Poèty traových ko¾ají, trakèné prúdové systémy
a oznaèenie pod¾a listov GVD
Zw
ar
do
ò
Mosty u Jablunkova CZ
114
10
7
9
10
10
6A
Odb Vinohrady
12
6
102
Banská Bystrica
Varín
Žilina-Teplièka
Komárom HU
Odb Potok
Rajec
Vrútky
tan
ic
len
Zvo
a
8
11
119
6
10
Bytèica
Zvo
oso len
bn á
s
Užgorod UA
s k.
od.
vch
ver
h od
. Se
výc
h.sk
a
c
v
d
do
tisla
o
ra
h
jnory
B
vý c
a-Va
BA
islav
1 27
Brat
120
BA
Od
výc
bM
hod
oèia
Bratisla
odc
r
va pre
h.s
dmestie
12
k. J
7
uh
Bratisla
va-Nov
é Mesto
12
4
Bratislava-Pálenisko
Odb Váh
Komárno
127
5
Bratislava hl.st.
106
Szob HU
1 27
Bratislava-Lamaè
12
Èaòa
Haniska p.K.
Hronská Dúbrava
120
om
ád
orn
10
1
ŽILINA
Žilina
114
120
Štúrovo
Žilina zriaïovacia stanica
K
109
dH
na
na
rás
109
124
Komárno St 4
119
124
Bratislava-Raèa
Barca St.1
Èadca
Trnava
Košice nákladná stanica
Galanta
9
Lúè Bánréve HU
na
dy
Somosköújfalu HU
Žilina výh è.144/145
Èierna nad Tisou
Šahy
127
a
nic
sta
na ýchod chod
lad
v
vý
nák olen
len 2
n
le
Zv
Zvo .è.30
Zvo
výh
me
sto
odb
11
ZVOLEN
5
Bratislava ÚNS
Podunajské Biskupice
Bratislava-Petržalka
Kittsee ÖBB
Rusovce
BRATISLAVA
© Ing.Juraj Košecký
27.10.2008
Dunajská Streda
Vý
h
hra
Barca St.4
Púchov
Èierna nad Tisou ŠRT
101
Sátoraljaújhely HU
127
Vyn
o
Barca
Èata
Lastovce odb z
Košice
Šahy
6
10
Kolárovo
10
4
115
Vý
h
a
ik
lár
Pa
Nové Zámky
12
0
10
2
120
Šurany Ú¾any nad Žitavou
Lúk
Lenartovce
Devínska Nová Ves
121
122
Dunajská Streda
o
ov
119
4
12
Neded
Rusovce
Vý
h
115
Ipolytárnóc MÁV
Ve¾ký Krtíš nz
ké
ens 115
Jes
101,10
117
y
KOŠICE
Luèenec
120
lé
Ma
cin
Stra
Nógrádszakál MÁV
12
4
10
9
117
12
1
1
12
121
Fi¾akovo
117
Kysak
118
Ša¾a
9
11
Maovce ŠRT
Maovce
101
123
128
121
122
Levice
Galanta
Trebišov
Výh Èoltovo z
Rimavská Sobota
t3
ka
o S bán
ov
r
ak
hU
Fi¾
Vý
5
104
10
2
Slovenské Nové Mesto
Micha¾any
118
118
12
2
125
128
12
5
11
Hatalov odb
3
10
Micha¾any
105
Poltár
Breznièka
Luèenec
Kozárovce
l
Bánovce n.O. Odb
Bánovce n.O.
ka p
101
ri K
o ši c
Výh
iach
Èaòa
Chy
m
Haniska
Výh
Výh Èervený Dvor
Mo
Dv
p.K. ŠRT
È
výh.è.8
l da
orn
va eèejov
í ky
nad
ce
-Z
ádie
Bod
Hidasnémeti HU
lz
v ou
101
Lovinobaòa
123
Lužianky
Tun
e
102
Han
is
Micha¾any odb
Katarínska Huta
Banská Štiavnica
Výh
11
1
103
km
42.8
té M
122 Jelšovce 123 oravce 09
Zbehy
Výh Brzotín
9
10
Výh
Dri
e no
Bo d
vec
vou
z
Plešivec
Gemerská Hôrka
Strážske
Èop UA
118
122
12
2
CZ
12 9
La
nž
ho
t
12
5
1
12
6
11
1
11
Zla
Topo¾èianky n
Lipovník
nad
Slavec jaskyòa
Sereï
120
Tur
òa
Rožòava
Utekáè z
6
11
125
Medzev
111
Kriváò
5
11
126
Slavošovce
ZVOLEN
Výh Slatinka
12 3
Marchegg AT
Muráò
118
Žiar nad Hronom
Nitra
BRATISLAVA
Rajka HU
Dobšiná
Banská Bystrica
Žarnovica
odb
.výh
.
107
Kysak
Kysak výh.è.35/36
3
10
3
St
Radošina
103
a
idz
Hronská Dúbrava
12
8
Zohor
Kittsee AT
110
Èervená Skala
116
KOŠICE
Piešany
3
12
Trnava
s
Ve
o vé
aN
Bre no Haln
zn
yz
o
Hronec n
Chynorany
Topo¾èany
Humenné
Vranov nad Top¾ou
105
116
Margecany
Kysak výh.è.39/40
Od
bB
rez
Ch
v
bre atime
z ov c h o
á db z
105
Spišské Vlachy
Stakèín
104
Prešov
107
bòa
4
10
ev
Pri
Nové Mesto n.V. výh è.50/51
12
9
12 8
Záhorská Ves
7
10
lá
Tep
Horná Š
tu
2
12
Po
d
118
Leopoldov
12 6
10
5
Spišské Podhradie
0
11
sk a
Prievidza nákl.st.
Diviaky
10
7
Levoèa
Vrbové
Jablonica
Kapušany pri Prešove
Studený Potok
Štrba
Poprad-Tatry
Odb Dolná Štubòa
Prievidza
13
0
Plavecký Mikuláš
sk
ví n
De
Nitrianske Pravno
Brezová pod Bradlom
8
12
126
105
Spišská Nová Ves
Trenèianske Teplice
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto n.V. výh è.53/54
128
Kúty
105
Martin
Spišská Belá odb
Tatranská Lomnica
Smok
ovec
112
13
0
n
nèia
Tre
129
Štrbské Pleso
110
ie
Srn
rné
ová
Ho
mš
Ne
Trenèín
Starý
Kra¾ovany
Medzilaborce
Plaveè výh.è.1/3
Spišská Belá n
Vrútky nákl.st.
Priekopa odb
Rajec
0 5
13 12
0
Vrbovce
6
10
ý
sk
ár
Vl
nad CZ
ká
u
Vel lièko
Ve
Ska
lica
na S
Holí
love
è na
ns ku
dM
orav
ou
114
Lednicke Rovne
13
n
ní
do
Ho
Sudomìøice CZ
CZ
6
10
CZ
Bardejov
Plaveè výh.è.5/6
3
11
Vrútky
Lupków PL
Muszyna PL
07
Plaveè 1
2
11
ŽILINA
Lúky pod Makytou
Púchov
k
my
ùs
pr
Trstená
112
èíslo listu GVD
PL
lité
10 6
A
Makov
Hor
ní
Lid
eè
CZ
100
Trakèné systémy:
jednodmerný prúd 3kV
jednodmerný prúd 1,5kV
jednodmerný prúd 600V
striedavý prúd 25kV 50Hz
striedavý prúd 15kV 16,7Hz
Èadca
4
11
štátna hranica
odboèka
stanica, výhybòa
Sk
a
úzkorozchodná tra
širokorozchodná tra
10
6
jednoko¾ajná tra
dvojko¾ajná tra
Download

Počty traťových koľají, rozchod a trakčné systémy