Predseda ObFZ
MUDr. Rastislav Kubica
Tlmaèe, Vinièná 309/11
tel: 0905 221775
Rada ObFZ
Ing.Vladimír Balúch
Ladislav Cesnek
Eugen Èornák
Dušan Horniaèek
František Lukáè
Ladislav Nagy
Ing. Jozef Šaliga
Božena Šimèíková
Ing. František Urban
Ing. František Vyskoèil
Èajkov 13
Hontianska Vrbica 180
Dolná Seè 200
Rybník 515
Podlužany 37
Nový Tekov 149
Ve¾ké Turovce 162
Èaka
Levice, Zd.Nejedlého 61
Rybník, Železnièná 7
tel: 0905 344657
tel: 0902 488741
tel: 0905 746397
tel: 0905 125716
tel: 0907 743329
tel: 0905 855843
tel: 0903 467997
tel: 0907 750156
tel: 0905 975555
tel: 0904 886994
Výkonný výbor ObFZ
Stanislav Kysel
Ing. Jozef Kovács
Ladislav Drappan
Jozef Rosipal
Levice, Kpt. Nálepku 39
Jur nad Hronom
Beša 331
Iòa 104
tel: 0907 790053
tel: 0915 727370
tel: 0915 359938
tel: 0903 701236
Predsedovia komisií ObFZ
Športovo - technická
Disciplinárna Komisia rozhodcov Trénersko - metodická
Komisia mládeže Matrièná Revízna -
Ing.František Urban
Ladislav Nagy
František Farkaš
Mgr. Marek Szegény
Ing.Viliam Lepóni
Margita Alakšová
Ing.Vladimír Pánik
tel: 0905 975555
tel: 0905 855843
tel: 0905 554037
tel: 0907 742688
tel: 0903 110079
tel: 036/6308900
tel: 0905 980106
Kontaktná adresa:
Oblastný futbalový zväz
sekretár Margita Alakšová
Podjavorinskej 3, Dom športu
934 01 Levice
tel: 036/ 6308900
web stránka: www.obfz-levice.sk
email: [email protected]
Grafické spracovanie: ClientService s.r.o., Dopravná 14, Levice, Tel.: 036/ 6307 220
Fotografie: Ivan Kováè
41
èíslo úètu: 1598479259/0200 VUB a.s. Levice
2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súaží:
Kategória seniorov:
Oblastné majstrovstvá
II. trieda
III. trieda
Kategória dorastu:
Oblastné majstrovstvá
Tieto súaže riadi Oblastný futbalový zväz Levice prostredníctvom športovotechnickej komisie.
2. Termíny:
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené vo vyžrebovaní a sú záväzné pre všetky
oddiely zaradené do súaží
3. Úèastníci súaží:
Sú uvedení v prílohe Rozpisu - vo vyžrebovaní
4. Hracie dni a zaèiatky:
a) Hracím dòom dospelých je nede¾a, u dorastu a žiakov sobota
b) Hracie èasy sú uvedené vo vyžrebovaní
c) Hracie èasy III. triedy sú urèené 3 hodiny pred ÚHÈ (ObM)
d) Hracie èasy mládeže: žiaci 2,5 hod. pred ÚHÈ dorastu
e) Povolené výnimky sú uvedené vo vyžrebovaní – platia na jesennú èas
Výnimky z hracích èasov platia zvl᚝ na jesennú a jarnú èas súaže.
Pred jarnou èasou súaže musí oddiel o výnimku požiada znova
f) ŠTK si vyhradzuje právo stanovi aj iné hracie èasy a termíny v odôvodnených
prípadoch, v súlade so zásadou, že sa stretnutia zásadne predohrávajú
g) Posledné tri kolá v kategóriach dospelých, dorastu a žiakov sa musia odohra
v UHÈ. ŠTK si vyhradzuje právo udeli výnimku na stretnutia, ktoré neovplyvnia
postupy a zostupy.
5. Miesta stretnutí:
a) Stretnutia sa odohrajú na ihriskách futbalových oddielov schválených ObFZ, ktoré
sú uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste
b) Stretnutia je možné odohra v opaènom poradí na základe nariadenia ŠTK, alebo
vo výnimoèných prípadoch na základe dohody oddielov, prièom táto dohoda
podlieha schváleniu ŠTK
c) O hracej ploche a jej spôsobilosti rozhoduje s koneènou platnosou hlavný
rozhodca
d) Poriadate¾ stretnutia je povinný umožni rozhodcovi, AR a D zväzu umiestni
dopravný prostriedok (auto, moto) na ktorom sa na stretnutie dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude
od príchodu až do opustenia štadiona poškodený. V prípade, že nie je možné
dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestni poèas stretnutia v areáli štadióna, hlavný poriadate¾ stretnutia urèí miesto, kde delegované osoby zaparkujú
svoje dopravné prostriedky a zabezpeèí ich ochranu pred poškodením. Skutoènos, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadiona (pre nemožnos ich tu
umiestni) musia delegované osoby oznámi hlavnému poriadate¾ovi pred
zaèiatkom stretnutia.
3
Rozhodcovia ZsFZ – SڍAŽNÝ ROÈNÍK 2011/2012
ZsFZ: Majstrovstvá regiónu Západ
1. Ábel Zoltán
937 01 Želiezovce, Hronská 1
2. Bojda Peter
935 21 Tlmaèe, Dlhá 44
3. Štrba Martin
934 01 Levice, Okružná 7
IV.liga
1. Barcík Slavomír
934 01 Levice, Štefánika 11
2. Hegedúš Peter
937 01 Želiezovce, Mierová 64
3. Chlebo Milan
935 24 Èajkov 160
4. Roman Maroš
934 01 Levice, Konopná 18
5. Titurus Michal
935 21 Tlmaèe, Kotlárska 10
V.liga
1. Bakaèi Štefan
934 01 Levice, Saratovská 49
2. Bencsík Gabriel
935 67 Nýrovce 47
3. Majer Ján
934 01 Levice, Ku Bratke 44
4. Meszároš Peter
934 01 Levice, ¼anová 1
5. Nagy Norbert
934 01 Levice, Saratovská 77
6. Simon Zsolt
935 61 Hronovce, Družstevná 1
7. Szikora Gabriel
936 01 Šahy, M.R.Štefánika 5
8. Szöllösy Peter
936 01 Šahy, Vajanského 10
9. Végh Ladislav
935 36 Beša 371
0908 347 299
0905 164 524
0903 775 674
0910 940 535
0907 050 492
0908 464 336
0904 997 861
0908 803 458
0910 578 561
Delegáti ZsFZ a ObFZ Levice:
1. Èornák Eugen
935 31 Dolná Seè 200
2. Dvornák Štefan
934 01 Levice, Severná 4
3. Farkaš František 935 21 Tlmaèe, Školská 12
4. Gálik František
935 21 Tlmaèe, Dlhá 42
5. Kubica Rastislav 935 21 Tlmaèe, Vinièná 309/11
6. Kysel Stanislav
934 01 Levice, Kpt.Nálepku 39
7. Rosipal Jozef
935 35 Iòa 104
8. Šafár Štefan
934 01 Levice, Perecká 16
9. Štrba Alojz
935 51 Bajka 7
10. Vyskoèil František 935 23 Rybník, Železnièná 7
0905 746 397
0903 502 425
0905 554 037
0910 343 337
0905 221 775
0907 790 053
0903 701 236
0907 485 230
0905 855 847
0904 886 994
40
0905 927 431
0903 649 120
0918 806 596
0915 068 824
0905 780 023
0904 229 234
0902 300 058
0915 758 482
Nominaèn? listina rozhodcov ObFZ Levice pre roèn?k 2012/2013
Rozhodcovia ObM, II. a III.trieda:
1. Baèa Róbert
935 38 Lok, Májová 1
2. Bakaèi Štefan
934 01 Levice, Saratovská 49
3. Bodzsár Tibor
935 62 Pohronský Ruskov, Vysoká 1
4. Bizov Gabriel
935 85 Pl᚝ovce 73
5. Ïurina ¼uboš
935 51 Tekovský Hrádok 52
6. Fábián Erik
935 82 Pl᚝ovce 689
7. Farkaš Matúš
935 21 Tlmaèe, Školská 12
8. Havran Peter
935 23 Rybník 301
9. Híveš Erik
934 01 Levice, Hlboká 22
10. Hudec Patrik
936 01 Šahy, K. Mikszátha 8
11. Jonáš Alexander 935 52 Šarovce 45
12. Križan Štefan
935 82 Pl᚝ovce 281
13. Krnáè Ján
935 02 Brhlovce 16
14. Kupèa Mikuláš
934 01 Levice, Saratovská 49
15. Mészarošová
935 41 Tekovské Lužany,
Jaroslava
Oslobodite¾ov 40
16. Nagy Ladislav
935 61 Hronovce, Dlhá 6
17. Sekereš Jaroslav 936 01 Šahy, J. Krá¾a 25
18. Slúka Igor
935 03 Bátovce 407
19. Szikora Gabriel
936 01 Šahy, K. Mikszátha 16
20. Ševèík Peter
934 01 Levice, Pri tehelni 4/21
21. Urblík Norbert
936 01 Šahy, Mládežnícka 32
22. Vida Július
937 01 Želiezovce, Železnièná 29
23. Zaimi Bujar
934 01 Levice, Perecká 31/3
24. Zoubek Rastislav 935 36 Beša, Iòa 55
25. Žirko Miroslav
936 01 Šahy, Thuroczyho 5
39
0907 524 519
0905 466 941
0915 751 566
0948 009 305
0905 328 224
0908 193 449
0915 517 319
0903 535 476
0915 254 085
0917 537 301
0911 358 353
0918 744 573
0911293 336
0949 227 235
0908 466 460
0911 237 502
0905 884 108
0903 034 414
0905 622 832
0903 687 376
0905 904 126
0944 597 338
0905 216 709
0905 211 077
0908 433 200
e) Poriadajúci klub je povinný vo všetkých súažiach riadených ObFZ umožni
súperovi vyhotovenie videozáznamu celého stretnutia, ak o to požiada pred stretnutím, vrátane vytvorenia vhodných podmienok pre pracovníka, ktorý záznam
vyhotovuje (vhodné stabilné miesto). Klub, ktorý požiadal o vyhotovenie je
povinný nahráva z celého stretnutia na statíve neprerušený videozáznam s minutážou z jedného stabilného miesta na štadióne a záznam archivova 4 týždne
a v prípade nenahrávania a uvedenia oficiálneho nahrávania v Zápise o sretnutí,
alebo nedodania riadiacemu orgánu na vyžiadanie riadiacim orgánom, zaplatí
príslušný FO pokutu 330,- €. Oficiálne uvedený videozáznam bude podkladom
pri riešení prípadných námietok.
6. Hospodárske náležitosti:
a) Každý oddiel hrá majstrovskú súaž na vlastné náklady. V prípade, že je stretnutie
opakované z vyššej moci, uhradí poriadajúci oddiel hosujúcemu oddielu 50%
cestovného pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD pod¾a kilometrovného najkratším možným cestovným spojením.
b) Každý FO je povinný pred zaèiatkom súažného roèníka 2012-2013 zaplati na úèet ObFZ nenávratný štartovný vklad:
Oblastné majstrovstvá dospelých
100,- €
II. trieda dospelí
85,- €
III. trieda dospelí
70,- €
c) Ak bude družstvo dospelých, dorastu alebo žiakov vylúèené zo súaže z dôvodu
opakovaného nenastúpenia na stretnutie, alebo po vyžrebovaní sa zo súaže
odhlási do termínov uvedených nižšie, bude FO potrestaný pokutou splatnou do
15 dní od zverejnenia v úradnej správe, a to vo výške:
c1) v prípade odhlásenia alebo vylúèenia zo súaže do zaèiatku jarnej èasti:
Oblastné majstrovstvá dospelých
330,- €
Ostatné súaže dospelých, dorastu, žiakov
165,- €
c2) v prípade odhlásenia alebo vylúèenia zo súaže po zaèatí jarnej èasti:
Oblastné majstrovstvá dospelých
660,- €
Ostatné súaže dospelých, dorastu, žiakov
330,- €
c3) v prípade odhlásenia alebo vylúèenia zo súaže poèas posledných 5 kôl vrátane
Oblastné majstrovstvá dospelých
1660,- €
Ostatné súaže dospelých, dorastu, žiakov
1000,- €
s dôsledkami, že v najbližšom roèníku družstvo nebude zaradené do súaže
c4) za znovuprihlásenie družstva, ktoré v predchádzajúcich súažných roèníkoch
z akéhoko¾vek dôvodu nedokonèili súaž, ObFZ nariaïuje zloži kauciu
(finanènú zábezpeku) 660.- € na 1 rok.
Táto kaucia sa vracia po dohraní súažného roèníka, resp. prepadne v prospech
ObFZ v prípade vylúèenia družstva zo súaže, resp. nedohratia súaže z akéhoko¾vek dôvodu
d) V prípade nenastúpenia mužstva na stretnutie sa postupuje pod¾a ustanovení
disciplinárneho poriadku:
pokuta klubu, prípadne zastavenia èinnosti na jedno súažné stretnutie
Výška pokuty za nenastúpenie
I. raz
II. raz
žiaci
17,- €
33,- €
dorast
17,- €
33,- €
III. trieda
33,- €
50,- €
II. trieda
33,- €
66,- €
ObM dospelí
66,- €
100,- €
4
Úhrada nákladov pre oddiel, ktorý sa neprevinil :
III. trieda
66,- €
II. trieda
66,- €
ObM dospelí
100,- €
ObM dorast
66,- €
žiaci
66,- €
Tieto poplatky sú splatné do 15 dní od zverejnenia v úradnej správe.
Doklad o zaplatení predloži na sekretariát ObFZ.
e) V prípade poklesu poètu hráèov pod 7, alebo odstúpenie zo stretnutia z akéhoko¾vek dôvodu je výška pokuty:
I. raz
II. raz, ïalší
33,- €
66,- €
Keï hosujúce družstvo zapríèiní predèasné ukonèenie stretnutia z akéhoko¾vek
dôvodu, zaplatí polovicu náhrady domácemu družstvu uvedenú v bode 6/e
f) V prípade preukázania neoprávneného štartu hráèa v kategórii: žiaci, dorast,
dospelí sa FO potrestá pokutou 66,- €, + tresty pre zainteresované osoby pod¾a
DP.
g) Vstupné na stretnutie - výšku vstupného stanovuje usporiadajúci oddiel.
h) Vo¾ný vstup - delegované osoby a hosujúce mužstvo 20 osôb
TECHNICKÉ USTANOVENIA
7. Predpis
a) Hrá sa pod¾a platných pravidiel futbalu, súažného poriadku a smerníc tohto
rozpisu, ktorého výklad prináleží jedine športovotechnickej komisii ObFZ
b) ObFZ vydáva v priebehu súažného roèníka úradné správy odborných komisií,
ktoré sú zverejòované na webovej stránke ObFZ : www.obfz-levice.sk v piatok do
13,00 hod. V prípade, že KR zasadá v piatok, US KR bude vydaná po skonèení
zasadnutia.
c) ObFZ vydáva v priebehu súažného roèníka úradné správy odborných komisií,
ktoré sú zverejòované v týždenníku NITRIANSKE NOVINY - MY - TÝŽDEÒ NA
POHRONÍ (oficiálny mediálny partner ObFZ Levice) ako aj na hore uvedenej (7b)
oficiálnej webovej stránke. Všetky tieto pokyny sú pre kluby záväzné.
d) Napomenutie hráèov - eviduje sa a trestá pod¾a èl. 13 prílohy k DP SFZ - po
štvrtom napomenutí zastavenie èinnosti na jedno stretnutie, po ôsmom
napomenutí na dve, atï.. Kluby sú povinné vies si vlastnú evidenciu žltých kariet
pod¾a zápisu o stretnutí, podpísanú kapitánom mužstva. Opatrenie platí pre
všetky súaže dospelých, dorastu a žiakov v pôsobnosti ObFZ Levice. Za
neoprávnený štart hráèa po štvrtom napomenutí je zodpovedný výluène oddiel.
e) V prípade zmeny štatutára klubu je klub povinný túto skutoènos nahlási písomne
na ŠTK ObFZ do 5 dní od schválenia a telefonicky prípadne emailom na
sekretariát ObFZ do 48 hodín od schválenej zmeny.
SڍAŽE MLÁDEŽE
KŠK Juventus Levice
Milan Bridiš
Peter Szutányi
0905 902154
0903 584455
TJ Družstevník Ve¾ké Ludince
František Vígh
Ján Pásztor
Ing. František Urban
0905 859529
0905 810429
0905 975555
KFC Kalná nad Hronom
Tibor Soboòa
František Lackó
Eugen Èornák
0905 510391
0915283660
0905 746397
TJ Družstevník Hontianska Vrbica
Dušan Hanuska
Karol Pilinsky
Milan Muller
0918 973628
0911 419725
0907 558766
FK Slovan Šahy
Jozef Urblík
Ing. Imrich Márton
Norbert Urblík
0905 257189
0908 464748
0905 904126
FC Èaka
Božena Šimèíková
Ing. Viliam Lepóni
0907 750156
0903 110079
FKM Tlmaèe
Ing. Miroslav Èiernik
Ing. Ladislav Šabík
Jozef Vaner
0918 974610
0905 800066
0907 529801
TJ Lokomotíva Kozárovce
Dušan Mráz
Milan Švolík
Ing. Miloš Ïuroviè
0908 216186
0918 935401
0905 659881
8. Štart hráèov
a) V kategórii dorastu štartujú hráèi narodení 1.1.1994 a mladší
b) V kategórii dospelých štartujú hráèi, ktorí túto kategóriu tvoria, ako aj hráèi
kategórie dorastu, ktorí spåòajú podmienky štartu pod¾a èl. 113 SP futbalu. Okrem
svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartova hráè 5
38
4FSC Tekovské Lužany
Richard Cseri
Gabriel Potocký
Alexander Kiss
0904 551175
0908 133107
0907 270123
FK Lontov
Marcel Bitter
Mgr. Štefan Kuczman
Tibor Hanczko
0915 647870
0905 447662
0902 059083
TJ Klas Farná
Ján Nagy
Vojtech Félix
0905 425879
0918 472509
TJ Družstevník Tešmak
Jozef Vaner
Alexander Kapa
Jozef Varga
0907 529801
0918 687560
0915 057261
ŠK Bátovce
Tomáš Bonta
Ján Beòo
Štefan Marton
0905 797390
0903 166254
0915 605702
TJ Družstevník Hontianske Trsany
JUDr. Jozef Gálus
Peter Gajdoš
0903 729555
0903 651318
TJ Družstevník Tupá
Ján Harman
Miloš Benko
Tibor Hoksa
0903 257817
0904 595294
Slavoj Santovka
Mgr. Dušan Kazár
Roderik Šebok
Martin Jalakša
0915 778226
0944 010829
0903 386499
TJ Malé Ludince
Alexander Gõbölös
Andrea Bélik, Róbert Bélik
0910 916310
0905 583979
37
dorastenec v kategórii dospelých, ktorý v priebehu kalendárneho roka (1.1. 31.12.) dovàšil 16 rokov veku. V takom prípade sú kluby povinné vyžiada si
písomný súhlas rodièov a príslušného telovýchovného lekára. Celú zodpovednos za štarty hráèov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie klub
a príslušný tréner. Zásadou je, že hráè môže v jednom hracom dni nastúpi len
v jednom stretnutí. Oddiely sú povinné predklada s registraèným preukazom aj
povolenie športového lekára na striedavý štart vo vyššej vekovej kategórii
(povolený štart za dospelých potvrdený matrikou ObFZ). V prípade nepredloženia potvrdenia rozhodca nepripustí hráèa do hry.
c) Ak je hráè práceneschopný, nemôže nastúpi v súažnom stretnutí! Prípadný štart
takéhoto hráèa bude riešený DK tak, že bude potrestaný previnivší sa hráè výsledok stretnutia ostáva v platnosti.
9. Podmienka úèasti
a) V oblastnom majstrovstve dospelých je povinná úèas minimálne jedného
družstva mládeže (dorast, žiaci), ktoré súaž musí dohra. V prípade odstúpenia
družstva mládeže zo súaže bude mužstvo dospelých zostupujúce bez oh¾adu
na umiestnenie.
b) V ObM dospelých je podmienkou ma trénera minimálne s najnižšou trénerskou
kvalifikáciou.
c) Všetci hráèi nastupujúci na stretnutie musia predloži platný registraèný preukaz,
spåòajúci náležitosti èl. 34 SP a èl. 9 RP SFZ.
d) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráèi s dobre vidite¾nými èíslami od 1 do 11,
prièom brankár má è. 1 a farbu dresu odlišnú od ostatných hráèov a farby úboru
rozhodcu. Právo vo¾by farby dresov má hosujúci oddiel, domáci oddiel sa musí
prispôsobi.
e) Súèasou výstroja musia by u každého hráèa chránièe holenných kostí. Hráè,
ktorý nebude túto povinnos rešpektova, nebude pripustený do hry.
f) Usporiadajúci oddiel je povinný vo všetkých súažných stretnutiach zabezpeèi
prítomnos zdravotníckej služby a nosítka
g) Striedanie: v súažnom stretnutí je povolené strieda v kategórii dospelých troch
(3) hráèov. V kategórii dorastu štyroch (4) hráèov. Striedanie sa vykonáva
pomocou dobre vidite¾ných èíselných tabú¾, ktoré je povinný ma domáci oddiel
k dispozícii
h) Každý usporiadajúci oddiel je povinný ma zabezpeèenú usporiadate¾skú službu
s minimálne 8 usporiadate¾mi ObM, 6 usporiadate¾mi v ostatných súažiach
dospelých a mládeže. Usporiadatelia musia ma reflexné vesty oznaèené
nápisom USPORIADATE¼ a oèíslované, pred stretnutím odovzdá hlavný
usporiadate¾ rozhodcovi stretnutia zoznam usporiadate¾ov.
I) Každý futbalový oddiel je povinný zabezpeèi si protokol o spôsobilosti futbalového
ihriska. Bez tohoto dokladu ihrisko nebude uznané na odohranie majstrovských
futbalových stretnutí. Týka sa postupujúcich a zostupujúcich mužstiev a nových
oddielov do zaèiatku súaže, ostatné oddiely do termínu urèeného ŠTK
j) Vo všetkých súažiach dospelých a dorastu je domáci oddiel povinný ma k dispozícii poèas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje
rozhodca.
k) Zápis o stretnutí v súaži Majstrovstvo oblasti dospelí sú oddiely povinné vyplni
písacím strojom, alebo poèítaèom. Za vypísanie Zápisu o stretnutí zodpovedá
domáci oddiel.
Pre ostatné súaže sa doporuèuje vypisovanie strojom alebo poèítaèom.
6
10. Systém súaží
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo pod¾a vyžrebovania. Prvé družstvo
získava titul Víaz ObM a právo postupu do V.ligy.
11. Hodnotenie výsledkov v súažiach
Za víazstvo v stretnutí získava družstvo 3 (tri) body, nerozhodný výsledok sa
hodnotí jedným bodom pre obe družstvá
12. Nastúpenie na stretnutie, èakacia doba
1. Na majstrovské stretnutie môžu nastúpi len hráèi, uvedení pred zaèiatkom
stretnutia v zápise o stretnutí v poète 18 hráèov
2. Za riadny nástup sa považuje :
a) ak nastúpi najneskôr 20 min. po stanovenom zaèiatku stretnutia na hraciu
najmenej 7 hráèov, riadne ustrojených a pripravených k zaèiatku stretnutia
b) ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi
kapitánov družstva a platné registraèné preukazy
c) pred každým stretnutím po nástupe družstiev na hraciu plochu pred
vyžrebovaním strán domáce družstvo na èele s kapitánom pozdraví hosujúce
družstvo podaním ruky
3. K posúdeniu, èi bola dodržaná èakacia doba 20 minút je oprávnený len
delegovaný rozhodca, resp. rozhodca laik
4. Ak oznámi hosujúce družstvo usporiadate¾ovi oneskorenie zapríèinené
okolnosami, ktoré nemohlo v danej chvíli ovplyvni (dopravná nehoda, nezjazdnos ciest, porucha a pod.) musí domáce družstvo poèka príchod hostí a
stretnutie odohra. V takomto prípade je oddiel povinný na ŠTK predloži dôvody,
ktoré viedli k prekroèeniu èakacej doby
5. Hráè, ktorý nenastúpil na zaèiatok stretnutia, môže nastúpi v ktorejko¾vek minúte,
keï je hra prerušená. Pri nastúpení musí odovzda RP rozhodcovi, kapitán
družstva súpera má právo kontroly totožnosti
6. Konfrontácia (kontrola totožnosti)
a) kontrolu totožnosti hráèov družstiev je možné vykona najneskôr pred
zaèiatkom druhého polèasu, kontrola totožnosti - konfrontácia - u dorastu je
povinná
b) ak kontrola totožnosti bola vykonaná pred stretnutím, v polèase, alebo v
prípade striedajúceho hráèa v druhom polèase, a kapitán družstva súpera
neuviedol žiadne námietky proti jeho totožnosti ihneï, nie je možné prípadné
námietky uvies v zápise o stretnutí. Doporuèujeme hráèom, aby so sebou nosili
na stretnutie hodnoverný doklad o totožnosti - OP, pas, vodièský preukaz, preukaz
poistenca). Pri námietkach proti štartu hráèa - jeho totožnosti, sú rozhodcovia a
delegát povinný postupova v zmysle èl. 66 bod b SP.
7. Postup pri neuznaní - námietke k totožnosti niektorého hráèa. (konfrontácie)
V prípade odmietnutia podrobi sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti
niektorého hráèa (hráèov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev u mládeže),
kapitán uvedie námietku proti štartu hráèa (hráèov) do zápisu o stretnutí a na
základe jeho námietky vyzve rozhodca uvedeného hráèa (hráèov) na vykonanie
kontroly totožnosti (pod¾a RP). Túto konfrontáciu vykoná sám tak, že skontroluje
fotografiu hráèa na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí pod¾a odpovede hráèa jeho
osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska, nechá hráèa podpísa uvedené
údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle registraèný
preukaz skontrolovaného hráèa spoloène zo zápisom o stretnutí. Ak rozhodca
7
TJ Družstevník Dolný Pial
Ing. Peter Valach
Stanislav Trgiòa
Ján Ciling
0905 494346
0917 705751
0908 545609
ŠK Dynamo Ve¾ké Kozmálovce
Miroslav Janèo
Ing. Pavol Iskra
Juraj Tariška
0905 386397
0905 468755
0905 965537
FK Demandice
Marian Berkeš
Róbert Šaróka
0903574057
0905 652528
TJ Družstevník Horné Semerovce
Attila Revóczi
Robert Balogh
Vladimír Hudec
0905 152922
0908 469697
0905490748
III. TRIEDA
TJ Družstevník Vyškovce nad Ip¾om
Ladislav Urblík
Ján Smiknya
Jozef Gyurkovics
0905 936430
0905 534817
0905 519588
TJ Klas Beša
Ladislav Buzasi
Vojtech Kosár
Gabriel Tóth
0907 615695
0908 791115
0915 708325
TJ Družstevník Hronovce
Ján Belák
Ján Boženík
Marek Nagy
0907 295593
0907 645278
0907 562415
FK Pastovce
Jozef Ollé
Oto Mészáros
0908 539037
0907 724231
TJ MFC Málaš
Karol Streda
Attila Šafár
0918 463004
0905 368682
36
Juvenstus Malé Kozmálovce
Stanislav Kovács
Andrej Baláž
Gabriel Bombicz
0903 515481
0902 596177
0903 233520
ŠK Slovan Plavé Vozokany
Juraj Gömöri
Miloslav Mesár
František Beòuš
0904 813106
0905 495991
0903 865781
ŠK Bory
Martin Török
Attila Raèko
Zoltán Nagy
0905 704251
0915 795041
0905 823787
FC Ipe¾ské Ú¾any
Jozef Nagy
Július Anatalicz
Štefan Morvay
0907 562688
0915 120534
0904 840692
OFK Družstevník Žemberovce
Mgr. Milan Seneši
Ján Korèek
Rastislav Bóna
0903 961592
0903 425006
0905 161396
TJ Družstevník Lok
Ing. Daniel Krajèoviè
Ladislav Guniè
Tivadar Tóth
0910 834581
0903 441984
0904 453696
FK Klas Šarovce
Gabriel Fûri
Alexander Jonáš
Imrich Urbán
0903 777149
0911 353383
0904 186730
ŠK Ipe¾ský Sokolec
Vojtech Melicher
Gejza Zimmerman
0917 930527
0907 127113
TJ Tatran Pukanec
Boris Kyse¾
Ján Benkoviè
Peter Titurus
0907 789514
0908 732462
0903 970793
TJ Družstevník Mýtne Ludany
Ferdinand Pásztor
Ing.Július Kovács
František Blaško
0908 412227
0910 958559
0905 191172
35
pokonfrontácii, ktorú vykonal rozhodne, že registraèný preukaz zodpovedá
totožnosti hráèa, povolí hráèovi nastúpi v stretnutí a na druhej strane zápisu o
stretnutí popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly
totožnosti alebo neuznania totožnosti hráèa (hráèov) po konfrontácii rozhodcom má
za následok, že hráè (hráèi) nemôžu v stretnutí nastúpi a rozhodca tieto skutoènosti
podrobne zdôvodní v zápise ostretnutí. Ak sa tak stane v polèasovej prestávke (v
priebehu druhého polèasu), hráè je v zmysle Pravidiel futbalu vylúèený z hry.
13. Zásady pre zmeny termínov a zaèiatkov
Zmeny hracieho èasu a termínov uvedených vo vyžrebovaní sa musia vykona
nasledovne :
a) stretnutia sa zásadne predohrávajú
b) usporiadajúci oddiel oznámi súperovi a ŠTK ObFZ písomne doporuèenou
poštou zmenu hracieho èasu najmenej 10 dní pred stretnutím. Pri dodržaní
termínu je súper povinný zmenu automaticky akceptova, poplatok 7,- €
Rozhodujúce je razítko poštového úradu.
c) pri žiadosti o zmenu hracieho èasu po termíne, resp. zmenu termínu na iný deò,
je potrebná písomná dohoda oddielov na ŠTK doložená poplatkom 17,- €
14. Námietky (protest)
1. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné pod¾a èl. 118 - 125 SP
poda písomne doporuèenou poštou najneskôr do 3 dní po stretnutí.
Námietky je možné poda spravidla :
a) pri porušení SP a rozpisu súaže
b) pri porušení ustanovení Pravidiel futbalu
c) pri nedodržaní ïalších futbalových noriem
2. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcu nemôže ma vplyv na
zmenu výsledku stretnutia dosiahnutého na ihrisku
3. Obsah námietok je uvedený v èl. 123 SP
4. Námietkový vklad v súažiach riadených ObFZ je 7.- €
5. Námietky nebudú prerokované, ak nebudú obsahova všetky náležitosti predpísané èl. 118 – 124 SP
6. Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach, ktoré vydala ŠTK a DK je možné poda
na Výkonný výbor ObFZ, poplatok za odvolanie sa stanovuje vo výške 33.- €.
Odvolanie musí obsahova náležitosti uvedené v èl. 123 SP
7. Námietky, ktoré je povinný rozhodca zapísa na žiados kapitána do Zápisu o
stretnutí:
- proti výsledku stretnutia
- proti priebehu stretnutia, nie však k výkonu rozhodcu
- proti náležitostiam hracej plochy
- proti štartu niektorého súperovho hráèa
- proti výstroju hráèov súperovho družstva
- proti striedaniu náhradníkov
- proti popisu priestupkov napomínaných a vylúèených hráèov
8
15. Zásady pri disciplinárnom pokraèovaní
A. DK priestupok hráèa (vylúèenie, trest za 4,8 a ïalšie ŽK) neprejedná, keï klub do
štvrtka do 15.00 hod. po stretnutí nepredloží doklad o úhrade rokovacieho
poplatku. Na ïalšom zasadnutí DK priestupok prerokuje, uloží klubu pokutu 17.- €
a nepodmieneène zastaví èinnos klubu zaèínajúc ïalším pondelkom po prerokovaní priestupku až do uhradenia poplatku. Futbalový oddiel pri vylúèení hráèa
zodpovedá za zaslanie dokladu (druhý diel PPP) o úhrade poplatku za
prerokovanie, ktorý sa stanovuje vo výške 7.- €. Rokovací poplatok 7.- € sa hradí
aj po 4 ŽK hráèa. Bez priloženého dokladu o úhrade nebude priestupok
prejednaný
B. V prípade momoriadnych situácií na stretnutí sú delegované osoby povinné do 48
hodín predloži písomné stanovisko.
16. Postup a zostup
1. Ak majú po odohraní súaže dve, alebo viac družstiev rovnaký poèet bodov,
rozhoduje o poradí pre urèenie postupujúceho a zostupujúceho družstva väèší
poèet bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje najskôr gólový
rozdiel a potom vyšší poèet vstrelených gólov na ihrisku súpera zo vzájomných
stretnutí. Ak je i ten rovnaký, odohrajú družstvá rozhodujúce stretnutie na
neutrálnom ihrisku, èl. 25 SP
2. Víaz oblastných majstrovstiev dospelých postúpi do súaží riadených
regionálnym futbalovým zväzom - V.liga
- v prípade, že víaz neprejaví záujem o postup z akéhoko¾vek dôvodu, resp.
nesplní podmienky podmienky stanovené pre úèas v súaži, postupujúcim sa
stane družstvo umiestnené na 2.mieste, resp. na ïalších miestach
- družstvo, ktoré sa umiestni na 16. mieste, resp. na poslednom mieste pri poklese
poètu úèastníkov pre vystúpenie zo súaže, alebo vylúèenie zo súaže, zostúpi do
II. triedy
- do Oblastného majstrovstva postúpia družstvá z 1. a 2. miesta II. triedy, do III.
triedy zostúpi družstvo zo 16.miesta II. triedy, resp. posledného miesta pri
poklese úèastníkov pre vystúpenie zo súaže, alebo vylúèenie zo súaže , poradie
na 1. a 2.mieste sa urèí pod¾a èl.25 SP futbalu
- do II. triedy postúpia družstvá z 1. a 2. miesta III. triedy, poradie na 1. A 2.mieste
sa urèí pod¾a èl.25 SP futbalu
3. Víazom oblastných majstrovstiev dorastu bude víazné družstvo a získava právo
postupu do regionálnych súaží.
4. Ak z regionálnej súaže V. ligy zostúpi do oblasti jedno, prípadne viac družstiev,
zvyšuje sa o príslušný poèet zostupujúcich do II. triedy a náväzne z II. triedy do III.
triedy
17. Rozhodcovia a delegáti
1. Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov.
Obsadenie a zmeny v delegovaní a správy komisie budú uverejòované na
internete adresa www.obfz-levice.sk, v týždenníku NITRIANSKE NOVINY – MY TÝŽDEÒ NA POHRONÍ, v odôvodnených prípadoch telefonicky
2. Aktívni rozhodcovia a delegáti nemôžu nastupova v majstrovských stretnutiach
riadených ŠTK ObFZ Levice
9
TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov
Roman Dávid
Ing. Juraj Janko
Mgr. Jolan Treginyová
0903 190845
0907 794505
0908 080254
ŠK Èajkov
Ing. Roman Èervenák
Ján Salaj
Milan Èervenák
0903 231593
0904 706336
0903 723278
ŠK Nová Dedina
Peter Titurus
Ing. Patrik Bob
Miroslav Èecha
0915 719092
0905 255702
0905 335773
TJ Družstevník Horné Turovce
Peter Varga
Peter Konôpka
Attila Varga
0905 293885
0907 282905
0908 780082
OFK Rybník
Ing. František Vyskoèil
Peter Havran
Tibor Biringer (žiaci)
0904 886994
0903 535476
0911 758111
FK Jur nad Hronom
Jozef Prištiak
Peter Tóth
Jaroslav Bodnárik
0910 314969
0905 975819
0907 560665
TJ Družstevník Nový Tekov
Ladislav Nagy
Viliam Beòo
Marian Kubinec
0905 855843
0903 464910
0903 892094
II. trieda
TJ Družstevník Ve¾ké Turovce
Karol Kóša
Ing. Jozef Šaliga
Tomáš Antuš
0918 989927
0903 467997
0918 877713
TJ Meteor Ke
Ferdinand Bohák
Juraj Németh
0905 446248
0905 822575
34
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV OBLASTNÝCH SڍAŽÍ
TJ Mlados Èata
Ing. Ján Strieška
Štefan Takács
Ing. Peter Czibula
0905 254626
0917 641102
0908 039711
TJ Družstevník Tekovské Lužany
Ing. Július Rotík
Ing. Marián Kotora
Ján Zeleòanský
0903 237533
0903 515863
0944 345153
ŠK Sokol Starý Tekov
Ing. Peter Solmoši
Ing. Jozef Šumeraj
Vladimír Šuchter
0907 043036
0907 799517
0905 751558
3. V prípade, že sa nedostaví delegovaný rozhodca, postupuje sa pod¾a ustanovení
èl. 73 SP. Za riadne vyplnenie zápisu o stretnutí a jeho doruèenie do 48 hodín po
stretnutí zodpovedá usporiadajúci oddiel. Oneskorené doruèenie takéhoto zápisu
sa trestá poriadkovou pokutou 3,30 €. Zápis o stretnutí sa vyhotovuje v troch
exemplároch, pri prítomnosti delegáta v štyroch exemplároch, z ktorých po
stretnutí po vyplnení prednej strany ostáva originál HR, kópie obdržia kapitáni
družstiev a delegát stretnutia. Pokia¾ rozhodca neudelil ŽK a ÈK – túto kolónku po
stretnutí na originále a kópiách rozhodca vyškrtne.
4. Rozhodcovia odosielajú riadiacemu orgánu Zápis o stretnutí v 1 vyhotovení
(originál) do 24 hodín po stretnutí v pondelok (Doporuèený list I.trieda) alebo
doruèia osobne na sekretariát v Dome športu najneskôr v utorok po stretnutí – z
dôvodu zasadnutia KR ObFZ v stredu po stretnutí.
5. Zadnú èas Zápisu o stretnutí v súaži Majstrovstvo oblasti dospelí sú rozhodcovia
povinní vyplni písacím strojom alebo poèítaèom. Pre ostatné súaže sa
doporuèuje vypisovanie strojom.
6. Futbalové oddiely majú právo pred jesennou a jarnou èasou súažného roèníka
vetova dvoch rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v jarnej èasti
predchádzajúceho roèníka, resp.jesennej èasti príslušného súažného roèníka.
Vetovanie musí by riadne písomne zdôvodnené.
TJ AB Hronské Kosihy
Jozef Seneši
Dušan Torda
Ing. Vladimír Pánik
0905 423090
0903 537830
0905 980106
18. Súaž o najlepšieho strelca súaže.
Vyhodnocuje sa súaž o najlepšieho strelca Oblastného majstrovstva dospelých
a II. triedy. Hodnotenie výsledkov sa vykonáva pod¾a údajov uvedených v zápise
o stretnutí.
ŠK Podlužany
Ján Šebo
František Lukáè
Radoslav Vrlina
0905 254904
0907 743329
0915 761216
TJ 1. FC 2000 Kalinèiakovo
Ján Béreš
Imrich Csomor
Stanislav Višòa
0905 940338
0903 769689
0905 622666
TJ Družstevník Ve¾ký Ïur
Peter Levák
Milan Záhumenský
Milan Méres
0905 976888
0905 721070
0905 602134
Sport club Hronské K¾aèany
Milan Bridiš
Milan Szabo
0905 902154
0905 130783
TJ Družstevník Pl᚝ovce
Arpád Buzás
Karol Beòuš
0905 869097
0944 586190
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
33
19. Zimný halový turnaj
IX. roèník Zimného halového turnaja o Pohár ObFZ sa odohrá v januári 2013. Na
turnaji budú štartova družstvá Oblastného majstrovstva dospelých, ktoré sa v
jesennej èasti roèníka umiestnia na 1.- 8.mieste. Na turnaji nemôžu štartova hráèi,
ktorí majú trest zastavenia pretekárskej èinnosti a ktorým bol udelený trest na dva a
viac zápasov.
20. Zimný halový turnaj dorastu
III. roèník Zimného halového turnaja dorastu o Pohár ObFZ sa odohrá cez jarné
prázdniny 2013 za úèasti družstiev Oblastného majstrovstva dorastu umiestnených
po jeseni na 1.- 8. mieste, na turnaji nemôžu štartova hráèi v treste a ktorým bol
udelený trest na dva a viac zápasov.
21. Zimný halový turnaj žiakov
X. roèník Zimného halového turnaja žiakov o Pohár ObFZ sa odohrá cez jarné
prázdniny 2013 za úèasti družstiev Oblastného majstrovstva žiakov umiestnených
po jeseni na 1. - 4. mieste v skupine Juhovýchod a 1. - 4. mieste v skupine
Severozápad. Na turnaji nemôžu štartova hráèi, ktorí majú trest zastavenia
pretekárskej èinnosti a ktorým bol udelený trest na dva a viac zápasov.
22. Hlásenie výsledkov
Usporiadate¾ - domáci oddiel hlási v nede¾u po stretnutí výsledok, komentár k
zápasu, strelcov gólov pre Oficiálny spravodaj ObFZ - NITRIANSKE NOVINY - MY TÝŽDEÒ NA POHRONÍ na tel: 036 6318739, 0915 767534, 0902 181181
10
ObM SZ žiaci
jarná - odvetná èas
23. Titul a ceny
Víaz Oblastných majstrovstiev Levice dospelí, medaile, pohár
Víaz Oblastných majstrovstiev dorast, medaile, pohár
Víaz II. triedy, pohár
Víaz III. triedy, pohár
24. Preh¾ad poplatkov
a) prestupové poplatky
dospelí
dorast
dospelí
dorast
žiaci
b) vklad pri námietkach
c) odvolací vklad
d) dohody a žiados o zmenu termínu 10 dní
e) poplatok pri vylúèení hráèa
f) poplatok za 4 ŽK hráèa
g) oneskorené zaslanie zápisu o stretnutí
h) poplatok za žiados o zmenu trestu
i) dohody a žiados o zmenu termínu menej ako 10 dní
j) pokuta za neuhradenie rokovacieho poplatku
10,- €
7,- €
7,- €
7,- €
3,30 €
33,- €
7,- €
7,- €
7,- €
3,30 €
7,- €
17,- €
17,- €
Upozornenie: V prípade nepredloženia II. dielu PPP s uvedením dôvodu platby na
zadnej strane, do štvrtka nasledujúceho po stretnutí, budú komisie považova
poplatok za neuhradený a daným prípadom sa nebudú zaobera.
XII. kolo (23.03.2013) o 12.30 hod.
KŠK Levice
Rybník
Pukanec
Tlmaèe
Hronské Kosihy
Starý Tekov
Žemberovce
Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Kozárovce
Nový Tekov
Èajkov
XVIII. kolo (04.05.2013) o 14.00 hod.
Žemberovce
Hronské Kosihy
Kalinèiakovo
Pukanec
Èajkov
KŠK Levice
Kozárovce
Rybník
Hronské K¾aèany
Tlmaèe
Nový Tekov
Starý Tekov
XIII. kolo (30.03.2013) o 12.30 hod.
Kozárovce
Èajkov
Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Starý Tekov
Žemberovce
Tlmaèe
Hronské Kosihy
Rybník
Pukanec
KŠK Levice
Nový Tekov
XIX. kolo (11.05.2013) o 14.00 hod.
Tlmaèe
Starý Tekov
Rybník
Hronské K¾aèany
KŠK Levice
Kozárovce
Pukanec
Èajkov
Hronské Kosihy
Kalinèiakovo
Žemberovce
Nový Tekov
XIV. kolo (06.04.2013) o 13.00 hod.
Pukanec
KŠK Levice
Hronské Kosihy
Rybník
Žemberovce
Tlmaèe
Kalinèiakovo
Starý Tekov
Èajkov
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
Kozárovce
XX. kolo (18.05.2013) o 14.30 hod.
Kalinèiakovo
Žemberovce
Èajkov
Hronské Kosihy
Kozárovce
Pukanec
Hronské K¾aèany
KŠK Levice
Starý Tekov
Rybník
Nový Tekov
Tlmaèe
XV. kolo (13.04.2013) o 13.00 hod.
Hronské K¾aèany
Kozárovce
Starý Tekov
Èajkov
Tlmaèe
Kalinèiakovo
Rybník
Žemberovce
KŠK Levice
Hronské Kosihy
Pukanec
Nový Tekov
XXI. kolo (25.05.2013) o 14.30 hod.
Rybník
Tlmaèe
KŠK Levice
Starý Tekov
Pukanec
Hronské K¾aèany
Hronské Kosihy
Kozárovce
Žemberovce
Èajkov
Kalinèiakovo
Nový Tekov
XVI. kolo (20.04.2013) o 13.30 hod.
Hronské Kosihy
Pukanec
Žemberovce
KŠK Levice
Kalinèiakovo
Rybník
Èajkov
Tlmaèe
Kozárovce
Starý Tekov
Nový Tekov
Hronské K¾aèany
XXII. kolo (01.06.2013) o 14.30 hod.
Nový Tekov
Rybník
Tlmaèe
KŠK Levice
Starý Tekov
Pukanec
Hronské K¾aèany
Hronské Kosihy
Kozárovce
Žemberovce
Èajkov
Kalinèiakovo
XVII. kolo (27.04.2013) o 13.30 hod.
Starý Tekov
Hronské K¾aèany
Tlmaèe
Kozárovce
Rybník
Èajkov
KŠK Levice
Kalinèiakovo
Pukanec
Žemberovce
Hronské Kosihy
Nový Tekov
11
32
ObM SZ žiaci
I. kolo (18.08.2012) o 14.30 hod.
Èajkov
Nový Tekov
Kozárovce
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Žemberovce
Starý Tekov
Hronské Kosihy
Tlmaèe
Pukanec
Rybník
KŠK Levice
VII. kolo (29.09.2012) o 13.00 hod.
Hronské Kosihy
Žemberovce
Pukanec
Kalinèiakovo
KŠK Levice
Èajkov
Rybník
Kozárovce
Tlmaèe
Hronské K¾aèany
Starý Tekov
Nový Tekov
II. kolo (25.08.2012) o 14.30 hod.
Èajkov
Kozárovce
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Žemberovce
Starý Tekov
Hronské Kosihy
Tlmaèe
Pukanec
Rybník
Nový Tekov
KŠK Levice
VIII. kolo (06.10.2012) o 12.00 hod.
Starý Tekov
Tlmaèe
Hronské K¾aèany
Rybník
Kozárovce
KŠK Levice
Èajkov
Pukanec
Kalinèiakovo
Hronské Kosihy
Nový Tekov
Žemberovce
III. kolo (01.09.2012) o 13.30 hod.
KŠK Levice
Pukanec
Rybník
Hronské Kosihy
Tlmaèe
Žemberovce
Starý Tekov
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Èajkov
Kozárovce
Nový Tekov
IX. kolo (13.10.2012) o 12.00 hod.
Žemberovce
Kalinèiakovo
Hronské Kosihy
Èajkov
Pukanec
Kozárovce
KŠK Levice
Hronské K¾aèany
Rybník
Starý Tekov
Tlmaèe
Nový Tekov
IV. kolo (08.09.2012) o 13.30 hod.
Kozárovce
Hronské K¾aèany
Èajkov
Starý Tekov
Kalinèiakovo
Tlmaèe
Žemberovce
Rybník
Hronské Kosihy
KŠK Levice
Nový Tekov
Pukanec
X. kolo (20.10.2012) o 11.30 hod.
Tlmaèe
Rybník
Starý Tekov
KŠK Levice
Hronské K¾aèany
Pukanec
Kozárovce
Hronské Kosihy
Èajkov
Žemberovce
Nový Tekov
Kalinèiakovo
V. kolo (15.09.2012) o 13.00 hod.
Pukanec
Hronské Kosihy
KŠK Levice
Žemberovce
Rybník
Kalinèiakovo
Tlmaèe
Èajkov
Starý Tekov
Kozárovce
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
XI. kolo (27.10.2012) o 11.30 hod.
Kalinèiakovo
Èajkov
Žemberovce
Kozárovce
Hronské Kosihy
Hronské K¾aèany
Pukanec
Starý Tekov
KŠK Levice
Tlmaèe
Rybník
Nový Tekov
VI. kolo (22.09.2012) o 13.00 hod.
Hronské K¾aèany
Starý Tekov
Kozárovce
Tlmaèe
Èajkov
Rybník
Kalinèiakovo
KŠK Levice
Žemberovce
Pukanec
Nový Tekov
Hronské Kosihy
31
25. Smernica ObFZ Levice bezhotovostný styk pri súažných stretnutiach
medzi delegovanými osobami a FK. Platná od 1.1.2012
Èlánok 1. Povinnosti ObFZ
ObFZ :
a) ObFZ stanoví výšku hrubých finanèných odmien delegovaných osôb za jedno
stretnutie vo všetkých súažiach ObFZ.
b) Výška stravného je realizovaná v súlade s vyhláškou MPSVR SR - 3,80 €
c) Výška kilometrovného a spôsob úètovania pre R a DZ ,ak si cestovné budú
úètova na základe použitia vlastného motorového vozidla - 0,10 €/km pri obsadení auta jednou osobou, 0,17 €/km pri obsadení auta dvomi osobami, 0,24 €/km
pri obsadení auta tromi osobami.
d) Výška poštovného pre R a DZ - 1,40 €
e) Vypoèíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súaž v celom súažnom
období, pod¾a poètu stretnutí. Súèet nákladov za jednotlivé súaže (napr. dospelí
+ dorast + žiaci), dá celkovú sumu, ktorú klub uhradí na osobitnú položku úètu
ObFZ v štyroch splátkach, ktoré stanovil VV (31.8., 31.10., 28.2., 30.4.), splátka
sa môže uhradi aj v dvoch splátkach : jeseò (31.8.) a jar (28.2.). Po skonèení
príslušnej èasti SR ( jeseò - jar ) vykoná ObFZ vyúètovanie poukázaných èiastok
a v prípade preplatku bude tento do 31.07. príslušného roku poukázaný príslušnému klubu. V prípade, že poukázaná èiastka bude z poh¾adu úhrad klubu
nepostaèujúca, klub je povinný doplati chýbajúcu finanènú èiastku na úèet ObFZ.
Za jesennú èas v jarnej splátke (28.2.) a za jarnú èas do 31.08..
f) 1 x mesaène bude výplatný deò, v ktorom budú finanèné prostriedky zaslané na
úèty delegovaných osôb - schválený termín je 15. dòa nasledujúceho mesiaca.
g) ObFZ vypracuje interný doklad Zúètovania finanèných náležitostí delegovaných
osôb, ktorý po skonèení stretnutia vyplnia všetky delegované osoby, vyplnené
údaje skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho klubu (èitate¾né
meno, podpis, peèiatka) a rozhodca stretnutia ho spolu so Zápisom o stretnutí
zašle v stanovenom termíne na ObFZ.
h)Komisia rozhodcov zabezpeèí pre sekretariát ObFZ menný zoznam osôb
delegovaných na súažné stretnutia ObFZ, ktorý bude obsahova: meno,
priezvisko, bydlisko, PSÈ, rodné èíslo, èíslo obèianskeho preukazu a èíslo úètu.
Èlánok 2. Povinnosti FK v pôsobnosti ObFZ Levice
Futbalový klub (FK):
a) Na základe VV stanovenej výšky nákladov pre jednotlivé súaže dospelých,
dorastu a žiakov sú FK povinné uhradi a dokladova celkovú výšku nákladov na
ObFZ v stanovených termínoch .Kontrolu úhrad vykoná ŠTK ObFZ a poverená
osoba za ObFZ.
b) Ak FK túto povinnos nesplní, bude ma príslušné mužstvo dospelých odo dòa
splatnosti uvedenom v Rozpise súaží - Hospodárske náležitosti, nepodmieneène zastavenú pretekársku èinnos a to až do dòa preukázania úhrady
príslušnej povinnej platby. V prípade, že klub platbu nevykoná ani po troch súažných kolách , budú voèi nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia noriem SFZ.
c) Usporiadajúci FK pred stretnutím predloží delegovaným osobám spolu s tlaèivom
Zápis o stretnutí aj interný doklad ObFZ - Zúètovanie finanèných náležitostí
delegovaných osôb, ktoré po stretnutí riadne vyplnené skontroluje a potvrdí
oprávnená osoba usporiadajúceho klubu.
12
d) FK sú zároveò povinné vies si evidenciu o vyplatených odmenách s možnosou,
kedyko¾vek ju porovna s evidenciou vedenou sekretariátom ObFZ. Preto ObFZ
doporuèuje klubom predklada rozhodcom interný doklad ObFZ - Zúètovanie
finanèných náležitostí 2x a jednu kópiu si ponecha ako doklad ku kontrole.
Schválil : Rada a VV ObFZ Levice dòa: 30.6.2011
Orientaèný výpoèet nákladov na jedno stretnutie
ObFZ Levice
ObM muži
Paušál
Cestovné 50 km x 0,1 €
Diéty
Poštovné
Náklady na jedno stretnutie
R
AR 1
AR 2
DZ
25,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €
5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
3,80 € 3,80 € 3,80 € 3,80 €
1,40 €
1,40 €
Spolu celkovo
II. trieda muži
Paušál
Cestovné 50 km x 0,1 €
Diéty
Poštovné
R
20,00 €
5,00 €
3,80 €
1,40 €
AR 1
15,00 €
5,00 €
3,80 €
AR 2*
15,00 €
5,00 €
3,80 €
III. trieda muži
Paušál
Cestovné 50 km x 0,1 €
Diéty
Poštovné
R
16,00 €
5,00 €
3,80 €
1,40 €
AR 1
12,00 €
5,00 €
3,80 €
AR 2*
12,00 €
5,00 €
3,80 €
DZ*
15,00 €
5,00 €
3,80 €
1,40 €
Spolu celkovo
Spolu
82,00 €
20,00 €
15,20 €
2,80 € výpoèet
120,00 € 100 € x poèet stretnutí
Spolu
65,00 €
20,00 €
15,20 €
2,80 € výpoèet
103,00 € 70 € x poèet stretnutí
DZ*
Spolu
14,00 € 54,00 €
5,00 € 20,00 €
3,80 € 15,20 €
1,40 € 2,80 € výpoèet
Spolu celkovo 88,00 € 40 € x poèet stretnutí
V prípade, že má rozhodca po stretnutí III.triedy ïalšie stretnutie, tak v III.triede môže úètova cestovné
len z miesta bydliska do miesta stretnutia III.triedy, stravné v poloviènej výške (1,90€) a v prípade, že je R
aj v ïalšom MZ, tak poštovné vo výške 50% (0,70€) v druhom MZ zvyšok (0,70€).
Dorast**
Paušál
Cestovné 30 km x 0,1 €
Diéty
Poštovné
R
12,00 €
3,00 €
3,80 €
1,40 €
AR 1*
7,00 €
3,00 €
3,80 €
Spolu
19,00 €
6,00 €
7,60 €
1,40 € výpoèet
Spolu celkovo 34,00 € 25 € x poèet stretnutí
V prípade, že bol R na MZ žiakov, tak úètuje cestovné z miesta žiakov do miesta bydliska, poštovné
50%(0,7€) a stravné 50% (1,90€).
Žiaci
Paušál
Cestovné 30 km x 0,1 €
Poštovné
R
AR 1*
10,00 € 7,00 €
3,00 €
1,40 €
Spolu
17,00 €
3,00 €
1,40 € výpoèet
Spolu celkovo 21,40 € 15 € x poèet stretnutí
* použitie viacerých delegovaných osôb len v mimoriadnych príkazoch
V prípade, že má R po MZ žiakov ïalšie stretnutie úètuje si cestovné z miesta bydliska do MZ žiakov,
poštovné vo výške 50% (0,70€) a stravné 1,90€. V prípade samostatných žiakov nie je možné úètova
stravné.
servisné poplatky
dospelí
dorast
žiaci
31.8.
12
8
4
31.10.
12
8
4
28.2.
12
8
4
13
30.4.
12
8
4
SPOLU
48
32
16
ObM JV žiaci
jarná - odvetná èas
XII. kolo (23.03.2013) o 12.30 hod.
Ve¾ké Turovce
Hontianska Vrbica
Dolný Pial
Mýtne Ludany
Ve¾ké Ludince
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom Èaka
Pl᚝ovce
Ipe¾ský Sokolec
Šahy "B´
Tekovské Lužany
XVIII. kolo (04.05.2013) o 14.00 hod.
Kalná nad Hronom Ve¾ké Ludince
Pl᚝ovce
Dolný Pial
Tekovské Lužany
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ský Sokolec
Hontianska Vrbica
Èaka
Mýtne Ludany
Šahy "B´
Jur nad Hronom
XIII. kolo (30.03.2013) o 12.30 hod.
Ipe¾ský Sokolec
Tekovské Lužany
Èaka
Pl᚝ovce
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Mýtne Ludany
Ve¾ké Ludince
Hontianska Vrbica Dolný Pial
Ve¾ké Turovce
Šahy "B´
XIX. kolo (11.05.2013) o 14.00 hod.
Mýtne Ludany
Jur nad Hronom
Hontianska Vrbica Èaka
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ský Sokolec
Dolný Pial
Tekovské Lužany
Ve¾ké Ludince
Pl᚝ovce
Kalná nad Hronom Šahy "B´
XIV. kolo (06.04.2013) o 13.00 hod.
Dolný Pial
Ve¾ké Turovce
Ve¾ké Ludince
Hontianska Vrbica
Kalná nad Hronom Mýtne Ludany
Pl᚝ovce
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Èaka
Šahy "B´
Ipe¾ský Sokolec
XX. kolo (18.05.2013) o 14.30 hod.
Pl᚝ovce
Kalná nad Hronom
Tekovské Lužany
Ve¾ké Ludince
Ipe¾ský Sokolec
Dolný Pial
Èaka
Ve¾ké Turovce
Jur nad Hronom
Hontianska Vrbica
Šahy "B´
Mýtne Ludany
XV. kolo (13.04.2013) o 13.00 hod.
Èaka
Ipe¾ský Sokolec
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Mýtne Ludany
Pl᚝ovce
Hontianska Vrbica Kalná nad Hronom
Ve¾ké Turovce
Ve¾ké Ludince
Dolný Pial
Šahy "B´
XXI. kolo (25.05.2013) o 14.30 hod.
Hontianska Vrbica Mýtne Ludany
Ve¾ké Turovce
Jur nad Hronom
Dolný Pial
Èaka
Ve¾ké Ludince
Ipe¾ský Sokolec
Kalná nad Hronom Tekovské Lužany
Pl᚝ovce
Šahy "B´
XVI. kolo (20.04.2013) o 13.30 hod.
Ve¾ké Ludince
Dolný Pial
Kalná nad Hronom Ve¾ké Turovce
Pl᚝ovce
Hontianska Vrbica
Tekovské Lužany
Mýtne Ludany
Ipe¾ský Sokolec
Jur nad Hronom
Šahy "B´
Èaka
XXII. kolo (01.06.2013) o 14.30 hod.
Šahy "B´
Hontianska Vrbica
Mýtne Ludany
Ve¾ké Turovce
Jur nad Hronom
Dolný Pial
Èaka
Ve¾ké Ludince
Ipe¾ský Sokolec
Kalná nad Hronom
Tekovské Lužany
Pl᚝ovce
XVII. kolo (27.04.2013) o 13.30 hod.
Jur nad Hronom
Èaka
Mýtne Ludany
Ipe¾ský Sokolec
Hontianska Vrbica Tekovské Lužany
Ve¾ké Turovce
Pl᚝ovce
Dolný Pial
Kalná nad Hronom
Ve¾ké Ludince
Šahy "B´
30
ObM JV žiaci
I. kolo (18.08.2012) o 14.30 hod.
Tekovské Lužany
Šahy "B´
Ipe¾ský Sokolec
Pl᚝ovce
Èaka
Kalná nad Hronom
Jur nad Hronom
Ve¾ké Ludince
Mýtne Ludany
Dolný Pial
Hontianska Vrbica Ve¾ké Turovce
VII. kolo (29.09.2012) o 13.00 hod.
Ve¾ké Ludince
Kalná nad Hronom
Dolný Pial
Pl᚝ovce
Ve¾ké Turovce
Tekovské Lužany
Hontianska Vrbica Ipe¾ský Sokolec
Mýtne Ludany
Èaka
Jur nad Hronom
Šahy "B´
II. kolo (25.08.2012) o 14.30 hod.
Tekovské Lužany
Ipe¾ský Sokolec
Pl᚝ovce
Èaka
Kalná nad Hronom Jur nad Hronom
Ve¾ké Ludince
Mýtne Ludany
Dolný Pial
Hontianska Vrbica
Šahy "B´
Ve¾ké Turovce
VIII. kolo (06.10.2012) o 12.00 hod.
Jur nad Hronom
Mýtne Ludany
Èaka
Hontianska Vrbica
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Turovce
Tekovské Lužany
Dolný Pial
Pl᚝ovce
Ve¾ké Ludince
Šahy "B´
Kalná nad Hronom
III. kolo (01.09.2012) o 13.30 hod.
Ve¾ké Turovce
Dolný Pial
Hontianska Vrbica Ve¾ké Ludince
Mýtne Ludany
Kalná nad Hronom
Jur nad Hronom
Pl᚝ovce
Èaka
Tekovské Lužany
Ipe¾ský Sokolec
Šahy "B´
IX. kolo (13.10.2012) o 12.00 hod.
Kalná nad Hronom Pl᚝ovce
Ve¾ké Ludince
Tekovské Lužany
Dolný Pial
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Turovce
Èaka
Hontianska Vrbica Jur nad Hronom
Mýtne Ludany
Šahy "B´
IV. kolo (08.09.2012) o 13.30 hod.
Ipe¾ský Sokolec
Èaka
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Pl᚝ovce
Mýtne Ludany
Kalná nad Hronom Hontianska Vrbica
Ve¾ké Ludince
Ve¾ké Turovce
Šahy "B´
Dolný Pial
X. kolo (20.10.2012) o 11.30 hod.
Mýtne Ludany
Hontianska Vrbica
Jur nad Hronom
Ve¾ké Turovce
Èaka
Dolný Pial
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Ludince
Tekovské Lužany
Kalná nad Hronom
Šahy "B´
Pl᚝ovce
V. kolo (15.09.2012) o 13.00 hod.
Dolný Pial
Ve¾ké Ludince
Ve¾ké Turovce
Kalná nad Hronom
Hontianska Vrbica Pl᚝ovce
Mýtne Ludany
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Ipe¾ský Sokolec
Èaka
Šahy "B´
XI. kolo (27.10.2012) o 11.30 hod.
Pl᚝ovce
Tekovské Lužany
Kalná nad Hronom Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Ludince
Èaka
Dolný Pial
Jur nad Hronom
Ve¾ké Turovce
Mýtne Ludany
Hontianska Vrbica Šahy "B´
VI. kolo (22.09.2012) o 13.00 hod.
Èaka
Jur nad Hronom
Ipe¾ský Sokolec
Mýtne Ludany
Tekovské Lužany
Hontianska Vrbica
Pl᚝ovce
Ve¾ké Turovce
Kalná nad Hronom Dolný Pial
Šahy "B´
Ve¾ké Ludince
Rozpis súaží ObFZ Levice
Schválené Hospodárske smenice pre zavedenie bezhotovostného styku pri
vyplácaní rozhodcov a delegátov prepoèítaných na €. Hospodárska smernica
nadobúda platnos dòom 1.1.2012 v zmysle schválenia zo zasadnutia Rady ObFZ
Levice zo dòa 30. júna 2011.
Cestovné náhrady R - AR - DZ
V prípade obsadenia auta jednou osobou
V prípade obsadenia auta dvomi osobami
V prípade obsadenia auta tromi osobami
Diéty v zmysle platnej vyhlášky - nad 5 hodín
Poštovné - I. trieda
0,10 €/km
0,17 €/km
0,24 €/km
3,80 EUR
1,40 EUR
Poznámky: V prípade, že má rozhodca po stretnutí III.triedy ïalšie stretnutie, tak
v III.triede môže úètova cestovné len z miesta bydliska do miesta stretnutia III.triedy,
stravné v poloviènej výške (1,90 €) a v prípade, že je R aj v ïalšom MZ, tak poštovné
vo výške 50% (0,70 €) v druhom MZ úètuje cestovné z miesta predošlého MZ do
miesta bydliska, zvyšok stravného (50% - 1,90 €) a zvyšok poštovného (0,70 €)
Rovnaké nariadenie platí aj v prípade, že R má v jeden deò dva MZ mládeže, napr:
žiaci + dorast (ž+ž,d+d) na dvoch rôznych miestach. V prípade, že má R len jeden
MZ žiakov stravné si neúètuje.
Poplatky sa hradia zloženkami ObFZ Levice:
Oblastný futbalový zväz Levice, Podjavorinskej 3, 934 01 Levice
VÚB a.s. Levice è. ú.: 1598479259/0200
Ing. František URBAN, v. r.
predseda ŠTK ObFZ
MUDr. Rastislav Kubica, v. r.
predseda ObFZ
OSTATNÉ KONTAKTNÉ ADRESY
Oblastný futbalový zväz, Podjavorinskej 3, Dom športu, 934 01 Levice,
sekretár Margita Alakšová, tel.: 036/6308900, www.obfz-levice.sk
Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01 Nitra
sekretár Štefan Havlíèek, matrika Ivan Hádek, tel.: 037/6523402,
fax: 037/6554816, www.zsfz.sk
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
matrika Peter Holek, Milan Sládkoviè, tel.: 02/48206021, www.futbalsfz.sk
29
14
Rozpis žiackych súaží riadených ObFZ Levice pre roèník 2012 - 2013
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súaží
Súaž riadi Komisia mládeže ObFZ Levice, v športovotechnických a disciplinárnych
záležitostiach rozhoduje ŠTK a DK ObFZ
2. Usporiadate¾
Futbalové oddiely uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste, miesta stretnutí sú
uvedené vo Vyžrebovaní
3. Termíny
Termíny jednotlivých kôl sú uvedené vo vyžrebovaní. Hracím dòom je sobota, v
prípade dohody je možné hra aj v iný deò v súlade so zásadou, že zápasy sa
predohrávajú. Písomnú dohodu klubov je potrebné da schváli najmenej 10 dní
vopred na ŠTK - s poplatkom 10,- €
4. Hospodárske náležitosti
Družstvá štartujú v súaži na náklady svojho futbalového oddielu - klubu. Usporiadate¾ je povinný poskytnú hosujúcemu družstvu obèerstvenie vo forme malinovky,
minerálky, pitnej vody resp. èaju
5. Osobitné ustanovenie
Ak v priebehu súažného roèníka nenastúpi družstvo bezdôvodne na zápas,
potrestá sa futbalový oddiel pokutou 17.- €, po druhom nenastúpení 33.- €, po treom
nenastúpení pokuta pod¾a èasti uvedenej v bode 6. (pre dospelých a dorast)
písmeno c s vylúèením družstva zo súaže.
Za preukázaný neoprávnený štart hráèa sa potrestá FO pokutou 66.- €
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
6. Predpis
a) Hrá sa pod¾a platných pravidiel futbalu, súažného poriadku a smerníc tohoto
rozpisu
b) Posledné tri kolá v kategóriach žiakov sa musia odohra v UHÈ. ŠTK si vyhradzuje
právo udeli výnimku na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy.
7. Štart hráèov
V súaži žiakov štartujú hráèi narodení 1.januára 1998 a mladší na platný žiacky
preukaz. V súaži žiakov je povolené strieda 6 (šes) hráèov
8. Podmienka úèasti
a) Všetci hráèi musia by registrovaní matriènou komisiou ObFZ a ma platný žiacky
preukaz.
b) V súažiach žiakov je domáci oddiel povinný ma k dispozícii poèas majstrovského stretnutia 2 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. Doporuèujú
sa však 4 lopty ako v ostatných súažiach.
15
Oblastné majstrovstvá dorast
XXI. kolo (13.04.2013) o 15.30 hod.
Ve¾ké Ludince
Hronské K¾aèany
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Èata
Podlužany
Hontianska Vrbica Pohronský Ruskov
Rybník
Kalinèiakovo
Ve¾ký Ïur
Žemberovce
Horné Turovce
Èaka
Vo¾no
Nový Tekov
XXVI. kolo (18.05.2013) o 17.00 hod.
Kalinèiakovo
Žemberovce
Pohronský Ruskov Èaka
Podlužany
Vo¾no
Tekovské Lužany
Horné Turovce
Hronské K¾aèany
Ve¾ký Ïur
Ve¾ké Ludince
Rybník
Jur nad Hronom
Hontianska Vrbica
Nový Tekov
Èata
XXII. kolo (20.04.2013) o 16.00 hod.
Èaka
Vo¾no
Žemberovce
Horné Turovce
Kalinèiakovo
Ve¾ký Ïur
Pohronský Ruskov Rybník
Podlužany
Hontianska Vrbica
Tekovské Lužany
Èata
Hronské K¾aèany
Jur nad Hronom
Nový Tekov
Ve¾ké Ludince
XXVII. kolo (25.05.2013) o 17.00 hod.
Hontianska Vrbica Èata
Rybník
Jur nad Hronom
Ve¾ký Ïur
Ve¾ké Ludince
Horné Turovce
Hronské K¾aèany
Vo¾no
Tekovské Lužany
Èaka
Podlužany
Žemberovce
Pohronský Ruskov
Kalinèiakovo
Nový Tekov
XXIII. kolo (27.04.2013) o 16.00 hod.
Jur nad Hronom
Ve¾ké Ludince
Èata
Hronské K¾aèany
Hontianska Vrbica Tekovské Lužany
Rybník
Podlužany
Ve¾ký Ïur
Pohronský Ruskov
Horné Turovce
Kalinèiakovo
Vo¾no
Žemberovce
Èaka
Nový Tekov
XXVIII. kolo (01.06.2013) o 17.00 hod.
Pohronský Ruskov Kalinèiakovo
Podlužany
Žemberovce
Tekovské Lužany
Èaka
Hronské K¾aèany
Vo¾no
Ve¾ké Ludince
Horné Turovce
Jur nad Hronom
Ve¾ký Ïur
Èata
Rybník
Nový Tekov
Hontianska Vrbica
XXIV. kolo (04.05.2013) o 16.30 hod.
Žemberovce
Èaka
Kalinèiakovo
Vo¾no
Pohronský Ruskov Horné Turovce
Podlužany
Ve¾ký Ïur
Tekovské Lužany
Rybník
Hronské K¾aèany
Hontianska Vrbica
Ve¾ké Ludince
Èata
Nový Tekov
Jur nad Hronom
XXIX. kolo (08.06.2013) o 17.00 hod.
Rybník
Hontianska Vrbica
Ve¾ký Ïur
Èata
Horné Turovce
Jur nad Hronom
Vo¾no
Ve¾ké Ludince
Èaka
Hronské K¾aèany
Žemberovce
Tekovské Lužany
Kalinèiakovo
Podlužany
Pohronský Ruskov Nový Tekov
XXV. kolo (11.05.2013) o 16.30 hod.
Èata
Jur nad Hronom
Hontianska Vrbica Ve¾ké Ludince
Rybník
Hronské K¾aèany
Ve¾ký Ïur
Tekovské Lužany
Horné Turovce
Podlužany
Vo¾no
Pohronský Ruskov
Èaka
Kalinèiakovo
Žemberovce
Nový Tekov
XXX. kolo (15.06.2013) o 17.00 hod.
Tekovské Lužany
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Žemberovce
Ve¾ké Ludince
Èaka
Jur nad Hronom
Vo¾no
Èata
Horné Turovce
Hontianska Vrbica Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
Rybník
Podlužany
Pohronský Ruskov
28
Oblastné majstrovstvá dorast
XI. kolo (13.10.2012) o 14.30 hod.
Žemberovce
Kalinèiakovo
Èaka
Pohronský Ruskov
Vo¾no
Podlužany
Horné Turovce
Tekovské Lužany
Ve¾ký Ïur
Hronské K¾aèany
Rybník
Ve¾ké Ludince
Hontianska Vrbica Jur nad Hronom
Èata
Nový Tekov
jarná - odvetná èas
XVI. kolo (09.03.2013) o 14.30 hod.
Ve¾ký Ïur
Rybník
Horné Turovce
Hontianska Vrbica
Vo¾no
Èata
Èaka
Jur nad Hronom
Žemberovce
Ve¾ké Ludince
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Pohronský Ruskov Tekovské Lužany
Nový Tekov
Podlužany
XII. kolo (20.10.2012) o 14.00 hod.
Èata
Hontianska Vrbica
Jur nad Hronom
Rybník
Ve¾ké Ludince
Ve¾ký Ïur
Hronské K¾aèany
Horné Turovce
Tekovské Lužany
Vo¾no
Podlužany
Èaka
Pohronský Ruskov Žemberovce
Nový Tekov
Kalinèiakovo
XVII. kolo (16.03.2013) o 15.00 hod.
Tekovské Lužany
Podlužany
Hronské K¾aèany
Pohronský Ruskov
Ve¾ké Ludince
Kalinèiakovo
Jur nad Hronom
Žemberovce
Èata
Èaka
Hontianska Vrbica Vo¾no
Rybník
Horné Turovce
Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
XIII. kolo (27.10.2012) o 14.00 hod.
Kalinèiakovo
Pohronský Ruskov
Žemberovce
Podlužany
Èaka
Tekovské Lužany
Vo¾no
Hronské K¾aèany
Horné Turovce
Ve¾ké Ludince
Ve¾ký Ïur
Jur nad Hronom
Rybník
Èata
Hontianska Vrbica Nový Tekov
XVIII. kolo (23.03.2013) o 15.00 hod.
Horné Turovce
Ve¾ký Ïur
Vo¾no
Rybník
Èaka
Hontianska Vrbica
Žemberovce
Èata
Kalinèiakovo
Jur nad Hronom
Pohronský Ruskov Ve¾ké Ludince
Podlužany
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
Tekovské Lužany
XIV. kolo (03.11.2012) o 13.30 hod.
Hontianska Vrbica Rybník
Èata
Ve¾ký Ïur
Jur nad Hronom
Horné Turovce
Ve¾ké Ludince
Vo¾no
Hronské K¾aèany
Èaka
Tekovské Lužany
Žemberovce
Podlužany
Kalinèiakovo
Nový Tekov
Pohronský Ruskov
XIX. kolo (30.03.2013) o 15.00 hod.
Hronské K¾aèany
Tekovské Lužany
Ve¾ké Ludince
Podlužany
Jur nad Hronom
Pohronský Ruskov
Èata
Kalinèiakovo
Hontianska Vrbica Žemberovce
Rybník
Èaka
Ve¾ký Ïur
Vo¾no
Horné Turovce
Nový Tekov
XV. kolo (10.11.2012) o 13.30 hod.
Pohronský Ruskov Podlužany
Kalinèiakovo
Tekovské Lužany
Žemberovce
Hronské K¾aèany
Èaka
Ve¾ké Ludince
Vo¾no
Jur nad Hronom
Horné Turovce
Èata
Ve¾ký Ïur
Hontianska Vrbica
Rybník
Nový Tekov
9. Výstroj hráèov
Hráèi nastupujú k zápasom v úplnej a jednotnej výstroji pre žiakov. Všetci hráèi
musia ma chránièe holenných kostí
10. Systém súaže
Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku v dvoch skupinách. O víaza
oblastného majstrovstva sa stretnú systémom 1 JV – 2 SZ , 2 JV – 1 SZ, porazení o 3.
miesto víazi o 1. miesto v Novom Tekove prvú sobotu po skonèení dlhodobej èasti
súaže
11. Hrací èas
Hrací èas súaže starších žiakov je 2 x 35 min. s 15 min. prestávkou
12. Rozhodcovia
a) Rozhodcov na stretnutia pod¾a vyžrebovania deleguje Komisia rozhodcov ObFZ.
V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu, rozhoduje toho èasu
prítomný kvalifikovaný rozhodca. Ak nie je prítomní, prednostné právo riadi
zápas má vedúci, alebo tréner hosujúceho oddielu.
b) Rozhodcovia odosielajú riadiacemu orgánu Zápis o stretnutí v 1 vyhotovení
(originál).
13. Konfrontácia
V žiackych súažiach je konfrontácia povinná pred zaèiatkom zápasu za úèasti
kapitánov a trénerov, resp. vedúcich družstiev
14. Hodnotenie výsledkov
Za víazstvo sa priznávajú tri body, pri nerozhodnom výsledku každé družstvo získa
jeden bod, za prehru 0 bodov. V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu
zodpovedá za doruèenie zápisu o stretnutí usporiadajúci oddiel do 48 hodín po
stretnutí. Nesplnenie tejto povinnosti sa trestá pokutou 3,30 €
15. Titul a ceny
Víazné družstvo získa titul „Víaz oblastných majstrovstiev Levice 2012-2013“.
Družstvá na 1. - 3. mieste pohár a medaile, družstvo na 4. mieste pohár.
Ing. František URBAN, v. r.
predseda ŠTK ObFZ
MUDr. Rastislav Kubica, v. r.
predseda ObFZ
XX. kolo (06.04.2013) o 15.30 hod.
Vo¾no
Horné Turovce
Èaka
Ve¾ký Ïur
Žemberovce
Rybník
Kalinèiakovo
Hontianska Vrbica
Pohronský Ruskov Èata
Podlužany
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Ve¾ké Ludince
Nový Tekov
Hronské K¾aèany
27
16
Ing. Viliam Lepóni, v.r
predseda KM ObFZ
Oblastné majstrovstvá - dospelí
Oblastné majstrovstvá dorast
I. kolo (05.08.2012) o 17.00 hod.
Èajkov
Nový Tekov
Podlužany
Ve¾ký Ïur
Rybník
Horné Turovce
Èata
Nová Dedina
Jur nad Hronom
Hronské K¾aèany
Starý Tekov
Pl᚝ovce
Hronské Kosihy
Kalinèiakovo
Tekovské Lužany
Pohronský Ruskov
VI. kolo (09.09.2012) o 16.00 hod.
Hronské Kosihy
Starý Tekov
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Èajkov
Èata
Pohronský Ruskov Rybník
Kalinèiakovo
Podlužany
Pl᚝ovce
Ve¾ký Ïur
Hronské K¾aèany
Horné Turovce
Nový Tekov
Nová Dedina
I. kolo (04.08.2012) o 17.00 hod.
Podlužany
Nový Tekov
Rybník
Ve¾ký Ïur
Hontianska Vrbica Horné Turovce
Èata
Vo¾no
Jur nad Hronom
Èaka
Ve¾ké Ludince
Žemberovce
Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Tekovské Lužany
Pohronský Ruskov
VI. kolo (08.09.2012) o 16.00 hod.
Hronské K¾aèany
Ve¾ké Ludince
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Podlužany
Èata
Pohronský Ruskov Hontianska Vrbica
Kalinèiakovo
Rybník
Žemberovce
Ve¾ký Ïur
Èaka
Horné Turovce
Nový Tekov
Vo¾no
II. kolo (12.08.2012) o 17.00 hod.
Èajkov
Tekovské Lužany
Pohronský Ruskov Hronské Kosihy
Kalinèiakovo
Starý Tekov
Pl᚝ovce
Jur nad Hronom
Hronské K¾aèany
Èata
Nová Dedina
Rybník
Horné Turovce
Podlužany
Nový Tekov
Ve¾ký Ïur
VII. kolo (16.09.2012) o 15.30 hod.
Nová Dedina
Hronské K¾aèany
Horné Turovce
Pl᚝ovce
Ve¾ký Ïur
Kalinèiakovo
Podlužany
Pohronský Ruskov
Rybník
Èajkov
Èata
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Hronské Kosihy
Starý Tekov
Nový Tekov
II. kolo (11.08.2012) o 17.00 hod.
Podlužany
Tekovské Lužany
Pohronský Ruskov Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Ve¾ké Ludince
Žemberovce
Jur nad Hronom
Èaka
Èata
Vo¾no
Hontianska Vrbica
Horné Turovce
Rybník
Nový Tekov
Ve¾ký Ïur
VII. kolo (15.09.2012) o 15.30 hod.
Vo¾no
Èaka
Horné Turovce
Žemberovce
Ve¾ký Ïur
Kalinèiakovo
Rybník
Pohronský Ruskov
Hontianska Vrbica Podlužany
Èata
Tekovské Lužany
Jur nad Hronom
Hronské K¾aèany
Ve¾ké Ludince
Nový Tekov
III. kolo (19.08.2012) o 17.00 hod.
Ve¾ký Ïur
Horné Turovce
Podlužany
Nová Dedina
Rybník
Hronské K¾aèany
Èata
Pl᚝ovce
Jur nad Hronom
Kalinèiakovo
Starý Tekov
Pohronský Ruskov
Hronské Kosihy
Èajkov
Tekovské Lužany
Nový Tekov
VIII. kolo (23.09.2012) o 15.30 hod.
Starý Tekov
Jur nad Hronom
Hronské Kosihy
Èata
Tekovské Lužany
Rybník
Èajkov
Podlužany
Pohronský Ruskov Ve¾ký Ïur
Kalinèiakovo
Horné Turovce
Pl᚝ovce
Nová Dedina
Nový Tekov
Hronské K¾aèany
III. kolo (18.08.2012) o 17.00 hod.
Ve¾ký Ïur
Horné Turovce
Rybník
Vo¾no
Hontianska Vrbica Èaka
Èata
Žemberovce
Jur nad Hronom
Kalinèiakovo
Ve¾ké Ludince
Pohronský Ruskov
Hronské K¾aèany
Podlužany
Tekovské Lužany
Nový Tekov
VIII. kolo (22.09.2012) o 15.30 hod.
Ve¾ké Ludince
Jur nad Hronom
Hronské K¾aèany
Èata
Tekovské Lužany
Hontianska Vrbica
Podlužany
Rybník
Pohronský Ruskov Ve¾ký Ïur
Kalinèiakovo
Horné Turovce
Žemberovce
Vo¾no
Nový Tekov
Èaka
IV. kolo (26.08.2012) o 17.00 hod.
Tekovské Lužany
Hronské Kosihy
Èajkov
Starý Tekov
Pohronský Ruskov Jur nad Hronom
Kalinèiakovo
Èata
Pl᚝ovce
Rybník
Hronské K¾aèany
Podlužany
Nová Dedina
Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
Horné Turovce
IX. kolo (30.09.2012) o 15.30 hod.
Hronské K¾aèany
Pl᚝ovce
Nová Dedina
Kalinèiakovo
Horné Turovce
Pohronský Ruskov
Ve¾ký Ïur
Èajkov
Podlužany
Tekovské Lužany
Rybník
Hronské Kosihy
Èata
Starý Tekov
Jur nad Hronom
Nový Tekov
IV. kolo (25.08.2012) o 17.00 hod.
Tekovské Lužany
Hronské K¾aèany
Podlužany
Ve¾ké Ludince
Pohronský Ruskov Jur nad Hronom
Kalinèiakovo
Èata
Žemberovce
Hontianska Vrbica
Èaka
Rybník
Vo¾no
Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
Horné Turovce
IX. kolo (29.09.2012) o 15.30 hod.
Èaka
Žemberovce
Vo¾no
Kalinèiakovo
Horné Turovce
Pohronský Ruskov
Ve¾ký Ïur
Podlužany
Rybník
Tekovské Lužany
Hontianska Vrbica Hronské K¾aèany
Èata
Ve¾ké Ludince
Jur nad Hronom
Nový Tekov
V. kolo (02.09.2012) o 16.00 hod.
Horné Turovce
Nová Dedina
Ve¾ký Ïur
Hronské K¾aèany
Podlužany
Pl᚝ovce
Rybník
Kalinèiakovo
Èata
Pohronský Ruskov
Jur nad Hronom
Èajkov
Starý Tekov
Tekovské Lužany
Hronské Kosihy
Nový Tekov
X. kolo (07.10.2012) o 14.30 hod.
Jur nad Hronom
Èata
Starý Tekov
Rybník
Hronské Kosihy
Podlužany
Tekovské Lužany
Ve¾ký Ïur
Èajkov
Horné Turovce
Pohronský Ruskov Nová Dedina
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
Pl᚝ovce
V. kolo (01.09.2012) o 16.00 hod.
Horné Turovce
Vo¾no
Ve¾ký Ïur
Èaka
Rybník
Žemberovce
Hontianska Vrbica Kalinèiakovo
Èata
Pohronský Ruskov
Jur nad Hronom
Podlužany
Ve¾ké Ludince
Tekovské Lužany
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
X. kolo (06.10.2012) o 14.30 hod.
Jur nad Hronom
Èata
Ve¾ké Ludince
Hontianska Vrbica
Hronské K¾aèany
Rybník
Tekovské Lužany
Ve¾ký Ïur
Podlužany
Horné Turovce
Pohronský Ruskov Vo¾no
Kalinèiakovo
Èaka
Nový Tekov
Žemberovce
17
26
III. trieda
XIX. kolo (14.04.2013) o 12.30 hod.
Vyškovce
Lontov
Tupá
4FSC Tek. Lužany
Farná
Tešmak
Malé Ludince
Hronovce
Pastovce
Bátovce
Santovka
Beša
Hont. Trsany
Málaš
XXIV. kolo (19.05.2013) o 14.00 hod.
Hronovce
Bátovce
Tešmak
Beša
4FSC Tek. Lužany Hont. Trsany
Lontov
Santovka
Vyškovce
Pastovce
Tupá
Malé Ludince
Málaš
Farná
XX. kolo (21.04.2013) o 13.00 hod.
Beša
Hont. Trsany
Bátovce
Santovka
Hronovce
Pastovce
Tešmak
Malé Ludince
4FSC Tek. Lužany Farná
Lontov
Tupá
Málaš
Vyškovce
XXV. kolo (26.05.2013) o 14.00 hod.
Malé Ludince
Farná
Pastovce
Tupá
Santovka
Vyškovce
Hont. Trsany
Lontov
Beša
4FSC Tek. Lužany
Bátovce
Tešmak
Hronovce
Málaš
XXI. kolo (28.04.2013) o 13.00 hod.
Tupá
Vyškovce
Farná
Lontov
Malé Ludince
4FSC Tek. Lužany
Pastovce
Tešmak
Santovka
Hronovce
Hont. Trsany
Bátovce
Beša
Málaš
XXVI. kolo (02.06.2013) o 14.00 hod.
4FSC Tek. Lužany Bátovce
Lontov
Beša
Vyškovce
Hont. Trsany
Tupá
Santovka
Farná
Pastovce
Málaš
Malé Ludince
Tešmak
Hronovce
XXII. kolo (05.05.2013) o 13.30 hod.
Bátovce
Beša
Hronovce
Hont. Trsany
Tešmak
Santovka
4FSC Tek. Lužany Pastovce
Lontov
Malé Ludince
Vyškovce
Farná
Málaš
Tupá
Oblastné majstrovstvá - dospelí
jarná - odvetná èas
XI. kolo (14.10.2012) o 14.30 hod.
Pl᚝ovce
Kalinèiakovo
Hronské K¾aèany
Pohronský Ruskov
Nová Dedina
Èajkov
Horné Turovce
Tekovské Lužany
Ve¾ký Ïur
Hronské Kosihy
Podlužany
Starý Tekov
Rybník
Jur nad Hronom
Èata
Nový Tekov
XVI. kolo (10.03.2013) o 14.30 hod.
Ve¾ký Ïur
Podlužany
Horné Turovce
Rybník
Nová Dedina
Èata
Hronské K¾aèany
Jur nad Hronom
Pl᚝ovce
Starý Tekov
Kalinèiakovo
Hronské Kosihy
Pohronský Ruskov Tekovské Lužany
Nový Tekov
Èajkov
XII. kolo (21.10.2012) o 14.00 hod.
Èata
Rybník
Jur nad Hronom
Podlužany
Starý Tekov
Ve¾ký Ïur
Hronské Kosihy
Horné Turovce
Tekovské Lužany
Nová Dedina
Èajkov
Hronské K¾aèany
Pohronský Ruskov Pl᚝ovce
Nový Tekov
Kalinèiakovo
XVII. kolo (17.03.2013) o 15.00 hod.
Tekovské Lužany
Èajkov
Hronské Kosihy
Pohronský Ruskov
Starý Tekov
Kalinèiakovo
Jur nad Hronom
Pl᚝ovce
Èata
Hronské K¾aèany
Rybník
Nová Dedina
Podlužany
Horné Turovce
Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
XIII. kolo (28.10.2012) o 14.00 hod.
Kalinèiakovo
Pohronský Ruskov
Pl᚝ovce
Èajkov
Hronské K¾aèany
Tekovské Lužany
Nová Dedina
Hronské Kosihy
Horné Turovce
Starý Tekov
Ve¾ký Ïur
Jur nad Hronom
Podlužany
Èata
Rybník
Nový Tekov
XVIII. kolo (24.03.2013) o 15.00 hod.
Horné Turovce
Ve¾ký Ïur
Nová Dedina
Podlužany
Hronské K¾aèany
Rybník
Pl᚝ovce
Èata
Kalinèiakovo
Jur nad Hronom
Pohronský Ruskov Starý Tekov
Èajkov
Hronské Kosihy
Nový Tekov
Tekovské Lužany
XIV. kolo (04.11.2012) o 13.30 hod.
Rybník
Podlužany
Èata
Ve¾ký Ïur
Jur nad Hronom
Horné Turovce
Starý Tekov
Nová Dedina
Hronské Kosihy
Hronské K¾aèany
Tekovské Lužany
Pl᚝ovce
Èajkov
Kalinèiakovo
Nový Tekov
Pohronský Ruskov
XXIII. kolo (12.05.2013) o 13.30 hod.
Farná
Tupá
Malé Ludince
Vyškovce
Pastovce
Lontov
Santovka
4FSC Tek. Lužany
Hont. Trsany
Tešmak
Beša
Hronovce
Bátovce
Málaš
XIX. kolo (31.03.2013) o 15.00 hod.
Hronské Kosihy
Tekovské Lužany
Starý Tekov
Èajkov
Jur nad Hronom
Pohronský Ruskov
Èata
Kalinèiakovo
Rybník
Pl᚝ovce
Podlužany
Hronské K¾aèany
Ve¾ký Ïur
Nová Dedina
Horné Turovce
Nový Tekov
XV. kolo (11.11.2012) o 13.30 hod.
Pohronský Ruskov Èajkov
Kalinèiakovo
Tekovské Lužany
Pl᚝ovce
Hronské Kosihy
Hronské K¾aèany
Starý Tekov
Nová Dedina
Jur nad Hronom
Horné Turovce
Èata
Ve¾ký Ïur
Rybník
Podlužany
Nový Tekov
25
XX. kolo (07.04.2013) o 15.30 hod.
Nová Dedina
Horné Turovce
Hronské K¾aèany
Ve¾ký Ïur
Pl᚝ovce
Podlužany
Kalinèiakovo
Rybník
Pohronský Ruskov Èata
Èajkov
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Starý Tekov
Nový Tekov
Hronské Kosihy
18
III. trieda
Oblastné majstrovstvá - dospelí
XXI. kolo (14.04.2013) o 15.30 hod.
Starý Tekov
Hronské Kosihy
Jur nad Hronom
Tekovské Lužany
Èata
Èajkov
Rybník
Pohronský Ruskov
Podlužany
Kalinèiakovo
Ve¾ký Ïur
Pl᚝ovce
Horné Turovce
Hronské K¾aèany
Nová Dedina
Nový Tekov
XXVI. kolo (19.05.2013) o 17.00 hod.
Kalinèiakovo
Pl᚝ovce
Pohronský Ruskov Hronské K¾aèany
Èajkov
Nová Dedina
Tekovské Lužany
Horné Turovce
Hronské Kosihy
Ve¾ký Ïur
Starý Tekov
Podlužany
Jur nad Hronom
Rybník
Nový Tekov
Èata
XXII. kolo (21.04.2013) o 16.00 hod.
Hronské K¾aèany
Nová Dedina
Pl᚝ovce
Horné Turovce
Kalinèiakovo
Ve¾ký Ïur
Pohronský Ruskov Podlužany
Èajkov
Rybník
Tekovské Lužany
Èata
Hronské Kosihy
Jur nad Hronom
Nový Tekov
Starý Tekov
XXVII. kolo (26.05.2013) o 17.00 hod.
Rybník
Èata
Podlužany
Jur nad Hronom
Ve¾ký Ïur
Starý Tekov
Horné Turovce
Hronské Kosihy
Nová Dedina
Tekovské Lužany
Hronské K¾aèany
Èajkov
Pl᚝ovce
Pohronský Ruskov
Kalinèiakovo
Nový Tekov
XXIII. kolo (28.04.2013) o 16.00 hod.
Jur nad Hronom
Starý Tekov
Èata
Hronské Kosihy
Rybník
Tekovské Lužany
Podlužany
Èajkov
Ve¾ký Ïur
Pohronský Ruskov
Horné Turovce
Kalinèiakovo
Nová Dedina
Pl᚝ovce
Hronské K¾aèany
Nový Tekov
XXVIII. kolo (02.06.2013) o 17.00 hod.
Pohronský Ruskov Kalinèiakovo
Èajkov
Pl᚝ovce
Tekovské Lužany
Hronské K¾aèany
Hronské Kosihy
Nová Dedina
Starý Tekov
Horné Turovce
Jur nad Hronom
Ve¾ký Ïur
Èata
Podlužany
Nový Tekov
Rybník
XXIV. kolo (05.05.2013) o 16.30 hod.
Pl᚝ovce
Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Nová Dedina
Pohronský Ruskov Horné Turovce
Èajkov
Ve¾ký Ïur
Tekovské Lužany
Podlužany
Hronské Kosihy
Rybník
Starý Tekov
Èata
Nový Tekov
Jur nad Hronom
XXIX. kolo (09.06.2013) o 17.00 hod.
Podlužany
Rybník
Ve¾ký Ïur
Èata
Horné Turovce
Jur nad Hronom
Nová Dedina
Starý Tekov
Hronské K¾aèany
Hronské Kosihy
Pl᚝ovce
Tekovské Lužany
Kalinèiakovo
Èajkov
Pohronský Ruskov Nový Tekov
XXV. kolo (12.05.2013) o 16.30 hod.
Èata
Jur nad Hronom
Rybník
Starý Tekov
Podlužany
Hronské Kosihy
Ve¾ký Ïur
Tekovské Lužany
Horné Turovce
Èajkov
Nová Dedina
Pohronský Ruskov
Hronské K¾aèany
Kalinèiakovo
Pl᚝ovce
Nový Tekov
XXX. kolo (16.06.2013) o 17.00 hod.
Tekovské Lužany
Kalinèiakovo
Hronské Kosihy
Pl᚝ovce
Starý Tekov
Hronské K¾aèany
Jur nad Hronom
Nová Dedina
Èata
Horné Turovce
Rybník
Ve¾ký Ïur
Nový Tekov
Podlužany
Èajkov
Pohronský Ruskov
19
jarná - odvetná èas
XI. kolo (14.10.2012) o 11.30 hod.
Bátovce
Hronovce
Beša
Tešmak
Hont. Trsany
4FSC Tek. Lužany
Santovka
Lontov
Pastovce
Vyškovce
Malé Ludince
Tupá
Farná
Málaš
XIV. kolo (10.03.2013) o 11.30 hod.
Pastovce
Malé Ludince
Santovka
Farná
Hont. Trsany
Tupá
Beša
Vyškovce
Bátovce
Lontov
Hronovce
4FSC Tek. Lužany
Málaš
Tešmak
XII. kolo (21.10.2012) o 11.00 hod.
Farná
Malé Ludince
Tupá
Pastovce
Vyškovce
Santovka
Lontov
Hont. Trsany
4FSC Tek. Lužany Beša
Tešmak
Bátovce
Málaš
Hronovce
XV. kolo (17.03.2013) o 12.00 hod.
4FSC Tek. Lužany Tešmak
Lontov
Hronovce
Vyškovce
Bátovce
Tupá
Beša
Farná
Hont. Trsany
Malé Ludince
Santovka
Pastovce
Málaš
XIII. kolo (28.10.2012) o 11.00 hod.
Hronovce
Tešmak
Bátovce
4FSC Tek. Lužany
Beša
Lontov
Hont. Trsany
Vyškovce
Santovka
Tupá
Pastovce
Farná
Malé Ludince
Málaš
XVI. kolo (24.03.2013) o 12.00 hod.
Santovka
Pastovce
Hont. Trsany
Malé Ludince
Beša
Farná
Bátovce
Tupá
Hronovce
Vyškovce
Tešmak
Lontov
Málaš
4FSC Tek. Lužany
XVII. kolo (31.03.2013) o 12.00 hod.
Lontov
4FSC Tek. Lužany
Vyškovce
Tešmak
Tupá
Hronovce
Farná
Bátovce
Malé Ludince
Beša
Pastovce
Hont. Trsany
Santovka
Málaš
XVIII. kolo (07.04.2013) o 12.30 hod.
Hont. Trsany
Santovka
Beša
Pastovce
Bátovce
Malé Ludince
Hronovce
Farná
Tešmak
Tupá
4FSC Tek. Lužany Vyškovce
Málaš
Lontov
24
III. trieda
I. kolo (05.08.2012) o 14.00 hod.
Tešmak
Málaš
Malé Ludince
Pastovce
Farná
Santovka
Tupá
Hont. Trsany
Vyškovce
Beša
Lontov
Bátovce
4FSC Tek. Lužany Hronovce
VI. kolo (09.09.2012) o 13.00 hod.
Lontov
Vyškovce
4FSC Tek. Lužany Tupá
Tešmak
Farná
Hronovce
Malé Ludince
Bátovce
Pastovce
Beša
Santovka
Málaš
Hont. Trsany
II. kolo (12.08.2012) o 14.00 hod.
Tešmak
4FSC Tek. Lužany
Hronovce
Lontov
Bátovce
Vyškovce
Beša
Tupá
Hont. Trsany
Farná
Santovka
Malé Ludince
Málaš
Pastovce
VII. kolo (16.09.2012) o 12.30 hod.
Hont. Trsany
Beša
Santovka
Bátovce
Pastovce
Hronovce
Malé Ludince
Tešmak
Farná
4FSC Tek. Lužany
Tupá
Lontov
Vyškovce
Málaš
III. kolo (19.08.2012) o 14.00 hod.
Pastovce
Santovka
Malé Ludince
Hont. Trsany
Farná
Beša
Tupá
Bátovce
Vyškovce
Hronovce
Lontov
Tešmak
4FSC Tek. Lužany Málaš
VIII. kolo (23.09.2012) o 12.30 hod.
Vyškovce
Tupá
Lontov
Farná
4FSC Tek. Lužany Malé Ludince
Tešmak
Pastovce
Hronovce
Santovka
Bátovce
Hont. Trsany
Málaš
Beša
IV. kolo (26.08.2012) o 14.00 hod.
4FSC Tek. Lužany Lontov
Tešmak
Vyškovce
Hronovce
Tupá
Bátovce
Farná
Beša
Malé Ludince
Hont. Trsany
Pastovce
Málaš
Santovka
IX. kolo (30.09.2012) o 12.30 hod.
Beša
Bátovce
Hont. Trsany
Hronovce
Santovka
Tešmak
Pastovce
4FSC Tek. Lužany
Malé Ludince
Lontov
Farná
Vyškovce
Tupá
Málaš
V. kolo (02.09.2012) o 13.00 hod.
Santovka
Hont. Trsany
Pastovce
Beša
Malé Ludince
Bátovce
Farná
Hronovce
Tupá
Tešmak
Vyškovce
4FSC Tek. Lužany
Lontov
Málaš
X. kolo (07.10.2012) o 11.30 hod.
Tupá
Farná
Vyškovce
Malé Ludince
Lontov
Pastovce
4FSC Tek. Lužany Santovka
Tešmak
Hont. Trsany
Hronovce
Beša
Málaš
Bátovce
23
II. trieda
I. kolo (05.08.2012) o 17.00 hod.
Horné Semerovce Bory
Ipe¾ský Sokolec
Šarovce
Lok
Dolný Pial
Plavé Vozokany
Demandice
Ipe¾ské Ú¾any
Ke
Mýtne Ludany
Ve¾ké Kozmálovce
Pukanec
Malé Kozmálovce
Ve¾ké Turovce
Žemberovce
VI. kolo (09.09.2012) o 16.00 hod.
Horné Semerovce Mýtne Ludany
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ské Ú¾any
Pukanec
Plavé Vozokany
Žemberovce
Lok
Bory
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Kozmálovce Šarovce
Ke
Dolný Pial
Malé Kozmálovce
Demandice
II. kolo (12.08.2012) o 17.00 hod.
Pukanec
Ve¾ké Turovce
Žemberovce
Horné Semerovce
Bory
Mýtne Ludany
Ve¾ké Kozmálovce Ipe¾ské Ú¾any
Ke
Plavé Vozokany
Demandice
Lok
Dolný Pial
Ipe¾ský Sokolec
Malé Kozmálovce
Šarovce
VII. kolo (16.09.2012) o 15.30 hod.
Demandice
Ke
Dolný Pial
Ve¾ké Kozmálovce
Šarovce
Bory
Ipe¾ský Sokolec
Žemberovce
Lok
Pukanec
Plavé Vozokany
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ské Ú¾any
Horné Semerovce
Mýtne Ludany
Malé Kozmálovce
III. kolo (19.08.2012) o 17.00 hod.
Šarovce
Dolný Pial
Ipe¾ský Sokolec
Demandice
Lok
Ke
Plavé Vozokany
Ve¾ké Kozmálovce
Ipe¾ské Ú¾any
Bory
Mýtne Ludany
Žemberovce
Horné Semerovce Pukanec
Ve¾ké Turovce
Malé Kozmálovce
VIII. kolo (23.09.2012) o 15.30 hod.
Mýtne Ludany
Ipe¾ské Ú¾any
Horné Semerovce Plavé Vozokany
Ve¾ké Turovce
Lok
Pukanec
Ipe¾ský Sokolec
Žemberovce
Šarovce
Bory
Dolný Pial
Ve¾ké Kozmálovce Demandice
Malé Kozmálovce
Ke
IV. kolo (26.08.2012) o 17.00 hod.
Ve¾ké Turovce
Horné Semerovce
Pukanec
Mýtne Ludany
Žemberovce
Ipe¾ské Ú¾any
Bory
Plavé Vozokany
Ve¾ké Kozmálovce Lok
Ke
Ipe¾ský Sokolec
Demandice
Šarovce
Malé Kozmálovce
Dolný Pial
IX. kolo (30.09.2012) o 15.30 hod.
Ke
Ve¾ké Kozmálovce
Demandice
Bory
Dolný Pial
Žemberovce
Šarovce
Pukanec
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Turovce
Lok
Horné Semerovce
Plavé Vozokany
Mýtne Ludany
Ipe¾ské Ú¾any
Malé Kozmálovce
V. kolo (02.09.2012) o 16.00 hod.
Dolný Pial
Demandice
Šarovce
Ke
Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Kozmálovce
Lok
Bory
Plavé Vozokany
Žemberovce
Ipe¾ské Ú¾any
Pukanec
Mýtne Ludany
Ve¾ké Turovce
Horné Semerovce Malé Kozmálovce
X. kolo (07.10.2012) o 14.30 hod.
Ipe¾ské Ú¾any
Plavé Vozokany
Mýtne Ludany
Lok
Horné Semerovce Ipe¾ský Sokolec
Ve¾ké Turovce
Šarovce
Pukanec
Dolný Pial
Žemberovce
Demandice
Bory
Ke
Malé Kozmálovce
Ve¾ké Kozmálovce
20
II. trieda
II. trieda
jarná - odvetná èas
XI. kolo (14.10.2012) o 14.30 hod.
Ve¾ké Kozmálovce Bory
Ke
Žemberovce
Demandice
Pukanec
Dolný Pial
Ve¾ké Turovce
Šarovce
Horné Semerovce
Ipe¾ský Sokolec
Mýtne Ludany
Lok
Ipe¾ské Ú¾any
Plavé Vozokany
Malé Kozmálovce
XVI. kolo (10.03.2013) o 14.30 hod.
Šarovce
Ipe¾ský Sokolec
Dolný Pial
Lok
Demandice
Plavé Vozokany
Ke
Ipe¾ské Ú¾any
Ve¾ké Kozmálovce Mýtne Ludany
Bory
Horné Semerovce
Žemberovce
Ve¾ké Turovce
Malé Kozmálovce
Pukanec
XII. kolo (21.10.2012) o 14.00 hod.
Plavé Vozokany
Lok
Ipe¾ské Ú¾any
Ipe¾ský Sokolec
Mýtne Ludany
Šarovce
Horné Semerovce Dolný Pial
Ve¾ké Turovce
Demandice
Pukanec
Ke
Žemberovce
Ve¾ké Kozmálovce
Malé Kozmálovce
Bory
XVII. kolo (17.03.2013) o 15.00 hod.
Ve¾ké Turovce
Pukanec
Horné Semerovce Žemberovce
Mýtne Ludany
Bory
Ipe¾ské Ú¾any
Ve¾ké Kozmálovce
Plavé Vozokany
Ke
Lok
Demandice
Ipe¾ský Sokolec
Dolný Pial
Šarovce
Malé Kozmálovce
XIII. kolo (28.10.2012) o 14.00 hod.
Bory
Žemberovce
Ve¾ké Kozmálovce Pukanec
Ke
Ve¾ké Turovce
Demandice
Horné Semerovce
Dolný Pial
Mýtne Ludany
Šarovce
Ipe¾ské Ú¾any
Ipe¾ský Sokolec
Plavé Vozokany
Lok
Malé Kozmálovce
XVIII. kolo (24.03.2013) o 15.00 hod.
Dolný Pial
Šarovce
Demandice
Ipe¾ský Sokolec
Ke
Lok
Ve¾ké Kozmálovce Plavé Vozokany
Bory
Ipe¾ské Ú¾any
Žemberovce
Mýtne Ludany
Pukanec
Horné Semerovce
Malé Kozmálovce
Ve¾ké Turovce
XIV. kolo (04.11.2012) o 13.30 hod.
Lok
Ipe¾ský Sokolec
Plavé Vozokany
Šarovce
Ipe¾ské Ú¾any
Dolný Pial
Mýtne Ludany
Demandice
Horné Semerovce Ke
Ve¾ké Turovce
Ve¾ké Kozmálovce
Pukanec
Bory
Malé Kozmálovce
Žemberovce
XIX. kolo (31.03.2013) o 15.00 hod.
Horné Semerovce Ve¾ké Turovce
Mýtne Ludany
Pukanec
Ipe¾ské Ú¾any
Žemberovce
Plavé Vozokany
Bory
Lok
Ve¾ké Kozmálovce
Ipe¾ský Sokolec
Ke
Šarovce
Demandice
Dolný Pial
Malé Kozmálovce
XV. kolo (11.11.2012) o 13.30 hod.
Žemberovce
Pukanec
Bory
Ve¾ké Turovce
Ve¾ké Kozmálovce Horné Semerovce
Ke
Mýtne Ludany
Demandice
Ipe¾ské Ú¾any
Dolný Pial
Plavé Vozokany
Šarovce
Lok
Ipe¾ský Sokolec
Malé Kozmálovce
XX. kolo (07.04.2013) o 15.30 hod.
Demandice
Dolný Pial
Ke
Šarovce
Ve¾ké Kozmálovce Ipe¾ský Sokolec
Bory
Lok
Žemberovce
Plavé Vozokany
Pukanec
Ipe¾ské Ú¾any
Ve¾ké Turovce
Mýtne Ludany
Malé Kozmálovce
Horné Semerovce
21
XXI. kolo (14.04.2013) o 15.30 hod.
Mýtne Ludany
Horné Semerovce
Ipe¾ské Ú¾any
Ve¾ké Turovce
Plavé Vozokany
Pukanec
Lok
Žemberovce
Ipe¾ský Sokolec
Bory
Šarovce
Ve¾ké Kozmálovce
Dolný Pial
Ke
Demandice
Malé Kozmálovce
XXVI. kolo (19.05.2013) o 17.00 hod.
Bory
Ve¾ké Kozmálovce
Žemberovce
Ke
Pukanec
Demandice
Ve¾ké Turovce
Dolný Pial
Horné Semerovce Šarovce
Mýtne Ludany
Ipe¾ský Sokolec
Ipe¾ské Ú¾any
Lok
Malé Kozmálovce
Plavé Vozokany
XXII. kolo (21.04.2013) o 16.00 hod.
Ke
Demandice
Ve¾ké Kozmálovce Dolný Pial
Bory
Šarovce
Žemberovce
Ipe¾ský Sokolec
Pukanec
Lok
Ve¾ké Turovce
Plavé Vozokany
Horné Semerovce Ipe¾ské Ú¾any
Malé Kozmálovce
Mýtne Ludany
XXVII. kolo (26.05.2013) o 17.00 hod.
Lok
Plavé Vozokany
Ipe¾ský Sokolec
Ipe¾ské Ú¾any
Šarovce
Mýtne Ludany
Dolný Pial
Horné Semerovce
Demandice
Ve¾ké Turovce
Ke
Pukanec
Ve¾ké Kozmálovce Žemberovce
Bory
Malé Kozmálovce
XXIII. kolo (28.04.2013) o 16.00 hod.
Ipe¾ské Ú¾any
Mýtne Ludany
Plavé Vozokany
Horné Semerovce
Lok
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ský Sokolec
Pukanec
Šarovce
Žemberovce
Dolný Pial
Bory
Demandice
Ve¾ké Kozmálovce
Ke
Malé Kozmálovce
XXVIII. kolo (02.06.2013) o 17.00 hod.
Žemberovce
Bory
Pukanec
Ve¾ké Kozmálovce
Ve¾ké Turovce
Ke
Horné Semerovce Demandice
Mýtne Ludany
Dolný Pial
Ipe¾ské Ú¾any
Šarovce
Plavé Vozokany
Ipe¾ský Sokolec
Malé Kozmálovce
Lok
XXIV. kolo (05.05.2013) o 16.30 hod.
Ve¾ké Kozmálovce Ke
Bory
Demandice
Žemberovce
Dolný Pial
Pukanec
Šarovce
Ve¾ké Turovce
Ipe¾ský Sokolec
Horné Semerovce Lok
Mýtne Ludany
Plavé Vozokany
Malé Kozmálovce
Ipe¾ské Ú¾any
XXIX. kolo (09.06.2013) o 17.00 hod.
Ipe¾ský Sokolec
Lok
Šarovce
Plavé Vozokany
Dolný Pial
Ipe¾ské Ú¾any
Demandice
Mýtne Ludany
Ke
Horné Semerovce
Ve¾ké Kozmálovce Ve¾ké Turovce
Bory
Pukanec
Žemberovce
Malé Kozmálovce
XXV. kolo (12.05.2013) o 16.30 hod.
Plavé Vozokany
Ipe¾ské Ú¾any
Lok
Mýtne Ludany
Ipe¾ský Sokolec
Horné Semerovce
Šarovce
Ve¾ké Turovce
Dolný Pial
Pukanec
Demandice
Žemberovce
Ke
Bory
Ve¾ké Kozmálovce Malé Kozmálovce
XXX. kolo (16.06.2013) o 17.00 hod.
Ve¾ké Turovce
Bory
Horné Semerovce Ve¾ké Kozmálovce
Mýtne Ludany
Ke
Ipe¾ské Ú¾any
Demandice
Plavé Vozokany
Dolný Pial
Lok
Šarovce
Malé Kozmálovce
Ipe¾ský Sokolec
Pukanec
Žemberovce
22
Download

Untitled - OBFZ Levice