INVOICE /FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
Supplier/Dodávateľ:
Reg.Code/IČO: 0000166804
VAT ID/IČ DPH: SK 2020762623
Editorial Office of PMP/Redakcia časopisu PMP
Institute for Materials Research of SAS
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47
043 53 K o š i c e
Slovak Republic
Account No./Císlo účtu:
7000009728/8180
IBAN:
BIC/SWIFT:
Order No./Objednávka č.:
Order Date /Datum:
Delivered to /Príjemca:
ÚKSAV-ODSD
Bratislava
Invoice N o./Faktúra číslo: 9/1 l/C
Constant symbol/Konštantný symbol: 0008
Variable symbol/Variabilný symbol: 9/1 l/C
Bank Branch /Banka: (intermediary bank):
Všeobecná úverová banka, a.s.,
SK49 8180 0000 0070 0000 9728
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava, Slovak Republic
SUBASKBX
INVOICE TO/Odberateľ:
Reg. Code/ICO:
VAT Code/DIČ :
Ústredná knižnica SAV
ODSD-úsek medzinárodnej výmeny publikácií
Klemensova 19
814 67 Bratislava 1
Delivery Notice No./Dodaci list:
Payment due/Dátum splatnosti: 21.4.2011
Delivery Date/Datum dodania :
Payment mode/Forma úhrady: bank transfer/prevodným príkazom
Invoicing date/Dátum vystavenia: 21.3.2011
QTY/Množstvo
8
3
Description/Označenie dodávky
Powder Metallurgy Progress, 2009, č. 1-4
Poštovné
Unit Price/Jedn. cena
Total Price/Cena
7,50 EUR
60,00 EUR
1,20 EUR
3,60 EUR
Total:
63,60 EUR
Signatúre/Podpis:
LM
No V A T included/Nie sme platcami D P H
Download

null