7'
SAMEDI, s.r.o.
FAKTURA Č.100102617
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.: 568/8/2010
Dodávateľ:
SAMEDI, s.r.o.
Stromová 13
831 01 Bratislava
Prevádzkáreň
IČO: 35900890
DIČ: 2021909879
IČ DPH: SK2021909879
Telefón: 02/55647247
Fax: 02/55647247
E-mail: [email protected]
www.samedi.sk
100102617
0308
zo dňa:
Odberateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 Bratislava
SAMEDI, s.r.o.
S t r o m o v á 13
831 01 Bratislava
587001
2021354973
4002236664 7500
Číslo účtu:
príkazom
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Označenie dodávky
Konečný príjemca:
17.12.2010
31.12.2010
17.12.2010
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
27,73
10,08
5,27
1,92
33,00
12,00
7,19
45,00
Fakturujeme Vám predplatné časopisu na rok 2011
27,73
10,08
Interná medicína 1-12/2011
Detský lekár 1-4/2011
19%
19%
37,81
Súčet položiek
45,00
SPOLU NA Ú H R A D U
Vystavil:
Ing. Mária Štecková
OR Okresného súdu Bratislava I, číslo vložky: 33200/B
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
0,00
0,00
0,00
37,81
' Pečiatka :
Sadzba
0%
6%
10%
19%
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
0,00
7,19
0,00
0,00
45,00
Download

1-11