I.
1
P R A VO P I S
Z následujícího textu vyberte jevy pravopisu lexikálního a jevy
pravopisu mluvnického; vysvětlete pravopisné principy:
„První a hlavní příčinou naší nedostatečné kultury jazykové jsou školy,
z nich především školy střední; ty proto, že hlavně z nich vycházejí lidé
píšící pro veřejnost - úředníci, vědci, spisovatelé. Proč neuvádí česká
škola dost hluboko do šachet češtiny?
Mám pubertu bohudík už za sebou, i nebudu vinit učitele češtiny. Měl
jsem češtináře zcela znamenité a nikdy jim nepřestanu být vděčen: dali mi
všechno, co mohli. Ne, co by byli chtěli - tolik, co mohli. Aby dali po vůli
své hlavy a srdce svého, v tom jim bránila učebná osnova.
Monstrum horrendum, ta osnova. Čeští žáci skloňovali oráč, oráče,
oráči, stupňovali krásný, krásnější, nejkrásnější, časovali dělám, děláš,
dělá. Tak ještě v tercii, pokud vím. Následek byl, že a) žák unuděný
přežvykováním toho, v čem nemůže pochybit ani český čeledín, nadobro
odumřel pro předmět zvaný čeština, a že b) když padlo tolik času na
takové věci, zbylo ho pramálo na to, čemu se žák přiučit měl, čeho nabýt
bylo mu potřebí jako soli. Výsledek: český maturant jakožto naprostý
netušivec ve všech složitějších, jemnějších, hlubších a vyšších věcech
češtiny. Na gymnasiích to bylo trochu paralysováno výukou latinskou;
maturanti reálek však byli téměř šmahem češtinářští netušivci
neprobudilí, barbari brutissimi.“
Pavel Eisner Bohyně čeká (traktát o češtině), 1945
A
2
L E XI K Á L N Í P R A V O P I S
Doplňte i/í nebo y/ý a odůvodněte:
2.1 b-gbeatový koncert, b-č, sb-tá prkna, zb-tý pes, zb-tý člověk,
dob-té hradby, zb-vající b-liny, b-ci a kob-ly, hb-tý pohyb, pob-t v
B-střici, b-valé b-dliště, krupob-tí, Zb-ňkova babička, b-kiny, vyb-lený
b-t, b-ograf, b-lí na poli, horská b-střina, b-cí nástroje, starob-lé ob-čeje,
moderní b-dlení, b-ologie, B-zanc, kožený b-č, přeb-tek, velká b-da,
nab-té zkušenosti, alib-, nab-tá puška, úb-tek vody, dobré b-dlo;
5
2.2 bl-zká pl-nárna, L-sá hora, L-bor, pel-něk, l-tostivý člověk, vzl-kot,
L-toměřice, l-vance, kobl-hy, mal-chernost, l-žování, l-zol, obl-benost,
l-pový květ, l-noleum, l-n, starý pl-noměr, sl-zký úhoř, l-bra, uplynulý
l-stopad, jemné nal-čení, silné l-tko, l-skový ořech, l-stové těsto, pl-žení
l-šky, Smetanova L-tomyšl, l-bezný tón, l-kvidace, l-ra, l-citace, L-ptov,
pl-sňový sýr, al-kvótní, el-minace, anal-za, l-mfa, l-ceum, l-rizmus,
l-nčovat, prodl-t, l-kér;
2.3 m-lná domněnka, kom-nový otvor, škola sm-ku, m-rný vítr,
m-kologie, m-hotavé světlo, kom-hat nohama, m-ší šeď, hlem-ždí tempo,
m-val, jarní m-za, m-tus, zam-lované m-sto, m-slivna, m-kina, lesní
m-tina, Nezam-sl, zam-kat dveře, hebké chm-ří, m-m, Smetanova Litomšl, m-s Dobré naděje, zm-je, m-nulost, m-kádo, důležitý průsm-k,
prim-tiv, venkovní om-tka, jasm-n, m-sionář, dračí sm-čka, dobře m-řit,
odm-tnout, nem-lý om-l, m-stifikovat, m-tologická vyprávění, m-nuta,
známý m-tus, m-nus, m-stopis, m-lníky času, m-ska, m-šlenka,
neom-lnost, m-rta, m-tink, m-zní uzliny, m-lka, vym-tat ďábla;
2.4 p-knik, dokonalá p-tva, jasný třp-t, p-kle, příslovečná p-lnost,
top-dlo, pop-navá květina, klop-tavý krok, prop-sovací tužka, řídká
p-tlovina, op-lený květ, svěží p-voňky, p-sčité dno, up-r, netop-r, p-st,
p-ré, sp-nací špendlík, p-erot, přep-sované p-smeno, plochý p-lník, polní
p-r, mladý slep-š, slep-š to, odp-kaný trest, přep-chové auto, p-sařská
chyba, hlasitý p-skot, zkušený p-lot, alp-nismus, p-rit, p-žamo,
p-rotechnik, nabitá p-stole, p-skovcová skála, p-šný člověk, P-sa,
p-ramida, ep-taf, p-kantní salát, sp-s, P-reneje, masité p-rohy, p-nzeta,
p-zza, sp-ž, sp-rituál, zp-tvořit, zp-tovat, vamp-r;
2.5 s-lon, s-labus, s-mulace, s-mbióza, sušické s-rkárny, s-mbol,
s-chravý podzim, s-tý oběd, s-mulovat, čajové s-tko, s-pký sníh,
olomoucké s-rečky, s-lné lano, s-rové maso, s-vý holub, obilná s-la,
značné ús-lí, s-čák, s-slí tváře, s-korčí hnízdo, hlas-tý s-kot, s-nalý člověk,
S-byla, ovocný s-rup, s-novcův s-rotek, s-pavý hlas, s-stematizace učiva,
6
s-amská dvojčata, s-nchronní metoda, s-nonymum, S-lvestr, s-ndikát,
s-sal, s-metrála, s-nopsis, s-gnatura, s-ngulár, s-ntéza;
2.6 v-adukt, V-mperk, zdvořilé v-kání, rozv-klaná židle, v-dle, v-nutí
elektrického motoru, v-skóza, rychlov-tah, salám V-sočina, v-tamin,
pohoří V-horlat, autorovo v-znání, dětský v-skot, psí v-tí, V-škovice,
v-suvný žebřík, v-sutá lanová dráha, v-něta, v-zum, V-ktorova v-ze,
v-ola, v-talita, finanční zv-hodnění, v-brace, v-kýř, v-nkulace, lodičkový
v-střih, v-sutý most, v-mycovat zlořády, městská v-žka, rodná v-ska, v-dří
kožešina, v-strašený v-r, nav-klý režim, v-trína;
2.7 (h)roz-nky, v-zita, z-ntenz-vnit přípravu, vyz-vavé chování, firemní
v-zitka, přijít na miz-nu, oz-mý ječmen, moderní poez-e, poz-tivizmus,
proz-ravý člověk, dez-luze, ruz-ňské letiště, podz-mní mraz-ky, ozdobná
z-dka, z-p, dětský voz-ček, brz-čko ráno, mlsný jaz-ček, uz-vaný člověk,
poz-tří dopoledne, z-nkový plech, z-štní lidé, z-gota, Z-ta;
2.8
3
d-kobraz, N-na, N-kita, N-kola, N-sa, t-s, d-vizna, Bot-č.
Předpony s-, z-:
3.1 Odůvodněte psaní předpon s-, z-: splatný termín, zhlédnutý film,
umělecky zpodob(n)it, spravovat říši, zkapalnělý plyn, sbalený koberec,
sběh zvědavců, zbouraná zeď, zbědovaný člověk, sčesané hrušky, zbrzdit
stavbu, sdělovací prostředky, sdružené pojištění domácnosti, smazaná
tabule, zcuchané vlasy, sedřít starý nátěr, stisknout dlaň, zemdlet žízní,
semlít kávu, zčervivělé ovoce, tělesně zdatný, zběhlý voják, shnilé
brambory, shrbená záda, zvednout sluchátko, schválený projekt, stvrzeno
podpisem, závod ve sjezdu, shodný přívlastek, zfalšovat podpis, náhle
zhubnout, zkreslené zprávy, slevit z požadavků, zlevněné zboží je zboží
se slevou, zkypřit půdu, zletilá dcera, smeknout klobouk, zlezení hory,
smotek tkaniny, svaz ochránců přírody, ztupená špička, příslovečná
spřežka, zpustošená krajina, splasklá pneumatika, zfiltrovat roztok,
shlédnout dolů, zchodit hory, snýtované součásti modelu.
7
3.2 Doplňte s-, z- a odůvodněte: -cestovalý reportér, -ražené mléko,
-cukernatělý med, -klonit hlavu, -prostit obžalovaného viny, -dvořilý
mladík, -chátralý dům, -ešlost, -epraná bunda, -červenalé tváře, -čeřená
hladina, -dvojnásobit výkony, -esadit referenta, -ebraný materiál, -eskok
padákem, -daněné -boží, -děděný majetek, -dařilý seriál, -běhlý v
matematice, dívat se -hora, -etřít podlahu, -fárat, -drhnuté rukávy,
-fouknout prach, šťastné -hledání, -duření štítné žlázy, velké
-hromáždění, -mocněnec, -mocnitel, televizní -nělka, -plavná řeka,
koňské -přežení, -prásknout ruce, zahraniční -pravodajství, -rázná cesta,
-tráta vědomí, -trhaný kůň, -tužit límeček, -tlačený vzduch, -trpět
porážku, -vlažit zahradu, -totožňovat se s názorem, -máčknout tlačítko,
-držet se -těhováním, vstup -darma, -hluk lidí, -běr léčivých bylin,
hornická -bíječka, -bor, hlava mu -bělela, -běsilá jízda, -běžný pohled,
-blížit se s kamarády, -borové -pěvy, -blednutí závistí, přišli -blízka i
-daleka, -bobtnalá zrna, kongresový -borník, -jezd -pisovatelů, -choulit se,
-jízdný úsek, závěrečná -hrnutí, -lepené -třepy, -hroucená stavba,
-hýčkané dítě, -jednaný termín, -kamenělina, iniciálová -kratka, jazykové
-třípky, -létnout ze -kály, -loučenina, -kvalitňovat práci, -levnit výrobu,
-kalní -lom, -míření, -míšené -boží, -bohatlík, -bojnická družina, -borcené
plány, -cedit špagety, -celovat látku, -božní vztahy, -tropit scénu,
televizní -cénář, -ud -eschl, -cestný nápad, -dvihnout -braň, -cvrklé
jablko, -brusu nový plán, hladce -česané vlasy, -čítat -lomky, -pomalit
-tavbu, -bystřit -rak, -dělovat si -kušenosti, -bylý nábytek, -cela -dráv, podoba -nělosti.
3.3 Vyhledejte slova, u nichž nelze odůvodnit psaní s-, z-; jejich
pravopis si zapamatujte: slepýš, zdymadlo, zdvořilost, zpředu,
schválnost, zloba, stěhovat nábytek, shlížet na někoho spatra, zdvih lisu,
shořet, shovívavý člověk, sejít shora dolů, zhrzená láska, svetr,
skandovaná hesla, sklíčená nálada, ruské zkazky, skleróza, slalom,
skripta, zvonek, směnárna, směšování vazeb, skok snožmo, spad zplodin,
svalový stah, sporadický, zřídlo, stanné právo, svatba, zvěst, sžehnout,
sbratřit se, ztěžka.
8
3.4 Doplňte pravopisně správné slovo do slovního spojení:
sbrousit
> nátěr, okolí křížem krážem, celý svět, zub, hrany
zbrousit
sedřít
zedřít
spíchnout
> barvu, koně, kůru ze stromu, (se) těžkou prací
> halenku, úspěchem, kraje látky, očividně
zpychnout
shlédnout
zhlédnout
stěžovat
ztěžovat
svrhnout
> z okna, na někoho spatra, představení, přítele, (se) v hrdinovi
> (si) rodičům, podmínky, (si) situaci
> ze sebe podezření, bombu na město, židli, vázu
zvrhnout
směnit
změnit
sběhnout
zběhnout
sbít
zbít
stlouci
> peníze, tvář, plán, valuty
> po schodech, ze stopy, k nepříteli, ze studií, od vojska
> prkna, dítě, lavičku, psa
> máslo, psa, dítě, prkna, lavičku
ztlouci
sjednat
> schůzku, nápravu, povoz, (si) respekt, příměří
zjednat
9
skopat
> břeh, kámen z chodníku, záhon, psa, půdu
zkopat
skosit
> trávu, rohy, hranu, louku
zkosit
skroutit
> provaz, někomu ruku, vlákna, plech, (se) bolestí
zkroutit
slézt
zlézt
slíbat
zlíbat
slít
zlít
smazat
> do studny, skalní stěnu, vrchol hory, ze stromu
> dítě, tváře, rtěnku, slzy, ruce
> vodu z brambor, dívku, šaty, praménky v potok
> kalhoty, tabuli, dívku, šaty, záznam z diskety
zmazat
smotat
> vlnu, motouz, přízi, nitě, zprávy, myšlenky
zmotat
smočit
zmočit
spravit
> boty, rty, sešit
> auto, (si) náladu, otce, rodinu
zpravit
stéci
ztéci
> voda po okapu, slzy po tváři, hradby, vrchol hory
10
stvrdit
> smlouvu podpisem, sádru, ocel
ztvrdit
sužovat
zužovat
3.5
> psa, sukni, dítě, vozovku, rodinu
Vysvětlete význam následujících pravopisných dublet a
použijte jich ve větách:
sedraný – zedraný, sleva – zleva, sběhlý – zběhlý, nesvedený –
nezvedený, správa – zpráva, stuha – ztuha, srostlý – zrostlý, svolání –
zvolání, sběh – zběh.
3.6 Vyhledejte v textu chyby, správné řešení odůvodněte:
zleva, sleva, zpočátku, spočátku, spatra, zpatra, sdostatek, zdostatek,
zhloubi, shloubi, zpředu, spředu, ztuha, stuha, zdáli, sdáli, zkrátka,
skrátka, zbrusu, sbrusu, zblízka, sblízka, zjara, sjara, zpravidla, spravidla,
zcela, scela, shora, zhora, ztěžka, stěžka, stěží, ztěží, zvenku, svenku,
zhluboka, shluboka, zpod, spod, spodivem, zpodivem, zticha, sticha,
zvnějška, svnějška, svrchu, zvrchu, zprava, sprava; zpráskaný, spráskaný,
zkontaktovat, skontaktovat, smáčknout, zmáčknout, schytat, zchytat,
schválit, zchválit, smontovat, zmontovat.
4
Doplňte ě/je po souhláskách b, p, v a ě/ně po m:
zapom-tlivost, uzem-ní, příjem-, zřejm-, vzpom-l, tam-jší, strm-, sp-ch,
nejznám-jší, nejvýznam-jší, tajem-, ob-m, zp-v, jem-, v-m, v-dec, zm-na,
sm-nárna, samozřejm-, zatm-ní Slunce, ob-v, p-st, skrom-, p-na, vyp-tí,
sep-tí, nezm-rný, soukrom-, uskrom-ní, klam-, porozum-ní, m-nič,
ob-živo, sv-sit, ohrom-, upřím-, b-žec, úsm-v, zahřm-ní, vzájem-, v-zení,
přímá úm-ra, zám-rně, m-síčník, lakom-, sm-šně, prom-nlivost,
zam-stnání, dojem-, odm-na, setm-lý, ztem-lá noc, p-stěné ruce, dozv-dět
se, střídm-, zdrav-, slam-nka, ob-dnávka, ob-ť, ob-hnout, v-dom-, v-zd,
11
v-c, v-dět, p-šina, ob-žnice, ob-d, ob-tí, v-tev, utkv-t, dom-nka, pom-nka,
rozum-, soukrom-.
5
Doplňte písmena u, ú, ů a odůvodněte:
pomerančová k-ra, lázeňská k-ra, p-vod, k-rz, -vodník, královský tr-n, k-l
v plotě, k-zle, k-bat-ra, horská t-ra, p-l, dol-, penz-m, lah-dky, m-tace,
Akademie m-zických -mění, přez-vky, k-bizmus, brav-rní hra, kult-ra,
b-vol, invent-ra, manik-ra, rozp-l jablko, p-liti, -cta, noční m-ra, nahor-,
sk-tr, drez-ra, vzr-st, -lomek, t-je, t-ně, pl-s, bl-za, p-vab, prokurat-ra,
pravo-hlý troj-helník, ne-roda, z-ročit, p-sobiště, k-žel, pedik-ra, pa-za,
v-bec, -sta, květ oc-nu, z-statek, f-ze, rag-, ch-ze, romad-r, transf-ze,
transf-zní.
6
Doplňte krátkou nebo dlouhou samohlásku ve slovech domácích,
vyhledejte případy, kdy jsou přípustné obě podoby:
b-č, dohl-ž-tel, tř-d-rna, sl-vač, brank-ř, um-vadlo, r-č, král-k, král-kárna,
král-čí, nab-vatel, dob-vatel, ob-vatelný, čist-cí (prostředek), (myslivec)
čist-cí (pušku), řad-cí (páka), (řidič) řad-cí (první rychlostní stupeň),
svět-cí biskup, v-j-mka, v-j-mečný, v-j-mat, v-j-matelný, os-dlovat,
zdv-hat, zahradn-čit, j-ma, bez j-m, sk-la, u strmých sk-l, ke sk-lám, j-dro,
bez j-der, n-tě, rozč-lit se, tch-ně, nár-st, přír-stek, výr-stek, upř-mný,
vyt-čit pozemek, zab-jačka, zvíř-tko, shrom-žď rodinu kolem stolu!
7
Doplňte krátkou nebo dlouhou samohlásku ve slovech přejatých,
vyhledejte případy, kdy jsou přípustné obě podoby:
7.1 fara-n, emp-r, t-ma, t-matický, r-sumé, anal-za, pr-za, sf-ra,
pr-zens, kv-ta, m-tus, m-tický, j-d, iracion-lní, b-r, dez-n, -rie, ekz-m,
polon-za, apartm-, nerv-zní, neur-sa, vag-n, vag-nka, akt-v, monot-nní,
bal-n, balk-n, scen-rie, vitam-n, sch-matický, molybd-n, glycer-n, arch-v,
drog-rie, bronchit-da, pas-vní, citr-n, akt-vní, epid-mie, h-matit, raj-n,
rododendr-n, pr-historický, bullet-n, b-ze, pliz-, m-da, t-n, s-rie, p-l,
sch-ma, guvern-r, vegetari-n, vitr-na, kuri-zní, dial-za, ateli-r, f-ze dvou
firem, transf-ze, transf-zní, v-kend, vodní rezervo-r, mili-n;
12
7.2 folkl-r, bonb-n, extr-m, extr-mní, extr-mismus, efem-ra, efem-rní,
efem-rický, emp-r, v-ceprezident, v-ceadmirál, str-e, ref-ž, d-skontní
prodejna, obrazová gal-rie, zvratné pas-vum, drahý benz-n, brav-ra,
brav-rní, panor-ma Tater, panor-matický, dětský baz-n, smutný harlek-n,
platné v-sum, gymn-zium, ortop-d, militantní bojovníci isl-mu, kult-rní
politika, nafukovací bal-nek, roční angažm-, jablonecká bižut-rie,
politická doktr-na, královský hermel-n, s-riová výroba, bezohledný
donchu-n, jazykovědná discipl-na, dovozní kv-ty, h-gienický tamp-n,
egyptské h-erogl-fy, prosklené v-tr-ny, bakter-e, sportovní t–p vozu,
t-povat výsledek zápasu, t-p na výhru;
7.3 deskr-pt-vní geometrie, s-ntéza, anal-za, s-non-mum, poz-t-vum,
kont-nuální proces, part-cipium, s-ntagma, ep-gon, s-ngulár, s-labus,
s-nopse, S-byla, B-zanc, Klement-num, l-nčovat, homon-mum, h-perbola,
kl-matizace, Kr-stus, S-b-ř, d-str-butor drog, vanilkový pud-nk, egyptské
p-ram-dy, ampl-tuda, P-reneje, m-st-cký cizinec, s-nekdocha,
mult-verbizace, un-verzální problém, g-gantický most, městská
pol-klinika, s-l-konový implantát, papežské sch-zma, transkr-pce, větná
per-oda, khak- barva, S-lvestr, n-h-l-smus, ch-méra, čínská d-nastie,
tamar-šek, P-rrhovo vítězství, nezařízený vest-bul, c-l-ndr-cký tvar,
def-n-t-vní rozsudek;
7.4 c-r-lika, s-metr-cké aranžmá, britské dom-n-um, b-ceps,
b-bl-ograf-cký slovník, levný b-c-kl, f-ngovaný doklad, únavná
b-rokracie, s-mpat-cký mladík, firemní d-v-ze, starožitný sp-net,
f-z-ologický roztok, červená papr-ka, t-mová práce, h-storie M-kén,
škodlivý n-kot-n, s-lážní jáma, prastarý monast-r, milosrdný samar-tán,
nerezová p-nzeta, nebezpečná p-rotechnika, hedvábné k-mono,
d-slekt-cké dítě, van-lková zmrzlina, filmový c-klus, klasická m-tologie,
pracovní h-potéza, k-nologický výcvik, moderní m-xér, m-m-ka obličeje,
úřední matr-ka, sladidlo sachar-n, obrazová enc-kloped-e, zakladatel
p-nakotéky, ox-d, ox-genium, ox-dace, samar-tán, s-s-fovská práce.
13
8
Doplňte s, z ve slovech přejatých a vyhledejte případy, kdy jsou
přípustné obě podoby:
8.1 kon-ervatoř, filo-ofická fakulta, oa-a, de-infekce, racionali-mus,
di-ertační práce, i-olace, explo-e, pró-a, pla-ma, chari-matický, univer-ita,
de-iluze, de-pekt, ba-ilika, a-yl, disku-e, poe-ie, u-us, oá-a, kon-ultace,
exkur-e, pul-ovat, mechani-mus, pre-ident, pre-entace, de-orientace,
kon-en-us, filo-ofie, de-én, reži-ér, kon-ekvence, kon-ulát, pro-a,
chry-antéma, kon-ul, se-óna, ek-ém, parade-antní jednotka, gej-ír;
8.2 zubní proté-a, ri-oto s hráškem, vysoké kur-ovné, filmový kompar-,
kor-áři a bukanýři, jazykové kur-y, i-olovaný pokus, revi-e dokladů,
lyžařská kombiné-a, explo-e v dole, český naturali-mus, podzemní ba-én,
nespravedlivé repre-álie, lyrická poe-ie, nervó-ní reakce, kon-umní
společnost, léčit avitaminó-u, de-ertovat ze studií, Janáčkova kon-ervatoř,
pre-enční listina, oblíbená frá-e, synova gar-oniéra, vedoucí re-ortu
dopravy, firemní buldo-er, gno-eologie je teorie poznání, rene-anční
umělec, organi-ace zápisu, český kon-ulát, lékařská diagnó-a, kumy- je
kobylí mléko, exten-e svalu.
9
Doplňte vynechaná písmena, napište kde je to možné, obě
varianty:
bakteriální kult-ra, bu-etin z konference, učení bu-hismu, katedra
ekon-mie, mobilní telef-n, cizojazyčné r-sum-, pas-vní resistence,
inteligenční -ocient, zpívat na pl-b-ck, bezohledný kari-rista, hořlavý
met-lalkohol, hardro-ový koncert, vyznavač isl-mu, tramvajová ref-ž, pět
mili-nů obyvatel, roční invent-ra, po---rt v odívání, premi-ra opery,
zapískat ofs-d, brav-rní tanec, rybí f-l-, taneční rev-e, soukromá drog-rie,
zdravotní h-ndic-p, zaplatit manik-ru, intervie- s politikem, sečíst všechna
akt-va i pas-va, vývozní kv-ty, laminátová k-noe, jedovatý ar-n, kaň-n ve
skalách, filmový -estern, přehnaný lu-us, plášť z d-ft-nu, předepsat
pen-c-l-n, funkce ombudsm-na, najít spon-ora, s-uash centrum, koupit
k snídani chutný croi-ant, drahá expert-za, úspěšný kon-ert, je zaměstnán
jako anal-t-k, přijal funkci kon-ultanta, byly vyplaceny d-v-dendy,
časopis uveřejnil seznam miliard-řů.
14
10 Doplňte vynechané hlásky z variant uvedených v závorce; uveďte
více možností, jsou-li správné:
Afganist-n (a-á), Al-asko (s-ss), Ami-ns (a-e), Andal—ie (u-ú, s-z),
Anti-y (l-ll), A—ny (t-th, e-é), Austr-lie (a-á), Ba-andov (r-rr), Bagd-d
(a-á), Bolo-a (gn-ň), Bomba- (y-j), -ur-ch (C-Z, i-y), Dem-nová (e-ä),
Edinbur- (g-gh-k), Hambur- (g-k), Chorv-tsko (a-á), Indian-polis (a-o),
I-sbru- (n-nn, ck-k), La Man-a (cc-č-ch), Ma-achu-e-s (s-ss, s-ss, t-tt),
Mi-i-i-i (s-ss, s-ss, p-pp), Pe-sylv-nie (n-nn, a-á).
11 Jména vlastní uvedená v závorce podle české výslovnosti napište
pravopisem původním:
[l(e)ávr] se stal významným přístavem. [bítls] pocházejí z [livrpúlu].
[loára] a [séna] patří mezi nejznámější francouzské řeky. [rusó, voltér,
dalambér, monteskijö] jsou slavní francouzští osvícenci. Dovolenou jsme
strávili v [marseji]. [magaljenšův] průliv spojuje Atlantský oceán
s Tichým. Tento film byl natočen v [holivudu]. V [dyžonu] se vyrábí
velmi pikantní hořčice. Anglické město [grinič] proslulo svou polohou na
nultém poledníku. Anglická [kembridžská] univerzita je druhou nejstarší
v Británii. [fransoa vijon] se narodil v roce 1431. Autorem slavné epické
básně [eneis] je [públius vergílius máro]. [públius ovídius názo], autor
proslavených básní o lásce, jako např. Ars amatoria, původně studoval
právo.
12 Napište jména autorů uvedených děl:
Lakomec (komedie), Quo vadis (historický román), Macbeth (tragédie),
Utrpení mladého Werthera (román v dopisech), 5. symfonie – Osudová,
Miláček (román), Polibek nebo Myslitel (sochy), Guernica (obraz),
Snídaně v trávě (obraz), Stvoření Adama (freska v Sixtinské kapli),
Rapsodie v modrém (hudební skladba), Poslední večeře Páně (freska),
Komu zvoní hrana (román), Pygmalion (divadelní hra), Don Quijote
(román), Tosca (opera), Mesiáš (oratorium).
15
13 Zkratky
13.1 Napište plné znění iniciálových (graficko-fonických) zkratek,
případně zkratkových slov (zkratek fonických):
PSMU, PdF MU, Čedok, ČČK, Drutěva, API, TANAP, BESIP, PC, SI,
VUT, PZO, Řempo, NATO, SSJČ, SOS, TIR, UEFA, ZŠ, ZUŠ,
Seznamka, JAMU, UNESCO, ČTK, FF OU, TONAK, PSČ, PČR, OSN,
UNICEF, ČSOB, HP, ŽDB, EKG, BBC, BRD, CKM, FTVS, Hi-Fi, KB,
OIRT, SEČ, PVT, ČT1, EU, MŠMT, IKEA, DILIA, v. r., s. s r. o., fy, fě,
kpt., JAWA;
13.2 Napište zkratkami:
Naše řeč, Fabbrica Italiana automobili Torino, Post scriptum, Slovo a
slovesnost, Sázková kancelář, Akademie věd České republiky, Česká
pojišťovna, Parlament České republiky, Továrna na obráběcí stroje,
Divadelní studio konzervatoře, Družstvo pro chemickou výrobu a služby,
pour féliciter, Divadelní akademie múzických umění, Galerie elity
národa, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pražský
lingvistický kroužek, Poštovní novinová služba, firma, Česká
automobilová doprava, Horská záchranná služba, kilojoul, volt, osobní
počítač, Univerzita třetího věku, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, trojbarevný, sedmiměsíční, pětiletý, textová zpráva;
13.3 Napište zkratky používané k označení osob:
diplomovaný specialista, doktor veškerého lékařství, doktor filozofie
(před jménem a za jménem), doktor přírodních věd, doktor obojího práva,
doktor veterinárního lékařství, doktor pedagogických věd, magistr,
magistr umění, magistr farmacie, bakalář, bakalář umění, doktor
farmacie, licenciát teologie, doktor teologie, doktor honoris causa,
inženýr, inženýr architekt, akademický malíř, akademický sochař,
kandidát věd, doktor věd, docent, univerzitní profesor, akademik, paní.
16
PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN
14 Rozhodněte, kde má být velké písmeno a kde písmeno malé:
14.1 (k)arel (č)tvrtý, (l)adislav (p)ohrobek, (s)vatý otec, (p)anna
(o)rleánská, (m)istr (v)yšebrodský, (v)yšebrodský (m)istr, (ž)id,
(p)ražané, (s)eveřané, (č)eští (b)ratři, (l)užičtí (s)rbové, (u)krajinci,
(p)oločech, (m)uslimové, (a)var, (d)onchuán, (e)vropan, (m)arťan,
(m)ěsíčňan, (p)ozemšťan, (n)ebešťan, (e)skymák, (l)aponec, (m)ongol,
(s)okol, (f)rantiškán, (v)alach, (r)udoch, (ch)od, spor (r)uchovců a
(l)umírovců, (p)etr (v)eliký, (s)parťan, (l)uterán, (c)ikán, (p)anovnický
rod (p)řemyslovců, (k)řesťané, (t)atrovák, (č)ernoch, (m)oravský
(s)lovák, (s)taročeši, (b)oleslav (ch)rabrý, (s)toupenec (s)trany (p)odobojí,
(i)ndián, (j)idáš, (v)ladislav (d)ruhý (j)agellonský, (m)nichovohradišťan,
(s)vatá (t)rojice, (d)uch (s)vatý, (d)ěd (v)ševěd;
14.2 (u)niverzitní (p)rofesor Alois Jedlička, (drsc.), (v)edoucí katedry;
(d)oc. (mudr.) Jan Novák, (csc.), primář interní kliniky; (v)aše
(m)agnificence; (m)istr Jan Hus; (m.) Jan Hus; (m)istr Max Švabinský;
vážený (m)istře; (m)istr odborného výcviku; (judr.) Radim Svoboda,
(p)ředseda (k)rajského (s)oudu v Ostravě; (j)eho (e)minence; (n)ositel
(ř)ádu (b)ílého (l)va; (l)aureát (c)eny Egona Hostovského; (k)andidát na
(n)obelovu (c)enu (m)íru; (n)ositel (j)anského (p)lakety;
14.3 (j)ižní (e)vropa, (n)ový (s)vět, (b)alkán, (s)ever, (o)hňová (z)emě,
(l)atinská (a)merika, (o)rient, (d)álný (v)ýchod, (h)orní (s)lezsko,
(m)oravské (s)lovácko, (č)eský (r)áj, (k)orutany, (h)aná, (ch)odsko,
(b)lízký (v)ýchod, (s)třední (a)sie, (f)rýdecko-(m)ístecko, (č)ernomoří,
(b)ílá (r)us, (č)erná (h)ora, (d)ivoký (z)ápad, (m)alá (a)sie, (f)rancouzská
(r)iviéra, (j)adran;
14.4 (s)everní (a)lpy, (r)akouské (a)lpy, (s)avojské (a)lpy, (p)oloostrov
(p)yrenejský, (v)elká (n)ížina (u)herská, (l)ysá (h)ora, (o)strov (s)vatého
(t)omáše, (h)rubý (j)eseník, (d)ívčí (k)ameny, (h)ornomoravský (ú)val,
17
(k)ras, (m)oravský (k)ras, (m)oravská (b)rána, (m)ys (d)obré (n)aděje,
(k)avčí (h)ory, (š)umavský (š)pičák, (č)eský (l)es, (n)ovohradské (h)ory,
(t)řeboňská (p)ánev, (v)lárský (p)růsmyk, (š)íje (k)orintská, (s)everní
(m)ys;
14.5 (p)růliv (d)ardanelský, (t)ichá (o)rlice, (č)ertovo (j)ezero, (p)růplav
(s)uezský, (s)uez, (b)oka (k)otorská, (l)amanšský (p)růliv, (m)oře
(j)aderské, (v)odopády (v)iktoriiny, (n)iagarské (v)odopády, (t)áborský
(r)ybník, (r)ybník (s)vět, (s)everní (d)vina, (d)olní (v)ltava, (ř)eka
(s)vatého (v)avřince, (ú)dolní (n)ádrž (s)lapy, (v)elké (s)olné (j)ezero,
(g)olfský (p)roud, (s)kalnaté (p)leso;
14.6.1 (l)ázně (k)ynžvart, (f)rantiškovy (l)ázně, (l)ázně (t)eplice, (l)ázně
(b)ohdaneč, (l)ázně (l)ibverda, (k)ašperské (h)ory, (s)taré (m)ěsto (u)
(u)herského (h)radiště, (z)víkovské (p)odhradí, (m)ěstec (k)rálové,
(i)vanovice (n)a (h)ané, (k)arlova (s)tudánka, (f)renštát (p)od
(r)adhoštěm, (m)ariánské (h)ory, (m)alá (s)trana, (p)ražské (p)ředměstí,
(b)ílá (h)ora, (k)avčí (h)ory, (s)ídliště (f)ifejdy, (s)ídliště Antala Staška,
(s)ídliště Praha-(j)ižní (m)ěsto;
14.6.2 (n)ádražní (u)lice, (u)lice (n)a (k)opci, (u)lice (s)edmnáctého
(l)istopadu, (u)lice (n)a (k)rálovských (v)inohradech, (u)lice (o)derská
(o)sada, (u)lice (n)a (k)amenci, (u)lice (n)a (m)ůstku; cesta (z) (m)ůstku
(n)a (p)říkopy, (k)řižovatka (u) (a)nděla, (t)řída (h)lavní, (p)asáž
(l)ucerna, (s)ady (k)omenského, (s)taré (z)ámecké (s)chody, (o)stravský
(m)ost (m)iloše (s)ýkory, (z)ahrada (n)a (v)alech, (o)lšanské (h)řbitovy,
(n)ábřeží (p)odolské, (n)áměstí (n)a (s)tráži, (n)áměstí (k)rále Jiřího
z Poděbrad;
14.7 (p)arlament (č)eské (r)epubliky, (v)láda ČR, (s)enát (s)pojených
(s)tátů (a)merických, (k)ancelář (p)rezidenta ČR, (m)inisterstvo (f)inancí
ČR, (v)elvyslanectví (č)eské (r)epubliky ve Vídni, (r)ada (m)ěsta Ostravy,
(m)agistrát
(m)ěsta
Olomouce,
(o)bvodní
zastupitelstvo
v
Ostravě-Porubě, (o)strava-(m)ěsto, (o)becní (ú)řad ve Lhotě, (n)ejvyšší
18
(s)oud ČR, (o)kresní (s)oud v Novém Jičíně, (f)inanční (ú)řad v Opavě,
(k)omerční banka v Karviné, (k)raj (m)oravskoslezský a (o)lomoucký;
14.8 zastávka (l)etiště (p)raha, zastávka metra (n)áměstí (m)íru,
trolejbusová zastávka (m)ost Miloše Sýkory, Jablonec n. Nisou – (d)olní
nádraží;
14.9 (š)panělský (s)ál (p)ražského (h)radu, (z)latá (u)lička na (h)radě,
(z)ámek (v)ranov (n)ad (d)yjí, (v)ýstavní (s)íň (o)becního (d)omu,
(p)růmyslový (p)alác na (v)ýstavišti Praha, (b)etlémská (k)aple, (k)aple
(b)etlémská, (ch)rám (s)v. Víta v Praze, (p)amátník (n)árodního
(p)ísemnictví ve (s)trahovském (k)lášteře, (p)ražský (o)rloj, (f)akultní
(n)emocnice (n)a (b)ulovce, (d)ůl (h)lubina, (d)ůl Petr Bezruč, (h)otel
(z)latá (h)usa, (r)estaurace (u) (f)leků, (v)ila (b)ertramka, (l)ékárna (u)
(t)ří (l)ilií, (k)avárna (s)lávia, (p)ražská (u)niverzitní (k)nihovna v
(k)lementinu, (s)tátní (ú)střední (a)rchiv, (z)emský (a)rchiv v Opavě,
(k)aple (s)vatováclavská ve (s)vatovítském (ch)rámu, (d)ům (u)mění v
Brně, (l)aterna (m)agika, (o)světová (b)eseda ve Veřovicích, (d)ům
(k)ultury (m)ěsta Ostravy, (o)stravská (n)ová (r)adnice, (d)ivadlo (n)a
(v)inohradech, (d)ivadlo (n)a (z)ábradlí, (n)árodní (d)ivadlo
(m)oravskoslezské, (d)ům (u) (m)inuty, (k)ino (l)una;
14.10 (ú)stav (p)ro jazyk český AV ČR, (f)ilozofická (f)akulta
(u)niverzity (k)arlovy, (f)akulta (t)ělesné výchovy a sportu, (e)konomická
(f)akulta (v)ysoké (š)koly (b)áňské-(t)echnické (u)niverzity, (p)lzeňská
(u)niverzita, (d)ivadelní (f)akulta (a)kademie (m)úzických (u)mění,
(u)niverzita Hradec Králové, (d)ěkanát (p)edagogické (f)akulty
(o)stravské (u)niverzity, (z)ápadočeská (u)niverzita v Plzni, (s)enát
(p)rávnické (f)akulty (u)niverzity (p)alackého, (k)atedra (č)eského
(j)azyka (f)ilozofické (f)akulty (m)asarykovy (u)niverzity, (k)onzervatoř
v Brně, (g)ymnázium (m)ikuláše (k)operníka v Bílovci, (ř)editelství
(s)třední (p)růmyslové (š)koly chemické v Ostravě, (z)ákladní (š)kola v
Šenově, (z)ákladní (u)mělecká škola v Příboře, (m)ateřská škola ve
Fulneku;
19
14.11 (ch)arta OSN, (s)bírka (z)ákonů ČR, (č)eská (h)ymna (k)de domov
můj, (m)alá (č)eskoslovenská (e)ncyklopedie, symfonie (m)á (v)last,
(b)ible (k)ralická, (k)ralická (b)ible, (z)elenohorský (r)ukopis, (r)ukopis
(k)rálovédvorský, (m)ánesův (o)rloj, (š)tursův (r)aněný, (l)egenda o
(s)vatém Prokopu, (r)aisovi (z)apadlí (v)lastenci, (p)íseň (o) Rolandovi,
(š)rámkova (s)obotka, (b)eethovenova (o)sudová, (t)ylovská divadelní
tradice, (t)ylova (d)ivadelní tradice, (j)anáčkovy (p)říhody (l)išky
(b)ystroušky,
(j)anáčkův
(m)áj,
(m)áchovský
(r)omantismus,
(p)uchmajerova (š)kola (b)ásnická;
14.12 (j)azykovědný (č)asopis (n)aše (ř)eč, (l)iterární (n)oviny, (r)ubrika
(j)azykové (z)ákampí v (l)idových (n)ovinách, (t)elevizní (p)ořad
(b)anánové (r)ybičky, (r)ozhlasová (r)elace (d)obré (j)itro, (d)eník
(m)ladá (f)ronta (dnes);
14.13 (n)otebook (h)ewlett–(p)ackard (c)ompaq, (v)lak (o)stravan, kouřit
(s)party, balíček (o)lomouckých (s)yrečků, (n)ový (a)utomobil (š)koda
(s)uperb, jezdíme (s)uperbem, (s)ýr (e)mentál, (č)okoládová (t)yčinka
(d)eli, (z)ubní pasta (l)acalut, (l)uhačovické (l)ázeňské (o)platky,
(o)pavské (o)platky (v)italinea, (p)lzeňský (p)razdroj, (p)ivo (r)adegast,
(p)lzeňský (p)ilsner (u)rquell, (h)odinky (l)acoste;
14.14 (p)ražské (p)ovstání, (d)ruhá (s)větová (v)álka, (d)en (l)idských
práv, (t)ýden (d)ětské (k)nihy, (n)árodní (o)brození, (t)řicetiletá válka,
(h)usitské bitvy, (m)ezinárodní hudební festival (p)ražské jaro, (t)řicáté
(l)etní (o)lympijské hry, (d)en (v)ítězství, (n)ový rok, (m)odré pondělí,
(z)elený (č)tvrtek, (v)elký pátek, (p)rvní máj, (m)asopust, (d)en (m)atek,
(v)elikonoce, (v)ánoce, (a)dvent, (š)tědrý den, (l)etnice, (b)oží (h)od
(v)ánoční, (h)od (b)oží (v)ánoční, (b)řezen – (m)ěsíc (i)nternetu.
20
HRANICE SLOV V PÍSMU
15 Napište správně následující slova a slovní spojení:
smlouva česko/rakouská, plavba Labsko/oderská, okres kutno/horský,
česko/ruský slovník, Ostravsko/karvinský revír, tmavo/modrá sukně,
tmavě/modrá sukně, žluto/zelené pruhy, žluto/zelený svetr, černo/bílá
halenka, moravsko/slovenské pomezí, Česko/moravská vrchovina,
vědecko/výzkumný program, občansko/právní spor, populárně/vědecká
přednáška, hlucho/němý člověk, literárně/vědní pořad, vysoko/školská
kolej, časově/ohraničený, výchovně/vzdělávací cíl, sladko/kyselý nálev,
národně/osvobozenecký boj, lidově/demokratický stát, trestně/právní řád,
zahraničně/politický komentář, hudebně/dramatický pořad, literárně/
hudební pořad, průmyslově/vyspělý stát.
16 Následující slova užijte ve větách:
bez pochyby – bezpochyby
na hlas – nahlas
přes čas – přesčas
o kolo – okolo
na černo – načerno
v celku – vcelku
z paměti – zpaměti
na horu – nahoru
na večer – navečer
na oko – naoko
do zelena – dozelena
na vrch – navrch
na konec – nakonec
o pravdu – opravdu
do konce – dokonce
po druhé – podruhé
po tichu – potichu
v tom – vtom
ze jména – zejména
v čas – včas
do poledne – dopoledne
k vůli – kvůli
17 Nacvičte pravopis těchto slov:
z/tuha, z/vesela, s/podivem, v/poledne, k/jaru, z/jara, z/počátku, ze/široka,
v/noci, v/levo, v/pravo, od/někud, v/létě, jak/živ, z/těžka, z/blízka, s/těží,
z/dáli, s/patra, ob/den, ob/čas, na/zmar, na/kvap, na/shledanou, z/pravidla,
z/večera, z/povzdálí, s/hora, na/zbyt, z/prudka, sotva/že, na/prosto, s/hůry,
s/vrchu, z/cela, z/části, z/lehka, na/venek, málo/kdy, na/vzdory, z/hurta,
v/čas, do/ztracena, do/syta, cik/cak, na/prázdno, na/lačno.
21
jako/by se nic nestalo.
Dělal
jako/by ji vymetl.
Obloha byla
jako/by vymetená.
jako/by nic.
SOUHLÁSKOVÉ SKUPINY
18 Doplňte vynechaná písmena a odůvodněte:
drobnozr-á čočka, anté-í přípojka, be-tarostný úsměv, po-aný lid, po-aný
dopis, vi-ý řidič, vi-ý sklep, plame-á řeč, obrázkový ce-ík, nezáko-ý čin,
úrodná vi-ice, potrestaný vi-ík, telefo-í seznam, prozatí-í vláda, otec je
vi-en a matka je vi-a, čty-uční hra, ne-istější okamžik, jarní rovnode-ost,
povi-ě to napište, soukro-ě, ta-ější občané, kame-ý most, obrat-ý kame-ík,
bezbra-é dítě, imu-í systém, po-ěnka, ra-í káva, ra-á zelenina, ra-á tvorba,
celotýde-í pobyt, zloči-ý syn, bezce-ý papír, nový ce-ík, hlině-ý džbán,
hlubi-ý důl, jesky-í chodba, výko-ý orgán, vi-ice, vi-á réva, po-aná ruka,
ra-é baroko, ro-ypaný popel, nejtě-í dobrodružství, nebyla jsem vi-a,
dové-t zboží, ro-ilený učitel, sti-ý strom, pracovitý kame-ík, kame-ý
po-ík, šťastné dě-tví, úzká ste-ka, celode-í kurs, nezáko-ý čin, regionální
de-ík, gotická kle-ba, ne-asná zpráva, ro-cuchaná paruka, ro-áhlý zánět,
ce-á známka, ra-í rosa, de-í záznamy, ro-ochatý strom, ro-odivné tvary,
dceři-á společnost, spontá-í pohyb.
19 Z následujících substantiv utvořte adjektiva příponou -ský, a to
v nominativu singuláru a plurálu maskulina životného:
Nelahozeves, Mokrovousy, Žabovřesky, Etiopie, Libuš, Francie, Aš,
Náměšť, Jíloviště, Vlach, Uhříněves, Frýdek-Místek, Adršpach, Haag,
Oslo, Kravaře, Olomouc, Sušice, Kladno, Lašsko, Ústí, Praha, Konopiště,
Rus, Slezsko, Etiopie, Aljaška, Brandýs, Přelouč, Habeš, Paříž, Lotyšsko,
Halič, Lysá (nad Labem), Pankrác, Volha, Zábřeh, Riga, Byzanc, Dobříš,
Budapešť, Sibiř, Francouz, Španěl, Bydhošť, Krkonoše, Tibet, Žatec,
Tunis, Čech, Kroměříž; student, mnich, tovaryš, výzkumník, koželuh,
jinoch, slévač, černoch, běloch, muž, vědec.
22
20 Vytvořte komparativ od následujících adjektiv:
ďábelský, těžký, blízký, křehký, plytký, otrocký, krátký, plochý, tuhý,
suchý, břitký, řídký, dobrý, prudký, krotký, úzký, lehký, tenký, velký,
měkký, hebký, snadný, malý, sladký, chudý, trpký.
21 Utvořte příponou -ný, -ní, -í přídavná jména z neshodných
přívlastků podle vzoru oblek ze sukna – soukenný oblek:
džbán z hlíny, lístek na peron, budka pro špačka, svícen se čtyřmi
rameny, výlet na celý den, pásy z kůže tuleně, brýle na ochranu očí,
závaží z olova, čaj z bylin, rám okna, šaty z plátna, vysílač na krátkých
vlnách, rozbor věty po všech stránkách, byt v suterénu.
B MLUVNICKÝ PRAVOPIS
22 Doplňte i-y v koncovkách substantiv:
auto pana Hlavic-, automobil s pytl-, s kachl-, žákovské zpráv-, strýcovps-, s čitatel-, cvičení s kužel-, za vytyčenými cíl-, cesta z Bratislav- do
Břeclav-, spát v Čáslav-, červené nos-, kos- se dali do zpěvu, ostré kos-,
klece se šimpanz-, beseda s vítěz-, látka s kaz-, zobající holub-, hrobvojáků, mezi krčními obratl-, beseda se spotřebitel-, mít na zřetel-,
dohlížející dráb-, chalupa krytá šindel-, setkání s Arab- a Ind-, mezi
sloup- lávk-, různé přístup-, kolo na hřídel-, navštívili nás Novákov-,
navštívil- nás Novákov- dcery, setkali se s Rus-, Ital- a Francouz-,
princezna s král-, mezi oběma Bezděz-, s neplatnými peněz-, se všemi
dopisovatel- a odběratel-, s prvními mraz-, purkmistr s konšel-, s
obtížem-, mezi měst- a městys-, Fibichov- skladb-, Janákov- jsou doma,
pustili ps-, čtyři dn-, oznámení starostov-, s hospic-.
23 Napište podle diktátu a odůvodněte:
Lovec střílel divoké kachny nad močál-. Zacloumal těžkým- dveřm-.
Chtěl poznat Novákov- děti. Trojúhelník je určen stranou a dvěmpřilehlým- úhl-. Kuchař se čile pohyboval mezi bublajícími kotl-. Stojan s
mikrofonem stál mezi oběm- hlasatel-. Srdečně jsme se pozdravili se
23
všem- host-. Datl- kloval- do stromů. Chlapci běhali za pestrým- motýl-.
V jedné písn- se říká, že šuhajov- koně nemají vody. Sbohem, ty údolí,
vesničko s topol-. Kožich zničil- mol-. Smaragdy jsou vzácné drahokam-.
Pojistili smyčku dvěm- pevným- uzl-. Řeka mezi oběm- jez- byla velmi
hluboká. Záchranné čety nakonec musel- ustoupit před rozbouřenýmživl-. Tygři vyskočil- na vysoká sedátka před svým- krotitel-.
Turgeněvov- Lovcov- zápisk- patří ke klasické ruské literatuře. Páni radní
se nadýmal- pýchou, když viděli jméno rodné obce mezi měst- a městysKrálovství českého. Jiráskov- Psohlavci a Skaláci i Raisov- Zapadlvlastenci byl- tématem literární besedy. Hmyz ohmatává potravu
jemnými tykadl-. Vedle moderních domků ho zajímal- také chalupy
pokryté šindel-. Starobylá pec byla obložena pestrobarevnými kachl-. Se
žhavým- uhl- musíme zacházet velmi opatrně. Někteří občané zacházejí
se svými peněz- lehkovážně. Kolem Novákov- vil-, kde bývalo noc co
noc ticho rušeno jen houkáním vzdálené lokálk-, se dnes množil- stín-.
Už z dálky slyšel sousedov- ps-, poznal i Svobodov- děti. Byla nalezena
nádobka s vráceným- peněz-.
24 Doplňte tvary zájmena já:
Nechoď ke ... Nechceš ... něco vysvětlit? Vidíš ...? Nemluv o ... Zapři ...
Je ... nevolno, rozbolela ... hlava. Nejvíce se ... líbí v Praze. Mrzí ..., že jsi
na ... zapomněl. Nic ... nevyčítej. Zklamal ... Nestrkej do ... U ... ti bude
dobře. Všechno je na ... Strach ... přinutil k útěku. Přiložil … sklenici s
vodou k ústům. Pokazil se ... stroj. Nesl ... kufr. Co sis ode ... půjčil?
Dělej si pro ... za ..., co chceš. Chceš ... něco říci? Není ti ... líto? Nestarej
se o ..., nic se ... nestane. Víš, kolik je ... let? Zastavíš se pro ..., nebo
půjdeš beze ...? Na ... se můžeš spolehnout. Napiš to za ... O ... tu nejde.
Se ... nepočítejte. Postavil se proti ... Vůči ... to bylo nečestné. V kolik
hodin ke ... přijdeš? Musíš ... to říct.
25 Doplňte i-í v tvarech zájmen:
Mluvil jsem s n-. Vyřídím j- pozdrav. Neměl jsem pro n- dárek. Navštivte
naš- tetu a jej- děti. Rodiče i jej-ch děti pomáhali při úklidu. Trhl j- k
sobě. Úmyslně si j-ch nevšímal. U vchodu naš- školy je pamětní deska.
24
To pro n- není. Jde o naš- věc. Bez naš- učitelky nepůjdeme. Slyšel jsem
o vaš- knize. Rodiče mají radost z naš-ch úspěchů. Chlapcům bylo
smutno po naš- mamince, jej-ch učitelce. Na naš- ulici je živo. Matka o
svých problémech nemluví, my však o jej-ch starostech víme. Sousedova
holčička sice nemluvila, avšak z jej-ch uplakaných očí jsme poznali, že se
u n-ch něco stalo. V naš- zemi je hodně přírodních krás. Odměnili nás za
naš- práci. S naš- prací byli spokojeni. Naš- vesnicí vedla dříve Jantarová
stezka. Nepleťte se do jej-ch záležitostí. Matka se sice usmívala, ale z
jej-ch očí radost nevyzařovala. Bez vaš- pomoci bychom j- nezastihli.
Pod naš- zahradou vede silnice. Mám o n- velké starosti. Dal jsem j-m
poslední možnost. Nebyli jsme j-m příliš nadšeni. Proti vaš-m návrhům
nemám žádné námitky. Mimo n- nemáme žádného odborníka pro tuto
specializaci. Překvapila nás jej- píle. S jej-ch názory nesouhlasíme. K
jej-ch připomínkám se musíme vyjádřit.
26 Doplňte koncovky sloves v přísudku a odůvodněte:
Na nádraží čekal- nosiči. Skřivani vzlétl- do výšky a zpíval-. Děti
navštívil- své rodiče, kteří však nebyl- doma. Kde jste byl- naposled
přihlášen- k trvalému pobytu? Změny programu jsou vyhrazen-. Dívky
byl- propuštěn- z nemocničního léčení. Hory se blížil-, rostl- a skrývalsvé vrcholky v mracích. Ženy byl- předvolán-. Dříve se nemoci léčilrůznými domácími prostředky. Motoristé porušoval- dopravní předpisy.
Klavíry byl- správně naladěn-. Všechny věci se vešl- do zavazadel.
Starosti ji nenechal- spát. Klobása je uvařen-. Obě sestry i bratr bylzdráv-. Manželé se svými partnerkami se zúčastnil- slavnostní večeře. Po
sýpce pobíhal- myši. Vlny se vzdouval-, hučel-, narážel- na sebe a
přeléval- se. House byl- zabit- kamenem. Zúčastnění sportovci i
sportovkyně se rozloučil- s diváky. Vítězové se podělil- se svými zážitky.
Ulicemi Prahy procházel- tisíce turistů a prohlížel- si všechny její
pamětihodnosti. Koťata byl- kolébán- v kolébkách. Dopisy bylzapečetěn-. Čemu jste se dnes učil- ve škole? Kola byl- rozbit-.
Automobily uháněl- ven z města. Kuře a káčata byl- zahnán- do rybníka.
Plachetnice se na řece proháněl- a zanechával- za sebou ve vodě
rozvlněnou stopu. Děti spatřil- babičku a rozběhl- se k ní. Petrklíče i
25
sasanky se do široka rozzářil-. Letadla byl- snem každého kluka. Česká
republika a Polská republika uzavřel- dvojstrannou dohodu. V únoru
uhodil- mrazy. Celá vesnice to věděl-, ale nepromluvil-. Ze dvora vyběhldvě holčičky a jeden chlapec. Jedlové kmeny vrzal-, jako by se chystal-,
až z nich budou stěžně korábu. Všichni stál- jakoby přimrazen-. Skoro
denně byl- námrazy na silnicích a vozy i auta jen s námahou projížděl-.
27 Doplňte interpunkci:
27.1 1. Nechceme citovat slova vyhlášky kterou mají všichni znát ale
chceme podtrhnout rozhodující fakt že dobrý motorista jede tam kam
vidí. 2. Poušť to není jenom horko prázdno a žízeň. 3. Z hrbolatiny střech
vynikaly štíhlé topoly i širší jasany a jejich koruny byly jako by je zlatem
pošplíchal. 4. Poděkovala jsem za kytici a abych zakryla rozpaky
přivoněla jsem si k ní. 5. To byste přátelé nevěřili jak jsou africké noci
chladné. 6. Oheň už řeřavěl a tak jsem do něho přihodil pár suchých
větví. 7. V jedné chvíli děcko asi vycítilo jak upřeně na ně hledím a
obrátilo se náhle ke mně. 8. Pochopila proč se Hana chová tak
nepřátelsky a umínila si že na sobě nedá nic znát. 9. Jste-li kuřáci
uvědomte si že účet za dehet se platí až po mnoha letech a přestaňte
kouřit včas. 10. Často prý měl jak se v hovorové řeči říká vysoko do
žlabu. 11. Branou Českého ráje jsou Prachovské skály jedno
z nejznámějších skalních měst u nás. 12. V nich se na poměrně malém
prostoru nachází značný počet útvarů typických pro skalní města jako
jsou různé jehly stěny jeskyně a skalní bloky. 13. Ulice kde jsme tehdy
bydleli byla zastavěna jen z jedné části několika přízemními domky po
druhé straně se táhly pole a louky až k temnému porostu u obzoru. 14.
Sněhovým popraškem posypaný a sluncem ozářený nejvyšší vrchol
Beskyd vítal včera návštěvníky rekreační oblasti. 15. Někde jsem četl že
chci-li být oblíbený musím být průměrný. 16. Vychudlými korunami
stromů volně procházelo sluneční světlo a promítalo na chodník žebroví
jejich větví a kos jemuž se déšť postaral o bohatě prostřený stůl zpíval na
věžičce protějšího domu jako by léto nebylo ve skutečnosti na odchodu.
17. Ovoce dozrálé až koncem října nebývá sladké. 18. Čekala až všichni
odejdou a potom se dala do práce. 19. Ježci mohou jíst takřka všechny
26
zbytky z kuchyně jako různě upravená masa rizoto moučná jídla a
podobně. 20. Jedinou jeho chybou dá-li se to tak nazvat bylo že mlčky
snášel zlo když viděl že řeč by nic nespravila. 21. Císař začal být
náladový a působilo mu stále větší potíže přijímat náhodné hosty
s obvyklou vlídností nebo chovat se trpělivě na veřejných hostinách. 22.
Navečer se moře uklidnilo a když po velmi studené noci již trosečník
probděl schoulen do potrhaných šatů a drkotaje zuby nastalo opět jitro
obloha byla vymetená a voda klidná. 23. A teď si děti představte že
kmotra liška rázně vykročila ze svého pelechu a pustila se rovnou do
borového lesa kam v tu dobu chodilo nejvíce lidí na houby a na maliny.
24. Psi šli za ní se sklopenými hlavami neboť se styděli že lišku tak
proháněli a měli obavu že jim to teď jejich nová paní pořádně oplatí. 25.
Učitel kreslení nabídl Jirkovi aby mu pomáhal při práci v loutkovém
divadle a tak desetiletý Jirka začal malovat kulisy opravovat polámané
loutky a zkoušet výrobu nových. 26. Tím učitelem kreslení který určil
Jiřímu Trnkovi životní cestu byl profesor Josef Skupa tvůrce Hurvínka a
Spejbla. 27. František poslechl zkušeného Tondu a napil se zhluboka jako
kdyby měl ve sklenici místo vína limonádu a pozorně sledoval Tondův
zasvěcený výklad který jak mnohem později pochopil byl mnohem lepší
než jakákoli divadelní encyklopedie poslouchal a blažené vlny poznání
jen kolébaly a unášely od břehů jeho dosavadní všední existence k dosud
jen tušeným obzorům pravého života plného dobrodružství a velkého
umění. 28. Ten kdo dočetl až sem nabyl se vší pravděpodobností dojmu a
předcházející kapitola ho v tom musela jen utvrdit že Tonda Lokýtek byl
něco jako nadpřirozená bytost po jejímž původu se obvykle nepátrá jejíž
kádrový profil zůstává navždy zahalen lehkým tajemstvím a která se
objevuje na scéně jen tehdy když je potřeba vyřešit nějakou zvlášť
zapeklitou situaci konflikt zdánlivě neřešitelný průšvih do kterého se
dostal hlavní hrdina buď vlastním přičiněním nebo nepřízní osudu se
kterou si neví sám absolutně rady. 29. Viděl muže jak přeřízl lano a dvě
ženy.
27.2 1. Dnes ráno začaly poletovat první vločky sněhu 2. Babička měla
na starosti čtyři Proškovy děti Adélku Viléma Jana a Barunku 3. A tu
27
najednou bác 4. Ach tenkrát bývaly jinačí časy 5. Na letošním knižním
trhu se přece jen objevilo několik knížek z české literatury Heleny
Šmahelové Mládí na křídlech Hrubínovy verše Nesu nesu kvítí Zázračná
hodina Marie Majerové a některé další 6. A toto je historie našich
společných desíti let 7. Ale vždyť to je Pepík 8. Jedním z nejznámějších
portrétů je Mánesova Josefína 9. O prázdninách jsme navštívili tato česká
města Plzeň Karlovy Vary Domažlice Klatovy Tábor a České Budějovice
10. Zrovna jsem přemýšlel jak to všecko a vtom crrr zadrnčel telefon 11.
Byla by ji a to mi věřte ze všeho nejraději ztloukla 12. Konečně co vám
mám povídat 13. Ale nakonec přece jenom dopadlo všechno dobře 14.
Jmenuji alespoň některé z českých malířů Kubu Kavána Hudečka
Kremličku Zrzavého a Rabase
27.3 1. Trať z Prahy do Brna měří 255 km z Brna do Ostravy 170 km. 2.
Tento týden jsem začal číst už 3 knihu. 3. V říjnu t r slavil dědeček své
narozeniny. 4. Ve své knihovničce už mám 165 knih. 5. K šelmám patří
např vlk liška pes kočka. 6. Čeština má 7 pádů 5 pádem voláme. 7.
Otevřete si učebnice na str 25 přečteme si § 43 o přídavných jménech. 8.
Naše čítanka má 150 stran. 9. Kyslík označuje v chemii O H je značka pro
vodík. 10. Jednotkou délkové míry je m cm je jeho stá část. 11. Kolik m2
měří vaše posluchárna? 12. Sešit stojí 15 Kč za 50 hal je jen guma. 13.
Velmi častá básnická ozdoba se nazývá metafora tj přenáška. 14. V testu
jsem měl 2 chyby obě v 3 větě. 15. Bránil se zuby nehty. 16. Přineste nám
pět šest jablek na ochutnání. 17. To se mi Vlasto nezamlouvá. 18. Žáci
vyzkoušení ze všech předmětů se zúčastní besídky.
28
P R A V O P I S – výběr základních pojmů
Definice pravopisu, dvě základní funkce pravopisu (zaznamenávací a
vybavovací), principy českého pravopisu (fonologický, historický,
etymologický), pravopis lexikální a gramatický, vývojové stupně
grafického záznamu češtiny (pravopis primitivní, spřežkový, diakritický –
Husův, českobratrský, analogický, novočeský), Pravidla českého
pravopisu (akademické a školní vydání), písmo (písemné znaky: písmeno,
slovní znak, interpunkční znaménko), pravopisná dubleta, úzus, norma,
kodifikace.
29
Download

I. PRAVOPIS - Radek Čech