3
BÍLÍ ANDEL
Štadión Antona Malatinského
Utorok 20. novembra 2007 o 17.00 h
Odveta štvrfinále Slovenského pohára 2007/08
Rozhodca: Richard TRUTZ (Bratislava)
Asistent 1: Peter LIKAVSKÝ (Bratislava)
Asistent 2: Dušan KUBAÈKA (Dolný Kubín)
Náhradný rozhodca: Kamil HORVÁTH (Trstená)
Delegát stretnutia: Marián JASENÁK (Bzenica)
Delegát pozorovate¾: Ján GONDA (Nová Baòa)
__________________________________________________________________
Štadión Antona Malatinského
Sobota 24. novembra 2007 o 17.30 h
17. kolo Corgoò ligy 2007/08
Rozhodca: Ján VALÁŠEK (ilina)
Asistent 1: Rastislav KUBICA (Tlmaèe)
Asistent 2: Dušan HRÈKA (Lutila)
Náhradný rozhodca: Jozef PAVLÍK (Bratislava)
Delegát stretnutia: Miroslav BÓC (Bratislava)
Delegát pozorovate¾: Dušan KRCHÒÁK (Bratislava)
BÍLÍ ANDEL – futbalový bulletin, vydáva Fanklub Spartak pre FC Spartak Trnava a. s.
Šéfredaktor: Ing. Mikuláš Roòák (E-mail:[email protected]), redaktor: Ján Král ([email protected]).
Foto: Eleonóra Szombatová, Ing. Ivan Kopèáni, Peter Kollár, Andrej Sarvaš. Autor koláe: palqo. Tlaè:
ADTEAM s. r. o. Trnava, Cíferská 17, Hrnèiarovce nad Parnou. Náklad: 500 ks. Cena: 10,- Sk.
4
BÍLÍ ANDEL
FC Spartak a. s. TRNAVA
Dátum zaloenia: 30. mája 1923 ako ŠK Trnava (fúziou ŠK a TŠS); 19. marca 1925 vznikol ŠK Rapid Trnava,
od 1939 TŠS (fúziou ŠK a ŠK Rapid), od 1948 Sokol NV, od 1949 ZSJ Sokol Kovosmalt, od 1953 DŠO Spartak
Kovosmalt, od 1956 TJ Spartak, od 1962 TJ Spartak Kovosmalt, od 1967 TJ Spartak TAZ, od 1988 TJ Spartak
ZTS, od 1990 TJ Spartak, od 1993 FC Spartak, od 2003 FC Spartak a.s.
Predstavenstvo a. s.: predseda – Ladislav Kuna (prezident), podpredseda – Štefan Tomášik (viceprezident),
èlenovia – Ing. Štefan Bošnák, Michal Pethö, JUDr. Juraj Trokan. Dozorná rada: predseda – Miroslav Náhlik,
èlenovia – JUDr. Rudolf Trella, Vladimír Poór
Realizaèný tím: generálny manaér – Mgr. Dušan Keketi, skaut – Jozef Adamec, tréner – Josef Mazura,
asistent – Cyril Stachura, tréner brankárov – Rastislav Vincúr, vedúci mustva – Ján Drábik, lekári – MUDr. Jozef
Fridrich a MUDr. Daniel Lengyel, fyzioterapeut – Marek Dávidek, masér – Mário Prelovský, hlavný usporiadate¾
– Vladimír Stúpala, šéftréner mládee – Ján Greguš, organizaèná pracovníèka – Jana Jeleneková, hlásate¾ –
Anton Halenár, osvet¾ovaè – Alojz Kleštinec
Hlavný sponzor: OS Trnava, a.s. Sponzor obleèenia: UHLSPORT. Klubové farby: èervená, èierna, biela.
Hymna klubu: „Il Silenzio”. Štadión: Antona Malatinského, vyhrievaný trávnik (od roku 2006). Kapacita
h¾adiska: 18 448 miest, všetko na sedenie (od roku 1997). Umelé osvetlenie: od roku 1976, 1600 LUX po
rekonštrukcii (od roku 2006).
Adresa klubu: Koniarekova 19, 917 21 Trnava. Kontakty – tel: 033/550 38 04 * fax: 033/550 38 06 *
internet: www.spartak.sk *e-mail: [email protected] * Bankové spojenie: VÚB Trnava:
11680214153/0200 * IÈO: 36247057 * IÈDPH: SK 2021641776
Najväèšie úspechy
3. miesto v starej slovenskej lige 1943/44 * víaz Èesko-Slovenského pohára 5x - 1951, 1967, 1971, 1975,
1986 * víaz Stredoeurópskeho pohára 1967 (Dózsa Újpest 2:3, 3:1) * majster Èesko-Slovenska 5x
- 1968, 1969, 1971, 1972, 1973 * finalista SEP 1968 (CZ Belehrad 1:0, 1:4) * semifinalista PEM 1969
(Ajax Amsterdam 0:3, 2:0) * víaz Slovenského pohára 5x - 1971, 1975, 1986, 1991, 1998 * štvrfinalista PEM
1973 (Derby County 1:0, 0:2) a 1974 (Dózsa Újpest 1:1, 1:1 – pen.3:4) * víaz skupiny Interpohára 3x - 1974,
1976, 1979 * 2. miesto v novej slovenskej lige 1996/97 a 1997/98 * víaz slovenského Superpohára 1998
(1.FC Košice 3:1).
Bilancia v EURO pohároch
25 roèníkov
118
56
28
34
194:143
Káder hráèov pre jeseò 2007
brankári: 1 Pavol Kamesch (74), 22 Ladislav Rybánsky (84), 30 Miroslav Hrdina (76), hráèi: 2 Martin Poljovka
(75), 3 Peter Doleaj (81), 4 Tomáš Hanzel (89), 5 Rastislav Michalík (74), 6 Roman Procházka (89), 7 Vladimír
Ponèák (82), 8 Peter Ïuriš (81), 9 Vladimír Kouch (75), 10 Miroslav Barèík (78), 11 Marián Tomèák (80), 14
Kamil Kopúnek (84), 15 ¼ubomír Bernáth (85), 17 Martin Hruška (CZE 81), 18 ¼uboš Hanzel (87), 19 Borivoje
Filipoviè (SRB 84), 20 Pavol Kopaèka (74), 21 Ivan Cíferský (89), 23 Lukáš Hlavatoviè (87), 24 Marek Boháèek
(90), 25 Martin elezník (89), 26 Peter Jakubièka (85), 27 Martin Mihalík (87).
Klubové rekordy
najvyššia výhra doma: 7:0 Zbrojovka Brno (1971/72); výhra vonku: 7:0 Škoda Plzeò (1967/68); prehra
doma: 0:9 Slavia Praha (1945/46); prehra vonku: 2:12 SK Kladno (1945/46); najlepší strelec v histórii:
Jozef Adamec – 138 gólov; najviac gólov v sezóne: Jozef Adamec – 21 (1966/67); zápasov v lige:
Ladislav Kuna – 424; odchytaných zápasov v lige: Dušan Keketi – 309; štartov v pohároch UEFA: Anton
Hrušecký a Dušan Kabát – po 34; štartov za ÈSR A: Karol Dobiaš – 67; štartov za SVK A: Miroslav Karhan –
84.
Umiestnenia v slovenskej lige
1939/40: 4. – 1940/41: 6. – 1941/42: 7. – 1942/43: 5. – 1943/44: 3. – 1993/94: 7. – 1994/95: 6. – 1995/96:
3. – 1996/97: 2. – 1997/98: 2. – 1998/99: 3. – 1999/2000: 4. – 2000/01: 10. (zostup) – 2001/02: 1. v II.lige
(postup) – 2002/03: 4. – 2003/04: 4. – 2004/05: 5. – 2005/06: 3. – 2006/07: 9. miesto
5
BÍLÍ ANDEL
Z ARCHÍVU BÍLÍCH ANDELOV
CHUDOBNÉ VÍAZSTVO SO ZAHODENOU PENALTOU
FC SPARTAK – FC SENEC 1:0 (1:0)
Trnava: Rybánsky – Ponèák, Poljovka, Doleaj, Jakubièka – Kopaèka – Ïuriš, Michalík (80. Vido), Barèík – Bernáth
(65. Tomèák), Kouch (59. Filipoviè). Tréner Josef Mazura.
Gól: 7. Barèík. V 73. min nepremenil Kopaèka jedenástku. K: Marcin, Filipoviè, Kuráò. Dòa 10. novembra
pred 3 566 divákmi rozhodoval Havrilla.
JOSEF MAZURA: „Myslím si, e sme do zápasu vstúpili ve¾mi dobre. V prvom polèase sme hrali skutoène ve¾mi
dobrý futbal, vypracovali sme si nieko¾ko stopercentných príleitostí. Môem by len sklamaný z toho, e sme ich
nepremenili. Vo futbale to u tak chodí, e keï góly nedáte, šance nevyuijete, tak sa strachujete o výsledok. Hra
v druhom polèase nebola z našej strany príliš dobrá, z toho som hodne sklamaný. Na druhej strane ale musím
poveda, e sme potrebovali doma uhra tri body, èo sa nám podarilo. Tak to vo futbale je, e máte šance, máte
penaltu a nepremeníte ju. Preto som rád, e sme nedostali gól a dotiahli to do úspešného konca. Uhrali sme nulu a
jeden gól sme dali.”
SERVIS CORGOÒ LIGY
Výsledky 16. kola: ilina – Košice 4:0 (1:0), Dubnica – Dukla 1:0 (1:0), ViOn – Nitra 0:0, Petralka – Ruomberok
3:0 (2:0), Trenèín – Slovan 1:2 (0:1)
1. ilina
2. Petralka
3. Nitra
4. Košice
5. Spartak
6. Ruomberok
7. Dubnica
8. Slovan
9. Dukla
10. ViOn
11. Trenèín
12. Senec
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
9
8
7
7
4
5
3
3
2
1
2
1
3
4
5
4
7
3
5
4
3
5
2
3
4
4
4
5
5
8
8
9
11
10
40:18
42:18
21:10
23:17
27:19
24:24
18:23
21:24
17:22
13:34
18:42
13:26
38
37
30
28
26
25
19
18
14
13
9
8
+14
+13
+6
+4
+2
+1
–5
–6
–10
–11
–15
–16
Bilancia Spartaka
Góly:
5 – Tomèák, 4 – Kouch, Bernáth, 3 – Ïuriš, Barèík, 2 – Filipoviè, 1 – Kopaèka, Hruška,
Kopúnek, Michalík, Doleaj, vlastný (Kaminský);
K:
7 – Doleaj, 4 – Poljovka, Ponèák, Kopúnek, 2 – Hruška, Cíferský, T. Hanzel, Barèík, ¼.
Hanzel, Kopaèka, Ïuriš, 1 – Filip, Hlavatoviè, Kouch, Bernáth, Filipoviè;
ÈK:
1 – Bernáth (v Senci).
Ïalšie zápasy 17. kola:
Piatok 23. 11. o 17.30 h: Senec – Dubnica, sobota 24. 11. o 13.00 h: Dukla – ViOn, Košice – Petralka, o 17.30 h:
Ruomberok – Slovan, pondelok 26. 11. o 20.05 h: Nitra – ilina (TV).
IDEÁLNY VÝSLEDOK ZO ŠARIŠA POTVRDI POSTUPOM
1.FC TATRAN PREŠOV – FC SPARTAK 0:1 (0:1)
Trnava: Rybánsky – Ponèák, Poljovka, Doleaj, Jakubièka – Kouch (86. L. Vido), Barèík (90. T. Hanzel), Kopúnek,
Michalík, Ïuriš – Bernáth (73. Tomèák). Tréner Josef Mazura.
Gól: 38. Ïuriš (po úniku Barèíka). K: Zahradník, Èep, Takáè – Kopúnek, Jakubièka, Bernáth, Michalík, Poljovka.
Dòa 14. novembra v 1. štvrfinále SP pred 4300 divákmi rozhodoval Hriòák.
JOSEF MAZURA: „V Prešove to iadne mustvo nebude ma ¾ahké. Bol to naozaj kvalitný zápas. Aj my sme hrali,
ko¾ko sme potrebovali, na rozdiel od súpera však dali gól a vyhrali. Domáce mustvo nás ale doma dos zatlaèilo.
Je to teda iba pohárový polèas, šance pred odvetou sú otvorené.”
6
BÍLÍ ANDEL
AKO NASTÚPIA V SLOVENSKOM POHÁRI?
FC SPARTAK TRNAVA
1 Pavol Kamesch
11 Marián Tomèák
22 Ladislav Rybánsky
14 Kamil Kopúnek
30 Miroslav Hrdina
15 ¼ubomír Bernáth
2 Martin Poljovka
17 Martin Hruška
3 Peter Doleaj
18 ¼uboš Hanzel
4 Tomáš Hanzel
19 Borivoje Filipoviè
5 Rastislav Michalík
20 Pavol Kopaèka
6 Roman Procházka
21 Ivan Cíferský
7 Vladimír Ponèák
23 Lukáš Hlavatoviè
8 Peter Ïuriš
24 Marek Boháèek
9 Vladimír Kouch
25 Martin elezník
10 Miroslav Barèík
26 Peter Jakubièka
27 Martin Mihalík
1. FC TATRAN PREŠOV
1 Lukáš Chovan
12 Michal Baka
22 Jozef Talian
13 Dominik Hanièák
35 Miloš Buchta
14 Dávid Leško
2 Michal Piter-Buèko
15 Peter Zahradník
3 Dávid Èep
16 ¼uboš Belejík
4 Tomáš Kaplan
20 Ján Novák
5 Ján Šafranko
21 Jiøí Krohmer
7 Martin Baran
25 Jaroslav Prekop
8 Zdenìk Houšt
26 Miroslav Latiak
9 Erik Takáè
28 Tomáš Josl
10 Petr Kobylík
31 Michal Krajník
11 Peter Katona
33 Tomáš Šimko
7
BÍLÍ ANDEL
Naši hostia vo štvrfinále Slovenského pohára
1.FC TATRAN PREŠOV
Dátum zaloenia: 25. mája 1898 ako ETVE (Eperjesi Torna és Vivo Egyesület) Prešov
Názvy klubu: od 1920 Snaha/Törekvés, 1931 Slávia, 1945 PTS (Prešovský telovýchovný spolok vznikol fúziou
Törekvésu a Slávie), 1947 Slávia (rozpad PTS), 1948 Sparta, 1949 Sparta Dukla, 1950 Dukla, 1951 Dukla ÈSSZ,
1952 Sokol ÈSSZ, 1953 DŠO Tatran, 1960 TJ Tatran, 1989 TJ Tatran Agro, 1991 FC Tatran, 2005 – 1.FC Tatran
Realizaèný tím: predseda predstavenstva – Ing. Miroslav Remeta, viceprezident – Branislav Prieloný,
generálny riadite¾ – Ing. Jozef Petrík, športový riadite¾ – Mgr. Erik Bogdanovský, tréner – Roman Pivarník,
asistenti – Jozef Daòko, Štefan Tarkoviè, tréner brankárov – Miroslav Kováè, vedúci mustva – Jozef Matušèin,
lekári – MUDr. ¼ubomír Jacko, MUDr. Ján Miriloviè, maséri – Rudolf Èuchran, Tomáš Èuchran
Klubové farby: zelená a biela
Kapacita h¾adiska: 14 000, z toho 2 000 na sedenie
Adresa klubu: Èapajevova 47, 080 01 Prešov
Kontakt: tel: 051/748 18 38 * fax: 051/748 18 43
e-mail: [email protected] * internet: www.1fctatran.sk
Najväèšie úspechy
4. miesto v starej slovenskej lige 1940/41 * 2. miesto v ès. lige 1964/65 a 1972/73 * úèas v PVP 1966/67 (Bayern
München 1:1, 2:3) a 1994/95 (FC Bangor 1:0, 4:0; Dundee United 2:3, 3:1; Real Zaragoza 0:4, 1:2) * štart v
Pohári UEFA 1973/74 (Vele Mostar 4:2, 1:1; VfB Stuttgart 1:3, 3:5) * víaz Stredoeurópskeho pohára 1981
(2. Csepel, 3. Como, 4. NK Záhreb) * víaz Slovenského pohára 1992 (Lokomotíva Košice 2:0) * 4. miesto v
obnovenej slovenskej lige 1993/94
Umiestnenie v slovenskej lige
1939/40: 6. – 1940/41: 4. – 1941/42: 10. – 1942/43: 8. – 1943/44: 8. – 1993/94: 4. – 1994/95: 10. – 1995/96:
5. – 1996/97: 6. – 1997/98: 10. – 1998/99: 8. – 1999/2000: 6. – 2000/01: 7. – 2001/02: 10. (zostup do II. ligy)
– 2002/03: 9. – 2003/04: 3. – 2004/05: 5. – 2005/06: 4. – 2006/07: 5. miesto
Káder mustva
brankári – 1 Lukáš Chovan (87), 22 Jozef Talian (85), 35 Miloš Buchta (80), hráèi – 2 Michal Piter-Buèko (85), 3
Dávid Èep (80), 4 Tomáš Kaplan (78), 5 Ján Šafranko (75), 7 Martin Baran (88), 8 Zdenìk Houšt (77), 9 Erik Takáè
(75), 10 Petr Kobylík (85), 11 Peter Katona (88), 12 Michal Baka (85), 13 Dominik Hanièák (86), 14 Dávid Leško
(88), 15 Peter Zahradník (83), 16 ¼uboš Belejík (85), 20 Ján Novák (84), 21 Jiøí Krohmer (78), 25 Jaroslav Prekop
(79), 26 Miroslav Latiak (81), 28 Tomáš Josl (84), 31 Michal Krajník (88), 33 Tomáš Šimko (77)
Posledné vzájomné stretnutia
1999/2000: Spartak – Tatran 4:1 (1:0), Talda 2, Gomes 2 – Kouch (Doboš); Tatran – Spartak 1:0 (0:0),
Lengyel (Kaèenga);
2000/01: Spartak – Tatran 0:0 (Sekereš); Tatran – Spartak 0:2 (0:1), Hílek, Kostka (Hriòák); Spartak – Tatran
1:0 (1:0), Krejèí (Kopèa); Tatran – Spartak 2:0 (1:0), Lengyel, Loj (Hriòák);
2001/02: Spartak v II. lige
2002/03 – 2006/07: Tatran v II. lige
2007/08: Tatran v I. lige
Celková bilancia Trnava - Prešov
87
36
19
32
131:130
Semifinále SP 1986 (piatok 25. apríla)
Spartak – Tatran 2:0 (0:0), 59. Gašparík (11 m), 66. Filo, bez K, 2000 divákov, rozhodoval Krchòák
8
BÍLÍ ANDEL
39. roèník Slovenského pohára – 2007/08
1. kolo: (7. augusta)
DAC Dunaj. Streda – OTJ Moravany
PŠC Pezinok – MFK Topo¾èany
Spartak Vráble – FK Raèa
SFM Senec – ŠKP Dúbravka
FK Púchov – AFC Nové Mesto n/V
Inter Bratislava – MFK Vrbové
Slovan Ša¾a – Slovan Nemšová
FK Spišská N. Ves – MFK Michalovce
FK iar n/Hr – P Podbrezová
HFC Humenné – Tatran Lipt. Mikuláš
FK Èadca – Tatran Prešov
FK Rakytovce – MFK Vranov n/T
Tesla Stropkov – MFK Stará ¼ubovòa
MFK Rim. Sobota – LAFC Luèenec
MFK Dolný Kubín – ŠK Turè. Teplice
Slavoj Trebišov – Odeva Lipany
5:0
0:2
1:0
3:0
0:1
3:0
0:0
1:0
1:1
2:1
1:5
6:2
2:0
1:2
2:1
0:1
2. kolo: (18.–19. septembra)
DAC Dun. Streda – AFC Nové Mesto
Dolná daòa – ZTS Dubnica
MFK Topo¾èany – Inter Bratislava
Spartak Vráble – Slovan Bratislava
MFK Ruomberok – Dukla B.Bystrica
MFK Dolný Kubín – FK iar n/Hr
FK Spišská N. Ves – Tesla Stropkov
MFK Košice – LAFC Luèenec
AS Trenèín – Slovan Ša¾a
FC Senec – FC Nitra
SFM Senec – Spartak Trnava
Odeva Lipany – HFC Humenné
2:0
0:2
1:3
0:3
2:0
2:3
1:0
1:0
1:0
1:3
0:2
2:4
(2:0), Adam 2 (2. z 11 m), Németh, Horváth, Zlacký
(0:0), Krajèík, Šmitala
(0:0), vlastný Mauš
(0:0), Chorvatoviè 2, Molnár (11 m)
(0:0), Hlaváè
(3:0), Friga, Majerník, Hejèík
(3:1 p.k.)
(0:0), Hamráèek
(0:0), Orávik – Tírer (3:1 p.k.)
(0:1), Paraska, Lapšanský – vlastný Šalata
(1:2), Èervenec – Takáè 3, Latiak, Zahradník
(3:0), Jobko 2, Lešták 2, Jurky, Repèin – Jaworek, Baran
(1:0), Feèko, Tomko
(0:0), ivanoviè – Chalupka 2
(0:0), Gonda, Èarnota – Koleno
(0:0), ¼. Jacko
FK Rakytovce – Tatran Prešov
(1:0), Belkovics 2
(0:2), T. Zápotoka 2
(1:0), J. Mucha – Hodek 2, Matoviè (11 m)
(0:1), Kosme¾, Slovák (11 m), Sedlák
(0:0), P. Maslo, Pilár
(0:0), Paško 2 – Karakaèanov 2, Dekýš
(1:0), Hamráèek
(1:0), J. Majoroš
(1:0), Jašúrek
(1:0), Ujlaky – Babic, Èurgali, Hesek
(0:1), Filipoviè 2
(1:2), Kizák, vlastný Šalata – Mateusz Pyrka, Michal Pyrka,
Mikulanin, Kundra
0:3 (0:1), Takáè 2, vlastný Jurky
3. kolo: (2.–13. októbra)
AS Trenèín – MFK Košice
FK iar n/Hr – FC Nitra
ZTS Dubnica – Inter Bratislava
FC ViOn – Slovan Bratislava
Tatran Prešov – FK Spišská N. Ves
MŠK ilina – MFK Ruomberok
DAC D. Streda – Artmedia Petralka
HFC Humenné – Spartak Trnava
0:2
1:5
0:2
0:1
2:0
3:0
0:0
0:1
(0:2), Novák, Kolbas (11 m)
(0:2), Karakaèanov – Èurgali, Babic, Machovec, Hnilica, Hesek
(0:0), Hodek 2
(0:0), Ibragimov
(0:0), Takáè 2
(2:0), Je 2, Vladaviè
(2:4 p.k.)
(0:0), Filipoviè
štvrfinále: (23. 10. – 14. 11.)
MFK Košice – Slovan Bratislava
Inter Bratislava – Artmedia Petralka
MŠK ilina – FC Nitra
Tatran Prešov – Spartak Trnava
2:0
0:4
2:2
0:1
(0:0),
(0:2),
(2:0),
(0:1),
Novák, Jurèo
Mráz, Fodrek, Halenár, Piroška
Tesák, Je – Gruber, Babic
Ïuriš
Odvetné zápasy štvrfinále:
streda 28. novembra o 13.00: Artmedia – Inter, o 16.30: Slovan – MFK Košice
streda 5. decembra o 16.30: FC Nitra – MŠK ilina
BÍLÍ ANDEL
9
Preèítali sme
Borivoje Filipoviè: Chcem zai oslavy titulu v Trnave
Borivoje Filipoviè je futbalistom trnavského Spartaka, do ktorého prišiel v lete tohto roku zo Srbska. Postupne sa uèí po slovensky
a spoznáva Slovensko, Trnavu a spôsob ivota u nás. S Borivojem sme si dohodli stretnutie v Reštaurácii u Jozefa na pešej zóne
v Trnave. V spolupráci s prekladate¾kou, sme sa pozhovárali jeho rodným jazykom, ale aj slovenèinou, ktorú sa intenzívne uèí.
Futbalportal priniesol exkluzívny rozhovor so srbským legionárom v slubách „bílích andelov”.
* Aké boli vaše prvé futbalové kroky v rodnej krajine?
„Na ihrisko som po prvýkrát zavítal, keï som mal devä rokov. Futbal som hrával s kamarátmi kadý deò na ihrisku a potom som
zaèal hra za mustvo.”
* Ako spomínate na trénerov, ktorý vás trénovali?
„Boli jednoducho dobrí. Boli ve¾mi kvalitní a mnohému som sa od nich priuèil. Aj teraz s trénerom Mazurom sa mi dobre
spolupracuje.”
* Na ktorý okamih v ivote neradi spomínate?
„Bolo to pri futbale, keï som mal v èlenku zlomenú nohu. Hrali sme bago na tréningu a vtedy som prišiel k zlomenine.”
* Aké to bolo pre vás v Juhoslávii poèas bombardovania?
„Normálne sme chodili hráva futbal. Raz padla bomba len 50 metrov od nás. Bolo to nepríjemné obdobie.”
* Ako sa zrodil váš prestup do Spartaka Trnava?
„Trnava potrebovala útoèníka a cez švajèiarskeho agenta som sa dostal do Trnavy. Odohral som prípravný zápas proti Viktorii
ikov a prišiel som na roèné hosovanie. Po zápase s Nitrou som musel odís domov do Srbska, lebo som mal problém s vízami,
ale to sa napokon vyriešilo a som rád.”
* Mali ste mierne obavy z príchodu do Trnavy? Za kým vám bolo najviac smutno?
„Strach som nemal. Chýbala mi rodina, kamaráti, ale taký je futbalový ivot. Informácie som si zohnal vïaka internetu.”
* Prezradíte nám nejaké informácie o vašej rodine?
„Mám otca, mamu a dvoch súrodencov – sestru a brata. Mama, otec a brat hrávali hádzanú.“ Teraz sa športu moc nevenujú.”
* Spomínate si na svoj prvý zápas a prvý gól za Spartak?
„Obidva okamihy boli v zápase doma proti Košiciam. Na trávnik som vybehol na posledných 15 minút a v nadstavenom èase
som strelil aj svoj premiérový gól za Trnavu. Majo Tomèák potiahol loptu po ¾avej strane, prihral mi pred bránu a ja som skóroval
do prázdnej brány. Na tento zápas nikdy nezabudnem.”
* Okrem tohto zápasu, na ktoré stretnutia ešte radi spomínate?
„Proti majstrovi zo iliny, keï sme vyhrali. Atmosféra po zápase bola neuverite¾ná. Šláger proti Slovanu, keï prišlo 15 tisíc
divákov. V pohári proti SFM Senec som nastúpil od zaèiatku a strelil dva góly vïaka, ktorým sme postúpili ïalej. To boli ve¾mi
zaujímavé zápasy pre mòa.”
* Ako vychádzate so spoluhráèmi v tíme?
„Dobre vychádzam so všetkými. Asi najviac s Martinom Hruškom, ktorý mi zo zaèiatku dos pomohol, keï mi všetko prekladal
do angliètiny. Nemám problém s nikým.”
* Ktoré miesta v Trnave si vás získali? Kam radi chodievate?
„Moc èasu nemám, keï sú tréningy. Keï si nájdem èas, tak rád chodím sem do reštaurácie k Jozefovi, do reštaurácie Marco, do
caffe baru na Slávii. Samozrejme na futbalový štadión.”
* Ako sa vám páèi Trnava ako mesto?
„Je to ve¾mi pekné mesto. Novi Sad je staršie mesto ne Trnava, ale tu je viac kostolov. Do kostola tu nechodím, lebo tu sú
katolícke kostoly a ja som pravoslávny kresan.”
* Ako sa vám páèia slovenské dievèiny? Máte priate¾ku?
„(smiech). Po Srbkách sú druhé najkrajšie. Ve¾mi sa mi páèia. Hneï ako som prišiel do Trnavy som si to všimol. Priate¾ku
nemám. Som sám a teraz mi je tak dobre. Mono sa tu zoznámim s nejakou Slovenkou.”
* Stretávate sa na Slovensku s nejakými krajanmi?
„V lige hrajú Srbi. V Košiciach Matiè, Milinkoviè. V Ruomberku Sivèeviè. V Banskej Bystrici Vukoviè, ktorý je tam na hosovaní zo
Slavie Praha. Pred zápasmi alebo po nich prehodíme pár slov, máme medzi sebou vymenené èísla na mobil. Raz za tri dni si
medzi sebou vdy zatelefonujeme. Na zápas Trnava – Trenèín prídu za mnou kamaráti, ktorý tu budú asi tri dni. Chcel by som
keby raz na zápas prišli aj moji rodièia, aby videli aké to tu je.”
* Keï ste odchádzali cez reprezentaènú prestávku domov, tak ste si brali so sebou na pamiatku nejaké
suveníry Spartaka?
„Ve¾a, ve¾a suvenírov. Dresy, šále a rôzne trièká a predmety. Najblišie idem domov na Vianoce, tak budem musie toho zobra
ešte omnoho viac.”
* V lete vám konèí hosovanie. Aké sú vaše plány do budúcna?
„Dostal som ponuku na zmluvu. Podmienky znejú na tri roky. Sa mi tu páèi, take zrejme podpíšem. Túto sezónu budeme
bojova o tretie miesto. Verím tomu, e získame Slovenský pohár a budúcu sezónu vedenie deklaruje útok na prvenstvo v lige.
Trnava ešte nezískala titul poèas samostatnosti a ja chcem by pri tom, keï získajú titul. Ako poznám fanúšikov tak oslavy titulu
tu budú výborné a oslavova sa bude dlhú dobu.”
Zhováral sa Michal Bachratý
10
BÍLÍ ANDEL
Nielen z kuchyne Spartaka
(internet: www.spartak.sk * E-mail: [email protected])
Naši jubilanti – poèas posledného mesiaca roka 2007 a v prvom mesiaci nového roka 2008 budú oslavova
svoje okrúhle narodeniny jeden súèasný a siedmi bývalí spartakovci. A tu sú ich mená a vek:
03. 12. MUDr. Daniel LENGYEL – 35 rokov
08. 1. Ladislav ŠVEC – 40 rokov
18. 12. Karol DOBIAŠ – 60 rokov
17. 1. Vladimír EKHARDT – 50 rokov
26. 12. Ján TOBL – 60 rokov
27. 1. Daniel ÈAKAJÍK – 30 rokov
30. 12. Peter VLÈEK – 40 rokov
29. 1. Alojz KULLA – 40 rokov
Všetkým srdeène blahoeláme a do ïalších rokov prajeme hlavne dobré zdravie!
Spomíname – na poèetnú skupinu bývalých spartakovcov, ktorí ia¾ u nie sú medzi nami. V mesiacoch
december a január zomrelo týchto 9 osôb:
01. 12. pred 15 rokmi tréner Anton MALATINSKÝ vo veku 72 rokov
03. 12. pred 4 rokmi predseda FO Ing. Ján TANEÈKA vo veku 70 rokov
11. 12. pred 4 rokmi bývalý hráè Štefan SLEZÁK vo veku 66 rokov
01. 01. pred 15 rokmi tragicky zahynul obranca Marián ŠÈEPKO vo veku 24 rokov
03. 01. pred 40 rokmi útoèník František BOLÈEK vo veku 47 rokov
10. 01. pred 2 rokmi legendárny brankár Imrich STACHO vo veku 74 rokov
29. 01. pred 12 rokmi útoèník Emanuel MIHÁLEK vo veku 51 rokov
30. 01. pred 10 rokmi vedúci mustva Emil KATUNINEC vo veku 58 rokov
01. 02. pred 9 rokmi záloník Karol TIBENSKÝ vo veku 74 rokov
Dvojsté víazstvo – v obnovenej slovenskej lige od leta 1993 dosiahli naši chlapci v zápase so Sencom. Postaral
sa oò dobre hrajúci Miroslav Barèík, pre ktorého to bol tretí presný zásah v lige v drese Spartaka v jeho 21.
stretnutí v èerveno-èiernych farbách.
Chýba gól a bod – pri poh¾ade do historických štatistík Spartaka vidno, e proti Sencu mohli Bílí andeli nielen
dosiahnu jubilejný 2400. ligový gól (súèasný stav je 2399) vo svojom 60. roèníku medzi elitou, ale naèa aj ïalšiu
stovku. Zaujímavý je i bodový zisk v novej slovenskej lige, ktorý sa zastavil na èísle 699.
Dva halové turnaje – môete navštívi do konca roka v MŠH v Trnave. Ako sme vás minule informovali, v
nede¾u 9. decembra sa uskutoèní 11. roèník Memoriálu Vlastimila Opálka. Hra sa bude vyraïovacím spôsobom 2
x 20 min, v prvom dueli o 14.00 h sa stretnú: Spartak – ViOn, v druhom o 15.00 h: Dubnica – Senec. O 16. h bude
zápas o 3. miesto a o 17. h finále. Druhou akciou je 18. roèník Predsilvestrovskej futbalovej šou o Pohár primátora
mesta bývalých futbalistov nad 35 rokov. V sobotu 29. decembra budú o putovnú trofej bojova Sigma Olomouc,
Slovácká Slavia Uherské Hradištì, Dukla Banská Bystrica a Internacionáli FC Spartak. Zaèiatok je o 14. hodine a
hra bude kadý s kadým po 20 minút. Na obe podujatia vás srdeène pozývame.
Bodka za jeseòou v Dubnici – po druhýkrát zohráme netradiène v pondelok 3. 12. pred televíznymi kamerami
stretnutie 18. kola Corgoò ligy v Dubnici. Zaèiatok bude o 20.05 hodine. Napriek tomuto nevhodnému termínu
veríme, e naši najvernejší priaznivci prídu našich chlapcov na Povaie povzbudi.
Zimná príprava – sa zaène po dovolenkách 3. januára a bude obsahova viacero prípravných zápasov: ned
06.01.(Tip Sport) Inter – Spartak o 10.30 (umelá tráva BA), sob 12.01.(Tip Sport) Spartak – Brno o 13.00 (BA),
uto 22.01.(Tip Sport) Artmedia – Spartak o 13.00 (BA), sob 26.01. Spartak – iar n/Hr o 11.00 (TT), sob 02.02.
Slovácko – Spartak dvojzápas o 12.00 a 14.00 (Kunovice), str 06.02. Spartak – Ša¾a o 13.30 (TT). Kondièné
sústredenie bude v Piešanoch (14.–20.01.), herné sústredenie (8.–17.02.) sa vybavuje a budú v òom 4 zápasy –
sob 09.02. (?), pon 11.02. (?), str 13.02. (?), sob 16.02. (?). Generálka na ligu bude v sob 23.02. Spartak – Tøinec
(TT), 19. kolo CL v sob 01.03. Spartak – ViOn.
11
BÍLÍ ANDEL
V slubách Spartaka – Ivan CÍFERSKÝ
dátum a miesto narodenia: 3. januára 1989, Trnava
znamenie:
kozoroec
výška, hmotnos, è. obuvi:
182; 79; 9,5
stav:
slobodný
èíslo dresu:
21
prezývka:
Cifo
najob¾úbenejšie jedlo:
rezeò so zemiakmi
najob¾úbenejší nápoj:
dús
ob¾úbený spevák, skupina: Robbie Williams
zá¾uby okrem futbalu:
spanie, jedlo
futbalový vzor:
Fabio Cannavaro
najpamätnejší zápas:
víazstvo nad ilinou 4:1
v tejto sezóne
ob¾úbený zahranièný klub: Manchester United
futbalové pôsobiská:
odchovanec Spartaka Trnava
cudzie jazyky:
francúzsky
Ivan Cíferský je ïalším z produktov trnavskej mládeníckej liahne. Vekom ešte dorastenec naskoèil do muského
futbalu v tejto sezóne. Zatia¾ odohral sedem súaných zápasov, prièom na ihrisku strávil dovedna 552 minút.
Tréner Mazura ho vyuíval najmä na poste ¾avého beka. „Najlepšie sa cítim na pravej strane obrany. V
doraste som síce hrával stopéra, no myslím, e momentálne mi to viac ide na kraji, kde sa aj lepšie
cítim. Stopérsky post je pre mladého hráèa v seniorskom futbale dos ve¾ká zodpovednos,” tvrdí
trnavský odchovanec.
Ligovú premiéru absolvoval Ivan Cíferský vo štvrtom kole, keï v 33. minúte duelu naskoèil do rozbehnutého vlaku.
„Svoj debut som absolvoval proti Banskej Bystrici, keï som neèakane striedal zraneného Vlada
Ponèáka. U si presne nespomínam, èo mi tréner Mazura po zápase povedal. Ale bolo to nieèo v
zmysle, aby mi nenapršalo do nosa.” A èo hovorí „Cifo” na metódy a prístup èeského kormidelníka? „Vie
pritvrdi, ale je aj dobrý psychológ,” okomentoval svojho „šéfa”.
Mimochodom, na tribúnach sa poèas „Cifovho” ligového debutu tiesnilo vyše osem tisíc divákov. Stretnutiu
vytvorili skvelú atmosféru, na èo si Ivan vdy rád spomína. „Bolo to nieèo super. Neskôr som sa u trochu
otriasol a nevnímal som búrlivú kulisu a tak intenzívne. To však niè nemení na fakte, e je skvelé
cíti ako nás ¾udia enú dopredu.”
Cíferského vyniesli dobré výkony v èerveno-èiernom drese aj do reprezentácie. Spoloène s Tomášom Hanzelom
poèas jesene nechýbali v nomináciách Bohumila Andrejka, kormidelníka SR ´19. „V reprezentaènom výbere
sa vytvoril dobrý kolektív, sme zomknutý manèaft. Na zrazoch bývam na izbe najèastejšie s
Tomášom Hanzelom, alebo Miòom Stochom z londýnskej Chelsea.”
Ivan má v ivej pamäti aj dorastenecký futbal. Túto sezónu ešte odohral dva duely za trnavský ligový dorast. V
èom vidí hlavný rozdiel medzi najstaršou mládeníckou kategóriou a seniorským futbalom? „Urèite v tempe,
súbojoch, agresivite. Väèší dôraz sa u muov kladie na taktickú stránku,” dodala na záver rozhovoru
futbalová nádej Spartaka, ktorú èaká popri futbale na budúci rok v máji maturita na trnavskej dopravnej
priemyslovke.
autor: Ján Král
12
BÍLÍ ANDEL
AKO NASTÚPIA V CORGOÒ LIGE?
FC SPARTAK TRNAVA
1 Pavol Kamesch
11 Marián Tomèák
22 Ladislav Rybánsky
14 Kamil Kopúnek
30 Miroslav Hrdina
15 ¼ubomír Bernáth
2 Martin Poljovka
17 Martin Hruška
3 Peter Doleaj
18 ¼uboš Hanzel
4 Tomáš Hanzel
19 Borivoje Filipoviè
5 Rastislav Michalík
20 Pavol Kopaèka
6 Roman Procházka
21 Ivan Cíferský
7 Vladimír Ponèák
23 Lukáš Hlavatoviè
8 Peter Ïuriš
24 Marek Boháèek
9 Vladimír Kouch
25 Martin elezník
10 Miroslav Barèík
26 Peter Jakubièka
27 Martin Mihalík
AS TRENÈÍN
1 Miloš Volešák
13 Filip Hlohovský
12 Roman Hodál
14 Miloš Jakúbek
24 Martin Gavlak
16 Roman Gergel
30 Dalibor Roník
17 Peter Èögley
2 Miroslav Lauko
18 Martin Kasálek
3 Tomáš Marèek
19 Peter Klešèík
4 Lukáš Gálik
20 Csaba Horváth
5 Milan Mièenec
21 Boris Godál
7 Tomáš Kaòa
22 Juraj Kriko
9 Martin Minarèík
23 Jaroslav Kamenský
13
BÍLÍ ANDEL
Naši hostia v 17. kole Corgoò ligy
AS TRENÈÍN
Dátum zaloenia: 12. 6. 1992 ako Ozeta Dukla, od 1. 7. 2002 Laugaricio, od 1. 7. 2003 Araver Synot
Realizaèný tím: generálny manaér – Mgr. Róbert Rybníèek, tréner – Rob McDonald, asistenti trénera –
Peter Anèic a Martin Stano, tréner brankárov – Jaroslav Macháè, technický tréner – Ton Jenner, sekretár –
Pavol Cobori, vedúci mustva – Jozef Hollý, lekár – MUDr. Milan Masaryk, masér – Jozef Hromka
Klubové farby: èervená a biela
Kapacita h¾adiska: 11 000, z toho 5000 na sedenie
Adresa klubu: Mládenícka 2313, 911 01 Trenèín
Kontakt: tel: 032/744 11 85 * fax: 032/744 11 37
e-mail: [email protected] * internet: www.astrencin.sk
Najväèšie úspechy
postup do I. ligy 1997 * 4. miesto v I. lige 1997/98 * úèas v UEFA Intertoto Cupe: 1998 (Dinaburg
Daugavpils 1:1, 4:1; Baltika Kaliningrad 0:1, 0:0), 2000 (Dinaburg Daugavpils 0:0, 0:1), 2002 (Slaven
Belupo Koprivnica 3:1, 0:5)
Umiestnenie v slovenskej lige
1993/94: 1. (postup do II. ligy) – 1994/95: 7. – 1995/96: 9. – 1996/97: 2. (postup do I. ligy) – 1997/98: 4.
– 1998/99: 5. – 1999/2000: 5. – 2000/01: 8. – 2001/02: 5. – 2002/03: 9. – 2003/04: 5. – 2004/05: 8. –
2005/06: 7. – 2006/07: 12. miesto
Káder mustva
brankári: 1 Miloš Volešák (84), 12 Roman Hodál (73), 24 Martin Gavlak (83), 30 Dalibor Roník (88), hráèi:
2 Miroslav Lauko (85), 3 Tomáš Marèek (87), 4 Lukáš Gálik (88), 5 Milan Mièenec (75), 7 Tomáš Kaòa (CZE
88), 9 Martin Minarèík (85), 10 Martin Doubek (CZE 77), 11 Bronislav Jašurek (CZE 82), 13 Filip Hlohovský
(88), 14 Miloš Jakúbek (82), 16 Roman Gergel (88), 17 Peter Èögley (88), 18 Martin Kasálek (CZE 80), 19
Peter Klešèík (88), 20 Csaba Horváth (82), 21 Boris Godál (87), 22 Juraj Kriko (85), 23 Jaroslav Kamenský
(75), 25 Lukáš Šebek (88), 27 Michal Lesák (CZE 75), BÈ Tomáš Olej (89)
Posledné vzájomné stretnutia
2004/05: Spartak – AS 1:1 (0:0), Kouch – Šuhaj (Miche¾); AS – Spartak 0:1 (0:0), Gerich (Ïuriš);
Spartak – AS 1:2 (1:2), Hrabal z 11-ky – Kubala 2 (Richtárik); AS – Spartak 2:1 (2:1), Kubala, Lietava –
Ïuriš (P. Hrèka);
2005/06: Spartak – AS 1:0 (0:0), Kopúnek (Havrilla); AS – Spartak 0:0 (Olšiak); Spartak – AS 3:0 (2:0),
Èvirik z 11-ky, Ujlaky, Blaha (Richtárik); AS – Spartak 1:0 (0:0), vlastný Èvirik (Smolák);
2006/07: AS – Spartak 0:0 (Hriòák); Spartak – AS 3:2 (2:2), Kouch, Ujlaky z 11-ky, Kriss – Dobeš,
Štyvar (Trutz); Spartak – AS 2:1 (1:0), Doleaj, Ujlaky – Hlohovský (Pavlík); AS – Spartak 1:1 (0:0),
Hlohovský – Kouch (Hriòák);
2007/08: AS – Spartak 0:2 (0:2), Barèík, Tomèák (Vlk);
Celková bilancia Spartak – Trenèín
31
14
8
9
38:33
14
BÍLÍ ANDEL
15
BÍLÍ ANDEL
II. LIGA – západ
NEÚSPEŠNÁ ROZLÚÈKA SO SLABOU JESEÒOU
AFC NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – FC SPARTAK B 2:0 (0:0)
Trnava: Bránsky – Káèer, Hutár, Pokrývka, ¼. Hanzel – Hlavatoviè, T. Sedlák, D. Kolek, Mihalík – Juhász (29.
Pilíšek), elezník. Tréner Alojz Fandel.
Góly: 56. Konèitík, 90.+ Tuschel. K: P. Šupka, Balocký, Konèitík – Pokrývka, ¼. Hanzel. Dòa 10. 11. pred
200 divákmi rozhodoval Kapusta.
Spartakovci nastúpili v pozliepanej zostave, chýbali im vykartovaní Kardoš a Šajbidor, skúsení Hrabal a
Lukáš Vido, pomôc nemohli ani hráèi z lavièky A mustva. Napriek tomu si takmer hodinu hry udrali èisté
konto. Na inkasovaný gól nedokázali odpoveda, naopak v nastavenom èase dostali aj druhý gól, ktorý bol
bodkou za výsledkovo slabou jeseòou. Na jar nás èaká boj o záchranu v súai.
SERVIS II. LIGY
Výsledky 15. kola: Topo¾èany – Vráble 0:2, Púchov – DAC 2:1, Nemšová – Moravany 1:0, Raèa – Pezinok
1:1, Petralka B – Dúbravka 0:1, Slovan B – Vrbové 0:0, Nitra B – Senec 1:0
1. Senec
2. Vráble
3. Nemšová
4. DAC
5. Petralka B
6. Vrbové
7. Púchov
8. Nové Mesto
9. Dúbravka
10. Nitra B
11. Slovan B
12. Moravany
13. Topo¾èany
14. Spartak B
15. Raèa
16. Pezinok
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
8
8
8
8
7
6
7
6
6
4
4
3
3
3
1
1
4
3
2
2
4
6
3
4
2
4
3
5
4
4
5
4
3
4
5
5
4
3
5
5
7
7
8
7
8
8
9
25:14
22: 8
23:16
25:14
27:22
18:15
23:19
17:13
19:23
17:25
17:19
18:24
17:22
13:21
12:22
12:28
31
28
27
26
26
25
24
24
22
20
16
15
14
13
13
8
+7
+4
+6
+2
–1
+1
+3
+3
+1
+2
–5
–9
–7
–11
–11
–16
Bilancia Spartaka
Góly:
5 – Šajbidor, 3 – L. Vido, 1 – Ivaniè, Jakubièka, T. Sedlák, Juhász, Hlavatoviè
K:
4 – Kardoš, Šajbidor, 3 – Jakubièka, L. Vido, T. Sedlák, ¼. Hanzel, 2 – Hlavatoviè, M.
Vido, Braniš, Mihalík, Hrabal, 1 – Ivaniè, Káèer, elezník, D. Kolek, Cíferský, T. Bartoš,
Juhász, Pokrývka
ÈK:
1 – L. Vido (v Senci), Braniš (v Raèi)
Úvod jari 2008: nede¾a 16. 3. o 15.00 h: FC Nitra B – Spartak B, nede¾a 23. 3. o 10.00 h: Spartak B –
Slovan Nemšová
16
BÍLÍ ANDEL
Stanislav Hlaváèek
HISTÓRIA TRNAVSKÉHO FUTBALU OD XIX. STOROÈIA
DODNES
(17. èas)
1949: POKLES V REBRÍÈKU
Nádeje z jesene však cez najtuhšiu povojnovú zimu akosi zamrzli. Národný výbor, pod ktorého egidou mustvo
vystupovalo, nebol obzvláš solventným partnerom a tak sa – v rámci celoplošného zjednocovania telovýchovy – 31.
marca 1949 uskutoènilo rokovanie výboru futbalového oddielu s TJ Dynamo Kovosmalt. Dohodlo sa, e trnavský klub sa
stane závodnou telovýchovnou jednotou. Na výkonnosti sa to však pozitívne neprejavilo. Nevyváené výsledky – aj keï
sa v útoku strelecky ujala posila z Levíc Štefan Mezlaky – veštili, e bude zle-nedobre. A v deviatom kole, keï mala na
konte iba tri (!) body, Trnava prvý raz vyhrala. Kde inde ako na trávniku Sokola NV Bratislava, ktorý v tomto roèníku kráèal
za prvým titulom majstra republiky, a hneï 4:1... Bola to, mimochodom, prvá z iba troch prehier belasých v sezóne.
Potom predsa len prišiel obrat k lepšiemu, no od istoty bolo stále ïaleko. Nervozita trvala vlastne po väèšiu èas jesennej
odvety. Z vojenèiny sa síce vrátili Karol Tibenský a Podhorec, lene Bratislavèania vrátili v Trnave poièané z jari
víazstvom 5:2 a len výsledky vonku: po bode zo sparanskej Letnej, z Kladna a predovšetkým plný úspech v pravej chvíli
na pôde praskej Slavie, keï išlo doslova o ligový krk, dali hráèom i fanúšikom vydýchnu. Ukázalo sa však, e nie nadlho.
Trnavu v tejto sezóne popri majstrovi predbehli aj ïalšie slovenské tímy – ilina a Košice, navyše po dvoch rokoch
úspechov prišiel ústup zo slávy v dorasteneckej kategórii a v blízkej budúcnosti sa nedalo ve¾mi ráta s prílevom
kvalitných futbalistov z vlastnej liahne.
1950: DRUHÝ PÁD
Postupne narastajúce nedobré pomery v mustve pomaly vrcholili. Jar sa zaèala sériou neúspechov, a v 7. kole prišlo prvé
víazstvo a navyše bolo verejným tajomstvom, e Anton Malatinský zrejme neodolá stupòujúcemu sa tlaku funkcionárov
obhajcu titulu. S ŠK absolvoval konieckoncov u na sklonku roku 1947 turné po Turecku a v lete roku 1948 ešte
atraktívnejší zájazd do Mexika, po ktorom vtedy iadal o prestup. Na jeho moné dôsledky vehementne upozoròoval z
hráèov predovšetkým Jozef Marko, dôvodiac, e Malatinský je zároveò trénerom a o mustvo sa prakticky nik iný nestará.
Trnava teda nesúhlasila a a po dlhších ahaniciach prišlo ku kompromisu: hrajúci tréner sa zaviazal pôsobi v Trnave do
leta 1950. Po jarnej polovici súae odišiel na Tehelné pole, aby tam koncom jesene oslávil svoj prvý majstrovský titul.
Jeho bývalí zverenci a spoluhráèi sa však naïalej trápili, aj keï bratislavskému NV zasa podloili polienko pri ceste za
druhým ligovým triumfom – na Tehelnom poli uhrali remízu 1:1. Prakticky v kadom stretnutí mustvo nastupovalo v inom
zloení. Mladí odchovanci Imrich Stacho, Štefan Slanina, Jozef Kalivoda, Alexander Lanèariè, noví a ešte málo skúsení
Jozef Muík s Jánom Šturdíkom i senior František Bolèek, pokúšajúci sa na „staré kolená” o pripomenutie svojich
kanonierskych èias, robili èo mohli, lene to nestaèilo. Jesenné prehry so štyrmi praskými ligistami, vo Vítkoviciach a s
Prešovom urobili svoje. Ani opätovné zomknutie sa dlho nejednotného mustva, výborný finiš a pä neprehratých
závereèných kôl (vtedy chýbal u aj Benedikoviè, chystajúci sa takisto do Bratislavy) neodvrátili druhú rozlúèku s
najvyššou súaou. Na to, aby namiesto Trnavy zostúpila podobne sa trápiaca ilina, staèilo získa o jediný bodík viac...
1951: POHÁROVÝ „ZÁCHRANNÝ PÁS”
Súaou, do ktorej Trnava zostúpila boli (po ïalšej etape reorganizácie a zrušení Celoštátnych majstrovstiev II, v
dnešnom ponímaní II. ligy) krajské majstrovstvá, ktoré sa hrali v šiestich skupinách. Dvojciferné výsledky v nich neboli
zriedkavosou a jedinou motiváciou pre víazov bol postup do novozriadeného Èesko-Slovenského pohára. Neštartovali v
òom úèastníci najvyššej súae a pôvab pre štyroch semifinalistov z celej ÈSR – ak sa im, pravda, podarí odola všetkým
nástrahám komplikovaného hracieho systému – bol v skutoènosti, e v budúcom roèníku majstrovstiev republiky (tak sa
teraz volala najvyššia súa) nahradia štyroch vypadávajúcich. V krajských majstrovstvách nemala Trnava väèšie
problémy. Prvú prehru zaknihovala a v 9. kole v Senci, na jeseò síce ešte prehrala doma s Dimitrovom Bratislava, v
Trenèíne s Merinou a o bod prišla aj remízou v Malackách, na konci však bol štvorbodový náskok pred trenèianskou
Merinou a právo hra v pohárovej súai. Kovosmalt ju preil bez úhony: najskôr s Dynamitkou Bratislava 3:2 a 5:1, v
semifinále so SBZ Ruomberok 5:1 a 3:2, vo finále s NV Topo¾èany 1:0 a 5:1. Úèas v praskom závere pohára znaèila
zároveò postup do ligy, no Trnavèania nenechali na záver vydareného roka niè na náhodu. Aj keï práve v termíne
praských stretnutí reprezentovali Marko a Zelinka proti Maïarsku, mustvo v zloení Stacho – Krian, Pšenko, Kuboviè –
K. Tibenský, Kohúcik – Bolèek (Šturdík), Kalivoda, Slanina, Jakubèík, Lanèariè vyplatilo na celkom zaplnenej Letnej MEZ
idenice 4:0 a vo finále Armaturku Ústí nad Labem 1:0. S oboma sa v budúcom roèníku v najvyššej súai Trnavèania
znova zvítali, no prvenstvo v pohári patrilo im. Hodno doda, e pod¾a pôvodného zámeru mal urèi majstra republiky
súboj prvého v lige s víazom ÈS. pohára. Nakoniec z neho zišlo a majster NV Bratislava sa s Trnavou stretol len
neoficiálne. V Trnave vyhral 1:0, v Bratislave 2:1, keï oba góly belasých dal – Anton Malatinský... (pokraèovanie)
17
BÍLÍ ANDEL
VÝSLEDKY MLADÝCH SPARTAKOVCOV
Dorast I. liga
* starší A dorast – U 19 (tréner Milan Malatinský)
Umiestnenie po jeseni:
6. miesto (16–8–2–6–24:25–26)
* mladší A dorast – U 17 (tréner Libor Fašiang)
Umiestnenie po jeseni:
7. miesto (16–7–6–3–23:9–27)
Dorast III. liga
* starší B dorast – U 18 (tréner Marián Kopèan)
FK SH Senica – Spartak B
4:0 (2:0)
Umiestnenie po jeseni:
3. miesto (15–10–3–2–31:13–33)
* mladší B dorast – U 16 (tréner Stanislav Adamec)
FK SH Senica – Spartak B
1:1 (1:1), Fogel
Umiestnenie po jeseni:
5. miesto (15–8–4–3–47:17–28)
iaci I. liga
* starší A iaci – U 15 (tréner Igor Súkenník)
Umiestnenie po jeseni:
1. miesto (13–10–1–2–30:9–31)
* mladší A iaci – U 13 (tréner Jozef Dian)
Umiestnenie po jeseni:
1. miesto (13–10–2–1–39:6–32)
Obom drustvám ligových iakov k jesennému prvenstvu BLAHOELÁME !
iaci II. liga
* starší B iaci – U 14 (tréner Ján Tomaškoviè)
Umiestnenie po jeseni:
14. miesto (15–4–1–10–35:50–13)
* mladší B iaci – U 12 (tréner Mário Adamèík)
Umiestnenie po jeseni:
12. miesto (15–4–1–10–26:32–13)
Prípravky
* 5. roèník – U 11 (tréner Marek Nemèek)
Umiestnenie po jeseni:
4. miesto (10–7–0–3–71:13–21)
* 4. roèník – U 10 (tréner Peter Dubec)
Umiestnenie po jeseni:
5. miesto (11–6–1–4–46:24–19)
* 3. roèník – U 9 (tréner Peter Hluško)
Umiestnenie po jeseni:
3. miesto (10–7–0–3–48:13–21)
ÏAKUJEME ZA PREJAVENÚ PRIAZEÒ
Vedenie FC Spartak Trnava, a. s. úprimne ïakuje všetkým priaznivcom klubu za podporu seniorského A mustva v
zápasoch Corgoò ligy poèas celej jesene a to nielen doma, ale i na ihriskách súperov. Výsledkom je prvenstvo
Spartaka v tabu¾ke diváckeho záujmu. Najväèší poèet fanúšikov na stretnutiach Bílích andelov je dôkazom, e
Spartak je v súèasnej dobe najpopulárnejším klubom na Slovensku.
Túto skutoènos si váime a veríme, e aj poèas jari 2008 nám zachováte rovnakú, keï nie ešte väèšiu priazeò.
Sme si vedomí, e návštevnos plne závisí od výsledkov a hry mustva. Po kvalitnej zimnej príprave a doplnení
kádra bude na hráèoch a realizaènom tíme, aby naplnili vaše oèakávania a umiestnili sa v tabu¾ke èo najvyššie. V
prípade postupu v Slovenskom pohári bude cie¾om hra finále a túto trofej po 10 rokoch získa.
Prajeme vám príjemné preitie koncoroèných sviatkov a na jar dovidenia na Štadióne Antona Malatinského!
18
BÍLÍ ANDEL
Vianoèná kvapka krvi
Opä poteèie èerveno-èierna krv! Fanúšikovia Spartaka pôjdu v troch termínoch 12., 13. a 14. decembra 2007
(pre ve¾ký záujem bol pridaný jeden deò) hromadne darova najvzácnejšiu tekutinu do Národnej transfúznej
sluby v Trnave. Akcia pod názvom „Vianoèná kvapka èerveno-èiernej krvi“ je pokraèovaním letného
darovania najvzácnejšej tekutiny zo íl spartakovcov. Fanúšikovia plánujú spravi z tejto chvályhodnej aktivity
tradíciu a pravidelne dvakrát do roka (vdy pred zaèiatkom sezóny a pred Vianocami) prís spoloène na odber krvi.
Pridajte sa k priaznivcom trnavského futbalu aj vy a prispejte k záchrane ¾udských ivotov.
Predsilvestrovská futbalová šou a Turnaj fanúšikov Spartaka
(29. december 2007)
Fanklub Spartak Trnava aj tento rok pripravil na záver decembra krásnu futbalovú akciu. V sobotu 29. decembra
sa bude Mestkou športovou halou šíri pravá futbalová nálada. Všetko odštartujú fanúšikovia Spartaka u o 9-tej
hodine. Na ich turnaj nadviau potom o 14.00 svojim herným majstrovstvom starí páni Spartaka a ich pozvaní
hostia z iných klubov.
Ako sta úèastníkom Turnaja fanúšikov?
Prihlášky na predpísanom formulári (nájdete ho na www.spartak.sk) posielajte mailom na adresu
[email protected] Prvých osem tímov, ktoré vèas zašlú kompletnú prihlášku a uhradia štartovný poplatok, bude
prijatých do turnaja. Kapitán tímu o tom bude informovaný SMS správou alebo e-mailom.
Štartovné je stanové na 1 900 Sk. Hradí sa z neho obèerstvenie pre aktérov turnaja, ceny a náklady na technické
zabezpeèenie turnaja. Za kadého èlena fanklubu v tíme si môe mustvo odpoèíta 50 Sk.
Štartovný poplatok treba zaplati do 30.11.2007. Oneskorenci zaplatia o 500 Sk viac na mustvo, najneskôr tak
však musia urobi do 10.12.2007. Štartovné sa platí vkladom na úèet fanklubu v Istrobanke Trnava, predèíslie
úètu 10073, èíslo úètu 719082, kód banky 4900, ako variabilný symbol uveïte dátum narodenia kapitána tímu v
tvare RRRRMMDD. Platba v hotovosti je moná do rúk riadite¾a turnaja Š. Horvátha (mobil 0908 777 662) v
rovnakých lehotách a sumách.
Ïalšie podrobné informácie o turnaji nájdete na www.spartak.sk
PREDSILVESTROVSKÁ ŠOU
Do uzávierky tohto èísla bulletinu neboli známi konkrétni úèastníci PFŠ 2007. Harmonogram zápasov však zostane
oproti minulému roku nezmenený. To znamená, e oldboys vybehnú na palubovku Mestskej športovej haly po
prvýkrát o 14.00. Po prvej dvojici stretnutí bude pokraèova Turnaj fanúšikov súbojom o tretie miesto (výkop o
14.55) a o 16.15 (po ïalšom kole PFŠ) príde na rad finálový duel priaznivcov èerveno-èiernej. O vyvrcholenie
futbalového dòa sa postarajú starí páni. Celá futbalová paráda sa skonèí pribline o 18-tej hodine.
foto: Ivan Kopèáni
Download

stiahnuť - Spartak Trnava