Nelux, s.r.o
FAKTÚRA č.1210131
Dodávateľ:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.:
Nelux, s.r.o
Vrábeľská 6
821 09 Bratislava 2
Odberateľ:
IČO: 35740710
DIČ: 2020253246
IČ DPH: SK2020253246
Telefón: 02 53410229
Mobil: 0917 712345,02 5341 0255
E-mail: [email protected]
www.nelux.sk
1210131
0308
zo dňa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36836567
SK2022451189
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
2440370653 0200
Číslo účtu:
Forma úhrady:
príkazom
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
04.10.2012
04.11.2012
02.10.2012
Množstvo
Označenie dodávky
Konečný príjemca:
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
438,90
2 633,40
438,90
2 633,40
Fakturujeme Vám tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 01-09-BB
dodávka priemyselnej posypovej soli
soľ vakuová vrecovaná
za stredisko Lučenec
19,95 t
110,00
2 194,50
Súčet položiek
20%
2 194,50
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil:
2 633,40
Ľubica Letavayová
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16740/B
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
0,00
2 194,50
0%
10%
20%
0,00
438,90
0,00
2 633,40
Pečiatka :
Nelux, s.r.o
FAKTÚRA č.1210131
Dodávateľ:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.:
Nelux, s.r.o
Vrábeľská 6
821 09 Bratislava 2
Odberateľ:
IČO: 35740710
DIČ: 2020253246
IČ DPH: SK2020253246
Telefón: 02 53410229
Mobil: 0917 712345,02 5341 0255
E-mail: [email protected]
www.nelux.sk
1210131
0308
zo dňa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36836567
SK2022451189
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
2440370653 0200
Číslo účtu:
Forma úhrady:
príkazom
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
04.10.2012
04.11.2012
02.10.2012
Množstvo
Označenie dodávky
Konečný príjemca:
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
438,90
2 633,40
438,90
2 633,40
Fakturujeme Vám tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 01-09-BB
dodávka priemyselnej posypovej soli
soľ vakuová vrecovaná
za stredisko Lučenec
19,95 t
110,00
2 194,50
Súčet položiek
20%
2 194,50
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil:
2 633,40
Ľubica Letavayová
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16740/B
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
0,00
2 194,50
0%
10%
20%
0,00
438,90
0,00
2 633,40
Pečiatka :
Download

FAKTÚRA č.1210131 Nelux, s.r.o - Banskobystrická regionálna