Poľnohospodárstvo z vášne
Máj
2014
Presný
výsev obilnín
Agritechnica
2013 a repky
Messe náročného
der Firmengeschichte
OErfolgreichste
úspešnom zavŕšení
vývoja hovorí Philipp Horsch
Medaila
pre BoomControl
Pro
Neue HORSCH
Firmenstruktur
Wachstum bringt
Veränderung
Najmodernejšie
navádzanie
postrekovacích ramien
CTF
v AgroVationPro
Kněžmost
BoomControl
Silbermedaille
optimierte
Gestängeführung
Michael
Horschfür
referuje
o ďalších
skúsenostiach
2 a 184
5 a 36
16
22 und3044
terra
Aktuálne
Zo
spoločnosti
Philipp Horsch
Týmto princípom je možné jednotiť frekvenciou až 120 zŕn za sekundu v každom osivovom riadku.
Presný výsev
obilnín a repky
Vývojové oddelenie HORSCH sa na
veľmi dlhú dobu zameralo na pozdĺžne rozmiestnenie zŕn pri sejbe,
alebo lepšie povedané, na optimalizáciu rastového priestoru jednotlivých rastlín. História testovania
pneumatických jednotiacich systémov siaha až do polovice 80. rokov.
Čoskoro sa ukázalo, že napríklad
osivo pšenice je mimoriadne zložité
presne vyjednotiť a rovnako presne ukladať do pôdy. O tom hovorí
Philipp Horsch.
V
časoch sejacích Exaktorov na
princípe frézovania pôdy sme
tému rozmiestnenia osiva nepotrebovali riešiť. Vtedy sme
2
www.Bezorebne.cz
dosahovali takmer ideálny celoplošný
výsev, ktorý jednoducho vyriešil potreby na rastový priestor rastlín. Až
v polovici 90. rokov, keď sa v praxi presadilo riadkové siatie kotúčovými výsevnými pätkami, sa vrátila téma pozdĺžneho rozmiestnenia rastlín späť do
nášho zorného poľa.
Nasledujúce vonkajšie súvislosti pri
tom zohrali veľký význam:
Výsevky, predovšetkým pšenice,
sa znižovali a často dosahovali hodnôt
iba 100 až 150 zŕn na meter štvorcový.
Čím silnejšie bolo zníženie výsevku, tým
markantnejšie na vtedajších sejačkách
boli nedostatky pri rozmiestnení osiva
v riadkoch. Zhlukovanie (hŕstkovanie)
zŕn a medzerovitosť riadkov sa tak stávali viditeľnejšie.
Poľnohospodári, a to predovšetkým z oblastí dosahujúcich vysokých
výnosov, ako sú severné Nemecko,
Francúzsko a Anglicko, prejavovali opakovane svoju nespokojnosť s nepresným rozmiestňovaním osiva, ktoré sa
obdobne prejavovalo na všetkých značkách univerzálnych sejacích strojov.
Tiež poradenstvo začalo na nás,
výrobcov, vytvárať stále silnejší tlak.
Samozrejme aj my, pri vlastnom hospodárení v našich poľnohospodárskych
podnikoch, sme si touto problematikou boli dostatočne vedomí. Nakoniec
to boli ale požiadavky vonkajšie, od
mnohých našich zákazníkov a z pora-
denských spoločností, ktoré nás viedli
k tomu, aby sme sa zhruba pred desiatimi rokmi konkrétne začali zaoberať
technickým riešením.
Najprv som si bol istý: do dvoch,
troch rokov máme riešenie! Ale to bol
veľký omyl – potrebovali sme celých
desať rokov a prešli sme mnohými nezdarmi. Počas tejto doby sa v priemere
dvaja vývojári nepretržite zamestnávali
iba týmto zadaním. To je 20 rokov života jedného človeka!
Moja prvá konkrétna predstava:
v roku 2004 sme vyrobili valec s 34
radmi otvorov pre trojmetrový sejací
stroj, z centrálneho zásobníka sa osivo nasávalo a prichytávalo k otvorom
a v určenom mieste sa zrná odovzdávali
do jednotlivých vedení. Takýto princíp
dávkovania sa v kombinácii s pneumatickou dopravou k výsevným pätkám
ukázal ako úplne nevyhovujúci. Nedosiahli sme ani vtedy plánovanú frekvenciu 60 až 70 zŕn za sekundu, ani nebolo
možné pri doprave k pätkám udržať
požadovanú vzdialenosť zŕn. Môj poznatok bol: čím dlhšie sú dopravné dráhy zŕn, tým horšie je ich rozmiestnenie
na konci – to sa prejavovalo už pri relatívne krátkych vzdialenostiach okolo
dvoch metrov.
Následne som preto zmenil prístup
k riešeniu a pokúšal som sa sústrediť na
jednoduché zmeny v systéme pneumatickej dopravy osiva a tým zlepšiť rozmiestnenie osiva.
Nasledovalo dvojročné obdobie pokusov s najrôznejšími, často zvláštnymi
konštrukciami. Do pokusov sme zaradili tiež metódy, ktoré na trhu už boli
známe ako napríklad kaskádové alebo
cyklónové systémy. Niektoré konštrukcie sa zdali spočiatku veľmi sľubné, ale
nakoniec nepriniesli žiadne vierohodné
zlepšenie pneumatickej dopravy osiva,
ktorým by sa spoľahlivo a trvale zlepšilo
rozmiestnenie zŕn v osivovom riadku.
Z toho pramenila naša skúsenosť:
súčasné obvyklé princípy pneumatickej
dopravy a rozdeľovania osiva, ktoré
pracujú so zrnami viacmenej náhod-
Vyrovnané rozmiestnenie rastlín v riadkoch nadobúda na dôležitosti pri nižších výsevkoch.
www.Bezorebne.cz
3
terra
terra
Zo spoločnosti
Gerald Funck (vľavo) a prezident DLG Carl-Albrecht Bartmer pri odovzdávaní medaile.
ným, alebo chaotickým spôsobom, nie
je v praxi možné ovplyvniť. Rovnaký
záver poskytli aj mechanické riadkové
sejacie stroje. Naše pokusy dosvedčujú, že aj perfektne vyjednotené zrná
pri voľnom páde z výšky od 30 až 40
centimetrov sa vzájomne spájajú alebo predbiehajú. Snaha o udržanie ich
vzdialeností je tým zmarená.
Praktické pokusy opakovane potvrdzujú toto: na všetkých riadkových
sejacích strojoch, bez vplyvu ich princípu alebo farby, dosahujú variačné koeficienty (VK) bežných hodnôt medzi 90
až 120. Pre porovnanie – na dobre založenom poraste cukrovej repky sa VK
pohybuje okolo 20 a v prípade kukurice
okolo hodnoty 30.
Súbežne s technickým vývojom začala naša poľnohospodárska spoločnosť
Schackenthal KG Sachsen – Anhalt používať presný sejací stroj z oblasti špeciálnych plodín taktiež pre siatie repky
a predovšetkým pšenice. Následne sa
tu každoročne takto založili porasty
na niekoľkých stovkách hektárov, teda
podstatne viac ako niekoľko málo parciel. Táto technika umožňovala síce pracovnú rýchlosť len päť až šesť kilometrov za hodinu, ale posunula prakticky
dosahovanú presnosť výsevu na hodnoty VK 60 až 80.
V súčasnosti už osemročné skúsenosti hovoria jasnou rečou: v tejto oblasti
spolkovej krajiny Sasko – Anhaltsko,
kde sa dosahujú veľmi vysoké výnosy,
bolo možné presným výsevom zvýšiť
výnos pšenice priemerne o šesť percent
(podľa ročníka od piatich do desiatich
percent) v porovnaní s klasicky zasiatymi plochami – a toho sa dosahuje
súčasne s výrazným znížením výsevku!
Zvýšenie výnosov repky bolo podstatne
menšie.
4
www.Bezorebne.cz
Zo spoločnosti
Pri presnom rozmiestnení je ale
dobre viditeľné, že rastliny sú vyrovnanejšie, zdravšie a majú lepšie vyvinutú
koreňovú sústavu.
Tieto výsledky z praxe pochopiteľne
zosilneli naše snahy v základnom vývoji
– tlak na nájdenie technického riešenia
stále narastal. Napriek tomu sme boli
ešte veľmi vzdialení i len od približného
konečného výsledku.
V roku 2008 sa mi podarilo získať
dvoch spolupracovníkov z príbuzného
odboru, aby sa začali naplno venovať
tejto téme. Naším spoločným cieľom
bolo dosiahnuť pri jednotení zŕn frekvenciu 100 Hz na každý riadok. Tak
začala mnohoročná spolupráca, počas
ktorej Thomas Horsch a Gerald Funck
pracovali v plnom úväzku a nezávisle
na sebe.
Výsledkom bol rad rôznych riešení,
ktoré sa ale postupne ukazovali ako nefunkčné.
Dozrelo vďaka tomu ale podstatné
zistenie: vysokofrekvenčné dávkovanie nie je hlavným problémom, ten sa
nechá vyriešiť relatívne rýchlo. Oveľa
väčšou prekážkou je preklenutie vzdialenosti medzi vyjednotením zŕn a ich
uložením do pôdy. Aj najmenší vplyv
ako poletujúce kúsky zeminy, nekontrolovateľný let zŕn alebo otrasy výsevných telies spôsobujú, že počiatočné
perfektne vyjednotené zrná dopadajú
do pôdy chaoticky.
So zvyšujúcou sa frekvenciou zŕn sa
tento efekt ešte zosilňuje – a to až do
tej miery, že sa nedosiahne žiadneho
merateľného zlepšenia variačného koeficientu oproti konvenčnému výsevu.
Po dvoch ďalších rokoch bez použiteľných výsledkov som už bol pripravený kompletne zastaviť všetky činnosti vo vývoji presného výsevu obilnín.
Rozhodol som sa urobiť ešte posledný
pokus pri úplne inom prístupe k problematike.
Zámer znel: opustíme snahu dopravovať každé jednotlivé zrno a navrhneme riešenie, ktoré bude pracovať na
úplnom konci priamo vo výsevnej pätke, ako posledná súčasť obvyklého pneumatického rozvodu osiva, kde bude
ako „Blackbox“ meniť neusporiadaný
prúd zŕn na jedinca.
Tak sa nám na konci roka 2011 podaril prielom: mali sme dokonca dva
rozdielne systémy, ktoré na prvýkrát
fungovali veľmi sľubne. V oboch systémoch sme vyriešili dopravu zrna na
krátke vzdialenosti medzi dávkovaním
a pôdou tým, že sme zrná extrémne
urýchlili a viedli sme ich po zakrivenej
dráhe.
Po intenzívnom testovaní padlo na
jar 2012 rozhodnutie uviesť do sériovej výroby systém, ktorého autorom je
Gerald Funck.
Po prvých rozsiahlych poľných pokusoch sa v lete 2013 zasiali upraveným
strojom Pronto 3 DC veľké prevádzkové plochy repky a pšenice na rôznych
stanovištiach a v najrôznejších pôdnych
podmienkach. Tieto Výsledky boli mimoriadne priaznivé: pri hustote výsevu
medzi 100 a 200 zŕn pšenice a desiatich
až 25 zŕn repky sme dosahovali variačný
koeficient medzi 30 a 50 – a to pri normálnych rýchlostiach siatia od desiatich
do pätnástich kilometrov za hodinu!
Dosahujeme týmto systémom frekvenciu až 120 jednotlivých zŕn za sekundu v každom riadku.
Očakávam, že v bežnej prevádzkovej praxi sa bude spoľahlivo dosahovať
hodnôt VK 50.
K tomu je nevyhnutné dodať: hodnota VK je tým lepšia, čím vyrovnanejšie
je osivo. Absolútne najvyššej presnosti
budeme vždy dosahovať s kalibrovaným osivom. Tu je teda na rade spolupráca so šľachtiteľmi a množiteľmi, ktorá umožní ďalší pokrok.“
Môj výhľad:
Trhový potenciál presného výsevu
obilnín vidím v prvom rade v regiónoch,
kde sa vysokých výnosov dosahuje pri
nižších výsevoch. Plné uvedenie tejto
techniky na trh začneme po tohtoročnom ďalšom intenzívnom testovaní,
teda predbežne v roku 2015.
Náš systém presného výsevu obilnín
poskytuje tú výhodu, že jednotenie zŕn
sa odohráva výhradne až na samom
konci dopravných ciest. To znamená,
že všetky sejacie stroje našej značky, aj
tých skôr vyrobených, v prvom rade potom strojovPronto, je možné pre presný
výsev vybaviť aj dodatočne!
Pri frekvencii jednotenia 100 Hz
(zŕn/s) v každom sejbovom riadku
je pri rozstupe 15 centimetrov
a pri rýchlosti desať kilometrov za
hodinu možné dosahovať hustotu
výsevu 240 zŕn na meter štvorcový
(2,4 mil./ha).
terra
Šli sme vlastnou cestou
Niekedy je nutné sa úplne vzdať osvedčených konštrukcií a vstúpiť na neprebádanú pôdu. V ideálnom prípade
z tejto odvahy vzíde výsledok v podobe BoomControl Pro. Pán Theodor Leeb, konateľ spoločnosti HORSCH Leeb
Application Systems GmbH, hovorí o procese vývoja od počiatku až k hotovému produktu.
N
a výstave Agritechnica 2013
boli spoločnosti HORSCH
Leeb Application Systems
udelené hneď dve ocenenia
za BoomControl Pro: Strieborná medaila Nemeckej poľnohospodárskej spoločnosti (DLG) a Vyznamenanie „Stroj
roka“, ktoré vyhlasuje porota zložená
z odborných novinárov. Systém bol vystavený na technologickom nosiči Leeb
PT 330, ale BoomControl Pro je k dispozícii aj pre závesné postrekovače Leeb GS.
terraHORSCH: Pán Leeb, čo bolo
hlavným impulzom pre vývoj BoomControl Pro?
Theodor Leeb: Samozrejme to boli
požiadavky z praxe. Poľnohospodári
chcú chemické prípravky aplikovať stále presnejšie. My sme už v roku 2008
vykonávali pokusy najprv vo veternom
tuneli a neskôr na poli, ktorými sme odhalili a preukázali, že hlavný efekt na
zníženie úletu postrekovej kvapaliny
je zmenšenie vzdialenosti medzi dýzou
a rastlinou. Zlepšuje sa tým aj rovnomernosť pokrytia. Naším cieľom sa tak
stalo zníženie odstupu od cieľovej plochy na 30 cm. Súčasne poľnohospodári
chcú aplikovať pri stále vyšších rýchlostiach, aby zvyšovali výkonnosť. K tomu
už obvyklá konštrukcia zavesenia ramien nie je vhodná.
Theodor Leeb
Theodor Leeb
terraHORSCH: Aké boli prvé kroky
vývoja?
Theodor Leeb: Pretože už niekoľko
rokov vyrábame vlastné postrekovacie
ramená, zaoberáme sa trvale tiež tým,
ako zdokonaliť ich zavesenie a tiež ich
navádzanie. Jednou z možností zavesenia ramien je tzv. voľné kyvadlo. Takáto
konštrukcia veľmi dobre kompenzuje stranové kývanie stroja. Pri otáčaní
alebo v zákrute ale ramená majú tendenciu k vykývnutiu do výšky a tiež sa
nechajú ovládať len relatívne pomaly.
Aby sa to odstránilo, musia sa medzi
rám stroja a ramená inštalovať tlmiče,
ktoré ale zase prenášajú pohyby stroja
do ramien.
Druhou možnosťou je zavesenie ramien presne v ťažisku. Potom otáčanie
alebo jazda v rádiuse nepredstavuje
žiadny problém. Na vyrovnanie sklonu
a na vedenie ramien slúžia dva hydraulické piesty a pružiny. Podľa ich tuhosti
sú ale ramená zase viac alebo menej
prepojené s podvozkom. Tým sa prenášajú jeho pohyby do ramien. Teda
skutočne voľné zavesenie ramien sme
doteraz nemali k dispozícii.
V roku 2009 sme sa rozhodli pre
silne utlmené kyvadlové zavesenie ramien. Pri ich ovládaní sme ale išli ihneď
novou cestou. Nepoužívali sme obvyklé
vyrovnávanie sklonu, ale sme od začiatku pomocou proporcionálnych hydraulických okruhov nezávisle ovládali
polohu jednotlivých častí ramien. Tento
spôsob vedenia ramien nad cieľovou
plochou nám umožnil veľmi dobré prispôsobovanie sa terénu a pri vysokej
pojazdovej rýchlosti zaisťoval veľmi pokojnú prácu ramien.
terraHORSCH: A to vám nestačilo?
Theodor Leeb: Nie. Vďaka predchádzajúcej generácii BoomControl
www.Bezorebne.cz
5
terra
Skúsenosti z praxe
Zo spoločnosti
sme sa naučili, že mechanické zavesenie
a ovládanie ramien musí byť optimálne
zladené, aby fungovalo za najrôznejších
podmienok - teda pri pomalej aj rýchlej
jazde, v rovinatom alebo členitom teréne, pri rovnakých alebo hrboľatých
koľajach. Optimálne naladenie pritom
nie je vždy rovnaké, je ho nutné meniť
podľa podmienok. To v praxi nejde vykonávať. Preto musíme voliť – rovnako
ako každý iný výrobca – kompromisné
naladenie útlmu a tuhosti závesu.
terraHORSCH: Ako odtiaľ viedla cesta k BoomControl Pro?
Theodor Leeb: Získali sme jasný cieľ
– ovládanie ramien vyvinúť do tej miery, aby nebolo nutné voliť žiadne kompromisy v naladení, resp. v nastavení.
Že by bolo ideálne, aby ramená boli
úplne oddelené od podvozka, sme vedeli už dávno. Zostávala otázka, ako
ovládať voľne zavesené ramená, pretože každý nastavovací prvok, nech je to
hydraulický alebo pneumatický piest,
alebo pružina, obnovuje zase spojenie
s podvozkom a tým aj prenos jeho pohybov do ramien. Rozhodujúci impulz
prišiel od pána Hirthammera. Pán Otto
Hirthammer je zodpovedný za vývoj
nového šasi pre PT 330 a v minulosti
sa technikou postrekovacích ramien
zaoberal málo. Ale asi práve to bolo
výhodné, pretože bez „predsudkov“
prichádzajú často tie najlepšie nápady. Jeho myšlienka bola, aby ovládacie hydraulické piesty po väčšinu doby
boli voľné, a tak sa plne podriaďovali
vzájomnej polohe medzi podvozkom
a ramenami. Tak sa neprenášajú žiadne
sily a ramená sú úplne voľné. Až keď je
terraHORSCH: To znie komplikovane. Testovali ste to dôkladne?
Theodor Leeb: Pochopiteľne. Najprv
sme vyrobili lafetu s jednoduchými ramenami, aby sme mohli vykonávať testy na našom polygóne.
terraHORSCH: A potom ste sa vydali
do praxe?
Theodor Leeb: Ako prví sme nové
ovládanie ramien umiestnili na prototyp nášho samohybného postrekovača
PT 330. A potom prišlo to zaujímavé:
pri vývoji sa často stáva, že nejakú myšlienku po dlhú dobu teoreticky zdokonaľujete, vyčkávate a nakoniec prídete
k prekvapivému výsledku – práve myšlienka BoomControl Pro dlho dozrievala a keď sa nakoniec uskutočnila, systém hneď od začiatku fungoval. Naša
mnohoročná skúsenosť so systémami
postrekovacích ramien nám zásadne
pomohla v tom, že sa nové ovládanie
dostalo rýchlo do praxe bez toho, aby
sme prechádzali slepými uličkami.
terraHORSCH: Kedy bude BoomControl Pro v cenníku?
Theodor Leeb: BoomControl Pro je
možné kúpiť od tohtoročnej sezóny.
6
www.Bezorebne.cz
Precíznosť a rýchlosť
k stabilizácii výnosov
potreba zmeniť polohu, pôsobia piesty
na ramená silovo.
terraHORSCH: Čo bolo ďalej nutné
vyvíjať?
Theodor Leeb: Aby sa hydraulické
piesty vysporiadali s pohybmi podvozka, musí ich byť možné veľmi rýchlo
a presne polohovať. Pre tento nový
spôsob ovládania sme potrebovali vyvinúť extrémne rýchlo pracujúci systém
z hydraulických piestov a ventilov. Spolu s naším dodávateľom sme preto vykonali prvé testy na skúšobnom zariadení. Výsledky boli tak sľubné, že sme
ihneď začali v spolupráci s partnerom
pre elektronické systémy vyvíjať potrebný riadiaci algoritmus. Výsledkom potom bolo ovládanie, ktoré automaticky
vnáša cielené a presné silové podnety
do ramien. Nastavovacie prvky sledujú
pohyby podvozka, a keď je potrebné
upraviť polohu ramien, zatlačí piest po
presne definovanej dráhe na elastomerový prvok ramien. Pritom sa neustále
meria poloha ovládacieho piestu a jeho
základne, aby sa aj počas korekcie polohy ramien ihneď kompenzovali výkyvy podvozka.
terra
Po udelení medaile na Agritechnice sa
to pre nás stalo otázkou cti, aby sme
novinku uviedli čo najskôr na trh. Dobré je tiež, že na nový systém je možné
prejsť naozaj jednoducho aj na skôr
predaných strojoch. Od jesene minulého roka všetky vyrobené postrekovače
už vybavujeme potrebnou kabelážou.
Prestavba na nové ovládanie potom
stojí približne 1 600 eur. Staršie postrekovače Leeb môžu byť inovované za
približne 2 000 eur.
Trebišov, centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej
časti Východoslovenskej nížiny
v nadmorskej výške okolo 110 metrov, na rozhraní Trebišovskej tabule
a Ondavskej vrchoviny. V tomto regióne hospodári na 230 hektároch
ornej pôdy spoločnosť FT AGRO,
s.r.o., Milhostov, ktorej majiteľom
je Mgr. František Tomáš. Obrábané pozemky sa nachádzajú v piatich katastroch, v rôznych pôdnych
a klimatických podmienkach, vo
vzdialenosti od seba až 40 km.
S
poločnosť FT AGRO sa zaoberá
výhradne rastlinnou výrobou,
väčšinu pôdy má v prenájme,
vlastných je len 50 hektárov. Pozemky sú prevažne rovinaté a tvoria ich
ťažké hnedozeme alebo stredne ťažká
pôda. Na ornej pôde pestuje FT AGRO
pšenicu ozimnú, podľa osevného postupu na 60 až 120 hektároch, s dosahovaným priemerným hektárovým výnosom
okolo 7 ton. Repka ozimná zaberá každoročne približne tretinu výmery, to je
okolo 60 hektárov, s výnosom 4,7 tony.
Na zostávajúcej ploche pestuje sóju
s priemerným výnosom 3,2 tony, ale na
niektorých parcelách dáva táto plodina
i 4 tony. Cez dosahované výborné výsledky nie je podľa Františka Tomáša
hospodárenie v tamojších podmienkach
vôbec jednoduché. Starosti mu nerobí
len veľká vzdialenosť medzi pozemkami
v rámci katastra, ale aj roztrieštenosť nepravidelných malých parciel, hospodári
na 63 honoch s priemernou veľkosťou
4 hektáre. V posledných rokoch je to
tiež takzvané kontinentálne podnebie,
ktoré sa vyznačuje veľkými dennými
i ročnými rozdielmi teplôt vzduchu,
terraHORSCH: Bolo zložité preniesť
systém z prototypu PT 330 na závesné
postrekovače GS alebo na starší typ samohybného PT 270?
Theodor Leeb: Na našich doterajších ramenách ovládame stredovú časť
pneumaticky. Úlohou teda bolo, aby
sme zvládli dostatočne rýchlo riadiť aj
pneumatické piesty. Museli sme vykonať aj úpravy v riadiacom programe
a po naozaj krátkej dobe sme začali
s testovaním v prevádzkovej praxi. Výsledky boli vynikajúce.
terraHORSCH: Ktoré prvky je ešte
potrebné zdokonaľovať?
Theodor Leeb: Na samohybnom PT
330 pracujeme ešte pomocou veľmi
drahého hydraulického systému, na
závesných postrekovačoch používame
pneumatické prvky. To funguje rovnako dobre a presne a pritom piesty sú
v závese už k dispozícii. Zatiaľ ale udržiavame v produkcii oba systémy. Do
jarnej sezóny sme sa venovali rozhraniu pre obsluhu, je teraz jednoduchšie
a prívetivejšie.
terraHORSCH: Prosíme o poctivú odpoveď – ako dlho trval vývoj?
Theodor Leeb: Od prvých návrhov
po realizáciu ubehlo jeden a pol roka.
Mgr. František Tomáš oceňuje na radličkovom kypriči HORSCH Tiger 3 AS jeho intenzívne kyprenie aj pri väčšom množstve rastlinných zvyškov.
www.Bezorebne.cz
7
terra
Skúsenosti z praxe
minútové pôdy a keď nevystihneme
ten správny okamih, nastane problém.
Pozemky pripravujeme kypričom aj v
noci, aby pôda tak rýchlo nevysychala
a uchovala čo najviac vlahy. Do výbavy
kypriča Tiger som zvolil valec SteelDisc,
ktorý po spracovaní pôdu primerane
zhutní. Jeho intenzívny drobiaci účinok
sa najlepšie prejavuje na ťažkých pôdach. Spracovanú pôdu utužuje plynule
nastaviteľným prítlakom až 250 kg na
meter a súčasne zachováva vsakovanie
vlahy,“ vysvetlil František Tomáš.
Pre hlboké kyprenie osadzuje kypričeTerrano a Tiger radlicami MulchMix
HM alebo HM Plus (XXL), ktoré majú
karbidové špičky, sú výrazne odolnejšie
malou oblačnosťou a nízkymi úhrnmi
zrážok. Ročné zrážky sú v danej oblasti
v priemere 600 mm, ale je ich stále menej, sú nepravidelné a v zime minimálne. „V niektorých miestach katastra preto nedokážeme vypestovať takú úrodu
ako napríklad na severe Nemecka,“ dodal farmár. Vzhľadom k nevyrovnaným
vlahovým podmienkam pestuje na väčšine výmery ozimné plodiny. Dôraz kladie pri všetkých pracovných operáciách
na rýchlosť a precíznosť. Sám k tomu
hovorí, že sa snaží stabilizovať výnosy
a dosahovať v pšenici v priemere 7 ton
a v repke má cieľ 5 ton. Tiež sója už dala
špičkový výnos, ale je to plodina veľmi
citlivá na vodu. A to v dvoch fázach
– prvýkrát keď nasadzuje kvet, druhýkrát keď rastú semená.
S technikou HORSCH je úspešný
Techniku HORSCH si František Tomáš
zadovážil, ako tvrdí, práve pre jej rýchlosť, precíznu prácu a uchovanie vlahy.
Hlavne vďaka týmto prednostiam sa
mu darí dosahovať vysoké výnosy. Prvým zakúpeným strojom bol pred piatimi rokmi trojmetrový radličkový kyprič
Terrano 3 FX. Po dvoch rokoch nasledoval hĺbkový trojmetrový radličkový kyprič Tiger 3 AS a sejací stroj Pronto 4 DC
s pracovným záberom štyri metre.
Kyprič Terrano vybavený valcom
RollFlex slúži na klasickú plytkú pod-
František Tomáš ročne zaseje strojom HORSCH Pronto 4 DC okolo 400 hektárov, z toho 150 hektárov v službách.
mietku a uplatní sa aj na jar, keď je nevyhnutné polia vyrovnať alebo otvoriť.
S radličkami ClipOn 32 cm s narážacím
klinom dokáže Terrano kompletne podrezať celý pôdny profil. Na jeseň takto
spracovaná pôda, ešte pred zaobstaraním Tigera, vytvorila na jar jemnú hornú vrstvu 5 až 7 cm vhodnú pre priame
siatie. Podmietky robí na hĺbku 10, 12
až 15 cm. Plytšie nie, pretože zapracúva
napríklad hnojivo a väčšie množstvo
slamy, keď je vyšší výnos. Na každú tonu
zapravovanej slamy sú potrebné 2 cm
hĺbky. Oba kypriče pracujú s traktormi
vybavenými navigáciou s výkonom motora 230 koní. Využitie majú aj v službách. Za rok urobí každý kyprič vrátane
služieb približne 500 hektárov.
Tiger je skvelý stroj
Hĺbkový radličkový kyprič HORSCH Tiger 3 AS je vybavený valcom SteelDisc, ktorý pôdu po spracovaní efektívne zhutní, aby mohla uchovať cennú vlahu.
8
www.Bezorebne.cz
Kyprič Tiger 3 AS slúži predovšetkým na prípravu pred sejbou a na jesenné spracovanie pôdy. „Je to skvelý
stroj, ťažký a masívny. Vie kvalitne
premiešať pôdu s veľkým množstvom
rastlinných zvyškov a veľmi dobre si
poradí aj v našich pôdach, kde by pluh
narobil nespracovateľné hrudy. Máme
2 až 2,5 hektára za hodinu, záleží na
veľkosti parciel. Podstatné je, že polia
sú po spracovaní kypričmi zrovnané
a majú dobrú štruktúru pôdy. Pri spracovaní pôdy Tigerom uvádza František
Tomáš úsporu času a nafty oproti orbe
minimálne 30 percent. Po zbere aplikuje na strnisko na svojich pozemkoch
kvapalné hnojivo DAM v množstve 40
kg dusíka na hektár. Ak sa skráti čas
medzi zberom a prípravou, spracuje
pozemok rovno Tigerom do hĺbky 25
až 27 cm, aby nenarobil hrudy, potom
užšími radlicami až do hĺbky 30 cm. Keď
je viac času, po prvej podmietke za 10
až 15 dní, aplikuje na vzídený výdrv
glyfosát a spracuje Tigerom podľa podmienok tak hlboko, aby sa nerobili hrudy, ale nie menej ako 24 cm. Niekedy aj
dvakrát, prvýkrát plytšie, druhýkrát do
väčšej hĺbky.
„Skúšal som to aj opačne, bez bočných krídeliek. Za 7 až 14 dní, keď pôda
dozrela, som namontoval bočné krídelká a išiel celý profil na 17 cm, aby sa
urobila jemná štruktúra. Podstatné je,
že v jednej operácii bez smyku a pluhu,
takže sa nestratila všetka vlaha. Keď
to ide, pracujem s kypričmi väčšinou
v noci, opäť kvôli úspore vlahy. Nasledujúci deň ide sejací stroj. Keď nie je
priaznivé počasie, pole povalcujem, aby
vlaha neunikala a počkám na optimálne podmienky.“
„Spokojný som tiež so sejačkou
Pronto 4 DC. V agregácii s traktorom
200 koní pracuje rýchlo, spoľahlivo
a kvalitne vo všetkých podmienkach.
Napríklad pritláčací prst nemá žiadny
iný sejací stroj. Výsevná pätka TurboDisc ostro prereže pôdu a s prstom Uniformer pritlačí a presne uloží osivo do
osivového lôžka v požadovanej hĺbke.
Je to veľmi flexibilný systém, zatiaľ čo
ostatné sejacie stroje využívajú gravitáciu, to znamená, že osivo len spadne
na zem a dá sa ťažko sledovať, do akej
hĺbky je ukladané. Ďalšou výhodou
Pronta je vysoký prítlak výsevných pätiek, takže stroj má pokojný chod aj pri
vysokých rýchlostiach. Repku môžem
siať v optimálnych podmienkach rýchlosťou až 17 km za hodinu. Výkonnosť
je 62 hektárov za 10 hodín,“ vyzdvihuje
prednosti sejačky podnikateľ.
Opotrebenie zaznamenáva na strojoch HORSCH len minimálne. Radličky
kypričov používa tretí rok. Na sejačke
stačí len bežná údržba. „Aj preto som si
tieto stroje vybral,“ podotýka.
„V nastávajúcom období sa chcem
pokúsiť o maximálne výnosy v daných
podmienkach a vyskúšať založenie
niektorých porastov sejačkou Focus.
Chcel by som tento stroj odskúšať
a v budúcnosti s ním prípadne siať pol
na pol s Prontom,“ plánuje František
Tomáš.
Kontrola porastov repky pred zimou potvrdila
zdravé rastliny s mohutnými koreňmi.
voči opotrebeniu, držia rovnaký tvar
a dĺžku po celú dobu životnosti a ľahšie
sa s nimi dodržiava hĺbka spracovania.
Pri jesennom spracovaní pôdy pre jar
pod sóju je podľa farmára vhodnejšie
pracovať radlicami bez krídel. V prípade, že je pozemok viac utužený a je
potrebné ho spracovať do väčšej hĺbky,
osadzuje stroj Tiger úzkymi radlicami
LD, ktoré majú šírku 4 cm. Tie umožnia
rozrušiť pôdne utuženiny v hĺbke až 40
cm. Pozemok podľa situácie prejde dvakrát na koso. Výkonnosť je priemerne
www.Bezorebne.cz
9
terra
profi
PRAKTICKÝ TEST
Profi 10/2013
Závesný postrekovač Horsch Leeb 7 GS:
Vzduchovo odpruženú nápravu
s vyrovnávaním sklonu a výšky je na želanie možné vybaviť aj
nezávislým riadením
kolies a gyroskopom
pre presné vedenie
stopy traktora.
Kde antikor má svoju cenu
Horsch Leeb doplnil rad závesných postrekovačov GS o nového člena.
Pri tom preniesol techniku z najväčšieho GS 8000 na dva menšie postrekovače. My sme v praxi otestovali nový 7 GS s nádržou z nehrdzavejúcej ocele na 7 000 litrov a s 27 m postrekovacími ramenami.
Pohľad na spodok stroja Horsch Leeb 7 GS
prezrádza hladké prechody a celoplošné zakrytovanie. Stroj je vďaka tomu šetrný k porastom.
skrátiť a zlepšiť ich dráhu, aby sa zabránilo mechanickému oteru. Základom pre
najkratšie dĺžky vedenia je predná inštalácia v uzatvárateľnej skrini, kde sa sústreďujú takmer všetky hadice, čerpadlo,
filtre a elektrické guľové ventily. Zostáva
už len jeden dlhý prívod k postrekovacím
ramenám a jeden späť.
Pri plnení postrekovača slúži komfortný, plne elektronický ovládací pult, ktorý
sa nachádza na ľavej strane pod praktickou schránkou, napríklad na uloženie
rukavíc a ochrannej masky. Nad schránkou je dobre viditeľný ukazovateľ stavu
kvapaliny v nádrži. Hodnota je tiež zobrazovaná na displeji terminálu. Keď je nádrž plná, alebo keď sa natankuje zadané
množstvo kvapaliny, plniaca automatika
proces zastaví.
Zmiešavacia nádrž, takisto z antikora, je pohodlne prístupná. Plynové tlmiče
uľahčujú jej vysunutie z prepravnej do obslužnej polohy. Je zrejmé, že výrobca myslel na všetko: výkonné dýzy pre špirálový
PREHĽAD ÚDAJOV
I
Horsch Leeb 7 GS
Postrekovač Horsch Leeb 7 GS nás ohromil pokojným chodom postrekovacích ramien so záberom 27 metrov.
O
značenie „GS“ závesných postrekovačov Horsch Leeb je
známe z typov GS 8000 s objemom 8 000 l a GS 6000 so
6 000 l menovitého objemu nádrže. Oba
postrekovače boli v ponuke od roku 2009
a odlišovali sa viditeľne predovšetkým
mechanikou zavesenie ramien, ktorá bola
paralelogramová na GS 8000, resp. lyžinová na type GS 6000.
Nová séria GS vychádza zo základu doterajšieho typu GS 8000. Zahŕňa modely
6 GS, 7 GS a 8 GS, teda tri veľkosti postrekovačov s objemami 6 000, 7 000 a 8 000
litrov, so spodným zapojením k traktoru
a s paralelogramovou mechanikou závesu
postrekovacích ramien. Až na objem nádrže sú všetky tri modely zhodné.
Hlavným znakom postrekovačov Horsch Leeb je bezpochyby nádrž z antikoróznej ocele, ktorá v testovanom type má
10
www.Bezorebne.cz
užitočný objem 7 400 litrov. Pre účinné
zníženie ťažiska nádrž sedlovito obklopuje dvojitý rám stroja. Tým sa až do úplného
vyprázdnenia posúva 1 000 litrov kvapaliny pod úroveň rámu. Sú pritom potrebné
dva vývody z nádrže, ktoré sa po krátkej
dráhe spájajú a kvapalina smeruje centrálnou rúrkou k saciemu filtru.
Ešte k rámu – nádrž je umiestnená
veľmi vpredu a zvislé zaťaženie závesu je
tak 3,4 t. Preto je možné postrekovač pripájať len na spodný guľový záves veľ. 80.
Prázdny 7 GS váži podľa výbavy 5,5 tony,
cestná preprava je schválená pre max
14 t a 40 km/h.
Nádrž z antikora stojí podľa údajov
výrobcu zhruba osemnásobok nákladov
na výrobu nádrže z plastu. Horsch Leeb
si je ale vedomý výhod antikora v profi
kategórii – aj po 130 000 hektároch sa na
v praxi prevádzkovaných strojoch nenájdu
Fotos: Tovornik
žiadne usadeniny v nádrži ani v žiadnom
nehrdzavejúcom vedení kvapaliny. Aj
preto stojí typ 7 GS s ramenami 27 metrov
podľa cenníka od 87 tisíc do 112 tisíc eur.
Ale v jednom ohľade má bavorský špecialista na ochranu rastlín jasno – ak má
jeho trhový význam do budúcnosti rásť,
musí uviesť do predaja aj lacnejšie postrekovače. A to bude možné len s nádržami
vyrobenými zo skleného laminátu alebo
z iných plastov.
Ako ďalšiu špecialitu používajú postrekovače GS hlavné rotačné čerpadlo.
Výrobca Horsch Leeb zvolil túto konštrukciu nielen pre jej bezúdržbovú prevádzku,
dlhú životnosť a výkon. Pri maximálnom
prietoku 1 000 l/min je nádrž totiž plná za
sedem minút. To sa obsluha musí snažiť,
aby za túto dobu stačila do zmiešavacej
nádrže doplniť všetky chemické prípravky. Pri zložitejších koktailoch sa ale rých-
losť plnenia nechá jednoducho spomaliť.
Ďalšími výhodami rotačného čerpadla sú
malé rozmery a tiež skutočnosť, že nepotrebuje pretlakový ventil ani dodatočné
hadice pre prepúšťanie kvapaliny. Potrebný tlak sa totiž reguluje otáčkami čerpadla, ktoré generuje príslušné množstvo
kvapaliny pre postrek a tiež pre premiešavanie kvapaliny s plynule nastaviteľnou
intenzitou. K pohonu hlavného rotačného čerpadla sa používa pracovná (load
sensing) hydraulika ťažného prostriedku.
Na želanie je možné poháňať čerpadlo
postrekovača vlastným hydraulickým
okruhom a s čerpadlom na vývodovom
hriadeli traktora.
„Najlepšia hadica je žiadna hadica“,
to už sme si prečítali v prospekte. Tohto
kréda sa Horsch Leeb držal tiež v novom
modelovom rade GS. Dokonca sa podľa
výrobcu podarilo niektoré hadice ešte
Minimum počtu hadíc a ich krátke rozmery sú
výrazným znakom postrekovača. Spínanie sa
odohráva pomocou elektronických ventilov...
...a rovnako ako antikorová zmiešavacia nádrž
je celý stroj veľmi funkčný, obsluha komfortná.
Objem men./užit.
7 000/7400 l
Záber ramien
21 až 36 m
Výška ramien
0,30 až 2,50 m
Objem čistej vody
530 l
1000 l/min
Výkonnosť čerpadla
Dĺžka/Šírka/Výška
8,37/2,82/3,60 m
Hmotnosť prázd./celk. 5500/14 000 kg
Rozchod
2,00/2,25 m
Šírka pneu
380 až 650,
najčastejšie predávané: 520/85 R 46
Svetlá výška
0,85 m
Základná cena1)
87 000 €
112 000 €
Cena s plnou výbavou1)
Údaje výrobcu; 1) Ceny s ramenami
so záberom 27 m
náplav, rázová dýza, ostrekovacia pištoľ,
rotujúca dýza pre výplach nádob. Všetko,
aby sa mohli plniť bezpečne a spoľahlivo
tiež práškové preparáty. Udávaný objem
60 l je dostatočný, ale pre vrecia s 50 kg
močoviny by mohol byť väčší.
Keď je nádrž plná vody, automaticky
sa prepne cirkulácia zmiešavacou nádržou
z čistej vody na roztok. Preto sa v zložitých kombináciách prípravkov osvedčuje
nižšia rýchlosť plnenia. Ostatne, všetky
naplavené prísady prechádzajú do nádrže najprv skrz zmiešavaciu nádrž so sitom,
kde sa zachytia prípadné nečistoty.
www.Bezorebne.cz
11
terra
profi
PRAKTICKÝ TEST
Skúsenosti z praxe
Profi 10/2013
terra
Prevádzkové úspory
a optimálne termíny
Postrekovacie ramená sú pružne a s potrebným
útlmom zavesené na paralelograme (vľavo), ktorý
umožňuje veľký rozsah pracovných výšok ramien.
Minimálne 70 % postrekovačov Horsch Leeb GS
si užívatelia objednajú s rozstupom aplikačných
dýz 25/50 cm (hore).
V tejto súvislosti je potrebné dodať,
že hlavný tlakový filter sa automaticky
prečistí vždy, keď sa zastaví postrek. Tak
nie je v praxi potrebné časovo náročné vyberanie a preplachovanie filtra, pretože
eventuálne nečistoty z filtra sa odvádzajú
do hornej šachty, kde sa zachytávajú na
veľkoplošnom sitku.
Postrekovače radu GS sú plne ISOBUS kompatibilné a môžu sa obsluhovať aj pomocou príslušných cudzích terminálov ako napríklad GreenStar od JohnDeere.
Testovaný postrekovač 7 GS bol vybavený sedemdielnymi postrekovacími ramenami so záberom 27 metrov. Boli sme
ohromení, ako pokojne plávali ramená
nad porastom pri pracovnej rýchlosti 16
km/h. Je poznať, že konštrukcii závesu ramien bola venovaná mimoriadna starostlivosť. Jej vybavenie plynovými tlmičmi,
vzduchovými vakmi a paralelogramovým
uchytením odvádza skvelú prácu. Aj pri
rýchlych manévroch na úvratiach nejavia
ramená žiadnu tendenciu k zanáraniu,
pretože po vypnutí postreku sa automaticky zablokuje hydraulický piest, ktorý slúži na vyrovnávanie sklonu ramien.
Vďaka nádrži, umiestnenej výrazne vpredu, sa nachádza záves postrekovacích ramien mimoriadne blízko k náprave. Preto
sa tiež horizontálne pohyby súpravy prenášajú na ramená len minimálne.
12
www.Bezorebne.cz
K výškovému vedeniu ramien bol náš
postrekovač 7 GS vybavený základným
režimom „Distance Control“. Pri ňom je
regulovaný celý záber naraz a používajú
sa tak dva ultrazvukové senzory, každý
na jednej polovici ramien. Tento režim
dostačuje pre rovinaté terénne podmienky. Do členitého a kopcovitého terénu je
ponúkaná výbava „BoomControl“, ktorá
zahŕňa štyri výškové senzory, pomocou
ktorých je regulovaná výška a sklon oboch
polovíc ramien nezávisle.
Variabilný rozstup dýz zväčšuje univerzálnosť využitia postrekovača. Podľa
výrobcu sú postrekovače Horsch Leeb GS
dodávané 70 % zákazníkov s 25 cm rozstupom dýz. Nami testovaný 7 GS používal na vzdialenosti 50 cm dvojlúčové dýzy
veľkosti 0,25 s plochým rozstrekom a dýzy
veľkosti 0,2 na vzdialenosti 25 cm. Vďaka
pneumatickému nezávislému spínaniu
dýz je tak možné vždy prispôsobiť veľkosť
alebo kombináciu dýz dávke, pracovnej
rýchlosti a porastu, automaticky bez zásahu obsluhy. Rozstup dýz 25 cm dovoľuje,
aby ramená bežali veľmi nízko nad porastom. To je veľmi účinné pre redukciu
úletu.
Čo nás ešte zaujalo:
Nádrž na čistú vodu je umiestnená za
a pod hlavnou nádržou, má objem 530 l.
Prídavné membránové čerpadlo dodáva čistú vodu do dýz pre vnútorný výplach, zatiaľ čo hlavné čerpadlo priebežne
odsáva nariedenú kvapalinu z výplachu.
Tým sa koncentrácia látky prudko znižuje,
a tak sa skracuje celkový čas pre úplné vyčistenie.
Vpredu na postrekovači sú umiestnené tri manometre, ktoré obsluhu rýchlo
informujú o výkone miešania, o stave
tlakového filtra a o chode vnútorného
výplachu.
Hlavné rotačné čerpadlo je vybavené
elektronickou ochranou proti chodu na
sucho.
Plošina je ľahko prístupná po schodíkoch a jej rozmery sú dostatočné pre celú
paletu.
Hydraulická oporná noha je súčasťou
sériovej výbavy.
Na želanie je postrekovač možné vybaviť výkonnými diódovými svetlometmi
na vnútornej strane krídel postrekovacích
ramien. Výborne presvetľujú priestor pod
dýzami až na úplný kraj záberu. Aby sa
neznižoval ich svetelný výkon, pri každom
vypnutí postreku sa automaticky opláchnu. Voliteľná výbava zahŕňa zadnú kameru
pre lepší prehľad o priestore za strojom.
Postrekovač 7 GS je ISOBUS kompatibilný, a preto spolupracuje s najrôznejšími
zodpovedajúcimi terminálmi operátora.
Na želanie je možné dodať postrekovač
s dvoma ISOBUS terminálmi Müller Elektronik.
Záver:
Na výstave Agritechnica predstavil
Horsch Leeb nový jednotný rad závesných
postrekovačov GS. Aj naďalej ich nezameniteľným znakom zostáva nádrž z nehrdzavejúcej ocele. Ďalšími významnými
prvkami sú rotačné čerpadlo s výkonom
1 000 litrov za minútu, maximálna redukcia počtu a dĺžky hadíc a kvalita paralelogramového závesu postrekovacích
ramien. To všetko má svoju cenu: Horsch
Leeb 7 GS s objemom nádrže 7 000 litrov
a s ramenami so záberom 21 metrov stojí
podľa cenníka 82 000 eur. Pri plnej výbave
a s ramenami 36 metrov sa cena zvýši na
130 000 eur. A tým sa vraciame k nadpisu – ušľachtilé materiály majú svoju cenu!
Môžu si ju dovoliť profesionáli, ktorí vedia techniku tohto postrekovača náležite
Gottfried Eikel
využiť.
Na území okresu Veľký Krtíš, v južnej časti stredného Slovenska, kde hospodári spoločnosť AGROPEX, s.r.o., Sklabiná, prevládajú hnedé, stredne ťažké pôdy. Oblasť je to mierne teplá, pre ktorú sú typické suché a mierne zimy,
s nadmorskou výškou do 200 metrov. AGROPEX tam obhospodaruje celkom 1 930 hektárov poľnohospodárskej
pôdy, z toho trvalé trávne porasty zaberajú 202 hektárov.
S
poločnosť AGROPEX tvoria tri
strediská. Na farme Obeckov
je sústredený chov hovädzieho
dobytka, v Novej Vsi chov ošípaných, v Sklabinej je centrum mechanizácie a od roku 2013 tam funguje aj
bioplynová stanica s výkonom 1 MW.
Spracováva odpad zo živočíšnej výroby,
kukuričnú siláž a trávnu senáž s plánovaným využitím odpadového tepla na
sušenie digestátu.
Osvedčená linka
„Niekoľko pozemkov máme aj svahovitých, hlavne tam, kde sú trvalé
trávne porasty, ornej pôdy v kopcovitom teréne máme asi 150 hektárov.
Ostatná orná pôda je na rovinách. Parcely máme pomerne veľké, najväčšia je
170 hektárov, tri majú rozlohu 100 hektárov, ostatné sú menšie. Plodiny pravidelne striedame podľa osevného postupu s ohľadom na dopravné vzdialenosti
a prejazdy techniky. Hlavne kukuricu sa
snažíme teraz pestovať blízko strediska
Sklabiná. Na ornej pôde pestujeme na
260 hektároch pšenicu ozimnú, jačmeň
jarný s podsevom lucerny sejeme zhruba na 26 hektároch, repku ozimnú na
106 hektároch, kukuricu celkom na 884
hektároch a slnečnicu na 262 hektároch.
Z výmery kukurice zberáme 120 až 150
hektárov pre živočíšnu výrobu, zvyšok
je určený pre potreby bioplynovej stanice. Lucernu na ornej pôde pestujeme
približne na 100 hektároch,“ uviedol
mechanizátor Vladimír Rusnák, ktorý
má v spoločnosti AGROPEX na starosti
tiež rastlinnú výrobu.
Tento rok bude na poliach spoločnosti AGROPEX pracovať už deviatu sezónu osvedčená linka HORSCH. Tvorí ju
Mechanizátor Vladimír Rusnák, ktorý má v spoločnosti AGROPEX, s.r.o., Sklabiná, v okrese Veľký
Krtíš, na starosti tiež rastlinnú výrobu, pred diskovým sejacím strojom HORSCH Pronto 6 DC.
www.Bezorebne.cz
13
terra
Skúsenosti z praxe
radličkový kyprič Terrano 5 FX a univerzálny sejací stroj Pronto 6 DC. „Obidva
stroje sa vhodne dopĺňajú, zaobstarali
sme ich ako linku,“ podotkol mechanizátor. Radličkový kyprič Terrano 5 FX využívajú na podmietky aj prípravu pred
sejbou. Pracuje v agregácii s 300 koňovým traktorom a za predĺženú zmenu
zvládne 25 až 30 hektárov pri pracovnej
rýchlosti 10 až 12 km za hodinu. Záleží od počasia a pôdnych podmienok.
Podľa mechanizátora je Terrano jednoduchý a spoľahlivý stroj, je obratný pri
otáčaní a dobre udržuje nastavenú pracovnú hĺbku. Nasadzujú ho podľa potreby, robí prvú plytšiu podmietku po
zbere a druhú hlbšiu podmietku, podľa
vlahových podmienok až do hĺbky
26 cm, prípadne ho využívajú aj na jar
na urovnanie a otvorenie pozemkov
pred sejbou. Kyprič Terrano urobí okolo
300 hektárov za sezónu.
be a predovšetkým vzchádzaní nerobia
problémy. Na podmietke považujeme
za dôležité jej ošetrenie valcom, ktorý
máme integrovaný v stroji. Čím hlbšie
pracujeme, tým účinnejší valec by sme
mali použiť,“ hovorí Vladimír Rusnák.
Na kypriči Terrano by najradšej
vymenili valec RollFlex a sú presvedčení, že v ich pôdnych podmienkach
by mal väčšie opodstatnenie uzavretý
SteelDisc. Voľba správneho valca pre
kyprič je dôležitá, o tom nie je pochýb.
Ale niekedy stačí len zmeniť hĺbku spracovania alebo vymeniť typ radličiek.
„Ak chceme zakladať porasty s nízkym výsevkom, tak okrem kvalitného
osiva, správnej hĺbky siatia, termínu
a tak ďalej, je veľmi dôležitou podmienkou kvalitná predsejbová príprava
pôdy. V tomto smere kyprič Terrano
Na rovinatých pozemkoch môže sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC siať rýchlosťou nad 12 km za hodinu.
Obrábanie „na vodu“
„Pri podmietke volíme pracovnú
hĺbku, ako sa hovorí, na vodu, čo môže
byť za sucha 12 až 15 cm. Cieľom je
udržať pôdu v spracovateľnom stave až
do obdobia, než budeme siať. Väčšiu
hĺbku spravidla volíme na ťažších pôdach, hoci môžeme vytvoriť hrudy. Keď
máme ale viac času, aj za pomoci prírody, podarí sa nám do siatia ďalšími zásahmi hrudy rozpracovať, takže pri sej-
Radličkový kyprič Terrano 5 FX s valcom RollFlex.
preukázal svoje prednosti,“ dodal mechanizátor.
Budúci stroj len s PPF
Univerzálny sejací stroj HORSCH Pronto 6 DC pracuje v spoločnosti AGROPEX od roku 2006 a každoročne zaseje viac ako 1 000 hektárov. Okrem kukurice seje všetky plodiny vrátane lucerny.
14
www.Bezorebne.cz
So sejačkou Pronto sejú v spoločnosti AGROPEX všetky plodiny okrem
kukurice. Využívajú ho tiež na siatie
lucerny a vhodný je aj na obnovu trvalých trávnych porastov. „Predovšetkým
z dôvodov úspory času a vlahy sa nám
sejací stroj Pronto 6 DC veľmi osvedčil.
Je to jednoduchý stroj na nastavenie.
Keď máme certifikované osivo, výsevok obilnín je 180 až 200 kg na hektár,
vlastného farmárskeho osiva sejeme
220 až 260 kg. Denná výkonnosť sejacieho stroja je 40 až 50 hektárov, podľa
veľkosti parciel a siatej plodiny. Jednou
z výhod je, že ak nie je pred sejbou
dobre pripravená pôda, tak sejací stroj
to zvládne, jeho náradie osivové lôžko
dobre pripraví a kvalitne zaseje. Osi-
vo rýchlo a veľmi vyrovnane vzchádza
a pôda nenesie žiadne stopy utlačenia.
Najdôležitejšie je u nás dostatok vlahy, a tú dokážeme spracovaním strojmi HORSCH lepšie uchovať než s inou
technikou. Pronto využívame na celej
výmere, len pre vlastnú potrebu, služby nerobíme. Každý rok s ním zasejeme
viac ako 1 000 hektárov. Dá sa povedať,
že za tú dobu čo Pronto používame, sa
zvýšila istota vyšších výnosov. Náš sejací stroj bohužiaľ nemá prihnojovanie.
Hnojivo aplikujeme na povrch a zapracujeme do pôdy až pri sejbe. Až budeme uvažovať o modernizácii, určite
zvolíme stroj s prihnojením pod pätu.
Pri sejbe kukurice máme s cieleným
hnojením ku koreňom tie najlepšie skúsenosti. Faktom ale zostáva, že v našich
suchších podmienkach k dosiahnutiu
vyššieho výnosu pomáha nielen spôsob
založenia porastu a jeho vedenie, ale
aj priebeh počasia,“ hovorí Vladimír
Rusnák.
O stratégii hnojenia rozhodujú tamojší pestovatelia s cieľom dodať rastlinám živiny v prijateľnej forme a v čase,
keď ich potrebujú. Pred sejbou dodávajú do pôdy hnojivo NPK, okolo 200 kg
na hektár, záleží na parcele. Po vzídení porastov aplikujú tekutú močovinu
150 až 200 kg a podľa potreby ochranu
a výživu počas vegetácie.
Rozlíšiť priority
Obidva stroje HORSCH priniesli pestovateľom v Sklabinej nemalé úspory.
Hustý porast ozimnej pšenice po zime.
Ich vysoká výkonnosť umožňuje dodržiavanie agrotechnických termínov,
menej pracovných operácií prinieslo
úsporu pohonných hmôt, znížil sa počet
pracovníkov zaoberajúcich sa prípravou pôdy a siatím. Rýchla a jednoduchá je údržba, sú to konštrukčne pevné
a odolné stroje s dlhou životnosťou.
„Je dôležité rozlišovať priority. Ak
hrozí sucho, a to nie je v našich klimatických podmienkach žiadna výnimka,
musíme všetky zásahy do pôdy vykonávať so zreteľom na udržanie vlahy. Ak
pôda začne vysychať pod podmietkou,
je treba ju hneď spracovať do väčšej
hĺbky so súčasným spätným utužením
valcom. Vrstva jemnej pôdy potom zabráni ďalšiemu vysychaniu a niekoľko
týždňov udržiava vlahu. Keď ide o dobre pripravenú pôdu, z prípravy správneho osivového lôžka nemáme žiadne
obavy. Dôležité je okamžité spätné
utuženie nakyprenej pôdy, a to vie kyprič Terrano veľmi dobre. V prípade, že
do sejby ozimnej pšenice nezaprší, vieme porasty založiť aj bez predsejbovej
prípravy sejačkou Pronto,“ zdôraznil
Vladimír Rusnák.
www.Bezorebne.cz
15
terra
FITZentrum
Strieborná medaila Agritechnica
– HORSCH Leeb BoomControl Pro
Obr. 2: Pri nižšej výške aplikácie je potrebné zúžiť rozstup dýz, aby sa dosiahlo rovnaké prekrytie.
optimálneho rozsahu tlakov a podľa
rýchlosti aplikácie je možné príslušné
dýzy a ich kombinácie spínať automaticky alebo manuálne. K tomu je rozhodujúce ich umiestnenie v lôžku dýz.
Tak je možné prepínať a kombinovať až
šesť rôznych dýz na každom polmetrovom zábere (obr. 3). V tomto prípade
je každých 50 cm inštalované lôžko pre
štyri dýzy a uprostred potom v rozstupe
25 cm ďalšie lôžko pre dýzy dve. Túto
konfiguráciu označujeme ako 4-2. Obvyklé rozmiestnenie jednej dýzy po 50
cm potom nesie obdobne označenie
1-0. Systém násobných dýz okamžite
a samostatne spínaných a kombinovaných dovoľuje ihneď a účinne reagovať
na podmienky a požiadavky aplikácie.
Zhrnuté - nový princíp navádzania
postrekovacích ramien HORSCH Leeb
BoomControl Pro poskytuje nový potenciál pre ďalšie výrazné zvýšenie
efektivity pri ochrane rastlín.
Obr. 3: Jedna z kombinácií dýz s rozstupom 25 cm pri ich konfigurácii Multiselect 2-1.
Účinnosť aplikácie dýz s plochým rozstrekovacím uhlom
Účinnosť aplikácie nízkoúletových dýz
Jedinečný systém navádzania postrekovacích
ramien
umožňuje
v bežnej prevádzke aplikáciu chemickej ochrany z výšky nižšej ako
40 centimetrov.
R
ozsiahle pokusy s rôznou výškou aplikácie nad cieľovou
plochou preukázali veľmi silný vplyv jej znižovania na úlet
kvapaliny – ako ukazuje obr. 1. Pre porovnateľnosť výsledkov počas celej série pokusov bol udržiavaný konštantný
tlak. Najprv sa porovnávali dýzy s plochým rozstrekom LU 04 vo výške 50 cm
nad cieľovou plochou s výrazne jemnejšími dýzami LU 02 vo výške 25 cm. Simulovaná rýchlosť vetra sa zvyšovala od
0 do 5 m/s postupne v krokoch po 0,5
m/s. Kombinácia veľmi jemných dýz
LU 02 a nízkej výšky aplikácie sa vzrastajúcou silou vetra vykazovala nižší úlet.
Analogicky k dýzam s plochým rozstrekom sa testovali aj injektorové (nízko-
16
www.Bezorebne.cz
Sila vetra m/s
–b – LU 02; výška 25 cm
–W– LU 04; výška 50 cm
Sila vetra m/s
–b – Airmix 015; výška 25 cm
–W– Airmix 03; výška 50 cm
Obr. 1: Úlet postrekovej kvapaliny v závislosti na sile vetra a na výške aplikácie nad cieľovou
plochou. Zdroje: A. Seiler, FH Triesdorf; Diplomová práca 2009; prof. Groß/Leeb Maschinen GmbH
úletové) dýzy s rozstrekom plného kužeľa. Tu sa pri výške 25 cm nad cieľovou
plochou použili polovičné dýzy Airmix
015 a pri výške 50 cm Airmix 03. Výsledok v tomto prípade tiež preukázal výraznú výhodu nižšej výšky aplikácie pri
silnejúcom vetre.
Tiež výsledky starších pokusov
z osemdesiatych rokov ukazujú, že pri
redukcii výšky postrekovacích ramien
nad povrchom sa významne znižuje
strata úletom. V tej dobe ale neexis-
tovali technické možnosti, ako postrekovacie ramená pri plnej šírke – až do
dnešných 36 metrov – viesť nad cieľovou plochou vo výške nižšej ako 50 cm.
Pri pokusoch sa pri nižšej výške používali vždy dýzy polovičnej veľkosti.
Dôvodom bolo, že s nižšou výškou aplikácie je nutné tiež zúžiť rozstupy medzi dýzami. Len tak je možné dosiahnuť
potrebné prekrytie a tým tiež priečne
rozdelenie, ako ukazuje obrázok 2. Pre
praktické využitie sa ponúkal rozstup
dýz 25 cm, ktorý sa v praxi už využíval
pre kvapalné hnojivá. Tým sa na každom metri pracovného záberu používajú štyri dýzy, namiesto obvyklých dvoch.
Aby štyri dýzy mohli aplikovať rovnaké
množstvo kvapaliny na rovnakú plochu
ako dýzy dve, musia sa používať dýzy
s polovičnou veľkosťou. Výhoda menšieho prierezu dýz je rozhodujúca pre
optimalizáciu ochrany rastlín. Mnoho
prípravkov vďaka jemnejším dýzam
získava na účinnosti. Ide najmä o kontaktné fungicídy alebo listovo aktívne
herbicídy. Pri vzdialenosti dýz 25 cm sa
spolu s ich zmenšením a so znižovaním
výšky aplikácie nad cieľovou plochou
zlepšuje plošné šírenie látky a tiež hĺbka prieniku. Používané dýzy majú užší
uhol rozstreku, napríklad 80 až 90°,
namiesto obvyklých 110 až 120°, a tak
môžu dosahovať hlbší prienik látky do
porastu. Tému rovnomernosti pokrytia
a rozloženia látky je možné opäť oveľa
lepšie zohľadňovať aj z hľadiska zníženého úletu. Kvalitatívne faktory aplikácie sú pritom rozhodujúce pre zvýšenie
účinnosti látok, prípadne pre obmedzenie vzniku rezistencie.
Aby bolo možné voľbu dýz čo najviac zjednodušiť a urýchliť, používa sa
systém spínania dýz Multiselect. Podľa
5
Kombinácia nízkej výšky aplikácie nad cieľovou plochou a vyššej
kvality pokrytia je naším veľkým
prínosom pre zníženie úletu a pre
vyššiu účinnosť ochrany rastlín!
25 cm 4
Obr. 4: Multiselect so zostavou dýz 4-2.
www.Bezorebne.cz
17
terra
FITZentrum
Strieborná medaila Agritechnica
– Agronomické súvislosti k vývoju presného výsevu obilnín a repky
V dnešných časoch vysokých
cien obilnín a prudko narastajúcich
výrobných nákladov a ceny pôdy je
ešte dôležitejšie než predtým získavať maximum z každého stanovišťa.
Hlavným predpokladom najvyšších
výnosov je okrem obrábania pôdy
tiež technika výsevu. Mnoho poľnohospodárov preto pre seba hľadá optimálnu hustotu porastov
a hĺbku sejby. V súčasnosti na trhu
dostupná sejacia technika dokáže
pri presnom dodržaní hĺbky výrazne napomôcť.
U
ž v minulosti sa tlačila do
popredia téma pozdĺžneho
rozmiestnenia osiva v osivovom riadku. Mechanické, ale
aj pneumatické, sejacie stroje tu majú
svoju slabinu, pretože ich variačný koeficient pozdĺžnych vzdialeností medzi zrnami leží medzi hodnotami 90 až
120 percent. V praxi tak vznikajú zhluky dvoch alebo viacerých zŕn a výrazné medzery v riadkoch. Keď sa sústredia zrná na jednom mieste, zvyšuje sa
18
www.Bezorebne.cz
pravdepodobnosť, že veľká vzájomná
konkurencia spôsobí straty rastlín. Pri
takejto situácii si rastliny konkurujú
o koreňový priestor, svetlo a vodu. Tieto rastliny väčšinou neodnožujú a tvoria len jedno, málo odolné steblo.
Z agronomického hľadiska je žiaduca rastlina, ktorá sa skladá z troch
hlavných stebiel plus dvoch až troch
vedľajších a ktorá disponuje silnou koreňovou sústavou, aby mohla prijímať
dostatok vlahy a živín.
Pre účelné a bezpečné vedenie porastov pšeníc alebo hybridných jačme-
Presný výsev pšenice s hustotou 150 zŕn/m²
Presný výsev pšenice s hustotou 100 zŕn/m²
ňov, založených nízkymi výsevkami
s hustotou 80 až 180 zŕn/m2, je optimálne rozmiestnenie rastlín v riadkoch
dôležitým predpokladom úspechu. Pokrok v šľachtení je už viditeľný na hybridných odrodách jačmeňa a silno sa
investuje už niekoľko rokov aj do šľachtenia hybridných pšeníc. Tiež na existujúcich odrodách zohráva pozdĺžne
rozmiestnenie jedincov dôležitú úlohu.
Najlepšie rozpoznateľný je tento vplyv
na rovnomernosť odnožovania a tým aj
na účinnosti hnojív, rastových regulátorov a fungicídov.
Výnosové porovnanie presného a klasického výsevu ozimnej raže
1,50
Výnos zrna kg/m2
Presný výsev repky s hustotou 25 zŕn/m²
1,00
1,10
1,00
1,12
1,08
0,83
0,50
0,68
0,68
0,72
0,74
0,54
0,00
50
100
150
200
250
Hutota výsevu zŕn/m2
Priemerný výnos zŕn (kg/m2) za roky 2010 – 2012 podľa hustoty výsevu
Vplyv presného siatia pšenice na výnos
Metóda
Presný výsev
(pokusný stroj)
W Presný výsev
Hustota výsevu
90
110
Priemer
Klasický výsev
(HORSCH Pronto DC)
120
140
Priemer
Výnos (t/ha)
11,9
11,1
W Klasický výsev
Obr. 2: Zdroj: Dipl.-Ing. agr. Michael Baumecker, Humboldtova univerzita Berlín, Fakulta poľnohospodárstva a záhradníctva.
11,5
11,7
10,2
10,9
Obr. 1: Výnosy na pôde s vysokou bonitou (spraš, 92 b), odroda Cubus, predplodina ozimná repka,
termín siatia 12. 9. 2007. Zdroj: TopAgrar 10/2008
Prvé pokusy ukázali, že presným
rozmiestnením zŕn obilnín je možné dosiahnuť výrazné zvýšenie výnosu (Obr.
1 a 2). Obrázok 1 informuje o praktickom pokuse, ktorý bol vykonaný v spol-
kovej krajine Sasko – Anhaltsko. Ozimná
pšenica tu bola založená dvoma rôznymi výsevnými technikami a dvoma rôznymi výsevkami. Pokus bol vykonávaný
ako pásový a trval po dobu troch rokov.
Výsledky pokusu ukazujú okrem vplyvu
na výnos tiež výraznú redukciu chorôb
päty stebla. To je možné vysvetliť lepším
prevzdušnením porastu a tiež výrazne
silnejšími a vitálnejšími rastlinami. Celkovo sú skúsenosti s presným výsevom
obilnín veľmi pozitívne: preukazuje sa
potenciál úspory osiva, hnojív, fungicídov a morforegulátorov. To súčasne
pri zvýšenom výnose. Preukázateľné
navýšenie sa dosiahlo v ozimnej pšenici
v priemere 0,6 až 0,8 t/ha.
Obrázok 2 ukazuje prvé výsledky
z Humboldtovej univerzity v Berlíne. Tu
sa vykonáva pokus s presným a klasickým riadkovým výsevom ozimnej raže.
Tiež sa tu prejavuje tendencia porastu
k zvyšovaniu výnosu vplyvom presnejšieho rozmiestnenie zŕn.
Presný výsev obilnín a repky je kľúčom k dosahovaniu maximálnych výnosov na jednotlivých stanovištiach.
Európski poľnohospodári sa stále
silnejšie dožadujú výrazného spresnenia pri ukladaní a rozmiestnení osiva
v bežnej praxi.
www.Bezorebne.cz
19
terra
Skúsenosti z praxe
Vyberám si to najlepšie
Neďaleko Tekovských Lužian, pri
ceste v smere na Čaku a Nové Zámky, uvidíte na pravej strane malú
osadu Arma. Hneď prvý dom patrí
Ing. Viliamovi Lepónimu a čím sa
zaoberá je zrejmé na prvý pohľad.
Červené stroje HORSCH, zaparkované pri dome, sú viditeľné už z diaľky.
I
ng. Viliam Lepóni je profesiou agronóm a tejto činnosti sa venoval až
do doby, než začal súkromne hospodáriť v roku 2002. Vtedy začínal na
43 hektároch, v súčasnej dobe už obhospodaruje 176 hektárov ornej pôdy
a ďalšiu výmeru zvládne ešte v službách v okolitých podnikoch. Venuje sa
výhradne rastlinnej výrobe a produkcii
trhových plodín. Hospodáril vždy sám,
až od minulého roka má jedného stá-
leho zamestnanca. Z techniky HORSCH
používa univerzálny sejací stroj Pronto
4 DC a radličkový kyprič Terrano 3.5 FX.
Diferencované spracovanie pôdy
„V podstate máme dohodu s dvoma
bývalými kolegami, ktorí tiež samostatne hospodária, že nebudeme nakupovať všetku potrebnú techniku, ale každý
z nás zaobstará nejaký stroj a vzájomne
si vypomôžeme. Ja som kúpil sejací stroj
a pre všetky tri farmy s ním sejeme pšenicu, jačmeň a repku, celkom za sezónu je to asi 300 hektárov. Druhý kolega
kúpil sejací stroj na kukuricu a slnečnicu,
ďalší kolega má postrekovač a ošetruje
nám všetky porasty. Prípravu pôdy si robíme každý sám. Všetci traja dohromady
obrábame celkom 550 ha. Okrem toho
s technikou HORSCH robím ešte ďalšiu
výmeru v službách, podľa záujmu okolitých pestovateľov,“ vysvetlil farmár
a dodal, že technológiu obrábania pôdy
a siatia zvláda so strojmi HORSCH bez
problémov. V súčasnej dobe uplatňuje
systém diferencovaného spracovania
pôdy, to znamená, že spracováva pôdu
podľa podmienok a do rôznej hĺbky, čo
zaisťuje nielen šetrné zaobchádzanie
s pôdou, ale predovšetkým vyhovuje
všetkým plodinám v osevnom postupe.
Časť výmery na jeseň ešte orie. Oblasť,
v ktorej Ing. Lepóni hospodári, je kukuričná, podoblasť jačmenná, s nadmorskou výškou okolo 180 metrov, pôdy sú
tam od ľahkých až po stredne ťažké. Na
ornej pôde pestuje pšenicu na množenie na 25 hektároch, z toho 20 hektárov
na certifikované osivo C 1 a 5 hektárov
na vyšší stupeň E 2. Jačmeň jarný pestuje na 20 hektároch na C 1. Zhruba na 30
hektároch pestuje sladovnícky jačmeň,
na 30 hektároch kukuricu na zrno, na
28 hektároch slnečnicu a približne na
30 hektároch ozimnú repku.
Stabilné výnosy
Farmár kladie dôraz na kvalitnú
prípravu pôdy a presný výsev. To je pre
dobrý štart rastlín a ich ďalší vývoj veľmi
dôležité, najmä, ak má dosiahnuť vyšší
výnos a kvalitnú produkciu s parametrami osiva. V podmienkach, v ktorých
hospodári, sa týmto, ako hovorí, poisťuje aj proti nepriazni počasia, ktoré v
posledných rokoch nejako prestáva počúvať. Priemerný priebeh počasia počas
celého roka si už ani nepamätá. Naopak, zdá sa, že výkyvy počasia budú v
nasledujúcich rokoch úplne bežné. Výsledky má Ing. Lepóni v daných podmi-
Rastliny repky po zime s mohutnými koreňmi.
Porast ozimnej pšenice tento rok na jar.
Ing. Viliam Lepóni chváli hlavne prevádzkovú spoľahlivosť sejačky HORSCH Pronto 4 DC a tiež jej schopnosť pracovať v rôznych pôdnych podmienkach.
Okrem vlastnej výmery zaseje stroj zhruba ešte raz toľko hektárov v službách.
20
www.Bezorebne.cz
enkach nadštandardné, aj keď zrážky
sú za posledné roky, hlavne počas vegetácie, nedostatočné. Napriek tomu dosiahol vlani priemerný hektárový výnos
ozimnej pšenice 6,7 tony. Výnos jačmeňa bol vlani slabší, ale pri optimálnych
vlahových podmienkach je schopný aj
s touto plodinou dosiahnuť v priemere
6,5 tony a sladovnícku kvalitu. Istota
stabilizovaných výnosov je pri hospo-
dárení pod holým nebom veľmi cenná.
„Vzhľadom k tomu, že väčšinu
ozimnej pšenice a časť výmery jačmeňa
pestujem na osivo, potrebujem odrodovú čistotu, aby porasty boli zdravé
a čisté. Produkcia musí mať po zbere
také parametre, aby bola uznaná ako
kvalitné osivo. Sejací stroj Pronto 4 DC
požiadavky na kvalitné zakladanie porastov spĺňa, konečne o jeho prednos-
tiach hovoria dosahované hektárové
výnosy. Vytvára kvalitné osivové lôžko,
porasty dobre klíčia a sú vyrovnané. Výsevnú pätku ako nastavím, tak vo všetkých pôdnych podmienkach drží hĺbku
sejby. Štvormetrový pracovný záber
a pevný nesklopný rám mi vyhovujú.
Vybral som si nesený stroj, pretože je
pre mňa dôležitá operatívnosť a jednoduchosť. Bez toho, aby som opustil kabínu traktora, môžem prechádzať medzi pozemkami, z ktorých niektoré majú
výmeru len 2,4 hektára. Jednoduchá je
kalibrácia osiva, nastavenie hĺbky sejby
a ďalších parametrov. Prakticky za krátku dobu mám stroj nastavený a môžem
siať. Pracujem s ním od jesene 2011
v agregácii s traktorom s výkonom 180
koní,“ uviedol Ing. Lepóni.
V predĺženej zmene sejačkou zaseje
45 hektárov repky, obilnín, kde sa štyrikrát dopĺňa osivo, okolo 30 hektárov.
Pracovná rýchlosť pri sejbe je 12 až 14
km, keď je pozemok optimálne pripravený, môže siať rýchlosťou aj 16 km za
hodinu.
Rozhodnutie na prvý pohľad
Kyprič Terrano 3.5 FX s valcom RollFlex slúži na farme tretiu sezónu. Aj
tento stroj s pracovným záberom 3,5
metra je nesený s pevným nesklopným
rámom. Vyskúšať Terrano odporučil kolega, keď na pozemku po zbere ozim-
www.Bezorebne.cz
21
terra
Skúsenosti z praxe
Aktualne
vania dvojitým prejazdom s postupným
zahĺbením. Po zbere kukurice spracuje
pozemok pluhom, potom kompaktorom, zavalcuje a seje Prontom. Pod
jarný jačmeň sa pripravuje pôda jesennou hlbokou orbou, na jar smykovaním
a siatie.
terra
Vývoj k jednoduchosti
terraHORSCH sa rozpráva s Dr. Matthiasom Rothmundom, ktorý je od roku 2010 vedúcim Systémovej techniky
v oddelení Výskumu a vývoja.
Rýchlosť a úspory
v dokumentácii, ktorá uľahčuje prácu
servisným pracovníkom, predajcom
a používateľom. Aj tá musí byť jasná
a rýchlo zrozumiteľná.
V prípade Terrana hovorí Ing. Lepóni o významnej úspore prevádzkových
nákladov. Napríklad pri nafte uvádza
pri klasickej orbe spotrebu 20 až 25 litrov na hektár a s Terranom okolo 15
litrov. Záleží ako ťažkú pôdu spracováva a do akej hĺbky. Úspora s kypričom
je daná predovšetkým jeho rýchlosťou
a vysokou výkonnosťou.
Dr. Matthias Rothmund: „Technika slúži človeku a nie naopak.“
Kontrola sejby jarného jačmeňa.
terraHORSCH: Prečo ste sa po svojej
predchádzajúcej kariére rozhodli práve
pre Horsch?
Dr. Matthias Rothmund: Zaujalo ma
zadanie, chcel som pracovať priamo pre
výrobcu, ktorý je na špičke technológií.
Pán Philipp Horsch mi ponúkol, aby
som vo firme od základov vystaval nové
oddelenie.
„Terrano prinieslo urýchlenie prípravy pôdy a podarilo sa s ním urovnať
pozemky. Pracuje v agregácii s rovnakým traktorom ako sejací stroj, to
je 180 koní a za sezónu urobí asi 200
hektárov vrátane služieb. Oba stroje HORSCH sú pre farmu prínosom,
sú spoľahlivé a som s nimi maximálne spokojný. Vyberám si to najlepšie
a v tomto smere neuznávam žiadnu inú
technológiu ako HORSCH,“ uzavrel Ing.
Viliam Lepóni.
terraHORSCH: Kam sa teda uberá
váš vývoj v súčasnosti?
Dr. Matthias Rothmund: Naším
cieľom sú elektronické systémy, ktoré
nielen ponúkajú skvelé možnosti, ale
musia sa nechať ľahko ovládať. V tom
ohľade máme rad nápadov. Zásadne
programujeme našu elektroniku tak,
aby za všetkých okolností zostala kompatibilná s Isobus terminálmi ostatných
výrobcov. Na tomto základe ale stále
môžeme vyvíjať vlastné systémy, ako
napríklad pre naše postrekovače Leeb.
Sú tak veľmi inovatívne a podobajú sa
Na radličkovom kypriči Terrano 3.5 FX Ing. Lepónimu v daných pôdnych podmienkach vyhovuje
valec RollFlex, ktorý pri hlbokom utužení pôdy zachováva polokyprý povrch.
nej pšenice sa vplyvom počasia nedala
stihnúť prvá podmietka. „Pole s prerastenými burinami som prešiel požičaným
kypričom a okamžite som sa pre neho
rozhodol. Robí kvalitnú prácu, dobre sa
s ním manipuluje na úvratiach a nevyžaduje žiadnu veľkú údržbu,“ podotkol
farmár a pridal ďalšie skúsenosti. Po
zbere obilnín i repky robí s Terranom
prvú plytkú podmietku do hĺbky 8 až
10 cm s radlicami MulchMix. Využíva
prakticky len tieto radličky, ktoré sú
v praxi najobľúbenejšie tiež pre vysokú
intenzitu premiešania rastlinných zvyškov. Druhé kyprenie je do hĺbky 15, 18
až 20 cm, čo dovolí pôda. Pred sejbou
pozemok valcuje. Považuje za vhodné
22
www.Bezorebne.cz
zaradiť medzi prípravu a siatie účinný
valec, pretože je lepšie valcovať pred
sejbou ako po siatí. Po obilninách pred
sejbou repky ide v príprave do hĺbky 18
až 20 cm. Repka ozimná vyžaduje hlbšie
spracovanie a súčasne dobrú štruktúru
pôdy bez väčšieho množstva hrúd. Pracovný postup volí podľa konkrétneho
stavu poľa – hĺbku spracovania vždy minimálne pod hĺbku koľají, ktoré vznikli
na jar pri práci postrekovačov, prípadne
ešte môžu vzniknúť pri zbere. Ideálne
je podľa farmára dodržať proces postupného prehlbovania a kombinovať
ho s účinným utužením valcom. Ak sa
bude tvoriť veľké množstvo hrúd, je
lepšie dosiahnuť konečnú hĺbku spraco-
obsluhe tabletov, na ktoré je zvyknutá dnešná mladá generácia. U nás stojí
vývoj absolútne intuitívneho a jednoduchého ovládania na prvom mieste.
Človek by mal ovládať techniku a nie
naopak. Pochopiteľne, zdokonaľujeme
aj naše existujúce obslužné systémy.
terraHORSCH: Ak je ovládanie jednoduchšie a intuitívnejšie, môže sa
obsluha naučiť rýchlejšie zvládať zložitejšie stroje?
Dr. Matthias Rothmund: Áno, tak to
je. Zoberme si za príklad naše aktuálne
presné sejacie stroje Maestro. Ich elektronické ovládanie prešlo vývojom, ktorý môžeme prirovnať rozdielu medzi
prvými verziami Windows a najnovšími
Windows 8. Súčasná kontrola Maestra
je oveľa jednoduchšia, prehľadnejšia
a tým aj s menším rizikom chyby pri
obsluhe. Onedlho bude možné ovládať funkcie stroja cez mobilný telefón,
napríklad nechať si zobraziť všetky prevádzkové dáta z výsevných jednotiek,
a to aj spätne. Bude možné prenášať
obraz z terminálu na telefón, takže
obsluha pri nastavovaní nebude musieť
behať do kabíny a zase späť k stroju. To
ušetrí čas. Všetky dáta dnes vieme zapisovať do pamäti a neskôr prenášať bezdrôtovo. Touto cestou ide tiež prijímať
pracovné príkazy. To je dôležité pre poskytovateľa služieb. Možnosti elektronických systémov sú neobmedzené, ale
musia byť jasné a ľahko využiteľné.
terraHORSCH:
Akú
kvalifikáciu
a vzdelanie majú spolupracovníci vo
vašom tíme?
Dr. Matthias Rothmund: Máme jedenásť hláv s najrôznejšou kvalifikáciou. Sú medzi nami softvéroví inžinieri
a vývojári, teda klasickí informatici.
Tiež k nám patria elektrotechnici, ktorí
majú za úlohu kabeláže, senzory a spínače a tieto komponenty tiež testujú.
Mojím cieľom je, aby sme vyvíjali kompletné systémy. Preto máme v tíme aj
expertov na hydrauliku, pretože aj tá
sa stále viac prepája s elektronikou,
a to v ovládaní a kontrole. Všetci potom musia spolupracovať napríklad aj
www.Bezorebne.cz
23
terra
FITZentrum z praxe
Skúsenosti
Hendrik Bünger-Lang si pochvaľuje HORSCH
Pronto, a páči sa mu práca, akú odvádza pneumatikový valec pred výsevnými pätkami.
Trvalá výmena názorov: Hendrik Bünger-Lang (vľavo) vie, že z dlhoročných skúseností svojho otca
Siegfrieda môže mať prospech.
Rozhodla nepriazeň
počasia
Leinebergland, oblasť medzi Hildesheimom a Einbeckom, úrodné údolia s náročnými agronomickými podmienkami svahovitých polí, početné trávnaté plochy medzi mnohými lesmi – tu hospodári rodina Hendrika Bünger-Langa, so sídlom v Brunkensene pri Alfelde.
Z
a niekoľko desiatok rokov tu
vyrástla farma so 400 hektármi
vlastných polí a 100 hektármi
lúk. Spojením z dvoch menších, z rodného vo Föhrste pri Alfelde
a z manželkinej v Brunkensene, ktorá
sa pripojila v roku 1990. Už takmer 30
rokov obrábajú celú výmeru bez orby.
S dvoma spolupracovníkmi tiež poskytujú služby. V súčasnosti sú pre obrábanie pôdy a pre siatie kompletne vybavení technikou HORSCH.
Všetko začalo mizerným počasím.
„Bolo to v roku 1985, po zbere jačmeňa,“ spomína senior Siegfried Bünger-Lang. Nad obcou Föhrste práve
pluhom podmietli strnisko, keď prišla
letná prívalová búrka a s ňou 120 litrov
vody na meter.“ Všetka pôda až na dno
brázd sa odplavila z nášho poľa aj od
susedov. Celá hmota sa preliala do dediny. „Len vďaka železničnému násypu
zostala spodná časť obce ušetrená od
prívalu blata. „Musíme niečo urobiť,
orať už nebudeme, už len kypriť,“ rozhodli sme sa vtedy.
Úplné alebo čiastočné vynechanie
orby – dnes v mnohých podnikoch štandard – vtedy to bolo neslýchané. Preto
tiež kolegovia z odboru predpovedali
„neporiadnemu“ neorajúcemu farmárovi: „Však za rok pluh znova vytiahneš.“ To ale Bünger-Lang už neurobil.
„Naposledy sme orali v roku 1986, neskôr sme pluh predali a dnes sa zaobídeme stopercentne bez neho,“ hovorí
Hendrik Bünger-Lang.
Na farme Bünger-Lang má HORSCH Pronto
so svojím presným ukladaním osiva dôležitú
úlohu.
24
www.Bezorebne.cz
K dnešnému stavu ale viedla ešte
dlhá cesta. „Dlho sme hľadali a mnoho
vyskúšali. Boli sme takými pioniermi,“
hovorí starší šéf. Dnes 73-ročný pracuje
na farme stále naplno a je zodpovedný za siatie, hnojenie, ochranu rastlín
a za organizáciu žatvy. Nevesta Iris Bünger-Langová (44) sa stará o spracovanie pôdy a o účtovníctvo. Syn Hendrik
Bünger-Lang (46) zodpovedá za služby
a tiež za celkový rozvoj podniku.
Za svoje skúsenosti ale museli zaplatiť. Pozemky sú miestami ílovité, inde
hlinité a väčšinou obsahujú kamene.
Padli tu za obeť mnohé istenia proti
kameňom. „Kypriče, ktoré na ľahkých
alebo na homogénnych pôdach pracujú dobre, nemusia toho byť schopné
u nás,“ hovorí Hendrik Bünger-Lang.
Avšak výhody bezorbového hospodárenia – lepšia štruktúra, úspora vlahy, úrodnosť, úspora času – nenechali
Bünger-Langových na pokoji. Bolo to
v roku 1995, vtedy ešte HORSCH nebol zďaleka tak známy ako teraz, prišiel na farmu prvý HORSCH Tiger. „Bol
tak usporiadaný, tak prehľadný, že sa
mi od začiatku páčil. Namiesto mazníc
boli pohyblivé časti uložené v samoma-
Prítlak výsevných pätiek a intenzita utlačenia
pôdy nad osivom sú dostatočné aj na tunajších
ťažkých pôdach.
zacích puzdrách, a to bolo praktické,“
spomína Siegfried Bünger-Lang. Aj keď
istenie proti kameňom na ich veľkých
skalách tiež občas kapitulovalo, kyprič
sa osvedčil. K Tigru (3 metre) pribudli
neskôr Terrano (4 metre), krátky tanierový Joker (štyri metre) a sejací stroj
Pronto (tri metre). Siegfried Bünger-Lang oceňuje hlavne to, že stroje sú robustné, prehľadné a nekomplikované.
Pronto 3 DC navyše disponuje naozaj
veľkým zásobníkom osiva.
Na svahovitých poliach sa ako limitujúci faktor, ktorý znižoval kvalitu
spracovania a rozdrobenia pôdy, ukázal
výkon traktora. Často si tak jedna investícia vynútia ďalšie. V uplynulom roku
sa spolu s ťažnými prostriedkami (John
Deere až 350 k) doplnila aj paleta techniky HORSCH o väčšie zábery – Pronto
štyri metre, Joker päť metrov, Tiger tri
metre a Terrano štyri metre. Zatiaľ čo
Tiger používajú na všetkých poliach na
farme pre základné spracovanie, k ďalšej príprave volia medzi Jokerom a Terranom podľa pôdnych a klimatických
podmienok. „Investície, ktoré sme počas rokov urobili, sme si mohli dovoliť
hlavne preto, že poskytujeme aj služby,
kde majú využitie výkonné stroje,“ hovorí Hendrik Bünger-Lang. Okrem toho
vlastnia totiž tiež dva postrekovače.
S deviatimi traktormi je farma technikou aj pre služby vybavená viac než
dostatočne. „Nemusíme tak často prepriahať. A práce, ktoré vyžadujú presný
okamih, niekedy len veľmi krátke časové okno, jednoducho zvládneme rých-
lejšie. Naše technické vybavenie nám
tiež dodáva spokojnosť,“ usmieva sa
Hendrik Bünger-Lang.
Vlani predali šesťdesiatku kráv
a s nimi aj kvótu na 500 ton. Následne
upravili senník a sklad slamy na haly
pre stroje. V službách sa zameriavajú aj
na zber zelenej krmoviny, zber slamy,
na aplikáciu zvyškov z bioplynových
staníc a tiež na zber kukuričnej siláže.
Majú dve rezačkové linky, vlani zožali
1 200 hektárov. Na farme sami pestujú cukrovku, repku, pšenicu, kukuricu
a jačmeň.
„HORSCH bol pre nás vždy správnou voľbou. Na strojoch je poznať, že
HORSCH ich sám vyvíja a používa v ťažkých podmienkach, podobných tým našim,“ hovoria otec a syn jednotne. Ich
výnosy sa, predovšetkým na ťažkých
stanovištiach, vďaka šetrnému spracovaniu bez pluhu výrazne stabilizovali.
S tým súvisí aj lepšie využitie dodávaných organických hnojív a vyšší obsah
humusu. Na prívalové dažde sa dnes
Bünger-Langoví pozerajú s oveľa väčším pokojom ako kedysi: „Prinajmenšom môžeme povedať, že sme urobili to
najlepšie, čo bolo v našej moci, aby nám
pôda zase neodchádzala po ceste,“ uzatvára Siegfried Bünger-Lang.
V ťažkých a súčasne svahovitých pôdach rodiny Bünger-Lang sa technika HORSCH osvedčila
najlepšie.
Na sejacích strojoch HORSCH Pronto je aj tu
dobre viditeľné, že sú určené pre bezorbové
hospodárenie.
Tiger 3 AS slúži k základnému spracovaniu pôdy
na všetkých pozemkoch. Pre intenzitu premiešania potrebuje dostatočný ťahový príkon.
Spokojnosť ako faktor úspešnosti
Siegfried Bünger-Lang hovorí: „Som poľnohospodár telom i dušou a teší ma, keď môžem byť prospešný.“ Vo svojich 73 rokoch
pracuje v prevádzke ešte naplno. Pretože mu
práca robí radosť, cíti sa zdravý a potrebný,
ako potvrdzujú Iris a Hendrik Bünger-Langoví. „Zvyčajne námezdný spolupracovník nie
je nikdy tak produktívny ako člen rodiny.
Môj otec kedysi oral koňom a aj preto má veľmi dobrý cit pre pôdu. Túto
skúsenosť nám odovzdáva a tá by nám chýbala. A tiež preto, že jedlo pri žatve nám pripravujú moja matka so svokrou, môže moja žena pracovať s nami
na poli,“ dodáva Hendrik Bünger-Lang. Na týchto mnohých oporách vyrástol
dom, ktorý má dnes pevné základy. A s dospelými deťmi, ktoré sa obe o poľnohospodárstvo zaujímajú a študujú ho, bude čoskoro rad na novej generácii.
Spoločný majú tiež prístup k odpočinku. „Hoci je práca v poľnohospodárstve
pekná a napĺňajúca, niekedy je v nej aj dosť stresu. Preto je dôležité dovoliť
si čas od času úplne vysadiť, dopriať si voľno a robiť niečo iné. Táto životná
kvalita je dôležitá, a tak sa ju snažíme odovzdať aj našim deťom,“ uisťuje Iris
Bünger-Langová. A jej manžel dodáva: „Neuznávam prístup – Musíš stále pracovať, inak si lenivec. Prečo by si deti nemohli dopoludnia ľahnúť k bazénu
a dobiť baterky, keď popoludní až do noci budeme žať? Len keď má život
túto kvalitu, môže byť každý produktívnejší. No z toho pramení aj náš rast.“
A znalosti potrebné k rastu získavajú Iris a Hendrik Bünger-Langoví spoločne
tiež v početných odborných kurzoch Prevádzkového vzdelávanie pri Akadémii
Andreasa Hermesa, ktoré organizuje Agrárna komora Dolného Saska.
www.Bezorebne.cz
25
terra
terra
Skúsenosti z praxe
Vo veľkom štýle
Centrála podniku vo Vasváre.
Maďarskí poľnohospodári, najmä
tí, ktorí pracujú vo väčšom meradle,
sú často veľmi všestranní: okrem
rastlinnej a živočíšnej výroby sú
aktívni aj obchodne alebo prevádzkujú služby. Časopis terraHORSCH
navštívil Istvána Balázsa vo Vasváre. Radí sa medzi najväčších maďarských poskytovateľov služieb.
Terrano 6 FX – Prvý stroj HORSCH u Istvána Balázsa.
J
e pred búrkou. Na podniku Istvána
Balázsa je dusno, vzduch je ťažký,
teplomer ukazuje 37°C. Sťahujú sa
čierne mraky. Pre poľnohospodárov ale vypuknú väčšie búrky ešte raz
za niekoľko dní, pretože to naplno začnú žatvy. Všetkých 18 Claas Lexionov
typov 600, 660, 670 a nových 780 je pripravených na nasadenie. Okrem nich
má tento podnikateľ, poľnohospodár
a obchodník ešte 25 traktorov Fendt
s výkonmi 140 až 360 k, osem traktorov John Deere, päť rezačiek Claas, tri
samohybné postrekovače Dammann,
dva žacie stroje Claas Disco s pracovnou
šírkou deväť metrov, päť obracačov od
rovnakého výrobcu (2 x 13 m, 2 x 10 m
a 1 x 7 m), päť lisov na okrúhle balíky
Claas Rollant a štyri Variant 380 RC. Pri
spracovaní pôdy vsádza Balázs na pluhy
Lemken (6 x 7+1 radl. a 5 x 4 radl.) a na
techniku HORSCH. Jeho prvým strojom
bol kyprič Terrano 6 FX. Ďalej používa
Joker 4 CT, Tiger 4 AS s valcom Optipack
4 DD, dva Tigery 5 MT, dva podmietače
Joker 10 RT, dva sejacie stroje Pronto
8 DC a presné sejacie stroje Maestro
8 CC. Všetky stroje využívajú nielen vo
vlastnom podniku, ale predovšetkým
26
www.Bezorebne.cz
István Balázs
v službách. Obe prvé Maestrá v roku
2013 zasiali už vyše 5 000 hektárov. Ich
využitie je teda veľké a v tomto roku
preto István Balázs dokúpil ešte šestnásťriadkové Maestro.
Obilniny žne István Balázs u 200 zákazníkov s veľmi rozdielnou štruktúrou.
Veľkosť ich plochy siaha od jedného do
10 tisíc hektárov. V minulom roku zožal v službách 22 tisíc hektárov a na 30
tisícoch vykonával postrekovacie služby. Väčšinou všetko vo vzdialenosti do
150 km.
Vo Vasváre, ktorý leží asi 200 km juhovýchodne od Budapešti a 30 km pri
hraniciach s Rakúskom, má jeho podnik hlavné sídlo. V roku 2001 ho Balázs
kúpil od vtedajšieho družstva. Tu sa
nachádza väčšina techniky, je tu aj centrálna dielňa s pneuservisom a dokonca
aj s vlastnou STK. Celé zázemie robí čistý, usporiadaný a profesionálny dojem.
„Začal som podnikať už v dobách
socializmu,“ hovorí Balázs. „To ale len
neoficiálne. Naozajstné hospodárenie
začalo približne v roku 1988 so starou
technikou z družstva. Môj prvý traktor
bol Zetor.“ Dnes vlastní tri ďalšie filiálky a v službách, v poľnohospodárskej
prevádzke a v obchode s komoditami
zamestnáva cez päťdesiat spolupracovníkov. István Balázs je ženatý, má dcéru
a syna. Celá rodina pracuje s ním.
V najbližšej dobe začne so šiestimi
traktormi žať krmoviny pre veľký poľnohospodársky podnik, ktorý chová
vyše 1 000 kusov hovädzieho dobytka.
Služby zahŕňajú kompletné práce aj
s dopravou. Ďalších sedem traktorov sa
nachádza na území národného parku
s účelom údržby krajiny.
Keď sa Istvána Balázsa opýtame
na stroje značky HORSCH, vyjadruje sa
takto: „Spomínam si ešte presne, keď
som kúpil prvé Terrano 6 FX. Bolo suché
leto, takže s tanierovým náradím som
sa vôbec nedostal do pôdy. V núdzi som
sa dohovoril na vyskúšaní radličkového
Terrana, s ktorým ako jediným strojom
sa mi podarilo pôdu spracovať. Preto
hneď zostal v podniku. Až potom som
u seba začal pôdu spracovávať bez pluhu. Dnes na vlastných poliach orieme
už len po kukurici, a to výhradne len
tam, kde zberáme neskoro. Inak sa vždy
snažím po zbere hneď pôdu spracovať,
aby zostala vlaha v pôde. To je u nás
v poslednej dobe veľmi dôležité.“ Pluhy
sú najlepšie v službách. Prečo? Pretože
táto práca je najlepšie zaplatená, smeje
sa István Balázs.
Svoje stroje a vybavenie kupuje tento podnikateľ a farmár z veľkej časti
od dovozcu Axiál, ktorý okrem značky
HORSCH zastupuje v Maďarsku tiež výrobcu Fendt a Claas. Traktory, kombajny a samohybnú techniku necháva väčšinou servisovať importérom, pretože
k diagnostike je vždy potrebný počítač.
Inak si ale István Balázs vykonáva veľa
údržby a opráv sám. Spolupracovníci
v jeho podniku sa pravidelne školia
priamo u výrobcov na úroveň servisných pracovníkov. Ako všade, tí najlepší
sedia na kombajnoch, rezačkách a postrekovačoch, valce môže ťahať každý.
Celkovo sa Balázs ako podnikateľ
vyvíja smerom ku kompletnej ponuke
činností. „Pre zákazníka objednáme
osivo, spracujeme a pripravíme pôdu,
zasejeme, ošetríme, zožneme a uskladníme. Keď sa potom rozhodne produkciu predať, zaplatíme mu za úrodu my.“
Pretože väčšinu obilia vyváža z krajiny
až do Talianska, vlastní István Balázs
20 kamiónov. Pri spiatočnej ceste vozia
väčšinou sóju do kŕmnych zmesí. Disponuje skladovou kapacitou pre 100 000
ton a tromi sušiacimi linkami.
Aj napriek veľkosti svojho podniku
zostáva István Balázs skromným chlapom, ktorý nezabudol na svoje korene.
A tak nie je nič výnimočné, nájsť ho zaolejovaného pri oprave nejakého stroja,
alebo inokedy zase sedieť na traktore
pri prevážaní obilia z poľa. A keď je ho
treba, bude o polnoci stáť pri sušičke.
Okrem toho je pre neho samozrejmosťou, že preberá sociálnu zodpovednosť
za obyvateľov svojej dediny. Tí u neho
nachádzajú pochopenie pre svoje problémy – a často aj hneď ich riešenie:
„Práce je u mňa ešte dosť,“ hovorí
k tomu stručne.
Politická situácia v Maďarsku mu
nerobí moc starostí. „Do tých vecí sa
nemiešam. Viem, že sa v Európe veľa
diskutuje a rieši, ale ja som poľnohospodár a mojou úlohou je vykonávať
svoju prácu. V prvom rade mi ide o to,
aby sa darilo dobre mojim ľudom a rastlinám na poli.“ K tomu ostatnému mu
prajeme: Daj Pánboh šťastie.
Jeden z dvoch sejacích strojov Pronto 8 DC, ktoré podnik vlastní.
Malá časť strojového parku.
www.Bezorebne.cz
27
terra
Zo sveta
terra
Poľnohospodári na výstavách neočakávajú luxus, ale informácie a profesionalitu.
Vyrobené v USA
HORSCH je pochopiteľne nemeckým výrobcom. Ale vyrába aj v zahraničí.
Tak napríklad v USA, kde sa okrem iného zhotovujú presné sejacie stroje Maestro pre americký a kanadský trh. O tamojších podmienkach pre
terraHORSCH hovorí Kory Anderson a Traugott Horsch.
N
a začiatku bolo partnerstvo
medzi Kevinom Andersonom,
otcom Koryho, a Michaelom
Horschom. Spolu rozvíjali
ponuku stojov vyrábaných špeciálne
pre americký trh. Dnes sa HORSCH za
morom prezentuje širokým výrobným
programom.
terraHORSCH: Pán Horsch, aká je
pozícia značky HORSCH na americkom
trhu?
Traugott Horsch: Z drobných začiatkov sme sa vyvinuli na významného dodávateľa amerických poľnohospodárov.
Najprv sme mali v ponuke predovšetkým radličkové stroje, v súčasnosti predávame aj v USA veľmi široký sortiment
techniky pre spracovanie pôdy a pre
siatie.
28
www.Bezorebne.cz
terraHORSCH: Ako je riadený predaj
v USA?
Traugott Horsch: Fungujeme tam
rovnako, ako na celom svete – našimi
partnermi sú lokálni predajcovia, ktorých podporujeme vlastnými predajnými a servisnými spolupracovníkmi.
terraHORSCH: Práve americký trh
je doménou širokospektrálnych predajcov. Ako ste vyriešili ich nároky na
exkluzivitu?
Kory Anderson: Veľkí výrobcovia
z našej branže vytvárajú na obchodníkov masívny nátlak. My teda pracujeme
s predajcami, ktorí zastupujú menších
výrobcov. Je tak k dispozícii mnoho
konštelácií, do ktorých veľmi dobre zapadáme. Napadá mi napríklad Severná
Dakota alebo Nebraska, kde naozaj
úspešne spolupracujeme s predajcami
Caterpillar. Celkom sme aktívni u 80
partnerov.
terraHORSCH: Sú pri porovnaní
s Európou vidieť rozdiely v predajných
sieťach?
Traugott Horsch: Prirodzene. Určite
vo veľkosti predajných oblastí, tamojší
predajný servis sa odohráva na oveľa
väčšom území. Poľnohospodár tiež od
predajcu viac očakáva. Call-Center, dostupné sedem dní v týždni a 24 hodín
denne, sú štandard. Aby predajca na
trhu obstál, je tiež potrebná oveľa vyššia kapitálová rezerva.
terraHORSCH: Ako sa v Amerike
zákazníci rozhodujú?
Traugott Horsch: Podobne ako
u nás. Odohráva sa mnoho predvádzacích akcií, ale koná sa oveľa viac lokálnych výstav. Napadá mi, s výnimkou
Farm Machinery Show v Louisville, že
gigantizmus je oveľa menej častý ako
v Európe. Mnoho výstav sa tak organizuje jednoducho pod šírym nebom.
terraHORSCH: Čím boduje HORSCH
u amerických poľnohospodárov?
Kory Anderson: Máme rady strojov,
ktoré veľmi dobre fungujú aj v USA. Je
zaujímavé, že aj tu je Joker úplne na
čele. Tento typ strojov prišiel v Európe
v 90. rokoch, ale v Amerike je hitom až
teraz. Joker je pre nás nielen hlavným
strojom čo do počtu predaných kusov,
ale pomáha nám otvárať dvere u nových predajcov. Každý teraz chce mať
taký stroj v ponuke. My mu ho môžeme
ponúknuť, a to hneď ten najlepší. Ale
tiež Maestro je veľmi dôležitý stroj.
terraHORSCH: Z akého dôvodu?
Kory Anderson: Tu každý farmár na
Maestre spozná na prvý pohľad jeho
výhody. Vyzerá veľmi prepracovane
a usporiadane, zatiaľ čo americkí výrobcovia radi niektoré prídavné funkcie na
stroje dodatočne „prilepujú“. Mám na
mysli napríklad súčasti, ako regulácia
prítlaku výsevných jednotiek. Na našich
strojoch je všetko už integrované. Od
určitej doby na to farmári kladú veľký
dôraz. Podobne je tomu aj s dizajnom.
Americké stroje robia trochu zastaraný
dojem, na naše stroje sa aj dobre pozerá. Tiež preto tu Maestro v súčasnosti určuje trend, v prvom rade potom
vďaka výsevným jednotkám s elektropohonom.
Kory Anderson
Výrobné zázemie HORSCH je kompletne hotové a produkcia zväčšuje objem.
terraHORSCH: Aké ďalšie trendy sa
ukazujú?
Traugott Horsch: Americkí farmári
sa oveľa dlhšie sústreďujú a špecializujú ako európski. Tento proces je tu už
takmer ukončený. V pestovateľských
technológiách sa vyskytovali dva extrémy: „NoTill“, teda takmer nulové spracovanie pôdy a „Ripping“, kedy sa pomocou radličiek alebo tanierov pôdou
intenzívne pohybuje. Teraz sa nachádza
optimum v podobe Strip- alebo RichTill.
Okrem toho sa už asi rok ukazuje nová
možnosť využitia našich radličkových
sejačiek. Používajú sa aj čisto len pre
rozmetanie hnojív do pôdy.
terraHORSCH: Ako ste ďaleko s výstavbou výrobného zázemia v USA?
Kory Anderson: Stavebné práce sú
už kompletne ukončené a výroba beží.
Prijali sme ďalších nových zamestnancov a všetko naberá na dynamike.
terraHORSCH: A prečo vlastne firma
HORSCH vyrába v USA?
Traugott HORSCH: Takmer všetky
stroje, ktoré tam predáme, sú plnokrvní Američania. To znamená, že sú
optimálne prispôsobené tamojším podmienkam. Napríklad prepravná šírka,
na rozdiel od Európy, je úplne vedľajší
parameter. Podobné platí aj pre obvyklé pracovné zábery, riadia sa inými pravidlami než u nás. Ale ešte dôležitejšie
je, že všetky spojovacie miery sú v palcoch. A tak nás trh vníma ako americkú
značku s európskymi prednosťami.
Traugott
Traugott Horsch
Horsch
Presné sejačky Maestro sú v USA uznávané.
www.Bezorebne.cz
29
terra
terra
Zo spoločnosti
Neuveriteľná skúsenosť
Výroba strojov a poľnohospodárstvo – rodina Horsch v Českej republike v dvoch podnikoch na rozlohe 6 000
hektárov prevádzkuje progresívnu poľnohospodársku výrobu. Pri tom neustále hľadajú spôsoby, ako ďalej
zvyšovať svoju efektivitu. Často sa preto vydávajú aj úplne novými cestami. S čitateľmi časopisu terraHORSCH
o tom hovorí Michael Horsch.
B
ombastická, neskutočná, gigantická – keď Michael Horsch rozpráva o úrode 2013 v podniku
AgroVation Kněžmost, prejavuje ozajstné nadšenie. Pritom podmienky pri žatve boli úplne iné ako priaznivé. Po mnohotýždňových horúčavách
spadlo na konci júla počas jediného dňa
za niekoľko málo minút 80 milimetrov
zrážok. K tomu sa pridal silný vietor
s nárazmi o sile orkánu, a tak osemdesiat percent plôch repky, pšenice a z časti aj kukurice ležalo „na plocho“. Že sa
zo zberu nestali bahenné zápasy, malo
dva dôvody: Controlled Traffic Farming
(CTF) a výhradné používanie pásových
podvozkov. Lepšie predpoklady pre CTF
si nemožno predstaviť!
terraHORSCH: Pán Horsch, ako ste
postúpili s prechodom na CTF?
Michael Horsch: Prechod nie je správny výraz. Podnik AgroVation vznikol na
CTF. Bohužiaľ ešte nie zo 100 percent,
pretože niektoré plochy sme prevzali
v tak zlom stave, že ich kvôli nerovnosti
a utuženiu musíme najprv sanovať. Ešte
sme z nich nevysekali všetky stromy
a kroviny, drenáže sú upchaté, a tak
niekde stála voda po veľkú časť roka.
terraHORSCH: Napriek tomu bolo
pre vás CTF dôležitou podmienkou
úspešného priebehu žatvy v roku 2013?
Michael Horsch: V každom prípade.
K tomu sa ale pridali ešte ďalšie súvislosti. Po prvé náš konateľ Christoph Foth
preukázal pri rozhodovaní o vedení
porastov veľmi dobrý odhad, po druhé
používame výhradne pásové podvozky
30
www.Bezorebne.cz
Michael Horsch
a po tretie pracujeme iba s rozchodmi
tri metre pri zábere žacích líšt dvanásť
metrov.
terraHORSCH: A ako presne prebiehala žatva?
Michael Horsch: Osobne som v tom
čase v podniku tri týždne pracoval. Najprv sme museli zvládnuť extrémne mokrú pôdu pri zbere repky. Žali sme dvoma
vlastnými kombajnmi Claas Lexion 780.
Na jednom nám Claas skúšobne predĺžil vyprázdňovaciu závitovku na dvanásť metrov. Tak sme mohli prekladacím
vozom jazdiť presne v koľajach, ktoré
tvoria raster dvanásť metrov. Bolo od
začiatku jasné, že závitovka presahuje ďaleko dozadu a že budeme musieť
lištu prepravovať samostatne. Okrem
toho musel kombajnista pri prejazdoch
a pri otáčaní byť veľmi opatrný. Fungovalo to ale naozaj dobre. Na druhom
stroji sme si preto sami nainštalovali
predĺženú závitovku, ktorá sa zakaždým spoločne rozložila a sklopila. Na
ňom sa nám ale neskôr pri zbere pšenice rozbila spojka. Táto konštrukcia sa už
medzitým upravila, vrátila na kombajn
a je pripravená pre nasledujúce žatvy.
V pšenici sme sa okrem silného poľahnutia museli vyrovnávať s tým, že kvôli
vysokej pôdnej vlhkosti vťahovala lišta
rastliny aj s koreňmi. Bol to nervy drásajúci závod stop and go, s neustálym
vyliezaním a čistením lišty od zeminy.
Pre zber kukurice sme zaobstarali
šestnásť riadkový adaptér Geringhoff
Horizon Star II. Pomocou kopírovania
Autokontur chceme udržiavať maximálnu výšku strniska desať centimetrov
a na 10 cm tiež narezať všetky ostatné
zvyšky. Aby sme aj naďalej vylúčili problémy s fuzáriami v pšeniciach, nesmieme pri drvení slamy a strniska pristúpiť
na žiadne kompromisy. Dodatočné
drvenie nie je riešením, pretože kvôli
koľajam od kombajnu a od prekladacieho voza je veľký podiel strniska a stebiel už neprijateľne zatlačený do pôdy.
Potrebnej výšky strniska a kvality drvenia sme dosahovali s pásovým
podvozkom na kombajne pri rýchlosti
5 km/h. Pri zábere šestnásť riadkov,
resp. 12 metrov, sme žali ešte stále 120
až 140 ton kukurice za hodinu. Keď sa
pozeráte na takú prácu, máte z nej naozaj radosť. Adaptér vyžaduje v dobrom
poraste príkon odhadom 250 koní a ten
je oprávnený, pretože tomu zodpovedá
výsledná kvalita. Výškové navádzanie
treba ešte trochu doladiť – keď chcete
udržať na 12 metroch výšku strniska
10 cm, musí kopírovanie povrchu a regulácia fungovať perfektne. Geringhoff
už má riešenie aj pre takéto nároky.
terraHORSCH: Ako sa osvedčili pásové podvozky?
Michael Horsch: Gigantické. Je to
absolútne nevídané, ako beží všetko
hladko. Túto skúsenosť som si nesmel
nechať ujsť. Mali sme priame porovnanie, keď pre nás pracovali služby s kombajnom a prekladacím vozom: polia
po kolesovej technike vyzerali ako po
vojne. To nás ubezpečilo, že je správne,
že podnik AgroVation používa výhradne pásové traktory. V roku 2013 sme
zaobstarali ešte tretí. Obidva kombajny majú pásy a pohon všetkých kolies.
Od tohto roka chceme tiež hnojovicu
a hnoj aplikovať v CTF a na pásových
podvozkoch. Budeme za pásovým traktorom používať aj nové CTF rozmetadlo
s komponentmi Rauch.
Je jasné, že trojmetrový rozchod má
nevýhodu na ceste, ale to sa nechá riešiť
teleskopickými nápravami. Celkovo je
ale prínos pásov na podvozkoch veľmi
dobrý - málo koľají, tie sú utlačené len
povrchovo a od hĺbky 15 cm je pôda aj
v koľajach nepoškodená. Výhody pásov
sú aj napriek vyšším ťahovým nárokom
jednoducho geniálne.
terraHORSCH: Sú pre CTF, keď nebudeme hovoriť o pásových traktoroch,
na trhu vhodné stroje?
Michael Horsch: Takmer žiadne, ale
čo si nemôžeme kúpiť, to si postavíme
sami.
terraHORSCH: Domnievate sa, že
bude možné vaše vlastné konštrukcie
tiež predávať?
Michael Horsch: Tým sa zatiaľ nezaoberáme. Keby sme mali pri každej novej
myšlienky zvažovať len jej predajnosť,
osemdesiat percent nápadov by sme
vôbec neuskutočnili! Najprv teda svoje
nápady sami postavíme a vyskúšame vo
vlastných podnikoch, či sa osvedčia. Až
neskôr sa rozhodujeme o možnej výrobe pre ostatných poľnohospodárov.
terraHORSCH: Aké výnosy ste dosiahli?
Michael Horsch: Na prvý rok to bolo
oveľa lepšie, než sme čakali. Zožali sme
cez štyri tony repky, ale domnievam sa,
že sme kvôli prívalovému dažďu určite
prišli o pol tony. Pšenicu sme zožali tesne na deviatich tonách z hektára. Kukurica nám dala nad desať ton, ale nemali
sme ešte hotové vlastné silá so sušením.
Po zdĺhavých vyjednávaniach sme totiž
smeli začať stavať až v auguste. Preto
sme väčšinu predávali vlhkú alebo sme
si nechali sušiť, čo nám znížilo maržu.
terraHORSCH: Pri našej poslednej
návšteve sme u vás videli samohybný
postrekovač PT 330. Pracoval tu ešte
ďalej?
Michael Horsch: Ten prvý prototyp
bol počas celej sezóny jediným postrekovačom na podniku. Cez rad úprav
zvládol PT 330 našich 3 000 hektárov
úplne sám. Po poliach sa pohyboval
zvyčajne rýchlosťou 20 až 30 km/h.
terraHORSCH: Čo podnikáte s ostatnými prevzatými časťami podniku,
jabloňovými sadmi a chovom dobytka?
Michael Horsch: Oboje nám ešte nefunguje optimálne. V bioprodukcii ovocia sme kvôli daždivému počasiu mali
veľké straty vplyvom škodcov, ktoré sme
v biorežime nemohli účinne likvidovať.
Síce spolupracujeme s jedným špecialistom ovocinárom z Drážďan, robíme
pokroky, ale v roku 2013 sme nevyprodukovali žiadne stolové plody, skoro
všetko len pre priemyselné spracovanie. V maštaliach sme výrazne obmenili
personál a manažment. Investovali sme
do štyroch hnojovicových zásobníkov
z nehrdzavejúcej ocele s objemom
8 000 kubických metrov a do nového
mobilného silá.
terraHORSCH: Čo plánujete v tomto
roku?
Michale Horsch: Postavíme novú
halu na techniku so skladom chémie
a s dielňou. Okrem toho v AgroVation
od polovice mája do začiatku júla prebehnú Dni praxe.
terraHORSCH: Ako by ste chceli rozhovor uzavrieť?
Michael Horsch: Systém CTF na báze
trojmetrových rozchodov koľají a na
pásových podvozkoch pre mňa predstavuje jasný a nezvratný trend. Bolo snom
vidieť, ako práca beží hladko aj za extrémne mokrých pôdnych podmienok.
CTF budeme teda ďalej zdokonaľovať,
pretože ešte veľa nemáme doriešené.
Je dobre, že táto téma vyvoláva silný
záujem, predovšetkým u mladých poľnohospodárov na celom svete.
Na snímke sú jasne vidieť výhody pásového podvozku.
O našej činnosti v podniku AgroVation
chceme ďalej informovať. Príďte sa k nám
začiatkom leta pozrieť.
www.Bezorebne.cz
31
Karbidová špička HM Plus
SAKOMPROMISOV
VYPLATÍ
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY BEZ
Extrémne dlhá
životnosť
Plná odolnosť
a húževnatosť
Precízna kontrola
výroby
Vysoká prevádzková
spoľahlivosť
Totožná kvalita práce od prvého
nasledujúcu
sezónu vám HORSCH ponúka atraktívny
doPre
posledného
hektára.
rámcový
program
objednania
Špičky
trvalo
udržujúvčasného
svoju dĺžku
a tvar. nových strojov
v období zima 2013 / jar 2014.
Obchodní partneri HORSCH vám poskytnú informácie
o podmienkach.
Poľnohospodárstvo z vášne
Informujte sa priamo u svojho dodávateľa náhradných dielovPoľnohospodárstvo
HORSCH! z vášne
Download

Agritechnica 2013 4