Základná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2013 / 2014
Predkladá: Mgr. Adriana Cíferská
Prerokované a schválené:
V pedagogickej rade: 25. 9. 2013
V rade školy: 15. 10. 2013
Obsah
1.ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ÚTVARU ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ
1.1.
REŽIM DŇA V ZŠ
1.2.
ROZVRH PREVÁDZKY ŠKD
1.3.
ROZVRH PREVÁDZKY V MŠ
1.4.
PERSONÁLNE ROZDELENIE ÚTVARU Z ÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČASTÁ
1.4.1. Základná škola:
1.4.2. Vychovávatel'ky v ŠKD:
1.4.3. Materská škola
1.5.
ROZDELENIE FUNKCIÍ V ZŠ:
1.5.1. Úlohy MZ a PK
1.5.2. Ďalšie funkcie
1.6.
PLÁNOVANÉ OLYMPIÁDY, SÚŤAŽE, PODUJATIA, AKTIVITY A VÝLETY
1.6.1. Zodpovednosť za súťaže a olympiády
1.7.
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
1.8.
POČTY ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2013/2014
1.9.
VARIANT UČEBNÝCH OSNOV
1.10.
HODNOTENIE – KLASIFIKÁCIA PREDMETOV
1.11.
PERSONÁLNE OBSADENIE ÚTVARU MŠ
2. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD
3. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
3.1.
ZAMERANIE A ÚLOHY KONTROLNEJ ČINNOSTI
3.2.
ROZDELENIE ÚLOH VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
3.2.1.
Riaditeľ školy
3.2.2.
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
32.3.
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
3.2.4.
Vedúca ŠJ
3.3.
PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY A VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH
4. ZLOŽENIE RADY ŠKOLY A RADY RODIČOV
4.1.
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY
4.2.
ZLOŽENIE RADY RODIČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
5. PROFILÁCIA ŠKOLY
5.1.
DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY
VYTÝČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
1. Oblasť výchovy a vzdelávania
2. Oblasť personálna
3. . Oblasť organizačná
HLAVNÉ ÚLOHY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2013/2014
1. Koordinácia v oblastich výchovy, vzdelávania a mimoškolskej činnosti ZŠ
2. Oblasť riadenia základnej školy
3. Oblasť mravnej výchovy a oblasť prevencie drogových závislostí a kriminality
4. Oblasť výučby cudzích jazykov
5. Oblasť výchovných predmetov (VYV, VUM, OBN, HUV, ETV, TEV, TCHV, NBV)
6. Oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu
7. Oblasť zdravotnej, dopravnej a enviromentálnej výchovy
8. Oblasť zabezpečenia zvyšovania úrovne vzelávacieho procesu ZŠ
9. Oblasť činnosti ŠKD
10. Oblasť skvalitnenia vzdelávacieho procesu ZŠ
11. Oblasť výchovy- vzdelávania a spolupráce na úrovni 1. a 2. stupňa ZŠ
12. Oblasť spoločensko vedných predmetov (SJL, DEJ)
13. Oblasť prírodovedných predmetov (MAT, CHE,FYZ, BIO, GE, INF)
14. Oblasť inklúzie
15. Oblasť školského stravovania
16. Oblasť kariérneho rastupedagógov
17. Oblasť hygienických noriem
18. Oblasť pre ekonomickú stabilitu školy
19. Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ
20. Oblasť pedagogicko-organizačného charakteru
21. Oblasť pre spoluprácu s rodičmi, Radou školy a verejnosťou
6. NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
7. PRÍLOHY
Zoznam príloh
Analýza vzdelávacích výsledkov za školský rok 2012/2013
Koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Katarína Čistá
Koordinátor pre školské začlenenie: PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína Fedáková
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uváčková
Koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor školských rozhlasových relácií: Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Plán výchovnej činnosti
Štatút predmetovej komsie
Rokovací poriadok
Plán výchovného poradcu
1. Organizácia činnosti útvaru Základná škola s materskou školou Častá
1.1.
Režim dňa v ZŠ
Zvonenie:
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
1.2.
8.00
8.55
9.50
10.50
11.45
12.35
13.50
14.35
–
–
–
–
–
–
–
–
7.45
8.45
9.40
10.35
11.35
12.30
13.20
14.30
15.15
- vstup žiakov do školy
- prestávka 10 minút
- prestávka 10 minút
- prestávka 15 minút
- prestávka 10 minút
- prestávka 5 minút
- prestávka 30 minút
- prestávka 5 minút
Rozvrh prevádzky ŠKD
V škole v tomto školskom roku budú zriadené dve oddelenia ŠKD pre 1. - 4. ročník. Bude
zriadená prevádzka ranného ŠKD pod vedením Mgr. Zlatky Blahutovej.
Mgr. Kristína
Bc. Ľubica
Balážová
Cíferská
Pondelok
12,3O-15,3O
11,35-16,3O
Utorok
12,3O-15,3O
12,3O-16,3O
Streda
12,3O-15,3O
11,35-16,3O
Štvrtok
12,3O-15,3O
11,35-16,3O
Piatok
12,3O-15,3O
11,35-16,3O
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok Piatok
I. A. ročník
11,35
12,3O 11,35/12,3O
11,35
11,35
I. B. ročník
12,3O
12,3O
11,35
11,35
11,35
II. ročník
12,3O
12,3O 11,35/12,3O
12,3O
11,35
III.ročník
13,2O
12,3O 11,35/12,3O
12,3O
12,3O
IV.ročník
12,3O
12,3O
12,3O
13,2O
12,3O
Deň
1.3.
Rozvrh prevádzky v MŠ
1. trieda MŠ – Alena Dubravcová, triedna učiteľka
párny týždeň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7.15 – 13.15
6.15 – 12.45
7.15 – 13.15
7.15 – 13.15
7.15 – 13.15
nepárny týždeň
9.30 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
1. trieda MŠ – Bc. Slavka Kleštincová, učiteľka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
nepárny týždeň
párny týždeň
7.15 – 13.15
7.15 – 12.30
7.15 - 12.15
6.15 - 12.15
7.15 – 12.15
9.30 – 16.00
9.30 – 16.00
9.30 – 16.00
9.30 – 16.00
9.30 – 16.00
2. trieda MŠ – Liana Hroncová, triedna učiteľka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
párny týždeň
7.15 - 13.15
7.15 – 13.15
6.15 - 12.45
7.15 - 13.15
7.15 - 13.15
nepárny týždeň
9.30 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
2. trieda MŠ – Gabriela Škanderová, učiteľka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
nepárny týždeň
párny týždeň
6.15 - 12.45
7.15 - 13.15
7.15 - 13.15
7.15 - 13.15
6.15 - 12.45
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
3. trieda – Miroslava Psotová, triedna učiteľka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
nepárny týždeň
párny týždeň
7.15 - 13.15
6.15 – 13.00
7.30 - 13.30
7.15 - 13.15
7.15 – 13.00
10.00 - 16.30
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
11.30 - 16.30
3. trieda – Mgr. Kristína Mičunková, učiteľka (zástup počas PN H. Kublovej)
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
párny týždeň
nepárny týždeň
7.30 - 13.30
7.15 - 13.15
7.15 - 13.15
7.30 – 13.30
6.15 - 12.45
9.30 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
4. trieda – Darina Doktoríková, triedna učiteľka
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
párny týždeň
nepárny týždeň
6.15 - 13.00
7.30 - 13.30
7.30 - 13.30
6.15 - 13.00
7.30 - 13.00
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
10.30 - 16.30
4. trieda – Bc. Janette Uváčková, zástupkyňa MŠ, učiteľka
1.4.
nepárny týždeň
párny týždeň
Pondelok
7.30 - 11.00
(14.00)
(9.00) 12.00 - 15.30
Utorok
7.30 - 11.30
(14.00)
(9.30) 12.00 - 16.00
Streda
6.15 - 11.15
(13.45)
(9.30) 12.00 - 16.00
Štvrtok
7.30 - 11.30
(14.00)
(9.30) 12.00 - 16.00
Piatok
7.30 - 11.00
(13.00)
(9.30) 12.00 - 15.30
Personálne rozdelenie útvaru Základná škola s materskou školou Častá
Raditeľka základnej školy s materskou školou:
Zástupkyňa riaditeľky pre útvar základná škola:
Zástupkyňa riaditeľky pre útvar MŠ:
Mgr. Adriana Cíferská
Mgr. Margita Miková
Bc. Janette Uváčková
Počet tried ZŠ: .................................................................. 11
Počet oddelení ŠKD: ...........................................................2
Počet tried MŠ: ...................................................................4
Počet pedagogických zamestnancov ZŠ: ....................... 18
Počet odborných zamestnancov ZŠ: .................................1
Počet pedagogických zamestnancov MŠ: .........................8
Spolu: ......................................................................... 27
Počet nepedagogických zamestnancov školy: .............. 12
1.4.1.
1.A trieda
1.B trieda
2. trieda
3.trieda
Základná škola:
Mgr. Katarína Branišová
Mgr. Mária Minarovičová
Mgr. Jana Mihelová
Mgr. Zlatka Blahutová
(z toho 1 externý, 2 ŠKD)
z toho: ZŠ - 5
MŠ - 3
ŠJ - 4
4. trieda
5. trieda
6. trieda
7. trieda
8.A trieda
8.B trieda
9. trieda
Mgr. Karolína Fedáková
Mgr. Monika Walterová
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Andrea Slaninková
Mgr. Ľuboslava Čabáková
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Filip Pudmarčík
pedagógovia bez triednictva:
Mgr. Katarína Čistá
Mgr. Ivana Blahová
Mgr. Tibor Sallai
Mgr. Elena Molnárová
Mgr. Vilian Tuma
špeciálny pedagóg:
PhDr. Vlasta Baumerthová
1.4.2.
Vychovávatel'ky v ŠKD:
Školský klub detí riadi:
Hlavná vychovávateľka:
1. oddelenie:
2. oddelenie:
1.4.3.
Mgr. Adriana Cíferská - riaditeľka školy
Bc. Ľubica Cíferská
Bc. Ľubica Cíferská
Mgr. Kristína Balážová
Materská škola
Zástupkyňa RŠ pre MŠ:
1. trieda - („včielky“)
Bc. Janette Uváčková
Alena Dubravcová
Bc. Slavka Kleštincová
2. trieda - („lienky“)
Liana Hroncová
Gabriela Škanderová
3. trieda - („motýliky“)
Miroslava Psotová
Mgr. Kristína Mičunková (zástup za PN H. Kublovej)
4. trieda - („mravčekovia“) Bc. Janette Uváčková
Darina Doktoríková
1.5.
Rozdelenie funkcií v ZŠ:
Výchovná poradkyňa:
MZ pre 1. st.,ŠKD
PK cudzích jazykov (1.a 2.stupeň):
PK spoločenskovedná:
PK prírodovedná:
PK výchovných predmetov:
Mgr. Monika Walterová
Mgr. Karolína Fedáková
Mgr. Monika Walterová
Mgr. Ľuboslava Čabáková
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Ľuboslava Čabáková
1.5.1.









Úlohy MZ a PK
Prerokovať, zabezpečiť a realizovať výchovné využitie učiva v jednotlivých predmetoch, ako aj
výchovné využitie jednotlivých výročí.
Starať sa o sústavné odborno-metodické vzdelávanie učiteľov, využívať odbornú literatúru,
časopisy a pod.
Zmeniť systém metodickýc orgánov tak, aby sa stali garantmi kvality vyučovania v daných
predmetoch.
Zaaktivizovať prácu metodických orgánov a predmetových komisií a posilniť ich autonómnosť
a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy, ich činnosť zamerať na skvalitnenie
činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích
výsledkov žiakov, súčasne vykonávať dôslednú analýzu zistení.
Sledovať, propagovať a v praxi využívať najprogresívnejšie metódy modernizácie vyučovacieho
procesu, organizovať otvorené hodiny a vzájomné hospitácie.
Kontrolovať plnenie učebných osnov.
Sledovať úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých triedach a predmetoch, zjednocovať kritériá
hodnotenia žiaka.
Starať sa o využívanie modernej didaktickej techniky pri vyučovaní jednotlivých predmetov a o
materiálne vybavenie odborných učební.
Vypracovať konkrétny plán činnosti MZ a PK, v ktorom sa odrazia všetky uvedené úlohy.
Vyhodnocovať svoju činnosť.
Predmetové komisie budú pracovať:
 formou zasadnutí PK,
 formou konzultácií - denná vzájomná výmena skúseností.
Podrobne vypracované plány sú vedené samostatne.
1.5.1.1. Plán zasadnutí MZ a PK
1. zasadnutie:
2. zasadnutie:
3. zasadnutie:
4. zasadnutie:
5. zasadnutie:
6. zasadnutie:
1.5.2.
do 27. 8. 2013
do 2. 9. - 14. 9. 2013
do 6.11. - 13.11. 2013
do 14. 1. - 18. 1. 2014
do 7. 4. - 11. 4. 2014
do 11. 6. - 18. 6. 2014
KP - 18.11. 2013 /pondelok/
KP - 22. 1. 2014 /streda/
KP - 16. 4. 2014 /streda/
KP - 23. 6. 2014 /pondelok/
Ďalšie funkcie
Koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre školské začlenenie: PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína
Fedáková
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uváčková
Koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor školských rozhlasových relácií: Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Správca počítačovej siete – školský informatik: Mgr. Filip Pudmarčík
Správca mediálnej učebne: Mgr. Filip Pudmarčík
Správca počítačových učební: Mgr. Filip Pudmarčík
Správca enviroučebne: Mgr. Margita Miková
Správca školského dopravného ihriska: Mgr. Monika Walterová
Správca ekoučebne: Mg. Tibor Sallai
Vedenie kabinetov:
Slovenský jazyk: ......................................................... Mgr. Ľ. Čabáková
Pomôcky pre 1. stupeň .............................................. Mgr. Z. Blahutová
Matematika ................................................................ Mgr. J. Jakuš
Hudobná výchova ..................................................... Mgr. M. Miková
Fyzika........................................................................... Mgr. J. Jakuš
Výtvarná výchova ...................................................... Mgr. Ľ. Čabáková
Chémia ........................................................................ Mgr. M. Miková
Dielne, práce na pozemku /Technická výchova/ .... p. M. Ješko
Prírodopis, zemepis .................................................. Mgr. M. Kováčová
Počítačová učebňa .................................................... Mgr. F. Pudmarčík
Dejepis ........................................................................ Mgr. Miková
Školský klub ................................................................ Bc. Ľ. Cíferská
Telesná a športová výchova ..................................... Mgr. T. Sallai
Etická výchova ........................................................... Mgr. A. Slaninková
CO materiál ................................................................ M. Ješko
Učebnicový fond ....................................................... Mgr. K. Fedáková, Mgr. M. Miková
Dopravná výchova ..................................................... Mgr. M. Walterová
Metodická literatúra ................................................. Mgr. K. Fedáková, Mgr. A. Slaninková
Špeciálne učebne:
Enviro-učebňa
Počítačová učebňa 1 a 2
Mediálna učebňa
Jazyková učebňa
Žiacka kuchynka
Učebňa výtvarnej výchovy
Ekoučbňa:
Mgr. M. Miková
Mgr. F. Pudmarčík
Mgr. F. Pudmarčík
Mgr. M. Walterová
Ľ. Popovičová
Bc. Ľ. Cíferská
Mgr. T. Sallai
Vedenie knižníc ZŠ:
Školská knižnica:
Klub mladých čitateľov:
Mgr. A. Slaninková
Mgr. A. Slaninková
Kvetinová výzdoba školy:
1. stupeň:
2. stupeň:
Mgr. K. Branišová
Mgr. M. Walterová
Školský areál:
1. stupeň:
2. stupeň:
vyučujúce 1. stupňa
Mgr. K. Fedáková
Aktuálna výzdoba školy:
1. stupeň:
2. stupeň:
vestibul a chodby:
nástenky:
ŠKD:
Bc. Ľ. Cíferská, Mgr. K.Branišová
Mgr. K.Fedáková, Mgr. Ľ. Čabáková
Mgr. T. Sallai (šport)
Mgr. I. Blahová, Mgr. K. Čistá (nem. a angl. hovoriace krajiny)
Mgr. M. Kováčová (ekológia, geografia)
Mgr. A. Slaninková (slovenský jazyk a literatúra)
Mgr. I. Blahová (ľudské práva)
Bc. Ľubica Cíferská, Mgr. K. Balážová
Učitelia – zdravotníci:
1. stupeň:
2. stupeň:
Mgr. Z. Blahutová
Mgr. A.Slaninková
ŠKD:
Bc. Ľubica Cíferská
Technik PO:
Mgr. Róbert Lederleitner
Technik BOZP:
Mgr. Filip Pudmarčík
1.6. Plánované olympiády, súťaže, podujatia, aktivity a výlety
September
Akcia
Triedy
Slávnostná akadémia k otvoreniu školského roka 2012/2013 1. - 9. r.
Najlepšia trieda, Envirotrieda - vyhlásenie kritérií
Zodpovední
Mgr.Branišová,
Mgr. Cíferská,
Bc. Uvačková
Účelové cvičenie
Aranžovanie "Dary Zeme"
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Rozhlasová relácia1
Ako sa efektívne učiť
Najlepšia trieda, Envirotrieda - vyhlásenie kritérií
1. - 9. r.
7., 8. , 9r.
1. - 9. r.
triedni učitelia
Mgr. Fedáková,
Mgr. Čabáková,
Mgr. Blahútová,
Bc. Cíferská
Mgr. Kováčová
PhDr. Baumerthová
Mgr. Cíferská
Október
Akcia
Triedy
Rozhlasová relácia
1. - 9. r.
Súťaž o najkrajší výrobok z tekvice-prezentácia na vínnom 1. - 4. r.
festivale v Častej
Divadelné predstavenie
MŠ, 1. - 9.r.
Záložka do knihy spája školy
1. - 9. r.
Október - "Mesiac úcty k starším"
1. - 9. r.
Halooween
1. - 9. r.
Olympiáda v SJL
8. - 9. r.
GP Slovakia – Silový trojboj
5. - 9. r.
Zodpovední
Mgr. Kováčová
Mgr. Balážová,
Bc. Cíferská
Mgr. Cíferská
Mgr. Slaninková
triedni učitelia
Mgr. Walterová
Mgr. Slaninková
Mgr. Sallai
November
Akcia
Divadelné predstavenie
Beseda Dentálna hygiena
Rozhlasová relácia
Šikanovanie, vzťahy v triede-CPPaP
Divadelné predstavenie
MY POPSTAR
Triedy
5. – 7. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
5. - 9. r.
1. - 9. r.
5. - 9. r.
Deň zdravia
5. - 9. r.
Školské kolo fyzikálnej olympiády
Školské kolo chemickej olympiády
Olympiáda v ANJ
7. - 9. r.
7. - 9. r.
5. - 9. r.
Divadelné predstavenie ŠKD
Módna prehliadka - ENV, VYV
1. - 4. r.
1. - 9. r.
Dni otvorených dverí na 1. stupni
1. - 4. r.
1
Rozhlasové relácie: pozri plán koordinátora pre rozhlasové relácie (príloha....)
Zodpovední
Mgr. Čabáková
Mgr. Slaninková
Mgr. Kováčová
Mgr. Cíferská
Mgr. Cíferská
Mgr. Branišová,
Mgr. Minarovičová
Mgr. Slaninková,
Mgr. Cíferská
Mgr. Jakuš
Mgr. Miková
Mgr. Blahová,
Mgr. Walterová
Bc. Cíferská
Mgr. Fedáková,
Mgr. Čabáková
učiteľky 1. stupňa
Komparo
Kam po skončení školy - dotazník
Exkurzia – múzeá Rakúska
8 . r.
9. roč.
6. - 9. r.
Mgr. Jakuš
Mgr. Walterová
Mgr. Čistá
Akcia
Pohľadnice Unicef
Školské kolo Pytagoriády
Školské kolo matematickej olympiády
Olympiáda z geografie
Olympiáda v SJL - školské a obvodné kolo
Návšteva kostola
Rozhlasová relácia
Turnaj Vianočné gule
Výroba vianočných ozdôb a výzdoba školy
Triedy
1. - 9. r.
6., 7., 8. r.
9. r.
5. - 9. r.
8. - 9.r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Mikulášske predstavenie - DNK
Návšteva žiakov 1.roč. v MŠ
1. - 4. r.
1. r.
Návšteva detí z MŠ v 1.roč.
1. r.
Rozhlasové relácie
Vianočná akadémia - vianočné trhy
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Zodpovední
Mgr. Slaninková
Mgr. Jakuš
Mgr. Jakuš
Mgr. Kováčová
Mgr. Slaninková
Mgr. Viliam Tuma
Mgr. Kováčová
Mgr. Sallai
Mgr. Fedáková,
Mgr. Čabáková
Užovičová
Mgr. Branišová
Mgr. Minarovičová
Dubravcová,
Doktoríková
Mgr. Kováčová
Mgr. Slaninková,
Mgr. Walterová
December
Január
Akcia
Európa v škole
Školské kolo matematickej olympiády
Rozhlasová relácia
Biblická olympiáda – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín (február)
Triedy
1. - 9. r.
6., 8.r.
1. - 9. r.
6. - 8. r.
5. - 9. r.
2. - 9. r.
Školská súťaž v informatike - vyhlásenie kritérií
3. - 9.r.
Mladí novinári - mediálna výchova - príspevky do 5. - 9. r.
Informačníka
LVVK
1. - 9. r.
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. roč.
8., 9.r.
Zodpovední
Mgr. Čabáková
Mgr. Jakuš
Mgr. Kováčová
Mgr. Pudmarčík
Mgr. Walterová
Mgr. Blahútová,
Mgr. Čabáková
Mgr. Pudmarčík
Mgr. Slaninková
Mgr. Sallai,
Mgr. Fedáková
Mgr. Walterová
Február
Akcia
Návšteva galérie
Súdne pojednávanie
Karneval 1. stupeň
Triedy
5. - 9. r.
9. r.
1. - 4. r.
1. - 9. r.
1. - 4. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Zodpovední
Mgr. Čabáková,
Mgr. Blahová
Mgr. Fedáková
Mgr. Branišová
Mgr. Blahutová,
Mgr. Branišová
Mgr. Kováčová
učitelia VYV, PVC
Mgr. Slaninková
PhDr. Baumerthová
Triedy
Zodpovední
Zápis do 1. ročníka
Rozhlasová relácia
Svätý Valentín - príprava darčekov
Rozhlasová relácia Medzinárodný deň materinskej reči 21.2.
Beseda s pracovníčkami CPPPaP podľa ponuky
Marec
Akcia
Rozhlasové vysielanie
1. - 9. r.
Slávik Slovenska
1. - 9. r.
Vyhodnotenie súťaže IKT - prezentácia projektov - otvorená 5. - 9. r.
pre rodičov
Mgr. Kováčová
Mgr. Mihelová
Mgr. Pudmarčík
Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
Matematické hádanky
Literárny kvíz: Čítam, čítaš, čítame
Beseda so špeciálnou pedagogičkou podľa ponuky
Deň v knižnici
Noc v knižnici
1. - 9. r.
1. - 4. r.
1. - 9. r.
5. - 9. r.
5. - 9. r.
Pytagoriáda
3. - 9. r.
Mgr. Slaninková,
Mgr. Čabáková
Mgr. Jakuš
Mgr. Fedáková
PhDr. Baumerthová
všetci vyučujúci
Mgr. Slaninková
OZ Schatmandorf
Mgr. Jakuš
Obvodné kolo biblickej olympiády
5. - 9. r.
Mgr. Pudmarčík
Beseda so spisovateľom
3. - 9. r.
Lyžiarsky výcvik
5. - 9. r.
Mgr. Walterová,
Mgr. Cíferská
Mgr Sallai
Triedy
1. - 9. r.
5. - 9. r.
1. - 9. r.
5. - 9. r.
3. - 4. r.
Zodpovední
Mgr. Kováčová
Mgr. Kováčová
Mgr. Slaninková
Mgr. Fedáková,
Mgr. Blahútová
Apríl
Akcia
Rozhlasová relácia
Pomoc a ochrana živočíchov - beseda
Deň narcisov
Exkurzia do Planetária v Hlohovci.....TV
Mimoriadne RZ - deviataci
Deň Zeme
Rozhlasová relácia
Dopravný deň
Deň s médiami-zadanie tímového projektu
Jar - veľkonočné zvyky, výzdoba
9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 5. r.
6. - 9. r.
3. - 9. r.
Zber papiera - oboznámenie s termínmi v obci...informačník
Etiketa - beseda
5. - 9. r.
Mgr. Walterová
triedni učitelia
Mgr. Kováčová
Mgr. Walterová
triedni učitelia
Mgr. Fedáková,
Mgr. Čabáková
Mgr. Jakuš
Mgr. Slaninková,
Mgr. Pudmarčík
Mgr. Blahová
Máj
Akcia
Rozhlasová relácia
Envirodeň - otvorené vyučovanie-1. stupeň
Hrady- výroba hradov z odp.materiálu-dokončenie projektu
Talenty v našej škole
Triedy
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Zodpovední
Mgr. Kováčová
triedni učitelia
1. - 9. r.
Medziškolský turnaj vo futbale
Exkurzia ASA TT
5. - 9. r.
5. - 9. r.
Beseda s historikom z hradu Červený Kameň
Beseda - včelár
Deň matiek
5. - 9. r.
5. - 9. r.
1. - 4. r.
Európa na školskom dvore – výtvarná súťaž
Modrý gombík - UNICEF
Na bicykli bezpečne
Partnerské vzťahy - CPPaP
Plavecký výcvik
Mladý záchranár
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
6. - 9. r.
3. - 4. r.
7., 9. r.
Mgr. Branišová,
Mgr. Minarovičová
Mgr. Sallai
Mgr. Jakuš,
Mgr. Kováčová
Mgr. Cíferská
Mgr. Kováčová
triedni učitelia,
Bc. Cíferská
Mgr. Fedáková
Mgr. Slaninková
Mgr. Walterová
Mgr. Cíferská
Mgr. Fedáková
Mgr. Sallai
Jún
Akcia
MDD
Účelové cvičenie
Triedy
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Výlety
Rozhlasová relácia
Slávnostná akadémia
Beseda s mediálne známou osobnosťou
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
1. - 9. r.
Zodpovední
triedni učitelia
Mgr. Jakuš,
Mgr. Sallai,
Mgr. Pudmarčík
triedni učitelia
Mgr. Kováčová
Mgr. Pudmarčík
Mgr. Cíferská
Využívanie školskej knižnice priebežne počas školského roka..
4 besedy so zaujímavými ľuďmi z nášho regiónu.
1.6.1.
Zodpovednosť za súťaže a olympiády
Biblická olympiáda
Biologická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda ANJ
Olympiáda SJL
Pytagoriáda
Hudobné súťaže
Literárne súťaže
Športové súťaže
Výtvarné súťaže
Ostatné súťaže
Výlety
Mgr. Filip Pudmarčík
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Margita Miková
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Blahová, Mgr. Monika Walterová
Mgr. Andrea Slaninková
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Mihelová, vyučujúce HV
Mgr. Andrea Slaninková
Mgr. Tibor Sallai
Mgr. Ľuboslava Čabáková, Mgr. Fedáková
Mgr. Adriana Cíferská
triedni učitelia
1.7. Záujmové krúžky v školskom roku 2013/2014
Športové, spoločenské, vzdelávacie, krúžky zručnosti

















Divadelný krúžok - p. Užovičová
Hokejbal – volejbal - Mgr.Sallai
Športové hry - Mgr. Jakuš
Pohybovo-tanečný krúžok - Bc. Cíferská
Stolný tenis - Mgr. A Cíferská
Turistický krúžok 1. stupeň - Mgr. Blahútová
Čitateľská gramotnosť- Žurnalistika - Mgr.Slaninková
Rozhlasový krúžok - Mgr. Kováčová
Karate - p. Rybárik
Krúžok anglického jazyka - Mgr. Blahová
ANJ v MŠ - Mgr. Blahová
Farebná paleta - Mgr. Fedáková
Varenie -p.Popovičová, p. Heldová
Hisorický šerm a lukostreľba - OZ Schatmansdorf
Kultúrno-spoločenský krúžok - Mgr. Molnárová
Cvičenia z matematiky - Mgr. Miková
Krúžok sokoliarstva a ornitológie - p. Moravčík
1.8.
Počty žiakov v šk. roku 2013 / 2014
trieda triedny učiteľ
Mgr. Katarína Branišová
I. A
Počet žiakov
Spolu
chlapci dievčatá
13
5
8
Bydlisko
Doľany
Píla
0
0
NV
EV
11
1
Častá
12
0
2
3
1
10
17
13
19
1
1
0
2
0
3
2
3
1
0
0
0
1
Iné
0
0
Mgr. Mária Minarovičová
12
5
7
II.
III.
IV.
Mgr. Jana Mihelová
Mgr. Zlatka Blahutová
Mgr. Karolína Fedáková
21
15
24
10
8
14
11
7
10
12
19
12
23
spolu za I. stupeň
85
42
43
77
7
71
4
8
1
V.
VI.
VII.
VIII.A
VIII.B
IX.
Mgr. Monika Walterová
Mgr. Jozef Jakuš
Mgr. Andrea Slaninková
Mgr. Ľuboslava Čabáková
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Filip Pudmarčík
23
24
20
20
19
19
14
13
14
10
11
9
9
11
6
10
8
10
16
18
20
17
15
19
6
6
0
3
4
0
18
16
14
19
12
15
3
6
5
0
4
4
1
2
1
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1.9.
spolu za II. stupeň
125
71
54
105
19
94
22
7
1
spolu za ZŠ
210
112
97
182
26
165
26
15
2
Variant učebných osnov
Predmety:
1.A – školský vzdelávací program
1.B – školský vzdelávací program
2. roč. – školský vzdelávací program
3. roč. – školský vzdelávací program
4. roč. – školský vzdelávací program
5. roč. – školský vzdelávací program
6. roč. – školský vzdelávací program
7. roč. – školský vzdelávací program
8. A – školský vzdelávací program
8. B – školský vzdelávací program
9. roč. – školský vzdelávací program
rozšír./povin.
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
NV– EV
ŠKD – školský výchovný program
1.10. Hodnotenie – klasifikácia predmetov
Rozhodnutím pedagogickej rady zo dňa 28. 8. 2013 a po prejednaní v MO sa bude hodnotiť
nasledovne:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Budeme uplatňovať tieto zásady:
 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných.
Pri celkovom hodnotení vedomostí žiaka budeme prihliadať na výsledky evalvačných
testov realizovaných v edukačných predmetoch aspoň 2x za polrok. Evalvačné testy budú
vyhodnocovať percentuálne zvládnutie predpísaných štandardov v jednotlivých
predmetoch.
 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na
jeho školský výkon.
Hodnotenie žiaka vykonávame podľa úrovne dosiahnutých výsledkov:
 slovným hodnotením (NBV 1. stpeň)
 klasifikáciou – všetky predmety na 1. a 2. stupni ZŠ
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so ŠVVP sa zohľadňuje jeho porucha či postihnutie.
Prospech žiaka 1. - 9. roč. sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch (okrem NBV na 1. stupni)
klasifikuje týmito stupňami:
 1 – výborný,
 2 – chválitebný,
 3 – dobrý,
 4 – dostatočný,
 5 – nedostatočný.

Anglický jazyk ako nový predmet v 1. ročníku po skončení prípravného obdobia trojstupňovou
klasifikačnou stupnicou, v prípade slabších výsledkov budeme hodnotiť slovne, na vysvedčení budeme
písať „absolvoval/a“. V prípade slabších výsledkov bude žiak/čka hodnotený/á slovom absolvoval/a.
V ostatných ročníkoch klasifikujeme piatimi stupňami s prihliadnutím na individuálne možnosti žiakov.
Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:
 1 – veľmi dobré,
 2 – uspokojivé,
 3 – menej uspokojivé,
 4 – neuspokojivé.
Činnosť metodických orgánov bude zameraná na ujednotenie prístupov jednotlivých pedagógov
k učebným
osnovám
a plánom,
kontrola
ich
správnosti
a aktuálnosti,
zapracovanie
úloh
environmentálnej a protidrogovej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, schvaľovanie spôsobov
hodnotenia a klasifikácie vedomostí žiakov, prípravu a zhodnotenie úrovne evalvačných testov, štúdium
odbornej literatúry, na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov medzi vyučujúcimi našej školy.
Pozornosť budeme venovať práci s talentovanými žiakmi i žiakmi zaostávajúcimi, vyžadujúcimi si
individuálny prístup a žiakmi so špecifickými poruchami učenia. MO budú s vedením školy konzultovať
problémy výchovno-vzdelávacieho procesu, úlohy a problémy realizácie školského vzdelávacieho
programu a postup pri uvádzaní nových kolegov do učiteľskej praxe.
Počas školského roka sa uskutočnia 4 zasadnutia každého metodického orgánu. Prvé zasadnutie
MO v školskom roku sa uskutoční do 28. 8. 2013, ďalšie najmenej týždeň pred štvrťročnými
a polročnými pedagogickými radami –- viď. termínovník. Koncoročné vyhodnotenie činnosti MO bude
súčasťou hodnotiacej správy. Vedenie školy sa bude snažiť byť prítomné na každom zasadnutí.
Klasifikácia všetkých písomných previerok vedomostí sa pridržiava pri percentuálnom hodnotení
nasledovnej stupnice:





výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 50 %
49 – 30 %
29 – 0 %
1.11. Personálne obsadenie útvaru MŠ
Riaditeľka ZŠ s MŠ
Zástupkyňa MŠ
Vedúca ŠJ
Triedna učiteľka – 1. trieda najmladších detí
Učiteľka – 1. trieda najmladších detí
Triedna učiteľka – 2. trieda mladších detí
Učiteľka – 2. trieda mladších detí
Triedna učiteľka – 3. trieda starších detí
Učiteľka – 3. trieda starších detí
Triedna učiteľka – 4. trieda najstarších detí
Učiteľka – 4. trieda najstarších detí
Pomocná sila pri výdaji stravy/prevážačka
stravy
Upratovačka
Mgr. Adriana Cíferská
Bc. Janette Uváčková
Lýdia Ružičková
Alena Dubravcová
Bc. Slavka Kleštincová
Liana Hroncová
Gabriela Škanderová
Miroslava Psotová
Mgr. Kristína Mičunková (zástup za PN H. Kublovej)
Darina Doktoríková
Bc. Janette Uváčková
Jarmila Hajdinová
Anna Dobšovičová
Anna Dobšovičová
Iveta Hrdličková
2. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD
Organizácia schôdzkovej činnosti:
 pedagogické rady 5x (viac podľa potreby),
 predklasifikačné porady k správaniu žiakov 2x (viac podľa potreby),
 pracovné porady 6x (viac podľa potreby),
 zasadnutia PK a MZ podľa potreby, min. 4x (viac podľa potreby),
 zasadnutia vedenia školy podľa potreby.
Dátum
26. 8. 2013
Porada
Pracovná
porada
Obsah


















28. 8. 2013
Pedagogická
rada




Otvorenie, privítanie po prázdninách
Personálne zmeny
Zadelenie triednictva a úväzkov, organizácia tried
Opravné skúšky
Zadelenie prác na nasledujúce dni
Príprava otvorenia školského roka
POP na školský rok 2013/2014
Podklady na plán práce školy - termínovník
Prerokovanie podkladov školského vzdelávacieho
programu ISCED 1 - pre primárne vzdelávanie a ISCED 2 –
nižšie sekundárne vzdelávanie- dodatky a zmeny
Plány koordinátorov...
Rokovací poriadok pedagogickej rady, pracovnej porady
a MZ, PK
Školenie BOZP a PO
Plán úloh na september
Rôzne
Uznesenie
Privítanie , kontrola uznesení
Schválenie návrhu Plánu práce na školský rok 2013/2014
- terminovník
Schválenie pedagogickej dokumentácie v zmysle zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Hlavné úlohy školy a Plán práce školy. Vnútorný poriadok
školy. Školský poriadok. Prevádzkový poriadok,
Organizačný poriadok
Schválenie školského vzdelávacieho programu ISCED 1
a ISCED 2 - zmeny
Školský poriadok pre žiakov - doplnenie - vnútorná
smernica na posilnenie disciplíny
Pokyny pre prácu MZ a PK, triednych učiteľov,
vychovávateľky ŠKD, VP, koordinátora.
30.9. 2013
Pedagogická
rada a
pracovná
porada
Október 2013
Pracovná
porada
November 2013
21. 11. 2013
(pondelok)
Hodnotiaca
pedagogická
rada
 Hlavné úlohy školy a Plán práce školy. Vnútorný poriadok
školy. Školský poriadok - doplnenie. Prevádzkový
poriadok. Organizačný poriadok - nový
 Neklasifikované predmety
 Záujmové krúžky. Akcie školy. Termíny výletov, exkurzií.
Možnosti poistenia žiakov a stravovania žiakov.
Upresnenie rozvrhu hodín. Vypĺňanie triednej
dokumentácie a iné. Integrovaní žiaci
 Výsledky komisionálnych skúšok
 Vypĺňanie triednej dokumentácie
 Rôzne
 Uznesenie
 Otvorenie a privítanie
 Kontrola uznesenia z pracovnej porady konanej 26. 9.
2013 a pedagogickej rady konanej 28. 9. 2013
 Zhodnotenie začiatku šk. roka 2013/2014
 Plán vnútroškolskej kontroly
 Plány koordinátorov
 Plán výchovného poradcu
 Plán školského špeciálneho pedagóga
 Schválenie Plánu práce školy na šk. rok 2013/2014
 Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch v podmienkach školy vypracovanej podľa
vyhlášky č. 9 z 15. 12. 2005, štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
 Kontrola TVVP, plánov MZ a PK, koordinátorov
 Rozvrh krúžkov
 Rôzne
 Diskusia
 Uznesenie
 Záver
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Práca so začlenenými žiakmi, spolupráca učiteľ a ŠP špeciálny pedagóg
 Rôzne
 Uznesenie
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej
pedagogickej rady
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania sa žiakov za prvý štvrťrok školského roka
2013 / 2014
 Analýza dochádzky
14.1. 2013
Január 2014
22. 1. 2014
(streda)
Marec 2014
Pracovná
porada
Hodnotiaca
pedagogická
rada
Pracovná
porada
 Správa o činnosti špeciálnej pedagogičky, výchovnej
poradkyne, vedúcej ŠKD, vedúcich MZ, PK
 Rôzne
 Diskusia
 Uznesenie
 Záver
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Novely zákonov - aktuálne
 Stupnice platových taríf
 Rôzne
 Uznesenie
 Záver
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej
pedagogickej rady
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania sa žiakov za prvý polrok školského roka
2013/2014
 Analýza dochádzky
 Správa o činnosti špeciálnej pedagogičky, výchovnej
poradkyne, vedúcej ŠKD, vedúcich MZ, PK
 Kontrola plnenia školského vzdelávacieho programu
ISCED 1 a ISCED 2
 Kontrola plnenie plánu práce
 Kontrola triednej agendy
 Výsledky hospitačnej činnosti
 Rôzne - zápis žiakov do 1. ročníka
 Uznesenie
 Záver
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Závery z hospitačnej činnosti
 Testovanie 9 -2012
 Previerka stavu pracovísk v oblasti BOZP
 Práca so začlenenými žiakmi, spolupráca učiteľ
a špeciálny pedag´´og
 Príprava okresného kola Hviezdoslavovho Kubína
 Príprava na Deň matiek
 Kontrola dokumentácie
 Rôzne
 Uznesenie
 Záver
Apríl 2014
16. 4. 2013
(streda)
Máj 2014
Jún 2014
23. 6. 2014
(streda)
Hodnotiaca
pedagogická
rada
Pracovná
porada
Hodnotiaca
pedagogická
rada
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej
pedagogickej rady
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania sa žiakov za tretí štvrťrok školského roka
2013 / 2014
 Analýza dochádzky
 Správa o činnosti špeciálnej pedagogičky, výchovnej
poradkyne, vedúcej ŠKD, vedúcich MZ, PK
 Výsledky hospitačnej činnosti
 Rôzne - zápis žiakov do 1. ročníka
 Uznesenie
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Výsledky celoslovenského testovania 9
 Príprava Envirodňa
 Účelové cvičenie
 Exurzie, výlety - realizácia
 Rôzne
 Uznesenie
 Otvorenie, privítanie, kontrola uznesení
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej
pedagogickej rady
 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania sa žiakov za druhý polrok školského roka
2013 / 2014
 Analýza dochádzky
 Správa o činnosti špeciálnej pedagogičky, výchovnej
poradkyne, vedúcej ŠKD, vedúcich MZ, PK
 Výsledky hospitačnej činnosti
 Opravné skúšky
 Prerokovanie opatrení na pomoc žiakom pri príprave na
opravné skúšky
 Určenie komisií na opravné skúšky
 Kontrola a podpisovanie vysvedčení
 Zápisy v triednych knihách, v katalógových listoch a
v ďalšej dokumentácii
 Čerpanie dovoleniek pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy
 Služby a upratovanie v škole počas prázdnin
 Komunikácia vedenia so zamestnancami (prázdninové
adresy - spresnenie)
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za
uplynulý školský rok
 Vyhodnotenie účasti žiakov na športových súťažiach,
súťažiach v prednese poézie a prózy
 Organizačné usmernenia k začiatku nového školského
roka: triednictvo, predbežné úväzky
 Uznesenie
Júl 2014
Pracovná
porada
 Otvorenie
 Príprava Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch podmienkach školy za šk. r. 2013/2014
 Vyhodnotenie plánu práce školy, opatrenia do
budúcnosti
 Hodnotenie práce učiteľov v zmysle zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 Rôzne
 Uznesenie
Ďalej uskutočňovať mimoriadne pedagogické rady podľa aktuálnych problémov.
Ďalej uskutočňovať pracovné porady podľa potreby.
Klasifikačné pedagogické porady
1. štvrťrok - KP - 21.11. 2013 /pondelok/
2. štvrťrok - KP - 22. 1. 2014 /streda/
3. štvrťrok - KP - 16. 4. 2014 /streda/
4. štvrťrok - KP - 23. 6. 2014 /pondelok/
Schôdze ZRPŠ (pondelky)
2. 10. 2013 – plenárne, triedne
10. 12. 2013 - triedne
8. 4. 2014 – triedne
Gremiálne porady: každý prvý pondelok v mesiaci
porady vedenia školy – riaditeľka, zástupkyňa pre ZŠ, zástupkyňa pre MŠ, výchovná poradkyňa,
vedúca ekonomického úseku, vedúca ŠJ a podľa potreby ďalší zamestnanci
Školské výlety
Termín - 9.-27.6.2014
Celodenné výchovno-vzdelávacie aktivity:
23. 10. 2013 - Halloween párty (streda)
14. 10. 2013 - Účelové cvičenie a didaktické hry (pondelok)
22. 11. 2013 - Deň zdravia (piatok)
6. 12. 2013 - Mikuláš - divadelné predstavenie - Divadielko na kolienku ZŠ Častá(piatok)
15. 12. 2013 - Vianočné trhy, Vianočná akadémia (nedeľa)
28. 3. 2014 - Deň učiteľov - slávnostná ped. rada (piatok)
21. 3. 2014 – Obv. kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín + Deň knižníc (piatok)
4. 4. 2014 - Mimoriadne RZ deviataci
11. 4. 2014 - Noc v knižnici (piatok)
25. 4. 2014 - Dopravný deň (pre 1. stupeň) (piatok)
- Môj deň s médiami (pre 2.stupeň)
máj 2014 – Na bicykli bezpečne
11. 5. 2013 - Deň matiek (nedeľa)
23. 5. 2013 - Envirodeň (piatok)
30. 5. 2013 - MDD (piatok) športová olympiáda
23.6. 2014 - Didaktické hry a účelové cvičenia (pondelok)
Dni otvorených dverí na 1. stupni:
Dni otvorených dverí na 2. stupni:
Dni otvorených dverí v MŠ:
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ - 6. 2. 2014
Zápis žiakov do MŠ - marec 2014
Opravné skúšky - 26. 8. 2014
Prijímacie skúšky:
T.: november 2013, máj 2014
T.: apríl - máj 2014 (projektové dni)
T.: máj 2014, Z: Bc. Janette Uváčková
Z: Mgr. Blahútová
Z: Bc. Uváčková
Z: Mgr. Miková
Z: Mgr. Walterová
3. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Prerokovaný na pracovnej porade dňa 2. 9. 2013.
Schválený riaditeľkou školy dňa 2. 9. 2013.
3.1.
ZAMERANIE A ÚLOHY KONTROLNEJ ČINNOSTI
OD 2. 9. 2013 – do 27. 6. 2014
Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v
znení zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22. 5. 2008, vyhlášky č.
320/2008 o základnej škole, zo záverečnej vyhodnocovacej Správy za školský rok 2012/2013 je súčasťou
Plánu práce pre školský rok 2013/2014.
Vnútorný kontrolný systém vnútroškolskej kontroly podľa Organizačného poriadku školy
tvorí úsek kontroly:
 Riaditeľka školy
 zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ
 zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
 vedúca ŠJ
Vedúci zamestnanci vedú o výkone kontroly agendu, navzájom svoju činnosť koordinujú.
Zameranie kontrolnej činnosti na:
a) plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu,
b) plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov
ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR,
c) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy,
starostlivosť o majetok školy,
d) vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov,
e) zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv a práv dieťaťa,
f) plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov,
g) kontrolu dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov,
h) kontrolu a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,
i) kontrolu realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená,
j) kontrolu úloh z oblasti výchovného poradenstva, mimoškolských aktivít,
k) kontrolu integrácie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
l) kontrolu na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno – technického vybavenia
školy.
3.2.
Rozdelenie úloh vnútroškolskej kontroly
3.2.1.
Riaditeľka školy
a) sleduje dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu,
b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce a plnenie osnov vo všetkých predmetoch so
zreteľom na predmety: cudzie jazyky, biológia, prírodopis, prírodoveda, telesná výchova,
hudobná výchova, geografia, zemepis, informatika,
c) sleduje dodržiavanie pravidiel pri tvorbe rozvrhov a dozorov v škole a školskej jedálni,
d) kontroluje prácu výchovnej poradkyne,
e) koordinuje ďalšie vzdelávanie učiteľov,
f) kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní kontrolných prác,
g) sleduje prácu a činnosť koordinátorov, zapojenie do projektov,
h) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní,
mzdových predpisov, čerpanie sociálneho fondu,
i) kontroluje starostlivosť o majetok školy,
j) sleduje a kontroluje skladovanie potravín, čistiacich prostriedkov,
k) je zodpovedná za spracovanie štatistických výkazov,
l) sleduje spoluprácu školy s rodičovským združením,
m) stará sa o doplňovanie kabinetov učebnými pomôckami.
3.2.2.
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ
a) sleduje dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu,
b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce a plnenie osnov vo všetkých predmetoch,
c) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní,
kontroluje starostlivosť o majetok školy,
d) sleduje a usmerňuje činnosť MZ a PK,
e) vypracováva rozvrh hodín,
f) vyhodnocuje prácu nadčas,
g) podieľa sa na tvorbe štatistík a hlásení, zodpovedá za ich správnosť,
h) zodpovedá za archív školy,
i) kontroluje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie osnov,
j) kontroluje pedagogickú dokumentáciu,
k) sleduje dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu,
l) kontroluje vykonávanie dozorov,
m) sleduje prípravu žiakov na súťaže a olympiády, spracováva štatistiky súťaží a akcií školy,
sleduje a spracováva výsledky kontrolných prác v spolupráci s vedúcimi MZ a PK,
kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní písomných prác na prvom
stupni,
n) sleduje prácu a činnosť koordinátorov, zapájanie sa do projektov,
o) vypracováva a dohliada na dozor počas prestávok a v ŠJ,
p) rieši problémy ŠKD, integrovaných žiakov, žiakov v hmotnej núdzi,
q) kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby zamestnancov ZŠ.
3.2.3.
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
a) sleduje dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,
b) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacej práce,
c) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní,
kontroluje starostlivosť o majetok školy,
d) sleduje a usmerňuje činnosť MZ,
e) vyhodnocuje prácu nadčas,
f) podieľa sa na tvorbe štatistík a hlásení, zodpovedá za ich správnosť,
g) kontroluje realizáciu výchovného procesu,
h) kontroluje pedagogickú dokumentáciu,
i) kontroluje prácu učiteliek v MŠ,
j) kontroluje integrovaných žiakov, žiakov v hmotnej núdzi,
k) kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby prevádzkových zamestnancov MŠ,
l) dozerá, kontroluje, organizuje prácu upratovačiek a kuriča, aby svoju prácu vykonávali
svedomito, neplytvali materiálom, energiou a používali predpísané osobné ochranné
prostriedky,
m) kontroluje, aby boli čistiace prostriedky hospodárne využívané,
n) sleduje výkony údržbárskych prác vykonávaných dodávateľským spôsobom, vedie
záznamy o tom, ako dlho trvali, o množstve a druhu dodaného materiálu, či boli práce
riadne vykonané, o príkazoch a uskutočnení prác,
o) prezerá odkvapové rúry, krytinu strechy, kanalizáciu, odpady a upozorňuje na zistené
nedostatky,
p) v čase prázdnin, dovoleniek a dní pracovného voľna kontroluje stav objektov a areálu
školy.
3.2.4.
a)
b)
c)
d)
Vedúca ŠJ
kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby podriadených zamestnancov,
kontroluje dodržiavanie noriem pri výdaji stravy,
kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výdaji stravy,
sleduje nutričné hodnoty potravín v jedálnom lístku, odkladanie a evidenciu odobratých
vzoriek jedál, zodpovedá za správne uskladnenie zásob potravín, odber odpadu.
10.2.5 VEDÚCI MZ A PK
a) plánovito koordinujú a kontrolujú činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej PK, MZ,
kontrolujú a koordinujú výchovno-vzdelávací proces medzi I. a II. stupňom, ako aj
medzipredmetové vzťahy,
b) vzájomnými hospitáciami zvyšujú úroveň vyučovacieho procesu.
Formy, metódy a spôsob kontroly - priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľka a
zástupcovia riaditeľky budú sledovať:
 dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo slabšie,
 plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek na obsahové a výkonové
štandardy v jednotlivých ročníkoch,
 využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,












využívanie odborných učební,
dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov,
dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci,
plnenie plánu práce školy, plánov MZ a PK,
dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na
charakter predmetu,
vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak,
motivovanie a aktivitu žiakov,
využívanie progresívnych vyučovacích metód a vhodné využívanie učebných pomôcok,
zaraďovanie prostriedkov IKT do vyučovania jednotlivých predmetov,
uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia a klasifikácie žiackych vedomostí, systém
hodnotenia výchovných predmetov,
výkon praktických činností a laboratórnych prác,
analýza úrovne vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na rozvoj komunikatívnych
schopností žiakov, nadväzovanie vyučovania cudzích jazykov z I. na II. stupeň.
Následne:
 sledovať plnenie prijatých opatrení,
 pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom,
 didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované pre
jednotlivé predmety a ročníky,
 rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ a PK,
 spolupráca MZ a PK (najmä medzi 1. - 2. roč., 3. - 4.roč. , spoluprácu s ŠKD, MZ 1.stupňa
a PK 2.stupňa, kontrola dodržiavania časového plánu plnenia úloh zovšeobecňovanie
dobrých skúseností z výchovno-vzdelávacej práce,
 sledovanie dodržiavania Pracovného poriadku a Školského poriadku školy záväzného pre
pedagogických zamestnancov školy,
 metodicko-inštruktážna činnosť.
Kontrola práce pedagogických zamestnancov:
 kontrola dodržiavania príchodov do práce,
 kontrola nástupov na dozory a ich vykonávanie,
 kontrola príchodov pedagógov na vyučovacie hodiny,
 kontrola pripravenosti učiteľov na vyučovacie hodiny,
 sledovanie dodržiavania BOZP, PO, zákazu fajčenia v priestoroch školy,
 kontrola plnenia uznesení a úloh z porád,
 sledovanie záujmu o ďalšie vzdelávanie.
Kontrola práce nepedagogických zamestnancov:
 kontrola dodržiavania príchodov do práce,
 každodenné obhliadky interiéru budovy školy,




sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných predpisov,
sledovanie šetrenia energiami,
kontrola práce školníka, upratovačiek, kuchárok,
kontrola práce ekonómky školy.
3.3. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY A VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE V
JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH
SEPTEMBER 2013
 Kontrola triednickej dokumentácie - triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam, záznam o
práci v nepovinnom predmete, žiacke knižky, rozvrh hodín – riaditeľka školy (RŠ), zástupkyňa
riaditeľky školy (ZRŠ).
 Kontrola plnenia úloh a uznesenia z pracovnej porady – RŠ.
 Kontrola, zadelenie funkčnosti dozorov – ZRŠ.
 Kontrola zápisníc z úvodných zasadnutí MZ a PK – ZRŠ.
 Dodržiavanie pracovnej disciplíny, stanoveného pracovného času a prestávok pedagógmi i žiakmi
– ZRŠ.
 Kontrola materiálno-technického vybavenia učební, pomôcok a dielne školníka – RŠ.
 Kontrola štatistických hlásení, evidencie žiakov pre MŠ SR – RŠ.
 Kontrola činnosti triednych RZ, plenárneho zhromaždenia rodičovského združenia, rady školy –
RŠ.
OKTÓBER 2013
 Kontrola časových harmonogramov výletov a exkurzií z ročných plánov MZ a PK.
 Kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov – hospitácie.
 Kontrola dokumentácie BOZP, PO – RŠ.
 Kontrola činnosti, plánov a dokumentácie v ŠK – ZRŠ.
 Kontrola zmlúv o prenájme nebytových priestorov – RŠ.
 Kontrola plnenia termínovaných úloh – ZRŠ.
 Kontrola dodržiavania zásad spisovej služby (archivovanie) – ZRŠ, RŠ.
NOVEMBER 2013
 Kontrola funkčnosti dozorov – ZRŠ.
 Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny – nástupy do práce a na vyučovanie – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola a vyhodnotenie dochádzky žiakov do školy – triedni učitelia (TU), ZRŠ.
 Sledovanie uplatňovania zásad klasifikačného poriadku, plnenie učebných osnov a tematickovzdelávacích plánov, úroveň hodnotenia žiakov.
 Kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov – hospitácie.
 Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok – hodnotiaca porada.
DECEMBER 2013
 Kontrola písomných prác – ZRŠ.
 Kontrola činnosti koordinátorov – RŠ.
 Kontrola využívania odborných učební vo v.-v. procese – ZRŠ.
 Kontrola uplatňovania environmentálnej výchovy v predmetoch prírodopis a prírodoveda – RŠ,
ZRŠ.
 Kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov – hospitácie.
 Kontrola plnenia úloh z mesačného plánu práce školy – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola funkčnosti dozorov – ZRŠ.
 Kontrola hospodárneho nakladania z finančnými prostriedkami, príprava rozpočtu – RŠ.
 Kontrola správnosti používania metód práce so začlenenými žiakmi.
JANUÁR 2014
 Kontrola plnenia úloh na úseku výchovného poradenstva do 31. 1. 2014 – RŠ.
 Kontrola dokumentácie integrovaných žiakov – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola archivácie dokumentov – ZRŠ.
 Kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov – hospitácie.
 Kontrola využívania moderných prvkov a IKT technológií vo vyučovaní – v rámci hospitačných
hodín - RŠ, ZRŠ.
 Kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola interiérov tried ZRŠ -MŠ.
 Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za prvý polrok – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku, hodnotenia žiakov.
FEBRUÁR 2014
 Kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola úplnosti triednej dokumentácie – ZRŠ.
 Kontrola pripravenosti na testovanie žiakov 9. ročníka.
 Sledovanie prípravy žiakov na súťaže - organizačné zabezpečenie účasti na súťažiach.
 Kontrola plnenia plánu práce školy za I. polrok.
 Kontrola zapájania žiakov do v. – v. procesu, motivačné prvky – hospitácie.
 Kontrola vypĺňania a odoslanie prihlášok na stredné školy – RŠ.
 Kontrola práce MZ a PK – RŠ, ZRŠ.
MAREC 2014
 Kontrola práce s talentovanými žiakmi – zapájanie do súťaží – ZRŠ.
 Kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola archivácie dokumentov – ZRŠ.
 Kontrola písomných prác – ZRŠ.
 Kontrola činnosti koordinátorov – RŠ.
 Kontrola zapájania žiakov do v. - v. procesu, motivačné prvky – hospitácie.
 Sledovanie estetickej úpravy školy – ZRŠ, MŠ.
APRÍL 2014
 Kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola v. – v. výsledkov a správania za tretí štvrťrok školského roka – RŠ, ZRŠ.
 Sledovanie úrovne výsledkov žiakov na žiackych súťažiach a olympiádach – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky. Rozmiestnenie žiakov, spolupráca škola – rodičia –
RŠ.
 Kontrola plnenia úloh v oblasti BOZP.
 Kontrola dodržiavania tematicko-výchovno-vzdelávacách plánov – hospitácie.
 Kontrola správnosti používania metód práce so začlenenými žiakmi.
MÁJ 2014
 Kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny – ZRŠ, RŠ.
 Kontrola techniky čítania a stupeň chápania textu v 1.ročníku – ZRŠ.
 Kontrola úrovne užívania programov výchovnej práce v ŠKD – ZRŠ.
 Kontrola využívania telocvične na hodinách telesnej výchovy - RŠ.
 Kontrola dodržiavania tematicko-výchovno-vzdelávacách učebných plánov, efektívnosti –
hospitácie.
 Kontrola využívania odborných učební vo v. – v. procese – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola plnenia termínovaných úloh z plánu práce školy – RŠ, ZRŠ.
JÚN 2014
 Kontrola dodržiavania BOZP počas výletov a exkurzií.
 Kontrola plnenia úloh počas účelového cvičenia.
 Kontrola dodržiavania tematicko-výchovno-vzdelávacách plánov, psychohygieny – hospitácie.
 Kontrola v. – v. výsledkov a správania za druhý polrok školského roka – RŠ, ZRŠ.
 Kontrola plnenia celoročného plánu činnosti školy – RŠ.
 Kontrola výstupných testov a previerok – RŠ.
 Kontrola ukončenia a odovzdávania písomností v oddeleniach ŠKD.
 Kontrola ekonomického úseku – RŠ.
 Kontrola pripravenosti školy na nový školský rok.
Plán vnútroškolskej kontroly je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu školského roka
dopĺňať a upravovať.
4. Zloženie Rady školy a Rady rodičov
4.1.
Zloženie Rady školy
Predsedníčka
 Ing. Eva Šuláková
Členovia
 Jana Agnerová
 Gabriela Škanderová
 Alena Dúbravcová
 Jarmila Hajdinová
 Mgr. Jozef Jakuš
 Ing. Angela Javorová
 Ing. Marcela Krchnáková
 Jozef Rybárik
 Mgr. Tibor Sallai
Funkčné obdobie Rady školy sa skončí v r. 2016, kedy sa uskutočnia nové voľby do Rady školy
4.2.
Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2013/2014
Predseda:
Ing. Angela Javorová
Podpredseda: Ing. Alena Hajdinová
Ekonóm:
Ing. Alena Hajdinová
Zapisovateľ: Andrea Arvayová
za triedu
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.A
VII.B
IX.
rodič
Zuzana Roedolf
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
Andrea Čavojská
Ľubomír Škandera
Ing. Alena Hajdinová
Jana Juráčková
Gabriela Škanderová
Eva Heldová
Eva Heldová
Andrea Arvayová
Jana Heráková
5. PROFILÁCIA ŠKOLY
5.1. DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY
Systém výchovy v rodine, v predškolskej výchove, ale najmä v školskej výchove veľakrát
postupne zbavuje človeka toho, čo je v ňom vrodené a požaduje od neho namiesto tvorivosti
podriadenosť a presné plnenie povinností. Často sa stretávame s nevhodným prístupom k tvorivosti.
Jedným z našich cieľov je podporiť tvorivosť žiakov i pedagógov.
Cieľom bude, aby žiak našej školy po jej absolvovaní zvládol učivo I. aj II. stupňa základnej školy
v jednotlivých predmetoch s čo najvyšším percentom úspešnosti (vnášať do edukačného procesu prvky
otvoreného vyučovania, umožniť žiakom širší výber nepovinných a rozširujúcich predmetov, plavecké
kurzy, exkurzie a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej školy poznali i praktické využitie svojich
vedomostí, rozvíjať ekologické cítenie žiakov).
Ďalšími cieľmi bude, aby žiak našej školy po jej absolvovaní:
 ovládal aspoň jeden cudzí jazyk,
 nadobudol základy druhého cudzieho jazyka,
 ovládal prácu s počítačom,
 hodnotne reprezentoval našu školu,
 vedel nadviazať kontakty s okolím,
 bol samostatný vo svojom rozhodovaní,
 mal základy spoločenského správania,
 morálne hodnoty prijal za svoje vlastné.
Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa
zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra
stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. Po ukončení 4.
ročníka dosiahnutie stupňa vzdelania ISCED 1 a po ukončení 9. ročníka dosiahnutý stupeň vzdelania
ISCED 2.
5.1.
VYTÝČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV
Na základe predstáv členských štátov EÚ sa spracovali kľúčové kompetencie v oblastiach
vzdelávania, s ktorými sme sa stotožnili a budú patriť medzi naše prvoradé úlohy:
1. Oblasť výchovy a vzdelávania

Mať stále na pamäti naše hlavné poslanie – kvalitnú prípravu žiakov na štúdium na
stredných školách.

Zmeniť systém práce metodických orgánov tak, aby sa metodické orgány stali garantmi
kvality vyučovania v daných predmetoch.

Zaktivizovať
prácu
metodických
orgánov
a predmetových
komisií
a posilniť
ich
autonómnosť a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy, ich činnosť zamerať na
skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne
vzdelávacích výsledkov žiakov, súčasne vykonávať dôslednú analýzu zistení.

Rozvíjať mozgovo-súhlasné zložky v živote školy.

Začať s realizáciou projektového vyučovania v zmysle školského vzdelávacieho programu na
úrovni primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania. Podporovať tímovú prácu učiteľov.

Vytvárať podporujúce a spolupracujúce prostredie v triedach s dôrazom na riešenie
problémov – komunitné kruhy.

Nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a na ich využívanie v zdokonaľovaní tradičných
aktivít prostredníctvom práce tímov začlenených do metodických orgánov školy
(celoškolské projekty).

V každodennom živote školy sústreďovať pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí,
pri riešení problémov uplatňovať toleranciu.

Vytvárať obohatené prostredie tried, chodieb, exteriéru školy.

Začať spoluprácu ZUŠ v priestoroch ZŠ a umožniť tak rozvíjať talent žiakom našej školy, ale
aj okolia.

Humanizovať výchovno-vzdelávací proces, posilňovať výchovu a vzdelávanie v oblasti
ľudských práv, predchádzať všetkým formám xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade
s Chartou základných ľudských práv a slobôd z roku 1990.

Prispievať k trvalému prerodu v myslení mladej generácie.

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov
2012-2016
-
uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
-
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na
uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
-
zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické
uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov
vo svete,
-
využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách",
ktoré sú určené pre 2. stupeň základných škôl a môžu sa uplatňovať v rámci vyučovania
matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy www.clovekvohrozeni.sk.

Budeme skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces – orientujeme sa na systematické
zisťovanie poznatkov žiakov podľa vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov
i ročníkov a budeme pokračovať v premene tradičného encyklopedického memorovacieho
školstva na tvorivo- humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a výchovu –
pracovať podľa najnovších osvedčených metód a foriem práce.

Budeme venovať pozornosť ovládaniu štátneho jazyka na čo najvyššej úrovni – taktiež
podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti (čítanie s porozumením, čitateľské dielne na 1.
stupni ZŠ), a tým aj logického myslenia žiakov, vytvoríme podmienky na osvojenie metód
individuálneho štúdia a využívania rôznych informácií, prácu v skupine a preberania
zodpovednosti na seba.

Budeme spolupracovať s rodičmi – nebudeme len podávať informácie o prospechu
a správaní žiakov, ale zapojíme ich do školských aktivít a do vylepšovania školy, pozorne
vypočujeme ich názory i pripomienky a predídeme tak konfliktom, poskytneme poradenskú
službu, konzultácie, budem mať pre nich vždy dvere otvorené.

Osobitnú pozornosť venovať nadaným, talentovaným a tvorivým žiakom – zapájanie žiakov
do predmetových olympiád a vedomostných súťaží, výstav a ďalších prospešných aktivít;
podporíme pozitívny vzťah k športovým aktivitám.

Budeme spolupracovať s UNICEF v projekte „Škola priateľská deťom“.

Budeme využívať IKT pri vyučovaní v odborných učebniach.
2. Oblasť personálna

Pomôcť novým zamestnancom školy adaptovať sa.

Viesť agendu uvádzajúceho učiteľa a zabezpečiť adaptačné vzdelávanie

Podporovať zvyšovanie kvalifikácie pedagógov a podporovať kreditný systém hodnotenia.

Dôsledne viesť triednu agendu, MZ, PK, včas odovzdávať náležité písomnosti.
3. Oblasť organizačná

Organizáciu hodiny telesnej výchovy postaviť do rozvrhu tak, aby sa rátalo s prechádzaním
do priestorov mimo hlavnej budovy.

Materiály na pedagogické rady a pracovné porady dávať zamestnancom s väčším
predstihom tak, aby mali možnosť sa pripraviť na porady.

V živote školy uplatňovať možnosť výberu s dôrazom na zodpovednosť.

Prostredníctvom koordinátorov činnosti organizovať mimoškolskú činnosť.
5.3. Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
1. Koordinácia v oblastiach výchovy, vzdelávania a mimoškolskej činnosti ZŠ
V školskom roku 2013/2014 bude základná škola pracovať v týchto hlavných oblastiach
v ktorých sú zodpovední koordinátori činnosti:
Koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Katarína Čistá
Koordinátor pre školské začlenenie: PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína Fedáková
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uváčková
Koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor školských rozhlasových relácií: Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor spolupráce ZŠ s MŠ : Mgr. Katarína Branišová, Mgr. Janette Uvačková
Plán činnosti jednotlivých koordinátorov bude realizovaný na základe plánu práce činnosti
schváleného riaditeľkou ZŠ, viď príloha.
2. Oblasť riadenia základnej školy

Vypracovať Plán práce ZŠ na školský rok 2013/2014.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: september 2013
Zabezpečiť dodržiavanie platných záväzných rezortných predpisov. Prehlbovať právne
vedomie učiteľov.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: stály
Pokračovať v rekonštrukcii priestorov ZŠ, obnovy sociálnych zariadení, do- vybavenie tried
nábytkom, estetizácia tried, vybudovanie čitárne.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: priebežne 2013/2014
Aktivizovať systém hodnotenia zamestnancov a vedenie hodnotiacich rozhovorov
v postupnej hierarchii zodpovedných osôb.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Margita Miková, vedúci MZ, PK
Termín:
október – december 2013

V rámci
Národného
projektu
,,Externé
hodnotenie
kvality
školy
podporujúce
sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ vypracovať externé hodnotenie školy v zmysle
pokynov na www.ssiba.sk.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská
Termín: stály
3. Oblasť mravnej výchovy a oblasť prevencie drogových závislostí a kriminality

V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014, Národným
akčným plánom pre deti, akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie riešiť úlohy súvisiace
s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv. Spolupracovať
s mimovládnymi organizáciami.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: 2013/2014
Zorganizovať osvetovú činnosť prostredníctvom besied, prednášok, súťaží, divadelných
predstavení a koncertov a zvýšiť tak informovanosť žiakov o ľudských právach a o právach
dieťaťa.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová, Mgr. Elena Molnárová, Mgr.
Mária Minarovičová, Mgr. Katarína Čistá, Mgr. Ivana Blahová Termín: priebežne 2013/2014

V zmysle národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 a akčným plánom
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie zapracovať do tematických plánov úlohy súvisiace
s výchovou v duchu humanizmu a absolvovať systematické kontinuálne vzdelávanie –
preventívne programy (Polícia Modra, Pezinok), venovať sa tejto téme na VYV, SJL, BIO,
OBN.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Využívať manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS, ktorý je zverejnený na
www.iuventa.sk v časti Projekty – Ľudské práva.
Zodpovední: všetci triedni učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Do plánov triednických hodín zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou,
výchovou v duchu humanizmu, témy súvisiace so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv
dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
Zodpovední: všetci triedni učitelia
Termín: priebežne 2013/2014

Zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov.
Zodpovední: Mgr. Miroslava Kováčová, Mgr. Ivana Blahová, PhDr. Vlasta Baumerthová
Termín: priebežne 2013/2014

Priebežne monitorovať zmeny v správaní v súvislosti so zanedbávaním, fyzickým alebo
psychickým týraním či šikanovaním, prípadné podozrenie okamžite nahlásiť vedeniu školy.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj počas mimo školských podujatí
ako exkurzie, besedy a výlety na posilnenie národného povedomia a hrdosti žiakov na svoj
región.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
V zmysle národného programu podpory zdravia zapájať sa do rozvojového projektu
,,Zdravie v školách“ a realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného
zdravia.
Zodpovední: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uvačková, Mgr. Tibor Sallai
Termín: priebežne 2013/2014

V rámci Národného programu prevencie obezity, schváleného vládou 9.1.2008 organizovať
voľno – časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity
a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
V rámci triednických hodín venovať patričnú pozornosť starším ľuďom a na tento cieľ využiť
najmä 1. október, ktorý je OSN vyhlásený na Medzinárodný deň starších ľudí.
Zodpovední: triedni učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Realizovať opatrenia a aktivity na predchádzanie a riešenie šikanovania v komplexnej
stratégii školy s využitím informácií www.prevenciasikanovania.sk
Zodpovedný: Mgr. Monika Walterová
Termín: priebežne 2013/2014

Pripraviť celoškolský projekt ,,Európa na školskom dvore“ – výtvarná súťaž, podujatia,
vzdelávacie aktivity.
Zodpovedný: Mgr. Karolína Fedáková

V rámci prevencie HIV, AIDS realizovať kampaň ,,Červené stužky“ (www.cervenestuzky.sk).
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková

Termín: máj 2014
Termín: priebežne 2013/2014
Pokračovať s činnosťou Školského parlamentu.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Termín: priebežne 2013/2014

Budeme
rozširovať
obzor
detí
v
medziľudských
a občianskych
kompetenciách – výchovným pôsobením všetkých pedagogických i nepedagogických
zamestnancov školy budeme chcieť dosiahnuť to, aby sa žiaci našej školy nebáli osloviť
dospelých, prípadne svojich spolužiakov a požiadať ich o pomoc, či pomoc ponúknuť,
kvalitnou pedagogickou prácou i výchovou všetkých učiteľov a spoluprácou s rodičmi sa
budeme snažiť dosiahnuť to, aby žiak našej školy mal primerané sebavedomie a dostatočný
„prehľad o živote“, právne povedomie na potrebnej úrovni, aby si vedel utvoriť a obhájiť
svoj názor primerane svojmu veku.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014, Koncepciou
migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva (uznesenie vlády SR č. 11/2005),
Národným akčným plánom pre deti (uznesenie vlády SR č. 837/2002), Akčným plánom
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008 (uznesenie vlády SR č.
287/2006) budeme riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu.
Zodpovední: všetci vyučujúci
Termín: pribežne 2013/2014

V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 - 2014 budeme
využívať manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam KOMPAS z produkcie
Rady Európy a Edukačný materiál ku kampani Každý iný – všetci rovní (pracovné listy a
metodický materiál pre učiteľov a pracovníkov s mládežou). Podrobnejšie informácie na
www.iuventa.sk. Osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu
ľudských práv budeme ďalej rozvíjať podľa Osnov základných poznatkov, zručností a
želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre
základné a stredné školy (schválené Odbornou komisiou ŠPÚ pre ľudské práva).
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa budeme priebežne monitorovať správanie sa detí
a zmeny v ich správaní. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého
osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečíme ich aktívnu ochranu a využijeme účinné
nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového
alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie,
zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa budeme eliminovať problémy
segregácie rómskych detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, vytvárať vhodné
podmienky pre ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám zlepšíme preventívne opatrenia
školy a zefektívnime realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len
odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí budeme
realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012 sa zameriame
na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Budeme realizovať prevenciu
HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne uskutočňovať besedy so
psychológom, resp. lekárom a vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS.
Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátori

Termín: pribežne 2013/2014
V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov bude
riaditeľka školy bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s ďalšími členmi vedenia školy.
Vzniknuté problémy bude riešiť aj v spolupráci so školským psychológom, centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
V školskom poriadku vymedzíme opatrenia proti šíreniu legálnych drog (tabak a alkohol) a
nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach oboznámime rodičov žiakov
školy. Vedenie školy a učiteľ – koordinátor prevencie, sú povinní priebežne informovať
rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: pribežne 2013/2014
Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou či
inou látkou, zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu
preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného či neovládateľného
agresívneho správania sa žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.
Zodpovední: všetci vyučujúci
Termín: pribežne 2013/2014
4. Oblasť výučby cudzích jazykov

Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj
autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka v zmysle informácie na stránke
http://elp.ecml.at/.
Zodpovední: všetci vyučujúci cudzích jazykov ANJ, NEJ
Termín: priebežne 2013/2014

Do vyučovania cudzieho jazyka zavádzať inovatívne metódy a formy výučby (myšlienkové
mapy, projektové vyučovanie, hra ako motivačná didaktická metóda, tvorivé zážitkové
metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy
vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie
problémových úloh a využívanie interaktívnej techniky).
Zodpovední: všetci vyučujúci cudzích jazykov ANJ, NEJ
Termín: priebežne 2013/2014

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie
založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa
žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie.
Zodpovední: všetci vyučujúci cudzích jazykov ANJ, NEJ
Termín: priebežne 2013/2014

Preskúmať možnosti rozvoja výučby cudzích jazykov v nasledovných bodoch:
- Prihlásenie sa do siete stredoeurópskych škôl v rámci bilaterálnej spolupráce a riešenia
medzinárodného projektu v rámci iniciatívy aces a zverejnených informácií na www.minedu.sk.
Zodpovední: všetci vyučujúci cudzích jazykov ANJ, NEJ
Termín: priebežne 2013/2014
- Začať participáciu na ďalšom projekte v rámci programu Comenius, nájsť a osloviť vhodných
partnerov projektu cez stránku domovskej agentúry www.saaic.sk.
- Participácia na medzinárodnom projekte v rámci Európskeho centra pre moderné jazyky –
www.ecml.at.
Zodpovední: všetci vyučujúci cudzích jazykov ANJ, NEJ
Termín: priebežne 2013/2014

Budeme sa snažiť rozvinúť systém vyučovania cudzích jazykov – zameriame sa na
komunikáciu, podporíme záujem o vyučovanie cudzích jazykov aj v krúžkovej činnosti,
ponukou jazykového kurzu počas letných prázdnin pod vedením zahraničných lektorov,
nadviazaním spolupráce s anglicky alebo nemecky hovoriacimi školami.

Ponúkať žiakom spoznávanie kultúry krajín EÚ realizáciou exkurzií – Viedeň, Londýn
5. Oblasť výchovných predmetov (VYV, VUM, OBN, HUV, ETV, TEV, TCHV, NBV)

Zapojiť sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Európa v škole“.
Zodpovední: učitelia VYV

Termín: január 2014
Využívanie vhodných tém vo vyučovaní výchovných predmetov na posilnenie národného
povedomia a hrdosti žiakov na svoj región.
Zodpovední: všetci učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Vytvárať estetické prostredie výzdobou priestorov školy k rôznym príležitostiam
/ Halloween, Vianoce, Valentín, Veľká noc atď. /
Zodpovední: Mgr. Ľ. Čabáková

Termín: priebežne 2013/2014
Zapájať sa do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti estetiky.
Zodpovední: učitelia VYV, SJL, HUV

Termín: priebežne 2013/2014
Zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vytváraniu estetického,
obohateného prostredia.
Zodpovední: triedni učitelia

Termín: priebežne 2013/2014
Rozvíjať u žiakov estetické cítenie a lásku k výtvarnému umenie formou exkurzie na Bienále
ilustrácií a návštevy Galérie J. Koniarka v Trnave.
Zodpovední: Mgr. Ľ. Čabáková, Mgr. A. Slaninková
Termín: október 2013, február/marec 2014

Vytvárať projektové práce na hodinách VYV, VUM.
Zodpovední : vyučujúce VYV, VUM
Termín : priebežne 2013/ 2014

Formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne
prostredníctvom hodín TV, formou rôznych športových súťaží a podporovať projekt ,,Zober
loptu, nie drogu“ – info www.zoberloptu.sk.
Zodpovedný: Mgr. Tibor Sallai

Využívať doplnkové možnosti športovania.
Zodpovedný: Mgr. Tibor Sallai

Termín: priebežne 2013/2014
Termín: priebežne 2013/2014
V priebehu školského roka zorganizovať:
- plavecký výcvik,
- lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik,
- 1 x didaktické hry pre 1. stupeň (v rámci ochrany človeka a prírody),
- 2 x účelové cvičenie pre 2. stupeň (v rámci ochrany človeka a prírody).
Zodpovední: Mgr. Tibor Sallai, Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Filip Pudmarčík, učitelia prvého
stupňa, učitelia druhého stupňa
Termín: priebežne 2013/2014

Zorganizovať Školskú športovú olympiádu pre žiakov ŠKD.
Zodpovedný: Bc. Ľubica Cíferská

Termín: jún 2014
Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej
výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode,
sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
Zodpovední: Mgr. Tibor Sallai, Mgr. Adriana Cíferská
Termín: priebežne 2013/2014

Venovať zvýšenú pozornosť pohybovo zaostávajúcim a nadaným žiakom.
Zodpovední: Mgr. Tibor Sallai, Mgr. Adriana Cíferská
Termín: priebežne 2013/2014
6. Oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou výchovy
k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína Fedáková
Termín: priebežne 2013/2014

Na 1. stupni ZŠ ju vykonávať hlavne v predmetoch prírodoveda a pri vhodných literárnych
ukážkach aj na hodinách čítania, pritom využívať publikáciu ,,Nenič svoje múdre telo“.
Zodpovední: učitelia 1. stupňa, koordinátor prevencie
Termín: priebežne 2013/2014

Na 2. stupni, hlavne na hodinách etickej a náboženskej výchovy, občianskej náuky,
literárnej výchovy, prípadne iných predmetov, biologický aspekt na hodinách biológie.
Zodpovední: učitelia ETV, NBV, OBN, SJL, BIO
Termín: priebežne 2013/2014
7. Oblasť zdravotnej, dopravnej a environmentálnej výchovy

Pripravovať žiakov a zapájať sa do súťaží s touto tematikou – www.sazp.sk (Slovenská
agentúra životného prostredia).
Zodpovední: Mgr. Miroslava Kováčová, Mgr. Monika Walterová, Mgr. Zlatka Blahutová,
Mgr. Andrea Slaninková
Termín: priebežne 2013/2014

Pripraviť a zrealizovať 2 aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína Fedáková
Termín: priebežne 2013/2014

Zapojiť sa do finančného programu ,,ENVIROPROJEKT“ zameraného na podporu projektov
environmentálnej výchovy a vzdelávania v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja.
Dotvoriť ekoučebňu.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Termín: priebežne 2013/2014

S ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zabezpečiť praktický
výcvik žiakov na detskom dopravnom ihrisku, dopravný deň
Zodpovedný: Mgr. Monika Walterová

Zabezpečiť zdravý pitný režim pre žiakov a zamestnancov školy.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: priebežne 2013/2014
Zabezpečiť mliečny program prostredníctvom firmy RAJO
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: 25.4.2014
Termín: priebežne 2013/2014
Zorganizovať aktivity a rozhlasovú reláciu pr.i príležitosti:
-
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /28.4./,
-
Svetový deň nefajčenia /31.5./,
-
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s drogami /26.6/,
-
Svetový deň bez násilia /2.10./,
-
Svetový deň duševného zdravia /10.10./,
-
Európsky týždeň boja proti drogám /46. týždeň/,
-
Svetový deň prevencie AIDS /1.12./,
-
A iné aktuálne rozhlasové relácie.
Zodpovední: Mgr. Miroslava Kováčová v spolupráci s vyučujúcimi
Termín: priebežne 2013/2014

Koordinátori prevencie zrealizujú prednášky a aktivity iného charakteru za účasti zástupcov
regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov a gastroenterolológov
zdravotníckych zariadení – Deň zdravia. V súvislosti s prevenciou vo výžive spolupracovať so
zariadeniami školského stravovania.
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Karolína Fedáková
Termín: priebežne 2013/2014
8. Oblasť zabezpečenia zvyšovania úrovne vzdelávacieho procesu ZŠ

Monitorovanie úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník ZŠ – testovanie 9-2014.
Zodpovední: Mgr. Margita Miková, Mgr. Andrea Slaninková
Termín: september 2013 – marec 2014

Materiálno – technické zabezpečenie činnosti školskej knižnice v súlade s ročníkovými
prácami z jednotlivých vyučovacích predmetov
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková

Termín: priebežne 2013/2014
Zvyšovanie čitateľských zručností žiakov ZŠ s dôrazom na čítanie s porozumením
s odporúčaním MŠ v zmysle POP na školský rok 2013/2014.
Zodpovední: vyučujúci SJL

Termín: priebežne 2013/2014
Zorganizovať Olympiádu z anglického jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka, bližšie informácie
monitorovať na www.olympiady.sk.
Zodpovední: Mgr. Monika Walterová, Mgr. Ivana Blahová
Termín: november, december 2013/2014

Zorganizovať Olympiádu zo slovenského jazyka pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková

Termín: október 2013
Zorganizovať olympiády z prírodovedných predmetov (BIO, CHEM, FYZ, GEO) pre žiakov 5. –
9. ročníka, bližšie informácie monitorovať na www.olympiady.sk.
Zodpovední: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Margita Miková, Mgr. Miroslava Kováčová
Termín: priebežne 2013/2014

Zapojiť sa do česko–slovenského projektu ,,Záložka do knihy“ vyhláseného pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských knižníc. Bližšie informácie na www.spgk.sk.
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, vyučujúci SJL, VYV na 1. a 2. stupni
Termín: október 2013

Zvyšovanie komunikačných zručností v anglickom jazyku. Zapojiť sa do projektu Comenius –
Partnerstvo škôl.
Zodpovední: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Monika Walterová, Mgr. Karolína Fedáková, Mgr.
Adriana Cíferská
Termín: september – december 2013

Účasť na medzinárodnej konferencii ,, Inovácie v škole 2013“.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: november 2013
Aktívna účasť na projekte Týždeň hlasného čítania – Združenie Orava.
Zodpovední: vyučujúci 1. stupňa, SJL

Zvyšovať záujem o výuku projektovými dňami.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: apríl 2014
Termín: pri uskutočnení projektových dní
Vyhlásenie kritérií súťaže Cena riaditeľa školy – najlepší tím (trieda).
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská
Termín: september
9. Oblasť činnosti ŠKD

Hlavnou úlohou činnosti bude obohatiť aktivity o tvorivé dielne pre žiakov školského
klubu a dôsledne plniť plán činnosti ŠKD
Zodpovedný: Bc. Ľubica Cíferská

Termín: priebežne 2013/2014
Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom v rámci prípravy na vyučovanie
Zodpovední: Bc. Ľubica Cíferská, Mgr. Kristína Balážová, PhDr. Vlasta Baumerthová
Termín: priebežne 2013/2014
10. Oblasť skvalitnenia vzdelávacieho procesu ZŠ

Vo vyučovacom procese využívať nové metódy, prostriedky s dôrazom na interaktívne
učenie, kladenie otvorených otázok, kreativitu žiakov, prístup k informáciám, problémové
vyučovanie, projektové vyučovanie, využitie IKT vo vyučovaní, metód z projektu Orava,
zážitkové učenie.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: priebežne 2013/2014
Využívať nové formy práce s dôrazom na učenie v pároch, tímové vyučovanie, prácu
v skupinách, učenie hrou.
Zodpovední: všetci

Využívať
ponuky
Termín: priebežne 2013/2014
vzdelávania,
e
–
learningových
kurzov
(www.fitucitela.sk,
www.skolaplus.sk, www.modernyucitel.net).
Zodpovední: všetci
Termín: priebežne 2013/2014
11. Oblasť výchovy a vzdelávania na 1. stupni a 2. stupni ZŠ

Začať realizovať čitateľské denníky, pracovné dielne, zapojiť sa do projektu Orava – 1.
stupeň.

Viesť žiakov k uvedomelej disciplíne – zjednotiť pravidlá prístupu k žiakom.

Spolupráca 1. a 2. stupňa – zjednotenie hodnotenia písomných prác, slovných úloh,
diktátov.
Zodpovední: všetci vyučujúci
Termín: priebežne 2013/2014
12. Oblasť spoločenskovedných predmetov (SJL, DEJ)

Rozpracovať v školských vzdelávacích programoch (ďalej len „ŠkVP") účinné vzdelávacie
stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti; venovať
pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch, príp. využiť priestor vo vzdelávacej
oblasti, čitateľské dielne, využívanie knižnice, postupné vybudovanie čitárne.
Zodpovední: vyučujúci SJL, Mgr. Adriana Cíferská
Termín: september 2013, priebežne 2013/2014

Vo vyučovacom procese využívať nové metódy, prostriedky s dôrazom na interaktívne
učenie, kladenie otvorených otázok, kreativitu žiakov, prístup k informáciám, problémové
vyučovanie, projektové vyučovanie, využitie IKT vo vyučovaní, zážitkové učenie. Začať
participovať na projekte Orava.
Zodpovední. : vyučujúce SJL, DEJ
Termín : úloha trvalá

V rámci prevencie čitateľských ťažkostí spolupracovať s logopédmi v školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „poradenské zariadenia") a podporovať
rozvíjanie komunikačnej schopnosti detí, najmä fonematického uvedomovania.
Zodpovední: vyučujúci 1. stupňa, SJL, špeciálny pedagóg
Termín: september 2013, priebežne 2013/2014

S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať
zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie
jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať v písomných
a ústnych prejavoch. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na
ostatných vyučovacích predmetoch.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: priebežne 2013/2014
Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť
školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk v časti Školské knižnice.
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková

Termín: priebežne 2013/2014
Uskutočniť besedu so spisovateľom.
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková
Termín: marec 2014

Zapojiť sa do česko-slovenského projektu „ Záložka do knihy“ vyhláseného pri príležitosti
Medzinárodného dňa knižníc.
Zodpovedný: Mgr. Andrea Slaninková

Zapájať sa do literárnych súťaží v oblasti estetiky.
Zodpovedný: vyučujúce SJL

Termín : priebežne 2013/2014
V rámci exkurzií priblížiť žiakom život a dielo Ľ. Štúra a Ľ. Podjavorinskej.
Zodpovedný: vyučujúce SJL

Termín : priebežne 2013/2014
Vytvárať projektové práce z predmetu slovenský jazyk a literatúra a dejepis.
Zodpovedný: vyučujúce SJL, DEJ

Termín : priebežne 2013/2014
Uplatňovať zásady estetiky v spoločenskovedných predmetoch.
Zodpovedný: vyučujúce SJL, DEJ

Termín: október 2013
Termín : november, máj 2013/2014
Vydanie školského časopisu 4 x ročne.
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Termín: priebežne 2013/2014
13. Oblasť prírodovedných predmetov (M, CH, F, BIO, GE, INF)

Implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je
zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk.
Zodpovední: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Margita Miková, Mgr. Elena Molnárová
Termín:
priebežne 2013/2014

Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti. Viac informácií
na www.viacakopeniaze.sk.
Zodpovední: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Margita Miková, Mgr. Elena Molnárová
Termín:
priebežne 2013/2014

Budeme klásť dôraz na počítačovú a informačnú gramotnosť – podporíme záujem detí,
mládeže i dospelých pracovať s informačnými technológiami, využijeme vzdelávacie
programy na CD, vyhlásime motivačné súťaže na rozvoj IKT formou prezentácií. Budeme
podporovať rozvoj detí v matematických, prírodovedných a technických odboroch –
podporíme zapájanie žiakov do predmetových olympiád a vedomostných súťaží, výstav
a ďalších prospešných aktivít.
Zodpovední: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Margita Miková, Mgr. Elena Molnárová, Mgr. Filip
Pudmarčík
Termín: priebežne 2013/2014
14. Oblasť inklúzie

Na všetkých úrovniach, ktoré sa dotýkajú výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným
znevýhodnením, budeme plniť opatrenia Národného programu rozvoja životných
podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: priebežne 2013/2014
V súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov v školách a školských zariadeniach vymedzíme opatrenia na predchádzanie a riešenie
šikanovania v komplexnej stratégii školy a uplatníme jej realizáciu v praxi.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: priebežne 2013/2014
Budeme zdokonaľovať výchovno-pedagogický prístup k integrovaným žiakom odbornou
prácou špeciálneho pedagóga, vzájomnou úzkou spoluprácou triedneho učiteľa,
vychovávateľa, rodiča a špeciálneho pedagóga pre podporu a rast začleneného žiaka,
budeme dbať o dodržiavanie IVP a IVVP, individuálneho prístupu učiteľov a o spoluprácu
s CPPPaP a CŠPP.
Zodpovední: všetci vyučujúci, špeciálna pedagogička
Termín: priebežne 2013/2014

Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Dať šancu každému žiakovi, aby
sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech (POP 2.4 školská
integrácia bod 11).

Venovať individuálnu pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
začleneným/integrovaným
žiakom,
vzdelávať ich
s odbornou pomocou
školského
špeciálneho pedagóga.

Vzdelávacie problémy konzultovať s psychológom, špeciálnym či liečebným pedagógom,
logopédom, inými odborníkmi s CPPPaP.

Pri práci s integrovanými/začlenenými žiakmi dôsledne dodržiavať Metodické pokyny MŠ SR
k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia a interný plán práce školy
s integrovanými žiakmi.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné rešpektovať
obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať
požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania
nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z
tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii
prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie.

Realizovať výchovný cyklus na tému Prevencia v zlepšovaní sociálnej klímy v triede – VII.
ročník, možnosť využívania konzultácii so psychológom z CPPPaP Pezinok pre žiakov.

Vykonať orientačné a priebežné diagnostiky.

Vykonať terapeutické a korekčné intervencie.

Vypracovať nové a aktualizovať pôvodné IVVP u začlenených žiakov našej školy v spolupráci
s príslušným poradenským zariadením.

Podieľať sa na vypracovaní IVP pre začlenených žiakov našej školy pre jednotlivé predmety
v spolupráci s vyučujúcimi daných predmetov, 9/2013.

Posielať žiadostí žiakov s výchovno-vzdelávacími ťažkosťami do príslušnej CPPPaP, CŠPP.

Navrhovať adekvátne metodické postupy vzdelávania.

Koordinovať výmenu informácii medzi žiakmi, rodičmi, učiteľmi a príslušnou CPPPaP, CŠPP.

Štvrťročné zhodnocovať činnosť špeciálneho pedagóga.

Zabezpečovať dokumentáciu individuálne integrovaných žiakov, sledovanie jej aktuálnosti.

Spresniť hodnotenie pre žiakov so ŠVVP, objasňovat diagnózy žiakov, odkazy na odbornú
literatúru.

Spolupracovať s rodičmi žiakov. Konzultovať a radiť počas konzultačných hodín, príp. po
dohode s rodičmi. Realizovať svetovú prácu s rodičmi.

Hospitačnú činnosť zamerať(15 hospitácií)v priebehu školského roka na dodržiavanie
pokynov a odporúčaní príslušného poradenského zariadenia u žiakov so ŠVVP, pre prácu
s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno – vzdelávacom procese.

Realizovať intervenčnú činnosť pre žiakov so ŠVVP podľa rozvrhu.

Vykonávať potrebné administratívne práce súvisiace s vedením dokumentácie začlenených
žiakov.

Pripraviť pomôcky pre realizáciu reedukácie.

Realizovať priamu práca s deťmi, ktorým bol doporučený odklad povinnej školskej
dochádzky, Tréning fonematického uvedomovania podľa, D. B. Eľkonina.

Realizovať odborné prednášky podľa aktuálnej potreby, 9/2013 – „ Ako sa efektívne učiť,
čitateľská gramotnosť.“- pre učiteľov.

Realizovať besedy pre rodičov – téma podľa aktuálnej potreby.
Zodpovedná: špeciálna pedagogička, Mgr. Adriana Cíferská
Termín: priebežne 2013/2014
15. Oblasť školského stravovania

Doplniť prevádzkový poriadok a režim školskej jedálne.
Zodpovedný: Lýdia Ružičková

Termín: september 2013
Zabezpečiť dozor v školskej jedálni.
Zodpovedný: Mgr. Margita Miková

Zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu hygienických noriem pre ŠJ.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: september 2013
Termín: priebežne 2013/2014
Priebežné vzdelávanie vedúcej ŠJ v oblasti nových legislatívnych hygienických noriem.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, vedúca ŠJ
Termín: priebežne 2013/2014

Zabezpečiť modernizáciu kuchynského zariadenia.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, vedúca ŠJ
Termín: priebežne 2013/2014

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne
zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie
ovocia a zeleniny.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, vedúca ŠJ
Termín: priebežne 2013/2014

Pokračovať v projekte: Školské mlieko, Školské ovocie 2013/2014
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, vedúca ŠJ
Termín: priebežne 2013/2014
16. Oblasť kariérneho rastu pedagógov

Plán osobného rastu zamestnanca.
Zodpovední: všetci

Termín: október – november 2013
Účasť na priebežnom vzdelávaní a seminároch na základe potrieb školy.
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci
Termín: priebežne 2013/2014

Vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov budeme využívať ponuky Metodicko–
pedagogického centra v Bratislave (Tomášikova ul. 4 a Ševčenkova ul. 11).
Zodpovední: všetci vyučujúci
Termín: priebežne 2013/2014
17. Oblasť hygienických noriem

Čistenie osvetľovacích telies.

Obnova maľoviek v triedach.

Dodržiavanie hygienického štandardu telovýchovného traktu.

Dodržiavanie priameho vetrania šatní a WC.
18. Oblasť pre ekonomickú stabilitu a prosperitu školy
Pre túto oblasť budeme:

zapájať pedagógov a rodičov do vypracovania projektov,

podľa finančných možností realizovať už dané projekty a pomocou nich skvalitniť výchovnovzdelávací proces - doplniť vybavenie školy modernými

učebnými pomôckami, obnovovať knižný fond žiackej a učiteľskej knižnice,

organizovať zbery,

presviedčať rodičov a priateľov školy, aby 2 % dane poukázali škole,

získavať pre činnosť školy podnikateľov a sponzorov,

maximálne využívať kapacitu telocvične, školskej jedálne, dať možnosť stravovania cudzích
stravníkov (starší obyvatelia obce),

rozširovať ponuku záujmových činností, aby čo najviac vzdelávacích poukazov zostalo
v škole,

zapojiť rodičov do vedenia záujmových krúžkov,

pravidelne aktualizovať web stránku školy,
Zodpovední: Mgr. Miroslava Kováčová, Bc. Ľubica Cíferská, Mgr. Karolína Fedáková
Termín: priebežne 2013/2014

pokračovať v rozširovaní počítačovej odbornosti pedagogických a nepedagogických
pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠJ,

skvalitňovať prácu špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu s dôrazom na kooperáciu
školy a rodiny.

Zabezpečiť bezproblémový chod ZŠ a MŠ
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Margita Miková, Bc. Janette Uvačková, Alena
užovičová
Termín: Priebežne

Obnova poškodených a zastaralých častí zariadenia ZŠ, dovybavenie tried nábytkom
a interaktívnymi pomôckami.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská
Termín: Priebežne

Získanie finančných prostriedkov z prenajímania priestorov školy a zo sponzorských
darov od právnických a fyzických osôb.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská
Termín: Priebežne
19. Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ

Príprava žiakov na praktický život: zdravý životný štýl, športové vyžitie, dopravná výchova.

Pokračovať v kvalitnej spolupráci MŠ so ZŠ a inovačne poňať zápis do 1. roč. ZŠ Termín: 6. 2.
2014.

Využívať služby špeciálneho pedagóga ZŠ aj pre ZŠ a MŠ pri internom diagnostikovaní
predškolákov so súhlasom rodičov.

Pripravovať vzájomné otvorené hodiny v MŠ i v ZŠ pre pedagógov i pre rodičov.
Zodpovední: Mgr. Katarína Branišová, Bc. Janette Uvačková

Budeme sa snažiť o prepojenie výchovno-vzdelávacej práce základnej školy s materskou
školou – spolupráca učiteľky predškolskej triedy a učiteľky 1. ročníka, rodičovské združenie
pred zápisom detí do školy, realizovať otvorené vyučovanie v MŠ i v ZŠ, tematickým
zameraním činnosti ZŠ i MŠ, spoločné podujatia (športové, vzdelávacie, kultúrne – v rámci
školy i obce), rozšíriť ponuku služieb v ŠJ pre žiakov a deti MŠ (školský mliečny program,
ovocie a zelenina v školách).
Zodpovední: Mgr. Katarína Branišová, Bc. Janette Uvačková
Termín: priebežne

Terapeutická činnosť pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky školským špeciálnym
pedagógom.
Zodpovední: PhDr. Vlasta Baumerthová, Bc. Janette Uvačková
Termín: priebežne
20. Oblasť pedagogicko-organizačného charakteru

Dôsledne dodržiavať pracovný poriadok, prevádzkový poriadok školy, školský poriadok pre
žiakov, organizačný poriadok, vnútornú smernicu RŠ Opatrenia na posilnenie disciplíny
a Opatrenia na zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov a ostatné záväzné
dokumenty školy.
Zodpovední: všetci zamestnanci

Termín: úloha trvalá
Využívať nové poznatky z pedagogiky, psychológie, riadenia škôl, osvojovať si inovačné
trendy vo vyučovaní získané individuálne i účasťou pedagógov na ďalšom rozširujúcom či
doplňujúcom vzdelaní.
Zodpovední: vedúci MO

Termín: úloha trvalá
Rešpektovať psycho-hygienické požiadavky vyučovania: nepreťažovať žiakov, dbať na
koordináciu s ostatnými vyučujúcimi pri plánovaní väčších písomných previerok žiakov.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: úloha trvalá
Dodržiavať predpisy o bezpečnosti na pracovisku i na aktivitách so žiakmi mimo školy, žiakov
v úvodných hodinách prvých dní v škole poučiť o BOZP.
Zodpovední: všetci zamestnanci

Termín: september 2013, úloha trvalá
Dôsledne pracovať so základnými školskými dokumentmi – TK, KZ, TV, denník činnosti ŠKD,
záznam povinne voliteľných predmetov, záznam o nepovinných predmetoch a krúžkoch,
agenda integrovaných žiakov a pod.
Zodpovední: všetci pedagógovia

Termín: úloha trvalá
Dodržiavať časový limit každej vyučovacej hodiny na osvojenie učiva žiakmi, venovať pritom
pozornosť individuálnym potrebám žiaka.
Zodpovední: všetci pedagógovia

Termín: priebežne
Príprave na vyučovanie venovať maximálnu pozornosť, učivo prispôsobiť vedomostnej
úrovni triedy, v pracovnom tempe zohľadniť nadanie žiakov.
Zodpovední: všetci pedagógovia

Termín: úloha trvalá
Sledovať a mesačne vyhodnocovať dochádzku žiakov, analyzovať príčiny jej porušenia,
najmä záškoláctvo, navrhovať účinné riešenie na nápravu.
Zodpovední: triedni učitelia

Termín: úloha trvalá
Formovať kultúru správania sa žiakov, stolovania, komunikácie, estetického vkusu.
Zodpovední: všetci pedagógovia

Termín: úloha trvalá
Zasadnutia MZ a PK realizovať podľa plánu (štvrťročne týždeň pred pedagogickou radou) –
rozpracovať hlavné úlohy školy pre jednotlivé MO.
Zodpovední: vedúci MO

Využívať odborné časopisy a literatúru, poznatky z nich využívať na vyučovaní.
Zodpovední: vedúci MO

Termín: úloha trvalá
Termín: úloha trvalá
Prostredníctvom týždňa otvorených hodín a vzájomných hospitácií medzi pedagógmi školy
odovzdávať pedagogické majstrovstvo a inovačné prístupy ostatným kolegom.
Zodpovední: vedúci MZ, PK

Termín: november 2013, apríl 2014
Spolupracovať s učiteľkami MŠ a klubom rodičov predškolákov pri zápise detí do 1. ročníka
ZŠ za asistencie psychologičky a špeciálnej pedagogičky.
Zodpovední: ZRŠ – MŠ, vyučujúce 1. roč. ZŠ

Termín: január – jún 2014
Zápis do 1. roč. ZŠ pripraviť v optimálnej kvalite za aktívnej spolupráce ZŠ i MŠ.
Zodpovední: ZRŠ, MŠ, vedúca MZ
Termín: február 2014
21. Oblasť pre spoluprácu s rodičmi, Radou školy a verejnosťou

Informovať rodičov o výchovných a vyučovacích výsledkoch detí, o možnostiach ich
uplatnenia po skončení ZŠ. Organizovať stretnutia rodičov s pedagógmi prostredníctvom
konzultačných návštev, rodičovských klubov v MŠ i ZŠ a organizovaním týždňa otvorených
dverí, rodičovských klubov v MŠ ZŠ a organizovaním týždňa otvorených dverí.
Zodpovední: predsedovia MO, vedenie školy

Termín: úloha trvalá
V spolupráci so školskou jedálňou, vedúcou ŠJ a stravovacou komisiou zohľadňovať
požiadavky rodičov na prevádzku školskej kuchyne a zároveň zabezpečovať jej bezporuchový
chod, rozšíriť ponuku jedálnych služieb pre verejnosť, pokračovať v mliečnom programe,
zapojiť sa do projektu ovocie a zelenina do škôl.
Zodpovední: vedenie školy, vedúca ŠJ

Termín: úloha trvalá
Vytvárať optimálne podmienky pre spoluprácu s rodičmi žiakov i detí MŠ prostredníctvom
Rady rodičov pri ZŠ s MŠ v Častej. Celoškolské aktivity organizovať za podpory rodičovskej
verejnosti. Prizvať rodičov na oslavy, školské programy, výlety a exkurzie.
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská, triedni učitelia

Termín: úloha trvalá
V spolupráci so zriaďovateľom, rodičmi a Radou školy hľadať riešenia prevádzkových
problémov školy, vylepšovať materiálne podmienky ZŠ s MŠ účasťou v projektoch
(rekonštrukcia/výmena okien budovy školy, rekonštrukcia kotolne).
Zodpovedný: Mgr. Adriana Cíferská,

Termín: úloha trvalá
Spoluprácou s miestnymi orgánmi (obecné zastupiteľstvo, hasiči, športovci, podnikatelia)
vytvárať ovzdušie porozumenia a vzájomnej spolupráce v prospech školy.
Zodpovední: Mgr. Adriana Cíferská

Termín: úloha trvalá
Propagovať práce detí ZŠ s MŠ v školských priestoroch, ich úspechy prezentovať i v školskom
časopise Školotoč, obecnom Informačníku. V školskom časopise dať priestor žiakom
a učiteľom školy, rodičom.
Zodpovední: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová, Mgr. Ivana Blahová,
Mgr. Adriana Cíferská
Termín: úloha trvalá

Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy, prostredníctvom nej zviditeľňovať aktivity
školy na verejnosti.
Zodpovedný: Mgr. Miroslava Kováčová
Termín: úloha trvalá
6. Nové všeobecne záväzné právne predpisy
a) Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
b) Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
c) Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
d) Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a
rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
g) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 451/2012 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o
stredných školách v znení neskorších predpisov
Nové rezortné predpisy
a) Smernica č. 74/2012, ktorou sa mení Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje
postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012
b) Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení
c) Metodické usmernenie č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii
alokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času
Platné koncepcie a stratégie
a) Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov
(projekt „MILÉNIUM")
b) Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín
c) Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom
maďarským
d) Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania
e) Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020
f) Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020
g) Národný akčný plán pre deti na roky 2013 - 2017
h) Národný program duševného zdravia na roky 2011 - 2013
i) Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014
j) Národný program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky
k) Národný program prevencie ochorení srdca a ciev
l) Národný program prevencie obezity
m) Národný diabetologický program
n) Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016
o) Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014
p) Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 na roky
2011 – 2015
q) Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
r) Platné koncepcie a stratégie v súlade s prílohou č. 2 POP na školský rok 2012/2013
Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie
a) KomPrax - Kompetencie pre prax www.komprax.sk)
b) Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (www.mpc-edu.sk)
c) Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
(www.mpc-edu.sk)
d) PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
(www.iuventa.sk)
e) Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (www.siov.sk)
f) Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s
talentami (www.siov.sk)
g) Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (www.educj.sk)
h) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (www.skolskysport.sk)
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
Plán príáce bol prejednaný a schválený na pedagogickej rade dňa: 25.9. 2013 a na Rade
školy dňa: 25.9.2013 a nadobúda platnosť pre školský rok 2013/2014.
7. Prílohy
Zoznam príloh
Analýza vzdelávacích výsledkov za školský rok 2012/2013
Koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Katarína Čistá
Koordinátor pre školské začlenenie: PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Slaninková,
Mgr. Karolína Fedáková
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uváčková
Koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor školských rozhlasových relácií: Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Plán výchovnej činnosti
Štatút predmetovej komisie
Rokovací poriadok
Plán výchovného poradcu
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE
koordinátora protidrogových prevencií
Školský rok 2013/2014
koordinátori protidrogových prevencií
Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Katarína Čistá
Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol skoncipovaný na základe
Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2013/2014 a úloh Koncepcie prevencie drogových
závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny
ľudských práv, nového Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Plánu
práce školy a Vnútorného poriadku školy.
Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovnovzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý
životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.
Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho
programu: - osobnostný a sociálny rozvoj - ochrana života a zdravia. Koordinátor prevencie bude
monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu protidrogovú výchovu v škole,
spolupracovať s vedením školy, výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Plánovaná činnosť je
zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej chceme predchádzať sociálnopatologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná pozornosť bude venovaná žiakom zo
znevýhodneného sociálneho prostredia. Na zabezpečenie disciplíny v škole budú prijímané také
opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.
V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa budeme monitorovať správanie sa detí, ich zmeny a
zabezpečovať ich aktívnu ochranu. Výchova vo voľnom čase bude výraznou preventívnou alternatívou
prevencie proti drogám.
Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole,
zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia preventívne riešiť a
tak prispievať k zlepšeniu zdravia žiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami. Pre realizáciu týchto
opatrení je potrebná spolupráca na všetkých úrovniach zahŕňajúca spoluprácu jednotlivých pedagógov,
vedenia školy, preventívno poradenských inštitúcií v danej oblasti a v neposlednom rade tiež rodičov
a samosprávy.
V rámci školských programov budeme posilňovať zdravý životný štýl, a tak prispievať k zlepšeniu
zdravia žiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami.
Hlavné metódy a formy práce:
- rozhovory, besedy, ankety, premietanie filmovej produkcie s protidrogovou tematikou
- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,
- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,
práca
s
internetom
(http://www.infodrogy.sk/,
http://www.stopfajceniu.sk/,
http://www.drogy-info.cz/, a iné).
- modelové situácie,
- organizovanie zábavno-náučných a športových dní,
- nástenky, plagáty, výstavky, letáky – osveta
- rozhlasové relácie zamerané na aktuálnu preventívnu tematiku
- akcie organizované školským parlamentom,
- prosociálna činnosť,
- monitorovanie správania žiakov a pod.
Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako
aj ich rodinné prostredie.
I. Úlohy a ich realizácia:
1. Vypracovať preventívny program školy. Zapracovať do neho spoluprácu školy s CPPPaP
Pezinok, CPPPaP Trnava, Mestskou políciou v Pezinku a KR PZ v Trnave, prípadne v spolupráci s ďalšími
subjektmi, ktoré pôsobia v danej oblasti v regióne.
Termín: september 2013 a priebežne. Zodp.: koordinátor PP.
2. Prevenciu drogových závislostí zapracovať do časovo-tematických plánov jednotlivých
vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov, výchovného poradcu, triednych učiteľov.
Termín: september 2013. Zodp.: všetci pg. pracovníci
3. V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v
školskom prostredí.
Termín: priebežne počas aktualizácie školského poriadku
Zodp.: vých poradca, koordinátor, vedenie školy
4. Oboznámiť rodičov žiakov so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu
legálnych a nelegálnych drog v školskom i v mimoškolskom prostredí.
Termín: október 2013.
Zodp.: triedni učitelia.
5. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotiť atmosféru v triedach,
zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. V prípadoch oprávneného
podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a
využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie problémového alebo agresívneho správania,
šikanovania fyzického alebo psychického týrania a zneužívania návykových látok.
Termín: priebežne. Zodp.: všetci pg. pracovníci, vedenie ZŠ, koordinátor PP
6. Spracovať informačnú brožúrku pre rodičov a pedagogických pracovníkov na aktuálnu tému
v danej oblasti. Distribúcia počas RZ.
Termín: november – január 2014: koordinátor PP.
7. Prevenciu drogových závislosti realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho
procesu a realizovať iba odborne garantované preventívne programy – v spolupráci s CPPPaP Pezinok,
CPPPaP Trnava, Mestskou políciou v Pezinku a KR PZ v Trnave, prípadne v spolupráci s ďalšími
subjektmi, ktoré pôsobia v danej oblasti v regióne.
Termín: priebežne Zodp.: koordinátor PP.
8. Spolupracovať s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, vedúcimi krúžkov v škole,
žiackym parlamentom a v súlade s nimi organizovať podujatia zamerané na prevenciu drogových
závislostí.
Termín: priebežne. Zodp.: koordinátor PP.
9. V priebehu školského roka organizovať mimovyučovacie aktivity vedúce k užitočnému
tráveniu voľného času detí, k tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba, vedieť
vyjadriť svoj názor, vedieť odmietnuť a pod.
Termín: priebežne. Zodp.: koordinátor PP,
10. V spolupráci s CPPPaP Pezinok, CPPPaP Trnava, Mestskou políciou v Pezinku a KR PZ
v Trnave, prípadne v spolupráci s ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v danej oblasti v regióne pokračovať
v uskutočňovaní besied a programov zdravého životného štýlu.
Termín: podľa termínov hosťujúcich subjektov. Zodp.: koordinátorPP, RŠ.
11. Usporiadať aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred
toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využiť Svetový deň výživy, Týždeň
zdravia, Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky
týždeň boja proti drogám atď.
Termín: priebežne. Zodp.: koordinátor PP, TU.
12. V aktivitách mimo vyučovania využívať v prijateľnej forme prácu s počítačom a internet,
hlavne vzdelávacie programy a stránky venované prevencii proti drogám, ochrane zdravia a prírody.
Termín: priebežne. Zodp.: koordinátor PP
13. V priebehu školského roka zamerať akcie a nástenky na chodbe školy a v podobnom zmysle
zamerať aj akcie tried. Doporučený obsahový rámec:
september – priateľstvo a budovanie zdravých vzťahov,
október - pohyb, šport, zdravie,
november – psychohygiena, režim dňa
december, január - problematika fajčenia,
február, marec - problematika alkoholizmu,
apríl - patologické hráčstvo,
máj, jún - drogová závislosť
priebežne - prevencia proti šikanovaniu
Termín: v texte. Zodp.: koordinátor PP, TU.
14. V rámci prevencie drogových závislostí využívať doplnkové učebné texty schválené
MŠ SR.
Termín: priebežne. Zodp.: koordinátor PP, TU
15. Premietanie filmovej produkcie so zameraním na protidrogovú tematiku, následná diskusia
o probléme.
Termín: priebežne. Zodp: koordinátor PP, vyučujúci MDV.
Námety pre triedy: Pre ročníky 1.-4.
Poskytnúť vstupné informácie o vplyve fajčenia, alkoholu, drog na zdravie dieťaťa. Posilňovať
zdravý životný štýl žiakov, zapájať ich do akcií o zdravej výžive. Poučiť ich o šikanovaní a intolerancii.
Naučiť ich správne striedať prácu (príprava na vyučovanie) a oddych.
5. ročník:
Využívať učebný text Ako poznám sám seba. Navrhované témy:
- Režim dňa, zásady správneho učenia sa v súvislosti s prechodom na II. stupeň, psychohygiena.
- Závislosť na fajčení.
- Ako čeliť šikanovaniu.
6. ročník:
Aktivity zamerať na formovanie postojov k zdraviu. Navrhované témy:
- Správna životospráva. Aj sladkosti môžu byť závislosťou.
- Alkohol a iné drogy.
- Vedieť povedať "nie" - opatrnosť v styku s neznámymi osobami. Asertívne
správanie.
7. ročník:
Aktivity zamerať na formovanie medziľudských vzťahov: kamarátstvo, priateľstvo,
láska a ochrana zdravia. Navrhované témy:
- Moje sny a túžby. Pozitívne vzory.
- Medziľudské vzťahy, tolerancia, opatrnosť pri styku s neznámymi osobami.
- Závislosť na fajčení a alkohole.
8. ročník:
Aktívne pôsobenie rovesníckych skupín smerom k mladším žiakom, zapájanie aktivistov do
prípravy a organizovania aktivít na škole zameraných na zdravý životný štýl, formovanie postojov a
rebríčka životných hodnôt. Odporúčané témy:
- Ľudské telo, cigareta a alkohol.
- Patologické hráčstvo.
- Problematika šikanovania - obeť a agresor.
- Dospievanie.
9. ročník:
Aktivity zamerané na formovanie zodpovednosti za svoje zdravie a svoje konanie.
aktívny vplyv rovesníkov v období dospievania.
-
Odporúčané témy:
- Civilizačné choroby. HIV.
- Drogy, drogová závislosť.
- Ako sa vyrovnať s neúspechom.
- Trestné činy a priestupky mladistvých.
- Šikanovanie - obeť, agresor.
- Cesta k emocionálnej zrelosti.
Termín: počas šk. roka. Zodp.: koordinátor PP, TU, VP
Cesta k emocionálnej zrelosti - v 7. ročníku.
Škola podporujúca zdravie - vo všetkých ročníkoch.
Metodické príručky:
Cesta k emocionálnej zrelosti
Dobrodružná cesta výchovy
Metodická príručka pre koordinátorov prevencie drogových závislostí na základných školách,
stredných školách a v školských zariadeniach v SR
Termín: priebežne. Zodp.: koord. PP,
15. Využiť všetky dostupné prostriedky na odhaľovanie a zamedzenie šikanovanie v škole, v
prípade potreby spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie a políciou.
Termín: priebežne. Zodp.: koord. PP, RŠ, VP.
Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog.
Predovšetkým však treba chrániť zdravie detí a naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie. Od rodičov
očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových závislostí, ich aktívny záujem o
problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich
pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí.
Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti a v záujme svojho dieťaťa nebudú k
problematike ľahostajní a budú prístupní radám odborníkov.
Prejavom patologického správania, ktorý nesmie byť tolerovaný, je šikana. V tejto oblasti sa
zameriame na osvetu, odhalenie rozsahu a nápravu problémového správania.
Smerom k žiakom a rodičom plánujeme pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených odborníkov z
centier výchovnej a psychologickej prevencie a z oddelení policajného zboru, čo by malo zdôrazniť
dôležitosť prevencie drogových závislostí a patologického správania.
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE
koordinátora školského začlenenia
Školský rok 2013/2014
Koordinátor šlolského začlenenia:
PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre školské začlenenie
1. Vo výchovno – vzdelávacom procese dbá o napĺňanie opatrení vyplývajúcich z opatrenia
Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím
vo všetkých oblastiach života.
2. Koordinuje vzájomnú spoluprácu medzi triednym učiteľom, vychovávateľom, rodičom
a špeciálnym pedagógom pre podporu a rast začleneného žiaka.
3. Zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní a každý žiak mal šancu rozvíjať
sa podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech (POP 2.4 školská integrácia
bod 11).
4. Pri práci s integrovanými/začlenenými žiakmi dbá o dôsledné dodržiavanie Metodických
pokynov MŠ SR k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia a interný
plán práce školy s integrovanými žiakmi.
5. Vykonáva orientačné a priebežné diagnostiky.
6. Vykonáva terapeutické a korekčné intervencie
7. Vypracúva nové a aktualizuje pôvodné IVVP u začlenených žiakov našej školy v spolupráci
s príslušným poradenským zariadením.
8. Podieľa sa na vypracovaní IVP pre začlenených žiakov našej školy pre jednotlivé
predmety v spolupráci s vyučujúcimi daných predmetov.
9. Posiela žiadosti žiakov s výchovno - vzdelávacímí ťažkosťami do príslušnej CPPPaP,CŠPP.
10. Navrhuje adekvátne metodické postupy vzdelávania.
11. Zabezpečuje dokumentáciu individuálne integrovaných žiakov, sleduje jej aktuálnosť
12. Doplňuje si vzdelávanie podľa ponuky.
13. Spresňuje hodnotenia pre žiakov so ŠVVP, objasňuje diagnózy žiakov, odkazuje na
odbornú literatúru.
14. Spolupracuje s rodičmi žiakov. Poskytuje konzultácie a poradenstvo počas konzultačných
hodín, príp. po dohode s rodičmi .Dbá o Osvetovú prácu s rodičmi.
15. Vykonáva hospitačnú činnosť (15 hospitácií) v priebehu školského roka zameranú na
dodržiavanie pokynov a odporúčaní príslušného poradenského zariadenia u žiakov so
ŠVVP, pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno – vzdelávacom procese.
16. Vykonáva intervenčnú činnosť pre žiakov so ŠVVP podľa rozvrhu.
17. Vykonáva potrebné administratívne práce súvisiace s vedením dokumentácie
začlenených žiakov.
18. Venuje sa príprave pomôcok pre realizáciu reedukácie.
19. Zameriava prácu na prácu s deťmi, ktorým bol doporučený odklad povinnej školskej
dochádzky, Tréning fonematického uvedomovania podľa, D. B. Eľkonina.
20. Realizuje odborné prednášky podľa aktuálnej potreby.
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE
koordinátora školských knižníc
Školský rok 2013/2014
Koordinátor školskej knižnice
Mgr. Andrea Slaninková
Školské knižnice slúžia žiakom, učiteľom, zamestnancom školy, ale i rodičom a priateľom školy. Pri
rozširovaní čitateľskej gramotnosti majú nenahraditeľnú funkciu. Školský knihovník sa prispôsobuje potrebám
čitateľskej verejnosti a vychádza čitateľom v ústrety.
September
ÚPRAVA PRIESTOROV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE, katalogizácia knižničného fondu
Deň Holokaustu
Úcta k starším
Október
PC systematizácia knižného fondu knižnice
Deň školských knižníc
Príprava čitateľského klubu
November
Čitateľský klub Priatelia prsteňa
Sviaky a pamiatky v literatúre
Vlastná tvorba čitateľov na tému MOJI NAJBLIŽŠÍ
December
Práca na projekte
Realizácia sviatkov v rodinniom prostredí, v literatúre, katalogizácia knižničného fondu
Vlastná tvorba čitateľov
Vianočná pohľadnica UNICEF
Január
Práca na projekte
Výtvarno- literárna súťaž na tému Zimné radovánky
Vyhodnotenie súťažných prác, školský časopis a školské posúdenie printových médií
Február
Práca na projekte, katalogizácia knižničného fondu
Príprava na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín
Propagácia žiackych prác v šk. rozhlase
Marec
Práca na projekte, katalogizácia knižničného fondu
Čítanie nových publikácií
Čitateľské denníky
Návšteva knižnice
Príprava na Noc v knižnici
Apríl
Príroda v literárnom spracovaní, prepojenie s výtvarnou činnosťou
Vlastná tvorba čitateľov
Katalogizácia knižničného fondu
Deň narcisov
Máj
Deň Matiek, príprava a realizácia textov
Hľadáme v publicistickej tvorbe
Katalogizácia knižničného fondu
Jún
Príprava záverečnej akadémie, výzdoba škoských priestorov
Hodnotenie školského roka 2013/2014
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE
koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Školský rok 2013/2014
koordinátori pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Karolína Fedáková – 1.stupeň
Mgr. Andrea Slaninková – 2.stupeň
Plán práce koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Základná škola s MŠ Častá venuje náležitú pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu.
Poskytuje pomoc žiakom pri príprave na rodinný život.
Na úrovni Základnej školy je ťažisko vyučovania VMR na hodinách etickej výchovy, náboženskej
výchovy, prírodopisu, literatúry, výučby jazykov a telesnej výchovy. Pri vhodných témach sa VMR
realizuje aj na ostatných predmetoch v 1. až 9. ročníku.
Problematika výchovy k manželstvu a rodičovstvu, patrí medzi aktuálne otázky ľudskej
spoločnosti. Priamo či nepriamo zasahuje do života každého jedinca, usmerňuje jeho myslenie a
ovplyvňuje i jeho správanie. Je dôležité, aby všetci mladí ľudia dostali kvalitné a plnohodnotné
informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa
stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Aktivity sú zamerané na
vytváranie vhodných postojov k problematike manželstva a rodičovstva. Keďže túto oblasť pokladáme
za jednu z najkomplikovanejších, je nutné diferencovať témy výchovno-vzdelávacích aktivít, tak aby boli
prispôsobené kognitívnemu a emociálnemu vnímaniu žiakov. Výchovno-vzdelávacie aktivity uvedú
žiakov do problematiky a pomôžu im formovať ich postoje a názory k problematike.
Úlohy koordinátora VMR
·
Poskytnúť učiteľom metodickú pomoc a metodické materiály.
·
Poradiť a poskytnúť odbornú literatúru.
·
Poskytnúť triednym učiteľom návrhy tém pre využitie VMR na triednických hodinách.
Za plnenie úloh v rámci VMR spoluzodpovední učitelia predmetov: predovšetkým náboženskej výchovy,
literatúry a slohu, telesnej výchovy, ako aj všetci triedni učitelia.
Pritom je potrebné plniť tieto čiastkové ciele:
-
pomáhať
žiakom
v procese
sebauvedomovania
a sebaúcty,
rozvíjanie
tolerancie
a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami,
- dať žiakom ucelený etický systém,
- viesť žiakov k pochopeniu lásky základnej zložky sexuality,
Plán práce: VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Školský rok: 2013/2014
Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) - jej cieľom je „utváranie základných vedomostí
a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami
a etickými normami.“(Učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 1998). Chápe sa ako
transpredmetné vyučovanie, t.j. jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti
a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého učiteľa kedy, v akom rozsahu a ako bude
realizovať jej úlohy a ciele.
Ciele
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných
postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými
normami.
Na
1.
stupni
základnej
školy
je
možné
uvedený
projektívny
zámer
dosiahnuť
prostredníctvom plnenia týchto čiastkových cieľov:
 rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za
vlastné správanie,
 pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov,
 pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to
i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
 formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a
riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii a iné,
 viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a
nedovolenými telesnými dotykmi,
 viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom na
spoločensko – mravné normy vzájomného správania,
 zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy –
empatiu, komunikačné schopnosti,
 pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mat vlastné deti a tieto
s láskou vychovávať,
 formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach prevencie
AIDS,
 oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie
jednotlivca,
 poskytnúť
žiakom
prvotné
informácie
starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera),
o
vzniku
a
vývine
ľudského
jedinca,
 poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách v
puberte.
Obsah
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ sa prezentuje vo
vyučovaní viacerých učebných predmetov, avšak kľúčové postavenie má spoločenskovedné
učivo prírodovedy – tematický celok Domov a jeho okolie v 1. ročníku ZŠ, Rodina a spoločnosť v
2. ročníku, Človek a jeho životné prostredie vo 4. ročníku ZŠ a literárna výchova, ETV, SJL.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
2. Zásady zdravého života
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie
človeka
4. Rovnoprávnosť pohlaví
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
Úloha rodiny v spoločnosti.
Príbuzenské vzťahy.
Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa.
Úcta k rodičom.
Termín: priebežne
Zodpovední: vyučujúci 1.stupňa
2. Zásady zdravého života
Zásady zdravého života- hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia.
Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber a zodpovedne konať.
Význam sociálnych zručností- presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť mienku iných v
diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie, sebaovládanie a iné.
Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka.
Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, nácvik bezpečného správania v rizikových
situáciách.
Termín: priebežne
Zodpovední: vyučujúci 1. stupňa
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka
Fajčenie, alkohol a ďalšie drogy (napr. heroín) ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu,
srdce a cievy, pečeň, žalúdok.
Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin
rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve.
Budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu.
Správanie človeka pod vplyvom alkoholu a iných drog - strata zábran, uvoľnené správanie.
Riziko prenosu AIDS.
Nácvik asertívneho správania – odmietnutie alkoholického nápoja a iných drog.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci vyučujúci 1. stupňa
4. Rovnoprávnosť pohlaví
Rovnocennosť muža a ženy a ich špecifickosť.
Vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota vzájomne si
pomáhať, gavalierstvo, odvaha.
Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Kamarátstvo a priateľstvo.
Termín: priebežne
Zodpovední: vyučujúci 3. – 4. ročníka
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
Telo všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov a húb) sa skladá z buniek.
Mikroskopovanie buniek.
Tvorba mužských pohlavných buniek – spermií v semenníkoch.
Tvorba ženských pohlavných buniek – vajíčok vo vaječníkoch.
Oplodnenie – splynutie vajíčka a spermie, vznik oplodneného vajíčka.
Rast a vývoj oplodneného vajíčka.
Výživa plodu krvou matky cez steny maternice.
Vzťah dieťaťa a matky počas vnútromaternicového vývinu.
Tehotenstvo, dĺžka tehotenstva, pôrod.
Životospráva ženy počas tehotenstva- zdravá výživa, pohyb na čerstvom vzduchu, škodlivosť
fajčenia a alkoholu, psychická pohoda.
Starostlivosť o narodené dieťa - kŕmenie, prebaľovanie, umývanie, pravidelná návšteva
poradne.
Význam materinskej lásky.
Vývojové štádiá: dojča, batoľa, dieťa predškolského veku, dieťa školského veku, mladistvý/á,
dospelý/á.
Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene.
Termín: podľa TVVP
Zodpovední: vyučujúci 4. ročníka (PDA)
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty
Dôležité zmeny v organizme dieťaťa v období puberty- vonkajšie pohlavné znaky, tvorba spermií
a vajíčok, prvá menštruácia.
Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu oblasť duševného života dospievajúcich, snaha
o preberanie zodpovednosti za svoj život, častá mrzutosť a popudlivosť, nezhody s rodičmi.
Ľahké skamarátenie sa s inými.
Vyvarovať sa napodobňovaniu nevhodného správania sa iných, asertivita.
Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.
Plán práce koordinátora VMR v šk. roku: 2013/2014
September
Prechádzka mestom – 1.–4. ročník – maľba alebo kresba svojej rodiny na vychádzke, na
obľúbenom mieste, výstavka prác v triedach (VYV), rozprávanie o zážitku z prázdnin
Príbeh, ktorý ma zaujal – 3.–4. ročník – prerozprávanie, napísanie príbehu, ktorý zažil niekto
z rodiny a súvisí s našim mestom (SJL)
Október
Mesiac úcty k starším- zber dobrých skutkov
770 metrov ku zdraviu- beh celých triednych kolektívov v rámci týždňa Zdravej výživy, (TSV)
November
Deň bez fajčenia a škodlivín
- tematická nástenka (+ verejná požiadavka detí, aby ich rodičia, súrodenci,.. dodržali tento deň,
pozitívny príklad v prekonávaní závislostí)
- beseda s lekárom/kou, tr. uč. – na THF
Poskytnúť základné poznatky o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie človeka
– nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok. Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období
dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve (budúca matka
fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu).
December
Vianočná besiedka- program detí, posolstvo Vianoc – zvyky a tradície
Pošta Ježiškovi – želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne zhotovenej pohľadnici,
VYV, krúžok
Január
Novoročné priania– symbolické vypustenie prianí, želaní SJL
Február
Týždeň priateľstva– aktivity počas celého týždňa zamerané na utužovanie kolektívov,
priateľstiev, vzájomnej pomoci
- Valentínsky pozdrav pre priateľa/ku (VYV)
- Na tebe sa mi páči – hry (ETV, THF)
- viazanie náramkov priateľstva, obdarovanie, VYV, krúžok
- strom priateľstva , nadrozmerný plagát- farebné dlane (VYV, krúžok)
Marec
Mesiac knihy– návšteva knižnice, čítanie knižiek, článkov, hrové aktivity v triedach, knižnici
Hravá poézia náhody - vytvorenie básne s ústrednou témou Žena
Apríl
Svetový deň zdravia
V zdravom tele, zdravý duch– cvičenie v prírode, TV
Premeny v dospievaní– beseda s lekárom/kou (s psychologičkou)
Veľkonočné tradície teraz a v minulosti - pripomenúť deťom zvyky a tradície našich babičiek
Máj
Svetový deň rodiny
Deň matiek a otcov = matka nositeľka života, vzťah matky a dieťaťa, deň rodičov
-
kultúrny program pre rodičov (tance, piesne, básne),
-
vyznania pre rodičov (vytvoria na krúžku, na hodinách VYV)
Jún
Deň detí – školská akcia
Všetky deti sveta majú sviatok? Áno, ale nie všetky ho naozaj prežívajú (dokumenty, rozhovory
o trpiacich, chorých, opustených, hladných, týraných....deťoch).
PLÁN PRÁCE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
2. STUPEŇ ZŠ
Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože
sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické,
psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych
vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote.
Ciele
Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove
celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať
mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia,
a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia.
Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvoria tieto tematické celky:
1. Priateľstvo
2. Kultivované dospievanie
3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
4. Zodpovedný prístup k sexualite
5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
6. Zásady bezpečného správania
MESIAC:
SEPTEMBER
ČINNOSŤ:
POZNÁMKA:
Holokaust – prístup
ľudí k sviatku - dialóg
5. 6.ročník
Beseda
v triednom
kolektíve na tému priateľstvo
všetky ročníky
Zásady bezpečného
správania v škole, v kolektíve,
v areáli
školy,
na
športoviskách
OKTÓBER
Práca
so
žiakmi
s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
všetky ročníky
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok - spolupráca
NOVEMBER
Sviatok zosnulých –
spoločnosť
a vzťahy
–
písomné,
výtvarné
stvárnenie
všetky ročníky
8 – 9. roč.
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok – spolupráca
Výtvarné
práce
na
tému
DECEMBER
Priateľstvo
Vianočná akadémia –
spolupráca a priateľstvo
Vzťahy
medzi
pohlaviami, rodová rovnosť
Rodina pred a po
sviatkoch
–
beseda
v triednom kolektíve
všetky ročníky
JANUÁR
Bezpečné správanie
počas novoročných osláv
Zodpovedný prístup
k partnerstvu – dialóg medzi
rovesníkmi
všetky ročníky
7. – 9. roč.
Ochrana
pred
zneužitím
–
anonymné
príspevky
do
schránky
dôvery
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok – spolupráca
všetky ročníky
Maska
–
človek
a maskovanie – výtvarné
a slohové stvárnenie
1. st.
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok – spolupráca
Sexualita
medzi
rovesníkmi - dotazník
Anatómia a fyziológia
rozmnožovacích ústrojov –
projekt, prezentácia
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok – spolupráca
Príspevky
školského
časopisu
priateľstvo, rodina
do
–
7. 8. ročník
Všetci učitelia i žiaci
MÁJ
CPPaP pedagogikopsychologické poradenstvo
Pezinok – spolupráca
7. – 9. roč.
Bezpečné správanie
na kúpaliskách, poučenie
JÚN
Sexualita
medzi
rovesníkmi, ochrana zdravia,
prezentácia
Bezpečné správanie
na kúpaliskách
Bezpečné
počas prázdnin
Vzťahy
pohlaviami
správanie
medzi
všetky ročníky
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA
ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
2013/2014
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Jozef Jakuš
Úvod
Pojem environmentálnej výchovy je odvodený od anglického slova environment – okolie,
prostredie. Chápanie pojmu je však v teórii výchovy širšie, ide tu o súčasť výchovy človeka ako elementu
prostredia. Z toho vyplývajú vzťahy:

človeka k sebe samému ako prírodnej jednotke somatickej, intelektuálnej a emocionálnej,

človeka k prírode ako podmienke jeho života,

človeka k umelo vytvorenému prostrediu, ktoré je tiež podmienkou jeho existencie,

človeka k ostatným ľuďom (Kajan, 1998).
Environmentálna výchova teda predstavuje súlad myslenia, cítenia a zodpovedného správania sa
k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Môžeme ju chápať ako systematický proces formovania jednotlivca
od útleho veku až do dospelosti, rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru voči iným ako
základ skupinovej kooperácie a aktívnej zodpovednosti (Naništová, 1994).
Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a
citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho formách, ktorý bude
schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje
konanie a prijímať dobrovoľnú skromnosť ako spôsob života únosne zaťažujúc životné prostredie
(Vincíková, 1998).
Hlavným cieľom environmentálnej výchovy je naučiť myslieť. Upustiť od memorovania a viesť
študentov k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a jeho prostredím. Systémové chápanie
analýzy a syntézy poznatkov umožní ich tvorivé aplikovanie pri štúdiu a riešení rozporov medzi
činnosťou človeka a zabezpečením jej trvalo udržateľného rozvoja (Ružička, 1996).
Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť neustále sa rozvíjajúci človek: človek
múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý, tolerantný,
zodpovedný, s úctou ku všetkému živému, súčasnému i budúcemu (Hilbert, 1996).
Najzávažnejším problémom súčasnosti je globálna ekologická kríza, ktorá už zasiahla všetky
úrovne spoločnosti a jej vzťah k životnému prostrediu. Prišiel čas uvažovať nad tým, a to čo najskôr, ako
pripraviť žiakov pre život v spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou bude obnoviť narušenú rovnováhu a
vytvoriť optimálne prostredie na rozvoj nielen ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov a
spoločenstiev. Naše životné prostredie je sústavne znečisťované a ničené čoraz viac, spoločnosť často
kladie vinu na plecia učiteľom, lebo málo vychovávajú žiakov k úcte a k starostlivosti o prostredie, v
ktorom žijú, lebo nevedú žiakov k sebaúcte, k sebakritike, k občianskej zodpovednosti. Tí, čo kritizujú
len školu, zabúdajú, že základ výchovy získava dieťa v rodine, ktorú škola nemôže nahradiť, ale môže v
pozitívnom smere dopĺňať.
Environmentálna výchova nie je len oznamovanie faktov o znečistení životného prostredia.
Oveľa dôležitejšie je porozumenie vzťahov medzi informáciami, ako aj schopnosť analyzovať,
syntetizovať a generalizovať tieto informácie. Je nutné zdôrazniť potrebu odstrániť príčinu
environmentálnych problémov, nie dôsledky.
Environmentálna výchova nie je nejaký druh „čistej‟ výchovy, je to skôr cesta životom. Preto je
dôležité, aby učitelia boli vnútorne presvedčení o tom, čo hovoria a aby existoval súlad medzi tým čo
hovoria a tým ako žijú. To je oveľa dôležitejšie než ďalšie druhy výchovy.
Deti musia byť vedené k pravým hodnotám, ako napríklad rešpektovanie prírody, zodpovednosť
a skromnosť. Musia porozumieť, že nie je možne využívať prírodu a Zem, od ktorej sme závislí. Nie je
možné riešiť všetky environmentálne problémy pomocou technických riešení. Na prvom mieste je
potrebné zmeniť vzťah ľudí k prírode a k životnému prostrediu. Etická výchova, prezentovanie zdravého
a pozitívneho životného štýlu môžu byť tomu nápomocné.
Environmentálna výchova by mala byť zaujímavá, mala by dbať nielen na rozvoj stránky
poznávacej, ale v rovnakej miere aj na rozvíjanie a utváranie vhodných postojov, hodnôt a samozrejme
aj na aktívnu prácu deti. V každom prípade by mala byť záležitosťou nielen rozumu, ale aj srdca. Príliš
racionálna a technická orientácia detí znižuje ich environmentálne uvedomenie.
Environmentálna výchova by mala byť založená na pozitívnom základe, mala by dávať nádej a
ukazovať cesty k riešeniu. Poukazovať len na ekologické katastrofy je pre deti frustrujúce a nebezpečné.
V environmentálna výchove a vzdelávaní sa bude klásť dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, na
zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie
povedomia v oblasti separácie odpadu, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia.
Ciele
1) učiť žiakov o životnom prostredí,
2) vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia,
3) vychovávať žiakov pre životné prostredie,
4) vyučovacie hodiny odučiť aj priamo v prírode,
5) dodržiavať preberanie učiva s environmentálnym zameraním v jednotlivých predmetoch,
6) minimalizovaním odpadov prispievať k ochrane životného prostredia,
7) do environmentálnych aktivít zapojiť čo najviac žiakov a vyučujúcich.
Úlohou koordinátora je vypracovanie ročného programu environmentálnej výchovy, v ktorom sú
rozpracované mimoškolské a mimovyučovacie aktivity zamerané na environmentálne vzdelávanie,
výchovu a osvetu (triedenie odpadov, šetrenie energie, starostlivosť o zeleň a úpravu prostredia, a
podobne).
PLÁN PRÁCE
Mesiac
September
Úloha, program
Zverejnenie kritérií súťaže Najlepšia trieda, Envirotrieda
(celoškolská, od októbra do mája, získavanie bodov za slušnosť, disciplínu v triede,
zodpovednosť, svedomitosť a aktivitu na vyučovaní, pomoc pri akciách školy,
poriadok v triede a v šatni, dobrý skutok, najoriginálnejší nápad triedy, najkrajšiu
triedu, správanie triedy na verejnosti)
Zber papiera
(v každej triede umiestená nádoba na zber papiera, týždenníci zo všetkých tried
každý piatok vysypú papier do mechov)
Zber plastov
(na 1. poschodí sú umiestnené nádoby na zber plastov, plasty sa budú odvážať podľa
plánu obce)
Zber batérií
(vo vestibule budovy je umiestnená malá nádoba na batérií)
Starostlivosť o kvety v škole
Účelové cvičenie
Október
Svetový deň bez násilia /2.10/
(rozhlasová relácia)
Svetový deň duševného zdravia /10.10/
(rozhlasová relácia)
Protichrípkové opatrenia, civilizačné ochorenia
(rozhlasová relácia)
November
Starostlivosť o vtáčiky v zimnom období
(každý prinesie z domu nejaké jedlo a nakŕmime ním obyvateľov nášho školského
dvora)
Pomôž zvieratám prežiť zimu
(zhotovenie kŕmitka)
Európsky týždeň boja proti drogám /tretí týždeň/
(rozhlasová relácia)
December
Svetový deň AIDS /1.12./
(rozhlasová relácia)
Predaj vianočných pohľadníc UNICEF – zapojenie sa do projektu Škola priateľská
deťom
Medzinárodný deň hôr /11.12./
(rozhlasová relácia)
Ukážky darčekov, výrobkov nezaťažujúcich životné prostredie v rámci Vianočnej
akadémii
Január
Pomoc a ochrana živočíchov
(beseda)
Zásady správnej výživy
(rozhlasová relácia)
Február
Svetový deň proti rakovine /4.2./
(rozhlasová relácia)
Separovanie odpadu v domácnosti
(rozhlasová relácia, ako žiaci separujú odpad v domácnosti)
Význam triedenia odpadu z ekologickej a ekonomickej stránky
(rozhlasová relácia)
Marec
Jarné čistenie školského dvora
Svetový deň vody /22.3./
(rozhlasová relácia, čistenie potoka)
Svetový deň meteorológov /23.3./
(rozhlasová relácia)
Svetový deň bez fajčenia /31.3/
(rozhlasová relácia)
Apríl
Začiatok zberu papiera v rámci jednotlivých ročníkov
Deň narcisov
(rozhlasová relácia, finančná zbierka)
Exkurzia ASA Trnava
Deň zdravia /7.4./
(rozhlasová relácia)
Deň Zeme /22.4./
(rozhlasová relácia)
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /28.4/
(rozhlasová relácia)
Vyhodnotenie zberu papiera v rámci jednotlivých ročníkov
Máj
Envirodeň
Envirotrieda
(vyhlásenie výsledkov, aktivity)
Modrý gombík - zbierka UNICEF Slovensko, pokračovanie v projekte Škola priateľská
deťom
Svetový deň nefajčenia /31.5./
(rozhlasová relácia)
Jún
Účelové cvičenie
Svetový deň darcov krvi /14.6./
(rozhlasová relácia)
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s drogami /26.6/
(rozhlasová relácia)
Poznámka:
Starostlivosť o kvety v škole, zber papiera, plastov a batérií sa rieši priebežne.
V tomto školskom roku chceme priebežne zaviesť zber gaštanov a šípok.
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA
ŠKOLSKÉHO ČASOPISU
2013/2014
Koordinátori
Mgr. Andrea Slaninková
Mgr. Miroslava Kováčová
Školský časopis má u nás v Častej dlhoročnú tradíciu.
Každý rok ho vedieme ako štvrťročník, počas školského roka vyjdú štyri čísla, v ktorých sú
zhrnuté písomné i obrazové informácie za predchádzajúci štvrťrok.
Za celý časopis, jeho textovú i obrazovú časť zodpovedajú žiaci, členovia žurnalistického krúžku,
resp. náhodní žiacki prispievatelia.
Tlačovú, technickú podobu a redaktorské začlenenie kontrolujú pani učiteľky:
- Mgr. Andrea Slaninková – zodpovedá za redakčnú časť,
- Mgr. Miroslava Kováčová – zodpovedá za vytlačenú podobu časopisu.
1. štvrťrok:
začiatok školského roka 2013/2014
prázdninové zážitky
literárne príspevky
rozhovory s novými vyučujúcimi
2. štvrťrok:
literárne príspevky
akcie: november DUŠIČKY, december Vianočná pohľadnica UNICEF
olympiády a súťaže
príprava na Hviezdoslavov Kubín
karnevaly
vyhodnotenie I. polroka v školskom roku 2013/2014
3. štvrťrok:
Hviezdoslavov Kubín
Deň narcisov
bláznivý apríl
Európa v škole
literárne príspevky
4. štvrťrok:
láska v škole, medziľudské vzťahy
literárne príspevky
to najlepšie zo školských lavíc
vyhodnotenie II. polroka v školskom roku 2013/2014
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA PRE OBECNÝ ČASOPIS
Školský rok 2013/2014
Koordinátor pre obecný časopis
Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre články v časopise Informačník
ZŠ s MŠ Častá spadá do zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Častá. Väčšina žiakov našej školy je obyvateľmi
obce Častá, ZŠ navštevujú taktiež žiaci zo spádových obcí Doľany a Píla.
Publikovanie článkov o aktuálnom dianí na našej škole vnímame ako formu komunikácie so širšou
verejnosťou, rodičmi a priateľmi školy. Vďaka priestoru v lokálnom médiu získavame možnosť ako
informovať o aktuálnom dianí v škole, o našich zámeroch a plánoch. Približujeme verejnosti zameranie
i úspechy nášho výchovno-vzdelávacieho procesu.
Potenciál lokálneho média spočíva v tom, že oslovuje špecifickú cieľovú skupinu, ktorou sú rodičia
žiakov školy.
Z tohto dôvodu sa ponúka ako priestor pre publikovanie osvetovo-preventívnych článkov,
tak i pre upevňovanie spolupráce pri zveľaďovaní školy podpore vyučovacieho procesu formou
sponzorskej
pomoci.
Plán práce koordinátora pre články v časopise Informačník
Vzhľadom na to, že časopis vychádza so štvrťročnou periodicitou, budeme pripravovať aktuálne
informácie o dianí v ZŠ s MŠ, informovať o uskutočnených akciách a približovať plánované zámery.
Periodicita vychádzania časopisu:
 september / október
 december / január
 marec / apríl
 jún / júl
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA ROZHLASOVÝCH RELÁCIÍ
(školské relácie)
2013/2014
koordinátor
Mgr. Miroslava Kováčová
Školský rozhlas nemusí slúžiť iba na vyhlasovanie poplachu či oznamovanie dôležitých
prevádzkových informácií. Na ZŠ s MŠ v Častej sme sa rozhodli, že ho budeme používať ako médium pre
komunikáciu o mnohých témach. Prostredníctvom školského rozhlasu sa žiaci dozvedia o aktuálnom
dianí v škole, získajú bližšie informácie o ponúkaných aktivitách a v neposlednom rade si vypočujú
i relácie, ktorých účelom je v priebehu školského dňa uvoľniť a zabaviť.
Relácie v školskom rozhlase poskytujú priestor jednotlivým pedagógom a tiež externistom
spolupracujúcim so školou, v ktorom môžu predstaviť svoje záujmové aktivity, motivovať žiakov
k spolupráci, oznamovať súťaže, netradične priblížiť témy, ktoré spadajú do oblasti ich predmetu, či
oblasti, ktorej sú koordinátorom. Zvyčajne zvolená forma interview prepožičiava reláciám atraktívnejší
a pútavejší formát.
PLÁN PRÁCE
Mesiac
Úloha, program
September
Novinky v ZŠ s MŠ Častá
(rozhlasová relácia)
Október
Svetový deň bez násilia /2.10/
(rozhlasová relácia)
Svetový deň duševného zdravia /10.10/
(rozhlasová relácia)
Protichrípkové opatrenia, civilizačné ochorenia
(rozhlasová relácia)
November
Európsky týždeň boja proti drogám /tretí týždeň/
(rozhlasová relácia)
Svetový deň AIDS /1.12./
(rozhlasová relácia)
December
Medzinárodný deň hôr /11.12./
(rozhlasová relácia)
Január
Zásady správnej výživy
(rozhlasová relácia)
Február
Svetový deň proti rakovine /4.2./
(rozhlasová relácia)
Separovanie odpadu v domácnosti
(rozhlasová relácia, ako žiaci separujú odpad v domácnosti)
Význam triedenia odpadu z ekologickej a ekonomickej stránky
(rozhlasová relácia)
Marec
Svetový deň vody /22.3./
(rozhlasová relácia, čistenie potoka)
Svetový deň meteorológov /23.3./
(rozhlasová relácia)
Svetový deň bez fajčenia /31.3/
(rozhlasová relácia)
Apríl
Deň narcisov
(rozhlasová relácia, finančná zbierka)
Deň zdravia /7.4./
(rozhlasová relácia)
Deň Zeme /22.4./
(rozhlasová relácia)
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /28.4/
(rozhlasová relácia)
Máj
Začiatok zberu papiera v rámci jednotlivých ročníkov
Vyhodnotenie zberu papiera v rámci jednotlivých ročníkov
Svetový deň nefajčenia /31.5./
(rozhlasová relácia)
Jún
Svetový deň darcov krvi /14.6./
(rozhlasová relácia)
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s drogami /26.6/
(rozhlasová relácia)
Poznámka:
Okrem plánovaných tém sú v priebehu celého školského roka pravidelne vysielané relácie,
ktorými sa bude reagovať na aktuálne témy a požiadavky prevádzky ZŠ s MŠ.
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
Školský rok 2013/2014
koordinátori:
Mgr. Adriana Cíferská
Mgr. Miroslava Kováčová
PLÁN PRÁCE ŽIACKEHO PARLAMENTU
Školský rok 2013/2014









September
Slávnostné otvorenie činnosti Žiackeho parlamentu
Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa parlamentu
Plán práce na školský rok 2013/2014
Vytvorenie štatútu žiackeho parlamentu
Školský poriadok / Práva dieťaťa
Práva dieťaťa – aktualizácia násteniek v triedach
Práva a povinnosti členov ŽPD, vyplývajúce z Vnútorného poriadku školy
Pomoc na všetkých besedách a akciách školy
Vyhotovenie nástenky žiackeho parlamentu





November
Skrinka dôvery
Štvrťročné hodnotenie a klasifikácia
Kontrola čistoty a úpravy tried
Príprava finančnej zbierky Unicef
Pomoc na všetkých besedách a akciách školy - vianočná olympiáda





Január
Karneval
Skrinka dôvery
Polročné hodnotenie a klasifikácia
Kontrola čistoty a estetickej úpravy tried
Práva detí – beseda s koordinátorom UNICEF




Marec
Práva detí – Vlak práv detí
Skrinka dôvery
Príprava Dňa učiteľov
Kontrola čistoty a estetickej úpravy tried








Máj
Týždeň modrého gombíka
Ochutnávka receptov zdravej výživy
Deň matiek
Detský Juniáles – návrhy, príprava
Príprava Slávnostnej akadémie – ukončenie školského roka
Vyhodnotenie aktivít žiackeho parlamentu
Vyhodnotenie súťaže o naj... triedu
Výlet členov Žiackeho parlamentu
Žiacky parlament zasadá i mimo stanoveného plánu, podľa potreby k aktuálnym problémom
žiakov a školy.
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA SPOLUPRÁCE ZŠ s MŠ
Školský rok 2013/2014
koordinátori:
Bc. Janette Uvačková
Mgr. Katarína Branišová
Plán spolupráce ZŠ s MŠ ČASTÁ:
Cieľom spolupráce MŠ a ZŠ je prepojenie a plynulá nadväznosť predškolského a základného
vzdelania, prevencia proti ši kane, upevňovanie medziľudských vzťahov, snaha uľahčiť deťom ich ďalšiu
životnú i vzdelávaciu cestu, vychovanie človeka schopného orientovať sa na skutočné hodnoty
v konzumnej spoločnosti, ktorá stále masívnejšie útočí.
Hlavným cieľom spolupráce MŠ a ZŠ Častá
rozvíjať u detí komunikáciu, viesť ich k pocitu zodpovednosti, podporovať schopnosť spolupráce
zaistiť nestresujúci prechod medzi materskou a základnou školou pre deti i ich rodičov
prehlbovať vzájomné vzťahy rodiny a školy
Projekt spolupráce by mal pomôcť pripraviť budúcich prváčikov na vstup do ZŠ a uľahčiť im
adaptačný a socializačný proces v nových špecifických koreláciách. Deti prídu do nového prostredia, sú
tam iní ľudia, iná hierarchia, iné pravidlá, všetko je nové, a tým je to i špecifické. Pri spolupráci s inými
subjektmi (v inej škole) by boli okolnosti odlišné.
Zodpovedné učiteľky:
ZŠ - učiteľky ZŠ: Mgr. Katarína Branišová,
Mgr. Mária Minarovičová



MŠ - učiteľky MŠ: Bc. Janette Uvačková
Darina Doktoríková
1.Vystúpenie detí z MŠ na začiatku šk.r. 2013/2014 v amfiteátri.
T: September 2013
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
2. Vyhodnotenie úrovne prípravy detí MŠ na vstup do ZŠ, ich výchovnovzdelávacie výsledky v ZŠ.
T: priebežne cez porady
Z: Riaditeľka a učiteľky MŠ a ZŠ
3. Deň otvorených dverí - prehliadka areálu ZŠ deťmi z MŠ.
T: Október 2013
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
4. Účasť detí MŠ na vyučovacej hodine v 1. ročníku ZŠ.
T: Január 2014
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
5.Účasť učiteliek 1. ročníka ZŠ na rodičovskom združení v MŠ.
T: Január 2014
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
6.Vzájomná spolupráca učiteliek MŠ a ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka. Odovzdanie
informácií o problémových deťoch.
T: Február 2014
Z: Učiteľky MŠ, ZŠ a ŠP
7.Beseda o rozprávkach v školskej knižnici – účasť detí ZŠ a MŠ v knižnici.
T: Marec 2014
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ, p. knihovníčka
8.Účasť detí a učiteliek ZŠ na zamestnaní v MŠ, zisťovanie úrovne pripravenosti
detí na vstup do ZŠ.
T: Máj 2014
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
9.Športové aktivity detí MŠ na dopravnom ihrisku a športovom areáli školy
T: Jún 2014
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ
11.Vyhodnotenie spolupráce MŠ a ZŠ a odporúčania na ďalšie obdobie.
T: Jún 2014
Z: Riaditeľka a učiteľky MŠ a ZŠ
Základná škola s materskou školou Častá
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA ZDRAVEJ ŠKOLY
Školský rok 2013/2014
koordinátori:
Mgr. ZLATKA BLAHUTOVÁ
Zdravá škola
V základnej škole v Častej sa už roky zaoberáme problematikou zdravia a zdravým
spôsobom života. Celé vyučovanie aj mimovyučovací čas organizujeme tak, aby čo možno najmenej
zasahoval do fyzického či psychického stavu našich žiakov. Počas vyučovacích hodín máme
zaradené oddychové, telovýchovné chvíľky. Počas prestávok sa naši žiaci pohybujú na čerstvom
vzduchu vždy, keď to počasie dovoľuje. Hodiny telesnej a športovej výchovy sa organizujú
v priestoroch školského dvora aj v telocvični. Žiakov vedieme k správnemu dýchaniu, vo
vyučovacom procese využívame rôzne uvoľňovacíe techníky . Ani na našich pedagógov sme
nezabudli. Aj tí majú v prípade záujmu možnosť masáží či športového vyžitia v priestoroch školy.
V školskej jedálni sa u nás varí podľa prísnych hygienických a zdravotných predpisov. V jedálnom
lístku je často zaradené ovcie a nechýbajú ani zeleninové šaláty. Našim žiakom ponúkame čerstvé
mlieko aj ovocné šťavy. Stravujú sa striedmo a pravidelne. Na obed máme vyhradenú
tridsaťminútovú obedovú prestávku.
Snažíme sa žiakov nepreťažovať a dopriať im dostatok osobného priestoru.
V rámci plánovaných akcií – plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety
ai. sa sústredíme na dostatok zdravého pohybu našich žiakov.
Naše krúžky rovnako podporujú zdravšie podmienky pre deti. V rámci vyučovacieho procesu
sa osobitne venujeme deťom s poruchami stavovania či obezitou. Počas vyučovania využívame
priestory v areáli školy najmä na hodinách prírodovedy, vlastivedy , výtvarnej výchovy, telesnej
výchovy a týmto spôsobom predlžujeme pobyt žiakov na čerstvom vzduchu.
MESIAC:
SEPTEMBER
ČINNOSŤ:
Sociálna
v triede
POZNÁMKA:
klíma
dotazníková forma
zod: triedni vyučujúci
všetky ročníky
OKTÓBER
zod: triedni vyučujúci
Zásady
bezpečného
správania
v škole,
v kolektíve,
Svetový deň mlieka
v areáli
školy,
na
zod: vyučujúce pre
športoviskách
I.stupeň
Prezretie DVD –
Cesta mlieka
zod: všetci vyučujúci
Práca so žiakmi
s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
zod: všetci vyučujúci
Účelové cvičenie,
didaktické hry
Mesiac úcty k
Urobme
radosť
starším
starým rodičom
zod: Mgr. Blahutová
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
Beseda
–
Olympionici u nás
zod: Mgr. Baumerthová
Beseda
zod: Mgr. Sallai
zod: Mgr. Sallai
NOVEMBER
Silový trojboj pre
žiakov 8. a 9. ročníka
Rozhlasová relácia
- Týždeň proti drogám
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
zod: Mgr. Baumerthová
–
Výtvarné práce na
tému
Priateľstvo
zod: Mgr. Kováčová
zod: Mgr. Čapáková +
vyučujúce pre I. stupeň
DECEMBER
Spolupráca
s UNICEF
–
predaj
vianočných pohľadníc
Vzťahy
pohlaviami,
rovnosť
JANUÁR
medzi
rodová
zod: triedni učitelia
Rodina pred a po
sviatkoch
–
beseda
v triednom
kolektíve,
Vianočné besiedky
zod: Mgr. Fedáková +
Pobyt
Blahutová
v zasneženej
krajine/lyžiarsky výcvik
Ochrana
pred
zneužitím – anonymné
príspevky do schránky
dôvery
FEBRUÁR
zod: Mgr. Slaninková
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
zod: triedni učitelia
zod: Mgr. Baumerthová
–
zod:
Tanec
a výhody
I.stupeň
pohybu - karnevaly
MAREC
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
vyučujúce
pre
zod: Mgr. Baumerthová
–
Sexualita
medzi
rovesníkmi – dotazník pre
žiakov 7. a 8. ročníka
Anatómia
a
fyziológia rozmnožovacích
ústrojov
–
projekt,
prezentácia
zod: Mgr. Kováčová
APRÍL
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
zod: Mgr. Baumerthová
–
Dopravný deň
zod: Mgr. Walterová
Návšteva
dopravného ihriska
Deň Zeme
Aktivity v prírode
realizované celou školou
MÁJ
Pedagogikopsychologické
poradenstvo Pezinok
spolupráca
Škola v prírode
zod: Mgr. Kováčová
zod: Mgr. Baumerthová
–
zod: Mgr. Blahutová +
Mgr. Fedáková
zod: Mgr. Kováčová
JÚN
Sexualita
medzi
rovesníkmi,
ochrana
zdravia, prezentácia
Príprava
netradičných pomazánok
Na bicykli bezpečne
- súťaž
Envirodeň
zod: Mgr. Blahutová
zod: Mgr. Walterová
zod: Mgr. Fedáková
Plavecký výcvik
Mladý
hasič
príprava na súťaž
–
zod: Mgr. Pudmarčík
PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
SEPTEMBER 2013 – téma Pani jeseň
Mesiac
Činnosť
Náplň
IX.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: organizácia v ŠKD,
oboznámenie z bezpečnosťou, slušné správanie v ŠKD,
na školskom dvore, na vychádzke a v jedálni,
rozprávanie o príchodu jesene, znaky a činnosti, tajničky
na jesennú tému
prírodovedno-environmentálna činnosť: pozorovanie
prírody
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: jeseň na
papieri (vytváranie koláži, odtláčanie listov,...), výroba
jesennej výzdoby, modelovanie so slaného cesta
hudobná činnosť: počúvanie najobľúbenejšej piesne
detí
literárna činnosť: jesenné básne
pracovno-technická činnosť: beseda o vytváraní si
pozitívneho vzťahu k práci, úprava priestorov ŠKD a
starostlivosť o kvety
Individuálne zamestnanie
spoločenské hry, hry na koberci, kolové hry a kartové
hry, zábavné hry
Rekreačná činnosť
hry na školskom dvore, hry na preliezačkách,lezenie na
horolezeckú stenu, vychádzka, súťaž v preskakovaní na
švihadle, , tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
OKTÓBER 2013 – téma Úcta ku starším
Mesiac
Činnosť
Náplň
X.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: tématický rozhovor o
starých rodičoch, pomoc a starostlivosť,
prírodovedno-environmentálna činnosť: kvíz o ochrane
prírody, ochrana prírody: triedenie odpadu, kde patrí
odpad a kde nie, kvíz o ochrane prírody,
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
darčeku pre starých rodičov, koláž z odpadového
materiálu, modelovanie s hmoty, vymaľovanie,
vystrihovanie a kreslenie jesenných stromov, listov,
výroba hellovínskej výzdoby
hudobná činnosť: rôzne hudobné štýly súčasnosť a
minulosť
literárna činnosť: rozprávka pre babku a dedka
pracovno-technická činnosť: vytváranie mesta so
stavebníc (celo mesačná činnosť)
Individuálne zamestnanie
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so stavebnicami,
hry na koberci, zábavné hry, hry podľa vlastného výberu
detí,
Rekreačná činnosť
pravidlá futbalu a hokojbalu, loptové hry, vychádzka,
súťaž v strieľaní na bránu, lezenie na horolezeckú stenu,
tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a
hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – dopravné značky a svetelná
signalizácia
NOVEMBER 2013 – téma Čarodejnice a strašidlá
Mesiac
Činnosť
Náplň
XI.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: voľné rozprávanie o
hellovíne, strašidlách a čarodejniciach, pomôcť deťom
pochopiť rozdiel medzi skutočnosťou a výmyslom
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzky,
hľadanie a zber šišiek, rozpoznávanie ihličnatých
stromov, kvíz o stromoch
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
masiek, výroba svietnikov, využitie šišiek na výtvarnú
prácu
hudobná činnosť: hudobné nástroje
literárna činnosť: čarodejnícke rozprávky
pracovno-technická činnosť:
Individuálne zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
Rekreačná činnosť
pravidlá vybíjanej a vybíjanej v kruhu,lezenie na
horolezeckú stenu, hry v telocvični, súťaž v zábavných
súťažiach, vychádzka, tvorivé hry, hudobno-pohybové
hry a hry s bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
DECEMBER 2013 – téma Vianočné snívanie
Mesiac
Činnosť
Náplň
XII.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: svetové a slovenské
vianoce, tradície, porovnávanie, kvíz o vianociach
prírodovedno-environmentálna činnosť: pozorovanie
prírody na vychádzke, prečo potrebujme vodu
esteticko-výchovná činnosť:výtvarná činnosť: výroba
maličkostí na predaj – Vianočné trhy, výroba vianočných
prianí, vianočná výzdoba, modelovanie s domácej
plastelíny
hudobná činnosť: spievanie kolied a koledovanie
literárna činnosť: vianočný komiks spoločná práca na
celý mesiac
pracovno-technická činnosť: upratovanie ŠKD – hračky,
papiere, knihy
Individuálne zamestnanie
spoločenské hry, hry v kruhu, oddychové cvičenia,
kartové hry, hry so stavebnicami, hry podľa vlastného
výberu detí
Rekreačná činnosť
atletika – pravidlá a disciplíny, lezenie na horolezeckú
stenu, hry v telocvični, vychádzka, hry na snehu a súťaž
v hádzaní snehovými guľami. súťaž šikovnosti, tvorivé
hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – bezpečnosť na ceste
JANUÁR 2014 – téma Zimné zápolenie
Mesiac
Činnosť
Náplň
I.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: bezpečnosť počas zimy –
úrazy a prvá pomoc, otužovanie, strava, kvíz o prvej
pomoci
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzka a
pozorovanie zimnej prírody, zimný spáči- rozprávanie o
zvieratkách
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: zima na
papieri
hudobná činnosť: opera – čo je to zaujímavosť,
počúvanie a pozeranie vystúpení
literárna činnosť: zimná rozprávka
pracovno-technická činnosť: vytváranie pozitívnych
návykov k práci, starostlivosť o kvety a upratovanie ŠKD
Individuálne zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, stolové a kartové hry, zábavné
hry, hry na koberci, kolové hry, hry podľa vlastného
výberu detí
Rekreačná činnosť
pravidlá basketbalu, hry na snehu, lezenie na
horolezeckú stenu, hry v telocvični, vychádzka, súťaž v
hádzaní na kôš, súťaž v zimných športoch (sánkovanie,
gúľanie sa po snehu, hod snehovou guľou)tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
FEBRUÁR 2014 – téma Karneval a cirkus
Mesiac
Činnosť
Náplň
II.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: Prišiel k nám cirkus –
tematické rozprávanie o karnevale a cirkuse, život v
cirkuse, Cirkusové vystúpenie detí v ŠKD (súťaž o naj...)
prírodovedno-environmentálna činnosť: ochrana
zvierat, ako môžu deti pomôcť týraním zvieratká
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba
masiek, cirkusových potrieb, karnevalová výzdoba,
modelovanie
hudobná činnosť: kvíz o hudobných štýloch
literárna činnosť: cirkusová rozprávka
pracovno-technická činnosť: práca naša každodenná –
správny prístup k pomoci rodičom
Individuálne zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
Rekreačná činnosť
pravidlá gymnastiky, hry v telocvični, lezenie na
horolezeckú stenu, vychádzka, hry na snehu, súťaž v
stavaní postáv zo snehu, zábavné súťaže, tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – výbava cyklistu a bicykla
MAREC 2014 – téma Kniha, knižka, knižočka
Mesiac
Činnosť
Náplň
III.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: tématický rozhovor na
tému čítam, čítaš a čítame, pozitívny vzťah ku knihám a
čítaniu, návšteva v knižnici
prírodovedno-environmentálna činnosť: jarné
prebúdzanie prírody, znaky jari
esteticko-výchovná činnosť:výtvarná činnosť: ilustrácie
do knižky, jarná a veľkonočná výzdoba, maľovanie,
kreslenie a vystrihovanie
hudobná činnosť: jarné piesne
literárna činnosť: tvorba rozprávky, básní a príbehov
pracovno-technická činnosť: výroba obalu knihy,
starostlivosť o kvety a upratovanie ŠKD
Individuálne zamestnanie
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so stavebnicami,
hry na koberci, zábavné hry, hry podľa vlastného výberu
detí
Rekreačná činnosť
pravidlá volejbalu a prehadzovanej, lezenie na
horolezeckú stenu, vychádzka, hry v telocvične, hry na
školskom dvore, súťaž v predhadzovaní a hádzaní lopty,
tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a
hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
APRÍL 2014 – téma Pre našu zem
Mesiac
Činnosť
Náplň
IV.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: tradície na veľkú noc svet a
slovensko, tématický rozhovor o veľkej noci, stravovanie
na jar , očistenie organizmu
prírodovedno-environmentálna činnosť: Naša zem – čo
je zem, ako sa k nej správať, čo je dobré a čo je zlé, deti
pri záchrane zeme, kvíz o zemegule
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná výchova: výroba
veľkonočných pohľadníc, maľovanie zemegule, zvierat a
rastlín, modelovanie so slaného cesta
hudobná činnosť: hudobné nástroje
literárna činnosť: rozprávky o ochrane zeme
pracovno-technická činnosť: výroba zemegule, ako sa
pracuje na jar na poli a v záhrade
Individuálne zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, stolové a kartové hry, zábavné
hry, hry na koberci, kolové hry, hry podľa vlastného
výberu detí
Rekreačná činnosť
posilňovacie cvičenia, vychádzka, loptové hry a hry na
školskom dvore, lezenie na horolezeckú stenu,
preliezačky a skákanie škôlky, zábavné hry- naháňačky,
tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a
hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – dopravné prostriedky
MÁJ 2014 – téma Moja mamička
Mesiac
Činnosť
Náplň
V.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: pre našu mamičku,
tematické rozprávanie o našich mamičkách – úcta,
poďakovanie a pomoc, starostlivosť o rodinu
prírodovedno-environmentálna činnosť: máj v prírode,
jar v plnom prúde, máme radi prírodu
esteticko-výchovná činnosť:výtvarná činnosť: výroba
darčekov ku dňu matiek, portrét mamičky, kvetinové
témy na maľovanie, kreslenie a vystrihovanie, výroba
darčeku pre mamu, modelovanie
hudobná činnosť: súťaž v spievaní piesní
literárna činnosť: jarné básne a básne pre mamu
pracovno-technická činnosť: starostlivosť o kvety a
upratovanie ŠKD
Individuálne zamestnanie
dychové cvičenia, spoločenské hry, hry so stavebnicami,
hry na koberci, zábavné hry, hry podľa vlastného výberu
detí
Rekreačná činnosť
uvoľňovacie cvičenia, vychádzka, zábavné súťaže,
lezenie na horolezeckú stenu, hry na preliezačkách,
loptové hry a zábavné hry- naháňačky, tvorivé hry,
hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
JÚN 2014 – téma Mesiac plný hier
Mesiac
Činnosť
Náplň
V I.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: ako sa správne hrať,
dodržiavanie pravidiel, zvládanie svojich emócii, ako sa
pripraviť na koniec školského roka, zábavné súťaže
každý deň, oslava MDD (zábavné popoludnie)
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzka do
prírody pozorovanie listnatých stromov a liečivé rastliny
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: fúkanie
farieb, odtláčanie kvetov, maľovanie ihriska,
modelovanie s domácej plastelíne, výroba predmetov
na predaj – Remeselný jarmok (tvorivá dieľňa)
hudobná činnosť: moderné piesne a rozpoznávanie nôt
literárna činnosť: prázdninová rozprávka
pracovno-technická činnosť: starostlivosť o kvety a
upratovanie ŠKD
Individuálne zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, kartové a stolové hry, hry na
koberci, zábavné hry a hry podľa vyberú detí
Rekreačná činnosť
vychádzka, zábavné hry, loptové hry, lezenie na
horolezeckú stenu, hry na preliezačkách, zábavné
súťaže, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s
bábkami a hračkami
Príprava na vyučovanie
Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – kreslenie(maľovanie) spoločného
obrázku o dopravnej výchove
Tento dokument je otvorený a je možné ho počas celý rok dopĺňať a obmieňať. Exkurzie a návštevy
zaujímavý hostí sa bude uskutočňovať počas celého školského roka. Podrobnej program činnosti v
ŠKD bude rozpísaný v týždenných plánoch pre jednotlivé oddelenia. Každé oddelenie bude mať
svoju vlastnú činnosť na danú tému.
Vrámci ŠKD budeme uskutočňovať aj prázdninovú činnosť pod názvom Klubáčik. Klubáčik sa
uskutoční 29.10. 2013 (oznam 10.10.2013), 31.1.2013 (oznam 10.1.2014), 23. a 24.2. 2014 (oznam
5.2.2014). Činnosť bude zameraná na oddychovú a rekreačnú činnosť.
Počas školského roka budeme v ŠKD robiť rôzne súťaže a budeme sa zúčastňovať podujatí, ktoré
vyhlási CVČ v Pezinku.
vypracovala Bc. Ľubica Cíferská
ZŠ s MŠ ČASTÁ
PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU
šk.r. 2013/14
HLAVNÉ ÚLOHY:
Oblasť profesionálnej orientácie
1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej
orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.
2. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích
problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a
Doklady. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom
povolaní.
4. Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej
voľbe povolania.
5. Spolupracovať s riaditeľkou školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých
výchovno - vyučovacích problémov.
6. V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérneho poradenstva a plniť
úlohy podľa potrieb školy.
7. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9.
ročníkov k voľbe povolania.
8. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v
určených termínoch.
Spôsoby realizácie.
V školskom roku 2013/14 bude dôležitou úlohou školy v spolupráci s rodičmi a so strednými
školami, gymnáziami a SOU zabezpečiť vhodný výber profesie s prihliadnutím na ich záujmy.
5.3.1.1. Práca so žiakmi
Vo vyučovacom procese bude potrebné vhodne využívať:
- jednotlivé učebné témy pre profesijnú orientáciu
- hodiny pracovného vyučovania využívať pre získanie zručností a technického myslenia
žiakov
- zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach rozmiestnenia, v prípade
neprijatia ponúknuť iné možné voľné miesta
- individuálnou prácou so žiakmi, usmerniť ich profesijné záujmy
5.3.1.2. Koordinácia práce výchovného poradcu a triednych učiteľov
- poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách
- v prípade potreby zabezpečiť psychologické vyšetrenie, zabezpečiť vyšetrenie navrhnutých
žiakov na ZPS a poradiť žiakom pri zaradení sa do života, otázkach nástupu do práce
- zabezpečiť dostatočné množstvo propagačného materiálu, osobitne evidovať problémových
žiakov v jednotlivých ročníkoch (dôraz klásť na roč. 8. a 9.) a venovať im starostlivosť nielen
pri voľbe povolania, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov
- na pedagogických poradách sledovať vyučovacie výsledky jednotlivcov, zisťovať príčiny
slabých vyučovacích výsledkov
5.3.1.3. Spolupráca s rodičmi
- zabezpečiť informovanosť rodičov, pozvať ich na aktív s problematikou výchovného
poradenstva
- o možnostiach štúdia informovať rodičov aj individuálne
- spolupracovať s rodičmi žiakov doporučených na vyšetrenie PPP v Pezinku
5.3.1.4. Spolupráca s CPPPP
- zúčastňovať sa porád
-
udržiavať kontakt so psychológmi a špec. pedagógmi a v prípade potreby
doporučiť dieťa na vyšetrenie
Realizácia hlavných úloh – časový harmonogram
SEPTEMBER
Urobiť zber nového záujmu na SŠ.
V 9.ročníku
urobiť
zameranú na voľbu povolania.
KP, TU
nástenku
KP, TU
Individuálne konzultácie so žiakmi 9.
KP, TU
triedy.
OKTÓBER
Importuje
do
Proforientu
anonymnú databázu pre simuláciu
poradia – z internetu
KP
termín do 17.10.2013
KP
Konzultácie so žiakmi 9.A triedy
o výbere vhodnej SŠ
KP,TU
Na plenárnom zasadnutí rodičov
informovať
o cieľoch
výchovného
poradenstva v šk. roku 2013/14 oboznámiť
rodičov
s pravdepodobným
termínom
stretnutia rodičov 9. triedy, ktoré sa bude
venovať profesionálnym záujmom žiakov.
NOVEMBER
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
KP
Beseda
o prijímacom
konaní,
monitor a jeho vplyv na možnosť prijatia na
SŠ.
KP, TP
Nový zber záujmu o SŠ v 9. ročníku
(doručenie zberu nových informácií do ŠVS export z Proforientu)
KP
termín do 6.11.2013
Importuje
do
Proforientu
anonymnú databázu pre simuláciu
poradia – z internetu
KP
termín od 12.11.2013
KP
Na štvrťročnej hodnotiacej porade
oboznámiť pedagogický zbor o záujme
žiakov o povolanie.
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
KP
KP
Propagovať dni otvorených dverí informovať rodičov o možnostiach návštev
SŠ so žiakmi 9. ročníka.
DECEMBER
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
KP
JANUÁR
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
KP
FEBRUÁR
Rozhovor s rodičmi o podmienkach
prijímania na stredné školy.
KP, TU
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
KP
Podanie prihlášky žiaka riaditeľovi
školy ZŠ na učebné a študijné odbory,
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo talentu.
zákonný zástupca
termín do 20.2.2014
Zaslať
export
informácií
z Proforientu do ŠVS - polročné známky,
tal. školy.
KP
termín do 28.2.2014
Odoslať prihlášky na stredné školy
na učebné a študijné odbory, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu.
KP
termín do 28.2.2014
KP
MAREC
Postupne doplniť a upresniť všetky
prihlášky.
Importuje
do
Proforientu
anonymnú databázu pre simuláciu
poradia – z internetu
KP
termín od 5.3.2014
KP
Individuálna práca so žiakmi 9.
ročníka, spracovanie a doplnenie prihlášok.
KP
Informovať
o aktuálnych
materiáloch zo stredných škôl a SOU.
TU, prísl. vyučujúci
Testovanie deviatakov
12.3.2014
Ta l e n t o v é s k ú š k y
KP
25. marec – 15. apríl
2014
APRÍL
Odoslať prihlášky na 8. ročné gymnázia
KP, riaditeľ školy
Individuálna príprava žiakov 9.
žiaci 9. ročníka, prísl.
ročníka na prijímacie pohovory.
vyučujúci
Podanie prihlášky žiaka riaditeľovi
školy ZŠ na učebné a študijné odbory.
zákonný zástupca
termín do 10.4.2014
Zaslať export informácií – stav
podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do
ŠVS.
KP
termín do 11.4.2014
Importovať
do
Proforientu
anonymnú databázu pre simuláciu
poradia z internetu
KP
Termín od 16.4.2014
riaditeľka školy
termín do 20.4.2014
Zaslať prihlášky žiakov na SŠ.
KP, TU
Zisťovanie záujmu
u žiakov 8. ročníka.
o povolanie
KP
termín od 30.4.2014
Importuje
do
Proforientu
anonymnú databázu pre simuláciu
poradia – z internetu
MÁJ
JÚN
Sledovanie priebehu prijímacieho
konania.
KP
Individuálna práca s neprijatými
žiakmi na SŠ.
KP
Upresňovanie záujmu o povolanie
u žiakov 8. ročníka.
KP
Sledovanie
pohovorov.
KP
druhého
kola
prijímacích
Ukončiť rozmiestnenie žiakov 9. ročníka.
KP
Spracovanie vstupných dokladov žiakov 8.
ročníka pre nasledujúci školský rok.
Vypracovať správu o činnosti k výchove k
voľbe povolania a výsledky rozmiestnenia
žiakov školy.
KP
KP
termín 26.6.2014
Úlohy trvalé, uskutočňovať priebežne:
V priebehu celého šk.r.2013/14 aktívne spolupracovať s OPPP v Pezinku, so ŠVS
Bratislava, s Centrom prevencie, s riaditeľstvom ZŠ, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi, s koordinátorom protidrogovej výchovy,
s koordinátorom VMR, s učiteľmi občianskej a etickej výchovy a s rodičmi žiakov 1. – 9. ročníka,
intenzívnejšie s rodičmi žiakov 5., 8. a 9. ročníka.
Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov, zabezpečovať prenos informácií
pedagógom a žiakom.
Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňovať
všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na
povolanie.
Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať
činnosť triednych učiteľov.
Pomáhať deťom v prevencii problémového vývinu, pri voľbe štúdia a povolania i
v prevencii delikventného vývinu. Poskytovať poradenskú a informačnú pomoc žiakom,
pedagógom ZŠ a zákonným zástupcom žiakov.
Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňovať
individuálny prístup k žiakom, nepodceniť osobný kontakt a rozhovor v procese získavania dôvery
žiaka.
Pri práci so žiakmi uplatňovať koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. Vstupovať do
sveta dieťaťa bez predsudkov, pretože “ nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý
chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého ako som.” /M.Zelina/
Koordinovať prácu triednych učiteľov pri riešení výchovných problémov,
sprostredkovať im odborné informácie z oblasti školskej psychológie, z odborných seminárov ,
pracovných porád – Sprievodca triedneho učiteľa.
Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, je možné ho v priebehu školského
roka aktuálne dopĺňať.
Dôležité web stránky, ktoré môžu pomôcť pri voľbe povolania:
-
http://www.povolania.eu/main/default.aspx
Sprievodca svetom povolaní (SSP):
 poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach formou textových informácií, fotografií a zvukových
záznamov,
 ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie - podľa záujmov, zručností a
ďalších výberových kritérií,
 umožňuje získať informácie a užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť (i opakovane) na trh
práce.
***************
http://www.pozicie.sk/
Katalóg pracovných pozícií vymenováva najrozšírenejšie profesie na slovenskom trhu práce.
Podrobné popisy vám pomôžu pri výbere povolania alebo nového zamestnania.
**************
http://www.strednaskola.sk
SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vytvoril tento portál v roku 2002 v rámci projektu
Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu. Jeho cieľom bolo podporiť taký výber študentov
najmä na stredné a vysoké školy, ktorý bude transparentný a spravodlivý a založený nielen na vedomostiach,
ale aj ich schopnostiach. Projekt sa uskutočnil s podporou Open Society Institute.
***************
http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol
V prehľade je uvedená adresa školy, počet žiakov podľa ročníkov, novoprijatých a absolventov
podľa formy, druhu, odboru, dĺžky štúdia a vyučovacieho jazyka odboru. Prehľad vychádza v októb
ri príslušného školského roku.
***************
http://www.pezinok.sk/?yggid=168
Stredné školy v Pezinku.
***************
http://www.trnava.sk/new/viewpage.php?menu=skoly&page_id=103&sekcia=samosprava
Stredné školy v Trnave.
****************
http://www.modra.sk/stredne-skoly.html
Stredné školy v Modre.
***************
http://www.stredne-skoly.sk/
http://www.strednaskola.sk/dbs/databaza.php
http://www.stredneskoly.eu/
http://www.studia.sk/hladaj/studium-na-strednej-skole
Základná škola s materskou školou Častá
ŠTATÚT METODICKÉHO ZDRUŽENIA
A
PREDMETOVEJ KOMISIE
V Častej
Mgr. Adriana Cíferská
riaditeľka školy
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Častá na základe zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní
určuje
štatút metodického združenia (ďalej MZ)
a predmetovej komisie (ďalej PK)
čl. 1
Postavenie MZ a PK
MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľka školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje
riaditeľka školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci –
učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na 1. stupni základnej školy. Členmi PK sú pedagogickí
zamestnanci – učitelia, ktorí pôsobia na 2. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú PK.
MZ a PK sa schádzajú 5-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce a ŠkVP, ktorý po
prerokovaní v PR vydáva riaditeľ školy na školský rok. Činnosť MO sa uskutočňuje v čase mimo
vyučovania. Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje dvakrát za školský rok riaditeľom školy.
čl. 2
Ciele činnosti MZ a PK
PK a MZ plnia funkciu organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno–
metodickú). Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní
demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní
úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu školy.
čl. 3
Vedúci MZ a PK
Vedúcich MZ a PK určuje riaditeľ školy, pritom môže rešpektovať návrh ich členov. Vedúci sa
určuje na jeden školský rok. Výkon funkcie vedúceho je hodnotený v osobnom príplatku, alebo
v odmene.
















a) Vedúci MZ a PK má právo:
zvolávať zasadnutia MZ a PK (5-krát ročne),
zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy (gremiálnych porád),
predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania v škole,
kontrolovať a hodnotiť odborno–metodickú úroveň výchovy školy,
zúčastňovať sa hospitácií vedenia školy na výchovnej činnosti a výučbe,
samostatne hospitovať na výchovnej činnosti a výučbe,
kontrolovať priebežne plnenie časovo–tematických plánov u členov MZ a PK,
byť informovaný o zásadných otázkach výchovno–vzdelávacej práce školy.
b) Vedúci MZ PK zodpovedá za:
vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí MZ a PK,
vedenie zápisov zo zasadnutí MZ a PK,
plnenie plánu práce MZ a PK,
odbornú úroveň výučby učebných predmetov zastúpených v MZ a PK,
vedenie predmetovej dokumentácie,
splnenie úloh uložených MZ a PK vedením školy,
zhromažďovaním potrebných informácií i vzdelávacích potrebách členov MZ a PK,
odovzdanie záznamov riaditeľovi školy o výsledkoch kontroly plnenia časovo–tematických
plánov.
čl. 4
Práva a povinnosti členov MZ a PK
a) Člen MZ a PK má právo:
 zúčastňovať sa zasadnutí MZ a PK a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno–metodické
problémy výučby a výchovnej činnosti,
 vyjadrovať sa k otázkam výchovno–vzdelávacieho procesu na škole,
 byť informovaný o zásadných otázkach výchovno–vzdelávacieho rozvoja školy,
 využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj osobnostný a profesijný rast.
b) Člen MZ a PK má povinnosť:
 plniť úlohy prijaté na zasadnutí MZ a PK,
 plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj.
čl. 5
Záverečné ustanovenie
a) Riaditeľ školy zriaďuje tieto MZ a PK:
 MZ pre 1. – 4. ročník a ŠKD,
 PK spoločenskovedných predmetov (SJL, D),
 PK prírodovedných predmetov (M, F, Ch, Pr, Z, In),
 PK cudzích jazykov (AJ, NJ),
 PK výchovných predmetov ( VYV, VUM, OBN, HUV, INF, MDV, ETV, TEV, TCHV, NBV).
V Častej 28. 8. 2013
Mgr. Adriana Cíferská
riaditeľka školy
Základná škola s materskou školou Častá
Činnosť metodických orgánov školy
Ako pomocné riadiace orgány riaditeľa školy budú v školskom roku 2013/2014 v súlade so
Štatútom MZ a PK pracovať v ZŠ štyri metodické orgány.
Po Pedagogickej rade budú ďalšou poradnou zložkou riaditeľa školy, na ktoré možno
posúvať či delegovať právomoci v oblasti pedagogicko-organizačnej a výkonnej. Ich predsedov, ako
ďalších vedúcich pracovníkov školy, bude riaditeľka školy poverovať nasledovnými právomocami:
- Mgr. Ľuboslava Čabáková – spoločenskovedná komisia
 plánovanie práce komisie, zvolávanie jej zasadnutí, rozdeľovanie úloh jednotlivým členom,
kontrola ich plnenia, kontrola podpísaných písomností (diktáty, slohové práce, vstupné –
výstupné previerky), kontrola plnenia plánov jednotlivých predmetov, rozhodovanie o účasti na
súťažiach,
- Mgr. Ľuboslava Čabáková – komisia výchovných predmetov
 plánovanie práce komisie, zvolávanie jej zasadnutí, rozdeľovanie úloh jednotlivým
členom, kontrola ich plnenia, kontrola plnenia plánov jednotlivých predmetov,
 rozhodovanie o účasti na súťažiach
- Mgr. Jozef Jakuš – prírodovedná komisia
 plánovanie práce komisie, zvolávanie jej zasadnutí, rozdeľovanie úloh jej členom,
kontrola ich plnenia, rozhodovanie o účasti na súťažiach, kontrola plnenia plánov
jednotlivých prírodovedných predmetov
- Mgr. Monika Walterová – komisia cudzích jazykov a MZ pre 1. stupeň a ŠKD
 plánovanie práce komisie, zvolávanie jej zasadnutí, rozdeľovanie úloh jednotlivým
členom, kontrola ich plnenia, kontrola písomností (vstupné - výstupné previerky
a testy) kontrola plnenia plánov jednotlivých jazykových predmetov, rozhodovanie
o účasti na súťažiach, kontrola plnenia koncepcie výuky cudzích jazykov na škole na
obdobie najbližších rokov,
- Mgr. Karolína Fedáková - MZ 1. stupňa a ŠKD
 plánovanie práce MZ, zvolávanie jeho zasadnutí, rozdeľovanie úloh jeho členom,
kontrola ich plnenia, rozhodovanie o účasti na súťažiach žiakov 1. stupňa,
 kontrola písomností a plnenia plánov učebných predmetov na 1. stupni ZŠ a ŠKD
(pozri poverenie v osobných spisoch).
Činnosť metodických orgánov bude zameraná na ujednotenie prístupov jednotlivých
pedagógov k učebným osnovám a plánom, kontrola ich správnosti a aktuálnosti, zapracovanie úloh
environmentálnej a protidrogovej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, schvaľovanie
spôsobov hodnotenia a klasifikácie vedomostí žiakov, prípravu a zhodnotenie úrovne evalvačných
testov, štúdium odbornej literatúry, vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov medzi vyučujúcimi
našej školy.
Pozornosť budeme venovať práci s talentovanými žiakmi i žiakmi zaostávajúcimi,
vyžadujúcimi si individuálny prístup a žiakmi so špecifickými poruchami učenia. MO budú
s vedením školy konzultovať problémy výchovno-vzdelávacieho procesu, úlohy a problémy
realizácie školského vzdelávacieho programu a postup pri uvádzaní nových kolegov do učiteľskej
praxe.
Počas školského roka sa uskutočnia štyri zasadnutia každého metodického orgánu. Prvé
zasadnutie MO v školskom roku sa uskutoční do 28. 8. 2013, ďalšie najmenej týždeň pred
štvrťročnými a polročnými pedagogickými radami. Koncoročné vyhodnotenie činnosti MO bude
súčasťou hodnotiacej správy. Vedenie školy sa bude snažiť byť prítomné na každom zasadnutí.
Klasifikácia všetkých písomných previerok vedomostí sa pridržiava pri percentuálnom
hodnotení nasledovnej stupnice:
 výborný - 100 – 90 % úspešne zvládnutých preverovaných poznatkov,
 chválitebný - 89 – 75 %,
 dobrý - 74 – 50 %,
 dostatočný - 49 – 30 %,
 nedostatočný - 29 – 0 %.
Činnosť koordinátorov
Pri riadení výchovno-vzdelávacích aktivít školy budú s vedením školy a ostatnými pedagógmi
úzko spolupracovať koordinátori.
Koordinátori vypracujú orientačné plány na školský rok 2013/14 do 16. 9. 2013, v ktorých
heslovite a konkrétne uvedú svoju činnosť, označia spoluprácu so školskými i mimoškolskými
zložkami, technické zabezpečenie svojej činnosti a termínovník akcií.
Koordinátori:
Koordinátor protidrogových prevencií: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Katarína Čistá
Koordinátor pre školské začlenenie: PhDr. Vlasta Baumerthová
Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Slaninková,
Mgr. Karolína Fedáková
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Jozef Jakuš, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor projektu Zdravá škola: Mgr. Zlatka Blahutová, Bc. Janette Uváčková
Koordinátor školského časopisu: Mgr. Andrea Slaninková, Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Mgr. Ivana Blahová, Mgr. Andrea Slaninková
Koordinátor školských rozhlasových relácií: Mgr. Miroslava Kováčová
Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Adriana Cíferská, Mgr. Miroslava Kováčová
Základná škola s materskou školou Častá
ROKOVACÍ PORIADOK
pedagogickej rady
pracovnej porady
a metodických orgánov
Rokovací poriadok sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá zasadaní pedagogickej rady
(ďalej PR), pracovnej porady ( ďalej len PP) a metodického orgánu ( ďalej len MO).
I.
II.
III.
IV.
V.
Rokovací poriadok upravuje:
Systém a zvolanie zasadnutí
Priebeh zasadnutia
Prijímanie rozhodnutí uznesení
Práva a povinností účastníkov
Spracovanie výsledkov zasadania
6. I. SYSTÉM A ZVOLANIE ZASADANIA
1. Pedagogická rada , pracovná porada a metodický orgán ( predmetová komisia a metodické
združenie) sa schádza na svoje riadne zasadania v termínoch a s programom podľa plánu
práce PR , PP a MO.
2. Mimoriadne zasadnutie PR, PP a MO zvolá riaditeľ školy alebo jeho zástupcovia, ( MO jeho
predseda ), v prípade naliehavej potreby 30% pedagógov.
3. Riadne pedagogické rady sú hodnotiace – klasifikačné alebo pracovné. Hodnotiace porady
sa konajú na konci klasifikačného obdobia, na konci školského roka.
4. Zasadanie PR, PP a MO sa presunie na iný termín, ak sa ich nemôže zúčastniť tretina
pedagogických pracovníkov alebo vedenie školy.
5. Termín zasadania sa môže preložiť aj z iných dôvodov. Nový termín sa určí najneskoršie do 7
dní od pôvodného termínu.
7. II. PRIEBEH ZASADNUTIA
a) Účasť na zasadaní:
1. Účasť na zasadnutí PR, PP a MO je povinná pre každého interného pedag. pracovníka –
učiteľa, vychovávateľa. Svoju neúčasť je povinný riadne ospravedlniť.
b) Organizačné podmienky:
1. Zasadnutie PR –PP otvára a vedie riaditeľ, prípadne ním určený zástupca, zasadnutie MO
jeho predseda či ním poverený zástupca.
2. Zasadnutie postupuje podľa poradia bodov z plánu práce.
3. Ku klasifikačnej PR podávajú triedni učitelia k svojim ústnym hláseniam o žiakoch aj
písomné správy. To isté platí o špeciálnom pedagógovi vo vzťahu k integrovaným žiakom.
4. Do diskusie sa môže prihlásiť každý člen PR buď priamo alebo na konci zasadnutia, keď je
na programe diskusia.
5. Diskusiu uzatvára vedúci zasadania, ak boli vyčerpané všetky diskusné príspevky.
8. III. ROZHODOVANIE
1. PR a MO rozhoduje o závažných výchovných opatreniach verejným hlasovaním.
2. Konkrétny postup hlasovania riadi pedagogický pracovník, ktorý vedie zasadanie.
3. Návrh výchovného opatrenia k hlasovaniu predkladá triedny učiteľ alebo iný pedagogický
pracovník.
4. Pre prijatie navrhovaného výchovného opatrenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
pedagogických pracovníkov.
5. PR hlasovaním rozhoduje o: - znížení známky zo správania o 2 a viac stupňov.
- návrhu členov do RŠ z radov pedagógov.
9. IV. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKOV ZASADANIA
1. Všetci účastníci sú povinní správať sa tak, aby nenarušovali priebeh zasadania.
2. Účastníci sú povinní rešpektovať vedenie zasadania.
3. Každý účastník má právo požiadať o slovo, ak pri tom rešpektuje vedúceho zasadania,
program zasadania a pravidlá stanovené týmto rokovacím poriadkom.
10. V. SPRACOVANIE VÝSLEDKOV ZASADANIA
1. Z každého zasadania sa vyhotovuje zápisnica. Zapisovateľom je vopred určený pedagogický
pracovník, ktorý ju odovzdá na overenie do troch pracovných dní.
2. Zápisnica obsahuje údaje o mieste a čase zasadania, druhu, o type a jeho programe, údaj,
kto viedol zasadanie, stručné záznamy k jednotlivým bodom programu, o diskusii (meno
diskutujúceho, predmet príspevku, príp. návrhu a spôsob riešenia), znenie prijatých
rozhodnutí a uznesenie.
3. Overenie zápisnice vykoná overovateľ do 5 pracovných dní od konania zasadania a zápisnicu
odovzdá vedeniu školy k uloženiu. Závery PR, PP sú vyvesené v zborovni, závery z MO sú
k nahliadnutiu v zborovni.
4. Kontrolu plnenia úloh vykonáva riaditeľ školy, jeho zástupcovia, predseda MO.
5. Tento rokovací poriadok je možné dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.
Schválené na pracovnej porade 28.8 2013
Mgr. Adriana Cíferská
riaditeľka ZŠsMŠ Častá
Základná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293
Plán vnútroškolskej kontroly na školský rok 2013/14
Ciele kontroly:
 získať prehľad o metodickej a odbornej pripravenosti pedagogických pracovníkov –
zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 spoznať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie ŠkVP,
 sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,
 získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými
pedagógmi, a tým zjednocovať kritériá pri klasifikácii,
 sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov ako protihodnotu za prácu
pedagógov.
Formy, metódy a spôsob kontroly:
a) hospitačná činnosť
 vykonávaná riaditeľkou, zástupkyňami, vedúcimi MO
 plnenie učebných osnov, vyučovacích štandardov, učebných plánov, úloh školského
vzdelávacieho programu a metodických pokynov, plánu práce školy, ŠkVP, plánov MO,
 dodržiavanie didaktických zásad,
 dodržiavanie zásad hodnotenia a klasifikácie žiakov,
 dodržiavanie zásad psychohygieny vyučovacieho procesu,
 využívanie odborných učební, didaktickej techniky a učebných pomôcok,
 individuálny prístup k integrovaným žiakom a k žiakom talentovaným,
 dodržiavanie zásad bezpečnosti.
b) pozorovanie a individuálny rozhovor s učiteľom
c) didaktické testy, previerky
 zamerané na plnenie štandardov v jednotlivých predmetoch a triedach
d) rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na zasadnutiach MO
e) spolupráca s PK, MZ
 plnenie a analýzy úloh, zjednocovanie kritérií a postupov, zovšeobecňovanie
výsledkov práce
f) plnenie úloh vnútorného poriadku školy a školského poriadku pre zamestnancov školy
g) sledovanie a kontrola dokumentácie školy:
 triedne knihy, klasifikačné hárky, záznamy povinne voliteľných predmetov,
 triedne výkazy a katalógové listy,
 záznamy nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti,
 denníky činnosti ŠKD,
 predpísané písomné práce,
 ČTP jednotlivých predmetov,
 plnenie úloh BOZP, PO, CO,
 inventárne knihy.
h) kontrola práce triednych učiteľov
 kontrola úloh triednických prác,
 spolupráca s vychovávateľkami ŠKD,
 spolupráca s výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom,
 spolupráca s rodičmi.
i) kontrola práce výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga
 priebežne s problémovými žiakmi
k) využívanie areálu školy na hodinách TV, PV, P, VV, pri činnosti ŠKD
l) dodržiavanie rozvrhu hodín
m) kontrola učební, špeciálnych učební (žiacka kuchynka, enviroučebňa, počítačová
učebňa, jazykové laboratórium, mediálna učebňa, telocvičňa)
n) kontrola bezpečnosti a hygieny
o) kontrola práce nepedagogických zamestnancov (správcu, upratovačiek, kuchárok,
vedúcej ŠJ, ekonómky)
 vecné plnenie pracovnej náplne
 dodržiavanie pracovného času a jeho účelné využívanie pri plnení pracovných
povinností
Časový rozpis:
September
 kontrola naplnenosti tried ZŠ a oddelení ŠKD, kontrola TK, KH, TV, plánov a zápisníc PK
a MZ, zoznamov žiakov na povinne voliteľné a nepovinné predmety, zápisné lístky do
ŠKD
Z: - RŠ, ZRŠ – ZŠ,
 kontrola stáleho rozvrhu hodín ZŠ, rozvrh pracovného času v ŠKD
Z: RŠ
 kontrola stáleho rozvrhu v triedach, kontrola zoznamov inventára v triedach
Z: ZRŠ – ZŠ,
 kontrola technického stavu budovy
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, vedúca ŠJ, správca
 aklimatizácia žiakov 1. ročníka v škole
Z: tr. uč. RŠ,
 estetická úroveň pracovného prostredia – vzhľad tried, chodieb, panelov na ZŠ, ŠJ.
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, vedúca ŠJ
 kontrola PO, BOZP - školenie zamestnancov aktualizácia CO
Z: RŠ, technik PO, technik BOZP
 kontrola pracovných zmlúv, pracovných náplní nových zamestnancov
Z: RŠ
 objednávka učebníc
Z: ZRŠ – ZŠ
 kontrola stavu pokladne financií školy
Z: RŠ, ekonómka
 kontrola dodržiavania termínov revízie
Z: RŠ, správca
 kontrola vnútorného poriadku ŠJ, jeho aktualizovanie – analýza projektov ŠJ – Školské
 mlieko, pitný režim, Ovocie a zelenina v škole
Z: RŠ, vedúca ŠJ
Október
 uplatňovanie školského vzdelávacieho programu v 1. – 4., 5. – 9. roč. ZŠ
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 vstupné previerky zo SJ, M, v 3. – 9. roč., ich vyhodnotenie (analýza na MZ a PK)
Z: vedúci MZ a PK, ZRŠ – ZŠ
 objednávka tlačív
Z: ZRŠ – ZŠ, ekonómka
 práca triednych učiteľov
Z: ZRŠ – ZŠ, RŠ,
 príprava na priebeh dňa, otvorených dverí v triedach 1. – 2. stupňa ZŠ
Z: PR i.st, RŠ, ZRŠ – ZŠ
 organizácia účelového cvičenia, poplach PO
Z: RŠ
 kontrola naplnenosti ŠKD
Z: ZRŠ – ZŠ
 kontrola plnenia úloh projektu UNICEF Škola priateľská deťom
Z: koordinátori projektu
 kontrola vypracovania časovo-tematických plánov zo zapracovanými štandardami,
environmentálnou výchovou a výchovou k rodičovstvu
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, PR – 1. st.
 kontrola stavu OPP
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, ZRŠ – MŠ, vedúca ŠJ
 kontrola agendy ŠJ
Z: RŠ
 plnenie plánu revízií
Z: RŠ, technik BOZP, správca
 kontrola stavu financií školy, plánovanie rozpočtu školy na ďalší rok
Z: ekonómka, RŠ
November
 uplatňovanie školského vzdelávacieho a školského výchovného programu
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 úroveň výuky SJL a CJ
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, PR – 1. st.
 príprava a realizácia otvorených hodín pre rodičov
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, PR – 1. st.
 úroveň práce MZ a PK
Z: RŠ
 kontrola predpísaných písomných prác
Z: vedúci MZ a PK
 problémy výchovno–vzdelávacieho procesu s integrovanými žiakmi
Z: RŠ ZRŠ – ZŠ, PR 1. st., VP
 adaptácia žiakov 5. roč. na 2. stupeň školy
Z: ZRŠ – ZŠ
 kontrola úrovne spolupráce uvádzajúcich učiteľov so začínajúcimi
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 príprava štvrťročnej pedagogickej rady, kontrola TK, KR, dochádzky žiakov
Z: RŠ, ZRŠ –ZŠ, PR 1.st.
 kontrola plnenia plánu koordinátorov, plánu VP, ŠP, plánov ŠKD, úloh projektov
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 kontrola dodržiavania učebných a časovo–tematických plánov
Z: vedúci MZ, PK
 stav financií a ich efektívne využívanie v stravovaní v ŠJ – stravníci, dodávatelia
Z: RŠ, ekonómka
 kontrola kabinetných zbierok, inventáru ZŠ, MŠ, ŠJ
Z: ZRŠ –ZŠ, ZRŠ – MŠ, vedúca ŠJ, ekonómka
December
 konzultačné popoludnie s rodičmi, úroveň práce triednych učiteľov
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 estetizácia školských priestorov
Z: ZRŠ –ZŠ, vedúca ŠJ
 príprava L WK – základného a zdokonaľovacieho
Z: ekonómka, RŠ
 návrh plánu údržby a opráv a ich financovanie na ďalší rok zriaďovateľovi
Z: RŠ
Január
 kontrola dodržiavania metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
adekvátnosť uzavretej známky, zapisovanie známok do KH
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 príprava rodičovského klubu predškolákov MŠ a zápisu do 1. ročníka ZŠ
 Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, PR 1. st.
 analýza prospechu, analýza kvalifikácie v 5. ročníku v porovnaní s klasifikáciou
predchádzajúci rok vo 4. ročníku
Z: ZRŠ – ZŠ, ved. MZ
 kontrola výsledkov práce ŠP
Z: RŠ, ZRŠ –ZŠ, vedúci MO
 rozbor dochádzky žiakov
Z: ZRŠ – ZŠ
 kontrola TV, odpisov vysvedčení
Z: RŠ
 kontrola plnenia plánu ŠKD, VP, ŠP, koordinátora PP, predsedov MZ a PK
Z: RŠ, ZRŠ –ZŠ
 práca triednych učiteľov
Z. ZRŠ – ZŠ, RŠ,
 kontrola čerpania rozpočtu školy za predchádzajúci kalendárny rok
Z: RŠ - vedúca ŠJ, ekonómka
 príprava rozpočtu školy na ďalší kalendárny rok
Z: RŠ, ekonómka
Február
 vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce so ZŠ, vnútorného poriadku pre
zamestnancov a pracovného poriadku
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ,
 kontrola plnenia učebných osnov, časovo–tematických plánov jednotlivých predmetov
podľa zápisov v TK
Z: RŠ, TRŠ –ZŠ, vedúci MZ a PK
 uplatňovanie školského vzdelávacieho programu v 1. – 4. a 5. – 8. roč. ZŠ
 Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ
 spracovanie prihlášok SŠ a SOU – sledovanie úrovne práce VP s rodičmi
Z: RŠ
 hodnotenie polročných písomných prác a povinných písomných prác za 1. polrok
Z: ZRŠ –ZŠ, vedúci MZ a PK
 úroveň prípravy a realizácii zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ
Z: RŠ, PR 1. st.
 vyhodnotenie prípravy a realizácie L VVK
Z: ZRŠ – ZŠ, PR 1. st.
 plán prípravy pobytu žiakov v škole v prírode
Z: PR 1. st. , RŠ
 plán čerpania dovoleniek – NV cez jarné prázdniny
Z: RŠ, ZRŠ –ZŠ
 kontrola plnenia vnútorného poriadku ŠJ
Z: RŠ, vedúca ŠJ
 úprava rozpočtu školy na konzultáciách so zriaďovateľom
Z: RŠ, ekonómka
Marec
 úroveň výuky spoločenskovedných a prírodovedných predmetov na ZŠ
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 sledovanie úrovne čitateľských návykov na 1. st. ZŠ a využívanie ŠK
Z: RŠ, ZRŠ – ZŠ, vedúca MO
 úroveň spolupráce vyučujúcich MŠ s učiteľkami 1. stupňa ZŠ, zjednotenie postupov
a nárokov pri príprave detí MŠ do 1. ročníka ZŠ
Z: RŠ, ZRŠ-MŠ, PR 1. st.
 kontrola naplnenosti ŠKD a dochádzky žiakov na povinne voliteľné a nepovinné
predmety
Z: ZRŠ-ZŠ
 kontrola budov areálu školy z hľadiska dodržiavania smerníc PO, BOZP
Z: RŠ, správca, vedúca ŠJ
Apríl
 úroveň výuky cudzích jazykov v 3. – 9. roč.
 Z: RŠ., ZRŠ-ZŠ
 uplatňovanie školského vzdelávacieho a školského výchovného programu
Z: RŠ, ZRŠ - ZŠ
 úroveň vyučovania výchov a činnosti ŠKD
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ, vedúca MZ
 pripravenosť žiakov 9. ročníka na pohovory
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 príprava trištvrteročnej pedagogickej rady
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 kontrola TK, záznamov a známok v KH
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 sledovanie dochádzky žiakov, analýza práce triednych učiteľov z hľadiska prevencie
proti záškoláctvu
Z: ZRŠ-ZŠ
 príprava a realizácia otvorených hodín pre rodičov žiakov
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ, PR 1. st.
 kontrola plnenia časovo-tematických plánov
Z: vedúci MO a PK
 kontrola technického stavu zariadenia školy
Z: ZRŠ-ZŠ, ZRŠ-MŠ, správca
 príprava konzultačného popoludnia pre rodičov, úroveň práce pedagógov s rodičmi
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 príprava a realizácia pobytu žiakov v škole v prírode a na plaveckom kurze
 Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
Máj
 sledovanie úrovne čítania a zvládnutia učiva 1. ročníka ZŠ
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 analýza grafického prejavu žiakov ZŠ
Z: PR 1.st. ZRŠ-ZŠ
 analýza práce triednych učiteľov z hľadiska ich požiadaviek na kultúrne správanie sa
žiakov
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 príprava programu ku Dňu matiek, MDD
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 stav čerpania finančných prostriedkov
Z: RŠ, vedúca ŠJ, ekonómka
 kontrola plnenia vnútorného poriadku ŠJ
Z: RŠ, vedúca ŠJ
Jún
 analýza koncoročných previerok
Z: vedúci MO, PK
 príprava koncoročnej pedagogickej rady, vypracovanie podkladov k nej, kontrola TK,
KH, TV, výkazov o voliteľných a nepovinných predmetoch
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, hodnotenie
integrovaných žiakov
Z: RŠ
 analýza dochádzky žiakov
Z: ZRŠ-ZŠ
 vyhodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, plánov
MO, koordinátorov, ŠKD, VP, ŠP
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ
 úroveň práce triedneho učiteľa s kolektívom žiakov na školských výletoch
Z: RŠ
 finančné vyhodnotenie školských výletov triednym učiteľom
Z: RŠ
 vyhodnotenie účelových cvičení a hier v prírode
Z: PR 1.st., ZRŠ-ZŠ
 príprava programu ku koncoročnej slávnostnej akadémii, rozlúčky deviatakov
Z: RŠ, triedni učitelia v 9. ročníku
 kontrola technického stavu školy, príprava plánu dovoleniek a letnej činnosti
nepedagogických zamestnancov
Z: RŠ, ZRŠ-ZŠ, vedúca ŠJ, správca
 analýza úrazovosti
Z: RŠ
 kontrola plnení opatrení z previerok BOZP, PO
Z: RŠ, technik BOZP
Download

PLÁN PRÁCE ŠKOLY - Základná škola s materskou školou Častá