107, 1142, 1111/1, 1111/2 boli^ zaradené ako stavebné parcely na výstavbu
rodinných domov. V stanovisku Štátnej ochrany prírody ako i priloženému vyjadreniu
Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici nevidím prekážky aby tieto
parcely boli zaradené ako stavebné pozemky.
84
Rusnák Róbert,
Krivánska 2, 974 11
Banská Bystrica
Pr. 109699/2010
30.06.2010
UHA1302/2010
01.07.2010
dolu podpísaný Róbert Rusnák, bytom Krivánska 2, Banská Bystrica Vás týmto žiadam
o zmenu v územnom pláne meste Banská Bystrica o zahrnutie parcely č. 2652/6 (KN-E
415/1 a 415/2) k. ú. Sásová do intravilánu (funkčných plôch) mesta.
Verím, že uvedený návrh bude zahrnutý do pripravovaných plánov mesta.
- neakceptované,
navrhovanie ďaľších
nových priestorov na
urbanizáciu je nežiadúce
z dôvodov:
- v návrhu ÚPN mesta je
dostatočné množstvo
disponibilných priestorov
pre rozvoj funkcie
bývania, ktoré sú
nadviazané na okolitú
zástavbu a infraštruktúru
mesta; prevažná časť
týchto priestorov je
rozostavaná
- v koncepcii rozvoja
mesta je uvažované aj
s urbanistickou rezervou,
ktorá vytvára ďaľšie
možnosti lokalizovania
funkcii mesta a teda aj
bývania. Z hľadiska
priestorového, lokality
urbanistickej rezervy
priamo nadväzujú na
navrhované
urbanizované územia
- požadovaná lokalita na
zástavbu sa nachádza
v priestorovom
a krajinársky
exponovanom území,
ktoré je žiadúce zachovať
v prírodnom charaktere
- neakceptované, parcela
č.2652/6 (KN-E
415/1)k.ú. Sásová bola
začlenená už
v pôvodnom
85
Lukáš Kubíny, Jakub č.
59, 974 01 Banská
Bystrica
01.07.2010
1297/2010
ÚHA
86
Omelka Jozef Ing.,
Tajovského 14
Banská Bystrica
Pr.110561/2010
02.07.2010
ÚHA 1309/2010
06.07.2010
Na základe súhlasného stanoviska vlastníka pozemku - Rímskokatolícka cirkev (farnosť
2
Uľanka), 97400 Banská Bystrica, parc.č. 621/1 ("E" 2-293/2) o výmere 3753 m - orná
pôda v k.ú.: Kostiviarska, vedeného na LV č. 1295 Správou katastra Banská Bystrica o odpredaj pozemkov a v zmysle vypracovaného odčleňovacieho GP, ktorým sa delí
2
2
pozemok na pare. č.621/12 o výmere 730 m a na parc.č.621/13 o výmere 730 m ,
podávam pripomienku na zmenu pozemku ku konceptu ÚP mesta Banská Bystrica v
m.č. Jakub, v ktorom je predmetný pozemok vedený ako plocha s budúcim využitím
"zeleň - plochy cintorínov a pohrebísk" pre obec Jakub.
V zmysle vyjadrenia vlastníka pozemku, žiadam Vás o vykonanie zmeny v ÚPD mesta
Banská Bystrica, m.č. Jakub a o vyčlenenie horeuvedeného pozemku z plochy pre
cintorín na "pozemok stavebný", nakoľko vlastník súhlasí s odpredajom predmetného
pozemku, čím deklaruje že nebude potrebovať pozemok pre účely jeho d'aľšieho
využitia (viď v prílohe).
Z uvedeného dôvodu a môjho záujmu o kúpu inkriminovaného pozemku za účelom
výstavby rodinného domu, Vás preto žiadam o vykonanie zmeny v ÚPD.
Za porozumenie, kladné vybavenie a zapracovanie mojej pripomienky do ÚP mesta
Banská Bystrica, Vám vopred ďakujem.
Vážený pán primátor,
dňa 16.júna 2010 som sa zúčastnil prejednávania územného plánu mesta Banská
Bystrica ako dotknutý vlastník nehnuteľnosti, cez ktorú má podľa návrhu, ktorý
predniesol jeden z autorov, pán Kostovič, prechádzať komunikácia, ktorá má spájať
Tajovského ulicu s Lazovnou ulicou - malý mestský okruh.
Vo vašom úvodnom vystúpení ste okrem iného vyslovili myšlienku, že máte záujem
riešiť pripomienky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zasahovali (bránili), ohrozovali
naplnenie cieľa územného plánu. Pán architekt vo svojom vystúpení vyslovil názor, že v
diskusii alebo pripomienkach by diskutujúci nemali rozprávať o dotknutých vlastníckych
právach, ale mali by sa zamerať na odbornú stránku návrhu územného plánu.
územnompláne do plôch
lesného parku. Toto
funkčné využitie parcely
je prevzaté do koncepcie
nového ÚPN mesta
- akceptované, parcela
č.2652/6 (KN-E 415/2)
k.ú. Sásová je navrhnutá
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia pre šport
a športové zariadenia,
teda je začlenená do
zastavaných plôch mesta
do roku 2025
- neakceptované, parc.č.
621/1 k.ú. Kostiviarska sa
nachádza v ochrannom
pásme cintorína, podľa
zákona č.470/2005 §16,
odst.8 – zákaz
povoľovania
a umiestňovania budov
na pozemkoch v 50 m
ochrannom pásme
pohrebiska s účinnosťou
od 1.11.2005
pozn. zvážiť možnosť
rozšírenia cintorína na
severnej strane
- vzaté na vedomie
Vo svojom vystúpení som sa venoval časti návrhu územného plánu, ktorý rieši výstavbu
malého mestského okruhu a to napojenia na súčasnú cestu a Tajovského ulicu nad
domom č. 14 smerom na amfiteáter.
Dňa 22.10.2008 sme predložili písomnú pripomienku ku konceptu územného plánu. Na
deň 30.4.2009 sme boli pozvaní, Vami pán primátor, na prerokovanie našich
pripomienok. Na naše prekvapenie sa prerokovanie nekonalo, ale bol dopredu
pripravený Zápis z opätovného prerokovania pripomienok. V zápise je konštatované, že
naše požiadavky nie sú akceptované, lebo vnútorný mestský okruh je prevzatý z
platného územného plánu, nevyhnutná komunikácia pre prepojenie ulice Lazovná Tajovského, odstránenie bodovej závady na Striebornom námestí a križovatky
Tajovského a J. Kráľa.
V druhej pripomienke sme odporúčali zrušiť mestskú komunikáciu Tajovského ulicu od
domu č. 14 až po Bystričku, aby slúžila ako pešia komunikácia hlavne pre študentov a
ostatných chodcov, čím sa mestský park využije ako rekreačná zóna pre obyvateľov
mesta. Pripomienka nebola akceptovaná, pretože nie je možné komunikáciu vypustiť zo
základného komunikačného systému, rieši dopravné sprístupnenie priľahlého územia.
Pripomínam pán primátor, že v doteraz platnom územnom pláne sa uvažuje s
Tajovského ulicou ako s pešou zónou.
V pôvodnom Koncepte územného plánu malý mestský okruh nezasahoval priamo do
nášho vlastníckeho práva. V aktuálnom koncepte je navrhovaný tak, že prechádza
okrajom nášho pozemku (cez pozemok) iba 5-6metrov od nášho domu. Odporučil som
zmenu, aby prepojenie ciest nešlo cez náš pozemok, ale aby bola navrhnutá iná
alternatíva. Vy, pán primátor ste zaujali stanovisko, že je to vážny problém a chcete mu
venovať náležitú pozornosť. V nadväznosti na to vyslovil architekt vetu citujem: „Vo
verejnom záujme, zo zákona vám to bude vyvlastnené, vyberieme si menšie zlo". Ja
som mu na to odpovedal, že každého, kto úmyselne koná zlo, treba potrestať, zákon
nerozlišuje menšie a väčšie zlo. Prekvapilo ma pán primátor, že ani Vy, ani vaši odborní
pracovníci nezaujali ku tej nehoráznej urážke, zavádzaniu a klamaniu Vášho občana
žiadne stanovisko. Chcem Vám pripomenúť, že vlastnícke právo sa pokladá za
najdôležitejšie majetkové právo. Preto neprekvapuje zaradenie vlastníckeho práva -v
rámci systematického členenia práv - medzi základné práva človeka. Vlastnícke právo
garantuje Ústava Slovenskej republiky v článku 20, ako aj Medzinárodný Dohovor o
ochrane ľudských práv a slobôd. Možnosť zásahu štátu do vlastníckych práv vo
verejnom záujme vo forme vyvlastnenia je prípustné podľa článku 20 ods. 4 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa článku 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a podľa
§128 ods. 2 OZ. Zákonnými podmienkami vyvlastnenia je splnenie štyroch
kumulatívnych podmienok. Vyvlastnenie ako krajné riešenie by malo nasledovať až
vtedy, pokiaľ nie sú možnosti dosiahnuť predpokladaný cieľ inak. Musí ísť o
vyvlastnenie v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a to na základe zákona a za
primeranú náhradu. Prvý predpoklad vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere. Pojem
verejného záujmu ako druhá podmienka nie je pojmom ľubovoľným. Ústavný súd v
jednom svojom rozhodnutí uviedol, že podmienku verejného záujmu možno považovať
za splnenú, len ak je verejný záujem nadradený a objektivizovaný voči záujmu
- neakceptované,
pozvánka na opakované
prerokovanie
pripomienok bola
podpísaná primátorom
mesta BB ako štatutárom
Mesta Banská Bystrica obstarávateľa ÚPD, ale
jeho prítomnosť na
rokovaní, vzhľadom na
množstvo
op.prerokovaní, nebola
možná . Prerokovanie sa
konalo za účasti
pozvaných na pozvánke
- vzaté na vedomie
vlastníka. Nie je nutné, aby verejné záujmy boli vyhlásené zákonom, ale je dôležité, aby
takýto záujem bolo možné odvodiť z cieľov a celkového zmyslu a podstaty zákona.
Treťou podmienkou vyvlastnenia je predpoklad existencie zákona. Ústava SR v článku
20 odsek 4 nedovoľuje vyvlastnenie zo zákona, ale len vyvlastnenie na základe zákona.
Štvrtým predpokladom vyvlastnenia je to, že Ústava SR garantuje za vyvlastnenie
primeranú náhradu. Jednou z foriem je aj peňažná náhrada. Aj o tejto otázke už
rozhodoval Ústavný súd. Podľa neho výška náhrady by mala byť určená v porovnaní s
trhovou cenou tak, aby v každom čase zohľadňovala mieru zásahu do vlastníckeho
práva, ktorú možno od vlastníka majetku spravodlivo očakávať. To sú moje pripomienky
k vyjadreniu architekta k vyvlastneniu nášho majetku na základe zákona a verejného
záujmu. Keďže ja nemám právnické vzdelanie, ale ekonomické, pomohol som si
Ústavou SR, Judikatúrou Ústavného súdu a zbierkou zákonov.
Teraz niekoľko pripomienok k návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica,
konkrétne k návrhu malého mestského okruhu a to prepojenie ulíc Tajovského Lazovná. V návrhu je znázornená navrhovaná komunikácia vedená od Podlavíc popod
nadjazd cez súkromné pozemky, záhrady v blízkosti Ekonomickej fakulty UMB, vedľa
amfiteátra smerom na Lazovnú. Na pomoc som si zobral zákon č. 549/2007Zz vyhlášku
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16.augusta 2007, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Pri
dodržaní tejto vyhlášky nie je možné bez porušenia zákonov, pri plnom vedomí ich
porušovaní postaviť navrhovaný malý mestský okruh.
Rovnako pripomínam, že okruh je plánovaný cez Centrálnu mestskú zónu a zároveň
pamiatkovú zónu. V mesiaci november 2006 bol predložený do mestského
zastupiteľstva Návrh riešenia úprav smernej časti ÚPN-CMZ Banská Bystrica Tajovského ulica. Uznesenie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z
SO.novembra 2006 číslo 631/2006 berie na vedomie návrh riešenia úprav smernej časti
ÚPN-CMZ Banská Bystrica -Tajovského ulica a schvaľuje V zmysle §-4odst.3,písm.j)
zákona č.369/90Zb.a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov Riešenie úprav smernej časti ÚPN - CMZ
Banská Bystrica - Tajovského ulica. Spracovateľ METRIA štúdio s.r.o. Bratislava v
odseku D/ Urbanistické zdôvodnenie- doplnenie sa uvádza citujem „Pozemok je
situovaný pozdĺž existujúcej mestskej zbernej komunikácie, ktorá je v zmysle platného
ÚPN HSA Banská Bystrica navrhovaná ako hlavná pešia komunikácia (Tajovského
ulica). Zberná komunikácia je navrhnutá v novej trase. Z hľadiska požiadaviek zák. č.
126/2006 a nariadenia vlády 303 z 10.5.2006 na prípustné hodnoty hluku možno
predpokladať, že vonkajšie a vnútorné prostredie navrhovaného objektu bude
vyhovovať prípustným hodnotám hluku. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
bude súčasťou PD hluková štúdia".
Pýtam sa pán primátor, ak je pre útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica
platný územný plán z roku 1976 a v Zápise z opätovného prerokovania pripomienok
Ing. Jozefa Omelku ku konceptu územného plánu mesta Banská Bystrica, konaného
30.4.2009 na útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica bola uplatnená
pripomienka, ktorú orgán územného plánu neakceptuje nasledovne: „K bodu)
Nesúhlasím s koncepciou ÚPN mesta Banská Bystrica a to s alternatívou I. a II., ktorá
sa týka výstavby malého mestského okruhu a to napojenia na súčasnú cestu a
Tajovského ulicu nad domom č. 14 smerom na amfiteáter. Vyhodnotenie: Požiadavka
neakceptovaná. Vnútorný mestský okruh je prevzatý z platného územného plánu,
nevyhnutná komunikácia pre prepojenie ulice Lazovná -Tajovského, odstránenie
bodovej závady na Striebornom námestí a križovatky Tajovského a J. Kráľa. K bodu)
Navrhujeme zrušiť cestu (mestskú komunikáciu) Tajovského ulicu od domu č. 14 až po
Bystričku nech slúži ako pešia zberná komunikácia pre študentov, čím sa mestský park
využije ako rekreačná mestská zóna pre obyvateľov mesta. Vyhodnotenie : Požiadavka
neakceptovaná. Nie je možné komunikáciu vypustiť zo základného komunikačného
systému, nakoľko rieši dopravné sprístupnenie priľahlého územia.", nie je územný plán,
na ktorý sa odvolávajú, platný aj pre druhú pripomienku, keď v platnom územnom pláne
je navrhovaná Tajovského ulica ako pešia zóna? Alebo na Mestskom úrade útvary a
pracovníci nepoznajú územný plán alebo nechcú poznať?
Tajovského ulica a ulica J.Kráľa nie je stavaná na takú záťaž, keď po nich premávajú
veľké a ťažké nákladné kamióny a návesy. Dôsledkom preťaženosti komunikácií a
nedodržania rýchlosti sú popraskané múry a steny na domoch a plotoch.
Pokiaľ mesto ako obstarávate!" bude aj naďalej uplatňovať u projektanta požiadavku
malého mestského okruhu, chcem Vám pripomenúť niekoľko údajov:
V prípade, že bude realizovaná cesta lll-tej triedy kategórie C 7,5/50, je šírka hlavného
dopravného priestoru 7,5 m, v prieťahu mestom zodpovedá funkčnej triede B3, kategórii
MZ 8,5/50 so šírkou hlavného dopravného priestoru 8,5 m. Keď k tejto šírke
pripočítame šírku jednostranného chodníka 2,0 ma vo svahovitom teréne môžeme
uvažovať, že trasa cesty pôjde v odreže, tak celková šírka koridoru pre komunikáciu
vrátane násypového, resp. zárezového svahu môže byť cca. 17 m. Je možné, že
projektant navrhne oporné múry, potom by šírka koridoru bola až 13 m, ak budú
realizované gravitačné múry. K tomu treba pripočítať ešte dočasné zábery pre
manipulačný pás pre dodávateľa stavby počas jej realizácie cca. 3,0 až 5,0 m. v
prípade že bude realizovaná cesta ll-hej triedy kategórie C 9,5/50 , v prieťahu mestom
jej zodpovedá cesta funkčnej triedy B2, kategórie MZ 12,0/50. Šírka hlavného
dopravného priestoru je 12 m. K tomu chodník +2,0 m, + svahy 7,0 m = šírka koridoru je
až 21 m + manipulačný priestor. S opornými múrmi je šírka koridoru pre komunikáciu
cca. 16 m. Z uvedeného prehľadu potreby priestoru na realizáciu komunikácie nad
našim domom je takmer jasné, že nemôže zostať bez toho, aby nebol pri výstavbe
komunikácie ohrozený, na užívanie nespôsobilý a možno aj asanovaný, aj keď je v
pamiatkovej ochrannej zóne. Preto Vás pán primátor zdvorilo žiadam o vyriešenie pre
nás tak závažného existenčného problému.
Pre dosiahnutie cieľa je možné použiť niekoľko variantov:
variant 1)
zrušiť malý mestsky okruh, využiť možnosť výjazdov z novobudovaného
severného obchvatu mesta,
1) neakceptované ,
severný obchvat mesta
nerieši problematiku
vnútornej dopravy mesta
87
88
PhDr. Jozef Čuha,
PhDr. Viera Čuhová
Starohorská 10
Banská Bystrica
Pandulová Anna,
Jilemnického 32,
Banská Bystrica
Pr.110859/2010
02.07.2010
UHA 1379/2010
15.07.2010
OVZ114867/2010
23.07.2010
variant 2)
pre dosiahnutie cieľa riešiť malý okruh (ako správny hospodár) je
možné použiť pozemky patriace mestu, a to cez amfiteáter,
variant 3)
krajné a nákladné riešenie pre mesto použiť navrhovaný variant malého
mestského okruhu, to znamená na základe zákona pri dodržaní Ústavy Slovenskej
republiky článku 20 ods. 4, ústava garantuje za vyvlastnenie primeranú náhradu.
Jednou z foriem náhrady je aj peňažná náhrada. Keďže aj v tejto otázke už rozhodoval
Ústavný súd, podľa jeho vyjadrenia by výška náhrady mala byť určená v porovnaní s
trhovou cenou tak, aby v každom čase zohľadňovala mieru zásahu do vlastníckeho
práva, ktorú možno od vlastníka spravodlivo očakávať.
Na záver pripomínam, že aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a
judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva pri odňatí vlastníctva priznáva právo na
primeranú náhradu.
2) neakceptované
V stanovenej lehote podávame týmto pripomienku k navrhovanému územnému plánu, a
to k plánovanej výstavbe vo svahu medzi Starohorskou a Rudohorskou ulicou.
Vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s akoukoľvek výstavbou v tomto svahu, resp.
nesúhlas s takým zásahom, ktorý by zmenil jeho doterajší zelený charakter a žiadame
zachovanie zelenej integrity celého svahu.
- neakceptované, na
opätovnom prerokovaní
pripomienok
spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových
priestorov Starohorská 616 B.B. dňa 12.02.2009
na ÚHA mesta bolo
dohodnuté so zástupcami
spoločenstva vlastníkov
urbanistické dotvorenie
Rudohorskej ulice.
V zmysle tejto dohody je
koncepcia riešenia
premietnutá do návrhu
ÚPN.
- vzaté na vedomie
Dovoľujeme si Vás týmto informovať o tom, že výbor nášho SVB a NP Starohorská 616 má k dispozícii petičné hárky obyvateľov nášho spoločenstva, v ktorých sa
obyvatelia vyjadrili proti zámeru výstavby garážového domu a podporili zachovanie
celistvosti zelene „nášho svahu". Rovnako sme v tejto petícii vyjadrili aj svoje obavy o
statiku nášho obytného bloku v prípade stavebných zásahov do svahu.
Naše sídlisko Sásová, v ktorom žijeme už 26 rokov a je naším domovom, je
poddimenzované, čo sa týka zelených plôch. To, čo „náš svah" potrebuje, je pravidelná
údržba existujúcej zelene, príp. jej doplnenie o vyšší porast v dolnej časti svahu pozdĺž
cestnej komunikácie za účelom odfiltrovania prachu a odhlučnenia. To, čo chceme
nielen my dvaja, ale aj ďalší naši spoluobčania, je vytvorenie príjemnej a oku i duši
lahodiacej relaxačnej zóny v „našom" zelenom svahu.
Podávaní týmto pripomienky k návrhu Územného plánu mesta B. B,
"Zásadné všeobecné pripomienky"
1. Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v *JPN podľa výkresu:
3) akceptované
- vzaté na vedomie
1) neakceptované,
Regulatívy funkčného využitia územia, žiadame zmeniť návrh funkčného využitia
územia PB 01,PB02, PB03/plochy bývania/ nasledovne:
PB 01-Bývanie- územie zastavané rodinnými domami
PS 02- bývanie -územie zastavané bytovými domami do 4NP
Pí3-03- bývanie- územie zastavané bytovými domami Sad 4NP
výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a viac
rokmi podľa technicko-hospodárských ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§1? ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky významné plochy zelene I.a II. etapa ako intaktnú zeleň
s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny, významné plochy zelene definovať v
záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás , peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu í.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch.Kostovského, ktoré odzneli na
verejnom prerokovaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010:" ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervečné zásahy."
1.Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
závažnej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Kedzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnickeho, Nešporovej, Wolkerovej, Kpt.
Nálepku.
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
2) v plnom rozsahu
akceptované z hľadiska
zvyšovania podlažnosti
na existujúcich
sídliskách, výnimku tvorí
len Viestova ulica, ktorá
je rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprspešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a technického
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
2. Lokalita PZ 03-Polyí'onkČná zóna- územie zastavané bytovými domami na- 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo- technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit-centrum služieb a obchodu ponechá c ako
vybavenie- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3. Lokalita PB 02- bývanie-územie zastavané rodinnými domami do 2 NP
a bytovými domami do 4NP.
a/ žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území
zastavaných bytovými domami
89
Oborčok Peter,
Nová 20
976 96 Medzibrod
OVZ114933/2010
23.07.2010
90
Bánovský Milan,
Rakytovská cesta 40
Banská Bystrica
OVZ115166/2010
26.07.2010
b/ text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c/bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s výškovým
regulatívom......toto treba doplniť
d/výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na.....
doplniť
e/ lokalita PB 02 s výškovým regulatÍVOM 2+2 zmeniť na 2!
Týmto žiadam zaradiť pozemok tvorený parcelami KN-C číslo 2890, 2891/4, 4086,
2891/13 v katastrálnom území Radvaň do čistopisu územného plánu MESTA BANSKÁ
BYSTRICA ako stavebný pozemok pre funkciu bývania - výstavbu rodinného domu.
Žiadam, aby Návrh ÚPN bol upravený v zmysle schválených zmien a doplnkov XXX.
Etapa, celá lokalita č. 176 - Rakytovce -Horné lúky - Čierne blato na funkčné využitie zmiešaná funkcia s prevahou skladov, výroby, občianskej a dopravnej vybavenosti,
schválené uznesením MsZ č. 764 dňa 30. 3. 2010.
a usporiadania územia
mesta.
2) na predmetnú lokalitu
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c) d) e) akceptované,
pozn. upraviť regulatív
vo výkrese č.7A na
príslušnú lokalitu 2P.
- akceptované, pozemok
tvorený parcelami KN-C
2890, 2891/4, 4086,
2891/13 k.ú. Radvaň je
súčasťou zastavaného
územia mesta, je teda
stavebným pozemkom.
- neakceptované,
požadovanú úpravu
návrhu ÚPN mesta nie je
možné akceptovať
z nasledovných dôvodov:
návrh ÚPN mesta
v lokalite č.176Rakytovce-Horné lúkyČierne blato rieši
funkčnopriestorové
využitie a usporiadanie
územia z hľadiska širších
urbanistických zámerov
vyplývajúcich
z nadradenej
územnoplánovacej
dokumentácie t.j.z ÚPN
VÚC banskobystrického
kraja, v rámci ktorých
Banská Bystrica by mala
tvoriť hlavný urbanizačný
pól banskobystrickozvolenského ťažiska
osídlenia celoštátneho až
medzinárodného
významu s rozvojom
terciálnych a kvartérnych
aktivít (centier). Ďaľšie
zakladanie nového
skladového a výrobného
centra v predmetnej
lokalite je nežiadúce,
nakoľko v rámci
celomestskej koncepcie
je uvažované
s vybudovaním
výrobného
a technologického centra
v Majeri a Šalkovej
a s ďaľším centrom
výroby je uvažované
v rámci urbanistických
vzťahov ÚPN VÚC
banskobystrického kraja
v území medzi Sielnicou
a Badínom.
- KPozÚ v B.Bystrici
udelil súhlas na
nepoľnohospod. použitie
poľnoh.pôdy pre ÚPN
mesta v lokalite
Rakytovce-Čierne Blato
V tejto lokalite sa nachádza parcela č. 840, ktorej som spoluvlastníkom.
Nesúhlasím so zmenou funkčného využitia predmetnej parcely na zeleň.
91
Pažáková Alžbeta,
Pažák Peter,
Skubínska 14139/98
Banská Bystrica
OVZ115192/2010
26.07.2010
Dole podpísaný Ing. Ján Hruška týmto nesúhlasím s riešením Návrhu Územnému plánu
Mesta Banská Bystrica, t.j. s navrhovanou výstavbou v lokalite nad Moskovskou ulicou,
ktorá je obsahom zmien a doplnkov ÚPN Banská Bystrica č. XXXVII (lokalita 184 - IBV
Moskovská ulica). Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že predmetný návrh investičnej
výstavby:
1)
Nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň
... Na území mesta sa nachádzajú významné plochy zelene, ktoré je potrebné
rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských,
alebo okrskových parkov....
Ako i časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene
... Po obvode sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné
obvodové pásmo s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie
medzi lesnou krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
(lokality označené
v súhlase č.j.
2010/00340-2 zo dňa
29.06.2010
č.133,134,135,136 a 137)
len na občiansku
vybavenosť, zeleň
a vodné plochy.
- na lokalitu 141/2
uvedenú v zmenách
a doplnkoch XXX.etapa
ZaD ÚPN A BB nebol
v hore uvedenom
súhlase udelený súhlas
na nepoľ.využitie poľ.
Pôdy
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
navrhovaná zeleň je
rovnocennou zložkou
funkčmopriestorovej
štruktúry mesta a teda
tvorí neoddeliteľnú
súčasť urbanistického
stvárnenia územia, t.z.,
že pozemky pre zeleň
budú oceňované v rámci
predmetného územia ako
celku.
- neakceptované,
z dôvodov uvedených vo
vyhodnotení pripomienok
k č. 44)
92
Moravčík Ján
Radvanská 16
Banská Bystrica
OVZ115249/2010
28.07.2010
93
Švéda Vladimír
a Libuše, Jilemnického
40
Banská Bystrica
OVZ115411/2010
27.07.2010
navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ul. Moskovská, Oremburská, Tulská)
2) Má v úmysle pripraviť občanov Fončordy o jedno najviac využívané miesto pre
rodinnú rekreáciu ako aj športové vyžitie obyvateľov priľahlých blokov ale aj ostatnej
Fončordy- tj. o značnú časť plánovaného Areálu zdravia.
3) Celá lokalita určená pre zástavbu je momentálne najfrekventovanejšie využívanou
prímestskou rekreačnou oblasťou a nemá adekvátnu náhradu, nakoľko aj alternatívny
prístup k Areálu zdravia pozdĺž potoka Udurná je vo veľmi zlom stave (podmytý chodník
s hlbokými eróznymi ryhami, nánosy blata, stojatá voda v telese chodníka. Lokalita
potoka Udurná je preto obyvateľmi minimálne využívaná zo spomenutých dôvodov.
4) Treba mať na zreteli, že miestna časť Fončorda nemá v zastavanej časti ani park či
lesopark, čo sa doteraz kompenzovalo práve bezprostredným kontaktom bytoviek s
prírodnými a poloprírodnými ekosystémami. Rozširovaním výstavby by sa kontakt
obyvateľov sídliskovej časti Fončorda vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti sťažil, ba
pre mnohých občanov až znemožnil (občania s handicapom, občania s malými deťmi a
starší občania).
5) Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, úzka cestná komunikácia, parkujúce autá,
vedená Moskovskou ulicou bola dimenzovaná na existujúcu výstavbu v 70-tých
rokoch, a preto prípadná ďalšia výstavba v tejto lokalite by znamenala zvýšený tlak a
zápchy na už aj tak preťažené cestné spojenie, a tiež nasadenie stavebných strojov,
nákladných vozidiel na prepravu materiálov a pod. by znamenalo zvýšenú hlučnosť,
znečistenie komunikácie a zvýšenú prašnosť.
Žiadam o rozšírenia parkovacích plôch na Dl. Radvanská, Banská Bystrica pred
obytným domom vchod č. 12 až 24. Za posladených 10 rokov stúpol počet osobných
automobilov a súčasné parkovacie plochy sú už nedostatočné. Obyvatelia tohto
obytného domu sú potom nútení parkovať vo dvore, za čo sú sústavne zo strany
mestskej polície sankcionovaní.
Možnosti na vytvorenie parkovacích plôch na kolmé státie (ako boli vybudované v roku
2009) sú ešte pred vchodom č. 16 a 17 aj pre inými vchodmi. Zároveň je možnosť
vytvoriť parkovacie miesta zrušením bývalých výbežkov trávnatých plôch, ktoré sú
vedľa kontajnerov na komunálny odpad a už dávno neplnia funkciu, na ktorú boli
zriadené.
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
"Zásadné všeobecné pripomienky
l.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podlá výkresu: Regulatívy
funkčného využitia územia žiadame zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB
02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
- neakceptované,
požiadavka je nad rámec
podrobnosti riešenia ÚPN
mesta
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-štandardy minimálnej
2. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostovského, ktoré odzneli na
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, ihrisko
na Rudohorskej ulici („Pod múrom"), Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
vybavenosti obcí.
2) v plnom rozsahu
akceptované z hľadiska
zvyšovania podlažnosti
na existujúcich
sídliskách, výnimku tvorí
len Viestova ulica, ktorá
je rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do 4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c)
bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s výškovým regulatívom
....toto treba doplniť.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na......doplniť
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na úž území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
• kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi
funkciami územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a
oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c) d) e)akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
II. akceptované, plocha
oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v 1/11
právoplatnosť)
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostlík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV.Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň... Na území mesta sa nachádzajú významné
plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
III. akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV. neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
94
Wernerová Svetlana
Wolkerova 3
Banská Bystrica
OVZ115418/2010
27.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
"Zásadné všeobecné pripomienky
l.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podlá výkresu: Regulatívy
funkčného využitia územia žiadame zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB
02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostolského, ktoré odzneli na
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-čtandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, ihrisko
na Rudohorskej ulici („Pod múrom"), Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do 4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c)
bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s výškovým regulatívom
....toto treba doplniť.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na......doplniť
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na úž území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
• kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi
funkciami územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c)d)e)akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
II. akceptované, plocha
oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v 1/11
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
nevyhnutné plochy technického vybavenia
menšie ubytovacie zariadenia
zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a
oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostlík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
právoplatnosť)
IV.Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň... Na území mesta sa nachádzajú významné
IV. neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
•
•
•
•
III. akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
95
Ragač Miroslav
Tatranská ul 99
Banská Bystrica
OVZ115434/2010
27.07.2010
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN žiadame zmeniť návrh
funkčného využitia územia PB01, PB02, PB03 (plochy bývania)nasledovne:
- PB 01 - Bývanie - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 NP
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami!
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-čtandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
4.
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infŕaštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
6.
Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostlík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
SR.
b) akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
4) akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
5)
akceptované
plocha oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
6)
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
7.
Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1) nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ...Na území mesta sa nachádzajú významné
plochy zelene, ktoré j e potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2) nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk j e nutné vytvoriť vegetačné obvodové
pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
7)
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
96
Mgr. Urban Dušan,
Brezová 4
Banská Bystrica
OVZ115488/2010
27.07.2010
Ako vlastník parcely č. 206/2 nachádzajúcej sa v katastri Kremnička predkladám
zásadnú výhradu k návrhu územného plánu v tejto oblasti. Ide o lokalitu Kremnička
medzi cestou E 77 a futbalovými ihriskami.
V rámci návrhu územného plánu je v tejto lokalite naplánovaná pešia zóna a parková
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
- neakceptované,
navrhovaná zeleň je
rovnocennou zložkou
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia,
teda tvorí neoddeliteľnú
súčasť urbanistického
stvárnenia územia, t.z.,
že pozemky pre zeleň
budú oceňované v rámci
predmetného územia ako
celku.
- vzaté na vedomie
97
Ing. Dinaj Ľuboslav
Moskovská 30
Banská Bystrica
OVZ115607/2010
28.07.2010
úprava, čo považujem za absolútne neodborné a neodôvodnené vzhľadom na lokalitu a
súčasný typ zástavby postupujúcej k tejto oblasti, ktorá má predovšetkým charakter
občianskej vybavenosti. Uvedené potvrdzuje aj návrh územného plánu, ktorý taktiež v
tesnej blízkosti pripomienkovanej lokality naznačuje tento typ zástavby.
Naplánovanie pešej zóny a parkovej úpravy v celej zóne medzi ihriskami a cestnou
komunikáciou zásadne znehodnocuje pozemok, ktorého som vlastníkom a ktorý má v
súčasnosti vzhľadom na lokalitu vysokú trhovú cenu. Nie je mi však jasný účel takéhoto
návrhu, keďže ide o ihriská, ktoré nie sú sprístupnené bežnej verejnosti na voľno
časové a športové aktivity a aj lokalita pri frekventovanej ceste nedáva predpoklady na
využívanie tohto územia podľa navrhovaného účelu. Navrhované riešenie považujem
za účelové a zodpovedajúce cieľom už v súčasnosti prevádzkovaných podnikateľských
skupín, ktoré si neželajú rozširovať výstavbu v okolí už existujúceho penziónu SK.
Zároveň je absolútne nepochopiteľné odklonenie vybudovanej a funkčnej cesty č. 69,
ktorá je taktiež naplánovaná v predmetnej oblasti.
Je potrebné uviesť, že s takouto úpravou na mnou vlastnenom pozemku nebudem
súhlasiť pokiaľ by Mesto BB nezabezpečilo odkúpenie pozemku za trhovú cenu. Keďže
nepredpokladám, že by mesto vynakladalo finančné prostriedky na to, aby odkúpilo
pozemok za účelom vysadenia stromov a trávy nevzniká ani predpoklad, že by takáto
štúdia bola v praxi aj realizovateľná. To isté sa týka aj nákladov na vybudovanie
odklonenej cestnej komunikácie. Ak vychádzam z takéhoto predpokladu, ktorý je veľmi
pravdepodobný, navrhovaným územným plánom v predmetnej lokalite dochádza k
zásadnému obmedzeniu práv súkromného vlastníctva, ktoré nebude možné využiť
podľa vlastného uváženia, pretože účel využitia bude blokovaný nerealizovateľnou
predstavou naplánovanou v územnom pláne mesta Banská Bystrica.
Uvedená pripomienka sa týka aj územia pokračujúceho popri ceste smerom na Zvolen,
kde sa taktiež nezmyselnou parkovou úpravou znehodnocujú ďalšie pozemky, ktorých
som vlastníkom.
Koncom septembra 2008 som Vám zaslal individuálne pripomienky ku Konceptu
Územného plánu mesta Banská Bystrica /na Vami poskytnutom tlačive/, vypracované
po verejných prezentáciách Konceptu.
V tlači ste sa niekoľkokrát vyjadrovali o prerokovaní individuálnych pripomienok s ich
predkladateľmi. Doteraz som od Vás k svojim pripomienkam nedostal žiadne vyjadrenie
tak sa pýtam kde to viazne.
- vzaté na vedomie
podľa § 21 odst.9 stav.
zákona č.50/1976 Zb.
v znp. orgán územného
plánovania opakovane
prerokováva pripomienky
len s tými, ktorých
pripomienky neboli
akceptované. Nakoľko
Vaša pripomienka bola
akceptovaná, nevzniká
povinnosť ďaľšieho
rokovania resp.
informovania.
Akceptovanie
pripomienky je
98
Ing. Kováčik Martin,
Skubínska cesta 46
Banská Bystrica
OVZ115691/2010
28.07.2010
Žiadam o preklasifikovanie urbanistického územia 29- lokalita Skubín , v ktorom sa
nachádza parcela KN E 245/1 z rezervy do návrhu na výstavbu rodinných domov.
Žiadam zároveň o zaradenie parciel KN E 2002, 2004, 2000 lokalita Graniar do návrhu
výstavby rodinných domov.
99
Greško Miroslav, Tajov
1, 976 34
UHA 1476/2010
29.07.2010
Z dôvodu zverejnenia návrhu nového územného plánu mesta a stanovenia lehoty pre
podanie pripomienok k tomuto územnému plánu, týmto v stanovenej lehote, ako
preukázateľné v návrhu
ÚPN mesta-výkres č.3
- neakceptované,
preklasifikovanie parcely
KN-E č.245/1
z urbanistickej rezervy
do návrhu nie je
akceptované z dôvodov:
- navrhované priestory na
urbanizáciu mesta sú
limitované potrebou
rozširovania zastavaného
územia vyplývajúcou
z reálneho rozvojového
variantu t.j. variant 1,
ktorého veľkosť mesta
v roku 2025 predstavuje
81 450 obyvateľov.
Vzhľadom na túto
situáciu do navrhovaných
priestorov na urbanizáciu
boli predovšetkým
zaradené územia, ktoré
sú rozostavané resp.
nadväzujú na
rozostavané plochy.
- potrebou akceptovania
stanoviska Kr.poz.úradu
v BB, v rámci ktorého na
predmetnú parcelu nebol
udelený súhlas na
nepoľnohospod.použitie
poľnohospod. pôdy
- akceptované parcely č.
KN-E 2000 a 2002 sú
v ÚPN mesta zaradené
do návrhu rozvoja
funkčno-priestorovej
štruktúry k roku 2025.
Parcela č.2004 tvorí
urbanistickú rezervu
vlastník dotknutých pozemkov, podávam nasledovné pripomienky k návrhu územného
plánu.
Pripomienka č. l/:
Ako vlastník parcely CKN 2297 • zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, CKN
2298 • zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2 a CKN 2299/5 - ostatné plochy o
výmere 4506 m2, k.ú. Banská Bystrica /areál Medený Hámor/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
posunúť hranicu navrhovanej zelene "ŽE 06" po hranicu našich pozemkov, nakoľko
navrhovaný stav zasahuje do mojich pozemkov, čo je z dôvodu funkčnosti využitia
areálu pre mňa ako vlastníka neprijateľné. Návrh posunúť hranice navrhovanej zelene
len po hranice mojich parciel je opodstatnený aj z dôvodu už existujúcich vedľa
novopostavených stavieb /ASO VEDING/,na nej stojacich.
1)
neakceptované, na
parcele KN C 2299/5 je
nutné uvažovať
s navrhovanou
sprievodnou zeleňou
komunikácií s izolačnou
a ochrannou funkciou
z kompozičných
a hygienických dôvodov.
S upravenou hranicou na
úrovni novopostavenej
stavby (ASO VEDING)
Pozn. upraviť šírku
navrhovanej
sprievodnej zelene
Pripomienka č. 2/:
Ako vlastník parcely CKN 3263 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2 a
CKN 3264 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, CKN 5549/11 - ostatné
plochy o výmere 121 m2, k.ú. Banská Bystrica /Hušták/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť výškový regulatív na 4-6 podlaží a to z dôvodu zosúladenia výškového profilu s
ostatnými stavbami, najmä navrhovaným stavom výškového regulatívu na protiľahlej
parcele.
2)
neakceptované,
z priestorových
a kompozičných vzťahov
predmetných parciel
k okolitému územiu je
možné upraviť regulatív
4P na 4 až 5P, nakoľko
na protiľahlých
pozemkoch je tiež
navrhnutý výškový
regulatív 4 až 5 P a nie 46P
3)
akceptované,
pozn. opraviť regulatív
na parcelách KN C
2700/3, 2700/7, parcelu
KN C 2700/8 vypustiť
z regulácie z dôvodu
nežiadúceho zastavania
(chodník) a pre parcelu
ponechať regulatív 2 P
4)
akceptované,
Pripomienka č. 3/:
Ako vlastník parcely CKN 2700/3 - ostatné plochy o výmere 862m2,CKN 2700/5 ostatné plochy o výmere 30 m2 a CKN 2700/7 - ostatné plochy o výmere 10m2, CKN
2700/8 - ostatné plochy o výmere 2m2, k.ú. Banská Bystrica /Hušták/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť výškový regulatív na 3-5 podlaží a to z dôvodu zosúladenia výškového profilu s
vedľajšou budovou CB MONT.
Pripomienka č. 4/:
Ako vlastník parcely CKN 305/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, CKN
100
Pivková Nadežda,
Nešporova 1, Banská
Bystrica
Slašťan Ľuboš,
Tatranská 46, Banská
Bystrica
OVZ115910/2010
29.07.2010
305/2 - zastavané plochy o výmere 303 m2, CKN 305/3 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 304 m2, CKN 305/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, CKN
305/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6827m2, CKN 305/6 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 166 m2, CKN 305/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5982
m2, CKN 305/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2576m2, CKN 305/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 865 m2, CKN 305/18 -zastavané plochy a
nádvoria o výmere 748 m2, CKN 305/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3342
m2, CKN 305/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2074 m2, CKN 305/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, k.ú. Kremnička /areál Kremnička/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia"
a/navrhujem zmeniť navrhované využitie územia "PO - 01" - územie občianskeho
vybavenia a sociálnej infraštruktúry, na využitie územia "PZ - 01" - polyfunkčná
zástavba - územie zastavané občianskym vybavením, výrobou a skladmi, z dôvodu, že
vzhľadom na charakter okolitého územia a jeho navrhovaný stav sa javí pre mňa ako
vlastníka parciel využitie tohto územia na mnou navrhovaný stav ako logickejší a viac
zapadajúci do charakteru využitia územia.
b/ navrhujem zmeniť výškový regulatív na 1-3 podlaží a to z dôvodu zosúladenia
výškového profilu podľa budov na vedľajších parcelách.
Pripomienka č. 5/:
Ako vlastník parcely CKN 250/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7697 m2, CKN
247 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, CKN 248/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1476 m2, CKN 249 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 919 m2,
CKN 250/2 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, CKN 250/3 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 188 m2, CKN 250/4 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 37 m2, CKN 250/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, k.ú. Uľanka
/areál Uľanka/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť navrhované využitie územia "PB - 02" - bývanie - územie zastavané rodinnými
domami do 2NP a bytovými domami do 4 NP, na využitie územia "PV - 02" - výroba a
sklady - ostatné územie zastavané výrobnými a skladovými objektmi a zariadeniami, z
dôvodu, že aj v súčastnosti sa jedná o samostatný areál určený na uvedený účel,
pričom aj z textovej časti návrhu je zrejmé, že s rozvojom bývania a intenzifikáciou
bývania sa v tejto lokalite neuvažuje. Z textovej časti vyplýva, že v menších jestvujúcich
areáloch sa počíta so zachovaním pôvodného využitia územia. Takýto návrh je plne
kompatibilný s doterajším stavom.
Navrhujem, aby moje pripomienky boli v plnom rozsahu zohľadnené a územného plánu
v súlade s týmito pripomienkami vykonané.
Dolu podpísaní Binderová Nadežda.Nešporova 1,Banská Bystrica a Slašťan Ľuboš,
Tatranská 46,Banská Bystrica dávajú pripomienku k územnému plánu mesta Banská
Bystrica,
sme
vlastníci
pozemkov
v
katastrálnom
území
Radvaň
p.č.3372/10,3372/11,3372/12 cez ktoré je v územnom pláne bez nášho upovedomenie
a súhlasu navrhnutá miestna cestná komunikácia aj napriek pripomienky zo dňa
15.06.2005 (na ktorú sme do dnešného dňa nedostali odpoveď).
pozn. opraviť stavovú
plochu občianskej
vybavenosti na plochu
polyfunkčnej zástavby
občianskou
vybavenosťou, výrobou
a skladmi v grafickej
dokumentácii
a upresniť regulatív
zástavby na 1 až 3 P
5)
akceptované,
pozn. opraviť plochu na
vymedzených
parcelách na súčasné
funkčné využitie
územia – výroba
a sklady s výškovým
regulatívom 1 až 2 P.
- neakceptované,
komunikácia je už
v súčasne platnom ÚPN
zaradená medzi VPS
v návrhu je čiastočne
upravene jej trasovanie
101
Obyvatelia ulice Stupy,
B.Bystrica
OVZ115968/2010
29.07.2010
Znovu pripomíname, že cez naše pozemky nikdy nebudeme súhlasiť s návrhom a
realizáciou cestnej komunikácie.
Naše pripomienky reagujú na pôvodné pripomienky ku konceptu UPN. Uvádzame
pôvodný text a k nemu súčasné pripomienky resp. súhlas s naložením pripomienok ku
konceptu ÚPN zo dňa 20.10.2008 viď. textom v rámiku.
Pripomienky zo dňa 20.10.2008 -kurzívou
K textovej časti „ Záväzná časť" kapitola Z.4.9. Urbanistická koncepcia priestorového a
funkčného usporiadania mestskej časti 09 — Radvaň
Variant l
Príp. l - Str. 81 do významných zmien zaradiť text „budovať náučný chodník
banskej cesty pre peších a cyklistov v zelenom koridore pozdĺž Malachovského
potoka v napojení na kataster obce Malachov" viď. časť F ŽP a ochrana prírody str
300-.... biokoridor regionál. významu j e najzachovalejší. ...... (aj variant 2).
(smer od Hrona popri ZŠ Radvaň cez ulicu Stupy, obec Malachov , rekreačnú zónu
Ortúty až do Kremnických vrchov s prepojením aj na Horné Pršany, Králiky a historickú
cestu do Kremnice.)
Príp. 2 - Str. 83 doplniť do textu ...Plochy zelene realizovať v páse rekreačnej a
ochrannej zelene pozdĺž Malachovského potoka... doplniť text ...„ Plochy zelene
zachovať ako pásy zelene s pôvodným tvarom terénu pozdĺž Malachovského
potoka v rozsahu stanovenom v RUSES (100m) „ (vysvetlenie: so zákazom výrubu
existujúcich drevín a zákazom zárezov a úprav existujúcej konfigurácie terénu)
Stanovisko ku dňu 27.7.2010: Akceptované. žiadame doplniť
Textová časť:
Časť Z.3 .9. Záväzná časť
Str- 132 - Z.5.5.3. - Regulatívy biokoridorov v meste podľa MÚSES
Doplniť text- „....so zachovaním konfigurácie terénu resp. bez terénnych zásahov do
konfigurácie terénu a pôvodnej štruktúry drevinnej zelene..."
Variant 2
Príp. 3 - Sír. 87 - Stupy (4 b.j. formou HBV)v UO 27 polyfunkčné domy - požadujeme
vylúčiť ďalšiu zástavbu HBV z takéhoto typu zástavby , bývanie ponechať len ako
IBV v prelukách existujúcej zástavby, v žiadnom prípade nezahusťovať ulicu, ktorá j e v
záplavovej zóne Malachovského potoka, ktorého prirodzený biokoridor hlavne po
pravom brehu (po smere toku) je záchytnou plochou a prirodzenou ochranou
existujúcich rodinných domov na ľavej strane potoka. Neuvažovať so zástavbou po
pravej strane toku hlavne v časti Stupy 8-13!
Stanovisko ku dňu 27.7.2010: Akceptované.
V texte sa HBV neuvádza. V tabuľke sú navrhnuté len rodinné domy. Pravá strana toku
je navrhnutá ako biokoridor v rámci MUSES a v grafike je vymedzená zelenou plochou
pozdĺž potoka aj v časti Stupy 8-13!
Príp. 4 - Str. 88 — S plochami zelene do roku 2025 uvažovať predovšetkým .......
vytvorením pásov rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Malachovského potoka.... doplniť
- vzaté na vedomie
1) 2) akceptované,
pozn. požadovaný text
doplniť do záväznej
časti
3) vzaté na vedomie
- akceptované
4) vzaté na vedomie
text „ Plochy zelene zachovať ako pásy zelene s pôvodným tvarom terénu pozdĺž
Malachovského potoka „ (vysvetlenie: so zákazom výrubu existujúcich drevín a
zákazom zárezov a úprav do existujúcej konfigurácie terénu)
Stanovisko ku dňu 27.7.2010: Akceptované ako pripomienka 3 s pripomienkou 2
D. Urbanistická koncepcia rozvoja mesta
Príp. 5 - Str. 106,107 - variant 2 a variant 2 alternatíva - text: "....primárny rozvoj zelene
...prepojenie
častí
lesoparku
cez
zastavané
územie...pozdĺž
vodných
tokov...Malachovský potok.... " ponechať znenie vo vybratej alternatíve
urbanistickej koncepcie (aj v prípade variantu 1)
Stanovisko ku dňu 27.7.2010; Akceptované ako pripomienka 3 s pripomienkou 2
F. Životné prostredie a ochrana prírody
Príp. 6 - Str. 291 — Územný systém ekologickej stability ..text ...biokoridory
regionálneho významu B3 Malachovský potok .....plochy biokoridoru je vymedzená ako
najnutnejší priestor tak, aby bol schopný plniť svoju základnú funkciu a mohli tu byť
zachované pôvodné jestvujúce prírodné prvky ....šírka biokoridoruje vymedzená... .v
sídle najmenej 100 m.....,
Žiadame rešpektovať tento fakt a do záväznej časti jasne definovať zákaz
stavebnej činnosti v rozsahu 100m od brehov potoka!
Stanovisko ku dňu 27.7.2010; Akceptované čiastočne.
N. Regulatívy
Príp. 7-Str. 656-N4.3. Regulatívy a limity ÚSES-B3 Malachovský potok- ponechať vo
vybratom variante ako záväzný regulatív text „zachovať pôvodné brehové porasty"
Stanovisko ku dňu 27.7.2010: Akceptované čiastočne.
K. Verejné technické vybavenie
Príp. 8 - Str. 478 kapitola 09 Radvaň - zaradiť dobudovanie kanalizácie v časti Stupy
Stanovisko ku dňu 27.7.2010: Neakceptované. Žiadame doplniť.
K - Verejné technické vybavenie
Str. 450 - Návrh riešenia vodohospodárskej problematiky podľa častí mesta
CM: 09 Radvaň - Doplniť: v časti Radvaň Stupy riešiť odvádzanie odpadových vôd
kanalizáciou !!! (pozn. Žiadame zaradiť do plánu, pretože STVaK s tým neuvažuje.)
J. Verejné dopravné vybavenie
Príp. 9 - Str. J.2.2.4.9. Mestská časť 09 Radvaň nie je spomenuté trasovanie smer
Malachov, v ÚPN nie je riešená problematika údržby a dobudovanie mestských
komunikácií, žiadame doplniť text „ dobudovanie mestskej komunikácie v časti
Stupy (komunikácie bez povrchových úprav 25 rokov v časti Stupy 8-10+ nová
výstavba)
Stanovisko ku dňu 27.7.2010; ÚPN nerieši
- akceptované
5) vzaté na vedomie
- akceptované
6) vzaté na vedomie
- neakceptované,
požadovaný text nie je
možné akceptovať,
nakoľko už existujúca
výstavba je realizovaná
v tomto pásme
7) akceptované,
pozn. doplniť text:
„zachovať pôvodné
brehové porasty“
8) akceptované
9) akceptované
pozn. doplniť
text:“dobudovanie
mestskej komunikácie
v časti Stupy“
Ku grafickej časti — výkres regulatívov
Príp. 10 Plochy na ulici Stupy popri Malachovskom potoku vymedziť do kategórie UŽ
01 plochy zelene ako UŽ 01G
Sprievodná zeleň vodných tokov......./
Stanovisko ku dňu 27.7.2010; Akceptované v grafickej časti ako zelená plocha
Dopĺňame v záväznej časti návrhu ÚPN pripomienku 11.
102
103
Ing.Dvorský Miroslav
Radvanská 17
Banská Bystrica
OVZ116070/2010
29.07.2010
Hercőský Ivan, Eva,
Silvia, Čerešňová 2
Pavlíková Eva,
Čerešňová 4
Banská Bystrica
OVZ116071/2010
29.07.2010
Pripomienka 11.
Str. 159 - Z.6.2.3. - verejnoprospešné stavby a zariadenia na odvádzanie a čistenie
odpadových vôd Doplniť bod - dobudovať kanalizáciu v časti Radvaň – Stupy.
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o zapracovanie zmeny do nového územného plánu
mesta Banská Bystrica v urbanistickom obvode 23 v mestskej časti 08 Podlavice
týkajúca sa parcely 1546 v lokalite Pod Dúbravou.
Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne. V rámci dedičského konania som sa stal
začiatkom tohto roku spoluvlastníkom uvedenej parcely, na ktorej plánujem výstavbu
rodinného domu formou IBV. V návrhu nového územného plánu mesta Banská Bystrica
sa počíta v celej lokalite Pod Dúbravou s rozvojom funkcie bývania (ako urbanistická
rezerva do r. 2025) s výnimkou uvedenej parcely 1546 - pre mňa z neznámych
dôvodov. Žiadam Vás týmto o zapracovanie parcely 1546 do územia s možnosťou
zástavby rodinnými domami do 2. NP, podobne ako sa v návrhu nového
územného plánu mesta Banská Bystrica uvažuje v celej lokalite Pod Dúbravou.
Týmto podávame pripomienku k návrhu nového „Územného plánu mesta Banská
Bystrica" (ÚPD).
Sme vlastníkmi pozemkov v katastrálnom území Kremnička, Čerešňová ulica, parcela
číslo 353/1, 354/1, 353/2, 354/2, 355, 356, kde je podľa návrhu nového „Územného
plánu mesta Banská Bystrica" (návrh ÚPD) plánovaná obslužná komunikácia medzi
zastavaným územím Kremničky a rýchlostnej komunikácii.
Nesúhlasíme s riešením, aby cez naše pozemky išla ešte aj obslužná komunikácia z
dôvodu, že už trpíme jednak hlukom a prachom z rýchlostnej komunikácie, hlukom v
trolejbusovom depe a v neposlednom rade aj blízkosťou firmy Phoenix Zeppelin.
Z dôvodu, že chceme žiť v normálnych a zdravých podmienkach a dôvodu, že riadne
platíme dane, ako aj ostatní občania nedotknutých takýmto problémom, navrhujeme iné
riešenie a to:
1. presunutie obslužnej komunikácie bližšie k rýchlostnej komunikácii, čo najďalej od
rodinných domov (najmenej 100 m), nie na našich pozemkoch parcela číslo
353/1,354/1, 353/2, 354/2,355, 356,
2. vybudovanie po celej hranici protihluchovej bariéry,
3. urobenie riadnej odtokovej kanalizácie na odvod vody z po vrchu a vody z
atmosférických zrážok,
4. vysadenie zelene popred naše pozemky.
10) vzaté na vedomie
akceptované
11) akceptované
- vzaté na vedomie
- neakceptované,
pozn. doplniť lokalitu
do grafickej
dokumentácie ÚPN
mesta ako plochu
nízkopodlažnej bytovej
zástavby s regulatívom
2 P ako urbanistickú
rezervu; plocha nie je
záväzná, nie daný
súhlas na záber PP
1) akceptované, trasa
obslužnej komunikácie
bude posunutá od
rodinných domov
2) akceptované
3)4) konkrétne
zabezpečenie nie je
predmetom riešenia ÚPN
mesta
104
Greško Miroslav, Tajov
1, 976 34
OVZ116134/2010
29.07.2010
Z dôvodu zverejnenia návrhu nového územného plánu mesta a stanovenia lehoty pre
podanie pripomienok k tomuto územnému plánu, týmto v stanovenej lehote, ako
vlastník dotknutých pozemkov, podávam nasledovné pripomienky k návrhu územného
plánu.
Pripomienka č. l/:
Ako vlastník parcely CKN 2297 • zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, CKN
2298 • zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2 a CKN 2299/5 - ostatné plochy o
výmere 4506 m2, k.ú. Banská Bystrica /areál Medený Hámor/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
posunúť hranicu navrhovanej zelene "ŽE 06" po hranicu našich pozemkov, nakoľko
navrhovaný stav zasahuje do mojich pozemkov, čo je z dôvodu funkčnosti využitia
areálu pre mňa ako vlastníka neprijateľné. Návrh posunúť hranice navrhovanej zelene
len po hranice mojich parciel je opodstatnený aj z dôvodu už existujúcich vedľa
novopostavených stavieb /ASO VEDING/,na nej stojacich.
Pripomienka č. 2/:
Ako vlastník parcely CKN 3263 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2 a
CKN 3264 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, CKN 5549/11 - ostatné
plochy o výmere 121 m2, k.ú. Banská Bystrica /Hušták/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť výškový regulatív na 4-6 podlaží a to z dôvodu zosúladenia výškového profilu s
ostatnými stavbami, najmä navrhovaným stavom výškového regulatívu na protiľahlej
parcele.
Pripomienka č. 3/:
Ako vlastník parcely CKN 2700/3 - ostatné plochy o výmere 862m2,CKN 2700/5 ostatné plochy o výmere 30 m2 a CKN 2700/7 - ostatné plochy o výmere 10m2, CKN
2700/8 - ostatné plochy o výmere 2m2, k.ú. Banská Bystrica /Hušták/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť výškový regulatív na 3-5 podlaží a to z dôvodu zosúladenia výškového profilu s
vedľajšou budovou CB MONT.
1) )
neakceptované, na
parcele KN C 2299/5 je
nutné uvažovať
s navrhovanou
sprievodnou zeleňou
komunikácií s izolačnou
a ochrannou funkciou
z kompozičných
a hygienických dôvodov.
S upravenou hranicou na
úrovni novopostavenej
stavby (ASO VEDING)
Pozn. upraviť šírku
navrhovanej
sprievodnej zelene
2)
neakceptované,
z priestorových
a kompozičných vzťahov
predmetných parciel
k okolitému územiu je
možné upraviť regulatív
4P na 4 až 5P, nakoľko
na protiľahlých
pozemkoch je tiež
navrhnutý výškový
regulatív 4 až 5 P a nie 46P
3)
akceptované,
pozn. opraviť regulatív
na parcelách KN C
2700/3, 2700/7, parcelu
KN C 2700/8 vypustiť
z regulácie z dôvodu
nežiadúceho zastavania
(chodník) a pre parcelu
105
Kysel Jaroslav
Smreková 6295/29
Banská Bystrica
OVZ116323/2010
30.07.2010
Pripomienka č. 4/:
Ako vlastník parcely CKN 305/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, CKN
305/2 - zastavané plochy o výmere 303 m2, CKN 305/3 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 304 m2, CKN 305/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, CKN
305/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6827m2, CKN 305/6 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 166 m2, CKN 305/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5982
m2, CKN 305/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2576m2, CKN 305/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 865 m2, CKN 305/18 -zastavané plochy a
nádvoria o výmere 748 m2, CKN 305/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3342
m2, CKN 305/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2074 m2, CKN 305/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, k.ú. Kremnička /areál Kremnička/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia"
a/navrhujem zmeniť navrhované využitie územia "PO - 01" - územie občianskeho
vybavenia a sociálnej infraštruktúry, na využitie územia "PZ - 01" - polyfunkčná
zástavba - územie zastavané občianskym vybavením, výrobou a skladmi, z dôvodu, že
vzhľadom na charakter okolitého územia a jeho navrhovaný stav sa javí pre mňa ako
vlastníka parciel využitie tohto územia na mnou navrhovaný stav ako logickejší a viac
zapadajúci do charakteru využitia územia.
b/ navrhujem zmeniť výškový regulatív na 1-3 podlaží a to z dôvodu zosúladenia
výškového profilu podľa budov na vedľajších parcelách.
Pripomienka č. 5/:
Ako vlastník parcely CKN 250/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7697 m2, CKN
247 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, CKN 248/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1476 m2, CKN 249 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 919 m2,
CKN 250/2 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, CKN 250/3 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 188 m2, CKN 250/4 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 37 m2, CKN 250/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, k.ú. Uľanka
/areál Uľanka/:
- V časti "Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia" navrhujem
zmeniť navrhované využitie územia "PB - 02" - bývanie - územie zastavané rodinnými
domami do 2NP a bytovými domami do 4 NP, na využitie územia "PV - 02" - výroba a
sklady - ostatné územie zastavané výrobnými a skladovými objektmi a zariadeniami, z
dôvodu, že aj v súčastnosti sa jedná o samostatný areál určený na uvedený účel,
pričom aj z textovej časti návrhu je zrejmé, že s rozvojom bývania a intenzifikáciou
bývania sa v tejto lokalite neuvažuje. Z textovej časti vyplýva, že v menších jestvujúcich
areáloch sa počíta so zachovaním pôvodného využitia územia. Takýto návrh je plne
kompatibilný s doterajším stavom.
Navrhujem, aby moje pripomienky boli v plnom rozsahu zohľadnené a územného plánu
v súlade s týmito pripomienkami vykonané.
Nesúhlasím s novým návrhom Územného plánu mesta Banská Bystrica, tak ako je
zakreslený na mape - priestorové usporiadanie a funkčné využite územia, kde na
mojom pozemku, parcele č. 1141/1 je plánované : pešie a priestorové vybavenie -
ponechať regulatív 2 P
4)
akceptované
pozn. opraviť stavovú
plochu občianskej
vybavenosti na plochu
polyfunkčnej zástavby
občianskou
vybavenosťou, výrobou
a skladmi v grafickej
dokumentácii
a upresniť regulatív
zástavby na 1 až 2 P.
5)
akceptované
pozn. opraviť plochu na
vymedzených
parcelách na súčasné
funkčné využitie
územia – výroba
a sklady s výškovým
regulatívom 1 až 2 P.
- neakceptované,
pešie priestranstvo
(prepojenie) nevylučuje
námestia a priestranstvá, nakoľko v budúcnosti plánujem na tomto pozemku výstavbu
polyfunkčného domu.
106
Ambrozová Margita
Horná 83
Banská BYstrica
OVZ116254/2010
30.07.2010
107
Ing.arch. Stockman
Jaroslav
M.Rázusa 21
Banská Bystrica
OVZ116195/2010
30.07.2010
108
Ing. Lintner Július
Ul.Mieru 20
Banská Bystrica
+ 146 podpisov
OVZ116263/2010
30.07.2010
V tomto liste Vás prosím o informáciu, aká je možnosť využitia pozemku č. KN C 382/1,
mám záujem o odčlenenie časti tohto pozemku a odkúpenie, ktorý sa nachádza priamo
pri našom paneláku Horná 83, jedná sa o trávnatú plochu, o ktorú by sme neradi prišli
postavením nejakého parkoviska alebo garáží. Za informáciu Vám vopred ďakujem.
Týmto podávam pripomienku k Návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica-Urbanistický obvod
č. 16:
Návrh funkčného využitia - Občianska vybavenosť v lokalite Urpín je v rozpore jednak s
Konceptom ÚPN, jednak s Návrhom ochrany prírody a krajiny, ktorý uvádza priestor
Urpína jako významný ekologický segment.
Dovoľujem si vzniesť ďalšiu pripomienku - návrh zastavať kopec objektami rôzneho
charakteru s vybudovaním príslušnej infraštruktúry a komunikácií sa dostávajú do
rozporu aj s inými jedinečnými kvalitami, ktoré Urpín predstavuje.
V Európe sa intenzívne vyhľadávajú miesta mimoriadnej sily a blahodarného pôsobenia
na duchovné a telesné sily človeka v našej ére civilizácie, kedy syndróm únavy je
celosvetovýn javom. Pritom vrchol Urpína tvorí veľkú a silnú Bélizalovu pologuľu (jav
nazvaný francúzskym fyzikom), ktorá vyžaruje množstvo pozitívnej energie. Poznatky
ľudí o miestach sily sa tradujú od praveku a fyzikálna povaha týchto lokalít sa ani po
tisícročiach nemení. Tento charakter Urpína, tento génius loci bol po celé stáročia
vzácne rešpektovaný až do dnešnej doby, kedy sa záujmy ľudí so silným kapitálom
sústreďujú na všetky šiesta, vhodné pre výstavbu, pričom sa nerešpektujú špeciálne
kvality a danosti miesta.
Súbor kalvárie, kostolíka a geomanticej lokality Urpína má kvalitu európskeho
významu, ktorá sa môže stať atraktívnym miestom nielen pre obyvateľov mesta,
ale aj silne sa rozvíjajúcej európskej geomantickej turistiky. Uvažovaná zástavba
Urpína bez rešpektovania uvedených mimoriadnych kvalít je nielen úplne
nevhodná, ale jej realizácia ich môže nadobro zničit.
Celý areál si vyžaduje samostatnú urbanistickú štúdiu využitia a vybavenosti územia pri
rešpektovaní všetkých horespomenutých daností. Som odborníkom pre túto tematiku a
som pripravený pomôcť poradenskou činnosťou.
Žiadam o zmenu návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica, v katastrálnom
území Šalková v nasledovnom rozsahu:
1) Zmeniť účel určenia územia v priestore za Poľovníckou ulicou, na ľavej strane toku
Hrona, v smere od Poľovníckej cesty ku Biotike (Fermasu) a jazierku, pod cestou na
Poniky, kde podľa návrhu je plánovaná bytová zástavba. Nesúhlasím s určením tohto
územia na bytovú zástavbu, najmä nie na výstavbu bytových domov.
Dôvod vznesenej pripomienky:
výstavbu polyfunkčného
domu, skôr ovplyvňuje
atraktivitu resp. význam
pozemku a jeho
zapojenie do
funkčnopriestorového
systému centra.
predmetná žiadosť bola
odstúpená na MsÚ; nie je
to pripomienka k ÚPN ale
žiadosť o ÚPI
- akceptované
- akceptované
pozn. vypustiť z textovej
a grafickej časti ÚPN
mesta prognózne
riešenie rozvoja bývania
v ČM Šalková
-
109
Ing.Bulla Jozef,
Rudlovská 3,
Banská Bystrica
OVZ116265/2010
30.07.2010
110
Bulla Peter, Rudlovská
cesta 3
Banská Bystrica
OVZ116267/2010
30.07.2010
111
Novotný Jozef,
Radvanská 24, Banská
Bystrica
OVZ116291/2010
30.07.2010
oblasť podľa môjho názoru nie je vhodná na bytovú zástavbu
pri príprave územia a vlastnej zástavbe by dochádzalo k neúmernému
zaťažovanie súčasných obyvateľov, najmä v prípade výstavby viacerých
počtov väčších bytových domov
existuje obava o možné využitie bytových domov po ich výstavbe na prípadné
umiestňovanie neprispôsobivého obyvateľstva z iných oblastí.
Týmto vyjadrujem dôrazný nesúhlas s navrhovaným riešením časti „ verejné dopravné
vybavenie" v lokalite „nové prepojenie Skuteckého a Kollárovej ulice"
Žiadame zachovanie súčasného stavu. Riešenie v návrhu nového územného plánu
považujeme za zbytočné vzhľadom na výrazné odľahčenie dopravy vďaka severnému
obchvatu. Priechodnosť komunikácie pre autobusy MHD sa dá riešiť oveľa
jednoduchšie a oproti navrhovanému riešeniu takmer zadarmo, využitím záhrady SPŠ
stavebná, kde by došlo len rozšíreniu komunikácie. Ďalšou pripomienkou k
navrhovanému riešeniu je nepochopiteľné sústreďovanie dopravy do blízkosti centra.
Trendom v moderných mestách je opak - odklon dopravy od centra a budovanie
rozsiahlejších peších zón. Skrátenie cesty tunelom by zvádzalo vodičov k využitím
práve tohto prepojenia a nie severného obchvatu, ktorý bol navrhnutý práve za účelom
odklonu a odľahčenia dopravy v mestskej časti.
Dom by sa stal v prípade budúcej asanácie úplne nepredajný, naše plánované väčšie
rekonštrukcie strácajú z hľadiska nového územného plánu Mesta Banská Bystrica
takisto zmysel. Výstavba náhradného bývania v novej lokalite, bez predchádzajúceho
predaja nehnuteľnosti je pre nás nereálna.
S úctou
Gabriela Bullová - spoluvlastník nehnuteľnosti:
Dom - súpisné číslo 1015 na parcele č. 215 registra „C" katastrálne územie Banská
Bystrica, Záhrada - parcela č. 216 registra „C" katastrálne územie Banská Bystrica,
Zastavané plochy a nádvoria - parcela č. 215 registra „C" katastrálne územie Banská
Bystrica,
S uvedeným návrhom nového územného plánu Mesta Banská Bystrica a Koncepcie
rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky nesúhlasíme v plnom
rozsahu.
S úctou
Gabriela Bullová - spoluvlastník nehnuteľnosti:
Dom - súpisné číslo 1015 na parcele č. 215 registra „C" katastrálne územie Banská
Bystrica, Záhrada - parcela č. 216 registra „C" katastrálne územie Banská Bystrica,
Zastavané plochy a nádvoria - parcela č. 215 registra „C" katastrálne územie Banská
Bystrica,
1) Bolo by veľmi vhodné keby sa postavila križovatky so semafórmi na diaľničnej ceste
v obci B.Bystrica v mieste keď sa ide z podniku ZVT smerom dolu ku starej Mototechne.
Peší občania nemajú teraz ako prejsť na druhú stranu diaľnič. cesty. Momentálne je
riešenie s plotom v strede cesty nedokončené. Aby mohla pešia osoba prejsť z jednej
priemysel. Zóny Tesco, Baumax a pod. na druhú stranu priemys. Zóny bola v tomto
mieste , kde je dosť priestoru križovatka veľmi vhodná.
- neakceptované,
trasa vnútorného
mestského okruhu
- neakceptované,
trasa vnútorného
mestského okruhu
1) nekceptované,
svetelnú križovatku na
rýchlostnej komunikácii
nie je v zmysle platných
noriem možné
vybudovať. Návrh rieši
112
Neshodová Danka
Švermova6
Banská Bystrica
OVZ116314/2010
30.07.2010
2) Už by bolo vhodné vybudovať aj druhú cestu ponad Podlavice k družstvu a ďalej na
Tajov a Riečku. To čo všetko chodí po starej Podlavickej ceste je horšie než na diaľnici.
3) Keďže bývam v Radvani, blízko hlavnej cesty viem akú hlučnosť vyvoláva táto cesta.
Mali by sa kompetentní už konečne zamyslieť nad vybudovaním protihlukových bariér,
keďže v B.Bystrici nie je ešte ani jedna postavená. V Radvani je to zvlášť citlivé, keďže
proti svah Urpína vracia hluk z cesty a železnice smerom k panelákom.
Lokalita PZ03- polyfunkčná zóna – Urbanistický obvod č. 20.
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží – občianske vybavenie
– terajší „ÚSVIT“. Žiadame zmeniť na 4NP.
To sa vysvetľovalo v minulosti a predsa 15? Je už v pláne.
Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť už na stojacich budovách na
sídliskách.
113
Mgr. Surový Miroslav
a Jana
Strmá 7
Banská Bystrica
OVZ116339/2010
30.07.2010
Podpísaní Mgr. Miroslav Surový a Jana Surová, bytom Strmá 7, B. Bystrica podávame
pripomienku k územnému plánu Mesta Banská Bystrica:
Navrhujeme vypustenie prepojovacej komunikácie tzv. „Rudlovská radiála" (cesta od
obchodu LIDL v mestskej časti Rudlová - Sásová po pripojovaciu komunikáciu
Rudlovská cesta pod ulicou Ružová) a to v celej navrhovanej trase.
DÔVODY:
1.
V procese prípravy nového územného plánu Mesta Banská Bystrica
prijalo mestské zastupiteľstvo dve uznesenia pre určenie a spresnenie zdania
pre
vypracovanie jednak územného plánu a jednak pre pripravovaný Generel
dopravy. Zadávateľa ani obstarávate!'tieto dve uznesenia mestského zastupiteľstva
neakceptoval a nepripravil ani alternatívny variant dopravy.
2.
Navrhovaná komunikácia má viesť korytom potoka a v jeho prítokovom
v tomto mieste
mimoúrovňový prechod
2) akceptované
3) akceptované
- neakceptované
na predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
- akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
Pripomienku
prerokovať vzhľadom
na príliš obecnú
formuláciu
- neakceptované, vplyv
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
území. Po jej vybudovaní by sa výrazne zvýšilo riziko zaplavovania súkromných
pozemkov v okolí a následných škôd.
3.
Navrhovaná komunikácia má končiť v tesnej blízkosti centra mesta, ktoré je
pešou zónou. V jej okolí je už teraz parkovanie značne problematické. Privedením
väčšieho množstva vozidiel do tohto priestoru by vznikol „lievik", ktorý nie je možné
stavebne vyriešiť. Dôsledkom bude výrazné zhoršenie dopravnej situácie a jej
bezpečnosti.
4.
Objektívne neexistuje logický dôvod viesť dopravu z oblasti sídliska Sásová
štvorprúdovou cestou do centra mesta a tam ju „rozptyľovať", nakoľko túto funkciu po
dostavaní splní severný obchvat.
5.
Výstavba navrhovaná komunikácie by výrazne zhoršila životné prostredie v časti
Rudlová, ktoré už teraz trpí nedoriešenou kanalizáciou zo sídliska Sásová, vyvolala by
potrebu vyvlastňovania a ďalšie negatívne dôsledky.
Sme presvedčení, že v prípade výstavby tzv. „Rudlovskej radiály" sa jedná o zbytočnú
investíciu, ktorá v konečnom dôsledku nebude riešiť nijaký objektívne existujúci problém
iba vyvolá ďalšie problémy.
114
Ing.Roháč Ondrej s
manželkou
Tr. SNP 7
Banská Bystrica
OVZ116293/2010
30.07.2010
K zverejnenému návrhu dávame nasledujúce pripomienky:
1) Nesúhlasíme s odstránením parkovej zelene a s riešením novej vodnej plochy v
území od budovy Štatistiky pozdĺž Sídliska až pod pamätník SNP.
Parčík so zeleňou v tomto území bude pre občanov mesta vhodnejšie zachovať a
doplniť ho o fontány pri sedeniach. Nová vodná plocha navrhnutá v ose bývalého
kanála by mohla ohrozovať mesto vylievaním pri povodňových stavoch Hrona, stojatá
voda obťažovať obyvateľov zápachom a komármi, ale v neposlednom rade by
znamenala aj likvidáciu atraktívnej mestskej zelene (trávnikov a drevín).
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné.
1) neakceptované,
v navrhovanej koncepcii
ÚPN mesta nie je žiadna
zmienka o odstraňovaní
zelene z priestorov triedy
SNP, ale naopak
v regulatívoch
a zásadách
priestorového
a funkčného
usporiadania časti mesta
01-Banská bystrica je
jednoznačne definované
z hľadiska potrieb funkcie
zelene – zachovanie
pozdĺž triedy SNP
parkové plochy
s navrhovanou
rekonštrukciou
a dotvorením v zmysle
generelu zelene.
Hlavným zámerom ÚPN
2) Nesúhlasíme s výstavbou občianskej vybavenosti a novej obslužnej cesty na území
parku pod pamätníkom SNP, pretože touto výstavbou by sa významne zmenšila plocha
parku s vysokou zeleňou - obľúbená promenáda obyvateľov mesta. Preto ju treba
rozhodne zachovať a ďalej zveľaďovať.
115
Kiss Tibor
Jilemnického 15
Banská Bystrica
OVZ116294/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
1. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
je komplexná revitalizácia
priestoru vyplývajúca
z potreby, aby trieda SNp
plnila úlohu jednej
z najvýznamnejších osí
mesta v priestorovom
systéme s funkciami
priestotvornými ako
prioritnými- dotvorenými
parkovou mestskou
zeleňou, vodnými
plochami a mestským
mobilérom
pozn. doplniť
v grafickej časti výkres č.3 plochy
zelene-parky a parkové
úpravy
2) akceptované,
komunikácie sú vedené
pod úrovňou existujúceho
terénu
pozn. zobrazenie plôch
občianskej vybavenosti
v rámci parkových plôch
pod pamätníkom
vypustiť zo zobrazenia
v grafickej časti.
Dotvorenie parku
parkovou architektúrou
a parkovými úpravami
uviesť len v textovej
časti ÚPN
1) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
2. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
3. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
a) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné nezastaviteľné plochy zaradiť aj všetky existujúce ihriská a
plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického,
Nešporova, Wolkerova, Nálepkova, Švermova.
b) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP
a občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
4. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
a) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch
Urpínskej aleje k nádvoriu kostolíka;
b) kostlík a dolný kláštor;
c) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po
dolný kláštor.
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
2) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
3) neakceptované,
a) požiadavka je nad
rámec riešenia
a možnosti zobrazenia
problematiky členenia
plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
b))neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
4) akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
116
Štulrajter Milan
THK 2
Banská Bystrica
OVZ116300/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
1. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
2. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotras, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné nezastaviteľné plochy zaradiť aj všetky existujúce ihriská a
plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického,
Nešporovej, Wolkerovej, Nálepkovej.
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
1) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
2) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
a) požiadavka je nad
rámec riešenia
a možnosti zobrazenia
problematiky členenia
plôch
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
•
byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
•
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
- predmetná plocha bola
prehodnotená
a zaradená medzi
parkové plochy
II.
- akceptované
plocha oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň... Na území mesta sa nachádzajú významné
plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
III.
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV.
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
117
Štulrajterová Milena
Riečka 114
Banská Bystrica
OVz116302/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
1. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
2. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotras, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné nezastaviteľné plochy zaradiť aj všetky existujúce ihriská a
plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického,
Nešporovej, Wolkerovej, Nálepkovej.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
1) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
2) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
a) požiadavka je nad
rámec riešenia
a možnosti zobrazenia
problematiky členenia
plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nieje verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
•
byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
•
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
- predmetná plocha bola
prehodnotená
a zaradená medzi
parkové plochy
II.
- akceptované
plocha oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
III.
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň... Na území mesta sa nachádzajú významné
plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV.
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
118
Byssová Tatiana
Mládežnícka 45
Banská Bystrica
OVZ116304/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
1. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
1) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
2. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako íntaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
L K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu £.20.
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzí intaktné nezastaviteľné plochy zaradiť aj všetky existujúce ihriská a
plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického,
Nešporovej, Wolkerovej, Nálepkovej.
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
2) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
1) neakceptované,
a) požiadavka je nad
rámec riešenia
a možnosti zobrazenia
problematiky členenia
plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
II.
- akceptované
plocha oproti kostolu bola
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
•
byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
•
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ZE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV.Lokalita nad Moskovskou ulicou
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
III.
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV.
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, ( prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
119
Mgr. Škodová Ivana
Jilemnického 13
Banská Bystrica
OVZ116305/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
"Zásadné všeobecné pripomienky
l.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podlá výkresu: Regulatívy
funkčného využitia územia žiadame zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB
02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2.
Nezahusťovať súčasnú
zástavbu
a nezvyšovať podlažnosť na
už
dobudovaných
sídliskách
a ich
častiach. Zahusťovaním obytných súborov
realizovaných pred 30 a viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa
podmienky na život a životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov
územného plánovania by bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných
súborov je v nesúlade s § 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-čtandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
Pódia slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostolskeho, ktoré odzneli na
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi nezastaviteľné plochy urbanistického obvodu 20 zaradiť aj všetky
existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici
Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, Okružnej, Mládežníckej, Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP
a občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do 4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c)
bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s navrhovaným výškovým
regulatívom 2+2.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na 2-4
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívaniaa usporiadania
územia mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) akceptované,
pozn. upraviť regulatív
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ZE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od od odbočky z cesty pod Urpínom po dolný kláštor
vo výkrese č.7A na
príslušnú lokalitu 2P.
II.
- akceptované
plocha oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
III.
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV.
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
120
Lahová Katarína
Nová 15
Banská Bystrica
OVZ116307/2010
30.07.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
1. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a
viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
2. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
1) akceptované
z hľadiska zvyšovania
podlažnosti na
existujúcich sídliskách,
výnimku tvorí len
Viestova ulica, ktorá je
rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
2) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu č.20.
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné nezastaviteľné plochy zaradiť aj všetky existujúce ihriská a
plochy verejnej zelene vo vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického,
Nešporovej, Wolkerovej, Nálepkovej.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
II.
- akceptované
plocha oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v január/2011
právoplatnosť)
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň... Na území mesta sa nachádzajú významné
plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria potenciál pre
vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
III.
akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV.
neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
Bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
121
Ing.Hlavatý Stanislav
Brezová 32
Banská Bystrica
OVZ116362/2010
30.07.2010
V zmysle uznesenia MsZ č. 870/2010 zo dňa 02.06.2010 vo veci nového územného
plánu mesta Banská Bystrica, opätovne predkladám pripomienku proti pôvodnému
návrhu, ktorý v koncepte vylúčil urbanizáciu parciel E- 582 a E- 584 k.ú. Kremnička s
odôvodnením:
1. Parcela E - 582, trvalé trávne porasty, má rozlohu 417 m2, parcela č. E - 584, orná
pôda, má rozlohu 3.773 m2, spolu 4.90 m2.
2. Navrhujem čiastočnú urbanizáciu uvedeného územia, nakoľko úplné vylúčenie
pokladám vzhľadom na nedostatok stavebných pozemkov v štvrti Kremnička za
neúčelné a verím, že čiastočnou urbanizáciou bude možné urobiť zadosť legislatíve a
oprávnením vlastníckym záujmom.
3. Som spoluvlastníkom predmetných pozemkov.
Verím, že moja iniciatíva nájde priaznivú odozvu u zodpovedných a s pochopením bude
zmena konceptu vykonaná.
Touto cestou ďakujem MsZ za možnosť predložiť pripomienky v termíne do 02.08.2010.
1) vzaté na vedomie
2) neakceptované
- uvedené parcely č.E582, E-584 sú situované
medzi lesným porastom
a biokoridorom
mestského významu
Dolina potoka Rakytovec
vo výkrese č.6-2 návrhu
ochrany a tvorby krajiny
označený ako ÚSESB16. V návrhu riešenia je
daná prirodzená
vzťahová situácia
akceptovaná s tým, že
predmetné parcely je
potrebné zachovať vo
funkcii prepojovacieho
priestoru medzi lesom
a biokoridorom
v súčasnom stave
- pozemok je v prevažnej
miere nezastavaný
z hľadiska rešpektovania
50 m ochranného pásma
lesného porastu
- v k.ú. Kremnička je
navrhnutých dostatok
pozemkov na bytovú
výstavbu, ktoré
urbanisticky nadväzujú
na zastavané územie
mesta, ba dokonca sú
navrhnuté v značnom
rozsahu ešte aj priestory
v rámci urbanistickej
rezervy ÚPN mesta
122
123
Obyvatelia IBV
Borievková ul.,
Kremnička
Banská Bystrica
Valašťan Milan
Tr. SNP 52
Banská Bystrica
OVZ116363/2010
30.07.2010
OVZ116407/2010
30.07.2010
Dňa 30. 6. 2010 bol prezentovaný plán ÚPN v
Banskej Bystrici časť Kremnička.
Na prezentácii boli zo strany obyvateľov Borievkovej ulice prednesené pripomienky k
prezentovanému konceptu. Pripomienky sa týkali pripravovaného umiestnenia preložky
cesty Hl/066024 a jej spojenia s obslužnou komunikáciou DC52. Obyvatelia IBV
Borievková ulica a konca Čerešňovej ulice, ktorých sa umiestnenie uvedených
komunikácií bude priamo dotýkať tým, že sa budú nachádzať v blízkosti ich obydlí
navrhujú, aby v prípade realizácie týchto komunikácií tak ako sú zakreslené v
navrhovanom územnom pláne, boli rešpektované ich požiadavky, a to:
- napojenie komunikácie DC52 vedúcej Borievkovou ulicou s preložkou cesty
Hl/066024 realizovať minimálne vo vzdialenosti 50 metrov od rodinného domu
súpisného čísla 4958 na Čerešňovej ulici
- komunikáciu DC 52 vedúcu Borievkovou ulicou:
- preklasifikovať na čo najnižšiu triedu
- vstup na ňu obmedziť vozidlám nad 3,5 tony
- označiť dopravným značením „Prejazd zakázaný"
- vybudovať súbežne s komunikáciou chodník vedúci z jednej jej strany,
a to na strane oplotení rodinných domov
- medzi chodníkom a vozovkou dodržať trávnaté ochranné pásmo o
šírke l meter
- zvážiť riešenie preložky cesty Hl/066024 podľa prvotnej štúdie - Územného plánu z
roku 2008 z kruhového objazdu pod stavbou firmy Zeppelin. a to súbežne s
rýchlostnou komunikáciou Rl už od jej začiatku.
Pretože ste moje pripomienky v doručenom zápise z opätovného prerokovania
pripomienok zo dňa 28.04.2009 neakceptovali, uvádzam ich v novej verzii Územného
plánu znova. Robím to ako občan, ktorého mrzí, že naďalej hrozí, že budú porušené
estetické, etické a architektonické hodnoty nášho mesta. Najmä však zdravotné.
Ako dôvod prečo zamietate moju požiadavku nestavať nič v pôdoryse terajšej výmery
parku citujem Vaše vyjadrenie: „Mestský park je špecifický priestor (mestský fenomén)
vytvorený interaktívnym vzťahom medzi zeleňou, budovami a urbanisticko –
archiktektonickými úpravami plôch a priestorov parku. Citlivá dostavba parkového
územia primeraného urbanistického merítka s kvalitnou architektúrou len povznesie
ducha parkového priestoru“. Koniec citátu.
A teraz môj trošku ironizujúci komentár k tomu, prečo ste moju pripomienku zamietli.
No, to nie len pripomienka moja. Tisíce obyvateľov nášho mesta nechce aby sa v parku
čokoľvek stavalo. Hotel oproti lietadlu tiež nie. Urpín v takom stave ako stáročie bol, je
priam láskou obdarovaný, obdivovaný, ako kus peknej prírody využívaný. Tak prečo
chcete a priam uzurpujúco chcete presadiť svoje požiadavky?
Ani mamička s ratolesťou v kočíku, ani starček s paličkou, ani milenecký pár pod
nádherne voňajúcimi lipami tú Vašu kvalitnú architektúru nepotrebovali. Nepotrebovali
ju ani sánkujúce sa deti, či pár bežkárov keď príroda vyobliekala tento krásny kúštik
- akceptované
pozn. posunúť trasu
komunikácie
- akceptované, ostatné
požiadavky sú nad rámec
riešenia ÚPN
- akceptované
pozn. upraviť posun
komunikácie
- vzaté na vedomie
text pripomienky je
všeobecne formulovaný
prírody do bielučného šatu. Pochopíte moje cítenie aj ich pocity? Milovali sme už po
desiatky rokov tento kus prírody taký, aký bol a je. Ani starý mestský park si už po
možno storočie od jeho vzniku nekoledoval o takého „vylepšenie“ ako Vy dnes ako
„odborníci“ si chcete nasilu presadiť. Väčšina obyvateľov nášho mesta sa domnieva, že
Vám je ľúto Vašich priateľov investorov, ktorí si chudáci už asi nemajú čo do úst položiť
a preto sa im snažíte pomôcť. Keď im povolíte odkrojiť kus parku, bude sa tu môcť
„vyšantiť“. Potom, keď sa finančne vzchopia, pozvú Vás na kávu a možno Vám aj
koláčik objednajú.
A teraz ešte k hotelu vážnejším tónom. Investor si dal vytlačiť stovky letáčikov na
kvalitnom papieri. Letáčik nazval Staviame pre Banskobystričanov. Tento informačný
letáčik bol umiestnený v stojane na Klientskom centre v Mestskom úrade v Banská
Bystrica. Bystrici celé mesiace, v prípade potreby doplňovaný. V 13-tich bodoch je
uvedené čo by investičný zámer Hotel SNP v Kapitulskej ulici priniesol, teda nám
občanom. Zas niečo úžasné, hlava sa človeku zakrúti. Nedajú sa všetky sľuby investora
opísať. Je ich 13. Toľko starostlivosti o občana a investor za to zaplatí podľa sľubu
prvého viac ako 8,3 milióna eur, či je , no na okienko kalkulačky sa to nezmestí keď
nahodím x 30,126.
Ak by mal citlivý slušný občan 8,3 milióna eur, tak by proti vôli občanov tam nestaval,
niečo by dal na charitu, či podobné účely. No on to asi nemieni urobiť a tak
v dvanástom sľube píše: „Vytvorenie zatrávnenej strechy vo výške prvého nadzemného
podlažia (50% zastavanej plochy hotela), ktorú budú Banskobystričania využívať na
oddych a rekreáciu“. Bol som si len tak približne zmerať plochu tohto nádherného
2
trávnika. Je to asi 1800m . Približne takáto plocha a vyše 20 pekných stromov by sa
výstavbou hotela zničilo. Potom by mohli ísť podľa sľubov investora na sľubovaný
trávnik na prvé nadzemné podlažie. Tam môžu podľa biologického stavu trávnika
(suchý, mokrý, nepokosený prípadne umelý) snívať, či diskutovať aj o tých, čo tento
stav dopustili. Ono predsa ak bude na trávniku v hoteli aj pivo dostať (či dokonca rásť)
možno aj po vypití 0,5 l rozoznať nielen kvalitu trávnika ale aj stupeň inteligencie tých,
ktorý na pietnom priestore národnej kultúrnej pamiatky hotel dovolili postaviť.
V našom mesta sa v posledných rokoch vynakladá veľké úsilie na to aby sa investorom
vyhovelo a tak zelene ubudlo na Huštáku, na Triede SNP za bývalým Čedokom, snaha
na Triede THK, Úsvit. Na rade je park pod Pamätníkom SNP a lúčka oproti lietadlu
o ktorej je v mojej pripomienke reč. Žiadna z týchto stavebných aktivít nie je pre mesto
vôbec potrebná. Sä to len materiálne záujmy určitých skupín. Je smutné, že štátne
orgány ignorujú požiadavky občanov. Napr. v júli 2008 listom z 21.07.2008 primátor
Ivan Saktor odmieta petíciu v celom rozsahu. Vy, ÚHA v odmietaní požiadaviek
občanov – pokračujete, viď aj môj prípad. Moje pripomienky boli motivované nie
osobným ale verejným záujmom o čom svedčí aj živá reťaz v parku pod Pamätníkom
SNP a petícia proti hotelu v priestore Pamätníka SNP.
Definícia tohto druhu parku je podľa Cambridge International Dictionary of English ktorý
slovník vydal Cambridge University Press 1995, strana 1026 nasledovná: „Park area of
Land – a large enclosed area of land with grass and trees whitch is specially arranged
so that people can walk in it for pleasure or children can play in it.
124
Kováčik Pavol
Bakossova 56
Banská Bystrica
OVZ116413/2010
30.07.2010
Park – priestor zeme- veľká obohnaná plocha zeme s trávou a stromami ktorá je zvlášť
upravená aby sa v nej mohli ľudia prechádzať pre radosť alebo sa v nej hrať deti.
Nechajte prosím V8s obidve nádherné zelené plochy park a zeleň pod lietadlom i oproti
lietadlu na pokoji. Nezakrývajte ich pôdorys ďalšími stavbami. Nechajte Kapitulskú ulicu
v súčasnej podobe. Riešiť regeneráciu mesta za pomoci viacposchodového nadzemia,
či podzemia to nie je svojou riskantnosťou a nákladnosťou cesta k ozdraveniu. Prináša
opak. Je nerozumné až hlúpe púšťať do centra mesta do podzemia 230 áut. Ak chcete
podporovať sociálnu ekológiu mesta musíte pochopiť, že mesto to nie sú v prvom rade
domy a ulice ale život a spokojný a zdravý človek v nich. Vy svojou doterajšou
činnosťou konáte proti záujmom obyvateľov tohto mesta. Prebuďte sa!
Som si vedomý toho, že sa slohový štýl a formulácia mojich pripomienok vymyká
z bežnej praxe. Tento spôsob som volil zámerne v snahe zmeniť Vaše konanie
a priviesť V8s k činnosti, ktorá bude obyvateľom tohto mesta prospievať nie škodiť.
Necitlivé postupy štátnych orgánov nášho mesta ma tak mrzia, že som sa obrátil
s vyjadrením môjho smútku aj na pána prezidenta Gašparoviča a pána premiéra Fica
v auguste r. 2009. Pán prezident mi sa cez jeho kanceláriu aj vyjadril. Zastáva
v podstate moje názory na zachovanie úcty k obetiam vojny i v povstaní. Vzhľadom na
vymedzené právomoci stanovené v Ústave Slovenskej republiky nemôže vstupovať do
činnosti a rozhodnutí predstaviteľov samosprávnych orgánov.
Už nevládzem ďalej argumentovať a písať. Mám 78 rokov a som sklamaný z toho čo sa
v našom meste robí. Vyčerpal som všetky moje možnosti. Teraz budem žiť v nádeji, že
moje pripomienky budú o niečo viac ako kvapkou v mori. Ďakujem za pochopenie.
Som vlastník pozemkov k.ú Kremnička p.č. 203/2,216,267/1,285,284/2,1046,1004/1,
1004/2,1012/1,1012/2, k.ú. Radvaň p.č. 389/1,406/2,402/1,401,404/2. Navrhovaný
územný plán uvedené parcely zaraďuje medzi zelené plochy, parkové úpravy, cesty a
ochranné plochy.
S návrhom územného plánu mesta Banská Bystrica nesúhlasím, pretože funkčné
využitie uvedených parciel je nelogické a zasahuje do mojich vlastníckych práv.
- vzaté na vedomie
- neakceptované
z nasledovných dôvodov:
- navrhované využitie
parciel je výsledkom
koncepcie
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia južnej rozvojovej
osi mesta, ktorú tvoria
časti mesta Radvaň,
Kremnička a Rakytovce.
Nosná idea riešenia
obsahuje zámer
napojenia mesta na
sídelnú štruktútu
medzimestského
priestoru Banská
Bystrica-Zvolen resp.
v širšom kontexte až na
mesto Zvolen v zmysle
schválenej koncepcie
ÚPN VÚC BBSK, v ktorej
je uvažované vytvoriť
z Banskej Bystrice hlavný
pól ťažiska osídlenia
celoštátneho až
medzinárodného
významu.
- parcely k.ú. Kremnička
sú navrhnuté na
nasledovné funkčné
využitie:
- parcely č.267/1, 284/2
určené na zastavanie pre
funkcie vybavenosti
- na parcele č.216 je
uvažované s rozvojom
športu
- parcely č.1046, 1012/2,
1004/2, 1004/1 a 1012/1
tvoria parkovú zeleň
a zeleň parkových úprav
a sprievodnú zeleň
komunikácií s izolačnou
a ochrannou funkciou
- parcely v k.ú. Radvaň
č.389/1, 406/2, 402/1,
401 a 404/2 tvoria
stávajúcu zeleň
charakteru a významu
chráneného územia
prírody s nasledovnými
prvkami ÚSES:
. ELV B 11 –genofondovo
významná lokalita
Malachovské Skalkyokolie
. ELV B 12. ÚSES B 22 – regionálne
biocentrum Malachovské
125
Žabka Marián
Rudlovská cesta 4
Banská Bystrica
OVZ116471/2010
02.08.2010
126
Fraňo Milan, Ingrid
Fraňová
Strmá 1, B.Bystrica
OVZ116475/2010
02.08.2010
127
Otruba Juraj
OVZ116525/2010
Podpísaný Marián Žabka a Márie Zabková, vlastníci Vz p arciel 173, 174 registra C,
Rudlovská cesta 4 Banská Bystrica, nesúhlasíme s návrhom riešenia cestnej
komunikácie Kukučínova — Rudlovská cesta (MZ 9/40). Nesúhlasíme so zasiahnutím
ani obmedzením našich vlastníckych práv.
V novom územnom pláne ktorý je navrhovaný výhľadovo na ďaľšie obdobie 20 až 25
rokov som sa dočítal o opätovnom návrhu, ktorý tu existuje už min. 25 rokov, o
plánovanej výstavbe tzv. Rudlovskej radiály, ktorá by mala začať pri obchode LIDL a
končí na Rudlovskej ceste pod železničným priechodom (Medokýš).
Nerozumiem zúčastneným stranám v rámci tejto výstavby, ktorá si stále tvrdí svoje, a
pritom ide o zbytočne vynaložené investičné prostriedky, aspoň si to myslím. V rámci
obchvatu Mesta Banská Bystrica sa realizuje tzv. Severný obchvat, ktorý zabezpečí
odklon dopravy cez centrum Mesta Banská Bystrica. Súčasťou tejto komunikácie je aj
prepojenie komunikáciou od bývalého závodu ČSAD cez Kynceľovú až po napojení do
Kostiviarskej.
Preto sa pýtame:
1. Je vôbec realizovateľná táto štúdia komunikácie, keď z uvedenej spádovej oblasti
idú do centra Mesta Banská Bystrica tri komunikačné zberače.
2. Ďalej sa pýtam, ako chce Mesto zabezpečiť parkovanie vozidiel, ktoré sú budúcou
komunikáciou smerované do centra Mesta Banská Bystrica, ktorá je pešou zónou.
3.
Komunikácia vedie cez koryto Rudlovského potoka, kde pri prekrytí hrozí
zaplavovanie súkromných pozemkov, ktoré sú priamo dotknuté uvedeným potokom.
Existuje organizácia, ktorá vylučuje variant vyplavovania súkromných pozemkov, pri
prekrytí potoka?
4. V akom časovom období dostanem od Mesta Banská Bystrica potvrdenie, že môj
dom bude vyradený z asanačného pásma, ktoré tu už existuje cca 25 rokov. Ako
môžem realizovať prestavbu rodinného domu, keď som po celú dobu informovaný o
danej skutočnosti, že sa bude realizovať cestná komunikácia.
5. Uvedená komunikácia výrazne zhorší životné prostredie v mestskej časti Rudlová,
nehovoriac o tom, že do súčasného koryta potoka je smerované rozhodnutím a
vydaním Stavebného povolenia z priestoru tzv. Borovicový háj prečerpávanie splaškové
vody z 86 bytových jednotiek.
Z uvedených dôvodov navrhujeme úplné vypustenie prepojovacej komunikácie
smerovanej cez Rudlovský potok z nového Návrhu územného plánu Mesta
Banská Bystrica.
Pred dvoma dňami som sa dozvedel, že v novom územnom pláne v rámci návrhu
Skalky II
. CHÚ B 1 – chránený
areál Malachovské
Skalky
pozn. parcely v k.ú.
Radvaň sú z hľadiska
terénnej konfigurácie
o.i. nezastavateľné
- akceptované
pozn. posun
komunikácie
- neakceptované, vplyv
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné.
- neakceptované
a Magdaléna,
Rudlovská cesta3
Banská Bystrica
128
Ing.Ivaničová Eva,
Severná 2, Banská
Bystrica
02.08.2010
OVZ116527/2010
02.08.2010
„Alternatíva II a" sa počíta s asanáciou rodinného domu, ktorý dal postaviť môj starý
otec a kde v súčasnosti býva moja mama, brat, sestra a rodina maminej sestry. Ide o
dom na Rudlovskej ulici č. 1015/3.
Keďže predpokladám, že takáto skutočnosť a moja citová väzba nemusí byť braná na
vedomie, použijem racionálnejšiu argumentáciu, aj keď si uvedomujem, že časť mojich
pripomienok má skôr formu otázok ako vecných argumentov:
1. Kto, kedy a na základe akých požiadaviek dal vypracovať tento návrh?
- Podľa mojich informácií pôvodný koncept má korene v 70-tych rokoch, ak áno, kedy
a či vôbec bol aktualizovaný?
2. Aký je predpoklad, že tento návrh má zlepšiť dopravnú situáciu v BB?
Ako všetci dobre vieme, v súčasnosti prebiehajú práce na severnom dopravnom
obchvate mesta, ktorý je priestorovo vzdialený cca 300 m od spomenutého domu.
Logicky sa zdá, že sa nachádzame v spádovej oblasti tohto riešenia dopravy a v takej
krátkej vzdialenosti plánovať d'aľšie, sa javí neopodstatnené a v neposlednej miere aj
veľmi nákladné!!!
Tu je nutné opýtať sa, akým podielom spolufinancuje mesto BB spomínaný severný
obchvat a za akých platobných podmienok??? Je všeobecne známe, že mesto predáva
pozemky, aby malo prostriedky na zabezpečenie služieb, správu a chod mesta.
Aj to sa nie vždy darí, nedá mi nespomenúť konkrétny príklad - na frekventovanej
križovatke Komenského ulice s Kollárovou ulicou, kde bola pred dvomi rokmi vymenená
kanalizácia, tohto času -30.7.2010 -je už druhý týždeň DIERA vo vozovke!!! Denne
tadiaľ prejdú stovky áut, napr. aj hasičské...
3. Z laického pohľadu, alebo tzv. „sedliacky rozum" káže prehodnotiť tieto faktory,
resp. počkať, keď sa dokončí severný obchvat a na základe novej aktuálnej štúdie
rozhodnúť o potrebných zmenách v dopravnom riešení tejto časti mesta Banská
Bystrica.
4. Schválený koncept územného plánu preferuje variant I., v ktorom nie je uvažované
o podzemnom tuneli. Požadujem pri schvaľovaní nového územného plánu postupovať
aj v lokalite Rudlovskej cesty dôsledne podľa variantu I., ktorý je po schválení konceptu
pre mesto zákonným postupom, a nie podľa variantu II. a, ktorý nebol odobrený a javí
sa nereálny.
5. Požadujem, aby pre územie parciel č. 215 a 216, k. ú. Banská Bystrica bol určený
regulatív „Bývanie - územie maloplošnej bytovej zástavby".
Podľa grafickej prílohy návrhu územného plánu mesta B.Bystrica sa uvažuje s ďalšou
zástavbou v priestore začiatku Severnej ul. Ide o priestor medzi miestnou komunikáciou
smerom na Karlovo a prístupovou cestou k bytovým domom č. 1 a č.2. S navrhovanou
plochou pre zástavbu nesúhlasím z nasledovných dôvodov.
Výstavba v tomto priestore nie je v záujme obyvateľov Severnej ulice, príde k výrubu
jestvujúcej zelene, ktorá chráni obyvateľov a oddeľuje od rušnej komunikácie.
Občianska vybavenosť vzhľadom na 10-15 min. dostupnosť do centra mesta nie je
potrebná a na počet obyvateľov dva obchody s potravinami a jedno pohostinstvo
postačuje. Ostatné služby sú dostupné v centre a to v celej škále.
Pri troške súdnosti musíte uznať, že v centre je plno nevyužívaných priestorov, na
- neakceptované
- akceptované,
pozn. lokalitu č.10
vypustiť z návrhu ÚPN
pôvodne určenú pre
zastavanie občianskou
vybavenosťou a zmeniť
funkčné využitie
lokality v prospech
parkovo upravenej
zelene.
129
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 24 podpisov
OVZ116535/2010
02.08.2010
celom území mesta veľa neobsadených bytov a preto by bolo účelnejšie vykonať
inventarizáciu bytových a nebytových priestorov, riešiť ich využitie a nie budovať nové
budovy, ktoré sú nie potrebné a zbytočne ukrajovať z verejných priestranstiev. Za
potokom Bystrica oproti Severnej ul. vyrástla nová budova, ktorá je v štádiu
dokončovania (vzhľadovo nie pôsobivá), ešte nie je ukončená a na priečelí bol
vyvesený plagát že je na prenájom, z toho jasne vyplýva, že stavba bolo povolená bez
konkrétneho určenia využitia a ide i ďalší objekt, ktorý nemusel byť ani postavený.
Názor, že budovať objekt občianskej vybavenosti nie je potrebné, nie je len môj ale aj
viacerých obyvateľov Severnej ul. Ak je potrebné doložiť viac podpisov nie je to
problém. Ale verím, že zvážite moje dôvody a vyhoviete v plnom rozsahu a plochu
určenú na zástavbu ponecháte v doterajšom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
130
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 24 podpisov
OVZ116537/2010
02.08.2010
131
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica +
OVZ116538/2010
02.08.2010
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
24 podpisov
132
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 24 podpisov
OVZ116539/2010
02.08.2010
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
133
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 23 podpisov
OVZ116542/2010
02.08.2010
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
134
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+25 podpisov
OVZ116544/2010
02.08.2010
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
135
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 6 podpisov
OVZ116545/2010
02.08.2010
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
136
Oterová Zuzana,
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 22 podpisov
OVZ116549/2010
02.08.2010
137
Mgr. Babjaková
Vladimíra
OVZ116554/2010
02.08.2010
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 15 podpisov
138
Mgr. Babjaková
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 27 podpisov
OVZ116556/2010
02.08.2010
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
139
Mgr. Babjaková
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 10 podpisov
OVZ116559/2010
02.08.2010
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
140
Mgr. Babjaková
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 25 podpisov
OVZ116561/2010
02.08.2010
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
141
Mgr. Babjaková
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 11 podpisov
OVZ116563/2010
02.08.2010
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
142
Mgr. Babjaková
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 35 podpisov
OVZ116565/2010
02.08.2010
143
Mgr. Babjaková
OVZ116566/2010
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Dole podpísaní občania týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s riešením Návrhu Územného
- akceptované,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované,
144
Vladimíra
Moskovská 27
Banská Bystrica
+ 24 podpisov
02.08.2010
Krnáč
Radoslav,Sokolská
1508/20, Zvolen
Krnáč Jaroslav, ul.1.
mája624/24, Očová
OVZ116571/2010
02.08.2010
plánu Mesta Banská Bystrica a dôrazne žiadame, aby blok vymedzený ulicami
Moskovská a Oremburská /t. j. objekt 10 a 11 uvedený v Urbanistickej štúdii - skupina
obytných domov Banská Bystrica - Moskovská ulica, v bloku Moskovská - Oremburská,
zo dňa 27.6.2006/ nebol intenzifikovaný z nasledovných dôvodov:
1. Intenzifikáciou uvedeného bloku by sa zlikvidovala značná časť verejnej zelene
pripadajúca na sídlisko Fončorda, ktorej je už aj v súčasnom období nedostatok v
pomere k počtu obyvateľov a existujúcich obytných domov a výrazne by sa
znehodnotilo priľahlé obytné prostredie,
2.
navrhovanou zmenou UP by sa zlikvidovalo miesto pre voľnočasovú aktivitu
občanov priľahlých blokov, nakoľko sa v predmetnej lokalite v súčasnosti nachádza
cyklokrosové ihrisko pre športové využitie a je to jediná plocha pre loptové hry a iné
športové aktivity,
3.
v bezprostrednej blízkosti uvedeného bloku sa uvažuje s výstavbou rodinných
domov, čo vážne zasiahne okolitú oblasť, čím dôjde k odstráneniu podstatnej časti
verejnej zelene, zásadnému obmedzeniu prírodných plôch slúžiacich na oddych, k
znečisteniu prostredia stavebnými strojmi a mechanizmami, zvýšeniu hlučnosti a
prašnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme ako kompenzáciu zachovanie zelene v
uvedenom bloku v súčasnom stave vzhľadom k aktuálnej hustote zaľudnenia oblasti,
4.
zástavbou uvedeného bloku by došlo k úplnému zatieneniu obytného domu
Moskovská 27-29, ktorý jež druhej strany obytného domu celodenne plne zatienený.
Strana, kde sa uvedený blok nachádza je orientovaná na juh a juhozápad a je to teda
jediný prístup svetla do bytov. Jej zatienením by došlo k zamedzeniu prístupu svetla do
bytov počas celého dňa,
5. významne by sa zvýšili požiadavky na parkovacie miesta, ktorých kapacita je už aj
tak v súčasnej dobe nepostačujúca a vytvára napäté situácie /pokuty zo strany
Mestskej polície za parkovanie na verejnej zeleni a pod./,
6. priepustnosť prístupovej cesty na Moskovskej ulici je už v súčasnosti kapacitne
nepostačujúca,
7. uvedený blok je každodenne využívaný občanmi na oddychové aktivity, nakoľko je
prirodzeným pokračovaním turistickej, vychádzkovej a bežeckej trasy smerujúcej až na
Suchý Vrch.
V uvedenom bloku preto žiadame zachovať jeho súčasný stav s cyklokrosovým
ihriskom pre športové a oddychové využitie, prípadne využiť túto oblasť na verejnoprospešný účel, napr. na výstavbu detských ihrísk, ktorých je v tejto lokalite veľmi málo
a väčšina z nich je v dezolátnom stave.
Prichádzame s pripomienkou, týkajúcou sa časti mesta Pršianska terasa II., nazývanej
Vlčia jama.
Namietame proti návrhu ÚP v časti Ochrana prírody a tvorby krajiny, proti lokalizácii a
návrhu vedenia hraníc územia Ekologicky významný segment, prekrývajúci sa s
územím Genofondovo významná lokalita, ktoré podľa návrhu zaberajú nám majiteľom
dotknutých pozemkov / 3686/34 a 3686/19 /, neurčenú značnú predmetnú plochu a tým
vylučujú zavŕšenie našej desať ročnej /každý rok podaná žiadosť o posúdenie výstavby
RD na MU, vždy s kladným hodnotením úradu-i podanie žiadosti zapracovania návrhov,
v návrhu ÚPN mesta
vnútroblokový priestor
medzi Moskovskou
a Oremburskou ulicou je
zobrazený vo výkrese č.3
v rámci
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia ako stavová
plocha viacpodlažnej
bytovej zástavby, ktorá
v zmysle stavebného
zákona č.50/1976 Zb.
v znp a vyhlášky
č.55/2001 Z.z. o ÚPP
a ÚPD a metodických
usmernení vyjadruje
hlavnú funkciu bývanie,
do ktorej sú zahrnuté
ostatné funkcie súvisiace
s bývaním ako: zeleň,
ihriská ... t.z. že sa
zachováva stav funkcií
v území t.j. aj
cyklokrosové ihrisko.
- akceptované
ekologicky významný
segment a genofondovo
významná lokalita podľa
zistení nezasahujú do
parciel 3686/34
a 3686/15, ale končia na
hranici týchto parciel
145
Doc.PhDr. Ivan Kusý,
CSc.
Wolkerova3
Banská Bystrica
OVZ116598/2010
02.08.2010
zámerov a požiadaviek ku začatiu obstarávania UPN mesta v r. 2004 i reálne
zapracovanie zo strany MU/ preukázateľnej snahy majiteľov o zámer vlastného bývania
na vlastnom, zdedenom pozemku. Sme držiteľom územnoplánovacej informácie z
21.8.2009 o určení pre funkčné využitie obytné plochy a jej určenie na zástavbu formou
samostatne stojacich RD.
Navrhujeme preto, aby vyššie spomenuté navrhované zabraté plochy nezasahovali v
konečnom územnom pláne, do pozemkov p.č. 3686/34 a 19, nakoľko len zásluhou
minulých užívateľov /roľnícke družstvá, .../sa predmetná časť našich parciel, stala
vzhľadom- pripomínajúcim pastvinu, kríkmi a bodľačím zarastenou a sutinami resp.
zbieraním skál z ostatnej ornej pôdy a ich sypaním na toto miesto, kde sú doteraz.
Takýmto spôsobom sa táto časť stala obrazom dnešného výzoru i keď v minulosti bola
našimi predkami kompletne celá využívaná, ako zemiansky pozemok-z jej vtedajšieho
názvu sadená každoročne plodinami.
Plocha zahrňuje v sebe kompaktný rovinatý celok, nebol nadobudnutý bezhlavou
snahou developerskej činnosti, častokrát protiviacej sa ochrane prírody.
Navrhujeme prehodnotenie návrhu a uskutočnenie opravy v tomto zmysle, bez nutných
následných krokov.
1.
Žiadam zladiť koncepcie a vízie rozvoja mesta ako metropolitného centra s rozvojovými
koncepciami a víziami mesta Zvolen. V opačnom prípade sa nenaplnia všetky
očakávané rastové predpoklady a nieje dôvod počítať s viacerými zábermi
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, ani so strešnými, či
inými dostavbami obytných budov.
Pripomínam, že Fončorda sa považuje v zmysle záväznej časti KÚRS 2001 za osobitný
architektonicko-urbanistický areál a ako taký ho treba chrániť pred zmenou súčasných
1) akceptované
proces zľaďovania
koncepcie rozvoja mesta
ako metropolotného
centra v teoretických
úvahách, štúdiách
a príslušných
územnoplánovacích
dokumentáciách
prebieha už viac ako 40
rokov. Už pôvodný ÚPN
A z roku 1976 ideu
metropolitného centra
stredného Slovenska
zakotvil do rozvojovej
koncepcie. Povinnosť
zlaďovania koncepcie
a vízie mesta vyplýva aj
z povinnosti
zosúlaďovania
koncepčných zámerov
v oblasti širších vzťahov
s ÚPN VÚC BBSK
- vzaté na vedomie
pozn. KURS 2001
kvalitných bytových a životných podmienok „doplňujúcou" stavebnou činnosťou.
Navrhované výškové regulatívy pre toto práve vytvárajú predpoklady.
Preto žiadam nezvyšovať v obytných celkoch, medzi ktoré patrí aj Fončorda,
výškový regulatív a udržať ho na súčasnej výške. (Napr. v lokalite PB 02 s
výškovým regulatívom 2+2 ponechať ho na 2NP.) Odôvodnené vstupy do týchto
území žiadam riešiť z prípadu na prípad a nie plošne.
2.
Pripomínam, že pripomienkovaný UPN, ktorý rná ašpiráciu byť strategickým
dokumentom, nebol posúdený ako strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s odôvodnením, že jeho obstarávanie bolo
započaté pred účinnosťou tohto právneho predpisu. Pripomienkovaný ÚPN preto nemá
oporu v preverení podľa tohto platného zákona a jeho strategickosť je veľmi
podmienečná.
Žiadam preto vypustiť všetky častí textu, v ktorých sa hovorí o možnosti
navrhovať stavby v ochrannom pásme lesa a rovnako možnosť navrhovať stavby
v ochrannom pásme lesa vylúčiť aj z grafickej časti. Pre navrhované stavby
žiadam určiť podmienku vzdialenosti 67,5 m od vonkajšej hranice ochranného
pásma lesa.
Odôvodnené vstupy líniových stavieb do ochranného pásma žiadam riešiť
individuálne.
3.
Žiadam neuvažovať s rozšírením stavieb UMB na Kačici (konflikt s obchvatom
mesta). Idea univerzitného mestečka sa bohapusto premárnila na Belvederi.
v záväznej časti nerieši
problematiku
urbanistického vývoja
Fončordy, nakoľko rieši
širšie priestorové
a funkčné súvislosti
v území stredného
Slovenska
- akceptované
2)
vzaté na vedomie,
obstarávanie ÚPN mesta
prebieha v súlade
s aktuálnou
dokumentáciou
neakceptované,
podmienky zásahov do
lesných pozemkov
prípadným navrhovaným
funkčným využitím boli
dohodnuté s Obvodným
lesným úradom
v B.Bystrici, ktorý je
dotknutým orgánom
podľa osobitných
predpisov.
3)
neakceptované, rozvoj
UMB je v ÚPN mesta
skoordinovaný
s vyjadreniami
a požiadavkami jej
vedenia – rektorátu UMB.
Hlavný rozvoj je
uvažovaný v priestoroch
Stráže v k.ú. Sásová.
Idea iniverzitného
mestečka sa premárnila
na Kačici a nie na
146
Stano Miroslav
a Eleonóra
Tatranská 84
Banská Bystrica
OVZ116607/2010
02.08.2010
Vážení úradníci mesta Banská Bystrica, zodpovední za nový územný plán mesta BB
/Rudlová !
Nerozumieme zúčastneným kompetentným stranám v rámci tejto výstavby. Podľa
nášho názoru, ako budúcich obyvateľov Rudlovej - v súčastnosti dokončujeme stavbu
RD na ul. Strmá č. 5, ide o zbytočne vynaložené investičné prostriedky. Vrámci už
realizovaného tzv. Severného obchvatu sa zabezpečí odklon dopravy z centra mesta.
Súčasťou tejto komunikácie je aj prepojenie komunikáciou od závodu SAD cez
Kynceľovú až po napojenie do Kostiviarskej. Prečo potrebuje mesto novú komunikáciu,
azda nový obchvat nie je dostatočný ?
Z uvedeného sa Vás pýtanie aj nasledovné :
komunikácia vedie cez koryto Rudlovského potoka, ktoré predpokladáme bude
prekryté.
Doteraz všetci, ktorý rozhodujú o realizovaní regulácie Rudlovského potoka tvrdili, že
prekrytie nie je možné, pretože Rudlovský potok je" krajinotvorný „ a nebudú do
uvedenej krajiny zasahovať. Podľa nového územného plánu mesta ste asi našli
RIEŠENIE na prekrytie.
Vašim rozhodnutím ,že II. Etapa regulácie potoka nepokračuje, ste spôsobili
skutočnosť, že dochádza k devastácii brehov potoka a možného poškodenia nášho RD
a aj iných domov stojacich v blízkosti potoka.
Na výstavbu nezmyselnej komunikácie asi máte investičné prostriedky, ale na pomoc
obyvateľom, ktorý trpia a strachujú sa o svoje strechy nad hlavou - asi nie.
Nehovoriac o tom, že komunikácia výrazne zhorší životné prostredie v mestskej časti
Rudlová a navyše do súčasného koryta potoka je smerované
rozhodnutím a vydaním Stavebného povolenia z priestoru tzv. Borovicový háj
prečerpávanie splaškovej vody z 86 bytových jednotiek. Viete si predstaviť ten
neznesitelný zápach???!!!
Z uvedených dôvodov navrhujeme úplné vypustenie prepojovacej komunikácie
smerovanej cez Rudlovský potok z nového územného plánu a v čo najkratšom termíne
realizovať dokončenie II. Etapy regulácie Rudlovského potoka s prekrytím.
147
Ing.Beňo Ľubomír,
Tajovského 29,
Banská Bystrica
Ing.Faksová Oľga,
Kremnička 11
Banská Bystrica
Dobríková Elena
Školská 1
Banská Bystrica
OVZ116629/2010
02.08.2010
Ako spoluvlastníci pozemkov v kú Kremnička využívame svoje zákonné práva a k
návrhu UPN mesta B.B. zaujímame nasledovné stanovisko:
Verejné dopravné vybavenie:
l. Nesúhlasíme so situovaním komunikácie MZ 9/40 s napojením v miestnej časti
Rakytovce a vyústením na MZ 9/40 pod obcou Horné Pršany. Predmetná komunikácia
je z veľkej časti navrhnutá po našich súkromných pozemkoch. V danej lokalite nemá
komunikácia opodstatnenie, nakoľko v územím ktorým je navrhnutá a kde vyúsťuje sa
nenachádzajú žiadne zdroje ani ciele pre ktoré by mala opodstatnenie. Prístup do
Horných Pršian je zabezpečený od Radvane po komunikácii MZ 8,5/40, resp. MZ 9/40 .
Obec je okrajová a nevyžaduje napojenie od Zvolena. Predmetná komunikácia nebude
potrebná ani pre dopravné napojenie Pršianskej terasy smerom od Zvolena, nakoľko
komunikácia vyúsťuje na komunikačnú sieť cca 2 km nad Pršianskou terasou pod
Belvederi.
- neakceptované
vplyv nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné.
1) neakceptované
obcou Horné Pršany. Smer od Zvolena je sprístupnený po navrhovanej 3-pruhovej
komunikácii / v súčasnosti zrealizovanej cca '/á kde stačí zrealizovať len druhú polovicu
/ Komunikácia Rakytovce - Horné Pršany negatívne zasiahne do životného prostredia a
tunajšieho biotopu voľne žijúcej zveri, nakoľko nezmyselnými cestami sa rozdrobujú a
tým pádom znefunkčňujú inak súvislé lesné a poľnohospodárske pozemky. Návrh tejto
cesty je nelogický a neopodstatnený aj z toho dôvodu, že ďalšia cesta do okrajovej
obce Horné Pršany MO 8/40 je situovaná znovu z Rakytoviec / smerom proti prúdu
Rakytovského potoka /. Tieto riešenia sú nepotrebné, nelogické a taktiež
neekonomické.
2. Taktiež nesúhlasíme s odklonením, resp. s presmerovaním cesty 1/69 BB - Zvolen
nakoľko cesta nám zasahuje do našich pozemkov nachádzajúcich sa v jej blízkosti.
Návrh jej odklonenia od pôvodnej trasy je neopodstatnený, neekonomický, nelogický a
neprináša žiadny prospech danej lokalite.
Ochrana prírody a tvorba krajiny.
l. Nesúhlasíme s návrhom UPN ktorý uvažuje s vytvorením biokoridoru v blízkosti
rýchlostnej komunikácie BB - Zvolen 1/66 a 1/69. Navrhované riešenie je vysoko
neprofesionálne a neuvážené. Pre možnosť vytvoriť biokoridor je potrebné mať
preštudované migračné trasy voľne žijúcej zveri v danom regióne. V danej lokalite je
prirodzený pohyb zveri z Poľany smerom na Kremnické vrchy a späť. Ich trasa je už v
súčasnej dobe prerušená rýchlostnou komunikáciou I / 66, cestou I triedy I / 69 ,
miestnou komunikáciou Kremnička - Rakytovce, krematóriom, cintorínom, radovou
zástavbou a v neposlednom rade novým návrhom UPN zástavbou OV na pravej strane
rieky Hron / proti prúdu / Je nelogické vytvárať prístup pre voľne žijúcu zver do oblastí
zástavby, nakoľko dochádza k častým dopravným nehodám spôsobených zverou.
Predmetný úsek je jedným z najnebezpečnejších úsekov v rámci Slovenskej republiky /
viď nehodové štatistiky Dl / Je abnormálne navrhovať biokoridor v danom úseku, kde sa
nachádzajú neprekonateľné prekážky pre zver. Biokoridor v navrhovanom úseku nie je
na prospech života zveri, ale smeruje len k jeho ukončeniu a vážnym dopravným,
možno aj smrteľným nehodám.
Priestor od predajne Citroen až po čističku odpadových vôd v Rakytovciach je
predurčený na občiansku vybavenosť, tak ako to rieši súčasný a platný ÚPN
2. Nesúhlasíme s rozširovaním cintorína, urnového hája. Predmetné pozemky sú v
našom vlastníctve a budeme s nimi nakladať podľa vlastného uváženia. Už našim
právnym predchodcom boli okrem iných doslova ukradnuté pozemky pod stavbu
krematória.
3. Nesúhlasíme s využívaním našich a urbárskych pozemkov na účely mestskej
zelene. Nesúhlasíme aby mesto využívalo naše súkromné pozemky pre svoje účely.
Ako občania tohto štátu máme právo nakladať so svojim majetkom podľa vlastného
2) neakceptované
I. neakceptované,
biokoridor neslúži len pre
migráciu zvierat
pohybujúcich sa po zemi,
ale je aj útočiskom pre
vtáctvo a iné drobné
živočíchy. Predstavuje
prírodný prvok aj
v zastavanom území
a priaznivo vplýva na
urbanizované prostredie.
2. neakceptované,
cintoríny a pohrebiská sú
zaradené medzi
verejnoprospešné stavby,
čím je v prípade
nesúhlasu vlastníkov
pozemkov možné
uplatniť inštitút
vyvlastnenia.
3. neakceptované,
budovanie zariadení
lesoparku je zaradené
148
Kureková Veronika
Družstevná 74
980 02 Jesenské
OVZ116806/2010
02.08.2010
uváženia. Preto trváme na tom, aby naše pozemky neboli zahrnuté do navrhovaného
UPN BB. Mesto BB vlastní mestské lesy omnoho väčšej výmery, kde majú občania BB
dostatočný priestor na sebarealizáciu a aktívny oddych
Vzhľadom na hore uvedené trváme na tom, aby do UPN nebolo zakomponované:
- cesta MZ 9/40 Rakytovce - Horné Pršany, zmena trasy cesty 1/69
- zriadenie biokoridoru medzi a pozdĺž ciest I / 66,1 / 69 a riekou Hron
- rozšírenie urnového hája a cintorínu
- využívať naše pozemky ako mestskú zeleň
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
medzi verejnoprospešné
stavby, čím je v prípade
nesúhlasu vlastníkov
možné uplatniť inštitút
vyvlastnenia za finančnú
náhradu podľa
znaleckého posudku.
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
149
Ozan Ján, Jelšová 1
Banská Bystrica
OVZ116807/2010
02.08.2010
150
Kureková Veronika
Družstevná 74
980 02 Jesenské
OVZ116819/2010
02.08.2010
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Žiadam Vás, aby v novom územnom pláne v rozsahu parcely KN C 1333/1
v katastrálnom území mesta Banská Bystrica časť Kostiviarska bola riešená funkčná
plocha – pozemky rodinných domov.
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
- akceptované
parcela č. KN-C 1333/1
k.ú. Kostiviarska je
zaradená do zóny
nízkopodlažnej zástavby,
ktorej súčasťou je aj
zástavba rodinnými
domami.
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
151
Leško Ján
Javornícka 47
Banská Bystrica
OVz116839/2010
02.08.2010
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
"Zásadné všeobecné pripomienky
1.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podla výkresu:
zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB 02, PB 03 (plochy bývania)
nasledovne:PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2.
Nezahusťovať súčasnú
zástavbu
a nezvyšovať podlažnosť na
už
dobudovaných
sídliskách
a ich
častiach. Zahusťovaním obytných súborov
realizovaných pred 30 a viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa
podmienky na život a životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov
územného plánovania by bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných
súborov je v nesúlade s § 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu (.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostolského, ktoré odzneli na
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-štandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2) v plnom rozsahu
akceptované z hľadiska
zvyšovania podlažnosti
na existujúcich
sídliskách, výnimku tvorí
len Viestova ulica, ktorá
je rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, ihrisko
na Rudohorskej ulici („Pod múrom"), Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP
a občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do 4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c)
bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s navrhovaným výškovým
regulatívom 2+2.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na 2-4
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c) d) e)akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
II. akceptované, plocha
oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ZE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v 1/11
právoplatnosť)
III. akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV. neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, ( prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
152
Takáč Štefan
Švermova 17
Banská Bystrica
OVZ116843/2010
02.08.2010
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
"Zásadné všeobecné pripomienky
1.Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podlá výkresu:
zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB 02, PB 03 (plochy bývania)
nasledovne:PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2.
Nezahusťovať súčasnú
zástavbu
a nezvyšovať podlažnosť na
už
dobudovaných
sídliskách
a ich
častiach. Zahusťovaním obytných súborov
realizovaných pred 30 a viac rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa
podmienky na život a životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov
územného plánovania by bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných
súborov je v nesúlade s § 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-štandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2) v plnom rozsahu
akceptované z hľadiska
zvyšovania podlažnosti
na existujúcich
sídliskách, výnimku tvorí
len Viestova ulica, ktorá
je rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým vplyvom
na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
I. K záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému obvodu (.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostolského, ktoré odzneli na
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, ihrisko
na Rudohorskej ulici („Pod múrom"), Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP
a občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do 4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c)
bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s navrhovaným výškovým
regulatívom 2+2.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na 2-4
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c) d) e) akceptované,
pozn. zosúladiť
//.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na území
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nie je verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
•
kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi funkciami
územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj 1-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraďuje do programu náhradných výsadieb. Z
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ZE 04 (1) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
II. akceptované, plocha
oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v 1/11
právoplatnosť)
III. akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV. Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18.1.4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2)
nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, ( prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
IV. neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
153
Bobok Ján
Jilemnického 34
Banská Bystrica
OVZ116844/2010
02.08.2010
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
154
Fáber Martin
Pod Bánošom 29
Banská Bystrica
OVZ116847/2010
02.08.2010
cintorína"!!!)
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
155
Čuga Miroslav
Tr. SNP 7
Banská Bystrica
OVZ116848/2010
02.08.2010
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
156
Sylvestrová Elena
Fatranská 5
Banská Bystrica
OVZ116849/2010
02.08.2010
3.
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
157
Greňová Mária
ČSA 19, B.Bystrica
OVZ116852/2010
02.08.2010
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
158
Ing.arch.Štefan
Moravčík
Selčianska118
976 11 Selce
OVZ116856/2010
02.08.2010
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Dovoľujeme si požiadať v mene vlastníka nehnuteľností o korekciu pre funkčnú plochu
určenú pre občiansku vybavenosť v katastrálnom území Kremnička, obec Banská
Bystrica, parcely 699/1-4, 700/1.
Na naše prekvapenie sme oproti prerokovanému konceptu UPN, (ktorý predchádzal
teraz vystavenému návrhu) našli v návrhu zmeny, ktoré koncept neobsahoval.
Vo všetkých variantoch konceptu bola funkčná plocha pre občiansku vybavenosť
vztiahnutá na celý pozemok. V návrhu sme zrazu zistili, že horná strana pozemku je
vylúčená z možnosti potencionálnej urbanizácie. Toto je zásadná zmena, ktorá nebola v
žiadnom variante predchádzajúcich stupňov územnoplánovacej dokumentácie.
Žiadame o nápravu - v zmysle prerokovaného konceptu nečleniť funkčné určenie
pozemku. (Nie je to z dôvodu snahy o čo najvyššiu zastavanosť pozemku, ale o
otvorenosť možností rozvoja podrobnejšieho návrhu zonálnej štruktúry. Chceme
umožniť variantnosť riešení územného usporiadania tak, aby bolo možné hľadať rôzne
formy urbánnej figúry. O. i. upozorňujeme i na skutočnosť, že stredom územia vedie
trasa skupinového pohronského vodovodu DN 500, ktorá sama o sebe so svojim
ochranným pásmom je silným územným limitom a spôsobuje, že veľká časť územia
nebude zastavaná, bude ponechaná zeleni - a tak priestor pre variabilné formovanie
návrhu zóny je značne zúžený.
Ďalšou pripomienkou je zúženie funkčného portfólia potencionálnych funkcií územia i
celoplošný výškový limit. V návrhu je špecifikované „Územie občianskeho vybavenia a
sociálnej infraštruktúry". Je to ideálne funkčné určenie zo vzdialeného pohľadu. Treba
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
- neakceptované,
funkčná plocha pre
občiansku vybavenosť je
upresnená v návrhu ÚPN
mesta v súvislosti
s aplikáciou ochranného
pásma cintorína v zmysle
zákona č..131/2010 Z.z.
o pohrebníctve, ktorý
určuje ochranné pásmo
pohrebiska 50 m od
hranice pozemku
cintorína
- akceptované
pozn. doplniť do
návrhu ÚPN jeho
však povedať že doplnkové funkcie k blízkemu krematóriu (... otázkou je ktoré?...
kvetinárstvo?... urny?... reštauračné služby?... pohrebníctvo?...) zďaleka nevyžadujú
rozsiahle územia, otázkou je i či všetky majú byť koncentrovane práve tu a nie aj v
štruktúre mesta a či je o ne na tomto mieste záujem (... samotné pozemky krematória a
územia medzi ním a cestou umožňujú niekoľkonásobne pokryť požiadavky na podobné
funkcie) - samozrejme môžu byť i na riešenom území. Skutočný (zatiaľ zistený) záujem
je o pestrejšie portfólio funkcií, ktoré by mali mať podobu kľudného zázemia špičkových
vývojových (softvér) spoločností, formou kľudnej, nízkopodlažnej, pavilónovej zástavby
v zeleni s urbanistickým akcentom pri hlavnej komunikácii. (V rámci mestskej
polyfunkcie v kontakte s ulicou môžu byť začlenené i doplnkové funkcie priľahlých
pietnych miest). Takisto je požiadavka na začlenenie možnosti bývania manažmentu.
(Bývanie v spojení s ostatnými funkciami mimoriadne posilňuje spoločenskú kontrolu a
mestskosť územia!)
Plnohodnotná mestská štruktúra by nemala byť obmedzená zúženými limitmi.
Predstavujeme si, že regulatívy pre toto územie umožnia funkčne i priestorovo
variabilnejšie riešenia, ustrážená by však mala byť kvalita konečného návrhu a
rešpektovanie okolitých funkcií i prírodného prostredia. Podobne to riešil aj spoločný
zápis po prerokovaní konceptu UPN aglomerácie BB (z 15. 5. 2009) v znení:
„Vzhľadom na náročnosť priestoru pri prípadnom konkrétnom investičnom zámere, sa
overí jeho vhodnosť a výškové zónovanie architektonicko - urbanistickou štúdiou.
Doporučujeme záväzný regulatív doplniť o možnosť výškového akcentu v línii uličnej
fronty."
Skutočne najlepšou cestou by malo byť overenie kvality podrobnejším zonálnym
riešením územia pri konkrétnom investičnom zámere. Takto by sa vytvoril
mechanizmus, aby sa na jednej strane v záujme mesta nepovolili nevhodné funkčné a
priestorové riešenia a na strane druhej, bola vytvorená možnosť pre voľnejší kreatívny
návrh zaujímavej funkcie a štruktúry odrážajúcej aktuálne živé požiadavky.
159
Žabka Rudolf
Severná 13
Banská Bystrica
OVZ116886/2010
02.08.2010
V súlade s ustanovením § 22 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uplatňujem v
stanovenej lehote svoje stanovisko k návrhu Územného plánu Mesta Banská Bystrica
(UPN).
Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností
vedenom Správou katastra Banská Bystrica na LV č. 2915 pre okres Banská Bystrica,
obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, a to pozemku KN C pare. č.
2
173 o výmere 433m , zastavané plochy a nádvoria, pozemku KN C pare. č. 174 o
2
výmere 167 m , záhrady a domu šúp. č. 486, postavenom na pozemku KN C pare. č.
173. Vyššie uvedené nehnuteľnosti využíva moja rodina na trvalé bývanie a ako
záhradu.
záväznej časti výstavbu
doplnkových zariadení
cenrálneho cintorína aj
o možnosti občianskej
vybavenosti priamo
nesúvisiacej
s prevádzkou cintorína,
ktoré funkčným
zameraním nebudú
konfliktné s koloritom
územia predpolia
cintorína, prípadne
doplniť aj možnosť
funkcie bývania.
Výškový regulatív
upraviť na 2-5 P
s akcentáciou výšky
zástavby v prednej
časti pozemku
- vzaté na vedomie
- akceptované
pozn. územie začleniť
do požiadaviek na
spracovanie ÚPN-zón
- vzaté na vedomie
Návrh ÚPN predpokladá vytvorenie vnútorného mestského okruhu cez tunel s dĺžkou
820 m prepájajúci Lazovnú s Rudlovskou cestou. V mieste napojenia tunela na
Rudlovskú cestu uvažuje s vybudovaním kruhového objazdu a jeho prepojením so
Skuteckého ulicou novou komunikáciou. V prípade realizácie zámeru výstavby
vnútorného mestského okruhu v trase vymedzenej v návrhu ÚPN by bola časť stavby
novej komunikácie spájajúcej kruhový objazd so Skuteckého ulicou realizovaná na
našom pozemku - záhrade (pozemok KN C pare. č. 174) v tesnej blízkosti nášho domu
(dom šúp. č. 486). Nakoľko zámer výstavby vnútorného mestského okruhu je v návrhu
ÚPN označený ako verejnoprospešná stavba, mohol by som byť zbavený vlastníckeho
práva k tomuto pozemku. Navrhovaná stavba by tiež znamenala významný zásah do
môjho vlastníckeho práva k domu. Záhrada je neodmysliteľnou súčasťou rodinného
domu. Dáva bývaniu vyšší štandard, ktorým sa rodinný dom odlišuje od bytového
domu. Výstavbou komunikácie na pozemku, ktorý plní funkciu záhrady, bude náš dom
pozbavený tohto štandardu, čo ho z hľadiska funkcionality degraduje na obyčajný byt
umiestnený do priestoru ohraničeného z obidvoch strán komunikáciami bez akejkoľvek
plochy zelene. Tým nesporne dôjde k zhoršeniu kvality bývania, zníženiu trhovej ceny
môjho majetku, vyššiemu zaťaženiu negatívnymi vplyvmi stavby (zvýšenie emisií, hluku
a exhalácií}, ale tiež k zásahu do práva na súkromie, zdravia a priaznivého životného
prostredia.
Už vo svojich pripomienkach ku konceptu ÚPN som upozorňoval na potrebu
zohľadnenia ústavnej požiadavky proporcionality (nevyhnutnej miery) obmedzenia
vlastníckeho práva v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, z ktorej
vyplýva, že podmienkou akýchkoľvek obmedzení vlastníckych a iných vecných práv
vyplývajúcich z územného plánu musia byť ústavne legitímne a o zákonné ciele opreté
dôvody a to, že sú robené len v nevyhnutne nutnej miere a najšetrnejším zo spôsobov
vedúcich ešte rozumne k zamýšľanému cieľu. Zjednodušene povedané, ak existujú iné
spôsoby, ako dosiahnuť sledovaný cieľ (zabezpečenie komunikačného spojenia s
centrom mesta), bez toho, aby došlo k obmedzeniu vlastníckeho práva, je treba dať
pred obmedzením vlastníckeho práva prednosť týmto iným spôsobom.
Mám za to, že návrh ÚPN vyššie uvedenú ústavnú požiadavku nespĺňa, pretože
dopravnú situáciu v centrálnej mestskej zóne (CMZ) možno riešiť aj inými spôsobmi,
než ako sa tu navrhuje, ktoré zachovávajú vlastnícke práva k pozemkom a stavbám,
príp. obmedzujú zásahy do vlastníckych práv k pozemkom a stavbám na najnižšiu
možnú mieru. Zjavným príkladom toho je dopravné riešenie vnútorného mestského
okruhu navrhované vo variante l (tzv. reálny), príp. vo variante 2 (tzv. ideálny) konceptu
ÚPN. Iné riešenia, minimalizujúce rozsah a intenzitu zásahov do vlastníckych práv
vlastníkov; sa napokon ponúkajú aj v rámci ^vybratého variantu 2 - alternatíva konceptu
ÚPN, z ktorého vychádza návrh ÚPN. V konkrétnej záujmovej oblasti môže byť jedným
z nich také riešenie, ktorým sa prepojenie výjazdu z tunela so Skuteckého ulicou
zabezpečí existujúcou komunikáciou (časť Rudlovskej cesty s napojením na
Skuteckého ulicu), s ktorej zachovaním uvažovali aj zvyšné varianty. Prípadnú potrebu
zvýšenia priepustnosti komunikácie na začiatku Rudlovskej cesty - medzi križovatkami
pred Bábkovým divadlom a Stavebnou školou - možno riešiť jednoduchým rozšírením,
160
161
Varáček Peter
Krivánska 4
Banská Bystrica
OVZ116897/2010
02.08.2010
Ing. Hano Ivan,
Ing.Podracká Katarína
Horná Strieborná 16
Banská Bystrica
OVZ116908/2010
02.08.2010
príp. zaoblením križovatky so zabratím menších častí zelených plôch pri Stavebnej
škole.
Z hore uvedených skutočností vyplýva, že dopravné riešenie vnútorného mestského
okruhu v návrhu ÚPN
a)
nedostatočne zlaďuje záujmy verejné so záujmami jednotlivých občanov a
vlastníkov pozemkov a stavieb v riešenom území,
b)
ústavne nekonformným spôsobom zasahuje do vlastníckych práv vlastníkov
pozemkov a stavieb v riešenom území.
Zo všetkých týchto dôvodov vyjadrujem svoj kategorický nesúhlas s návrhom ÚPN a
navrhujem, aby Mesto Banská Bystrica moje pripomienky zohľadnilo prepracovaním
návrhu ÚPN tak, aby sa ponechaním existujúcej komunikácie spájajúcej napojenie
tunela na Rudlovskej ceste so Skuteckého cestou - s prípadnými šírkovými a čiastočne
smerovými úpravami minimalizovala potreba zásahov do vlastníckych práv alebo iných
práv k pozemkom alebo k stavbám. Pre prípad, že moje pripomienky nemožno
zohľadniť, žiadam o ich osobné prerokovanie v intenciách § 23 ods. 4 stavebného
zákona.
V katastrálnom území Kremnička v miestnej časti Rakytovce som podľa listu vlastníctva
č. 1362 v k.ú, Kremnička vlastníkom parciel KN-C 810/6 a 809/11.
Vzhľadom k tomu, že navrhované komunikačné prepojenie nachádzajúce sa na parcele
KN-C 809/11 rozdeľuje môj prevádzkový areál a parcelu KN-C 810/6, jej využitie
nemôže byť kompatibilné a touto komunikáciou je znehodnotené. Preto navrhovanou
urbanistickou štúdiou „Z dola vyšného potoka Kremnička" sú navrhované tri rodinné
domy na parcele KN-C 810/6 a jeden rodinný dom na parcele 811/4 k.ú. Kremnička,
ktoré požadujeme zahrnúť i do nového územného plánu mesta Banská Bystrica.
Uvedená požiadavka bola už v minulosti akceptovaná Mestom Banská Bystrica, a preto
verím že táto, požiadavky bude zohľadnená.
Obraciame sa na Vás s hromadnou pripomienkou občanov mesta Banská Bystrica,
ktorí sú vlastníkmi bytov a pozemkov na ulici Horná Strieborná v Banskej Bystrici k
návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica, ktorý je v súčasnosti v etape
pripomienkovacieho konania.
Naše pripomienky k návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica sú zhodné s
pripomienkami, ktoré sme podali ako občania mesta ku konceptu Územného
plánu mesta Banská Bystrica, dňa 21.10.2008 a z tohto dôvodu Vám tieto
pripomienky zasielame v prílohe č. 1
Oznamujeme Vám pripomienky nižšie podpísaných občanov mesta Banská Bystrica ku
Konceptu Územného plánu mesta Banská Bystrica, ktorí sú vlastníkmi bytov a
pozemkov na ulici Horná Strieborná v Banskej Bystrici a ktorí sú osobami dotknutými pri
uvažovanej investičnej výstavbe na pozemkoch, ktoré bezprostredne susedia s našimi
pozemkami.
Jedná sa o uvažovanú výstavbu na pozemkoch v centrálnej mestskej zóne KÚ Banská
Bystrica, p. č. 1754, 1757/4, 1757/5, 1757/3, 1757/1.
Naše zásadné pripomienky spočívajú v tom, že všetci nižšie podpísaní trváme na
zachovaní súčasného stavu urbanizácie v tejto citlivej časti mesta na uvedených
- akceptované
pozn. posun
komunikácie
- neakceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované čiastočne
vnútroblokový priestor
162
Dianišková Božena
Strmá 3
Banská Bystrica
OVZ116909/2010
02.08.2010
pozemkoch.
Na pozemkoch sa nachádza zeleň, ktorá je vysoko vzrástla ako aj nízko vzrástla. Táto v
súčasnosti predstavuje pre občanov, ktorí bývajú a žijú v tejto časti mesta, významný
zdroj očisťovania ovzdušia ako filtračná zeleň, a z tohto dôvodu trváme na jej zachovaní
aj v budúcom období.
Ďalej uvádzame, že prípadnou výstavbou ďalších objektov na týchto pozemkoch by
došlo v tejto časti mesta k mimoriadnemu zhoršeniu dopravnej situácie na uliciach
Horná Strieborná, Lazovná ako aj na priľahlej uličke pre peších chodcov. V tejto časti
mesta je mimoriadna frekvencia pohybu chodcov, čo je pochopiteľné aj pre súčasný
stav urbanizácie mesta, ako aj pre jej ďalší rozvoj, a ktorí sú neustále ohrozovaný
neprimeranou frekvenciou pohybu motorových vozidiel.
Tiež uvádzame, že v bezprostrednej blízkosti týchto pozemkov je významná kultúrnovzdelávacia inštitúcia: Štátna vedecká knižnica, kde v súčasnosti aj v budúcnosti sa
predpokladá zvýšený počet jej užívateľov a návštevníkov.
Dôležitou skutočnosťou pri akýchkoľvek zásahoch v tejto lokalite do hydrogeologických
podmienok v blízkosti už existujúcich objektov je pravdepodobnosť zhoršenia tohoto
stavu, prípadne nepriaznivého vplyvu na naše objekty, ktorých sme spolumajiteľmi,
pretože pôvodné objekty v tejto lokalite boli vybudované v minulých storočiach a
existujúci stav je v podstate rekonštrukciou a prestavbou na pôvodnom osadení
objektov.
V novom pripravovanom územnom pláne mesta Banská Bystrica je navrhovaná
výstavba tzv. Rudlovskej radiály, ako dvojprúdovej komunikácie, ktorá má začínať pri
obchodnom dome LIDL a končiť pri mostnom železničnom prechode na Rudlovskej
ulici.
Vzhľadom k tomu, že som obyvateľkou tejto oblasti a vlastníckou nehnuteľností, ktorých
sa táto výstavba priamo dotýka, vyjadrujem týmto svoj nesúhlas s plánovanou
výstavbou a podávam nasledovné pripomienky k uvedenému Návrhu územného plánu
mesta Banská Bystrica.
výstavbou Rudlovskej radiály má dôjsť k prekrytiu koryta Rudlovského potoka,
čo môže spôsobiť zaplavovanie priľahlých súkromných pozemkov, k čomu
dochádza pravidelne aj v súčasnosti pri prudkých dažďoch. V prípade prekrytia
potoka plánovanou výstavbou sa už teraz ťažká situácia ešte viac zhorší a
ohrozí majetok vlastníkov okolitých nehnuteľností.
Prekrytie Rudlovského potoka je aj predmetom Rozhodnutia Krajského
stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.5.2010, ktorým bola výstavba a
rekonštrukcia odkrytej a prekrytej časti Rudlovského potoka zastavená
v blízkosti plánovanej výstavby sa nachádzajú plynové prípojky a hlavný
uzáver pitnej vody, ako aj kanalizačné vedenie priľahlých domov. Výstavba
Rudlovskej radiály tak ako je navrhnutá v Návrhu územného plánu mesta
Banská Bystrica by zasahovala do ochranného pásma uvedených
inžinierskych sietí.
výstavba Rudlovskej radiály sa má realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú k
dnešnému dňu vysporiadané, nakoľko je ohľadom nich vedené reštitučné
nie je zahrnutý ako
rezervné územie
v zásadách ochrany,
obnovy a prezentácie
hodnôt pamiatkového
územia pamiatkovej
rezervácie Banská
Bystrica; Krížna ulica sa
ponecháva s funkciou
pešieho prepojenia
a časť existujúceho
parčíka zostáva vo
funkcii zelene, časť je
určená na urbanizáciu
- neakceptované
vplyv nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
163
Ing.Sochor Miroslav
Cesta na štadión 12
Banská Bystrica
OVZ116910/2010
konanie, dodnes neukončené. Ohľadom vlastníctva týchto pozemkov sú
vedené aj viaceré súdne konania, rovnako ako trestné konania príslušným
policajným orgánom z dôvodu podozrenia na spáchanie trestného činu
podvodu.
Vzhľadom k tomu, že s plánovanou výstavbou súvisí aj presmerovanie
splaškovej kanalizácie do Borovicového hája, hrozí reálne poškodenie a
zhoršenie životného prostredia.
Tieto pripomienky som uviedla aj predtým vo svojich námietkach k územnému plánu zo
dňa 22.10.2008. Vzhľadom k uvedenému žiadam o zrušenie plánovanej výstavby
Rudlovskej radiály cez Rudlovský potok a o vypustenie tejto stavby z Návrhu územného
plánu mesta Banská Bystrica.
Predkladám nasledovné pripomienky: Nesúhlasím a žiadam zmeny:
l)
" Zásadná všeobecná pripomienka pre zrozumitelnosť a jednoznačnosť
regulatívov v UPN. Žiadam zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB 02, PB
03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
- PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickou obvodu
č.20 :
1) lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží.
Navrhujem zmeniť výškový regulatív na (3,4) podlažia.
2) lokalita PB 02 - Bývanie -územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými
domami do 4NP.
- žiadam oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných bytovými
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
1). neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
2)
- neakceptované
navrhnuté formy
164
Ješíková Beáta
Kalinčiakova 18
Banská Bystrica
OVZ116911/2010
02.08.2010
domami!
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
3) Text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do l O podlaží, preto nesúhlasím
s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadam zmeniť z 210 na 2,3, NP
3) akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2,3, NP.
Zásadná všeobecná pripomienka
l.
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPÍ využitia územia PB O l ,
PB 02, PB 03 (plochy bývania) nasledovne:
- PB 01 - Bývame - územie zastavane rodinnými domami
- PB 02 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami do 4 1
- PB 03 - Bývanie - územie zastavane bytovými domami nad 4
4. akceptované
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu uvádzať—tak, aby
neprevyšovali výškové regulatívy uvedené v legende.
Konkrétne pripomienky k záväznej časti Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.20
2.
Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavane bytovými domami nad
4NP a občianskym vybavením:
Nesúhlasíme s navrhovaným výškovým regulatívom 15 podlaží. Navrhujeme zmeniť
výškový regulatív na 4 podlažia
Súčasťou pripomienky je svetlotechnická štúdia, ktorá poukazuje na porušovanie
platných zákonov a noriem po výstavbe 15 poschodovej budovy na území Úsvitu.
1. neakceptované,
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
2. neakceptované
na prestavbu bývalého
nákupného centra„Úsvit „
je vydané právoplatné
územné rozhodnutie, v
rámci ktorého bola
vypracovaná
svetlotechnická štúdia,
ktorá preukazuje, že nie
je porušená
svetlotechnická norma.
3.
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
- žiadame oddeliť územia zastavane rodinnými domami od území zastavaných bytovými
domami!
165
Ješíková Beáta
Kalinčiakova 18
Banská Bystrica
OVZ116912/2010
02.08.2010
3.
- text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami napr. 10, 5 NP.
Bytové domy na Wolkerovej ulici - neunesú nadstavby do 10 podlaží, preto
nesúhlasíme s výškovým regulatívom 10 NP. Výškový regulatív v lokalite PB 02
žiadame zmeniť z 2-10 na 4NP.
- neakceptované
navrhnuté formy
zástavby v návrhu ÚPN
na viacpodlažnú bytovú
zástavbu a malopodlažnú
bytovú zástavbu sú
v súlade s metodickou
príručkou pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD,
vydanej v roku 2002 MŹP
SR pod názvom
„Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí“
- akceptované
pozn. zosúladiť
regulatív so skutočným
stavom
4.
4. akceptované
Lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 ponechať len na 2NP.
Konkrétne pripomienky k záväznej častí Návrhu UPN mesta BB k urbanistickému
obvodu č.50
5.
Lokalita ŽE 04 - park na Okružnej ulici
Odmietam, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu UPN zmenil na:
• PO 01 (2-3)- územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ŽE 04 (1) - parky a parkové úpravy (s charakteristikou: „Územie parkového priestoru
cintorína"!!!)
Podávam týmto pripomienky k Návrhu Územného plánu mesta Banská "Zásadné
všeobecné pripomienky
1 .Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov v UPN podlá výkresu:
využitia územia žiadame zmeniť návrh funkčného využitia územia PB 01, PB 02, PB 03
(pločRy~
bývania) nasledovne:
PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
5. akceptované
pozn. opraviť regulatív
PO 01 (2-3) na ZE 04
1) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
Výškové regulatívy uvádzať pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby neprevyšovali
výškové regulatívy uvedené v legende.
2. Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už dobudovaných
sídliskách a ich častiach. Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30 a viac
rokmi podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného plánovania by
bol popretý. Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s
§ 17 ods.l Stavebného zákona.
3. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako intaktnú
zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné plochy zelene definovať
v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby. V Regulatívoch a limitoch stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších trás,
verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným nepriaznivým
vplyvom na životné prostredie.
Konkrétne pripomienky:
l. K záväzne/ častí Návrhu UPN mesfa BB k urbanistickému obvodu č.20.
Podľa slov hlavného architekta návrhu UP Ing. Arch. Kostoíského, ktoré odzneli na
verejnom prerokovávaní návrhov k UP na MsÚ 16.6.2010: „ide o stabilizované územie a
nie sú tu potrebné žiadne intervenčné zásahy".
1) Žiadam dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich
do záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej zelene vo
vnútroblokoch bytových domov na ulici Jilemnického, Nešporovej, Wolkerovej, ihrisko
na Rudohorskej ulici („Pod múrom"). Tulskej ulici.
2) Lokalita PZ 03 - Polyfunkčná zóna - územie zastavané bytovými domami nad 4NP a
občianskym vybavením: Nesúhlasím s výškovým regulatívom 15 nadzemných podlaží
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR-štandardy minimálnej
vybavenosti obcí.
2) v plnom rozsahu
akceptované z hľadiska
zvyšovania podlažnosti
na existujúcich
sídliskách, výnimku tvorí
len Viestova ulica, ktorá
je rozostavaná.
S urbanistickým
dotvorením uličných
priestorov (prelúk) je
v návrhu uvažované.
3) akceptované, až na
požiadavku definovanie
významných plôch
zelene ako
verejnoprospešných
stavieb v záväznej časti
ÚPN mesta, nakoľko tieto
plochy sú súčasťou
zastavaného územia
mesta vyhlasovanie ich
za verejnoprospešné
stavby nemá zmysel.
1) neakceptované,
požiadavka je nad rámec
riešenia a možnosti
zobrazenia problematiky
členenia plôch
funkčnopriestorového
využívania
a usporiadania územia
mesta.
2)neakceptované, na
predmetnú lokalitu je
na území dnešného Centra služieb a obchodu Úsvit na Fončorde. Žiadam zmeniť výšku
na maximálne 4 NP za predpokladu dodržania svetlo-technickej normy, aby sa
nezhoršovali hygienické podmienky v jestvujúcich bytoch a dopravná zaťaženosť danej
lokality. Navrhujem uvedený objekt Úsvit - Centrum služieb a obchodu ponechať ako
Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry PO 01 so 4
nadzemnými podlažiami.
3)
Lokalita PB 02 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a
bytovými domami do4NP.
a)
žiadame oddeliť územia zastavané rodinnými domami od území zastavaných
bytovými domami
b) text v legende nekorešponduje s navrhovanými výškami
c) bytové domy neunesú nadstavby, preto nesúhlasíme s navrhovaným výškovým
regulatívom 2+2.
d) výškový regulatív v lokalite PB 02 žiadame zmeniť z 2-10 na 2-4
e) lokalita PB 02 s výškovým regulatívom 2+2 zmeniť na 2.
II.
Park na Okružnej ulici
Variant 2 návrhu ÚPN - alternatíva dokument „Významné plochy zelene na úž emí
mesta Banská Bystrica" nerešpektuje verejný park a územiu parku na Okružnej oproti
kostolu dáva označenie PS 02 NP1, čo už nieje verejný park, ale „Územie športovorekreačnej vybavenosti", kde „Regulatívy a limity využitia územia" stanovujú za vhodné
a prípustné:
• kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnymi
funkciami územia
• byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• nevyhnutné plochy technického vybavenia
• menšie ubytovacie zariadenia
• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a
oddych
V tomto priestore je navrhovaná aj l-podlažná výstavba. Dokument „Významné plochy
zelene na území mesta Banská Bystrica" však požaduje v zmysle Generelu v tomto
parku obvodného významu vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
parku, vysokú zeleň 40% a plochu zaraduje do programu náhradných výsadieb. Z
vydané právoplatné
územné rozhodnutie
pozn. upresniť
regulatív podľa tohto
rozhodnutia na 4 až 15
P
3)
a) neakceptované,
členenie plôch s funkciou
bývania je v návrhu ÚPN
mesta navrhnuté podľa
metodickej príručky pre
obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
z roku 2002 vydanej MŽP
SR.
b) c) d) e) akceptované,
pozn. zosúladiť
regulované výšky
objektov
v urbanistickom
obvode č.20 s výškami
zástavby stávajúcich
objektov.
II. akceptované, plocha
oproti kostolu bola
zaradená do funkcie
verejné parky a parkové
úpravy( územné
rozhodnutie vydané na
predmetnú plochu pre
výstavbu polikliniky
stratilo v 1/11
právoplatnosť)
uvedených dôvodov nesúhlasím, aby sa Park na Okružnej ulici v návrhu ÚPN zmenil
na:
• PO 01 (2-3)-územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
• ZE 04 (l) - parky a parkové úpravy („Územie parkového priestoru cintorína")
III. Urpín a Kalvária
Žiadam na celé územie Urpína s Kalváriou predpísať funkciu zeleň a žiadnu inú. Inú
funkciu ako zeleň predpísať len pre tieto územia:
1) chodník vedúci od začiatku krížovej cesty popri chránených stromoch Urpínskej aleje
k nádvoriu kostolíka;
2) kostolík;
3) dolný kláštor;
4) obslužná komunikácia vedúca od odbočky z Cesty pod Urpínom po dolný kláštor.
IV.Lokalita nad Moskovskou ulicou
Nesúhlasím s navrhovanou výstavbou v Návrhu Územného plánu Mesta Banská
Bystrica v lokalite 184 IBV nad Moskovskou ulicou, ktorá je obsahom zmien a doplnkov.
Svoj nesúhlas odôvodňujeme tým, že návrh investičnej výstavby:
1)
nesúhlasí so zadaním ÚPN - Banská Bystrica, ktoré spracoval ÚHA Mesta B.
Bystrica v marci 2006 v časti 18. l .4. Zeleň ... Na území mesta sa nachádzajú
významné plochy zelene, ktoré je potrebné rešpektovať, ale aj plochy, ktoré tvoria
potenciál pre vytvorenie ďalších či už mestských, alebo okrskových parkov....
2) nesúhlasí v časti 18.2.2.4 Požiadavky na ochranu a tvorbu zelene ... Po obvode
sídla, najmä v priestoroch obytných sídlisk je nutné vytvoriť vegetačné obvodové pásmo
s komunikačným systémom, ktorý prepojí sídlo a krajinu, (prepojenie medzi lesnou
krajinou a sídlom cez lúčne porasty, a nie cez ornú pôdu).
Navrhovanou zmenou ÚPN IBV Moskovská sa likviduje obvodové pásmo tvorené
lúčnym porastom, ktoré je po desaťročia prepojením medzi lesnou krajinou a obytným
sídlom Fončorda (oblasť ulíc Moskovská, Oremburská, Tulská), v tejto lokalite sa
III. akceptované,
návrh funkčného využitia
Urpína nie je v rozpore
s ochranou prírody
a krajiny nakoľko
prioritou koncepcie ÚPN
mesta je vytvorenie
verejného parkového
priestoru udržiavaného
na najvyššej kultúrnoekologickej úrovni ako
stredového priestoru
celomestskej kompozície
a usporiadania pôdorysu
mesta. Cieľom
zobrazenia občianskej
vybavenosti na plochách
parku nie je zastavanie
priestorov parku, ale jeho
komplementárne
vybavenie pre fungovanie
základnej funkcieverejného parku
IV. neakceptované,
priestory, ktoré sú
pripomienkované
(územie za Moskovskou
ulicou) nie sú súčasťou
zastavaného územia
mesta Banská Bystrica
k 1.1.1990 a teda neboli
zaradené do významých
plôch zelene – materiálu,
ktorý bol vypracovaný na
ÚHA mesta v septembri
2006 a prerokovaný
v MSZ BB. Z uvedeného
dôvodu ani generel
nachádzajú chránené biotopy európskeho významu.
zelene mesta Banská
Bystrica z marca 2010
s predmetnými priestormi
ako významnými
plochami zelene
neuvažuje. V rámci
spracovaných Zmien
a doplnkov ÚPN A BB
XXXVII.etapy lokalita
č.184-IBV Moskovská
ulica KÚŽP-OP Banská
bystrica vydal súhlasné
stanovisko k využitiu
územia na nízkopodlažnú
zástavbu rodinnými
domami.
Dôvody uvedené
v pripomienkach, že
návrh ÚPN mesta
nesúhlasí so zadaním
ÚPN mesta Banská
Bystrica schváleným
v marci 2006 v časti
18.1.4. zeleň ako
i v časti 18.2.2.4
požiadavky na ochranu
a tvorbu zelene nie sú
preukázateľné.
Navrhovaná koncepcia
ÚPN mesta
predovšetkým vychádza
z požiadaviek zadania
časti 18.2.2.4, ktoré ale
rieši v komplexnom
ponímaní previazania
mesta s okolitým
prostredím funkčnopriestorovou štruktúrou,
v rámci ktorej sa uvažuje
ešte aj s dotvorením
neukončeného
urbanistického
priestorového systému
zástavby Moskovskej
ulice a jej následným
prepojením na okolitú
krajinu.
166
Ševčik Štefan
Strážovská 1
Banská Bystrica
OVZ116921/2010
02.08.2010
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného plánu
mesta Banská Bystrica predkladám nasledovné pripomienky:
- NESÚHLASÍM s navrhovaným riešením dopravnej komunikácie spájajúcej Formičku
so Strieborným námestím cez pozemok KN 1609/3 v KÚ Banská Bystrica.
- NESÚHLASÍM s navrhovaným riešením smerovania dopravnej komunikácie
spájajúcej Rudlovskú cestu so sídliskom Rudlová Sásová v koridore Rudlovského
potoka.
167
Ing.Lukáč Ladislav
Na Karlove 39
OVZ116922/2010
02.08.2010
- TRVÁM na navrhovanom riešení aj funkčnom využití priestoru na pozemkoch KN
399/56, 399/130,443/1 a 443/6 v KU Banská Bystrica.
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného plánu
mesta Banská Bystrica predkladám Vám nasledovnú pripomienku:
- akceptované,
pozn. trasu
komunikácie upraviť
- neakceptované
vplyv nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
ulice s Rudlovskou
cestou cez miestnu časť
Rudlová v dôsledku
nevybudovania tejto časti
podľa územného
generelu dopravy by
zaťaženie jestvujúcej
Ďumbierskej ulice
neprimerane vzrástlo, čo
by malo nepriaznivý vplyv
na existujúcu hromadnú
bytovú výstavbu
z hľadiska hluku ako i
exhalátov. V prípade
nevybudovania
prepojenia Rudohorskej
s Rudlovskou cestou,
podľa návrhu generelu
dopravy, výhľadová
intenzita dopravy by
vyžadovala na
Ďumbierskej ulici
rozšírenie jestvujúcej
dvojpruhovej
komunikácie na 4 pruhy,
čo nie je vzhľadom na
prilahlú zástavbu možné.
- akceptované
Banská Bystrica
168
169
170
Ing.Lukáč Ladislav
Na Karlove 39
Banská Bystrica
OVZ116923/2010
02.08.2010
Ing.Lukáč Ladislav
Na Karlove 39
Banská Bystrica
OVZ116924/2010
02.08.2010
Ševčik Štefan
Strážovská 1
Banská Bystrica
OVZ116926/2010
02.08.2010
171
Patschová Lívia
Hronská 3120/57
Banská Bystrica
OVZ116927/2010
02.08.2010
172
Ing.arch. Teplan Igor
Komenského 12/A
Banská Bystrica
OVZ116957/2010
03.08.2010
NESÚHLASÍM s navrhovaným riešením dopravnej komunikácie (DC09) spájajúcej
Formičku so Strieborným námestím tak, ako je riešené jej smerovanie .
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného plánu
mesta Banská Bystrica predkladám nasledovné pripomienky:
TRVÁM na navrhovanom riešení aj funkčnom využití priestoru na pozemkoch KN
399/56, 399/130, 443/1 a 443/6 v KÚ Banská Bystrica.
NESÚHLASÍM s navrhovanou podlažnosťou v priestore na pozemkoch KN 399/56,
399/130, 443/1 a 443/6 v KÚ Banská Bystrica. Navrhujem v tomto priestore možnosť
zvýšiť podlažnosť na maximálne 15 podlaží.
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného plánu
mesta Banská Bystrica predkladám Vám nasledovnú pripomienku:
NESÚHLASÍME s navrhovaným riešením dopravnej komunikácie (DC09) spájajúcej
Formičku so Strieborným námestím cez náš pozemok 1609/1 v KÚ B.Bystrica.
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného plánu
mesta Banská Bystrica predkladám Vám v zastúpení všetkých dotknutých vlastníkov
nasledovnú pripomienku:
- NESÚHLASÍME s navrhovaným riešením dopravnej komunikácie (DC09) spájajúcej
Formičku so Strieborným námestím.
Ako majiteľka pozemkov p.č.899/1,899/2,899/3,900,901/1,901/2,901/3 v k.ú. Šalková,
vyznačených na náčrte žltou farbou, v zastúpení ďalších spoluvlastníkov Vás prosím o
pričlenenie vyznačeného územia k ploche určenej na výstavbu RD do 2NP z dôvodu
plánovanej výstavby RD.
- akceptované
Po preštudovaní návrhu územného plánu ÚPN A mesta B.Bystrica v konfrontácii so
závermi prerokovaných pripomienok podanými ku konceptu ÚPN A BB podávam
nasledovné pripomienky:
1
Návrh okliešťuje a neopodstatnene redukuje plochy zelene v rámci CMZ. Túto
skutočnosť som pripomienkoval aj pri koncepte a táto pripomienka nebola vyhodnotená
negatívne. Napríklad konkrétne som požiadal ponechať existujúcu zeleň na ploche
návršia nad ulicou Partizánska cesta a Cesta k nemocnici ako verejnú zeleň. Napriek
pripomienky podané po
stanovenom termíne na
podanie pripomienok do
02.08.2010
- akceptované
- neakceptované,
po prehodnotení v teréne
upraviť podlažnosť 10P
- akceptované
- akceptované
- akceptované
pozn. akceptácia za
podmienky, že bue
udelený súhlas KPÚ
v BB na záber
poľnohospodárskej
pôdy na nepoľ.účely;
v prípade súhlasu KPÚ
BB je potrebné brať do
úvahy skutočnosť, že
pozemky sa nachádzajú
v záplavovom území
a výstavba bude možná
len keď budú
zrealizované
protipovodňové
opatrenia
tomu, že obstarávateľ túto požiadavku neodmietol návrh ÚPN A túto plochu rieši ako
plochu zastavanú, preto proti tomuto protestujem a trvám na svojej pripomienke.
2 V prípade problematiky parku pod pamätníkom SNP obstarávateľ rešpektoval
požiadavku zastavania územia max. 5% výškovou reguláciou max. 2NP. Návrh ÚPN
A opäť nerešpektuje akceptovanú požiadavku nakoľko samotnú zastavanú plochu
rozšíril o nezmyselne rozsiahle spevnené plochy ktoré sú navrhnuté na podzemných
garážach. Týmto dochádza k väčšej redukcii zelene ako o 5% plochy parku. Ďalej sú
v parku nevhodné nezmyselné obslužné komunikácie, ktoré v koncepte vôbec neboli,
dokonca s tunelom. Výkres regulácie územia jasne hovorí, že v parku pod pamätníkom
SNP je možná zástavba do výšky 5 NP! Toto v koncepte vôbec nebolo a nemohlo byť
pripomienkované. Proti tomuto dôrazne protestujem a priestor parku pod pamätníkom
SNP žiadam navrhnúť tak ako bolo dohodnuté v prerokovaní konceptu!
3
V uplynulom období som pripomienkoval urbanistickú štúdiu, ktorá riešila IBV
a KBV v priestore pod Krematóriom. Táto nezmyselná koncepcia sa opätovne objavuje
aj v návrhu ÚPN A. Navrhovaná zástavba by neúnosne zredukovala nie len vstupný
priestor pod Krematóriom ale aj pod pamätníkom obetiam fašizmu od architekta
Jurkoviča. Táto výstavba by negatívne zasiahla do pietneho miesta, ktoré je potrebné
dobudovať, avšak funkciami ktoré mu prislúchajú. Taktiež podnikateľsky a ľudsky je
tento návrh zcestný. Pozorovať z obývačky čulý pohyb smútočných hostí a stúpajúci
dym z kremačných pecí bude určite fascinujúce.
4
Nesúhlasím s výstavbou v areáli pamätníka SNP konkrétne hotel s 5NP.
Predložený návrh ÚPn A len legalizuje nezákonný stav v tejto lokalite a vytvára tak
podmienky pre neúmernú výstavbu v tejto lokalite. Žiadam stanoviť v tejto lokalite
regulatív zástavby max. 3NP vrátane prípadného podkrovia a zastavateľnosť plochy
max. 30%.
5
Navrhovaná zástavba pod a nad Banskobystrickou Kalváriou nezachová jej
prirodzenú dominanciu a monumentalitu v krajine tak ako to je zakotvené vo vyššej
územnoplánovacej dokumentácii. Preto dôrazne žiadam túto plochu riešiť ako verejnú
zeleň! Rovnako si to želá aj veľká časť obyvateľov mesta.
6 Žiadam znížiť výškový regulatív zástavby na ploche bývalého kina Hviezda to je
nárožie ulíc Skuteckého a Komenského na max. 3NP!
7
Za nehoráznu drzosť, servilnosť a diletantizmus považujem zmenu výškového
regulatívu oproti konceptu v priestore OC Úsvit zo max. 6NP na 15NP! Žiadam
ponechať regulatív tak ako bol prejednaný v koncepte. 15NP je funkčne, kompozične
a spoločensky absolútne neopodstatnene. Došlo by k narušeniu existujúceho relatívne
stabilného urbanistického priestoru.
8 Funkčná plocha na Jesenskom vŕšku, konkrétne v mieste polyfunkčného bytového
domu Jesenský vŕšok A, ktorý bol vybudovaný v rozpore s platným ÚPN A B.Bystrica
a do dnešného dňa táto stavba nemá platné územné rozhodnutie je v predloženom
návrhu zakreslená ako súčasný stav vrátane bytového domu Jesenský vŕšok B, ktorý
ešte nestojí. Ak by sme tento stav predsa len chceli legalizovať, tak potom je toto
územie potrebné riešiť ako návrh. Zmieriť sa s porušovaním zákona zo strany
obstarávateľa je skutočne nehoráznosť, nakoniec aj skutočnosť, že okresná prokuratúra
173
Ing.Štroffek Otto
Kráľovohoľská 13
Banská Bystrica
OVZ117037/2010
03.08.2010
v tejto problematike podala mestu dve pripomienky!
9 V problematike dopravy upozorním len na pár detailov. Navrhovaný tunel popod
Kačicu je skutočný unikát. Pri dnešných vysokých nárokoch na bezpečnosť tunelov je
vjazd a výjazd do tunela z kruhového objazdu skutočná rarita, ktorá koketuje
s paragrafom všeobecného ohrozenia. Ten kto to navrhol je skutočný expert. Rovnako
polomer dvojsmerného tunela je úctyhodný. Najpitoresknejšie je však že tento tunel
vôbec nerieši problém, lebo najnepriechodnejšie križovatky sú križovatka ČSA –
Kukučínova, resp. Kukučínova – Horná, ešte pred tunelom a taktiež ťažiskový smer je
Sásová – centrum resp. nábrežná komunikácia a nie smer ako je navrhnutý tunel aj keď
sa to tvári na nejaký okruh.
Bonbónikom sú aj dve navrhované „T“ križovatky na Stavebnej ulici pri budove Orange
do t.č. nosnej tranzitnej štvorprúdovej komunikácie, ktorá aj po vybudovaní severného
obchvatu ostane vysoko frekventovaná!
PS: Grafická prezentácia na internete je hanbou spracovateľa aj obstarávateľa!
V stanovenej lehote v predmetnej veci uplatňujem toto stanovisko.
Návrh Územného plánu Mesta Banská Bystrica si za cieľ vytyčuje formovanie
koncepcie Banskej Bystrice ako metropolitného mesta s horizontom do roku 2025, s
víziou do roku 2050.
Zásady rozvoja stanovuje v prednostnom využití voľných plôch v rámci urbánneho
územia v podobe dostavby a prestavby s cieľom dosiahnuť priestorovú kompletizáciu
(pevnú urbánnu štruktúru) mesta. V priestorovej a kompozičnej regulácii územia UPN
mesta predpokladá naďalej dotvárať výškové diferencované prostredie s rozpätím
zástavby od l do 25 podlaží, pri uplatnení vertikálnych objektov ako kompozičných
akcentov založených a navrhovaných urbanistických osí a verejných priestorov mimo
územia PR Banská Bystrica a jej ochranného pásma.
Navrhovaný veľkolepý prístup by v zásade zmenil súčasný historický charakter mesta s
doterajšou čiastočne rozvoľnenou urbanizáciou a relatívnym dostatkom zelene. Napriek
snahe posilniť mestský charakter sídla je nutné z hľadiska zásad urbanizácie sa v
materiáli vyvarovať negatív, akou je napr. nevhodné situovanie objektu centra „Európa".
K jednotlivým návrhom záväznej časti ÚP uplatňujem tieto zásadné pripomienky:
Stať Z.2.2.5., str. 27-28 Systém kompozičného rozvoja
•
Vzhľadom na rozlohu a charakter mesta prehodnotiť navrhovanú výstavbu
kompozičných vertikál sústredených južným a východným smerom od PR a formou
rozptýlenej kompozície v ostatných priestoroch mimo PR. Návrh predstavuje cudzí
element, ktorý bude pôsobiť ako „výkrik" v urbanizácii mesta. Prehodnotiť.
• Potrebu pretvorenia prevládajúcej organickej a rozvoľnenej zástavby pôdorysu
mesta na pevnú urbánnu štruktúru...
Preštylizovať na „v zásade uplatňovať"... Nie je nutné „všetko jednoznačne plošne
zastavať" i vzhľadom na potrebu menších parkových plôch.
Stať Z.3.1., str. 31-39 Regulatívy a zásady priestorového a funkčného
usporiadania časti mesta 01 - Banská Bystrica
S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta v rámci
návrhu do roku 2025 predovšetkým:
pripomienky podané po
stanovenom termíne na
podanie pripomienok do
02.08.2010
- vzaté na vedomie
•
Permanentnou
reštrukturalizáciou...
dostavby
a nadstavby
v blokoch
pamiatkovej rezervácii...
Navrhovaný zámer je v rozpore so zásadami ochrany PR - zosúladiť.
•
Prestavbu priestoru nad ul. Pod Urpínom (pod Kalváriou) s lokalizáciou
nadštandardných mestských funkcií...
• Postupným napĺňaním časti priestoru lesoparku nad Kalváriou a priestoru verejného
parku Urpín zariadeniami...
Oba posledné body vypustiť v súlade s požiadavkou uplatnenou v rámci petície „Za
zachovanie Kalvárie", ktorá obsahuje skoro 7000 podpisov a ktorá bola odovzdaná
2.8.2010 primátorovi mesta. V zmysle petície žiadna nová výstavba v priestore Kalvárie
a Urpína nie je žiadúca. Podrobnejšie zdôvodnenie obsahujú pripomienky, ktorá
uplatnila k Návrhu Územného plánu Mesta Banská Bystrica PhDr. Klára Kubíčková,
PhD., predsedníčka Petičného výboru „Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici" z
30.júna 2010 (odovzdané primátorovi mesta spolu s petíciou). Potreba zachovania
tohto územia je žiadúca ako štvrtého kvadrantu mesta priestorovo sa uplatňujúceho v
podobe prirodzeného kompozičného a symbolického prvku Banskej Bystrice.
Navrhované prepojenie ponad železničnú trať a Štefánikovo nábrežie predstavuje
novokoncipovaný návrh, ktorý by narušil kompaktnú pohľadovú zeleň svahov
Urpína. Obdobne vypustiť bod na str.34 vzťahujúci sa k priestoru Urpína.
• S využitím lúčnych priestorov lesoparku v časti Urpín pre rekreačné aktivity, letnú
bobovú dráhu, kabínkovú lanovku, Európa Center - Urpín, výhliadkovú vežu a ďalšiu
vybavenosť vhodnú do tohto prostredia... a odrazku na str. 35 „zeleň dotvárajúca súbor
sakrálnych stavieb" -vypustiť.
-str. 36 duplicitnosť textu bodov 5 a 2 odspodu - upraviť text.
-str. 38 - vybudovanie lávky pre peších (cez rieku Hron?) pod Pamätníkom
SNP a Námestia Slobody smerom na Uhlisko sa zdá ako nadbytočná (už
existujúca).
Stať Z.5.I.2., str. 73 - Limity a regulatívy územnej štruktúry Navrhované vertikálne
objekty do výšky 25 podlaží, javia sa ako predimenzované. Prehodnotiť. Zástavba
takéhoto rozsahu bola by nezdôvodneným „výkričníkom", ktorý sa bežne neuplatňuje
ani vo väčších urbanizačných celkoch. Negatívne by sa uplatnila aj v panoráme mesta.
Upraviť aj na strane 75 stať Z.5.1.3.2.
Navrhované
centrum
zimných
športov
v priestore
Kopy
doporučujem
prehodnotiť vzhľadom na súčasné klimatické anomálie. Stať ŽE 01, str. 109 - Zeleň lesopark, vhodné (konvenujúce) funkcie z textu vypustiť cirkevné zariadenia.
Str. 124, druhý riadok zhora, text „Staré Hory" je v danom mieste neopodstatnený.
Nahradiť „Pánsky Diel".
Str. 129 Nadregionálne biocentrum Horná roveň - Badínsky prales - Horná skala
Požiadavka celoplošne ponechať drevnú hmotu v porastoch považujem za
neopodstatnenú (len 5. a 4. stupeň ochrany). Str. 129 - Nadregionálne biocentrum
Kremnické vrchy Požiadavka - zabezpečiť vyhlásenie CHKO Krčmičke vrchy
je neopodstatnená. Neobsahuje ani platná koncepcia ochrany prírody. Str. 131 Regionálne biocentrum Stará kopa
174
Chromek Ján
Jakub 60
Banská Bystrica
UHA 1305/2010
02.07.2010
175
Ing.arch. Martin
Somora, Starohorská 6
Banská Bystrica
UHA1464/2010
28.07.2010
Požiadavka
ponechať
drevnú
hmotu
v porastoch
je
neopodstatnená.
Nasvedčuje tomu aj predchádzajúca odrazka - šetrným spôsobom sústreďovať drevnú
hmotu. Vypustiť. - Stať Z.2.I.4., str. 20, Súvislosti záujmového územia mesta
Doporučujem v priestore záujmového územia zosúladiť návrh rozvoja mesta aj s
návrhom obce Kordíky (posledný bod). Ide najmä o spoločné rekreačno-športové
aktivity v rámci Kremnických vrchov.
Vyhodnotenie rozsahu zelene je v celom návrhu ÚP Mesta Banská Bystrica
nepresvedčivé. Urbanistický rozvoj predovšetkým stanovený na využitie voľných plôch
a prelúk, čo sa prejaví vo výraznom úbytku zelene v meste. Z dôvodu zachovania
zelene v urbanizovanom území odporúčam v rámci návrhu ÚP (resp. i mimo tento
dokument) vyhotoviť generel zelene, ktorý by dokumentoval reálny stav a nové návrhy.
V opačnom prípade hrozí, že budeme evidovať len zbytkovú zeleň.
Záverom i napriek súčasnému územnoplánovaciemu ukončeniu konania vo veci
výstavby hotela v areáli Pamätníka SNP a navrhovanej výstavbe hromadných garáži na
Kráľovohoľskej ulici poukazujem na zásadnú rozpoluplnosť týchto zámerov s
regulatívami a limitami využitia územia podľa návrhu spracovaného UP - v záujme
ochrany urbanizácie hodnôt sídla zachovať ich autenticitu a integritu bez nových
rušivých zásahov.
Na základe súhlasného stanoviska vlastníka pozemku - Rímskokatolícka cirkev (farnosť
2
Uľanka), 97400 Banská Bystrica, parc.č. 621/1 ("E" 2-293/2) o výmere 3753 m - orná
pôda v k.ú.: Kostiviarska, vedeného na LV č. 1295 Správou katastra Banská Bystrica o odpredaj pozemkov a v zmysle vypracovaného odčleňovacieho GP, ktorým sa delí
2
2
pozemok na pare. č.621/12 o výmere 730 m a na parc.č.621/13 o výmere 730 m ,
podávam pripomienku na zmenu pozemku ku konceptu ÚP mesta Banská Bystrica v
m.č. Jakub, v ktorom je predmetný pozemok vedený ako plocha s budúcim využitím
"zeleň - plochy cintorínov a pohrebísk" pre obec Jakub.
V zmysle vyjadrenia vlastníka pozemku, žiadam Vás o vykonanie zmeny v ÚPD mesta
Banská Bystrica, m.č. Jakub a o vyčlenenie horeuvedeného pozemku z plochy pre
cintorín na "pozemok stavebný", nakoľko vlastník súhlasí s odpredajom predmetného
pozemku, čím deklaruje že nebude potrebovať pozemok pre účely jeho d'aľšieho
využitia (viď v prílohe).
Z uvedeného dôvodu a môjho záujmu o kúpu inkriminovaného pozemku za účelom
výstavby rodinného domu, Vás preto žiadam o vykonanie zmeny v ÚPD.
Za porozumenie, kladné vybavenie a zapracovanie mojej pripomienky do ÚP mesta
Banská Bystrica, Vám vopred ďakujem.
Pripomienky k Územnému Plánu Banská Bystrica
I.Časťsídl. Sásová, územie na svahu nad ul. Rudohorska popred reštauráciu .Pikart.
bytové domy od Starohorská č.6 a ďalej
Pripomienkujem:
Výkres regulatívov a limitov
Žiadam opraviť podlažnosť objektov umiestnených na svahu popri komunikácii
Rudohorska na max. počet podlaží 3, tak ako bolo dohodnuté v predchádzajúcich
rokovaniach viď kópiu Zápis zo dňa 12.2.2009 a kópiu Pripomienky zo dňa 29.5.2009.
- neakceptované, parc.č.
621/1 k.ú. Kostiviarska sa
nachádza v ochrannom
pásme cintorína, podľa
zákona č.470/2005 §16,
odst.8 – zákaz
povoľovania
a umiestňovania budov
na pozemkoch v 50 m
ochrannom pásme
pohrebiska s účinnosťou
od 1.11.2005
pozn. zvážiť možnosť
rozšírenia cintorína na
severnej strane
- akceptované
176
177
JUDr. Michaela
Berčíková
Kuzmányho 1221/15
Banská Bystrica
Pasienkové
spoločnstvo Radvaň,
Banská Bystrica
OVZ118248/2010
06.08.2010
OVZ 102324/2010
28.05.2010
Šírku zástavby objektov požadujem dodržať v limite do 18m od okraja súčasného
chodníka pre peších pri svahu, čo predstavuje asi 1/4 celkovej dĺžky svahu od
komunikácie po bytové domy.
Vrchná časť svahu nad touto zástavbou nech je riešená ako parková plocha zelene.
Výkres dopraw
Žiadam definovať systém parkovania v tejto lokalite ako povrchové parkovanie
osobných automobilov s parkovou úpravou v časti druhá štvrtina (2/4.)plochy svahu od
komunikácie Rudohorska. Tam by boli ralizované aj prístupové komunikácie pre
parkovanie vozidiel, ktoré žiadam realizovať na plochých strechách objektov
vybavenosti popri ul.Rudohorska.
Parkovou úpravou-bez povrchového parkovania, žiadam dotvoriť časť zelene
v najvrchnejšej časti svahu-polovica svahu (1/2.) v dotyku s bytovými domami. So
zapustenými parkovacími plochami pod úroveň terénu je možné uvažovať
v trojuholníkovej ploche pred reštauráciou Pikart smerom ku križovatke spojníc ulíc
Rudohorska a Starohorská. Takéto podzemné garáže požadujem riešiť so zatrávnenou
plochou strechou.
Objekty vybavenosti popri ul Rudohorska je možné v časti realizovať ako parkovacie
domy s požadovanou podlažnosťou do 3 NP.
2.Časťsídl. Sásová, územie nad ulicou Pieninskou a velkvm parkoviskom tam. Územný
plán v tejto časti uvažuje s bytovou výstavbou, požadujem reguláciu tejto výstavby ako
bytové domy do 4.NP orientované v smere spádu terénu tak, aby bola vytvorená aj
zvislá dopravná priechodnosť. Súčasne žiadam uvažovať s pásmom zelene v tomto
zvislom smere, ako prepojenie existujúceho Jelšového hájika so zeleňou nad
komunikáciou pod vodojemom.
Ako predseda SVB Kuzmányho 13-15, so sídlom Kuzmányho 1221, 974 01 Banská
Bystrica som pri nahliadnutí do regulačného výkresu návrhu územného plánu zistila, že
časť nachádzajúca sa medzi bytovým domom na Kuzmányho ul., súpisné číslo 1221,
orientačné číslo 13-15 a cestnou komunikáciou - parcela č. 1379, druh pozemku :
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2009 m2 - je označená ako PB 01/5, pričom
uvedené označenie je lokalizované v nesprávnej ploche, resp. ide o duplicitu v ploche
vedľajších komunikácií.
Dovoľujem si Vás požiadať o odstránenie uvedenej zrejmej chyby.
My , vlastníci pôdy, opäť žiadame mesto, aby boli naše parcely začlenené do
územného plánu na IBV, nakoľko máme záujem vytvoriť si tu stavebné pozemky.
Naše pozemky sa nachádzajú v KÚ Radvaň, reg. „E“, p.č. 853/1 a
- akceptované
- akceptované
pozn. zosúladiť
s urbanistickou štúdiou
opraviť regulatív na 3
P.
pripomienky podané po
stanovenom termíne na
podanie pripomienok do
02.08.2010
- akceptované
pozn. odstrániť chybu –
vypustiť označenie PB
01 z parcely 1379
požiadavka podaná
mimo stanoveného
termínu na podanie
pripomienok
- neakceptované, s
parcelou k.ú. Radvaň č.
E- 853/1 nie je
uvažované v ÚPN mesta
do roku 2025
s urbanizáciou.
v KÚ Radvaň reg. „C“ p.č. 2060/1.
178
Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Banská
Bystrica-Radvaň,
Kalinčiakova 8, 974 05
Banská Bystrica
ÚHA mesta Banská
Bystrica
č.1871 18.10.2010
Vopred ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti
S pozdravom predseda Pasienkového spoločentva Radvaň Banská Bystrica.
Žiadame Vás o doplnenie návrhu Územného plánu mesta o možnosť rozšírenia
cintorína na Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici-Radvani jeho časti, ktorá patrí Rím.kat.
cirkvi na pozemku 3671/224 o cca 70 m od terajšieho oplotenia po celej jeho dĺžke.
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.
- akceptované
požiadavka podaná po
stanovenom termíne na
podanie pripomienok do
02.08.2010
- akceptované
Download

p.č. Meno/organizácia Dátum prijatia pripomienky