Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štrukturálny cenzus fariem 2010,
– komplexné výsledky
Farm Structure Census 2010
– Complex Results
2012
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Číslo: 850-0070/2012
Kód
: 081112
Okruh : Poľnohospodárstvo
Dátum : Apríl 2012
Štrukturálny cenzus fariem 2010,
– komplexné výsledky
Farm Structure Census 2010
– Complex Results
Sekcia podnikových štatistík
Generálny riaditeľ sekcie: Libuša Kolesárová
Odbor štatistiky poľnohospodárstva
Kontaktná osoba: Emöke Rozborilová tel.:02/50236773
Autor publikácie: Emöke Rozborilová
Štatistický úrad Slovenskej republiky
informačný servis
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Fax.: 55561 361
Tel.: 50236 335
www.statistics.sk/Produkty/Publikácie
Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí, v pôvodnej alebo
upravenej
podobe pre komerčné účely, je možné len s písomným súhlasom Štatistického úradu SR. Údaje,
ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.
Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted
form for commercial purposes is possible only unless the Statistical Office of the Slovak Republic
gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the
source.
ISBN 978–80–8121–163-8
Obsah
Obsah
Vysvetlivky
Úvod
Štruktúra fariem podľa právnych foriem a druhu vlastníctva
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem a druhu vlastníctva v
ha
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem a druhu
vlastníctva
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa typu fariem k 31.10.1010
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Počet zvierat k 31.10.2010
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31. 10. 2010
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Počet zvierat k 31. 10. 2010 na 100 ha pôdy
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Farmy spolu
Farmy právnických osôb
Farmy fyzických osôb spolu
Farmy registrovaných fyzických osôb
Farmy fyzických osôb - domácnosti
1
2
Tab. č.1
Tab. č.2
Tab. č.3
Tab. č.4
Tab. č.5
Tab. č.6
Tab. č.7
Tab. č.8
Tab. č.9
Tab. č.10
Tab. č.11
Tab. č.12
Tab. č.13
Tab. č.14
Tab. č.15
Tab. č.16
Tab. č.17
Tab. č.18
Tab. č.19
Tab. č.20
Tab. č.21
Tab. č.22
Tab. č.23
Tab. č.24
Tab. č.25
Tab. č.26
Tab. č.27
Tab. č.28
Tab. č.29
Tab. č.30
Tab. č.31
Tab. č.32
Tab. č.33
Tab. č.34
Tab. č.35
Tab. č.36
Tab. č.37
Tab. č.38
Tab. č.39
Iné zárobkové činnosti ponikatelských subjektov
Tab. č.40
Pracovné sily za obdobie od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010
Tab. č.41
Počet odpracovaných hodín od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010
Tab. č.42
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov a okresov
Farmy spolu
Tab. č.43
Počet zvierat k 31.10.2010 podľa okresov
Farmy spolu
Tab. č.44
Vysvetlivky
Údaje v tejto publikácii sú zo spracovania dotazníkov Poľnohospodárskeho cenzus
fariem 2010 za všetky farmy, ktoré splnili stanovené kritériá pre farmu v referenčnom
období, t.j. od 1.11.2009 do 31.10.2010. Tokové ukazovatele sú za uvedené referenčné
obdobie a stanovené k 31.10.2010. Údaje boli agregované podľa prevažujúceho miesta
podnikania, za ktoré sa považuje obec, v ktorej sa nachádza najväčšia časť výmery
poľnohospodárskej pôdy alebo v ktorej má produkcia vyššiu hodnotu, prípadne v ktorej sa
nachádza najviac zvierat.
Odchýlky v súčtoch a podieloch vznikajú zaokrúhľovaním údajov.
Triedenie tabuliek:
 farmy spolu – všetky farmy, ktoré splnili stanovené kritériá pre farmu,
 farmy právnických osôb – podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra,
 farmy fyzických osôb spolu – patria sem farmy registrovaných a neregistrovaných
fyzických osôb,
 farmy registrovaných fyzických osôb – farmy samostatne hospodáriacich roľníkov
 farmy neregistrovaných fyzických osôb – farmy domácností.
Vysvetlenie symbolov:
ležatá čiarka (-)
nula (0, 0,0)
– v políčku na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval,
– znamená údaj väčší ako nula, ale menší ako najmenšia jednotka
vyjadriteľná v tabuľke.
1
Úvod
Poľnohospodársky cenzus fariem 2010 bol súčasťou celoeurópskeho projektu
štatistiky poľnohospodárstva, ktoré riadil štatistický úrad Európskej únie –
EUROSTAT. Členské štáty vykonávali sa v zmysle nasledovných právnych noriem:
„Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych
zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby“, „Nariadenie
Komisie (ES) č. 1200/2009 z 30. novembra 2009 o prepočítavacích koeficientoch na
dobytčie jednotky a definíciách ukazovateľov“ a „Nariadenie Komisie (ES) č.
1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre
poľnohospodárske podniky“. Základnou Slovenskou právnou normou je zákon
č.540/2001 Zb. o štátnej štatistike a bolo vykonané na základe programu štátnych
štatistických zisťovaní na roky 2009 - 2011.
Poľnohospodárska farma bola definovaná ako samostatná jednotka po stránke
technickej aj ekonomickej, ktorá má samostatné vedenie a vyrába poľnohospodárske
výrobky. Farma môže popri poľnohospodárskej činnosti vyrábať aj iné
nepoľnohospodárske výrobky a poskytovať služby. Poľnohospodárskymi výrobkami
sú rastlinné výrobky a chov hospodárskych zvierat.
Do zisťovania boli zaradené všetky poľnohospodárske farmy, podnikajúce
v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, bez ohľadu na rozsah produkcie
a domácnosti, ktoré dosiahnu aspoň jednu z nasledovných minimálnych prahových
hodnôt, stanovených pre farmu v Slovenskej republike: využívaná poľnohospodárska
pôda  1 ha, výmera trvalých porastov (vinohrady, ovocné sady, škôlky)  0,5 ha,
intenzívne plodiny (čerstvá zelenina, tabak, chmeľ)  0,1 ha, zakryté plochy
(zelenina, kvety)  0,1 ha, hovädzí dobytok  1 ks, ošípané  3 ks, ovce  5 ks, kozy
 5 ks, hydina spolu  100 ks.
Súbor spravodajských jednotiek tvorilo spolu 34085 jednotiek. Oslovili sme
22 445 domácnosti a 11 640 registrovaných jednotiek (8 539 fyzických osôb a 3 101
právnických osôb)
Zisťovanie sa realizovalo za referenčné obdobie od 1.11.2009 do 31.10.2010.
Dáta v tejto publikácii sú v agregovanej forme na úrovni NUTS3 (podľa
8 krajov SR). Údaje z typológie budú publikované na úrovni NUTS2 (Bratislava Bratislavský kraj, Západné Slovensko-Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj,
Stredné Slovensko- Žilinský a Banskobystrický kraj, Východné Slovensko-Prešovský
a Košický kraj).
2
Štruktúra fariem podľa právnych foriem a druhu vlastníctva
Tabuľka č. 1
Ukazovateľ
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet fariem podľa právnej formy
SR spolu
24 463
552
2 815
1 371
3 984
4 372
4 754
2 960
3 655
000 Neregistrované fyzické osoby
101 Podnikateľ-FO*-nezapísaný v obchodnom registri
102 Podnikateľ-FO*-zapísaný v obchodnom registri
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105 Slobodné povolanie-FO* podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
107 Podnikateľ-FO*-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
108 Podnikateľ-FO*-zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
109 Podnikateľ-FO*-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slob. povolaním
110 Živnostník -slobodné povolanie v OR
111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
205 Družstvo
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
301 Štátny podnik
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
382 Verejnoprávna inštitúcia
701 - Združenie (zväz,spolok)
721 Cirkevná organizácia
731 Organizačná jednotka združenia
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
16 179
411
2
3 183
2
15
2 362
16
37
1
1
1 389
2
8
128
584
55
5
18
17
2
17
4
13
12
228
20
129
78
1
2
44
1
14
27
3
3
1
1
-
1 733
32
1
400
3
316
2
1
1
203
23
87
1
4
4
1
3
-
878
25
154
135
93
2
17
59
1
2
5
-
2 566
34
530
3
431
2
2
262
1
2
27
98
4
2
4
4
1
5
6
3 332
92
464
1
2
270
8
98
6
86
10
1
1
1
-
3 044
102
1
664
4
510
6
7
284
1
15
86
11
2
2
3
1
4
1
2
4
1 831
48
377
3
349
3
8
1
221
11
82
18
1
1
1
2
1
1
1
2 567
58
465
1
273
2
9
184
1
2
15
59
10
2
4
1
1
1
Počet fariem podľa druhu vlastníctva
2 - Súkromné tuzemské
3 - Družstevné
4 - Štátne
5 - Vlast.územnej samosprávy
6 - Združ.,p.strany,cirkvi
7 - Zahraničné
8 - Medzinárodné - súkromné
23 635
584
18
46
40
78
62
502
27
1
2
5
11
4
2686
87
1
8
4
16
13
1285
59
2
1
7
11
6
3838
98
6
12
8
13
9
4279
86
1
2
1
3
4625
86
3
13
7
7
13
2856
82
2
3
4
6
7
3564
59
3
6
3
13
7
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem a druhu vlastníctva v ha
Tabuľka č. 2
Ukazovateľ
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem
SR spolu
000 Neregistrované fyzické osoby
101 Podnikateľ-FO*-nezapísaný v obchodnom registri
102 Podnikateľ-FO*-zapísaný v obchodnom registri
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105 Slobodné povolanie-FO* podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
107 Podnikateľ-FO*-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
108 Podnikateľ-FO*-zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
109 Podnikateľ-FO*-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slob. povolaním
110 Živnostník -slobodné povolanie v OR
111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
205 Družstvo
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
301 Štátny podnik
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
382 Verejnoprávna inštitúcia
701 - Združenie (zväz,spolok)
721 Cirkevná organizácia
731 Organizačná jednotka združenia
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa druhu vlastníctva
2 - Súkromné tuzemské
3 - Družstevné
4 - Štátne
5 - Vlast.územnej samosprávy
6 - Združ.,p.strany,cirkvi
7 - Zahraničné
8 - Medzinárodné - súkromné
1 895 500,18
75 810,77 261 070,39 136 202,05 414 907,70 168 629,71 297 399,80 270 267,46 271 212,29
50 046,69
10 287,85
D
149 504,37
D
441,38
154 367,57
1 655,11
1 769,32
D
D
633 169,24
D
158,20
140 545,83
740 080,77
1 937,82
7 209,74
1 079,68
1 640,59
41,07
335,81
69,26
166,73
160,87
1 066,91
5 970,72
87,31
563,95
D
3 622,08 15 455,69
220,87
5 703,20 18 481,14
D
D
D
D
D
22 208,62 76 423,85
11 724,86 29 661,32
30 202,37 113 219,76
D
404,21
319,32
446,87
20,54
D
D
D
12,85
-
3 192,30
8 655,21
453,51
1 387,59
6 375,28 38 133,63
32,46
8 667,88 37 280,47
D
D
37 762,78 124 976,32
D
D
D
13 903,43 26 490,41
65 746,65 176 017,39
D
113,50
D
2,45
295,29
D
46,22
D
116,90
89,97
7 230,50
9 533,01
5 316,23
9 081,81
2 093,71
2 012,29
751,45
2 938,03
D
7 548,23 26 635,83 20 395,41 31 338,21
D
D
D
D
106,51
8 428,23 29 052,53 17 547,63 29 206,48
656,83
708,45
D
210,49
35,16
81,73
630,03
D
41 556,34 112 959,48 111 779,81 105 502,04
D
D
7 927,55 20 961,74
9 042,52 20 833,99
93 174,68 89 580,10 101 224,89 70 914,94
261,95
588,83
657,85
281,36
D
D
D
D
D
570,22
D
335,81
32,07
D
D
106,36
D
D
D
D
D
D
47,10
D
D
1 061 666,51
740 080,77
10 678,80
2 898,49
730,00
40 226,03
39 219,58
36 873,51 129 274,83
30 202,37 113 219,76
D
D
417,12
D
35,95
D
8 085,78
D
208,95 13 453,27
64 468,15 223 241,80
65 746,65 176 017,39
D
3 397,25
D
900,91
65,09
223,08
3 356,50
6 862,40
2 556,75
4 264,88
73 940,95 196 036,35 154 223,99 183 606,92
93 174,68 89 580,10 101 224,89 70 914,94
4 101,99
D
21,35
1 056,17
D
474,39
D
120,48
194,18
68,36
D
2 665,75
3 136,11 11 546,33
1 254,70
3 838,96
9 062,07
4 580,00
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem a druhu vlastníctva
Tabuľka č. 3
Ukazovateľ
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa právných foriem
SR spolu
77,48
137,34
92,74
99,35
104,14
38,57
62,56
91,31
74,20
000 Neregistrované fyzické osoby
101 Podnikateľ-FO*-nezapísaný v obchodnom registri
102 Podnikateľ-FO*-zapísaný v obchodnom registri
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105 Slobodné povolanie-FO* podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
107 Podnikateľ-FO*-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
108 Podnikateľ-FO*-zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
109 Podnikateľ-FO*-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slob. povolaním
110 Živnostník -slobodné povolanie v OR
111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
205 Družstvo
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
301 Štátny podnik
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
382 Verejnoprávna inštitúcia
701 - Združenie (zväz,spolok)
721 Cirkevná organizácia
731 Organizačná jednotka združenia
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
3,09
25,03
D
46,97
D
29,43
65,35
103,44
47,82
D
D
455,85
D
19,77
1 098,01
1 267,26
35,23
1 441,95
59,98
96,51
20,54
19,75
17,31
12,83
13,41
4,68
4,37
28,08
73,12
D
D
504,74
837,49
1 118,61
134,74
6,85
D
D
-
3,45
17,62
D
38,64
73,62
58,48
D
D
D
376,47
1 289,62
1 301,38
D
79,83
111,72
D
4,28
-
3,64
18,14
41,40
64,21
406,05
D
817,85
1 114,35
D
1,22
9,24
-
3,37
40,81
71,95
10,82
86,50
D
D
477,01
D
D
981,13
1 796,10
28,38
D
73,82
34,67
D
23,38
14,99
2,17
22,76
16,27
D
D
31,22
26,31
424,04
1 321,26
1 083,43
26,20
D
D
-
3,13
19,73
D
40,11
D
56,97
109,47
5,02
397,74
1 397,45
1 041,63
53,53
D
D
190,07
32,07
26,59
D
D
11,78
2,90
15,66
54,10
35,50
50,28
236,15
10,22
D
505,79
822,05
1 234,45
36,55
D
D
D
D
D
D
D
3,54
50,66
67,39
D
106,98
D
70,00
573,38
D
D
1 388,93
1 201,95
28,14
D
83,95
D
D
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa druhu vlastníctva
2 - Súkromné tuzemské
3 - Družstevné
4 - Štátne
5 - Vlast.územnej samosprávy
6 - Združ.,p.strany,cirkvi
7 - Zahraničné
8 - Medzinárodné - súkromné
44,92
1 267,26
593,27
63,01
18,25
515,72
632,57
73,45
1 118,61
D
D
7,19
735,07
52,24
48,13
1 301,38
D
52,14
D
D
1 034,87
50,17
1 114,35
D
D
9,30
305,14
426,13
58,17
1 796,10
566,21
75,08
27,88
527,88
473,88
17,28
1 083,43
D
D
418,23
42,39
1 041,63
1 367,33
81,24
17,21
380,82
295,30
54,00
1 234,45
D
D
48,55
522,69
1 294,58
51,52
1 201,95
7,12
79,07
22,79
888,18
654,29
Priemerná výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa typu fariem k 31. 10. 2010
Tabuľka č. 4
SR
spolu
Ukazovateľ
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Celkový počet fariem
z toho bez obhospodarovanej poľn. pôdy
počet
počet
24 463
744
552
9
2 815
28
1 371
27
3 984
159
4 372
49
4 754
219
2 960
161
3 655
92
Priemerná výmera obhospodarovanej poľn.pôdy na
farmu hospodáriacej na pôde v ha
v ha
79,91
139,61
93,67
101,34
108,47
39,01
65,58
96,56
76,12
Celkový počet fariem - právnické osoby
z toho bez obhospodarovanej poľn. pôdy
počet
počet
2 276
77
95
2
330
14
179
6
418
21
204
3
423
12
344
7
283
12
Priemerná výmera obhospodarovanej poľn.pôdy na
farmu hospodáriacej na pôde
v ha
695,35
694,39
697,25
679,27
829,74
712,00
559,75
670,83
730,69
Celkový počet fariem - fyzické osoby spolu
z toho bez obhospodarovanej poľn. pôdy
počet
počet
22 187
667
457
7
2 485
14
1 192
21
3 566
138
4 168
46
4 331
207
2 616
154
3 372
80
Priemerná výmera obhospodarovanej poľn.pôdy na
farmu hospodáriacej na pôde
v ha
17,03
24,96
16,49
15,96
24,94
6,19
16,33
17,95
22,23
Celkový počet fariem - fyzické osoby registrované
z toho bez obhospodarovanej poľn. pôdy
počet
počet
6 008
110
229
2
752
10
314
9
1 000
20
836
2
1 287
27
785
16
805
24
Priemerná výmera obhospodarovanej poľn.pôdy na
farmu hospodáriacej na pôde
v ha
53,64
44,78
46,86
50,81
78,41
21,93
45,88
50,56
82,09
Celkový počet fariem - fyzické osoby domácnosti
z toho bez obhospodarovanej poľn. pôdy
počet
počet
16 179
557
228
5
1 733
4
878
12
2 566
118
3 332
44
3 044
180
1 831
138
2 567
56
Priemerná výmera obhospodarovanej poľn.pôdy na
farmu hospodáriacej na pôde
v ha
3,20
4,78
3,45
3,69
3,54
2,20
3,33
3,14
3,62
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 5
Farmy spolu
Ukazovateľ
Poľnohospodárska pôda v ha
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
1 895 500,18
1 343 689,70
240,20
11 044,06
1 079,15
8 173,25
531 273,82
75 810,77
67 643,69
2 809,77
12,10
424,88
4 920,32
261 070,39
248 657,38
D
1 629,94
D
1 296,23
9 340,36
136 202,05
89 533,12
D
D
63,46
1 523,56
44 813,71
414 907,70
397 517,86
4 488,05
209,73
2 614,02
10 078,03
168 629,71
50 834,27
82,03
244,71
117 468,71
297 399,80
159 402,44
896,50
356,19
887,03
135 857,64
270 267,46
128 078,44
D
D
595,10
141 532,91
271 212,29
202 022,50
1 170,63
169,31
587,72
67 262,14
Podiel jednotlivých druhov pozemkov na
poľnohospodárskej pôde v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
70,89
0,01
0,58
0,06
0,43
28,03
100,00
89,23
3,71
0,02
0,56
6,49
100,00
95,25
0,01
0,62
0,05
0,50
3,58
100,00
65,74
0,16
0,03
0,05
1,12
32,90
100,00
95,81
1,08
0,05
0,63
2,43
100,00
30,15
0,05
0,15
69,66
100,00
53,60
0,30
0,12
0,30
45,68
100,00
47,39
0,02
0,22
52,37
100,00
74,49
0,43
0,06
0,22
24,80
Podiel krajov na jednotlivých druhov pozemkov v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,00
5,03
25,44
1,12
5,20
0,93
13,77
18,51
6,94
14,76
12,03
15,86
1,76
7,19
6,66
93,06
0,40
5,88
18,64
8,44
21,89
29,58
40,64
19,43
31,98
1,90
8,90
3,78
7,60
2,99
22,11
15,69
11,86
8,12
33,01
10,85
25,57
14,26
9,53
0,04
5,24
7,28
26,64
14,31
15,03
10,60
15,69
7,19
12,66
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 6
Právnické osoby
Ukazovateľ
Poľnohospodárska pôda v ha
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
1 529 083,01
1 084 066,48
240,20
8 932,37
141,44
6 272,45
429 430,07
64 578,71
57 461,25
2 288,44
0,11
390,55
4 438,36
220 330,21
209 647,21
D
1 336,55
D
1 130,69
8 181,68
117 513,07
80 764,28
D
D
D
1 233,05
35 247,03
329 406,79
315 263,68
3 819,42
48,95
1 912,85
8 361,88
143 112,76
45 687,52
165,32
97 259,92
230 055,23
125 078,39
632,16
59,75
610,25
103 674,68
226 068,50
105 906,25
D
D
425,90
119 725,62
198 017,74
144 257,89
807,13
7,98
403,83
52 540,91
Podiel jednotlivých druhov pozemkov na
poľnohospodárskej pôde v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
70,90
0,02
0,58
0,01
0,41
28,08
100,00
88,98
3,54
0,00
0,60
6,87
100,00
95,15
0,01
0,61
0,01
0,51
3,71
100,00
68,73
0,19
0,04
0,00
1,05
29,99
100,00
95,71
1,16
0,01
0,58
2,54
100,00
31,92
0,12
67,96
100,00
54,37
0,27
0,03
0,27
45,07
100,00
46,85
0,19
52,96
100,00
72,85
0,41
0,20
26,53
Podiel krajov na jednotlivých druhov pozemkov v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,22
5,30
25,62
0,08
6,23
1,03
14,41
19,34
6,94
14,96
12,31
18,03
1,91
7,69
7,45
93,06
0,49
0,72
19,66
8,21
21,54
29,08
42,76
34,61
30,50
1,95
9,36
4,21
2,64
22,65
15,05
11,54
7,08
42,24
9,73
24,14
14,78
9,77
0,05
4,40
6,79
27,88
12,95
13,31
9,04
5,64
6,44
12,24
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 7
Fyzické osoby spolu
Ukazovateľ
Poľnohospodárska pôda v ha
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
366 417,17
259 623,22
2 111,68
937,71
1 900,80
101 843,75
11 232,05
10 182,45
521,33
11,99
34,33
481,96
40 740,18
39 010,16
293,39
112,42
165,54
1 158,67
18 688,98
8 768,84
0,50
62,45
290,51
9 566,68
85 500,91
82 254,18
668,63
160,78
701,17
1 716,15
25 516,96
5 146,75
82,03
79,39
20 208,80
67 344,57
34 324,05
264,33
296,45
276,78
32 182,96
44 198,96
22 172,19
50,29
169,20
21 807,29
73 194,56
57 764,60
363,50
161,32
183,90
14 721,23
Podiel jednotlivých druhov pozemkov na
poľnohospodárskej pôde v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
70,85
0,58
0,26
0,52
27,79
100,00
90,66
4,64
0,11
0,31
4,29
100,00
95,75
0,72
0,28
0,41
2,84
100,00
46,92
0,33
1,55
51,19
100,00
96,20
0,78
0,19
0,82
2,01
100,00
20,17
0,32
0,31
79,20
100,00
50,97
0,39
0,44
0,41
47,79
100,00
50,16
0,11
0,38
49,34
100,00
78,92
0,50
0,22
0,25
20,11
Podiel krajov na jednotlivých druhov pozemkov v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,07
3,92
24,69
1,28
1,81
0,47
11,12
15,03
13,89
11,99
8,71
1,14
5,10
3,38
0,02
6,66
15,28
9,39
23,33
31,68
31,66
17,15
36,89
1,69
6,96
1,98
8,75
4,18
19,84
18,38
13,22
12,52
31,61
14,56
31,60
12,06
8,54
5,36
8,90
21,41
19,98
22,25
17,21
17,20
9,67
14,45
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 8
Fyzické osoby registrované
Ukazovateľ
Poľnohospodárska pôda v ha
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
316 370,48
225 826,61
1 779,28
117,98
1 660,13
86 986,47
10 165,14
9 210,72
460,40
4,10
26,94
462,98
34 769,46
33 303,08
269,18
11,00
151,88
1 034,33
15 496,67
6 845,88
0,50
9,88
206,33
8 434,09
76 845,70
74 144,90
548,44
9,65
645,17
1 497,55
18 286,46
3 410,00
14,30
73,85
14 788,31
57 811,56
29 644,87
248,72
60,39
251,63
27 605,95
38 882,73
19 036,61
5,38
160,12
19 680,62
64 112,75
50 230,56
252,05
3,29
144,21
13 482,64
Podiel jednotlivých druhov pozemkov na
poľnohospodárskej pôde v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
71,38
0,56
0,04
0,52
27,50
100,00
90,61
4,53
0,04
0,26
4,55
100,00
95,78
0,77
0,03
0,44
2,97
100,00
44,18
0,00
0,06
1,33
54,43
100,00
96,49
0,71
0,01
0,84
1,95
100,00
18,65
0,08
0,40
80,87
100,00
51,28
0,43
0,10
0,44
47,75
100,00
48,96
0,01
0,41
50,62
100,00
78,35
0,39
0,01
0,22
21,03
Podiel krajov na jednotlivých druhov pozemkov v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,21
4,08
25,88
3,48
1,62
0,53
10,99
14,75
15,13
9,32
9,15
1,19
4,90
3,03
0,03
8,37
12,43
9,70
24,29
32,83
30,82
8,18
38,86
1,72
5,78
1,51
12,12
4,45
17,00
18,27
13,13
13,98
51,18
15,16
31,74
12,29
8,43
4,56
9,65
22,62
20,27
22,24
14,17
2,79
8,69
15,50
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 9
Fyzické osoby domácnosti
Ukazovateľ
Poľnohospodárska pôda v ha
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
50 046,69
33 796,61
332,40
819,73
240,67
14 857,27
1 066,91
971,72
60,93
7,89
7,39
18,98
5 970,72
5 707,09
24,22
101,42
13,66
124,34
3 192,30
1 922,96
52,57
84,18
1 132,59
8 655,21
8 109,29
120,19
151,13
56,00
218,60
7 230,50
1 736,75
67,73
5,54
5 420,49
9 533,01
4 679,18
15,61
236,06
25,14
4 577,01
5 316,23
3 135,58
44,90
9,08
2 126,67
9 081,81
7 534,04
111,45
158,04
39,68
1 238,59
Podiel jednotlivých druhov pozemkov na
poľnohospodárskej pôde v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
67,53
0,66
1,64
0,48
29,69
100,00
91,08
5,71
0,74
0,69
1,78
100,00
95,58
0,41
1,70
0,23
2,08
100,00
60,24
1,65
2,64
35,48
100,00
93,69
1,39
1,75
0,65
2,53
100,00
24,02
0,94
0,08
74,97
100,00
49,08
0,16
2,48
0,26
48,01
100,00
58,98
0,84
0,17
40,00
100,00
82,96
1,23
1,74
0,44
13,64
Podiel krajov na jednotlivých druhov pozemkov v %
Poľnohospodárska pôda
v tom orná pôda
chmelnice
vinohrady
domáce záhradky
ovocné sady
iné trvalé kultúry
trvalé trávne porasty
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2,13
2,88
18,33
0,96
3,07
0,13
11,93
16,89
7,28
12,37
5,68
0,84
6,38
5,69
6,41
34,98
7,62
17,29
23,99
36,16
18,44
23,27
1,47
14,45
5,14
8,26
2,30
36,48
19,05
13,85
4,70
28,80
10,45
30,81
10,62
9,28
5,48
3,77
14,31
18,15
22,29
33,53
19,28
16,49
8,34
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Tabuľka č. 10
Framy spolu
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Poľnohospodárska pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
23 719
1 755
1 475
11 941
2 561
3 001
775
1 193
438
580
543
34
57
192
75
91
18
37
11
28
2 787
256
92
1 295
315
428
116
140
53
92
1 344
76
50
678
174
175
32
76
42
41
3 825
164
176
1 865
449
535
182
253
68
133
4 323
352
477
2 645
313
295
67
82
41
51
4 535
449
333
1 996
526
658
174
256
67
76
2 799
121
173
1 401
332
377
80
151
77
87
3 563
303
117
1 869
377
442
106
198
79
72
Orná pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
19 148
3 287
2 047
7 695
1 727
2 059
578
1 018
331
406
391
21
25
130
54
73
15
35
14
24
2 495
76
174
1 169
299
390
106
138
56
87
1 042
108
99
476
118
96
30
56
33
26
3 539
97
262
1 683
405
491
163
241
66
131
3 424
1 880
632
620
84
97
27
58
16
10
2 858
622
315
960
256
357
99
170
35
44
2 298
299
295
1 038
193
210
50
134
48
31
3 101
184
245
1 619
318
345
88
186
63
53
Chmelnice
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
9
2
6
1
-
-
1
1
-
8
2
5
1
-
-
-
-
-
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Tabuľka č. 10
dokončenie
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vinohrady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
1 208
600
169
191
55
135
36
21
1
-
171
21
47
59
17
15
7
4
1
-
115
28
13
29
11
28
4
2
-
3
1
1
1
-
547
313
73
59
17
58
16
11
-
-
147
102
6
16
3
13
5
2
-
1
1
-
224
135
30
26
7
20
4
2
-
Ovocné sady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
811
238
119
200
69
141
31
13
-
35
8
5
9
3
6
3
1
-
120
33
17
25
9
31
2
3
-
130
32
30
37
11
10
7
3
-
230
62
26
53
25
50
12
2
-
28
9
1
11
3
3
1
-
96
29
9
29
8
16
4
1
-
51
5
9
17
3
14
2
1
-
121
60
22
19
7
11
1
1
-
Trvalé trávne porasty
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
11 668
1 671
2 034
4 461
902
1 302
340
659
186
113
89
16
8
21
11
17
2
13
1
230
36
18
68
25
47
15
17
3
1
802
128
105
265
80
98
28
74
17
7
437
113
37
106
49
89
21
18
3
1
3 892
463
975
1 820
203
213
57
87
41
33
3 290
435
486
1 267
327
413
110
190
36
26
1 837
221
295
632
125
254
59
159
60
32
1 091
259
110
282
82
171
48
101
26
12
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Právnické osoby
Tabuľka č. 11
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Poľnohospodárska pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
2 199
7
13
126
108
360
165
491
372
557
93
1
1
4
12
13
6
21
9
26
316
3
2
20
12
53
29
60
46
91
173
1
16
7
26
7
36
40
40
397
4
23
21
56
36
81
50
126
201
1
2
10
8
29
15
45
40
51
411
1
1
31
25
64
42
115
59
73
337
2
13
11
65
13
78
73
82
271
1
9
12
54
17
55
55
68
Orná pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
1 794
4
13
113
77
264
138
517
282
386
74
1
1
6
9
3
20
12
22
296
1
1
18
13
47
21
60
49
86
141
1
2
9
8
15
7
41
33
25
349
3
18
12
48
22
73
49
124
134
1
10
4
19
17
57
16
10
298
1
2
30
17
44
31
101
30
42
264
2
15
9
42
20
103
45
28
238
2
12
8
40
17
62
48
49
Chmelnice
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
9
2
6
1
-
-
1
1
-
8
2
5
1
-
-
-
-
-
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
dokončenie
Tabuľka č. 11
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vinohrady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
233
6
11
44
25
97
29
20
1
-
31
1
5
6
9
5
4
1
-
53
2
4
15
6
21
3
2
-
2
1
1
-
99
4
3
13
10
44
14
11
-
-
16
2
8
5
1
-
1
1
-
31
3
7
3
14
2
2
-
Ovocné sady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
252
14
18
49
38
92
28
13
-
18
1
3
3
2
5
3
1
-
53
5
4
8
5
26
2
3
-
26
2
1
4
4
6
6
3
-
78
3
5
13
13
31
11
2
-
9
1
3
2
2
1
-
27
1
1
8
5
7
4
1
-
20
1
6
2
9
1
1
-
21
1
3
4
5
6
1
1
-
Trvalé trávne porasty
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
1 463
9
26
131
108
319
127
454
177
112
37
1
1
6
5
9
2
12
1
90
4
4
18
9
22
13
16
3
1
142
2
13
10
29
17
47
17
7
144
1
4
27
22
53
17
16
3
1
191
2
4
4
9
28
15
56
40
33
352
3
31
27
65
37
130
33
26
308
2
20
11
64
10
112
58
31
199
1
6
12
15
49
16
65
23
12
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Fyzické osoby spolu
Tabuľka č. 12
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Poľnohospodárska pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
21 520
1 748
1 462
11 815
2 453
2 641
610
702
66
23
450
33
56
188
63
78
12
16
2
2
2 471
253
90
1 275
303
375
87
80
7
1
1 171
75
50
662
167
149
25
40
2
1
3 428
164
172
1 842
428
479
146
172
18
7
4 122
351
475
2 635
305
266
52
37
1
-
4 124
448
332
1 965
501
594
132
141
8
3
2 462
121
171
1 388
321
312
67
73
4
5
3 292
303
116
1 860
365
388
89
143
24
4
Orná pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
17 354
3 283
2 034
7 582
1 650
1 795
440
501
49
20
317
20
25
129
48
64
12
15
2
2
2 199
75
173
1 151
286
343
85
78
7
1
901
107
97
467
110
81
23
15
1
3 190
97
259
1 665
393
443
141
168
17
7
3 290
1 880
631
610
80
78
10
1
-
2 560
621
313
930
239
313
68
69
5
2
2 034
299
293
1 023
184
168
30
31
3
3
2 863
184
243
1 607
310
305
71
124
15
4
Chmelnice
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
dokončenie
Tabuľka č. 12
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vinohrady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
975
594
158
147
30
38
7
1
-
140
21
46
54
11
6
2
-
62
26
9
14
5
7
1
-
1
1
-
448
309
70
46
7
14
2
-
-
131
102
6
14
3
5
1
-
-
193
135
27
19
4
6
2
-
Ovocné sady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
559
224
101
151
31
49
3
-
17
7
2
6
1
1
-
67
28
13
17
4
5
-
104
30
29
33
7
4
1
-
152
59
21
40
12
19
1
-
19
8
1
8
1
1
-
69
28
8
21
3
9
-
31
5
8
11
1
5
1
-
100
59
19
15
2
5
-
Trvalé trávne porasty
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
10 205
1 662
2 008
4 330
794
983
213
205
9
1
52
15
7
15
6
8
1
-
140
32
14
50
16
25
2
1
-
660
128
103
252
70
69
11
27
-
293
112
33
79
27
36
4
2
-
3 701
461
971
1 816
194
185
42
31
1
-
2 938
435
483
1 236
300
348
73
60
3
-
1 529
221
293
612
114
190
49
47
2
1
892
258
104
270
67
122
32
36
3
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Fyzické osoby registrované
Tabuľka č. 13
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Poľnohospodárska pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
5 898
159
169
1 435
840
1 916
595
695
66
23
227
8
29
73
36
50
11
16
2
2
742
38
25
160
81
263
87
80
7
1
305
6
12
80
49
92
23
40
2
1
980
24
19
156
112
327
145
172
18
7
834
32
20
315
153
227
50
36
1
-
1 260
30
30
283
179
461
127
139
8
3
769
5
18
207
147
245
65
73
4
5
781
16
16
161
83
251
87
139
24
4
Orná pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
4 507
286
247
1 094
565
1 317
432
497
49
20
147
12
13
33
20
39
11
15
2
2
679
26
29
139
71
243
85
78
7
1
217
10
18
58
39
54
22
15
1
927
23
21
142
101
308
140
168
17
7
552
109
71
227
60
74
10
1
-
753
52
34
168
108
250
66
68
5
2
578
39
43
192
94
144
29
31
3
3
654
15
18
135
72
205
69
121
15
4
Chmelnice
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
dokončenie
Tabuľka č. 13
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vinohrady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
255
59
40
85
27
36
7
1
-
80
3
21
38
10
6
2
-
29
6
3
7
5
7
1
-
1
1
-
90
29
14
24
7
14
2
-
-
32
11
1
11
3
5
1
-
-
23
9
1
5
2
4
2
-
Ovocné sady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
270
55
44
93
26
49
3
-
9
1
1
5
1
1
-
40
10
8
13
4
5
-
35
6
8
12
4
4
1
-
84
17
10
25
12
19
1
-
11
2
1
6
1
1
-
43
10
6
16
2
9
-
20
1
4
8
1
5
1
-
28
8
6
8
1
5
-
Trvalé trávne porasty
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
3 103
156
209
984
478
855
209
202
9
1
34
5
5
10
5
8
1
-
72
6
2
24
15
22
2
1
-
198
10
15
52
29
54
11
27
-
133
17
16
40
22
32
4
2
-
729
39
45
294
111
168
41
30
1
-
992
28
65
286
175
305
71
59
3
-
591
27
41
189
77
159
48
47
2
1
354
24
20
89
44
107
32
35
3
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
Fyzické osoby domácnosti
Tabuľka č. 14
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Poľnohospodárska pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
15 622
1 589
1 293
10 380
1 613
725
15
7
-
223
25
27
115
27
28
1
-
1 729
215
65
1 115
222
112
-
866
69
38
582
118
57
2
-
2 448
140
153
1 686
316
152
1
-
3 288
319
455
2 320
152
39
2
1
-
2 864
418
302
1 682
322
133
5
2
-
1 693
116
153
1 181
174
67
2
-
2 511
287
100
1 699
282
137
2
4
-
Orná pôda
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
12 847
2 997
1 787
6 488
1 085
478
8
4
-
170
8
12
96
28
25
1
-
1 520
49
144
1 012
215
100
-
684
97
79
409
71
27
1
-
2 263
74
238
1 523
292
135
1
-
2 738
1 771
560
383
20
4
-
1 807
569
279
762
131
63
2
1
-
1 456
260
250
831
90
24
1
-
2 209
169
225
1 472
238
100
2
3
-
Chmelnice
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Triedenie fariem podľa veľkosti obhospodarovanej pôdy
dokončenie
Tabuľka č. 14
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vinohrady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
720
535
118
62
3
2
-
60
18
25
16
1
-
33
20
6
7
-
-
358
280
56
22
-
-
99
91
5
3
-
-
170
126
26
14
2
2
-
Ovocné sady
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
289
169
57
58
5
-
8
6
1
1
-
27
18
5
4
-
69
24
21
21
3
-
68
42
11
15
-
8
6
2
-
26
18
2
5
1
-
11
4
4
3
-
72
51
13
7
1
-
Trvalé trávne porasty
v tom v intervale
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
7 102
1 506
1 799
3 346
316
128
4
3
-
18
10
2
5
1
-
68
26
12
26
1
3
-
462
118
88
200
41
15
-
160
95
17
39
5
4
-
2 972
422
926
1 522
83
17
1
1
-
1 946
407
418
950
125
43
2
1
-
938
194
252
423
37
31
1
-
538
234
84
181
23
15
1
-
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Tabuľka č. 15
Farmy spolu
Ukazovateľ
Pšenica spolu
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica na zrno
Ostatné obilniny (vr.triticale)
Strukoviny spolu
Zemiaky spolu
Cukrová repa technická
Krmné okopaniny a kapustoviny
Chmeľ
Repka spolu
Slnečnica
Sója
Semeno ľanu olejného
Ostatné olejniny
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
Krmoviny na ornej pôde
Osivá a sadivá na ornej pôde
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
Skleníky a fóliovníky
Iné rastliny na ornej pôde
Pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu
Ladom ležiaca pôda spolu
Domáce záhradky
Trvalé trávne porasty
Vinohrady spolu
Vinohrady v rekultivácií
Ovocné sady spolu
Využitá poľnohospodárska pôda spolu
z toho:
prenajatá
Ostatná nevyužívaná poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Rýchlo rastúce dreviny
Nepoľnohospodárske plochy
Nepoľnohospodárske plochy
SR
spolu
346 715,30
16 563,46
134 919,00
16 784,57
179 842,83
12 469,46
13 422,52
8 766,51
17 916,68
662,85
240,20
168 378,14
88 716,90
15 354,66
2 054,87
6 291,24
1 699,98
12 380,00
266 734,72
217,51
221,05
154,68
1 275,09
423,68
29 995,70
1 079,15
531 273,82
11 044,06
1 578,07
8 173,25
1 895 500,18
1 669 754,62
25 000,64
1 098 148,18
353,86
43 997,81
43 997,81
v tom kraj
Bratislava
16 273,06
2 917,89
6 235,21
916,29
10 364,85
222,12
604,09
1 154,21
1 133,96
35,17
5 716,37
5 092,87
525,67
551,47
16,52
1 014,17
12 028,49
25,35
127,91
3,58
387,84
11,83
2 267,02
12,10
4 920,32
2 809,77
17,74
424,88
75 810,77
65 357,90
696,27
26,52
1 169,50
1 169,50
Trnava
66 867,91
2 262,58
30 166,06
1 058,08
52 129,82
1 026,24
2 552,67
881,89
6 790,11
47,02
D
22 598,87
20 941,81
466,22
146,01
1 518,92
29,20
2 116,99
34 793,73
120,24
42,10
37,95
221,75
202,88
1 509,82
D
9 340,36
1 629,94
86,51
1 296,23
261 070,39
226 418,06
561,99
980,61
194,82
4 293,80
4 293,80
Trenčín
21 514,23
838,33
8 877,96
1 819,53
6 290,69
459,28
734,88
277,85
3 180,91
188,54
D
11 547,62
3 405,88
510,99
51,38
566,98
160,55
343,01
27 070,17
1,00
8,90
2,55
131,09
41,79
1 502,65
63,46
44 813,71
D
1 523,56
136 202,05
125 839,89
1 745,81
5 237,03
45,26
5 146,18
5 146,18
Nitra
110 273,29
3 230,42
50 618,01
2 322,45
81 373,87
1 579,19
3 776,64
1 289,58
6 674,95
28,01
51 431,99
42 047,31
2 846,34
140,73
1 420,81
574,32
3 525,71
29 440,18
4,98
15,21
60,21
242,82
64,19
3 789,30
209,73
10 078,03
4 488,05
723,32
2 614,02
414 907,70
358 500,09
1 138,49
2 945,55
12,60
2 871,04
2 871,04
Žilina
Banská
Bystrica
9 012,22
40 586,06
1 574,01
3 704,78
3 833,45
9 689,70
1 531,56
3 830,74
676,36
13 256,88
651,80
1 744,90
128,83
1 221,45
1 406,47
864,54
135,85
87,84
79,50
4 835,57
22 930,08
132,09
5 028,65
142,73
1 445,17
529,59
248,94
66,99
874,41
0,10
0,70
189,87
2 360,75
25 112,48
44 172,13
0,10
24,81
13,13
5,43
2,13
9,89
46,79
32,47
1,50
6,75
854,47
7 099,27
82,03
356,19
117 468,71
135 857,64
896,50
4,20
41,21
244,71
887,03
168 629,71
297 399,80
150 501,46
250 090,29
3 434,66
5 216,84
7 333,78 1 023 669,01
12,13
39,30
2 971,22
8 905,00
2 971,22
8 905,00
Prešov
25 484,83
665,83
10 833,19
3 221,32
1 840,24
4 173,75
1 614,05
2 017,98
0,90
56,77
13 005,25
2 357,99
1 529,00
392,47
568,90
513,27
169,04
56 335,54
12,98
5,55
1,08
19,57
67,82
3 191,11
D
141 532,91
D
595,10
270 267,46
254 216,16
8 274,72
35 001,52
49,75
12 832,28
12 832,28
Košice
56 703,70
1 369,62
14 665,41
2 084,59
13 910,12
2 612,18
2 789,92
873,99
140,00
36 312,39
9 710,29
7 888,54
545,75
722,76
405,32
2 660,45
37 782,00
28,05
2,83
37,31
192,77
26,93
9 782,06
169,31
67 262,14
1 170,63
705,08
587,72
271 212,29
238 830,76
3 931,85
22 954,17
5 808,79
5 808,79
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Tabuľka č. 16
Právnické osoby
Ukazovateľ
Pšenica spolu
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica na zrno
Ostatné obilniny (vr.triticale)
Strukoviny spolu
Zemiaky spolu
Cukrová repa technická
Krmné okopaniny a kapustoviny
Chmeľ
Repka spolu
Slnečnica
Sója
Semeno ľanu olejného
Ostatné olejniny
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
Krmoviny na ornej pôde
Osivá a sadivá na ornej pôde
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
Skleníky a fóliovníky
Iné rastliny na ornej pôde
Pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu
Ladom ležiaca pôda spolu
Domáce záhradky
Trvalé trávne porasty
Vinohrady spolu
Vinohrady v rekultivácií
Ovocné sady spolu
Využitá poľnohospodárska pôda spolu
z toho:
prenajatá
Ostatná nevyužívaná poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Rýchlo rastúce dreviny
Nepoľnohospodárske plochy
SR
spolu
277 394,27
14 652,73
103 252,45
12 737,17
140 964,85
8 555,53
10 362,35
2 689,81
16 038,85
264,01
240,20
138 741,43
69 737,19
12 223,51
1 952,47
4 561,95
1 259,17
6 664,78
236 056,51
167,83
113,70
72,10
883,48
324,96
22 896,16
141,44
429 430,07
8 932,37
1 365,89
6 272,45
1 529 083,01
1 453 085,83
22 768,38
1 095 350,96
341,97
35 732,02
v tom kraj
Bratislava
13 064,83
2 858,03
5 294,26
783,10
8 718,17
140,27
463,89
160,82
961,46
31,30
4 899,48
4 387,86
525,67
506,76
16,52
530,63
11 403,86
25,35
73,00
1,73
387,84
10,53
2 205,76
0,11
4 438,36
2 288,44
10,12
390,55
64 578,71
56 332,25
680,98
8,95
1 121,26
Trnava
56 390,02
2 085,41
23 512,47
781,55
40 781,26
742,72
2 021,69
566,65
6 328,06
28,69
D
20 800,21
17 649,23
428,85
137,09
1 310,72
7,61
1 083,20
33 306,79
117,34
28,51
23,20
145,75
184,93
1 094,95
D
8 181,68
1 336,55
48,31
1 130,69
220 330,21
204 219,65
507,62
847,89
194,82
4 134,27
Trenčín
19 361,01
751,20
7 730,39
1 539,43
5 843,31
267,15
708,66
44,75
2 964,28
165,51
D
11 001,68
3 158,22
506,19
51,38
482,04
8,15
282,31
24 528,98
1,00
4,15
1,00
104,83
33,44
1 218,86
1,01
35 247,03
D
1 233,05
117 513,07
113 598,30
1 732,45
4 979,11
45,26
4 996,99
Nitra
87 765,88
2 726,50
39 766,61
1 831,56
62 697,00
811,04
3 140,60
251,68
5 676,05
1,04
41 303,03
33 018,37
2 479,73
84,42
852,84
468,90
1 356,57
27 347,57
3,26
4,34
28,73
110,76
56,64
2 851,45
48,95
8 361,88
3 819,42
609,58
1 912,85
329 406,79
307 259,69
980,89
2 798,76
10,24
2 623,60
Žilina
Banská
Bystrica
7 969,65
31 286,82
1 528,71
3 208,72
3 320,03
6 608,05
1 000,69
2 742,57
644,71
9 852,82
613,98
955,21
122,83
983,54
555,84
183,95
109,00
0,50
13,68
4 780,42
18 787,05
128,99
3 468,55
142,73
1 126,51
525,59
244,94
57,28
659,56
141,32
1 584,93
23 458,91
37 782,78
14,34
1,40
1,50
8,04
46,14
19,99
2,95
646,30
5 394,42
59,75
97 259,92
103 674,68
632,16
39,97
165,32
610,25
143 112,76
230 055,23
142 918,46
216 164,74
3 371,92
4 858,02
6 937,00 1 022 493,44
12,00
39,10
2 839,67
8 367,31
Prešov
21 950,60
475,12
8 294,91
2 597,83
1 755,08
3 476,50
1 190,39
841,08
0,60
11 688,25
2 257,14
1 311,78
378,84
419,57
500,09
153,80
46 132,16
0,14
0,30
0,20
19,57
28,29
2 434,00
D
119 725,62
D
425,90
226 068,50
222 695,22
6 804,46
34 437,41
40,55
6 347,64
Košice
39 605,47
1 019,04
8 725,74
1 460,44
10 672,49
1 548,66
1 730,76
85,03
22,69
25 481,31
5 668,83
5 702,05
530,21
273,18
257,90
1 532,01
32 095,46
6,40
2,00
7,70
48,59
8,18
7 050,41
7,98
52 540,91
807,13
657,92
403,83
198 017,74
189 897,53
3 832,05
22 848,40
5 301,28
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Tabuľka č. 17
Fyzické osoby spolu
Ukazovateľ
Pšenica spolu
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica na zrno
Ostatné obilniny (vr.triticale)
Strukoviny spolu
Zemiaky spolu
Cukrová repa technická
Krmné okopaniny a kapustoviny
Chmeľ
Repka spolu
Slnečnica
Sója
Semeno ľanu olejného
Ostatné olejniny
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
Krmoviny na ornej pôde
Osivá a sadivá na ornej pôde
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
Skleníky a fóliovníky
Iné rastliny na ornej pôde
Pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu
Ladom ležiaca pôda spolu
Domáce záhradky
Trvalé trávne porasty
Vinohrady spolu
Vinohrady v rekultivácií
Ovocné sady spolu
Využitá poľnohospodárska pôda spolu
z toho:
prenajatá
Ostatná nevyužívaná poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Rýchlo rastúce dreviny
Nepoľnohospodárske plochy
SR
spolu
69 321,03
1 910,73
31 666,55
4 047,40
38 877,98
3 913,93
3 060,16
6 076,70
1 877,83
398,84
29 636,71
18 979,71
3 131,15
102,40
1 729,29
440,81
5 715,23
30 678,21
49,68
107,35
82,59
391,62
98,72
7 099,54
937,71
101 843,75
2 111,68
212,17
1 900,80
366 417,17
216 668,79
2 232,25
2 797,22
11,89
8 265,79
v tom kraj
Bratislava
3 208,23
59,86
940,95
133,19
1 646,68
81,85
140,20
993,39
172,50
3,87
816,89
705,01
44,71
483,54
624,63
54,91
1,85
1,30
61,26
11,99
481,96
521,33
7,62
34,33
11 232,05
9 025,64
15,30
17,56
48,24
Trnava
10 477,89
177,17
6 653,59
276,53
11 348,56
283,52
530,98
315,24
462,05
18,33
1 798,66
3 292,58
37,37
8,92
208,20
21,59
1 033,79
1 486,94
2,90
13,59
14,75
75,99
17,95
414,88
112,42
1 158,67
293,39
38,20
165,54
40 740,18
22 198,41
54,37
132,72
159,53
Trenčín
2 153,2204
87,13
1 147,57
280,10
447,37
192,13
26,22
233,10
216,63
23,03
545,94
247,66
4,80
84,94
152,40
60,70
2 541,20
4,75
1,55
26,26
8,35
283,79
62,45
9 566,68
0,50
290,51
18 688,98
12 241,59
13,36
257,92
149,19
Nitra
22 507,42
503,92
10 851,40
490,89
18 676,87
768,15
636,04
1 037,90
998,90
26,97
10 128,96
9 028,94
366,61
56,31
567,97
105,42
2 169,14
2 092,61
1,72
10,87
31,47
132,06
7,55
937,85
160,78
1 716,15
668,63
113,74
701,17
85 500,91
51 240,40
157,60
146,79
2,36
247,43
Žilina
1 042,57
45,30
513,42
530,87
31,65
37,82
6,00
850,63
87,34
55,15
3,10
4,00
9,71
0,10
48,55
1 653,57
0,10
11,73
0,63
0,65
1,50
208,17
82,03
20 208,80
4,20
79,39
25 516,96
7 583,01
62,74
396,78
0,13
131,55
Banská
Bystrica
9 299,24
496,06
3 081,65
1 088,17
3 404,05
789,69
237,91
680,59
26,85
65,82
4 143,03
1 560,10
318,66
4,00
214,85
0,70
775,82
6 389,34
10,47
5,43
1,85
12,48
3,80
1 704,85
296,45
32 182,96
264,33
1,25
276,78
67 344,57
33 925,55
358,82
1 175,57
0,20
537,69
Prešov
Košice
3 534,23
190,71
2 538,28
623,49
85,16
697,25
423,66
1 176,90
0,90
56,17
1 317,00
100,85
217,22
13,63
149,33
13,18
15,24
10 203,38
12,84
5,25
0,88
39,53
757,11
50,29
21 807,29
169,20
44 198,96
31 520,94
1 470,26
564,11
9,20
6 484,64
17 098,23
350,58
5 939,67
624,15
3 237,63
1 063,52
1 059,16
788,96
117,31
10 831,08
4 041,46
2 186,49
15,54
449,58
147,42
1 128,44
5 686,54
21,65
0,83
29,61
144,18
18,75
2 731,65
161,32
14 721,23
363,50
47,16
183,90
73 194,56
48 933,24
99,80
105,77
507,51
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Tabuľka č. 18
Fyzické osoby registrované
Ukazovateľ
Pšenica spolu
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica na zrno
Ostatné obilniny (vr.triticale)
Strukoviny spolu
Zemiaky spolu
Cukrová repa technická
Krmné okopaniny a kapustoviny
Repka spolu
Slnečnica
Sója
Semeno ľanu olejného
Ostatné olejniny
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
Krmoviny na ornej pôde
Osivá a sadivá na ornej pôde
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
Skleníky a fóliovníky
Iné rastliny na ornej pôde
Pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu
Ladom ležiaca pôda spolu
Domáce záhradky
Trvalé trávne porasty
Vinohrady spolu
Vinohrady v rekultivácií
Ovocné sady spolu
Využitá poľnohospodárska pôda spolu
z toho:
prenajatá
Ostatná nevyužívaná poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Rýchlo rastúce dreviny
Nepoľnohospodárske plochy
SR
spolu
57 035,02
1 532,68
24 145,33
3 016,08
34 882,65
3 065,81
2 944,39
4 213,56
1 876,53
219,26
28 459,88
18 356,20
3 055,43
100,40
1 688,01
423,24
5 335,24
28 378,75
48,66
103,38
68,85
390,48
92,52
6 169,36
117,98
86 986,47
1 779,28
208,02
1 660,13
316 370,48
208 818,62
1 694,31
1 597,47
1,59
1 136,16
v tom kraj
Bratislava
2 873,45
22,49
732,11
85,22
1 463,55
30,46
139,56
990,52
172,50
3,10
808,29
697,59
44,71
480,11
565,84
54,41
1,81
1,30
36,07
4,10
462,98
460,40
7,62
26,94
10 165,14
8 617,62
3,62
17,56
35,28
Trnava
Trenčín
8 572,98
147,84
5 065,17
202,38
9 896,99
198,57
520,80
275,05
462,05
9,50
1 776,85
3 169,38
37,37
8,92
204,48
20,59
957,22
1 324,07
2,90
13,29
13,81
75,99
17,95
292,56
11,00
1 034,33
269,18
36,37
151,88
34 769,46
20 916,66
50,56
125,70
106,57
1 482,52
70,26
766,04
208,94
407,80
113,55
24,11
141,48
216,63
1,12
495,55
238,44
4,80
82,85
151,88
46,89
2 159,83
4,50
0,70
26,26
8,35
193,38
9,88
8 434,09
0,50
206,33
15 496,67
11 647,96
4,63
192,46
111,99
Nitra
19 773,67
451,60
8 722,09
364,36
16 930,23
623,54
590,99
993,71
997,60
18,81
10 012,25
8 765,51
355,90
56,31
540,65
100,88
1 962,65
1 822,04
1,70
9,54
22,14
130,91
7,05
774,61
9,65
1 497,55
548,44
111,67
645,17
76 845,70
49 732,50
130,27
141,61
1,36
134,77
Žilina
691,72
34,90
304,59
307,23
25,85
33,37
0,73
299,25
80,81
55,15
3,10
4,00
9,71
48,18
1 356,85
0,10
10,55
0,53
0,65
1,50
137,03
14,30
14 788,31
4,20
73,85
18 286,46
7 094,60
11,27
94,85
0,03
35,21
Banská
Bystrica
7 134,94
365,30
2 364,21
885,46
3 238,72
600,16
225,18
420,69
26,85
50,61
3 845,51
1 510,20
318,66
2,00
212,85
756,24
6 046,45
10,47
5,27
1,13
12,48
3,80
1 599,25
60,39
27 605,95
248,72
1,04
251,63
57 811,56
32 815,26
220,55
583,63
0,20
201,08
Prešov
Košice
2 666,63
146,70
1 793,74
477,15
75,57
601,94
410,99
620,87
0,90
17,54
1 281,44
98,85
217,22
13,63
148,93
12,68
8,83
9 692,67
11,84
5,00
0,56
39,53
693,40
5,38
19 680,62
160,12
38 882,73
30 844,25
1 272,70
375,60
236,29
13 839,11
293,58
4 397,40
485,33
2 843,94
864,22
1 032,04
472,00
37,77
10 184,84
3 873,13
2 121,48
15,54
443,83
137,21
1 075,13
5 410,99
21,65
0,82
28,16
144,18
13,05
2 443,05
3,29
13 482,64
252,05
47,12
144,21
64 112,75
47 149,77
0,70
66,06
274,96
Využitie pôdy od 1.11.2009 do 31.10.2010
Tabuľka č. 19
Fyzické osoby domácnosti
Ukazovateľ
Pšenica spolu
Raž
Jačmeň
Ovos
Kukurica na zrno
Ostatné obilniny (vr.triticale)
Strukoviny spolu
Zemiaky spolu
Cukrová repa technická
Krmné okopaniny a kapustoviny
Repka spolu
Slnečnica
Sója
Semeno ľanu olejného
Ostatné olejniny
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
Krmoviny na ornej pôde
Osivá a sadivá na ornej pôde
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
Skleníky a fóliovníky
Iné rastliny na ornej pôde
Pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu
Ladom ležiaca pôda spolu
Domáce záhradky
Trvalé trávne porasty
Vinohrady spolu
Vinohrady v rekultivácií
Ovocné sady spolu
Využitá poľnohospodárska pôda spolu
z toho:
prenajatá
Ostatná nevyužívaná poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Rýchlo rastúce dreviny
Nepoľnohospodárske plochy
SR
spolu
12 286,00
378,05
7 521,23
1 031,32
3 995,33
848,12
115,77
1 863,13
1,30
179,58
1 176,84
623,51
75,73
2,00
41,28
17,57
379,98
2 299,47
1,02
3,96
13,74
1,14
6,20
930,19
819,73
14 857,27
332,40
4,15
240,67
50 046,69
7 850,17
537,95
1 199,75
10,30
7 129,63
v tom kraj
Bratislava
334,77
37,37
208,84
47,97
183,13
51,39
0,64
2,87
0,77
8,60
7,42
3,43
58,79
0,50
0,04
25,19
7,89
18,98
60,93
7,39
1 066,91
408,02
11,67
12,96
Trnava
1 904,90
29,33
1 588,43
74,16
1 451,57
84,94
10,19
40,19
8,83
21,81
123,20
3,72
1,00
76,57
162,87
0,30
0,94
122,32
101,42
124,34
24,22
1,83
13,66
5 970,72
1 281,76
3,81
7,02
52,96
Trenčín
670,70
16,87
381,54
71,16
39,57
78,58
2,11
91,62
21,90
50,39
9,22
2,09
0,52
13,81
381,36
0,25
0,84
90,41
52,57
1 132,59
84,18
3 192,30
593,63
8,73
65,46
37,19
Nitra
2 733,75
52,32
2 129,32
126,53
1 746,64
144,61
45,05
44,19
1,30
8,16
116,71
263,43
10,71
27,32
4,54
206,50
270,58
0,02
1,33
9,33
1,14
0,50
163,23
151,13
218,60
120,19
2,08
56,00
8 655,21
1 507,90
27,33
5,18
1,00
112,67
Žilina
350,86
10,40
208,83
223,63
5,80
4,45
5,27
551,38
6,53
0,10
0,37
296,71
1,18
0,10
71,14
67,73
5 420,49
5,54
7 230,50
488,41
51,47
301,92
0,10
96,34
Banská
Bystrica
2 164,30
130,76
717,44
202,71
165,33
189,53
12,73
259,90
15,21
297,52
49,90
2,00
2,00
0,70
19,58
342,89
0,16
0,72
105,60
236,06
4 577,01
15,61
0,21
25,14
9 533,01
1 110,28
138,27
591,95
336,61
Prešov
867,60
44,01
744,55
146,34
9,59
95,31
12,67
556,02
38,63
35,56
2,00
0,40
0,50
6,41
510,71
1,00
0,25
0,32
63,71
44,90
2 126,67
9,08
5 316,23
676,70
197,56
188,52
9,20
6 248,36
Košice
3 259,12
57,00
1 542,28
138,81
393,70
199,30
27,12
316,96
79,54
646,24
168,34
65,02
5,75
10,21
53,31
275,55
0,01
1,45
5,70
288,60
158,04
1 238,59
111,45
0,04
39,68
9 081,81
1 783,47
99,10
39,71
232,55
Počet zvierat k 31.10.2010
Tabuľka č. 20
Farmy spolu
Ukazovateľ
Hydina spolu
z toho sliepky
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
12 662 971
3 926 972
799 122
729 116
2 115 867
121 736
2 098 195
405 992
3 302 237
1 370 752
944 364
162 202
2 038 445
778 604
427 709
115 255
937 032
243 315
Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu
dojné
ostatné
464 921
200 122
154 221
45 901
14 423
5 165
4 132
1 033
80 256
31 148
29 251
1 897
45 498
19 842
16 545
3 297
64 656
25 502
24 059
1 443
64 734
28 736
25 508
3 228
71 368
31 427
21 349
10 078
79 006
37 959
21 663
16 296
44 980
20 343
11 714
8 629
Ošípané spolu
z toho prasnice
588 087
40 589
17 428
3 573
206 513
11 818
62 289
4 081
114 602
8 443
10 935
459
97 517
6 234
30 642
2 705
48 161
3 276
10 967
272
472
1 067
857
2 138
2 985
1 265
1 911
394 485
263 001
537
436
2 516
1 598
33 291
22 383
13 909
9 296
86 911
56 963
131 028
89 260
77 928
52 694
48 365
30 371
6 775
518
533
691
1 239
707
1 321
1 117
649
Králiky
14 796
454
1 209
1 762
3 620
1 523
1 898
1 771
2 559
Počet včelstiev
10 770
474
659
676
1 394
789
3 508
1 026
2 244
132
9
1
7
19
13
71
7
5
Kozy spolu
Ovce a barany spolu
z toho bahnice
Kone spolu
Osly, muly a mulice
Počet zvierat k 31.10.2010
Právnické osoby
Tabuľka č. 21
Ukazovateľ
Hydina spolu
z toho sliepky
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
11 748 080
3 598 506
791 674
726 458
2 066 638
101 945
2 023 193
369 321
2 974 464
1 332 932
922 141
143 492
2 002 725
755 335
397 508
90 628
569 737
78 395
Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu
dojné
ostatné
413 037
176 831
140 837
35 994
14 032
5 005
4 102
903
76 819
30 427
28 861
1 566
42 219
18 290
15 635
2 655
59 609
24 075
22 933
1 142
56 526
24 898
22 478
2 420
55 833
24 178
17 131
7 047
69 321
32 904
19 394
13 510
38 678
17 054
10 303
6 751
Ošípané spolu
z toho prasnice
524 525
35 297
15 599
3 418
196 732
10 613
52 303
3 493
99 335
6 984
7 081
290
88 656
5 670
26 138
2 185
38 681
2 644
3 442
28
95
451
168
1 183
494
408
615
259 534
170 276
231
173
1 265
770
21 104
13 646
9 494
6 279
59 723
38 237
83 243
55 053
52 458
35 504
32 016
20 614
Kone spolu
2 577
332
164
311
726
152
309
293
290
Králiky
1 079
-
-
-
958
22
11
20
68
147
20
-
122
-
-
5
-
-
21
6
-
-
1
2
5
2
5
Kozy spolu
Ovce a barany spolu
z toho bahnice
Počet včelstiev
Osly, muly a mulice
Počet zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby spolu
Tabuľka č. 22
Ukazovateľ
Hydina spolu
z toho sliepky
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
914 891
328 466
7 448
2 658
49 229
19 791
75 002
36 671
327 773
37 820
22 223
18 710
35 720
23 269
30 201
24 627
367 295
164 920
Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu
dojné
ostatné
51 884
23 291
13 384
9 907
391
160
30
130
3 437
721
390
331
3 279
1 552
910
642
5 047
1 427
1 126
301
8 208
3 838
3 030
808
15 535
7 249
4 218
3 031
9 685
5 055
2 269
2 786
6 302
3 289
1 411
1 878
Ošípané spolu
z toho prasnice
63 562
5 292
1 829
155
9 781
1 205
9 986
588
15 267
1 459
3 854
169
8 861
564
4 504
520
9 480
632
7 525
244
377
616
689
955
2 491
857
1 296
134 951
92 725
306
263
1 251
828
12 187
8 737
4 415
3 017
27 188
18 726
47 785
34 207
25 470
17 190
16 349
9 757
4 198
186
369
380
513
555
1 012
824
359
Králiky
13 717
454
1 209
1 762
2 662
1 501
1 887
1 751
2 491
Počet včelstiev
10 623
454
659
554
1 394
789
3 503
1 026
2 244
111
3
1
7
18
11
66
5
-
Kozy spolu
Ovce a barany spolu
z toho bahnice
Kone spolu
Osly, muly a mulice
Počet zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby registrované
Tabuľka č. 23
Ukazovateľ
Hydina spolu
z toho sliepky
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
743 749
215 713
3 720
882
25 121
4 733
62 984
29 050
288 048
17 943
3 452
2 622
5 975
4 558
17 952
15 606
336 497
140 319
Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu
dojné
ostatné
37 898
16 145
6 972
9 173
246
129
6
123
2 774
538
261
277
2 564
1 196
602
594
3 854
991
720
271
3 349
1 454
820
634
11 962
5 175
2 377
2 798
8 000
4 096
1 408
2 688
5 149
2 566
778
1 788
Ošípané spolu
z toho prasnice
35 003
3 083
1 445
132
4 396
618
8 907
521
8 798
834
607
46
3 756
239
2 536
397
4 558
296
4 439
168
196
367
302
407
1 595
464
940
116 760
82 829
289
257
1 036
726
11 215
8 239
3 476
2 538
20 747
14 677
41 847
31 442
23 250
15 803
14 900
9 147
Kone spolu
2 880
164
236
274
264
343
743
594
262
Králiky
2 301
209
165
228
329
434
316
260
360
Počet včelstiev
3 820
413
323
19
355
312
1 305
361
732
87
1
1
2
13
2
63
5
-
Kozy spolu
Ovce a barany spolu
z toho bahnice
Osly, muly a mulice
Počet zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby domácnosti
Tabuľka č. 24
Ukazovateľ
Hydina spolu
z toho sliepky
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
171 142
112 753
3 728
1 776
24 108
15 058
12 018
7 621
39 725
19 877
18 771
16 088
29 745
18 711
12 249
9 021
30 798
24 601
Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu
dojné
ostatné
13 986
7 146
6 412
734
145
31
24
7
663
183
129
54
715
356
308
48
1 193
436
406
30
4 859
2 384
2 210
174
3 573
2 074
1 841
233
1 685
959
861
98
1 153
723
633
90
Ošípané spolu
z toho prasnice
28 559
2 209
384
23
5 385
587
1 079
67
6 469
625
3 247
123
5 105
325
1 968
123
4 922
336
3 086
76
181
249
387
548
896
393
356
18 191
9 896
17
6
215
102
972
498
939
479
6 441
4 049
5 938
2 765
2 220
1 387
1 449
610
1 318
22
133
106
249
212
269
230
97
11 416
245
1 044
1 534
2 333
1 067
1 571
1 491
2 131
6 803
41
336
535
1 039
477
2 198
665
1 512
24
2
-
5
5
9
3
-
-
Kozy spolu
Ovce a barany spolu
z toho bahnice
Kone spolu
Králiky
Počet včelstiev
Osly, muly a mulice
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Tabuľka č. 25
Farmy spolu
Ukazovateľ
Počet zvierat
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet fariem s chovom hovädzieho dobytka
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
9 313
3 402
3 823
516
579
174
819
91
22
35
6
7
1
20
404
63
131
41
46
7
116
492
169
164
22
47
11
79
545
116
214
51
59
13
92
3 179
1 367
1 514
114
72
14
98
2 345
796
992
158
197
59
143
1 401
528
497
73
88
43
172
856
341
276
51
63
26
99
Počet fariem s chovom kráv
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
7 445
4 297
1 796
238
356
159
599
52
22
8
1
2
1
18
255
76
58
11
17
5
88
385
167
95
23
23
18
59
384
134
126
17
29
6
72
2 399
1 733
504
37
32
11
82
2 077
1 139
594
88
126
40
90
1 188
669
241
31
78
45
124
705
357
170
30
49
33
66
Počet fariem s chovom ošípaných
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
10 784
3 084
6 139
659
537
92
113
160
137
15
90
15
10
1
2
4
1 253
112
770
124
167
18
18
44
451
139
237
22
12
10
8
23
1 690
277
1 015
164
149
18
26
41
2 230
1 264
916
28
11
3
3
5
2 041
523
1 246
144
84
19
14
11
1 147
369
669
40
31
10
17
11
1 835
385
1 196
122
73
13
25
21
Počet fariem s chovom prasníc
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 798
921
577
66
119
41
74
25
12
6
2
2
3
431
210
147
17
20
9
28
72
15
29
3
7
10
8
410
177
151
18
33
10
21
129
97
25
2
3
2
-
324
207
95
7
9
2
4
120
43
43
8
19
3
4
287
160
81
9
26
5
6
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Tabuľka č. 25
dokončenie
SR
spolu
v tom kraj
Ukazovateľ
Počet zvierat
Počet fariem s chovom hydiny
v tom intervale
spolu
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
10 430
5
1 282
3 229
5 246
348
188
132
151
9
37
76
15
10
4
1 072
58
207
684
67
41
15
686
57
204
367
26
13
19
1 560
81
332
909
125
79
34
2 169
3
503
1 041
596
11
3
12
1 990
357
707
860
33
12
21
1 019
2
115
342
519
21
12
8
1 783
102
359
1 235
50
18
19
Počet fariem s chovom oviec
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
3 148
68
903
610
735
184
648
13
3
3
4
2
1
80
3
18
12
37
5
5
184
2
50
38
33
15
46
216
6
60
40
70
13
27
884
24
257
203
229
36
135
1 109
12
375
219
219
64
220
389
14
96
59
74
20
126
273
7
44
36
69
29
88
Počet fariem s chovom kôz
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 354
323
645
184
172
21
9
31
5
10
9
6
1
-
79
21
38
7
13
-
121
36
53
16
13
1
2
161
34
95
21
9
1
1
245
72
114
38
18
1
2
367
62
196
43
58
6
2
148
39
54
27
22
5
1
202
54
85
23
33
6
1
Počet fariem s chovom koní
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 562
684
628
127
111
11
1
40
6
21
1
8
4
-
115
27
65
12
11
-
129
44
60
12
10
3
-
183
70
80
17
15
1
279
173
82
13
11
-
338
128
152
34
22
2
-
343
188
112
25
17
1
-
135
48
56
13
17
1
-
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Právnické osoby
Tabuľka č. 26
Ukazovateľ
Počet zvierat
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet fariem s chovom hovädzieho dobytka
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
987
14
50
21
79
77
746
22
1
1
1
19
133
6
4
7
7
109
93
1
3
1
10
4
74
108
3
8
8
4
85
121
2
10
3
5
6
95
194
6
13
8
21
27
119
203
2
6
3
15
19
158
113
3
2
12
9
87
Počet fariem s chovom kráv
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
889
27
42
25
98
122
575
20
1
1
18
106
2
5
1
6
5
87
87
1
2
6
8
13
57
94
7
3
1
6
6
71
110
5
3
1
11
8
82
171
8
19
6
26
30
82
196
2
7
6
27
37
117
105
1
3
4
13
23
61
Počet fariem s chovom ošípaných
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
324
2
24
13
44
28
64
149
9
1
2
2
1
3
74
3
2
9
4
13
43
34
3
2
2
2
5
20
65
5
2
8
3
11
36
16
4
1
3
3
5
38
4
3
6
8
6
11
37
1
2
6
5
12
11
51
1
2
12
3
13
20
Počet fariem s chovom prasníc
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
211
5
24
14
66
32
6
1
2
1
-
51
3
3
12
6
22
1
4
10
49
7
1
15
5
6
1
3
2
18
2
3
3
4
2
23
1
1
3
13
2
36
1
8
2
14
5
>100
70
2
27
7
21
-
4
3
6
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
dokončenie
Tabuľka č. 26
v tom kraj
SR
spolu
Ukazovateľ
Počet zvierat
Počet fariem s chovom hydiny
v tom intervale
spolu
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
133
2
7
14
7
8
95
5
2
3
15
3
1
11
14
2
12
25
1
1
2
21
17
3
2
12
25
1
3
1
1
19
14
1
3
4
1
5
18
1
2
3
12
Počet fariem s chovom oviec
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
507
1
16
19
78
36
357
5
1
2
2
-
24
1
2
14
5
2
32
1
1
4
26
58
3
7
23
7
18
93
1
2
8
4
78
143
7
1
12
9
114
82
1
1
5
3
72
70
1
2
4
10
6
47
Počet fariem s chovom kôz
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
114
3
24
28
45
8
6
4
4
-
9
1
3
1
4
-
7
2
3
2
12
4
5
2
1
-
19
2
2
5
8
2
26
9
5
10
1
1
13
2
2
5
3
1
24
4
4
13
3
-
Počet fariem s chovom koní
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
210
25
84
48
43
10
3
1
2
19
2
5
7
5
26
4
10
5
5
20
2
5
6
6
27
5
13
5
4
42
4
23
6
8
37
5
16
10
5
29
3
9
8
8
51 - 100
>100
9
1
4
-
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby spolu
Tabuľka č. 27
Ukazovateľ
Počet zvierat
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet fariem s chovom hovädzieho dobytka
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
8 326
3 388
3 773
495
500
97
73
69
22
34
6
6
1
271
63
125
37
39
7
399
168
161
21
37
7
5
437
113
206
51
51
9
7
3 058
1 365
1 504
111
67
8
3
2 151
790
979
150
176
32
24
1 198
526
491
70
73
24
14
743
341
273
49
51
17
12
Počet fariem s chovom kráv
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
6 556
4 270
1 754
213
258
37
24
32
21
8
1
1
1
-
149
74
53
10
11
1
298
166
93
17
15
5
2
290
127
123
16
23
1
2 289
1 728
501
36
21
3
-
1 906
1 131
575
82
100
10
8
992
667
234
25
51
8
7
600
356
167
26
36
10
5
Počet fariem s chovom ošípaných
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
10 460
3 082
6 115
646
493
64
49
11
128
14
88
13
10
1
1
1
1 179
112
767
122
158
14
5
1
417
139
234
20
10
8
3
3
1 625
277
1 010
162
141
15
15
5
2 214
1 264
912
28
10
-
2 003
523
1 242
141
78
11
8
-
1 110
368
667
40
25
5
5
-
1 784
385
1 195
120
61
10
12
1
Počet fariem s chovom prasníc
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 587
916
553
52
53
9
4
19
11
4
2
1
1
380
210
144
14
8
3
1
50
15
29
2
3
1
361
177
144
17
18
5
-
123
97
25
1
-
306
205
92
4
5
-
97
42
42
5
6
1
1
251
159
73
7
12
-
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
dokončenie
Tabuľka č. 27
SR
spolu
v tom kraj
Ukazovateľ
Počet zvierat
Počet fariem s chovom hydiny
v tom intervale
spolu
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
10 297
5
1 280
3 222
5 232
341
180
37
146
9
37
74
15
10
1
1 057
58
207
684
64
40
4
672
57
204
365
26
13
7
1 535
81
332
908
124
77
13
2 152
3
503
1 038
594
11
3
-
1 965
356
707
857
32
11
2
1 005
2
114
339
515
21
11
3
1 765
102
358
1 235
48
15
7
Počet fariem s chovom oviec
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
2 641
67
887
591
657
148
291
8
3
2
2
1
56
3
17
10
23
3
152
2
49
37
29
15
20
158
6
57
33
47
6
9
791
24
256
201
221
32
57
966
12
368
218
207
55
106
307
14
95
58
69
17
54
203
6
42
32
59
23
41
Počet fariem s chovom kôz
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 240
320
621
156
127
13
3
27
5
10
5
6
1
-
70
20
35
6
9
-
114
36
53
14
10
1
-
149
34
91
16
7
1
226
70
112
33
10
1
-
341
62
187
38
48
5
1
135
39
52
25
17
2
-
178
54
81
19
20
3
1
Počet fariem s chovom koní
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 352
659
544
79
68
2
-
30
6
18
6
-
96
25
60
5
6
-
103
40
50
7
5
1
-
163
68
75
11
9
-
252
168
69
8
7
-
296
124
129
28
14
1
-
306
183
96
15
12
-
106
45
47
5
9
-
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby registrované
Tabuľka č. 28
Ukazovateľ
Počet zvierat
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet fariem s chovom hovädzieho dobytka
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
1 840
284
699
267
421
96
73
14
7
1
5
1
86
4
29
17
29
7
87
9
25
12
29
7
5
107
9
36
15
31
9
7
446
96
211
69
59
8
3
572
80
199
80
157
32
24
335
58
130
45
64
24
14
193
28
62
28
47
16
12
Počet fariem s chovom kráv
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
1 521
467
581
164
249
36
24
9
2
4
1
1
1
-
48
12
18
7
10
1
72
11
28
12
14
5
2
73
15
26
10
21
1
356
150
153
29
21
3
-
511
129
199
67
98
10
8
291
108
100
20
48
8
7
161
40
53
18
36
9
5
Počet fariem s chovom ošípaných
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
1 347
226
685
140
185
54
46
11
39
2
26
4
4
1
1
1
148
12
63
17
38
12
5
1
61
11
28
4
5
7
3
3
164
9
67
16
41
12
14
5
221
82
120
15
4
-
312
59
161
37
38
10
7
-
241
43
148
17
24
5
4
-
161
8
72
30
31
7
12
1
Počet fariem s chovom prasníc
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
380
127
160
35
48
6
4
5
1
1
1
1
1
60
14
28
7
8
2
1
19
2
12
1
3
1
83
21
31
11
16
4
-
21
9
11
1
-
84
45
31
4
4
-
56
16
28
5
6
1
52
19
18
5
10
-
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
dokončenie
Tabuľka č. 28
v tom kraj
SR
spolu
Ukazovateľ
Počet zvierat
Počet fariem s chovom hydiny
v tom intervale
spolu
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
999
1
91
291
475
58
49
34
32
1
5
19
4
2
1
103
3
17
63
9
7
4
78
6
20
37
6
3
6
107
6
14
44
15
16
12
239
40
91
101
7
-
218
22
87
95
5
8
1
165
1
13
55
81
6
6
3
57
2
35
6
7
7
Počet fariem s chovom oviec
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
977
13
115
134
323
117
275
4
1
2
1
29
6
3
17
3
57
1
6
8
11
11
20
57
1
6
10
27
6
7
251
4
33
33
105
25
51
344
4
39
53
103
44
101
131
2
20
20
25
11
53
104
1
5
6
33
20
39
Počet fariem s chovom kôz
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
342
34
134
66
92
13
3
12
2
2
2
5
1
-
18
4
6
1
7
-
32
3
14
7
7
1
-
30
2
18
4
5
1
55
11
24
13
6
1
-
112
7
50
14
35
5
1
38
2
11
14
9
2
-
45
3
9
11
18
3
1
Počet fariem s chovom koní
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
636
206
306
61
61
2
-
19
2
11
6
-
44
6
30
3
5
-
50
12
26
7
4
1
-
52
12
26
7
7
-
108
50
47
5
6
-
162
47
80
21
13
1
-
140
56
59
13
12
-
61
21
27
5
8
-
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
Fyzické osoby domácnosti
Tabuľka č. 29
Ukazovateľ
Počet zvierat
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet fariem s chovom hovädzieho dobytka
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
6 486
3 104
3 074
228
79
1
-
55
22
27
5
1
-
185
59
96
20
10
-
312
159
136
9
8
-
330
104
170
36
20
-
2 612
1 269
1 293
42
8
-
1 579
710
780
70
19
-
863
468
361
25
9
-
550
313
211
21
4
1
-
Počet fariem s chovom kráv
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
5 035
3 803
1 173
49
9
1
-
23
19
4
-
101
62
35
3
1
-
226
155
65
5
1
-
217
112
97
6
2
-
1 933
1 578
348
7
-
1 395
1 002
376
15
2
-
701
559
134
5
3
-
439
316
114
8
1
-
Počet fariem s chovom ošípaných
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
9 113
2 856
5 430
506
308
10
3
-
89
12
62
9
6
-
1 031
100
704
105
120
2
-
356
128
206
16
5
1
-
1 461
268
943
146
100
3
1
-
1 993
1 182
792
13
6
-
1 691
464
1 081
104
40
1
1
-
869
325
519
23
1
1
-
1 623
377
1 123
90
30
3
-
Počet fariem s chovom prasníc
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 207
789
393
17
5
3
-
14
10
3
1
-
320
196
116
7
1
-
31
13
17
1
-
278
156
113
6
2
1
-
102
88
14
-
222
160
61
1
-
41
26
14
1
-
199
140
55
2
2
-
Triedenie fariem podľa počtu zvierat k 31.10.2010
dokončenie
Tabuľka č. 29
v tom kraj
SR
spolu
Ukazovateľ
Počet zvierat
Počet fariem s chovom hydiny
v tom intervale
spolu
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
9 298
4
1 189
2 931
4 757
283
131
3
114
8
32
55
11
8
-
954
55
190
621
55
33
-
594
51
184
328
20
10
1
1 428
75
318
864
109
61
1
1 913
3
463
947
493
4
3
-
1 747
334
620
762
27
3
1
840
1
101
284
434
15
5
-
1 708
102
356
1 200
42
8
-
Počet fariem s chovom oviec
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 664
54
772
457
334
31
16
4
3
1
-
27
3
11
7
6
-
95
1
43
29
18
4
-
101
5
51
23
20
2
540
20
223
168
116
7
6
622
8
329
165
104
11
5
176
12
75
38
44
6
1
99
5
37
26
26
3
2
Počet fariem s chovom kôz
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
898
286
487
90
35
-
15
3
8
3
1
-
52
16
29
5
2
-
82
33
39
7
3
-
119
32
73
12
2
-
171
59
88
20
4
-
229
55
137
24
13
-
97
37
41
11
8
-
133
51
72
8
2
-
Počet fariem s chovom koní
v tom intervale
spolu
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
716
453
238
18
7
-
11
4
7
-
52
19
30
2
1
-
53
28
24
1
-
111
56
49
4
2
-
144
118
22
3
1
-
134
77
49
7
1
-
166
127
37
2
-
45
24
20
1
-
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Počet zvierat k 31.10. 2010 na 100 ha pôdy
Tabuľka č. 30
Farmy spolu
Ukazovateľ
Počet hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho kravy
Počet ošípaných na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho prasnice
Počet oviec na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet kôz na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet hydiny na 100 ha ornej pôdy
z toho sliepky
Počet koní na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet dobytčích jednotiek spolu
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
Počet dobytčích jednotiek na 100 ha poľnohosp. pôdy
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
24,53
10,56
31,03
2,14
20,81
0,58
668,05
207,17
0,36
19,03
6,81
22,99
4,71
0,71
0,36
1 054,10
961,76
0,68
30,74
11,93
79,10
4,53
0,96
0,18
810,46
46,63
0,20
33,40
14,57
45,73
3,00
24,44
0,78
1 540,50
298,08
0,51
15,58
6,15
27,62
2,03
3,35
0,21
795,90
330,38
0,30
38,39
17,04
6,48
0,27
51,54
1,27
560,02
96,19
0,42
24,00
10,57
32,79
2,10
44,06
1,00
685,42
261,80
0,44
29,23
14,05
11,34
1,00
28,83
0,47
158,25
42,64
0,41
16,58
7,50
17,76
1,21
17,83
0,70
345,50
89,71
0,24
667 261,41
343 411,60
143 577,81
39 448,50
1 096,70
134 306,80
5 420,00
26 104,90
10 779,40
4 052,89
53,70
27,20
10 777,31
414,40
127 356,04
58 979,20
51 474,83
251,60
47,20
16 176,80
426,40
71 771,77
33 852,30
15 251,05
3 329,10
106,70
18 679,81
552,80
118 732,53
46 785,30
28 913,20
1 390,90
85,70
40 566,23
991,20
70 126,24
49 402,50
3 012,90
8 691,10
213,80
8 240,34
565,60
117 156,65
52 910,20
22 909,32
13 102,80
298,50
26 879,03
1 056,80
77 464,67
58 000,90
6 443,60
7 792,80
126,50
4 207,28
893,60
58 548,61
32 701,80
11 520,02
4 836,50
191,10
8 779,99
519,20
35,20
18,12
7,57
2,08
0,06
7,09
0,29
34,43
14,22
5,35
0,07
0,04
14,22
0,55
48,78
22,59
19,72
0,10
0,02
6,20
0,16
52,70
24,85
11,20
2,44
0,08
13,71
0,41
28,62
11,28
6,97
0,34
0,02
9,78
0,24
41,59
29,30
1,79
5,15
0,13
4,89
0,34
39,39
17,79
7,70
4,41
0,10
9,04
0,36
28,66
21,46
2,38
2,88
0,05
1,56
0,33
21,59
12,06
4,25
1,78
0,07
3,24
0,19
Počet zvierat k 31.10. 2010 na 100 ha pôdy
Tabuľka č. 31
Právnické osoby
Ukazovateľ
Počet hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho kravy
Počet ošípaných na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho prasnice
Počet oviec na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet kôz na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet hydiny na 100 ha ornej pôdy
z toho sliepky
Počet koní na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet dobytčích jednotiek spolu
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
Počet dobytčích jednotiek na 100 ha poľnohosp. pôdy
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
27,01
11,56
34,30
2,31
16,97
0,23
768,31
235,34
0,17
21,73
7,75
24,16
5,29
0,36
0,04
1 225,91
1 124,92
0,51
34,87
13,81
89,29
4,82
0,57
0,04
937,97
46,27
0,07
35,93
15,56
44,51
2,97
17,96
0,38
1 721,67
314,28
0,26
18,10
7,31
30,16
2,12
2,88
0,05
902,98
404,65
0,22
39,50
17,40
4,95
0,20
41,73
0,83
644,35
100,27
0,11
24,27
10,51
38,54
2,46
36,18
0,21
870,54
328,33
0,13
30,66
14,55
11,56
0,97
23,20
0,18
175,84
40,09
0,13
19,53
8,61
19,53
1,34
16,17
0,31
287,72
39,59
0,15
583 056,44
305 473,70
125 751,95
25 953,40
344,20
123 471,59
2 061,60
24 997,59
10 510,10
3 544,98
23,10
2,80
10 651,01
265,60
121 400,30
56 680,10
48 813,82
126,50
9,50
15 639,19
131,20
64 188,49
31 432,70
12 486,03
2 110,40
45,10
17 865,46
248,80
105 724,85
43 263,60
24 535,73
949,40
16,80
36 378,51
580,80
59 253,29
43 262,20
1 855,61
5 972,30
118,30
7 923,28
121,60
96 648,66
41 336,60
20 382,43
8 324,30
49,40
26 308,73
247,20
65 525,25
50 973,50
5 249,72
5 245,80
40,80
3 781,03
234,40
45 318,01
28 014,90
8 883,63
3 201,60
61,50
4 924,38
232,00
38,13
19,98
8,22
1,70
0,02
8,07
0,13
38,71
16,27
5,49
0,04
0,00
16,49
0,41
55,10
25,73
22,15
0,06
0,00
7,10
0,06
54,62
26,75
10,63
1,80
0,04
15,20
0,21
32,10
13,13
7,45
0,29
0,01
11,04
0,18
41,40
30,23
1,30
4,17
0,08
5,54
0,09
42,01
17,97
8,86
3,62
0,02
11,44
0,11
28,98
22,55
2,32
2,32
0,02
1,67
0,10
22,89
14,15
4,49
1,62
0,03
2,49
0,12
Počet zvierat k 31.10. 2010 na 100 ha pôdy
Tabuľka č. 32
Fyzické osoby spolu
Ukazovateľ
Počet hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho kravy
Počet ošípaných na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho prasnice
Počet oviec na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet kôz na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet hydiny na 100 ha ornej pôdy
z toho sliepky
Počet koní na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet dobytčích jednotiek spolu
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
Počet dobytčích jednotiek na 100 ha poľnohosp. pôdy
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
14,16
6,36
17,35
1,44
36,83
2,05
249,69
89,64
1,15
3,48
1,42
16,28
1,38
2,72
2,17
66,31
23,66
1,66
8,44
1,77
24,01
2,96
3,07
0,93
120,84
48,58
0,91
17,55
8,30
53,43
3,15
65,21
3,30
401,32
196,22
2,03
5,90
1,67
17,86
1,71
5,16
0,81
383,36
44,23
0,60
32,17
15,04
15,10
0,66
106,55
3,74
87,09
73,32
2,18
23,07
10,76
13,16
0,84
70,96
3,70
53,04
34,55
1,50
21,91
11,44
10,19
1,18
57,63
1,94
68,33
55,72
1,86
8,61
4,49
12,95
0,86
22,34
1,77
501,81
225,32
0,49
84 204,97
37 937,90
17 825,86
13 495,10
752,50
10 835,21
3 358,40
1 107,31
269,30
507,91
30,60
24,40
126,31
148,80
5 955,73
2 299,10
2 661,02
125,10
37,70
537,61
295,20
7 583,27
2 419,60
2 765,02
1 218,70
61,60
814,35
304,00
13 007,69
3 521,70
4 377,47
441,50
68,90
4 187,72
410,40
10 872,95
6 140,30
1 157,29
2 718,80
95,50
317,07
444,00
20 507,99
11 573,60
2 526,89
4 778,50
249,10
570,30
809,60
11 939,42
7 027,40
1 193,88
2 547,00
85,70
426,24
659,20
13 230,60
4 686,90
2 636,38
1 634,90
129,60
3 855,61
287,20
22,98
10,35
4,86
3,68
0,21
2,96
0,92
9,86
2,40
4,52
0,27
0,22
1,12
1,32
14,62
5,64
6,53
0,31
0,09
1,32
0,72
40,58
12,95
14,79
6,52
0,33
4,36
1,63
15,21
4,12
5,12
0,52
0,08
4,90
0,48
42,61
24,06
4,54
10,65
0,37
1,24
1,74
30,45
17,19
3,75
7,10
0,37
0,85
1,20
27,01
15,90
2,70
5,76
0,19
0,96
1,49
18,08
6,40
3,60
2,23
0,18
5,27
0,39
Počet zvierat k 31.10. 2010 na 100 ha pôdy
Tabuľka č. 33
Fyzické osoby registrované
Ukazovateľ
Počet hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho kravy
Počet ošípaných na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho prasnice
Počet oviec na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet kôz na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet hydiny na 100 ha ornej pôdy
z toho sliepky
Počet koní na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet dobytčích jednotiek spolu
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
Počet dobytčích jednotiek na 100 ha poľnohosp. pôdy
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
11,98
5,10
11,06
0,97
36,91
1,40
235,09
68,18
0,91
2,42
1,27
14,22
1,30
2,84
1,65
36,60
8,68
1,61
7,98
1,55
12,64
1,78
2,98
0,56
72,25
13,61
0,68
16,55
7,72
57,48
3,36
72,37
2,37
406,44
187,46
1,77
5,02
1,29
11,45
1,09
4,52
0,39
374,84
23,35
0,34
18,31
7,95
3,32
0,25
113,46
2,23
18,88
14,34
1,88
20,69
8,95
6,50
0,41
72,39
2,76
10,34
7,88
1,29
20,57
10,53
6,52
1,02
59,80
1,19
46,17
40,14
1,53
8,03
4,00
7,11
0,46
23,24
1,47
524,85
218,86
0,41
59 705,09
27 159,90
9 678,82
11 676,00
443,90
8 442,47
2 304,00
820,92
170,50
392,80
28,90
16,80
80,72
131,20
3 633,33
1 855,30
1 228,21
103,60
19,60
237,82
188,80
6 336,26
1 874,30
2 439,17
1 121,50
36,70
645,40
219,20
9 315,56
2 633,70
2 429,21
347,60
30,20
3 663,65
211,20
5 067,15
2 434,20
194,19
2 074,70
40,70
48,96
274,40
14 847,93
8 728,30
1 090,97
4 184,70
159,50
90,06
594,40
9 458,60
5 707,00
649,98
2 325,00
46,40
255,02
475,20
10 225,34
3 756,60
1 254,30
1 490,00
94,00
3 420,84
209,60
18,87
8,58
3,06
3,69
0,14
2,67
0,73
8,08
1,68
3,86
0,28
0,17
0,79
1,29
10,45
5,34
3,53
0,30
0,06
0,68
0,54
40,89
12,09
15,74
7,24
0,24
4,16
1,41
12,12
3,43
3,16
0,45
0,04
4,77
0,27
27,71
13,31
1,06
11,35
0,22
0,27
1,50
25,68
15,10
1,89
7,24
0,28
0,16
1,03
24,33
14,68
1,67
5,98
0,12
0,66
1,22
15,95
5,86
1,96
2,32
0,15
5,34
0,33
Počet zvierat k 31.10. 2010 na 100 ha pôdy
Tabuľka č. 34
Fyzické osoby domácnosti
Ukazovateľ
Počet hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho kravy
Počet ošípaných na 100 ha poľnohosp. pôdy
z toho prasnice
Počet oviec na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet kôz na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet hydiny na 100 ha ornej pôdy
z toho sliepky
Počet koní na 100 ha poľnohosp. pôdy
Počet dobytčích jednotiek spolu
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
Počet dobytčích jednotiek na 100 ha poľnohosp. pôdy
v tom : hovädzí dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
27,95
14,28
57,06
4,41
36,35
6,17
341,96
225,30
2,63
13,59
2,91
35,99
2,16
1,59
7,12
349,42
166,46
2,06
11,10
3,07
90,19
9,83
3,60
3,03
403,77
252,20
2,23
22,40
11,15
33,80
2,10
30,45
7,80
376,47
238,73
3,32
13,78
5,04
74,74
7,22
10,85
4,47
458,97
229,65
2,88
67,20
32,97
44,91
1,70
89,08
7,58
259,61
222,50
2,93
37,48
21,76
53,55
3,41
62,29
9,40
312,02
196,28
2,82
31,70
18,04
37,02
2,31
41,76
7,39
230,41
169,69
4,33
12,70
7,96
54,20
3,70
15,96
3,92
339,12
270,88
1,07
24 499,87
10 778,00
8 147,03
1 819,10
308,60
2 392,74
1 054,40
286,39
98,80
115,11
1,70
7,60
45,58
17,60
2 322,40
443,80
1 432,81
21,50
18,10
299,79
106,40
1 247,01
545,30
325,86
97,20
24,90
168,95
84,80
3 692,13
888,00
1 948,25
93,90
38,70
524,07
199,20
5 805,81
3 706,10
963,10
644,10
54,80
268,11
169,60
5 660,06
2 845,30
1 435,93
593,80
89,60
480,23
215,20
2 480,83
1 320,40
543,90
222,00
39,30
171,23
184,00
3 005,26
930,30
1 382,08
144,90
35,60
434,77
77,60
48,95
21,54
16,28
3,63
0,62
4,78
2,11
26,84
9,26
10,79
0,16
0,71
4,27
1,65
38,90
7,43
24,00
0,36
0,30
5,02
1,78
39,06
17,08
10,21
3,04
0,78
5,29
2,66
42,66
10,26
22,51
1,08
0,45
6,06
2,30
80,30
51,26
13,32
8,91
0,76
3,71
2,35
59,37
29,85
15,06
6,23
0,94
5,04
2,26
46,67
24,84
10,23
4,18
0,74
3,22
3,46
33,09
10,24
15,22
1,60
0,39
4,79
0,85
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Tabuľka č. 35
Farmy spolu
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet hovädzieho dobytka
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
464 921
9 202
6 291
3 640
3 656
2 283
4 092
6 467
429 290
14 423
57
45
16
37
54
39
48
14 127
80 256
1 407
128
956
242
256
1 157
898
75 212
45 498
328
278
138
190
99
167
316
43 982
64 656
810
1 332
192
323
191
242
399
61 167
64 734
2 500
2 192
734
1 222
339
404
833
56 510
71 368
2 469
1 311
957
976
690
1 218
2 020
61 727
79 006
916
668
439
533
423
508
1 256
74 263
44 980
715
337
208
133
231
357
697
42 302
Počet ošípaných
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
588 087
99 455
18 016
19 074
5 228
38 426
8 471
5 209
394 208
17 428
1 161
138
13 314
296
32
64
8
2 415
206 513
24 389
1 629
1 385
1 914
36 369
6 077
2 289
132 461
62 289
21 907
8 198
241
151
519
59
302
30 912
114 602
18 313
2 004
1 557
1 129
619
1 205
1 360
88 415
10 935
4 577
1 407
334
164
44
31
11
4 367
97 517
9 016
1 884
962
805
305
525
638
83 382
30 642
15 729
1 001
535
199
273
193
334
12 378
48 161
4 363
1 755
746
570
265
317
267
39 878
Počet oviec
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
394 485
11 893
7 370
5 883
6 855
5 659
8 322
28 026
320 477
537
105
17
14
22
24
355
2 516
168
133
373
356
11
327
61
1 087
33 291
651
281
205
415
770
356
1 022
29 591
13 909
425
483
157
334
372
462
3 166
8 510
86 911
4 380
2 134
1 567
2 524
824
2 379
5 323
67 780
131 028
3 506
2 768
1 860
2 324
3 167
2 537
12 711
102 155
77 928
1 488
917
641
356
214
628
3 736
69 948
48 365
1 170
654
1 063
532
279
1 633
1 983
41 051
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Tabuľka č. 35
dokončenie
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet kôz
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
10 967
2 044
1 162
819
788
421
473
713
4 547
272
94
54
23
19
54
28
472
129
45
48
129
1
4
30
86
1 067
154
101
36
40
65
65
606
857
216
125
203
56
37
15
14
191
2 138
446
165
87
114
26
38
109
1 153
2 985
481
428
174
159
206
250
352
935
1 265
299
102
179
37
9
55
42
542
1 911
225
142
69
234
23
46
166
1 006
Počet hydiny
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
12 662 971
6 364 099
1 621 467
277 614
893 395
101 803
2 641
571 347
2 830 605
799 122
619 475
1 479
175 628
1 893
317
20
31
279
2 115 867
1 782 263
8 350
3 664
2 026
82 725
305
150
236 384
2 098 195
628 732
415 478
3 685
17 164
341
118
499 477
533 200
3 302 237
1 957 451
488 007
9 397
336 718
1 499
801
2 089
506 275
944 364
66 597
7 617
46 598
959
326
81
68
822 118
2 038 445
196 997
683 642
32 166
531 196
578
434
69 053
524 379
427 709
329 169
5 609
2 215
1 164
309
184
242
88 817
937 032
783 415
11 285
4 261
2 275
15 708
698
237
119 153
Počet koní
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
6 775
660
889
604
683
408
478
581
2 472
518
74
33
5
26
20
120
240
533
108
114
47
41
34
25
52
112
691
29
67
64
131
23
29
59
289
1 239
100
110
123
115
50
39
66
636
707
111
140
61
60
32
35
70
198
1 321
92
210
130
157
99
107
176
350
1 117
80
187
133
79
109
85
76
368
649
66
28
41
74
41
38
82
279
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Tabuľka č. 36
Právnické osoby
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet hovädzieho dobytka
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
413 037
1 654
1 198
811
726
127
1 135
1 606
405 780
14 032
2
33
13 997
76 819
923
782
6
964
556
73 588
42 219
3
18
17
64
42 117
59 609
137
1 079
2
13
11
136
58 231
56 526
25
2
2
625
35
25
114
55 698
55 833
399
117
13
46
16
17
241
54 984
69 321
70
3
12
76
101
123
68 936
38 678
95
9
6
339
38 229
Počet ošípaných
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
524 525
74 784
7 013
13 430
53
36 185
5 680
2 748
384 632
15 599
6
13 208
2 385
196 732
20 879
150
35 709
5 600
2 025
132 369
52 303
14 720
6 679
5
476
30 423
99 335
14 063
84
61
15
70
381
84 661
7 081
2 773
6
4 302
88 656
6 258
226
5
2
89
82 076
26 138
14 502
1
181
11 454
38 681
1 583
24
6
27
7
72
36 962
Počet oviec
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
259 534
393
228
533
812
409
602
7 286
231
94
24
1 265
80
23
23
26
61
21 104
141
-
9 494
76
67
35
10
135
1 548
59 723
37
447
7
1 446
83 243
99
155
3
25
389
315
3 827
52 458
18
165
142
32 016
7
6
454
1
20
119
238
>=100
249 271
113
1 052
20 963
7 623
57 786
78 430
52 133
31 171
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Tabuľka č. 36
dokončenie
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet kôz
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
3 442
88
34
130
55
33
8
212
2 882
28
14
14
95
35
14
1
24
21
451
451
168
4
23
89
6
6
40
1 183
6
1
24
51
1 101
494
15
10
25
9
2
28
405
408
5
22
15
19
347
615
9
5
9
5
84
503
Počet hydiny
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
11 748 080
5 637 685
1 562 081
247 998
880 634
82 796
233
553 578
2 783 075
791 674
615 852
174 775
1 047
-
2 066 638
1 748 263
82 086
236 289
2 023 193
594 499
411 474
15
15 556
484 320
517 329
2 974 464
1 681 735
474 497
334 092
700
280
483 160
922 141
55 463
10
44 600
24
10
822 034
2 002 725
175 050
676 100
28 500
529 793
124
68 978
524 180
397 508
309 075
22
10
15
88 386
569 737
457 748
108
100
84
111 697
Počet koní
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
2 577
36
81
21
221
52
332
11
11
-
164
19
23
16
311
9
1
79
-
726
13
6
53
-
152
1
2
4
-
309
6
28
3
27
24
293
30
5
8
6
290
4
16
6
30 - <50
50 - <100
>=100
165
199
1 802
100
210
17
89
11
35
176
18
26
610
8
28
109
20
28
173
8
10
226
55
209
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Fyzické osoby spolu
Tabuľka č. 37
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet hovädzieho dobytka
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
51 884
7 548
5 093
2 829
2 930
2 156
2 957
4 861
23 510
391
55
45
16
37
54
39
15
130
3 437
484
128
174
236
256
193
342
1 624
3 279
325
278
138
172
99
150
252
1 865
5 047
673
253
190
310
191
231
263
2 936
8 208
2 475
2 190
732
597
304
379
719
812
15 535
2 070
1 194
944
930
674
1 201
1 779
6 743
9 685
846
668
436
521
347
407
1 133
5 327
6 302
620
337
199
127
231
357
358
4 073
Počet ošípaných
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
63 562
24 671
11 003
5 644
5 175
2 241
2 791
2 461
9 576
1 829
1 155
138
106
296
32
64
8
30
9 781
3 510
1 629
1 235
1 914
660
477
264
92
9 986
7 187
1 519
236
151
43
59
302
489
15 267
4 250
1 920
1 496
1 114
619
1 135
979
3 754
3 854
1 804
1 407
334
158
44
31
11
65
8 861
2 758
1 658
962
800
305
523
549
1 306
4 504
1 227
1 001
535
199
273
192
153
924
9 480
2 780
1 731
740
543
265
310
195
2 916
Počet oviec
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
134 951
11 500
7 142
5 350
6 043
5 250
7 720
20 740
71 206
306
11
17
14
22
242
1 251
88
133
350
333
11
301
35
12 187
651
281
205
274
770
356
1 022
8 628
4 415
349
416
122
324
372
327
1 618
887
27 188
4 343
2 134
1 567
2 077
824
2 372
3 877
9 994
47 785
3 407
2 613
1 857
2 299
2 778
2 222
8 884
23 725
25 470
1 488
917
623
191
214
628
3 594
17 815
16 349
1 163
648
609
531
259
1 514
1 745
9 880
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
dokončenie
Tabuľka č. 37
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet kôz
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
7 525
1 956
1 128
689
733
388
465
501
1 665
244
80
54
23
19
54
14
377
94
45
34
129
1
3
6
65
616
154
101
36
40
65
65
155
689
212
102
114
50
37
15
8
151
955
440
164
87
114
2
38
58
52
2 491
466
418
174
134
197
248
324
530
857
294
102
157
22
9
55
23
195
1 296
216
142
64
225
23
41
82
503
Počet hydiny
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
914 891
726 414
59 386
29 616
12 761
19 007
2 408
17 769
47 530
7 448
3 623
1 479
853
846
317
20
31
279
49 229
34 000
8 350
3 664
2 026
639
305
150
95
75 002
34 233
4 004
3 670
1 608
341
118
15 157
15 871
327 773
275 716
13 510
9 397
2 626
799
801
1 809
23 115
22 223
11 134
7 607
1 998
935
326
71
68
84
35 720
21 947
7 542
3 666
1 403
578
310
75
199
30 201
20 094
5 609
2 215
1 142
299
169
242
431
367 295
325 667
11 285
4 153
2 175
15 708
614
237
7 456
Počet koní
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
4 198
624
808
583
462
356
313
382
670
186
63
33
5
15
20
20
30
369
89
114
47
18
18
25
35
23
380
29
58
63
52
23
18
24
113
513
100
97
117
62
50
21
40
26
555
111
139
59
56
32
27
42
89
1 012
86
182
127
130
75
87
148
177
824
80
157
128
71
103
77
66
142
359
66
28
37
58
35
38
27
70
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Fyzické osoby registrované
Tabuľka č. 38
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet hovädzieho dobytka
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
37 898
1 138
811
1 056
2 022
1 840
2 818
4 797
23 416
246
16
13
33
39
15
130
2 774
203
30
49
144
189
193
342
1 624
2 564
28
98
27
84
88
131
243
1 865
3 854
91
62
28
126
120
228
263
2 936
3 349
132
245
321
466
303
360
710
812
11 962
535
183
346
688
604
1 129
1 734
6 743
8 000
60
119
229
437
295
400
1 133
5 327
5 149
89
58
56
64
208
338
357
3 979
Počet ošípaných
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
35 003
12 030
2 113
1 238
3 306
1 663
2 649
2 438
9 566
1 445
1 012
45
54
229
9
58
8
30
4 396
1 268
131
205
1 471
497
468
264
92
8 907
6 858
1 129
3
33
37
59
299
489
8 798
1 489
98
341
555
458
1 124
979
3 754
607
107
166
96
100
42
25
8
63
3 756
346
195
178
539
195
466
534
1 303
2 536
367
269
256
123
262
183
152
924
4 558
583
80
105
256
163
266
194
2 911
Počet oviec
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
116 760
3 193
2 820
2 967
4 539
4 979
7 239
20 267
70 756
289
8
17
22
242
1 036
44
45
309
291
11
301
35
11 215
224
88
30
97
770
356
1 022
8 628
3 476
20
37
53
218
325
318
1 618
887
20 747
1 061
1 085
830
1 427
793
2 001
3 856
9 694
41 847
693
919
1 168
1 958
2 591
2 146
8 647
23 725
23 250
523
278
273
146
208
628
3 379
17 815
14 900
620
368
287
402
259
1 489
1 745
9 730
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
dokončenie
Tabuľka č. 38
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet kôz
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
4 439
314
288
382
535
375
379
501
1 665
168
63
17
14
6
54
14
196
4
10
17
90
1
3
6
65
367
43
15
18
6
65
65
155
302
17
6
62
15
37
6
8
151
407
47
66
65
111
2
6
58
52
1 595
62
146
64
75
185
209
324
530
464
42
23
106
11
9
55
23
195
940
36
5
36
221
22
35
82
503
Počet hydiny
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
743 749
642 700
3 996
8 294
4 284
17 261
2 119
17 621
47 474
3 720
2 524
116
563
184
23
31
279
25 121
22 908
430
515
447
308
268
150
95
62 984
30 299
225
1 063
229
154
93
15 050
15 871
288 048
256 528
932
3 541
877
465
781
1 809
23 115
3 452
777
691
760
705
326
61
48
84
5 975
3 322
667
570
533
402
228
64
189
17 952
14 610
717
773
832
204
148
237
431
336 497
311 732
218
509
477
15 379
540
232
7 410
Počet koní
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
2 880
198
321
373
328
316
296
379
669
164
56
23
5
10
20
20
30
236
36
56
38
15
8
25
35
23
274
8
29
45
18
19
18
24
113
264
23
13
65
33
43
21
40
26
343
30
53
41
34
32
23
42
88
743
11
80
78
104
69
76
148
177
594
22
60
76
60
96
75
63
142
262
12
7
25
54
29
38
27
70
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
Fyzické osoby domácnosti
Tabuľka č. 39
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Fyzické osoby domácnosti
Počet hovädzieho dobytka
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
13 986
6 410
4 282
1 773
908
316
139
64
94
145
55
29
16
24
21
-
663
281
98
125
92
67
-
715
297
180
111
88
11
19
9
-
1 193
582
191
162
184
71
3
-
4 859
2 343
1 945
411
131
1
19
9
-
3 573
1 535
1 011
598
242
70
72
45
-
1 685
786
549
207
84
52
7
-
1 153
531
279
143
63
23
19
1
94
Počet ošípaných
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
28 559
12 641
8 890
4 406
1 869
578
142
23
10
384
143
93
52
67
23
6
-
5 385
2 242
1 498
1 030
443
163
9
-
1 079
329
390
233
118
6
3
-
6 469
2 761
1 822
1 155
559
161
11
-
3 247
1 697
1 241
238
58
2
6
3
2
5 105
2 412
1 463
784
261
110
57
15
3
1 968
860
732
279
76
11
9
1
-
4 922
2 197
1 651
635
287
102
44
1
5
Počet oviec
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
18 191
8 307
4 322
2 383
1 504
271
481
473
450
17
3
14
-
215
44
88
41
42
-
972
427
193
175
177
-
939
329
379
69
106
47
9
-
6 441
3 282
1 049
737
650
31
371
21
300
5 938
2 714
1 694
689
341
187
76
237
-
2 220
965
639
350
45
6
215
-
1 449
543
280
322
129
25
150
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa výmery poľnohospodárskej pôdy farmy
dokončenie
Tabuľka č. 39
Ukazovateľ
Interval
poľnhosp. pôdy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet kôz
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
3 086
1 642
840
307
198
13
86
-
76
17
37
9
13
-
181
90
35
17
39
-
249
111
86
18
34
-
387
195
96
52
35
9
-
548
393
98
22
3
32
-
896
404
272
110
59
12
39
-
393
252
79
51
11
-
356
180
137
28
4
1
6
-
Počet hydiny
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
171 142
83 714
55 390
21 322
8 477
1 746
289
148
56
3 728
1 099
1 363
290
662
294
20
-
24 108
11 092
7 920
3 149
1 579
331
37
-
12 018
3 934
3 779
2 607
1 379
187
25
107
-
39 725
19 188
12 578
5 856
1 749
334
20
-
18 771
10 357
6 916
1 238
230
10
20
-
29 745
18 625
6 875
3 096
870
176
82
11
10
12 249
5 484
4 892
1 442
310
95
21
5
-
30 798
13 935
11 067
3 644
1 698
329
74
5
46
Počet koní
v tom intervale poľn. pôdy
spolu
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
1 318
426
487
210
134
40
17
3
1
22
7
10
5
-
133
53
58
9
3
10
-
106
21
29
18
34
4
-
249
77
84
52
29
7
-
212
81
86
18
22
4
1
269
75
102
49
26
6
11
-
230
58
97
52
11
7
2
3
-
97
54
21
12
4
6
-
Iné zárobkové činnosti ponikatelských subjektov
Tabuľka č. 40
Ukazovateľ
v tom kraj
SR
spolu
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Registrované osoby spolu
Počet fariem s inými zárobkovými činnosťami
agroturistika a vidiecky turizmus
remesené činnosti
spracovanie poľnohospodárskych produktov
spracovanie dreva
chov rýb
zmluvné práce pre inú farmu
zmluvné práce pre nepoľnohosp. podnik
práce v lesníctve
iné
výroba energie na predaj zo znovu obnoviteľných zdrojov
1 447
164
62
332
76
11
527
347
49
584
6
68
18
3
44
15
18
19
-
211
14
11
48
3
2
94
36
2
90
1
160
14
4
32
5
3
46
29
3
101
-
222
20
15
43
7
2
101
54
3
77
1
148
21
3
46
20
52
34
9
69
-
216
42
11
45
15
3
74
35
14
63
2
255
15
13
43
13
76
94
11
100
-
167
20
2
31
13
1
69
47
7
65
2
Právnické osoby
Počet fariem s inými zárobkovými činnosťami
agroturistika a vidiecky turizmus
remesené činnosti
spracovanie poľnohospodárskych produktov
spracovanie dreva
chov rýb
zmluvné práce pre inú farmu
nepoľnohospodárske zmluvné práce
práce v lesníctve
iné
výroba energie na predaj zo znovu obnoviteľných zdrojov
707
79
33
174
44
5
328
208
31
283
1
28
7
3
13
12
16
13
-
111
8
9
31
3
58
24
2
51
-
67
8
1
17
2
1
29
18
2
34
-
104
8
8
18
6
1
62
31
2
33
-
81
14
29
12
33
20
7
42
-
98
19
3
20
8
2
43
24
6
30
1
132
7
8
28
7
53
48
6
50
-
86
8
1
18
6
1
38
27
6
30
-
Fyzické osoby registrované
Počet fariem s inými zárobkovými činnosťami
agroturistika a vidiecky turizmus
remesené činnosti
spracovanie poľnohospodárskych produktov
spracovanie dreva
chov rýb
zmluvné práce pre inú farmu
zmluvné práce pre nepoľnohosp. podnik
práce v lesníctve
iné
výroba energie na predaj zo znovu obnoviteľných zdrojov
740
85
29
158
32
6
199
139
18
301
5
40
11
31
3
2
6
-
100
6
2
17
2
36
12
39
1
93
6
3
15
3
2
17
11
1
67
-
118
12
7
25
1
1
39
23
1
44
1
67
7
3
17
8
19
14
2
27
-
118
23
8
25
7
1
31
11
8
33
1
123
8
5
15
6
23
46
5
50
-
81
12
1
13
7
31
20
1
35
2
Pracovné sily za obdobie od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010
Tabuľka č. 41
Ukazovateľ
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Počet osôb pracujúcich na farmách spolu
z toho ženy
90 961
16 582
3 476
807
12 232
2 681
7 329
1 562
16 819
3 280
14 291
2 252
13 711
2 450
11 015
1 853
12 088
1 697
v tom:
počet stálych zamestnacov na farmách právnických osôb
z toho ženy
42 596
11 705
2 313
722
7 803
2 223
4 206
1 257
9 481
2 480
4 076
1 159
5 291
1 498
5 301
1 386
4 125
980
48 365
4 877
1 163
85
4 429
458
3 123
305
7 338
800
10 215
1 093
8 420
952
5 714
467
7 963
717
13 319
1 201
670
52
1 399
135
896
80
2 161
222
1 861
145
2 541
260
1 841
132
1 950
175
35 046
3 676
493
33
3 030
323
2 227
225
5 177
578
8 354
948
5 879
692
3 873
335
6 013
542
počet osôb pracujúcich na farmách fyzických osôb spolu
z toho ženy
v tom:
osoby pracujúce na farmách registrovaných fyzických osôb
z toho ženy
osoby pracujúce na farmách neregistrovaných fyzických osôb
z toho ženy
Počet odpracovaných hodín od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010
Tabuľka č. 42
Ukazovateľ
Počet odpracovaných hodín na farmách spolu
z toho ženy
SR
spolu
v tom kraj
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
104 259 663
28 605 873
4 467 676
1 292 221
16 460 141
4 319 489
9 200 719
2 683 263
20 942 325
5 200 573
13 718 334
4 584 637
15 548 675
4 379 406
12 931 333
3 530 223
10 990 460
2 616 061
72 353 409
19 046 085
3 674 707
1 090 075
13 603 619
3 654 858
7 255 584
2 085 371
16 468 988
4 006 749
6 910 478
1 929 994
8 591 151
2 362 712
8 954 839
2 329 753
6 894 043
1 586 573
31 906 054
9 559 788
792 969
202 146
2 856 522
664 631
1 945 135
597 892
4 473 337
1 193 824
6 807 856
2 654 643
6 957 324
2 016 694
3 976 494
1 200 470
4 096 417
1 029 488
13 062 197
3 129 562
579 944
151 761
1 436 960
303 853
819 638
213 372
2 313 410
537 951
1 439 398
390 997
2 833 088
700 010
1 776 087
446 443
1 863 672
385 175
na farmách neregistrovaných fyzických osôb
z toho ženy
18 843 857
6 430 226
213 025
50 385
1 419 562
360 778
1 125 497
384 520
2 159 927
655 873
5 368 458
2 263 646
4 124 236
1 316 684
2 200 407
754 027
2 232 745
644 313
Počet odpracovaných hodín sezónnymi zamestnancami
z toho ženy
3 411 042
1 458 194
358 055
203 602
579 724
289 610
326 983
133 750
790 901
364 748
302 868
122 523
402 965
151 393
336 320
93 776
313 226
98 792
Počet odpracovaných hodín objednanej práce
3 458 907
162 493
501 089
281 834
545 619
719 246
643 139
225 541
379 946
v tom:
na farmách právnických osôb
z toho ženy
na farmách fyzických osôb spolu
z toho ženy
v tom:
na farmách registrovaných fyzických osôb
z toho ženy
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov a okresov
Tabuľka č. 43
Názov okresu
Farmy spolu
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Farmy spolu
Počet
fariem
Výmera využitej pôdy v ha
v tom
poľnohosp.
pôda
orná pôda
24 463
1 895 500,18
1 343 689,70
531 273,82
240,20
11 044,06
8 173,25
-
1 079,15
51
111
228
162
1 351
687
87
129
180
128
253
126
50
228
199
112
123
245
113
175
1 083
879
450
802
462
213
95
106
210
371
53
463
296
1 890
193
115
10 237,48
28 945,00
13 776,80
22 851,49
74 252,94
48 037,86
16 476,84
22 442,53
32 644,43
19 143,56
48 072,24
16 026,49
9 107,35
14 448,21
23 072,38
12 951,96
8 421,50
23 902,37
7 821,82
20 449,98
78 102,42
96 751,87
58 588,63
99 188,93
22 712,28
31 876,02
27 687,57
4 719,89
13 243,66
14 179,88
3 480,77
31 991,43
22 806,04
25 263,18
12 387,17
10 668,99
9 221,77
25 165,75
10 710,01
22 546,17
72 948,91
47 304,32
15 628,33
21 453,98
27 581,03
16 877,69
46 863,13
13 359,00
4 903,76
9 399,02
18 427,97
11 675,55
1 855,60
12 529,49
2 817,69
14 565,06
75 471,80
92 236,68
57 075,83
95 183,62
22 496,40
30 924,39
24 129,14
1 118,31
863,97
1 756,09
363,07
11 613,35
12 227,10
6 631,62
2 334,88
5 702,17
576,85
3 594,50
680,25
68,72
561,78
93,24
125,43
747,01
4 810,09
2 142,05
860,75
2 307,30
4 117,53
4 639,20
4 324,11
869,24
6 548,69
11 310,10
4 990,00
5 707,53
1 056,05
3 209,87
491,76
1 268,49
84,90
699,40
3 267,56
3 554,11
12 357,33
12 409,21
3 116,10
20 355,56
10 563,62
18 478,57
10 040,23
4 960,63
D
D
D
148,17
-
334,31
35,17
2 348,29
92,01
123,11
385,22
673,32
28,08
49,88
102,79
267,54
D
D
1 059,91
763,39
713,35
1 565,48
36,42
131,57
217,93
-
103,44
148,03
33,70
139,71
561,25
229,78
38,09
195,30
181,73
16,12
73,96
357,42
84,91
398,20
199,56
391,44
14,94
48,34
6,17
22,58
464,95
464,37
295,20
1 132,86
70,73
117,25
68,67
46,18
20,00
11,04
9,31
7,55
124,17
3,64
3,60
-
1,11
1,55
4,55
4,88
57,90
25,30
11,66
D
21,70
D
6,86
2,77
1,15
11,80
13,01
3,42
2,27
14,44
7,96
6,63
49,70
77,56
12,48
38,48
23,82
3,41
4,27
1,29
2,36
3,54
1,60
13,20
7,77
28,81
8,43
2,59
trvalé trávne
porasty
chmeľnice
vinohrady
ovocné sady
iné trvalé
plodiny
domáce
záhradky
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy k 31. 10. 2010 podľa druhov pozemkov
Tabuľka č. 43
Názov okresu
Tvrdošín
Žilina
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Košice a Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
dokončenie
Počet
fariem
poľnohosp.
pôda
Výmera využitej pôdy v ha
v tom
orná pôda
trvalé trávne
porasty
chmeľnice
vinohrady
ovocné sady
iné trvalé
plodiny
domáce
záhradky
441
234
190
115
403
548
330
539
335
237
919
577
156
252
153
222
185
783
196
42
218
454
190
79
196
47
128
220
93
763
729
218
457
272
13 287,27
16 601,43
19 109,20
8 578,70
20 989,43
14 561,13
24 207,77
29 197,01
16 073,69
11 675,46
66 716,73
41 067,46
24 662,50
5 952,52
14 608,18
31 197,49
18 032,55
23 198,51
17 302,53
10 595,17
23 276,63
35 247,39
17 347,15
13 825,66
21 467,97
14 658,68
14 086,92
30 030,81
7 272,67
65 712,90
61 830,31
30 116,33
22 466,51
13 300,67
2 726,20
5 497,50
4 785,44
1 944,75
3 603,79
4 602,85
15 080,96
19 084,87
9 106,37
6 864,81
44 927,67
31 883,70
11 197,49
518,12
5 801,61
14 036,26
7 497,33
11 368,51
8 830,78
1 545,88
11 995,78
23 912,47
8 466,71
4 399,21
5 619,11
4 460,13
5 411,88
20 534,39
708,51
55 079,67
48 147,26
14 186,04
16 738,20
7 081,56
10 549,50
11 083,85
14 314,94
6 615,71
17 380,73
9 953,95
9 031,83
9 587,75
6 832,39
4 787,63
21 536,10
8 185,48
13 457,01
5 380,00
8 794,12
17 129,03
10 526,35
11 815,72
8 380,21
9 017,24
11 279,47
11 291,02
8 710,78
9 422,26
15 816,93
10 175,19
8 633,51
9 335,20
6 560,71
10 477,35
13 360,44
15 893,43
5 345,02
6 154,09
-
D
59,12
1,43
D
811,52
D
D
7,37
78,15
2,06
335,44
-
1,80
17,42
12,70
25,46
424,62
84,27
10,11
132,87
151,62
0,35
42,84
2,18
22,57
88,98
32,00
35,94
168,68
2,03
31,63
23,16
39,80
150,31
2,41
116,08
205,79
32,00
32,61
58,31
-
9,77
2,66
D
5,54
4,90
4,33
10,40
98,34
50,66
12,92
D
35,14
7,65
D
10,27
9,63
D
14,28
2,57
D
1,38
7,96
0,97
2,16
0,31
0,20
1,73
10,90
1,04
32,43
38,67
2,81
15,24
6,72
1 123
70 512,89
60 081,26
9 471,10
-
747,61
140,52
-
72,39
Počet zvierat k 31. 10. 2010 podľa okresov
Tabuľka č. 44
Názov okresu
Farmy spolu
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Farmy spolu
Veľké
dobytčie
jednotky
Stavy hospodárskych zvierat k 31.10.2010
hovädzí
dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
králiky
včelstvá
667 261,41
464 921
588 087
394 485
10 967
12 662 971
6 775
14 796
10 770
1 132,58
6 920,60
15 612,99
2 438,74
56 228,29
11 187,36
9 860,09
9 418,90
15 751,52
5 236,48
19 673,40
10 580,80
3 509,14
3 360,19
4 763,87
8 665,72
2 710,31
14 533,04
10 074,07
13 574,62
30 013,42
9 514,16
22 671,79
29 139,21
9 083,62
14 449,78
3 860,56
1 328,45
4 655,10
5 429,64
1 739,62
12 879,11
10 331,11
11 368,04
4 628,02
5 514,97
1 324
8 610
1 866
2 623
23 449
9 252
6 232
8 342
9 171
4 236
19 574
7 870
3 066
3 170
4 782
4 754
1 487
9 228
2 013
9 128
14 571
9 830
7 143
13 269
7 119
8 621
4 103
1 230
2 997
5 432
1 167
14 961
7 610
12 819
3 420
3 760
278
674
15 005
1 471
103 898
10 745
19 154
14 132
41 326
3 542
13 716
20 026
2 079
3 129
2 867
8 160
1 510
15 803
778
7 937
58 360
6 749
15 138
22 269
3 316
8 415
355
578
139
231
12
188
5 025
2 256
668
1 226
383
100
54
961
617
43
300
270
180
145
623
4 592
1 200
661
1 357
9 149
7 577
6 076
2 056
1 999
4 366
2 107
1 471
492
462
3 012
2 009
8 760
11 817
2 061
16 196
13 363
5 290
11 112
2 239
134
107
31
187
76
D
D
84
19
63
16
77
105
220
69
64
260
219
37
207
111
150
250
61
33
45
22
1 007
49
35
89
212
258
68
29
740
3 768
791 461
3 153
1 507 699
218 328
7 759
1 931
83 739
128 305
168 106
39 471
27 281
2 109
9 000
371 039
16 364
416 000
793 620
423 311
369 215
10 741
857 882
1 105 331
260 684
689 989
8 395
616
138 064
1 857
89 603
2 400
231 987
10 654
88 524
140 742
13
228
201
76
127
71
6
40
179
56
54
9
54
64
260
27
30
95
11
141
145
85
119
156
133
48
553
20
46
57
21
55
93
141
15
85
78
169
88
119
354
135
37
110
312
180
81
115
91
243
240
26
135
399
62
451
467
511
1 418
469
348
126
281
51
98
138
37
192
235
536
46
80
277
10
5
182
465
57
20
75
11
31
11
20
104
72
84
171
72
99
43
184
886
115
178
3
28
77
20
123
29
268
29
105
26
13
Počet zvierat k 31. 10. 2010
Tabuľka č. 44
Názov okresu
dokončenie
Veľké
dobytčie
jednotky
Stavy hospodárskych zvierat k 31.10.2010
hovädzí
dobytok
ošípané
ovce
kozy
hydina
kone
králiky
včelstvá
Tvrdošín
Žilina
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Košice a Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
6 196,37
6 055,82
6 909,68
2 261,95
7 980,48
5 105,78
8 068,21
11 552,10
4 702,21
2 315,92
29 103,23
27 824,02
6 734,32
1 427,07
3 171,69
9 177,43
6 233,33
8 701,20
5 596,42
3 290,28
6 741,82
9 315,49
4 599,15
4 089,64
6 528,85
4 328,30
3 063,00
5 799,77
2 153,20
15 755,45
10 787,61
6 970,96
6 767,49
4 919,85
6 817
4 521
6 859
2 663
6 168
4 755
6 320
6 411
4 337
2 035
12 448
7 447
6 809
1 637
3 479
10 970
5 262
4 940
5 584
4 384
8 531
8 080
4 571
4 987
7 431
4 828
3 507
5 931
1 786
11 529
9 814
7 416
3 716
4 077
516
96
50
128
488
717
7 581
17 536
897
431
67 309
2 039
152
71
118
1 093
12 552
2 085
2 575
35
240
7 569
172
1 237
266
9
252
2 557
453
10 903
8 315
452
16 482
3 735
6 487
7 577
15 117
1 883
20 142
11 098
5 335
9 612
5 759
5 397
32 061
6 086
12 203
770
5 565
3 753
2 954
13 512
3 667
1 427
2 024
13 135
11 783
1 204
9 369
3 091
4 761
7 248
7 509
14 260
1 706
13 915
309
5 481
169
200
166
115
328
70
329
257
207
331
366
214
228
119
255
63
169
162
47
4
38
326
211
74
39
30
44
58
11
625
227
453
91
189
2 166
237 751
572
437
134 194
2 786
36 854
39 260
95 152
2 931
167 240
1 507 562
49 256
1 302
899
15 069
1 765
311 773
29 455
34
689
5 314
1 284
115
880
59 446
505
1 380
1 155
249 122
119 775
898
47 643
27 934
53
121
65
54
162
145
73
90
76
130
169
40
155
109
53
85
158
277
36
7
90
184
59
21
72
25
45
58
17
150
92
95
11
219
97
13
67
41
41
68
145
154
198
87
583
289
29
115
81
622
164
238
71
69
363
120
25
12
30
35
22
4
711
663
67
327
56
52
47
58
51
142
121
1 071
490
90
37
428
755
144
81
40
69
76
132
320
92
41
102
20
29
90
55
415
746
271
166
Trebišov
11 194,06
6 642
7 821
5 185
315
490 505
65
731
646
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Číslo: 850-0070/2012
Kód
: 081112
Okruh : Poľnohospodárstvo
Dátum : Apríl 2012
Štrukturálny cenzus fariem 2010,
– komplexné výsledky
Farm Structure Census 2010
– Complex Results
Sekcia podnikových štatistík
Generálny riaditeľ sekcie: Libuša Kolesárová
Odbor štatistiky poľnohospodárstva
Kontaktná osoba: Emöke Rozborilová tel.:02/50236773
Autor publikácie: Emöke Rozborilová
Štatistický úrad Slovenskej republiky
informačný servis
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Fax.: 55561 361
Tel.: 50236 335
www.statistics.sk/Produkty/Publikácie
Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted
form for commercial purposes is possible only unless the Statistical Office of the Slovak Republic
gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the
source.
ISBN 978–80–8121–163-8
Content
Content
Explanatory notes
Introduction
The structure of farms by the legal forms and kinds of ownership
Utilized agricultural area by the legal form and kinds of ownership
Average utilized agricultural area by the legal form and kinds of ownership
Average utilized agricultural area by types of farm as of 31/10/2010
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Land use from 1/11/2009 to 31/10/2010
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Number of animals as of 31/10/2010
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Farms in total
Farms of legal entities
Farms of natural persons in total
Farms of registered natural persons
Farms of natural persons - households
Other gainful activities of entrepreneurial entities
Labour force for the period from 01/11/2009 to 31/10/2010
Number of worked hours from 01/11/2009 to 31/10/2010
3
4
Tab. No.1
Tab. No.2
Tab. No.3
Tab. No.4
Tab. No.5
Tab. No.6
Tab. No.7
Tab. No.8
Tab. No.9
Tab. No.10
Tab. No.11
Tab. No.12
Tab. No.13
Tab. No.14
Tab. No.15
Tab. No.16
Tab. No.17
Tab. No.18
Tab. No.19
Tab. No.20
Tab. No.21
Tab. No.22
Tab. No.23
Tab. No.24
Tab. No.25
Tab. No.26
Tab. No.27
Tab. No.28
Tab. No.29
Tab. No.30
Tab. No.31
Tab. No.32
Tab. No.33
Tab. No.34
Tab. No.35
Tab. No.36
Tab. No.37
Tab. No.38
Tab. No.39
Tab. No.40
Tab. No.41
Tab. No.42
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010 by districts
Farms in total
Number of animals as of 31/10/2010 by districts
Farms in total
Tab. No.43
Tab. No.44
Explanatory notes
The data in this publication are given from processing of the Farm Structure Census
questionnaires 2010 for all farms, which fulfilled set criteria in a reference period i.e. from
1th November 2009 to 31th December 2010. Flow indicators are for given reference period
and state by 31th December 2010. The data were aggregated by the predominant place of
business performing, what is considered to be a municipality in which is placed the mostly
part of agricultural land area or in which is the highest production or in which is majority of
animals.
Differences in sums and shares are caused by the figures rounding off.
Tables classification:
 Farms in total – all farms which fulfilled set criteria for farm,
 Farms of legal persons – entrepreneurial subjects registered in Business register,
 Farms of natural persons in total – include the farms of registered and not-registered
natural persons,
 Farms of registered natural persons – farms of self-employed farmers,
 Farms of not-registered natural persons – farms of households.
Glossary:
macron (-)
Zero (0, 0,0)
– in the place of a number denotes that the phenomenon did not
occur,
– denotes the magnitude more than zero but less than the least unit
expressible in the table.
3
Introduction
The Farm Structure census 2010 was part of the European project of agricultural
statistics which manage the Statistical Office of EU - Eurostat. Member States carry
out the survey under the following legislation: “Regulation (EC) No 1166/2008 of the
European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure
surveys and the survey on agricultural production methods, Commission Regulation
(EC). 1200/2009 of 30 November 2009 on the conversion rates of livestock units and
definitions of indicators" and "Commission Regulation (EC) 1242/2008 of 8
December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings". The
basic Slovak legal norm is the Act 540/2001 Coll. about state statistics and survey
was carry out on the base of the State Statistical Surveys for the years 2009 - 2011.
The agricultural farm was defined as an individual unit which has its own
management and produces farm products. Besides farming activity, the farm can
also produce other non-farm products and provide services. Farm products include
vegetal products and rearing of farm animals.
Into survey were included all farms, businesses in the area of crop and livestock
production, irrespective of the production and households that reach at least one of
the following minimum thresholds established for a farm in Slovakia: utilized
agricultural area  1 ha, area of permanent crops (vineyards, orchards, nurseries)
 0,5 hectares, intensive crops (fresh vegetables, tobacco, hops)  0,1 ha, covered
areas (vegetables, flowers)  0,1 ha, cattle  1 head, pigs  3 heads, sheep  5
heads, goats  5 heads, poultry in total  100 heads.
File of reporting units together comprised 34 085 units. We contacted 22 445
households and 11 640 registered units (8 539 natural persons and 3 101 legal
persons).
The survey was carried out during the reference period from 01/11/2009 to
31/10/2010.
Data in this publication are in aggregated form at the level of NUTS3 (according to 8
regions of SR). Data from typology will be published at the level of NUTS2 (Bratislava
– Bratislava region, The Western Slovakia – Trnava, Trenčín and Nitra region, The
Central Slovakia – Žilina and Banská Bystrica region, The Eastern Slovakia – Prešov
a Košice region).
4
The structure of farms by the legal forms and kinds of ownership
Table No. 1
Indicator
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of farms according to legal form
SR in total
24 463
552
2 815
1 371
3 984
4 372
4 754
2 960
3 655
000 Non-registered natural person
101 Entrepreneur-physical person-not entered in Business Register
102 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register
103 Private farmer not entered in Business Register
104 Private farmer entered in Business Register
105 Freelance occupation-physical person active on the basis of other legislation than Small
Business Act
107 Entrepreneur-physical person-not entered in BR, also active as Private Farmer
108 Entrepreneur-physical person-entered in BR, also active as Private Farmer
109 Entrepreneur-physical person-not entered in BR - also active in Freelance Occupation
110 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register-also active in Freelance
Occupation
111 Public commercial company
112 Limited liability company
113 Société commandite
119 Not profitable organization
121 Joint stock company
205 Cooperative
271 Associations of land owners, flats owner etc.
301 State enterprise
321 Budgetary organization
331 Organization based on state contributions
382 Public legal institution
701 Association (league, union, society, club, etc.)
721 Ecclesiastical organization
731 Organizational unit of association
801 Municipality (municipal office)
16 179
411
2
3 183
2
228
20
129
-
1 733
32
1
400
-
878
25
154
-
2 566
34
530
-
3 332
92
464
1
3 044
102
1
664
-
1 831
48
377
-
2 567
58
465
1
15
2 362
16
37
78
1
2
3
316
2
1
135
-
3
431
2
2
2
270
8
4
510
6
7
3
349
3
8
273
2
9
1
1
1 389
2
8
128
584
55
5
18
17
2
17
4
13
12
44
1
14
27
3
3
1
1
-
1
203
23
87
1
4
4
1
3
-
93
2
17
59
1
2
5
-
262
1
2
27
98
4
2
4
4
1
5
6
98
6
86
10
1
1
1
-
284
1
15
86
11
2
2
3
1
4
1
2
4
1
221
11
82
18
1
1
1
2
1
1
1
184
1
2
15
59
10
2
4
1
1
1
23 635
584
18
46
40
78
62
502
27
1
2
5
11
4
2686
87
1
8
4
16
13
1285
59
2
1
7
11
6
3838
98
6
12
8
13
9
4279
86
1
2
1
3
4625
86
3
13
7
7
13
2856
82
2
3
4
6
7
3564
59
3
6
3
13
7
Number of farms by the ownership
2 - Private inland
3 - Cooperative-owned
4 - State-owned
5 - Municipality-owned
6 - Ownership of associations, political parties and churches
7 - Foreign
8 - International with preponderance of private sector
Utilized agricultural area by the legal form and kinds of ownership
Table No. 2
Indicator
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Utilized agricultural area by the legal form
SR in total
000 Non-registered natural person
101 Entrepreneur-physical person-not entered in Business Register
102 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register
103 Private farmer not entered in Business Register
104 Private farmer entered in Business Register
105 Freelance occupation-physical person active on the basis of other legislation than Small
Business Act
107 Entrepreneur-physical person-not entered in BR, also active as Private Farmer
108 Entrepreneur-physical person-entered in BR, also active as Private Farmer
109 Entrepreneur-physical person-not entered in BR - also active in Freelance Occupation
110 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register-also active in Freelance
Occupation
111 Public commercial company
112 Limited liability company
113 Société commandite
119 Not profitable organization
121 Joint stock company
205 Cooperative
271 Associations of land owners, flats owner etc.
301 State enterprise
321 Budgetary organization
331 Organization based on state contributions
382 Public legal institution
701 Association (league, union, society, club, etc.)
721 Ecclesiastical organization
731 Organizational unit of association
801 Municipality (municipal office)
Number of farms by the ownership
2 - Private inland
3 - Cooperative-owned
4 - State-owned
5 - Municipality-owned
6 - Ownership of associations, political parties and churches
7 - Foreign
8 - International with preponderance of private sector
1 895 500,18
75 810,77 261 070,39 136 202,05 414 907,70 168 629,71 297 399,80 270 267,46 271 212,29
50 046,69
10 287,85
D
149 504,37
D
1 066,91
87,31
3 622,08
-
5 970,72
563,95
D
15 455,69
-
3 192,30
453,51
6 375,28
-
8 655,21
1 387,59
38 133,63
-
7 230,50
2 093,71
7 548,23
D
9 533,01
2 012,29
D
26 635,83
-
5 316,23
751,45
20 395,41
-
9 081,81
2 938,03
31 338,21
D
441,38
154 367,57
1 655,11
1 769,32
5 703,20
D
D
220,87
18 481,14
D
D
8 667,88
-
32,46
37 280,47
D
D
D
8 428,23
210,49
D
29 052,53
656,83
35,16
106,51
17 547,63
708,45
81,73
29 206,48
D
630,03
D
D
633 169,24
D
158,20
140 545,83
740 080,77
1 937,82
7 209,74
1 079,68
1 640,59
41,07
335,81
69,26
166,73
160,87
D
22 208,62 76 423,85
11 724,86 29 661,32
30 202,37 113 219,76
D
404,21
319,32
446,87
20,54
D
D
D
12,85
-
37 762,78 124 976,32
D
D
D
13 903,43 26 490,41
65 746,65 176 017,39
D
113,50
D
2,45
295,29
D
46,22
D
116,90
89,97
D
41 556,34 112 959,48 111 779,81 105 502,04
D
D
7 927,55 20 961,74
9 042,52 20 833,99
93 174,68 89 580,10 101 224,89 70 914,94
261,95
588,83
657,85
281,36
D
D
D
D
D
570,22
D
335,81
32,07
D
D
106,36
D
D
D
D
D
D
47,10
D
D
1 061 666,51
740 080,77
10 678,80
2 898,49
730,00
40 226,03
39 219,58
36 873,51 129 274,83
30 202,37 113 219,76
D
D
D
417,12
35,95
D
8 085,78
D
208,95 13 453,27
64 468,15 223 241,80
65 746,65 176 017,39
D
3 397,25
D
900,91
65,09
223,08
3 356,50
6 862,40
2 556,75
4 264,88
73 940,95 196 036,35 154 223,99 183 606,92
93 174,68 89 580,10 101 224,89 70 914,94
4 101,99
D
21,35
1 056,17
D
474,39
D
120,48
194,18
68,36
D
2 665,75
3 136,11 11 546,33
1 254,70
3 838,96
9 062,07
4 580,00
Average utilized agricultural area by the legal form and kinds of ownership
Table No. 3
Indicator
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Average utilized agricultural area by the legal form and kinds of ownership
SR in total
77,48
137,34
92,74
99,35
104,14
38,57
62,56
91,31
74,20
000 Non-registered natural person
101 Entrepreneur-physical person-not entered in Business Register
102 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register
103 Private farmer not entered in Business Register
104 Private farmer entered in Business Register
105 Freelance occupation-physical person active on the basis of other legislation than Small
Business Act
107 Entrepreneur-physical person-not entered in BR, also active as Private Farmer
108 Entrepreneur-physical person-entered in BR, also active as Private Farmer
109 Entrepreneur-physical person-not entered in BR - also active in Freelance Occupation
110 Entrepreneur-physical person-entered in Business Register-also active in Freelance
Occupation
111 Public commercial company
112 Limited liability company
113 Société commandite
119 Not profitable organization
121 Joint stock company
205 Cooperative
271 Associations of land owners, flats owner etc.
301 State enterprise
321 Budgetary organization
331 Organization based on state contributions
382 Public legal institution
701 Association (league, union, society, club, etc.)
721 Ecclesiastical organization
731 Organizational unit of association
801 Municipality (municipal office)
3,09
25,03
D
46,97
D
4,68
4,37
28,08
-
3,45
17,62
D
38,64
-
3,64
18,14
41,40
-
3,37
40,81
71,95
-
2,17
22,76
16,27
D
3,13
19,73
D
40,11
-
2,90
15,66
54,10
-
3,54
50,66
67,39
D
29,43
65,35
103,44
47,82
73,12
D
D
73,62
58,48
D
D
64,21
-
10,82
86,50
D
D
D
31,22
26,31
D
56,97
109,47
5,02
35,50
50,28
236,15
10,22
106,98
D
70,00
D
D
455,85
D
19,77
1 098,01
1 267,26
35,23
1 441,95
59,98
96,51
20,54
19,75
17,31
12,83
13,41
504,74
837,49
1 118,61
134,74
6,85
D
D
-
D
376,47
1 289,62
1 301,38
D
79,83
111,72
D
4,28
-
406,05
D
817,85
1 114,35
D
1,22
9,24
-
477,01
D
D
981,13
1 796,10
28,38
D
73,82
34,67
D
23,38
14,99
424,04
1 321,26
1 083,43
26,20
D
D
-
397,74
1 397,45
1 041,63
53,53
D
D
190,07
32,07
26,59
D
D
11,78
D
505,79
822,05
1 234,45
36,55
D
D
D
D
D
D
D
573,38
D
D
1 388,93
1 201,95
28,14
D
83,95
D
D
Number of farms by the ownership
2 - Private inland
3 - Cooperative-owned
4 - State-owned
5 - Municipality-owned
6 - Ownership of associations, political parties and churches
7 - Foreign
8 - International with preponderance of private sector
44,92
1 267,26
593,27
63,01
18,25
515,72
632,57
73,45
1 118,61
D
D
7,19
735,07
52,24
48,13
1 301,38
D
52,14
D
D
1 034,87
50,17
1 114,35
D
D
9,30
305,14
426,13
58,17
1 796,10
566,21
75,08
27,88
527,88
473,88
17,28
1 083,43
D
D
418,23
42,39
1 041,63
1 367,33
81,24
17,21
380,82
295,30
54,00
1 234,45
D
D
48,55
522,69
1 294,58
51,52
1 201,95
7,12
79,07
22,79
888,18
654,29
Average utilized agricultural area by types of farm as of 31/10/2010
Table No. 4
SR
in total
Inicator
Total number of farms
of which without used agricultural land
Average used agricultural land area per farm
farming on land
Total number of farms - Legal persons in total
of which without used agricultural land
Average used agricultural land area per farm
farming on land
Total number of farms - Natural persons in total
of which without used agricultural land
Average used agricultural land area per farm
farming on land
Total number of farms - Natural persons - registered
of which without used agricultural land
Average used agricultural land area per farm
farming on land
Total number of farms - Natural persons - households
of which without used agricultural land
Average used agricultural land area per farm
farming on land
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
number
number
24 463
744
552
9
2 815
28
1 371
27
3 984
159
4 372
49
4 754
219
2 960
161
3 655
92
in ha
79,91
139,61
93,67
101,34
108,47
39,01
65,58
96,56
76,12
number
number
2 276
77
95
2
330
14
179
6
418
21
204
3
423
12
344
7
283
12
in ha
695,35
694,39
697,25
679,27
829,74
712,00
559,75
670,83
730,69
number
number
22 187
667
457
7
2 485
14
1 192
21
3 566
138
4 168
46
4 331
207
2 616
154
3 372
80
in ha
17,03
24,96
16,49
15,96
24,94
6,19
16,33
17,95
22,23
number
number
6 008
110
229
2
752
10
314
9
1 000
20
836
2
1 287
27
785
16
805
24
in ha
53,64
44,78
46,86
50,81
78,41
21,93
45,88
50,56
82,09
number
number
16 179
557
228
5
1 733
4
878
12
2 566
118
3 332
44
3 044
180
1 831
138
2 567
56
3,20
4,78
3,45
3,69
3,54
2,20
3,33
3,14
3,62
in ha
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Table No. 5
Farms in total
SR
in total
Inicator
Agricultural land in ha
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
1 895 500,18
1 343 689,70
240,20
11 044,06
1 079,15
8 173,25
531 273,82
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
75 810,77
67 643,69
2 809,77
12,10
424,88
4 920,32
261 070,39
248 657,38
D
1 629,94
D
1 296,23
9 340,36
136 202,05
89 533,12
D
D
63,46
1 523,56
44 813,71
414 907,70
397 517,86
4 488,05
209,73
2 614,02
10 078,03
168 629,71
50 834,27
82,03
244,71
117 468,71
297 399,80
159 402,44
896,50
356,19
887,03
135 857,64
270 267,46
128 078,44
D
D
595,10
141 532,91
271 212,29
202 022,50
1 170,63
169,31
587,72
67 262,14
Share of individual types of land on agricultural land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
70,89
0,01
0,58
0,06
0,43
28,03
100,00
89,23
3,71
0,02
0,56
6,49
100,00
95,25
0,01
0,62
0,05
0,50
3,58
100,00
65,74
0,16
0,03
0,05
1,12
32,90
100,00
95,81
1,08
0,05
0,63
2,43
100,00
30,15
0,05
0,15
69,66
100,00
53,60
0,30
0,12
0,30
45,68
100,00
47,39
0,02
0,22
52,37
100,00
74,49
0,43
0,06
0,22
24,80
Share of regions on individual types of land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,00
5,03
25,44
1,12
5,20
0,93
13,77
18,51
6,94
14,76
12,03
15,86
1,76
7,19
6,66
93,06
0,40
5,88
18,64
8,44
21,89
29,58
40,64
19,43
31,98
1,90
8,90
3,78
7,60
2,99
22,11
15,69
11,86
8,12
33,01
10,85
25,57
14,26
9,53
0,04
5,24
7,28
26,64
14,31
15,03
10,60
15,69
7,19
12,66
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Table No. 6
Legal persons
SR
in total
Inicator
Agricultural land in ha
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
1 529 083,01
1 084 066,48
240,20
8 932,37
141,44
6 272,45
429 430,07
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
64 578,71
57 461,25
2 288,44
0,11
390,55
4 438,36
220 330,21
209 647,21
D
1 336,55
D
1 130,69
8 181,68
117 513,07
80 764,28
D
D
D
1 233,05
35 247,03
329 406,79
315 263,68
3 819,42
48,95
1 912,85
8 361,88
143 112,76
45 687,52
165,32
97 259,92
230 055,23
125 078,39
632,16
59,75
610,25
103 674,68
226 068,50
105 906,25
D
D
425,90
119 725,62
198 017,74
144 257,89
807,13
7,98
403,83
52 540,91
Share of individual types of land on agricultural land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
70,90
0,02
0,58
0,01
0,41
28,08
100,00
88,98
3,54
0,00
0,60
6,87
100,00
95,15
0,01
0,61
0,01
0,51
3,71
100,00
68,73
0,19
0,04
0,00
1,05
29,99
100,00
95,71
1,16
0,01
0,58
2,54
100,00
31,92
0,12
67,96
100,00
54,37
0,27
0,03
0,27
45,07
100,00
46,85
0,19
52,96
100,00
72,85
0,41
0,20
26,53
Share of regions on individual types of land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,22
5,30
25,62
0,08
6,23
1,03
14,41
19,34
6,94
14,96
12,31
18,03
1,91
7,69
7,45
93,06
0,49
0,72
19,66
8,21
21,54
29,08
42,76
34,61
30,50
1,95
9,36
4,21
2,64
22,65
15,05
11,54
7,08
42,24
9,73
24,14
14,78
9,77
0,05
4,40
6,79
27,88
12,95
13,31
9,04
5,64
6,44
12,24
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Table No. 7
Natural persons in total
SR
in total
Inicator
Agricultural land in ha
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
1 529 083,01
259 623,22
2 111,68
937,71
1 900,80
101 843,75
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
64 578,71
10 182,45
521,33
11,99
34,33
481,96
220 330,21
39 010,16
293,39
112,42
165,54
1 158,67
117 513,07
8 768,84
0,50
62,45
290,51
9 566,68
329 406,79
82 254,18
668,63
160,78
701,17
1 716,15
143 112,76
5 146,75
82,03
79,39
20 208,80
230 055,23
34 324,05
264,33
296,45
276,78
32 182,96
226 068,50
22 172,19
50,29
169,20
21 807,29
198 017,74
57 764,60
363,50
161,32
183,90
14 721,23
Share of individual types of land on agricultural land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
70,85
0,58
0,26
0,52
27,79
100,00
90,66
4,64
0,11
0,31
4,29
100,00
95,75
0,72
0,28
0,41
2,84
100,00
46,92
0,33
1,55
51,19
100,00
96,20
0,78
0,19
0,82
2,01
100,00
20,17
0,32
0,31
79,20
100,00
50,97
0,39
0,44
0,41
47,79
100,00
50,16
0,11
0,38
49,34
100,00
78,92
0,50
0,22
0,25
20,11
Share of regions on individual types of land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,07
3,92
24,69
1,28
1,81
0,47
11,12
15,03
13,89
11,99
8,71
1,14
5,10
3,38
0,02
6,66
15,28
9,39
23,33
31,68
31,66
17,15
36,89
1,69
6,96
1,98
8,75
4,18
19,84
18,38
13,22
12,52
31,61
14,56
31,60
12,06
8,54
5,36
8,90
21,41
19,98
22,25
17,21
17,20
9,67
14,45
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Table No. 8
Natural persons - registered
SR
in total
Inicator
Agricultural land in ha
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
316 370,48
225 826,61
1 779,28
117,98
1 660,13
86 986,47
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
10 165,14
9 210,72
460,40
4,10
26,94
462,98
34 769,46
33 303,08
269,18
11,00
151,88
1 034,33
15 496,67
6 845,88
0,50
9,88
206,33
8 434,09
76 845,70
74 144,90
548,44
9,65
645,17
1 497,55
18 286,46
3 410,00
14,30
73,85
14 788,31
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
57 811,56
29 644,87
248,72
60,39
251,63
27 605,95
38 882,73
19 036,61
5,38
160,12
19 680,62
64 112,75
50 230,56
252,05
3,29
144,21
13 482,64
Share of individual types of land on agricultural land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
71,38
0,56
0,04
0,52
27,50
100,00
90,61
4,53
0,04
0,26
4,55
100,00
95,78
0,77
0,03
0,44
2,97
100,00
44,18
0,00
0,06
1,33
54,43
100,00
96,49
0,71
0,01
0,84
1,95
100,00
18,65
0,08
0,40
80,87
100,00
51,28
0,43
0,10
0,44
47,75
100,00
48,96
0,01
0,41
50,62
100,00
78,35
0,39
0,01
0,22
21,03
Share of regions on individual types of land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,21
4,08
25,88
3,48
1,62
0,53
10,99
14,75
15,13
9,32
9,15
1,19
4,90
3,03
0,03
8,37
12,43
9,70
24,29
32,83
30,82
8,18
38,86
1,72
5,78
1,51
12,12
4,45
17,00
18,27
13,13
13,98
51,18
15,16
31,74
12,29
8,43
4,56
9,65
22,62
20,27
22,24
14,17
2,79
8,69
15,50
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010
Table No. 9
Natural persons - households
Inicator
Agricultural land in ha
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
50 046,69
33 796,61
332,40
819,73
240,67
14 857,27
1 066,91
971,72
60,93
7,89
7,39
18,98
5 970,72
5 707,09
24,22
101,42
13,66
124,34
3 192,30
1 922,96
52,57
84,18
1 132,59
8 655,21
8 109,29
120,19
151,13
56,00
218,60
7 230,50
1 736,75
67,73
5,54
5 420,49
9 533,01
4 679,18
15,61
236,06
25,14
4 577,01
5 316,23
3 135,58
44,90
9,08
2 126,67
9 081,81
7 534,04
111,45
158,04
39,68
1 238,59
Share of individual types of land on agricultural land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
67,53
0,66
1,64
0,48
29,69
100,00
91,08
5,71
0,74
0,69
1,78
100,00
95,58
0,41
1,70
0,23
2,08
100,00
60,24
1,65
2,64
35,48
100,00
93,69
1,39
1,75
0,65
2,53
100,00
24,02
0,94
0,08
74,97
100,00
49,08
0,16
2,48
0,26
48,01
100,00
58,98
0,84
0,17
40,00
100,00
82,96
1,23
1,74
0,44
13,64
Share of regions on individual types of land in %
Agricultural land
including arable land
vineyards
kitchen gardens
orchards
ovocné sady
other permanent cultures
permanent grassland
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2,13
2,88
18,33
0,96
3,07
0,13
11,93
16,89
7,28
12,37
5,68
0,84
6,38
5,69
6,41
34,98
7,62
17,29
23,99
36,16
18,44
23,27
1,47
14,45
5,14
8,26
2,30
36,48
19,05
13,85
4,70
28,80
10,45
30,81
10,62
9,28
5,48
3,77
14,31
18,15
22,29
33,53
19,28
16,49
8,34
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 10
Farms in total
region of
SR
in total
Inicator
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Agricultural land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
23 719
1 755
1 475
11 941
2 561
3 001
775
1 193
438
580
543
34
57
192
75
91
18
37
11
28
2 787
256
92
1 295
315
428
116
140
53
92
1 344
76
50
678
174
175
32
76
42
41
3 825
164
176
1 865
449
535
182
253
68
133
4 323
352
477
2 645
313
295
67
82
41
51
4 535
449
333
1 996
526
658
174
256
67
76
2 799
121
173
1 401
332
377
80
151
77
87
3 563
303
117
1 869
377
442
106
198
79
72
Arable land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
19 148
3 287
2 047
7 695
1 727
2 059
578
1 018
331
406
391
21
25
130
54
73
15
35
14
24
2 495
76
174
1 169
299
390
106
138
56
87
1 042
108
99
476
118
96
30
56
33
26
3 539
97
262
1 683
405
491
163
241
66
131
3 424
1 880
632
620
84
97
27
58
16
10
2 858
622
315
960
256
357
99
170
35
44
2 298
299
295
1 038
193
210
50
134
48
31
3 101
184
245
1 619
318
345
88
186
63
53
Hop gardens
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
9
2
6
1
-
-
1
1
-
8
2
5
1
-
-
-
-
-
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 10
end of table
SR
in total
Inicator
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vineyards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
1 208
600
169
191
55
135
36
21
1
-
171
21
47
59
17
15
7
4
1
-
115
28
13
29
11
28
4
2
-
3
1
1
1
-
547
313
73
59
17
58
16
11
-
-
147
102
6
16
3
13
5
2
-
1
1
-
224
135
30
26
7
20
4
2
-
Orchards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
811
238
119
200
69
141
31
13
-
35
8
5
9
3
6
3
1
-
120
33
17
25
9
31
2
3
-
130
32
30
37
11
10
7
3
-
230
62
26
53
25
50
12
2
-
28
9
1
11
3
3
1
-
96
29
9
29
8
16
4
1
-
51
5
9
17
3
14
2
1
-
121
60
22
19
7
11
1
1
-
Permanent grassland
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
11 668
1 671
2 034
4 461
902
1 302
340
659
186
113
89
16
8
21
11
17
2
13
1
230
36
18
68
25
47
15
17
3
1
802
128
105
265
80
98
28
74
17
7
437
113
37
106
49
89
21
18
3
1
3 892
463
975
1 820
203
213
57
87
41
33
3 290
435
486
1 267
327
413
110
190
36
26
1 837
221
295
632
125
254
59
159
60
32
1 091
259
110
282
82
171
48
101
26
12
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 11
Legal persons
region of
SR
in total
Inicator
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Agricultural land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
2 199
7
13
126
108
360
165
491
372
557
93
1
1
4
12
13
6
21
9
26
316
3
2
20
12
53
29
60
46
91
173
1
16
7
26
7
36
40
40
397
4
23
21
56
36
81
50
126
201
1
2
10
8
29
15
45
40
51
411
1
1
31
25
64
42
115
59
73
337
2
13
11
65
13
78
73
82
271
1
9
12
54
17
55
55
68
Arable land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
1 794
4
13
113
77
264
138
517
282
386
74
1
1
6
9
3
20
12
22
296
1
1
18
13
47
21
60
49
86
141
1
2
9
8
15
7
41
33
25
349
3
18
12
48
22
73
49
124
134
1
10
4
19
17
57
16
10
298
1
2
30
17
44
31
101
30
42
264
2
15
9
42
20
103
45
28
238
2
12
8
40
17
62
48
49
Hop gardens
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
9
2
6
1
-
-
1
1
-
8
2
5
1
-
-
-
-
-
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
end of table
Table No. 11
SR
in total
Inicator
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vineyards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
233
6
11
44
25
97
29
20
1
-
31
1
5
6
9
5
4
1
-
53
2
4
15
6
21
3
2
-
2
1
1
-
99
4
3
13
10
44
14
11
-
-
16
2
8
5
1
-
1
1
-
31
3
7
3
14
2
2
-
Orchards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
252
14
18
49
38
92
28
13
-
18
1
3
3
2
5
3
1
-
53
5
4
8
5
26
2
3
-
26
2
1
4
4
6
6
3
-
78
3
5
13
13
31
11
2
-
9
1
3
2
2
1
-
27
1
1
8
5
7
4
1
-
20
1
6
2
9
1
1
-
21
1
3
4
5
6
1
1
-
Permanent grassland
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
1 463
9
26
131
108
319
127
454
177
112
37
1
1
6
5
9
2
12
1
90
4
4
18
9
22
13
16
3
1
142
2
13
10
29
17
47
17
7
144
1
4
27
22
53
17
16
3
1
191
2
4
4
9
28
15
56
40
33
352
3
31
27
65
37
130
33
26
308
2
20
11
64
10
112
58
31
199
1
6
12
15
49
16
65
23
12
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 12
Natural persons in total
region of
SR
in total
Inicator
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Agricultural land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
21 520
1 748
1 462
11 815
2 453
2 641
610
702
66
23
450
33
56
188
63
78
12
16
2
2
2 471
253
90
1 275
303
375
87
80
7
1
1 171
75
50
662
167
149
25
40
2
1
3 428
164
172
1 842
428
479
146
172
18
7
4 122
351
475
2 635
305
266
52
37
1
-
4 124
448
332
1 965
501
594
132
141
8
3
2 462
121
171
1 388
321
312
67
73
4
5
3 292
303
116
1 860
365
388
89
143
24
4
Arable land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
17 354
3 283
2 034
7 582
1 650
1 795
440
501
49
20
317
20
25
129
48
64
12
15
2
2
2 199
75
173
1 151
286
343
85
78
7
1
901
107
97
467
110
81
23
15
1
3 190
97
259
1 665
393
443
141
168
17
7
3 290
1 880
631
610
80
78
10
1
-
2 560
621
313
930
239
313
68
69
5
2
2 034
299
293
1 023
184
168
30
31
3
3
2 863
184
243
1 607
310
305
71
124
15
4
Hop gardens
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
end of table
Table No. 12
SR
in total
Inicator
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vineyards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
975
594
158
147
30
38
7
1
-
140
21
46
54
11
6
2
-
62
26
9
14
5
7
1
-
1
1
-
448
309
70
46
7
14
2
-
-
131
102
6
14
3
5
1
-
-
193
135
27
19
4
6
2
-
Orchards
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
559
224
101
151
31
49
3
-
17
7
2
6
1
1
-
67
28
13
17
4
5
-
104
30
29
33
7
4
1
-
152
59
21
40
12
19
1
-
19
8
1
8
1
1
-
69
28
8
21
3
9
-
31
5
8
11
1
5
1
-
100
59
19
15
2
5
-
Permanent grassland
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
10 205
1 662
2 008
4 330
794
983
213
205
9
1
52
15
7
15
6
8
1
-
140
32
14
50
16
25
2
1
-
660
128
103
252
70
69
11
27
-
293
112
33
79
27
36
4
2
-
3 701
461
971
1 816
194
185
42
31
1
-
2 938
435
483
1 236
300
348
73
60
3
-
1 529
221
293
612
114
190
49
47
2
1
892
258
104
270
67
122
32
36
3
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 13
Natural persons - registered
region of
SR
in total
Inicator
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Agricultural land
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
5 898
159
169
1 435
840
1 916
595
695
66
23
227
8
29
73
36
50
11
16
2
2
742
38
25
160
81
263
87
80
7
1
305
6
12
80
49
92
23
40
2
1
980
24
19
156
112
327
145
172
18
7
834
32
20
315
153
227
50
36
1
-
1 260
30
30
283
179
461
127
139
8
3
769
5
18
207
147
245
65
73
4
5
781
16
16
161
83
251
87
139
24
4
Arable land
including at interval
spolu
do 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
nad 1000,0000 ha
4 507
286
247
1 094
565
1 317
432
497
49
20
147
12
13
33
20
39
11
15
2
2
679
26
29
139
71
243
85
78
7
1
217
10
18
58
39
54
22
15
1
927
23
21
142
101
308
140
168
17
7
552
109
71
227
60
74
10
1
-
753
52
34
168
108
250
66
68
5
2
578
39
43
192
94
144
29
31
3
3
654
15
18
135
72
205
69
121
15
4
Hop gardens
including at interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
end of table
Table No. 13
SR
in total
Inicator
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vineyards
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
255
59
40
85
27
36
7
1
-
80
3
21
38
10
6
2
-
29
6
3
7
5
7
1
-
1
1
-
90
29
14
24
7
14
2
-
-
32
11
1
11
3
5
1
-
-
23
9
1
5
2
4
2
-
Orchards
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
270
55
44
93
26
49
3
-
9
1
1
5
1
1
-
40
10
8
13
4
5
-
35
6
8
12
4
4
1
-
84
17
10
25
12
19
1
-
11
2
1
6
1
1
-
43
10
6
16
2
9
-
20
1
4
8
1
5
1
-
28
8
6
8
1
5
-
Permanent grassland
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
3 103
156
209
984
478
855
209
202
9
1
34
5
5
10
5
8
1
-
72
6
2
24
15
22
2
1
-
198
10
15
52
29
54
11
27
-
133
17
16
40
22
32
4
2
-
729
39
45
294
111
168
41
30
1
-
992
28
65
286
175
305
71
59
3
-
591
27
41
189
77
159
48
47
2
1
354
24
20
89
44
107
32
35
3
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
Table No. 14
Natural persons - households
region of
SR
in total
Inicator
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Agricultural land
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
15 622
1 589
1 293
10 380
1 613
725
15
7
-
223
25
27
115
27
28
1
-
1 729
215
65
1 115
222
112
-
866
69
38
582
118
57
2
-
2 448
140
153
1 686
316
152
1
-
3 288
319
455
2 320
152
39
2
1
-
2 864
418
302
1 682
322
133
5
2
-
1 693
116
153
1 181
174
67
2
-
2 511
287
100
1 699
282
137
2
4
-
Arable land
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
12 847
2 997
1 787
6 488
1 085
478
8
4
-
170
8
12
96
28
25
1
-
1 520
49
144
1 012
215
100
-
684
97
79
409
71
27
1
-
2 263
74
238
1 523
292
135
1
-
2 738
1 771
560
383
20
4
-
1 807
569
279
762
131
63
2
1
-
1 456
260
250
831
90
24
1
-
2 209
169
225
1 472
238
100
2
3
-
Hop gardens
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Clasification of farms by size of cultivated agricultural land
end of table
Table No. 14
SR
in total
Inicator
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Vineyards
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
720
535
118
62
3
2
-
60
18
25
16
1
-
33
20
6
7
-
-
358
280
56
22
-
-
99
91
5
3
-
-
170
126
26
14
2
2
-
Orchards
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
289
169
57
58
5
-
8
6
1
1
-
27
18
5
4
-
69
24
21
21
3
-
68
42
11
15
-
8
6
2
-
26
18
2
5
1
-
11
4
4
3
-
72
51
13
7
1
-
Permanent grassland
including in the interval
total
up to 0,5000 ha
0,5001-1,0000
1,0001-5,0000
5,0001-10,0000
10,0001-50,0000
50,0001-100,0000
100,0001-500,0000
500,0001-1000,0000
over 1000,0000 ha
7 102
1 506
1 799
3 346
316
128
4
3
-
18
10
2
5
1
-
68
26
12
26
1
3
-
462
118
88
200
41
15
-
160
95
17
39
5
4
-
2 972
422
926
1 522
83
17
1
1
-
1 946
407
418
950
125
43
2
1
-
938
194
252
423
37
31
1
-
538
234
84
181
23
15
1
-
Land use from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 15
Farms in total
Inicator
Wheat in total
Rye
Barely
Oats
Grain maize
Other cereals (incl. triticale)
Pulses in total
Potatoes in total
Sugar beet
Fodder roots and brassicas
Hops
Rape in total
Sunflower
Soya
Linseed (oil flax)
Other oil seed crops
Aromatic, medicinal and culinary plants
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor
Forage plants on arable land
Seeds, seedlings on arable land
Flowers and ornamental plants outdoor
Green and foil hoouses
Other crops on arable land
Nurseries on arable land in total
Fallow land in total
Kitchen garden
Permanent grassland and meadow
Vineyards in total
Vineyards under recultivation
Orchards in total
Utilized agricultural land in total
of which: rented land
Other unutilised agricultural land
Wooded area
Fast-growing trees
Non-agricultural area
SR
in total
346 715,30
16 563,46
134 919,00
16 784,57
179 842,83
12 469,46
13 422,52
8 766,51
17 916,68
662,85
240,20
168 378,14
88 716,90
15 354,66
2 054,87
6 291,24
1 699,98
12 380,00
266 734,72
217,51
221,05
154,68
1 275,09
423,68
29 995,70
1 079,15
531 273,82
11 044,06
1 578,07
8 173,25
1 895 500,18
1 669 754,62
25 000,64
1 098 148,18
353,86
43 997,81
region of
Bratislava
16 273,06
2 917,89
6 235,21
916,29
10 364,85
222,12
604,09
1 154,21
1 133,96
35,17
5 716,37
5 092,87
525,67
551,47
16,52
1 014,17
12 028,49
25,35
127,91
3,58
387,84
11,83
2 267,02
12,10
4 920,32
2 809,77
17,74
424,88
75 810,77
65 357,90
696,27
26,52
1 169,50
Trnava
66 867,91
2 262,58
30 166,06
1 058,08
52 129,82
1 026,24
2 552,67
881,89
6 790,11
47,02
D
22 598,87
20 941,81
466,22
146,01
1 518,92
29,20
2 116,99
34 793,73
120,24
42,10
37,95
221,75
202,88
1 509,82
D
9 340,36
1 629,94
86,51
1 296,23
261 070,39
226 418,06
561,99
980,61
194,82
4 293,80
Trenčín
21 514,23
838,33
8 877,96
1 819,53
6 290,69
459,28
734,88
277,85
3 180,91
188,54
D
11 547,62
3 405,88
510,99
51,38
566,98
160,55
343,01
27 070,17
1,00
8,90
2,55
131,09
41,79
1 502,65
63,46
44 813,71
D
1 523,56
136 202,05
125 839,89
1 745,81
5 237,03
45,26
5 146,18
Nitra
110 273,29
3 230,42
50 618,01
2 322,45
81 373,87
1 579,19
3 776,64
1 289,58
6 674,95
28,01
51 431,99
42 047,31
2 846,34
140,73
1 420,81
574,32
3 525,71
29 440,18
4,98
15,21
60,21
242,82
64,19
3 789,30
209,73
10 078,03
4 488,05
723,32
2 614,02
414 907,70
358 500,09
1 138,49
2 945,55
12,60
2 871,04
Žilina
Banská
Bystrica
9 012,22
40 586,06
1 574,01
3 704,78
3 833,45
9 689,70
1 531,56
3 830,74
676,36
13 256,88
651,80
1 744,90
128,83
1 221,45
1 406,47
864,54
135,85
87,84
79,50
4 835,57
22 930,08
132,09
5 028,65
142,73
1 445,17
529,59
248,94
66,99
874,41
0,10
0,70
189,87
2 360,75
25 112,48
44 172,13
0,10
24,81
13,13
5,43
2,13
9,89
46,79
32,47
1,50
6,75
854,47
7 099,27
82,03
356,19
117 468,71
135 857,64
896,50
4,20
41,21
244,71
887,03
168 629,71
297 399,80
150 501,46
250 090,29
3 434,66
5 216,84
7 333,78 1 023 669,01
12,13
39,30
2 971,22
8 905,00
Prešov
25 484,83
665,83
10 833,19
3 221,32
1 840,24
4 173,75
1 614,05
2 017,98
0,90
56,77
13 005,25
2 357,99
1 529,00
392,47
568,90
513,27
169,04
56 335,54
12,98
5,55
1,08
19,57
67,82
3 191,11
D
141 532,91
D
595,10
270 267,46
254 216,16
8 274,72
35 001,52
49,75
12 832,28
Košice
56 703,70
1 369,62
14 665,41
2 084,59
13 910,12
2 612,18
2 789,92
873,99
140,00
36 312,39
9 710,29
7 888,54
545,75
722,76
405,32
2 660,45
37 782,00
28,05
2,83
37,31
192,77
26,93
9 782,06
169,31
67 262,14
1 170,63
705,08
587,72
271 212,29
238 830,76
3 931,85
22 954,17
5 808,79
Land use from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 16
Legal persons
Inicator
Wheat in total
Rye
Barely
Oats
Grain maize
Other cereals (incl. triticale)
Pulses in total
Potatoes in total
Sugar beet
Fodder roots and brassicas
Hops
Rape in total
Sunflower
Soya
Linseed (oil flax)
Other oil seed crops
Aromatic, medicinal and culinary plants
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor
Forage plants on arable land
Seeds, seedlings on arable land
Flowers and ornamental plants outdoor
Green and foil hoouses
Other crops on arable land
Nurseries on arable land in total
Fallow land in total
Kitchen garden
Permanent grassland and meadow
Vineyards in total
Vineyards under recultivation
Orchards in total
Utilized agricultural land in total
of which: rented land
Other unutilised agricultural land
Wooded area
Fast-growing trees
Non-agricultural area
SR
in total
277 394,27
14 652,73
103 252,45
12 737,17
140 964,85
8 555,53
10 362,35
2 689,81
16 038,85
264,01
240,20
138 741,43
69 737,19
12 223,51
1 952,47
4 561,95
1 259,17
6 664,78
236 056,51
167,83
113,70
72,10
883,48
324,96
22 896,16
141,44
429 430,07
8 932,37
1 365,89
6 272,45
1 529 083,01
1 453 085,83
22 768,38
1 095 350,96
341,97
35 732,02
region of
Bratislava
13 064,83
2 858,03
5 294,26
783,10
8 718,17
140,27
463,89
160,82
961,46
31,30
4 899,48
4 387,86
525,67
506,76
16,52
530,63
11 403,86
25,35
73,00
1,73
387,84
10,53
2 205,76
0,11
4 438,36
2 288,44
10,12
390,55
64 578,71
56 332,25
680,98
8,95
1 121,26
Trnava
56 390,02
2 085,41
23 512,47
781,55
40 781,26
742,72
2 021,69
566,65
6 328,06
28,69
D
20 800,21
17 649,23
428,85
137,09
1 310,72
7,61
1 083,20
33 306,79
117,34
28,51
23,20
145,75
184,93
1 094,95
D
8 181,68
1 336,55
48,31
1 130,69
220 330,21
204 219,65
507,62
847,89
194,82
4 134,27
Trenčín
19 361,01
751,20
7 730,39
1 539,43
5 843,31
267,15
708,66
44,75
2 964,28
165,51
D
11 001,68
3 158,22
506,19
51,38
482,04
8,15
282,31
24 528,98
1,00
4,15
1,00
104,83
33,44
1 218,86
1,01
35 247,03
D
1 233,05
117 513,07
113 598,30
1 732,45
4 979,11
45,26
4 996,99
Nitra
87 765,88
2 726,50
39 766,61
1 831,56
62 697,00
811,04
3 140,60
251,68
5 676,05
1,04
41 303,03
33 018,37
2 479,73
84,42
852,84
468,90
1 356,57
27 347,57
3,26
4,34
28,73
110,76
56,64
2 851,45
48,95
8 361,88
3 819,42
609,58
1 912,85
329 406,79
307 259,69
980,89
2 798,76
10,24
2 623,60
Žilina
Banská
Bystrica
7 969,65
31 286,82
1 528,71
3 208,72
3 320,03
6 608,05
1 000,69
2 742,57
644,71
9 852,82
613,98
955,21
122,83
983,54
555,84
183,95
109,00
0,50
13,68
4 780,42
18 787,05
128,99
3 468,55
142,73
1 126,51
525,59
244,94
57,28
659,56
141,32
1 584,93
23 458,91
37 782,78
14,34
1,40
1,50
8,04
46,14
19,99
2,95
646,30
5 394,42
59,75
97 259,92
103 674,68
632,16
39,97
165,32
610,25
143 112,76
230 055,23
142 918,46
216 164,74
3 371,92
4 858,02
6 937,00 1 022 493,44
12,00
39,10
2 839,67
8 367,31
Prešov
21 950,60
475,12
8 294,91
2 597,83
1 755,08
3 476,50
1 190,39
841,08
0,60
11 688,25
2 257,14
1 311,78
378,84
419,57
500,09
153,80
46 132,16
0,14
0,30
0,20
19,57
28,29
2 434,00
D
119 725,62
D
425,90
226 068,50
222 695,22
6 804,46
34 437,41
40,55
6 347,64
Košice
39 605,47
1 019,04
8 725,74
1 460,44
10 672,49
1 548,66
1 730,76
85,03
22,69
25 481,31
5 668,83
5 702,05
530,21
273,18
257,90
1 532,01
32 095,46
6,40
2,00
7,70
48,59
8,18
7 050,41
7,98
52 540,91
807,13
657,92
403,83
198 017,74
189 897,53
3 832,05
22 848,40
5 301,28
Land use from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 17
Natural persons in total
Inicator
Wheat in total
Rye
Barely
Oats
Grain maize
Other cereals (incl. triticale)
Pulses in total
Potatoes in total
Sugar beet
Fodder roots and brassicas
Hops
Rape in total
Sunflower
Soya
Linseed (oil flax)
Other oil seed crops
Aromatic, medicinal and culinary plants
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor
Forage plants on arable land
Seeds, seedlings on arable land
Flowers and ornamental plants outdoor
Green and foil hoouses
Other crops on arable land
Nurseries on arable land in total
Fallow land in total
Kitchen garden
Permanent grassland and meadow
Vineyards in total
Vineyards under recultivation
Orchards in total
Utilized agricultural land in total
of which: rented land
Other unutilised agricultural land
Wooded area
Fast-growing trees
Non-agricultural area
SR
in total
69 321,03
1 910,73
31 666,55
4 047,40
38 877,98
3 913,93
3 060,16
6 076,70
1 877,83
398,84
29 636,71
18 979,71
3 131,15
102,40
1 729,29
440,81
5 715,23
30 678,21
49,68
107,35
82,59
391,62
98,72
7 099,54
937,71
101 843,75
2 111,68
212,17
1 900,80
366 417,17
216 668,79
2 232,25
2 797,22
11,89
8 265,79
region of
Bratislava
3 208,23
59,86
940,95
133,19
1 646,68
81,85
140,20
993,39
172,50
3,87
816,89
705,01
44,71
483,54
624,63
54,91
1,85
1,30
61,26
11,99
481,96
521,33
7,62
34,33
11 232,05
9 025,64
15,30
17,56
48,24
Trnava
10 477,89
177,17
6 653,59
276,53
11 348,56
283,52
530,98
315,24
462,05
18,33
1 798,66
3 292,58
37,37
8,92
208,20
21,59
1 033,79
1 486,94
2,90
13,59
14,75
75,99
17,95
414,88
112,42
1 158,67
293,39
38,20
165,54
40 740,18
22 198,41
54,37
132,72
159,53
Trenčín
2 153,2204
87,13
1 147,57
280,10
447,37
192,13
26,22
233,10
216,63
23,03
545,94
247,66
4,80
84,94
152,40
60,70
2 541,20
4,75
1,55
26,26
8,35
283,79
62,45
9 566,68
0,50
290,51
18 688,98
12 241,59
13,36
257,92
149,19
Nitra
22 507,42
503,92
10 851,40
490,89
18 676,87
768,15
636,04
1 037,90
998,90
26,97
10 128,96
9 028,94
366,61
56,31
567,97
105,42
2 169,14
2 092,61
1,72
10,87
31,47
132,06
7,55
937,85
160,78
1 716,15
668,63
113,74
701,17
85 500,91
51 240,40
157,60
146,79
2,36
247,43
Žilina
1 042,57
45,30
513,42
530,87
31,65
37,82
6,00
850,63
87,34
55,15
3,10
4,00
9,71
0,10
48,55
1 653,57
0,10
11,73
0,63
0,65
1,50
208,17
82,03
20 208,80
4,20
79,39
25 516,96
7 583,01
62,74
396,78
0,13
131,55
Banská
Bystrica
9 299,24
496,06
3 081,65
1 088,17
3 404,05
789,69
237,91
680,59
26,85
65,82
4 143,03
1 560,10
318,66
4,00
214,85
0,70
775,82
6 389,34
10,47
5,43
1,85
12,48
3,80
1 704,85
296,45
32 182,96
264,33
1,25
276,78
67 344,57
33 925,55
358,82
1 175,57
0,20
537,69
Prešov
Košice
3 534,23
190,71
2 538,28
623,49
85,16
697,25
423,66
1 176,90
0,90
56,17
1 317,00
100,85
217,22
13,63
149,33
13,18
15,24
10 203,38
12,84
5,25
0,88
39,53
757,11
50,29
21 807,29
169,20
44 198,96
31 520,94
1 470,26
564,11
9,20
6 484,64
17 098,23
350,58
5 939,67
624,15
3 237,63
1 063,52
1 059,16
788,96
117,31
10 831,08
4 041,46
2 186,49
15,54
449,58
147,42
1 128,44
5 686,54
21,65
0,83
29,61
144,18
18,75
2 731,65
161,32
14 721,23
363,50
47,16
183,90
73 194,56
48 933,24
99,80
105,77
507,51
Land use from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 18
Natural persons - registered
Inicator
Wheat in total
Rye
Barely
Oats
Grain maize
Other cereals (incl. triticale)
Pulses in total
Potatoes in total
Sugar beet
Fodder roots and brassicas
Hops
Rape in total
Sunflower
Soya
Linseed (oil flax)
Other oil seed crops
Aromatic, medicinal and culinary plants
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor
Forage plants on arable land
Seeds, seedlings on arable land
Flowers and ornamental plants outdoor
Green and foil hoouses
Other crops on arable land
Nurseries on arable land in total
Fallow land in total
Kitchen garden
Permanent grassland and meadow
Vineyards in total
Vineyards under recultivation
Orchards in total
Utilized agricultural land in total
of which: rented land
Other unutilised agricultural land
Wooded area
Fast-growing trees
Non-agricultural area
SR
in total
57 035,02
1 532,68
24 145,33
3 016,08
34 882,65
3 065,81
2 944,39
4 213,56
1 876,53
219,26
28 459,88
18 356,20
3 055,43
100,40
1 688,01
423,24
5 335,24
28 378,75
48,66
103,38
68,85
390,48
92,52
6 169,36
117,98
86 986,47
1 779,28
208,02
1 660,13
316 370,48
208 818,62
1 694,31
1 597,47
1,59
1 136,16
region of
Bratislava
2 873,45
22,49
732,11
85,22
1 463,55
30,46
139,56
990,52
172,50
3,10
808,29
697,59
44,71
480,11
565,84
54,41
1,81
1,30
36,07
4,10
462,98
460,40
7,62
26,94
10 165,14
8 617,62
3,62
17,56
35,28
Trnava
Trenčín
8 572,98
147,84
5 065,17
202,38
9 896,99
198,57
520,80
275,05
462,05
9,50
1 776,85
3 169,38
37,37
8,92
204,48
20,59
957,22
1 324,07
2,90
13,29
13,81
75,99
17,95
292,56
11,00
1 034,33
269,18
36,37
151,88
34 769,46
20 916,66
50,56
125,70
106,57
1 482,52
70,26
766,04
208,94
407,80
113,55
24,11
141,48
216,63
1,12
495,55
238,44
4,80
82,85
151,88
46,89
2 159,83
4,50
0,70
26,26
8,35
193,38
9,88
8 434,09
0,50
206,33
15 496,67
11 647,96
4,63
192,46
111,99
Nitra
19 773,67
451,60
8 722,09
364,36
16 930,23
623,54
590,99
993,71
997,60
18,81
10 012,25
8 765,51
355,90
56,31
540,65
100,88
1 962,65
1 822,04
1,70
9,54
22,14
130,91
7,05
774,61
9,65
1 497,55
548,44
111,67
645,17
76 845,70
49 732,50
130,27
141,61
1,36
134,77
Žilina
691,72
34,90
304,59
307,23
25,85
33,37
0,73
299,25
80,81
55,15
3,10
4,00
9,71
48,18
1 356,85
0,10
10,55
0,53
0,65
1,50
137,03
14,30
14 788,31
4,20
73,85
18 286,46
7 094,60
11,27
94,85
0,03
35,21
Banská
Bystrica
7 134,94
365,30
2 364,21
885,46
3 238,72
600,16
225,18
420,69
26,85
50,61
3 845,51
1 510,20
318,66
2,00
212,85
756,24
6 046,45
10,47
5,27
1,13
12,48
3,80
1 599,25
60,39
27 605,95
248,72
1,04
251,63
57 811,56
32 815,26
220,55
583,63
0,20
201,08
Prešov
Košice
2 666,63
146,70
1 793,74
477,15
75,57
601,94
410,99
620,87
0,90
17,54
1 281,44
98,85
217,22
13,63
148,93
12,68
8,83
9 692,67
11,84
5,00
0,56
39,53
693,40
5,38
19 680,62
160,12
38 882,73
30 844,25
1 272,70
375,60
236,29
13 839,11
293,58
4 397,40
485,33
2 843,94
864,22
1 032,04
472,00
37,77
10 184,84
3 873,13
2 121,48
15,54
443,83
137,21
1 075,13
5 410,99
21,65
0,82
28,16
144,18
13,05
2 443,05
3,29
13 482,64
252,05
47,12
144,21
64 112,75
47 149,77
0,70
66,06
274,96
Land use from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 19
Natural persons - households
Inicator
Wheat in total
Rye
Barely
Oats
Grain maize
Other cereals (incl. triticale)
Pulses in total
Potatoes in total
Sugar beet
Fodder roots and brassicas
Hops
Rape in total
Sunflower
Soya
Linseed (oil flax)
Other oil seed crops
Aromatic, medicinal and culinary plants
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor
Forage plants on arable land
Seeds, seedlings on arable land
Flowers and ornamental plants outdoor
Green and foil hoouses
Other crops on arable land
Nurseries on arable land in total
Fallow land in total
Kitchen garden
Permanent grassland and meadow
Vineyards in total
Vineyards under recultivation
Orchards in total
Utilized agricultural land in total
of which: rented land
Other unutilised agricultural land
Wooded area
Fast-growing trees
Non-agricultural area
SR
in total
12 286,00
378,05
7 521,23
1 031,32
3 995,33
848,12
115,77
1 863,13
1,30
179,58
1 176,84
623,51
75,73
2,00
41,28
17,57
379,98
2 299,47
1,02
3,96
13,74
1,14
6,20
930,19
819,73
14 857,27
332,40
4,15
240,67
50 046,69
7 850,17
537,95
1 199,75
10,30
7 129,63
region of
Bratislava
334,77
37,37
208,84
47,97
183,13
51,39
0,64
2,87
0,77
8,60
7,42
3,43
58,79
0,50
0,04
25,19
7,89
18,98
60,93
7,39
1 066,91
408,02
11,67
12,96
Trnava
1 904,90
29,33
1 588,43
74,16
1 451,57
84,94
10,19
40,19
8,83
21,81
123,20
3,72
1,00
76,57
162,87
0,30
0,94
122,32
101,42
124,34
24,22
1,83
13,66
5 970,72
1 281,76
3,81
7,02
52,96
Trenčín
670,70
16,87
381,54
71,16
39,57
78,58
2,11
91,62
21,90
50,39
9,22
2,09
0,52
13,81
381,36
0,25
0,84
90,41
52,57
1 132,59
84,18
3 192,30
593,63
8,73
65,46
37,19
Nitra
2 733,75
52,32
2 129,32
126,53
1 746,64
144,61
45,05
44,19
1,30
8,16
116,71
263,43
10,71
27,32
4,54
206,50
270,58
0,02
1,33
9,33
1,14
0,50
163,23
151,13
218,60
120,19
2,08
56,00
8 655,21
1 507,90
27,33
5,18
1,00
112,67
Žilina
350,86
10,40
208,83
223,63
5,80
4,45
5,27
551,38
6,53
0,10
0,37
296,71
1,18
0,10
71,14
67,73
5 420,49
5,54
7 230,50
488,41
51,47
301,92
0,10
96,34
Banská
Bystrica
2 164,30
130,76
717,44
202,71
165,33
189,53
12,73
259,90
15,21
297,52
49,90
2,00
2,00
0,70
19,58
342,89
0,16
0,72
105,60
236,06
4 577,01
15,61
0,21
25,14
9 533,01
1 110,28
138,27
591,95
336,61
Prešov
867,60
44,01
744,55
146,34
9,59
95,31
12,67
556,02
38,63
35,56
2,00
0,40
0,50
6,41
510,71
1,00
0,25
0,32
63,71
44,90
2 126,67
9,08
5 316,23
676,70
197,56
188,52
9,20
6 248,36
Košice
3 259,12
57,00
1 542,28
138,81
393,70
199,30
27,12
316,96
79,54
646,24
168,34
65,02
5,75
10,21
53,31
275,55
0,01
1,45
5,70
288,60
158,04
1 238,59
111,45
0,04
39,68
9 081,81
1 783,47
99,10
39,71
232,55
Number of animals as of 31/10/2010
Table No. 20
Farms in total
Inicator
Poultry in total
of which hens
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
12 662 971
3 926 972
799 122
729 116
2 115 867
121 736
2 098 195
405 992
3 302 237
1 370 752
944 364
162 202
2 038 445
778 604
427 709
115 255
937 032
243 315
Cattle in total
of which cows in total
dairy cows
other
464 921
200 122
154 221
45 901
14 423
5 165
4 132
1 033
80 256
31 148
29 251
1 897
45 498
19 842
16 545
3 297
64 656
25 502
24 059
1 443
64 734
28 736
25 508
3 228
71 368
31 427
21 349
10 078
79 006
37 959
21 663
16 296
44 980
20 343
11 714
8 629
Pigs in total
of which sows
588 087
40 589
17 428
3 573
206 513
11 818
62 289
4 081
114 602
8 443
10 935
459
97 517
6 234
30 642
2 705
48 161
3 276
10 967
272
472
1 067
857
2 138
2 985
1 265
1 911
394 485
263 001
537
436
2 516
1 598
33 291
22 383
13 909
9 296
86 911
56 963
131 028
89 260
77 928
52 694
48 365
30 371
6 775
518
533
691
1 239
707
1 321
1 117
649
Hares
14 796
454
1 209
1 762
3 620
1 523
1 898
1 771
2 559
Number of bee colonies
10 770
474
659
676
1 394
789
3 508
1 026
2 244
132
9
1
7
19
13
71
7
5
Goats in total
Sheep and rams in total
of which ewes
Horses in total
Asses, mules and hinnies
Number of animals as of 31/10/2010
Table No. 21
Legal persons
Inicator
Poultry in total
of which hens
region of
SR
in total
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
11 748 080
3 598 506
791 674
726 458
2 066 638
101 945
2 023 193
369 321
2 974 464
1 332 932
922 141
143 492
2 002 725
755 335
397 508
90 628
569 737
78 395
Cattle in total
of which cows in total
dairy cows
other
413 037
176 831
140 837
35 994
14 032
5 005
4 102
903
76 819
30 427
28 861
1 566
42 219
18 290
15 635
2 655
59 609
24 075
22 933
1 142
56 526
24 898
22 478
2 420
55 833
24 178
17 131
7 047
69 321
32 904
19 394
13 510
38 678
17 054
10 303
6 751
Pigs in total
of which sows
524 525
35 297
15 599
3 418
196 732
10 613
52 303
3 493
99 335
6 984
7 081
290
88 656
5 670
26 138
2 185
38 681
2 644
3 442
28
95
451
168
1 183
494
408
615
259 534
170 276
231
173
1 265
770
21 104
13 646
9 494
6 279
59 723
38 237
83 243
55 053
52 458
35 504
32 016
20 614
Horses in total
2 577
332
164
311
726
152
309
293
290
Hares
1 079
-
-
-
958
22
11
20
68
147
20
-
122
-
-
5
-
-
21
6
-
-
1
2
5
2
5
Goats in total
Sheep and rams in total
of which ewes
Number of bee colonies
Asses, mules and hinnies
Number of animals as of 31/10/2010
Table No. 22
Natural persons in total
Inicator
Poultry in total
of which hens
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
914 891
328 466
7 448
2 658
49 229
19 791
75 002
36 671
327 773
37 820
22 223
18 710
35 720
23 269
30 201
24 627
367 295
164 920
Cattle in total
of which cows in total
dairy cows
other
51 884
23 291
13 384
9 907
391
160
30
130
3 437
721
390
331
3 279
1 552
910
642
5 047
1 427
1 126
301
8 208
3 838
3 030
808
15 535
7 249
4 218
3 031
9 685
5 055
2 269
2 786
6 302
3 289
1 411
1 878
Pigs in total
of which sows
63 562
5 292
1 829
155
9 781
1 205
9 986
588
15 267
1 459
3 854
169
8 861
564
4 504
520
9 480
632
7 525
244
377
616
689
955
2 491
857
1 296
134 951
92 725
306
263
1 251
828
12 187
8 737
4 415
3 017
27 188
18 726
47 785
34 207
25 470
17 190
16 349
9 757
4 198
186
369
380
513
555
1 012
824
359
Hares
13 717
454
1 209
1 762
2 662
1 501
1 887
1 751
2 491
Number of bee colonies
10 623
454
659
554
1 394
789
3 503
1 026
2 244
111
3
1
7
18
11
66
5
-
Goats in total
Sheep and rams in total
of which ewes
Horses in total
Asses, mules and hinnies
Number of animals as of 31/10/2010
Table No. 23
Natural persons - registered
Inicator
Poultry in total
of which hens
region of
SR
in total
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
743 749
215 713
3 720
882
25 121
4 733
62 984
29 050
288 048
17 943
3 452
2 622
5 975
4 558
17 952
15 606
336 497
140 319
Cattle in total
of which cows in total
dairy cows
other
37 898
16 145
6 972
9 173
246
129
6
123
2 774
538
261
277
2 564
1 196
602
594
3 854
991
720
271
3 349
1 454
820
634
11 962
5 175
2 377
2 798
8 000
4 096
1 408
2 688
5 149
2 566
778
1 788
Pigs in total
of which sows
35 003
3 083
1 445
132
4 396
618
8 907
521
8 798
834
607
46
3 756
239
2 536
397
4 558
296
4 439
168
196
367
302
407
1 595
464
940
116 760
82 829
289
257
1 036
726
11 215
8 239
3 476
2 538
20 747
14 677
41 847
31 442
23 250
15 803
14 900
9 147
Horses in total
2 880
164
236
274
264
343
743
594
262
Hares
2 301
209
165
228
329
434
316
260
360
Number of bee colonies
3 820
413
323
19
355
312
1 305
361
732
87
1
1
2
13
2
63
5
-
Goats in total
Sheep and rams in total
of which ewes
Asses, mules and hinnies
Number of animals as of 31/10/2010
Table No. 24
Natural persons - households
Inicator
Poultry in total
of which hens
region of
SR
in total
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
171 142
112 753
3 728
1 776
24 108
15 058
12 018
7 621
39 725
19 877
18 771
16 088
29 745
18 711
12 249
9 021
30 798
24 601
Cattle in total
of which cows in total
dairy cows
other
13 986
7 146
6 412
734
145
31
24
7
663
183
129
54
715
356
308
48
1 193
436
406
30
4 859
2 384
2 210
174
3 573
2 074
1 841
233
1 685
959
861
98
1 153
723
633
90
Pigs in total
of which sows
28 559
2 209
384
23
5 385
587
1 079
67
6 469
625
3 247
123
5 105
325
1 968
123
4 922
336
3 086
76
181
249
387
548
896
393
356
18 191
9 896
17
6
215
102
972
498
939
479
6 441
4 049
5 938
2 765
2 220
1 387
1 449
610
1 318
22
133
106
249
212
269
230
97
11 416
245
1 044
1 534
2 333
1 067
1 571
1 491
2 131
6 803
41
336
535
1 039
477
2 198
665
1 512
24
2
-
5
5
9
3
-
-
Goats in total
Sheep and rams in total
of which ewes
Horses in total
Hares
Number of bee colonies
Asses, mules and hinnies
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Table No. 25
Farms in total
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with cattle breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
9 313
3 402
3 823
516
579
174
819
91
22
35
6
7
1
20
404
63
131
41
46
7
116
492
169
164
22
47
11
79
545
116
214
51
59
13
92
3 179
1 367
1 514
114
72
14
98
2 345
796
992
158
197
59
143
1 401
528
497
73
88
43
172
856
341
276
51
63
26
99
Number of farms with cows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
7 445
4 297
1 796
238
356
159
599
52
22
8
1
2
1
18
255
76
58
11
17
5
88
385
167
95
23
23
18
59
384
134
126
17
29
6
72
2 399
1 733
504
37
32
11
82
2 077
1 139
594
88
126
40
90
1 188
669
241
31
78
45
124
705
357
170
30
49
33
66
Number of farms with pigs breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
10 784
3 084
6 139
659
537
92
113
160
137
15
90
15
10
1
2
4
1 253
112
770
124
167
18
18
44
451
139
237
22
12
10
8
23
1 690
277
1 015
164
149
18
26
41
2 230
1 264
916
28
11
3
3
5
2 041
523
1 246
144
84
19
14
11
1 147
369
669
40
31
10
17
11
1 835
385
1 196
122
73
13
25
21
Number of farms with sows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 798
921
577
66
119
41
74
25
12
6
2
2
3
431
210
147
17
20
9
28
72
15
29
3
7
10
8
410
177
151
18
33
10
21
129
97
25
2
3
2
-
324
207
95
7
9
2
4
120
43
43
8
19
3
4
287
160
81
9
26
5
6
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
end of table
Table No. 25
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with poultry breeding
including in the interval
total
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
10 430
5
1 282
3 229
5 246
348
188
132
151
9
37
76
15
10
4
1 072
58
207
684
67
41
15
686
57
204
367
26
13
19
1 560
81
332
909
125
79
34
2 169
3
503
1 041
596
11
3
12
1 990
357
707
860
33
12
21
1 019
2
115
342
519
21
12
8
1 783
102
359
1 235
50
18
19
Number of farms with sheep breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
3 148
68
903
610
735
184
648
13
3
3
4
2
1
80
3
18
12
37
5
5
184
2
50
38
33
15
46
216
6
60
40
70
13
27
884
24
257
203
229
36
135
1 109
12
375
219
219
64
220
389
14
96
59
74
20
126
273
7
44
36
69
29
88
Number of farms with goats breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 354
323
645
184
172
21
9
31
5
10
9
6
1
-
79
21
38
7
13
-
121
36
53
16
13
1
2
161
34
95
21
9
1
1
245
72
114
38
18
1
2
367
62
196
43
58
6
2
148
39
54
27
22
5
1
202
54
85
23
33
6
1
Number of farms with horses breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 562
684
628
127
111
11
1
40
6
21
1
8
4
-
115
27
65
12
11
-
129
44
60
12
10
3
-
183
70
80
17
15
1
279
173
82
13
11
-
338
128
152
34
22
2
-
343
188
112
25
17
1
-
135
48
56
13
17
1
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Table No. 26
Legal persons
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with cattle breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
987
14
50
21
79
77
746
22
1
1
1
19
133
6
4
7
7
109
93
1
3
1
10
4
74
108
3
8
8
4
85
121
2
10
3
5
6
95
194
6
13
8
21
27
119
203
2
6
3
15
19
158
113
3
2
12
9
87
Number of farms with cows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
889
27
42
25
98
122
575
20
1
1
18
106
2
5
1
6
5
87
87
1
2
6
8
13
57
94
7
3
1
6
6
71
110
5
3
1
11
8
82
171
8
19
6
26
30
82
196
2
7
6
27
37
117
105
1
3
4
13
23
61
Number of farms with pigs breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
324
2
24
13
44
28
64
149
9
1
2
2
1
3
74
3
2
9
4
13
43
34
3
2
2
2
5
20
65
5
2
8
3
11
36
16
4
1
3
3
5
38
4
3
6
8
6
11
37
1
2
6
5
12
11
51
1
2
12
3
13
20
Number of farms with sows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
211
5
24
14
66
32
70
6
1
2
1
2
51
3
3
12
6
27
22
1
4
10
7
49
7
1
15
5
21
6
1
3
2
-
18
2
3
3
4
2
4
23
1
1
3
13
2
3
36
1
8
2
14
5
6
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
end of table
Table No. 26
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with poultry breeding
including in the interval
total
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
133
2
7
14
7
8
95
5
2
3
15
3
1
11
14
2
12
25
1
1
2
21
17
3
2
12
25
1
3
1
1
19
14
1
3
4
1
5
18
1
2
3
12
Number of farms with sheep breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
507
1
16
19
78
36
357
5
1
2
2
-
24
1
2
14
5
2
32
1
1
4
26
58
3
7
23
7
18
93
1
2
8
4
78
143
7
1
12
9
114
82
1
1
5
3
72
70
1
2
4
10
6
47
Number of farms with goats breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
114
3
24
28
45
8
6
4
4
-
9
1
3
1
4
-
7
2
3
2
12
4
5
2
1
-
19
2
2
5
8
2
26
9
5
10
1
1
13
2
2
5
3
1
24
4
4
13
3
-
Number of farms with horses breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
210
25
84
48
43
9
1
10
3
1
2
4
-
19
2
5
7
5
-
26
4
10
5
5
2
-
20
2
5
6
6
1
27
5
13
5
4
-
42
4
23
6
8
1
-
37
5
16
10
5
1
-
29
3
9
8
8
1
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Table No. 27
Natural persons in total
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with cattle breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
8 326
3 388
3 773
495
500
97
73
69
22
34
6
6
1
271
63
125
37
39
7
399
168
161
21
37
7
5
437
113
206
51
51
9
7
3 058
1 365
1 504
111
67
8
3
2 151
790
979
150
176
32
24
1 198
526
491
70
73
24
14
743
341
273
49
51
17
12
Number of farms with cows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
6 556
4 270
1 754
213
258
37
24
32
21
8
1
1
1
-
149
74
53
10
11
1
298
166
93
17
15
5
2
290
127
123
16
23
1
2 289
1 728
501
36
21
3
-
1 906
1 131
575
82
100
10
8
992
667
234
25
51
8
7
600
356
167
26
36
10
5
Number of farms with pigs breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
10 460
3 082
6 115
646
493
64
49
11
128
14
88
13
10
1
1
1
1 179
112
767
122
158
14
5
1
417
139
234
20
10
8
3
3
1 625
277
1 010
162
141
15
15
5
2 214
1 264
912
28
10
-
2 003
523
1 242
141
78
11
8
-
1 110
368
667
40
25
5
5
-
1 784
385
1 195
120
61
10
12
1
Number of farms with sows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 587
916
553
52
53
9
4
19
11
4
2
1
1
380
210
144
14
8
3
1
50
15
29
2
3
1
361
177
144
17
18
5
-
123
97
25
1
-
306
205
92
4
5
-
97
42
42
5
6
1
1
251
159
73
7
12
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
end of table
Table No. 27
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with poultry breeding
including in the interval
total
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
10 297
5
1 280
3 222
5 232
341
180
37
146
9
37
74
15
10
1
1 057
58
207
684
64
40
4
672
57
204
365
26
13
7
1 535
81
332
908
124
77
13
2 152
3
503
1 038
594
11
3
-
1 965
356
707
857
32
11
2
1 005
2
114
339
515
21
11
3
1 765
102
358
1 235
48
15
7
Number of farms with sheep breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
2 641
67
887
591
657
148
291
8
3
2
2
1
56
3
17
10
23
3
152
2
49
37
29
15
20
158
6
57
33
47
6
9
791
24
256
201
221
32
57
966
12
368
218
207
55
106
307
14
95
58
69
17
54
203
6
42
32
59
23
41
Number of farms with goats breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 240
320
621
156
127
13
3
27
5
10
5
6
1
-
70
20
35
6
9
-
114
36
53
14
10
1
-
149
34
91
16
7
1
226
70
112
33
10
1
-
341
62
187
38
48
5
1
135
39
52
25
17
2
-
178
54
81
19
20
3
1
Number of farms with horses breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 352
659
544
79
68
2
-
30
6
18
6
-
96
25
60
5
6
-
103
40
50
7
5
1
-
163
68
75
11
9
-
252
168
69
8
7
-
296
124
129
28
14
1
-
306
183
96
15
12
-
106
45
47
5
9
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Table No. 28
Natural persons - registered
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with cattle breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
1 840
284
699
267
421
96
73
14
7
1
5
1
86
4
29
17
29
7
87
9
25
12
29
7
5
107
9
36
15
31
9
7
446
96
211
69
59
8
3
572
80
199
80
157
32
24
335
58
130
45
64
24
14
193
28
62
28
47
16
12
Number of farms with cows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
1 521
467
581
164
249
36
24
9
2
4
1
1
1
-
48
12
18
7
10
1
72
11
28
12
14
5
2
73
15
26
10
21
1
356
150
153
29
21
3
-
511
129
199
67
98
10
8
291
108
100
20
48
8
7
161
40
53
18
36
9
5
Number of farms with pigs breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
1 347
226
685
140
185
54
46
11
39
2
26
4
4
1
1
1
148
12
63
17
38
12
5
1
61
11
28
4
5
7
3
3
164
9
67
16
41
12
14
5
221
82
120
15
4
-
312
59
161
37
38
10
7
-
241
43
148
17
24
5
4
-
161
8
72
30
31
7
12
1
Number of farms with sows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
380
127
160
35
48
6
4
5
1
1
1
1
1
60
14
28
7
8
2
1
19
2
12
1
3
1
83
21
31
11
16
4
-
21
9
11
1
-
84
45
31
4
4
-
56
16
28
5
6
1
52
19
18
5
10
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
end of table
Table No. 28
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with poultry breeding
including in the interval
total
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
999
1
91
291
475
58
49
34
32
1
5
19
4
2
1
103
3
17
63
9
7
4
78
6
20
37
6
3
6
107
6
14
44
15
16
12
239
40
91
101
7
-
218
22
87
95
5
8
1
165
1
13
55
81
6
6
3
57
2
35
6
7
7
Number of farms with sheep breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
977
13
115
134
323
117
275
4
1
2
1
29
6
3
17
3
57
1
6
8
11
11
20
57
1
6
10
27
6
7
251
4
33
33
105
25
51
344
4
39
53
103
44
101
131
2
20
20
25
11
53
104
1
5
6
33
20
39
Number of farms with goats breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
342
34
134
66
92
13
3
12
2
2
2
5
1
-
18
4
6
1
7
-
32
3
14
7
7
1
-
30
2
18
4
5
1
55
11
24
13
6
1
-
112
7
50
14
35
5
1
38
2
11
14
9
2
-
45
3
9
11
18
3
1
Number of farms with horses breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
636
206
306
61
61
2
-
19
2
11
6
-
44
6
30
3
5
-
50
12
26
7
4
1
-
52
12
26
7
7
-
108
50
47
5
6
-
162
47
80
21
13
1
-
140
56
59
13
12
-
61
21
27
5
8
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
Table No. 29
Natural persons - households
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with cattle breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
6 486
3 104
3 074
228
79
1
-
55
22
27
5
1
-
185
59
96
20
10
-
312
159
136
9
8
-
330
104
170
36
20
-
2 612
1 269
1 293
42
8
-
1 579
710
780
70
19
-
863
468
361
25
9
-
550
313
211
21
4
1
-
Number of farms with cows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
>100
5 035
3 803
1 173
49
9
1
-
23
19
4
-
101
62
35
3
1
-
226
155
65
5
1
-
217
112
97
6
2
-
1 933
1 578
348
7
-
1 395
1 002
376
15
2
-
701
559
134
5
3
-
439
316
114
8
1
-
Number of farms with pigs breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
10 - 50
51 - 100
101 - 500
>500
9 113
2 856
5 430
506
308
10
3
-
89
12
62
9
6
-
1 031
100
704
105
120
2
-
356
128
206
16
5
1
-
1 461
268
943
146
100
3
1
-
1 993
1 182
792
13
6
-
1 691
464
1 081
104
40
1
1
-
869
325
519
23
1
1
-
1 623
377
1 123
90
30
3
-
Number of farms with sows breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 207
789
393
17
5
3
-
14
10
3
1
-
320
196
116
7
1
-
31
13
17
1
-
278
156
113
6
2
1
-
102
88
14
-
222
160
61
1
-
41
26
14
1
-
199
140
55
2
2
-
Classification of farms by number of animals as of 31/10/2010
end of table
Table No. 29
Inicator
Number of
animals
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Number of farms with poultry breeding
including in the interval
total
do 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
>5000
9 298
4
1 189
2 931
4 757
283
131
3
114
8
32
55
11
8
-
954
55
190
621
55
33
-
594
51
184
328
20
10
1
1 428
75
318
864
109
61
1
1 913
3
463
947
493
4
3
-
1 747
334
620
762
27
3
1
840
1
101
284
434
15
5
-
1 708
102
356
1 200
42
8
-
Number of farms with sheep breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
1 664
54
772
457
334
31
16
4
3
1
-
27
3
11
7
6
-
95
1
43
29
18
4
-
101
5
51
23
20
2
540
20
223
168
116
7
6
622
8
329
165
104
11
5
176
12
75
38
44
6
1
99
5
37
26
26
3
2
Number of farms with goats breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
898
286
487
90
35
-
15
3
8
3
1
-
52
16
29
5
2
-
82
33
39
7
3
-
119
32
73
12
2
-
171
59
88
20
4
-
229
55
137
24
13
-
97
37
41
11
8
-
133
51
72
8
2
-
Number of farms with horses breeding
including in the interval
total
1
2-5
6 - 10
11 - 50
51 - 100
>100
716
453
238
18
7
-
11
4
7
-
52
19
30
2
1
-
53
28
24
1
-
111
56
49
4
2
-
144
118
22
3
1
-
134
77
49
7
1
-
166
127
37
2
-
45
24
20
1
-
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Table No. 30
Farms in total
Inicator
Number of cattle per 100 ha agriculutural land
of which cows
Number of pigs per 100 ha agriculutural land
of which sows
Number of sheep per 100 ha agricultural land
Number of goats per 100 ha agricultural land
Number of poultry per 100 ha arable land
of which hens
Number of horses per 100 ha agricultural land
Number of livestock units in total
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
Number of livestock units per 100 ha agricultural land
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
24,53
10,56
31,03
2,14
20,81
0,58
668,05
207,17
0,36
19,03
6,81
22,99
4,71
0,71
0,36
1 054,10
961,76
0,68
30,74
11,93
79,10
4,53
0,96
0,18
810,46
46,63
0,20
33,40
14,57
45,73
3,00
24,44
0,78
1 540,50
298,08
0,51
15,58
6,15
27,62
2,03
3,35
0,21
795,90
330,38
0,30
38,39
17,04
6,48
0,27
51,54
1,27
560,02
96,19
0,42
24,00
10,57
32,79
2,10
44,06
1,00
685,42
261,80
0,44
29,23
14,05
11,34
1,00
28,83
0,47
158,25
42,64
0,41
16,58
7,50
17,76
1,21
17,83
0,70
345,50
89,71
0,24
667 261,41
343 411,60
143 577,81
39 448,50
1 096,70
134 306,80
5 420,00
26 104,90
10 779,40
4 052,89
53,70
27,20
10 777,31
414,40
127 356,04
58 979,20
51 474,83
251,60
47,20
16 176,80
426,40
71 771,77
33 852,30
15 251,05
3 329,10
106,70
18 679,81
552,80
118 732,53
46 785,30
28 913,20
1 390,90
85,70
40 566,23
991,20
70 126,24
49 402,50
3 012,90
8 691,10
213,80
8 240,34
565,60
117 156,65
52 910,20
22 909,32
13 102,80
298,50
26 879,03
1 056,80
77 464,67
58 000,90
6 443,60
7 792,80
126,50
4 207,28
893,60
58 548,61
32 701,80
11 520,02
4 836,50
191,10
8 779,99
519,20
35,20
18,12
7,57
2,08
0,06
7,09
0,29
34,43
14,22
5,35
0,07
0,04
14,22
0,55
48,78
22,59
19,72
0,10
0,02
6,20
0,16
52,70
24,85
11,20
2,44
0,08
13,71
0,41
28,62
11,28
6,97
0,34
0,02
9,78
0,24
41,59
29,30
1,79
5,15
0,13
4,89
0,34
39,39
17,79
7,70
4,41
0,10
9,04
0,36
28,66
21,46
2,38
2,88
0,05
1,56
0,33
21,59
12,06
4,25
1,78
0,07
3,24
0,19
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Table No. 31
Legal persons
Inicator
Number of cattle per 100 ha agriculutural land
of which cows
Number of pigs per 100 ha agriculutural land
of which sows
Number of sheep per 100 ha agricultural land
Number of goats per 100 ha agricultural land
Number of poultry per 100 ha arable land
of which hens
Number of horses per 100 ha agricultural land
Number of livestock units in total
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
Number of livestock units per 100 ha agricultural land
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
27,01
11,56
34,30
2,31
16,97
0,23
768,31
235,34
0,17
21,73
7,75
24,16
5,29
0,36
0,04
1 225,91
1 124,92
0,51
34,87
13,81
89,29
4,82
0,57
0,04
937,97
46,27
0,07
35,93
15,56
44,51
2,97
17,96
0,38
1 721,67
314,28
0,26
18,10
7,31
30,16
2,12
2,88
0,05
902,98
404,65
0,22
39,50
17,40
4,95
0,20
41,73
0,83
644,35
100,27
0,11
24,27
10,51
38,54
2,46
36,18
0,21
870,54
328,33
0,13
30,66
14,55
11,56
0,97
23,20
0,18
175,84
40,09
0,13
19,53
8,61
19,53
1,34
16,17
0,31
287,72
39,59
0,15
583 056,44
305 473,70
125 751,95
25 953,40
344,20
123 471,59
2 061,60
24 997,59
10 510,10
3 544,98
23,10
2,80
10 651,01
265,60
121 400,30
56 680,10
48 813,82
126,50
9,50
15 639,19
131,20
64 188,49
31 432,70
12 486,03
2 110,40
45,10
17 865,46
248,80
105 724,85
43 263,60
24 535,73
949,40
16,80
36 378,51
580,80
59 253,29
43 262,20
1 855,61
5 972,30
118,30
7 923,28
121,60
96 648,66
41 336,60
20 382,43
8 324,30
49,40
26 308,73
247,20
65 525,25
50 973,50
5 249,72
5 245,80
40,80
3 781,03
234,40
45 318,01
28 014,90
8 883,63
3 201,60
61,50
4 924,38
232,00
38,13
19,98
8,22
1,70
0,02
8,07
0,13
38,71
16,27
5,49
0,04
0,00
16,49
0,41
55,10
25,73
22,15
0,06
0,00
7,10
0,06
54,62
26,75
10,63
1,80
0,04
15,20
0,21
32,10
13,13
7,45
0,29
0,01
11,04
0,18
41,40
30,23
1,30
4,17
0,08
5,54
0,09
42,01
17,97
8,86
3,62
0,02
11,44
0,11
28,98
22,55
2,32
2,32
0,02
1,67
0,10
22,89
14,15
4,49
1,62
0,03
2,49
0,12
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Table No. 32
Natural persons in total
Inicator
Number of cattle per 100 ha agriculutural land
of which cows
Number of pigs per 100 ha agriculutural land
of which sows
Number of sheep per 100 ha agricultural land
Number of goats per 100 ha agricultural land
Number of poultry per 100 ha arable land
of which hens
Number of horses per 100 ha agricultural land
Number of livestock units in total
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
Number of livestock units per 100 ha agricultural land
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
14,16
6,36
17,35
1,44
36,83
2,05
249,69
89,64
1,15
3,48
1,42
16,28
1,38
2,72
2,17
66,31
23,66
1,66
8,44
1,77
24,01
2,96
3,07
0,93
120,84
48,58
0,91
17,55
8,30
53,43
3,15
65,21
3,30
401,32
196,22
2,03
5,90
1,67
17,86
1,71
5,16
0,81
383,36
44,23
0,60
32,17
15,04
15,10
0,66
106,55
3,74
87,09
73,32
2,18
23,07
10,76
13,16
0,84
70,96
3,70
53,04
34,55
1,50
21,91
11,44
10,19
1,18
57,63
1,94
68,33
55,72
1,86
8,61
4,49
12,95
0,86
22,34
1,77
501,81
225,32
0,49
84 204,97
37 937,90
17 825,86
13 495,10
752,50
10 835,21
3 358,40
1 107,31
269,30
507,91
30,60
24,40
126,31
148,80
5 955,73
2 299,10
2 661,02
125,10
37,70
537,61
295,20
7 583,27
2 419,60
2 765,02
1 218,70
61,60
814,35
304,00
13 007,69
3 521,70
4 377,47
441,50
68,90
4 187,72
410,40
10 872,95
6 140,30
1 157,29
2 718,80
95,50
317,07
444,00
20 507,99
11 573,60
2 526,89
4 778,50
249,10
570,30
809,60
11 939,42
7 027,40
1 193,88
2 547,00
85,70
426,24
659,20
13 230,60
4 686,90
2 636,38
1 634,90
129,60
3 855,61
287,20
22,98
10,35
4,86
3,68
0,21
2,96
0,92
9,86
2,40
4,52
0,27
0,22
1,12
1,32
14,62
5,64
6,53
0,31
0,09
1,32
0,72
40,58
12,95
14,79
6,52
0,33
4,36
1,63
15,21
4,12
5,12
0,52
0,08
4,90
0,48
42,61
24,06
4,54
10,65
0,37
1,24
1,74
30,45
17,19
3,75
7,10
0,37
0,85
1,20
27,01
15,90
2,70
5,76
0,19
0,96
1,49
18,08
6,40
3,60
2,23
0,18
5,27
0,39
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Table No. 33
Natural persons - registered
Inicator
Number of cattle per 100 ha agriculutural land
of which cows
Number of pigs per 100 ha agriculutural land
of which sows
Number of sheep per 100 ha agricultural land
Number of goats per 100 ha agricultural land
Number of poultry per 100 ha arable land
of which hens
Number of horses per 100 ha agricultural land
Number of livestock units in total
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
Number of livestock units per 100 ha agricultural land
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
11,98
5,10
11,06
0,97
36,91
1,40
235,09
68,18
0,91
2,42
1,27
14,22
1,30
2,84
1,65
36,60
8,68
1,61
7,98
1,55
12,64
1,78
2,98
0,56
72,25
13,61
0,68
16,55
7,72
57,48
3,36
72,37
2,37
406,44
187,46
1,77
5,02
1,29
11,45
1,09
4,52
0,39
374,84
23,35
0,34
18,31
7,95
3,32
0,25
113,46
2,23
18,88
14,34
1,88
20,69
8,95
6,50
0,41
72,39
2,76
10,34
7,88
1,29
20,57
10,53
6,52
1,02
59,80
1,19
46,17
40,14
1,53
8,03
4,00
7,11
0,46
23,24
1,47
524,85
218,86
0,41
59 705,09
27 159,90
9 678,82
11 676,00
443,90
8 442,47
2 304,00
820,92
170,50
392,80
28,90
16,80
80,72
131,20
3 633,33
1 855,30
1 228,21
103,60
19,60
237,82
188,80
6 336,26
1 874,30
2 439,17
1 121,50
36,70
645,40
219,20
9 315,56
2 633,70
2 429,21
347,60
30,20
3 663,65
211,20
5 067,15
2 434,20
194,19
2 074,70
40,70
48,96
274,40
14 847,93
8 728,30
1 090,97
4 184,70
159,50
90,06
594,40
9 458,60
5 707,00
649,98
2 325,00
46,40
255,02
475,20
10 225,34
3 756,60
1 254,30
1 490,00
94,00
3 420,84
209,60
18,87
8,58
3,06
3,69
0,14
2,67
0,73
8,08
1,68
3,86
0,28
0,17
0,79
1,29
10,45
5,34
3,53
0,30
0,06
0,68
0,54
40,89
12,09
15,74
7,24
0,24
4,16
1,41
12,12
3,43
3,16
0,45
0,04
4,77
0,27
27,71
13,31
1,06
11,35
0,22
0,27
1,50
25,68
15,10
1,89
7,24
0,28
0,16
1,03
24,33
14,68
1,67
5,98
0,12
0,66
1,22
15,95
5,86
1,96
2,32
0,15
5,34
0,33
Number of animals as of 31/10/2010 per 100 ha land
Table No. 34
Natural persons - households
Inicator
Number of cattle per 100 ha agriculutural land
of which cows
Number of pigs per 100 ha agriculutural land
of which sows
Number of sheep per 100 ha agricultural land
Number of goats per 100 ha agricultural land
Number of poultry per 100 ha arable land
of which hens
Number of horses per 100 ha agricultural land
Number of livestock units in total
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
Number of livestock units per 100 ha agricultural land
including : cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
27,95
14,28
57,06
4,41
36,35
6,17
341,96
225,30
2,63
13,59
2,91
35,99
2,16
1,59
7,12
349,42
166,46
2,06
11,10
3,07
90,19
9,83
3,60
3,03
403,77
252,20
2,23
22,40
11,15
33,80
2,10
30,45
7,80
376,47
238,73
3,32
13,78
5,04
74,74
7,22
10,85
4,47
458,97
229,65
2,88
67,20
32,97
44,91
1,70
89,08
7,58
259,61
222,50
2,93
37,48
21,76
53,55
3,41
62,29
9,40
312,02
196,28
2,82
31,70
18,04
37,02
2,31
41,76
7,39
230,41
169,69
4,33
12,70
7,96
54,20
3,70
15,96
3,92
339,12
270,88
1,07
24 499,87
10 778,00
8 147,03
1 819,10
308,60
2 392,74
1 054,40
286,39
98,80
115,11
1,70
7,60
45,58
17,60
2 322,40
443,80
1 432,81
21,50
18,10
299,79
106,40
1 247,01
545,30
325,86
97,20
24,90
168,95
84,80
3 692,13
888,00
1 948,25
93,90
38,70
524,07
199,20
5 805,81
3 706,10
963,10
644,10
54,80
268,11
169,60
5 660,06
2 845,30
1 435,93
593,80
89,60
480,23
215,20
2 480,83
1 320,40
543,90
222,00
39,30
171,23
184,00
3 005,26
930,30
1 382,08
144,90
35,60
434,77
77,60
48,95
21,54
16,28
3,63
0,62
4,78
2,11
26,84
9,26
10,79
0,16
0,71
4,27
1,65
38,90
7,43
24,00
0,36
0,30
5,02
1,78
39,06
17,08
10,21
3,04
0,78
5,29
2,66
42,66
10,26
22,51
1,08
0,45
6,06
2,30
80,30
51,26
13,32
8,91
0,76
3,71
2,35
59,37
29,85
15,06
6,23
0,94
5,04
2,26
46,67
24,84
10,23
4,18
0,74
3,22
3,46
33,09
10,24
15,22
1,60
0,39
4,79
0,85
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Table No. 35
Farms in total
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of cattle
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
464 921
9 202
6 291
3 640
3 656
2 283
4 092
6 467
429 290
14 423
57
45
16
37
54
39
48
14 127
80 256
1 407
128
956
242
256
1 157
898
75 212
45 498
328
278
138
190
99
167
316
43 982
64 656
810
1 332
192
323
191
242
399
61 167
64 734
2 500
2 192
734
1 222
339
404
833
56 510
71 368
2 469
1 311
957
976
690
1 218
2 020
61 727
79 006
916
668
439
533
423
508
1 256
74 263
44 980
715
337
208
133
231
357
697
42 302
Number of pigs
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
588 087
99 455
18 016
19 074
5 228
38 426
8 471
5 209
394 208
17 428
1 161
138
13 314
296
32
64
8
2 415
206 513
24 389
1 629
1 385
1 914
36 369
6 077
2 289
132 461
62 289
21 907
8 198
241
151
519
59
302
30 912
114 602
18 313
2 004
1 557
1 129
619
1 205
1 360
88 415
10 935
4 577
1 407
334
164
44
31
11
4 367
97 517
9 016
1 884
962
805
305
525
638
83 382
30 642
15 729
1 001
535
199
273
193
334
12 378
48 161
4 363
1 755
746
570
265
317
267
39 878
Number of sheep
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
394 485
11 893
7 370
5 883
6 855
5 659
8 322
28 026
320 477
537
105
17
14
22
24
355
2 516
168
133
373
356
11
327
61
1 087
33 291
651
281
205
415
770
356
1 022
29 591
13 909
425
483
157
334
372
462
3 166
8 510
86 911
4 380
2 134
1 567
2 524
824
2 379
5 323
67 780
131 028
3 506
2 768
1 860
2 324
3 167
2 537
12 711
102 155
77 928
1 488
917
641
356
214
628
3 736
69 948
48 365
1 170
654
1 063
532
279
1 633
1 983
41 051
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
end of table
Table No. 35
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of goats
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
10 967
2 044
1 162
819
788
421
473
713
4 547
272
94
54
23
19
54
28
472
129
45
48
129
1
4
30
86
1 067
154
101
36
40
65
65
606
857
216
125
203
56
37
15
14
191
2 138
446
165
87
114
26
38
109
1 153
2 985
481
428
174
159
206
250
352
935
1 265
299
102
179
37
9
55
42
542
1 911
225
142
69
234
23
46
166
1 006
Number of poultry
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
12 662 971
6 364 099
1 621 467
277 614
893 395
101 803
2 641
571 347
2 830 605
799 122
619 475
1 479
175 628
1 893
317
20
31
279
2 115 867
1 782 263
8 350
3 664
2 026
82 725
305
150
236 384
2 098 195
628 732
415 478
3 685
17 164
341
118
499 477
533 200
3 302 237
1 957 451
488 007
9 397
336 718
1 499
801
2 089
506 275
944 364
66 597
7 617
46 598
959
326
81
68
822 118
2 038 445
196 997
683 642
32 166
531 196
578
434
69 053
524 379
427 709
329 169
5 609
2 215
1 164
309
184
242
88 817
937 032
783 415
11 285
4 261
2 275
15 708
698
237
119 153
Number of horses
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
6 775
660
889
604
683
408
478
581
2 472
518
74
33
5
26
20
120
240
533
108
114
47
41
34
25
52
112
691
29
67
64
131
23
29
59
289
1 239
100
110
123
115
50
39
66
636
707
111
140
61
60
32
35
70
198
1 321
92
210
130
157
99
107
176
350
1 117
80
187
133
79
109
85
76
368
649
66
28
41
74
41
38
82
279
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Table No. 36
Legal persons
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of cattle
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
413 037
1 654
1 198
811
726
127
1 135
1 606
405 780
14 032
2
33
13 997
76 819
923
782
6
964
556
73 588
42 219
3
18
17
64
42 117
59 609
137
1 079
2
13
11
136
58 231
56 526
25
2
2
625
35
25
114
55 698
55 833
399
117
13
46
16
17
241
54 984
69 321
70
3
12
76
101
123
68 936
38 678
95
9
6
339
38 229
Number of pigs
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
524 525
74 784
7 013
13 430
53
36 185
5 680
2 748
384 632
15 599
6
13 208
2 385
196 732
20 879
150
35 709
5 600
2 025
132 369
52 303
14 720
6 679
5
476
30 423
99 335
14 063
84
61
15
70
381
84 661
7 081
2 773
6
4 302
88 656
6 258
226
5
2
89
82 076
26 138
14 502
1
181
11 454
38 681
1 583
24
6
27
7
72
36 962
Number of sheep
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
259 534
393
228
533
812
409
602
7 286
249 271
231
94
24
113
1 265
80
23
23
26
61
1 052
21 104
141
20 963
9 494
76
67
35
10
135
1 548
7 623
59 723
37
447
7
1 446
57 786
83 243
99
155
3
25
389
315
3 827
78 430
52 458
18
165
142
52 133
32 016
7
6
454
1
20
119
238
31 171
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
end of table
Table No. 36
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of goats
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
3 442
88
34
130
55
33
8
212
2 882
28
14
14
95
35
14
1
24
21
451
451
168
4
23
89
6
6
40
1 183
6
1
24
51
1 101
494
15
10
25
9
2
28
405
408
5
22
15
19
347
615
9
5
9
5
84
503
Number of poultry
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
11 748 080
5 637 685
1 562 081
247 998
880 634
82 796
233
553 578
2 783 075
791 674
615 852
174 775
1 047
-
2 066 638
1 748 263
82 086
236 289
2 023 193
594 499
411 474
15
15 556
484 320
517 329
2 974 464
1 681 735
474 497
334 092
700
280
483 160
922 141
55 463
10
44 600
24
10
822 034
2 002 725
175 050
676 100
28 500
529 793
124
68 978
524 180
397 508
309 075
22
10
15
88 386
569 737
457 748
108
100
84
111 697
Number of horses
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
2 577
36
81
21
221
52
165
199
1 802
332
11
11
100
210
164
19
23
16
17
89
311
9
1
79
11
35
176
726
13
6
53
18
26
610
152
1
2
4
8
28
109
309
6
28
3
27
24
20
28
173
293
30
5
8
6
8
10
226
290
4
16
6
55
209
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Table No. 37
Natural persons in total
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of cattle
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
51 884
7 548
5 093
2 829
2 930
2 156
2 957
4 861
23 510
391
55
45
16
37
54
39
15
130
3 437
484
128
174
236
256
193
342
1 624
3 279
325
278
138
172
99
150
252
1 865
5 047
673
253
190
310
191
231
263
2 936
8 208
2 475
2 190
732
597
304
379
719
812
15 535
2 070
1 194
944
930
674
1 201
1 779
6 743
9 685
846
668
436
521
347
407
1 133
5 327
6 302
620
337
199
127
231
357
358
4 073
Number of pigs
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
63 562
24 671
11 003
5 644
5 175
2 241
2 791
2 461
9 576
1 829
1 155
138
106
296
32
64
8
30
9 781
3 510
1 629
1 235
1 914
660
477
264
92
9 986
7 187
1 519
236
151
43
59
302
489
15 267
4 250
1 920
1 496
1 114
619
1 135
979
3 754
3 854
1 804
1 407
334
158
44
31
11
65
8 861
2 758
1 658
962
800
305
523
549
1 306
4 504
1 227
1 001
535
199
273
192
153
924
9 480
2 780
1 731
740
543
265
310
195
2 916
Number of sheep
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
134 951
11 500
7 142
5 350
6 043
5 250
7 720
20 740
71 206
306
11
17
14
22
242
1 251
88
133
350
333
11
301
35
12 187
651
281
205
274
770
356
1 022
8 628
4 415
349
416
122
324
372
327
1 618
887
27 188
4 343
2 134
1 567
2 077
824
2 372
3 877
9 994
47 785
3 407
2 613
1 857
2 299
2 778
2 222
8 884
23 725
25 470
1 488
917
623
191
214
628
3 594
17 815
16 349
1 163
648
609
531
259
1 514
1 745
9 880
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
end of table
Table No. 37
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of goats
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
7 525
1 956
1 128
689
733
388
465
501
1 665
244
80
54
23
19
54
14
377
94
45
34
129
1
3
6
65
616
154
101
36
40
65
65
155
689
212
102
114
50
37
15
8
151
955
440
164
87
114
2
38
58
52
2 491
466
418
174
134
197
248
324
530
857
294
102
157
22
9
55
23
195
1 296
216
142
64
225
23
41
82
503
Number of poultry
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
914 891
726 414
59 386
29 616
12 761
19 007
2 408
17 769
47 530
7 448
3 623
1 479
853
846
317
20
31
279
49 229
34 000
8 350
3 664
2 026
639
305
150
95
75 002
34 233
4 004
3 670
1 608
341
118
15 157
15 871
327 773
275 716
13 510
9 397
2 626
799
801
1 809
23 115
22 223
11 134
7 607
1 998
935
326
71
68
84
35 720
21 947
7 542
3 666
1 403
578
310
75
199
30 201
20 094
5 609
2 215
1 142
299
169
242
431
367 295
325 667
11 285
4 153
2 175
15 708
614
237
7 456
Number of horses
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
4 198
624
808
583
462
356
313
382
670
186
63
33
5
15
20
20
30
369
89
114
47
18
18
25
35
23
380
29
58
63
52
23
18
24
113
513
100
97
117
62
50
21
40
26
555
111
139
59
56
32
27
42
89
1 012
86
182
127
130
75
87
148
177
824
80
157
128
71
103
77
66
142
359
66
28
37
58
35
38
27
70
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Table No. 38
Natural persons - registered
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of cattle
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
37 898
1 138
811
1 056
2 022
1 840
2 818
4 797
23 416
246
16
13
33
39
15
130
2 774
203
30
49
144
189
193
342
1 624
2 564
28
98
27
84
88
131
243
1 865
3 854
91
62
28
126
120
228
263
2 936
3 349
132
245
321
466
303
360
710
812
11 962
535
183
346
688
604
1 129
1 734
6 743
8 000
60
119
229
437
295
400
1 133
5 327
5 149
89
58
56
64
208
338
357
3 979
Number of pigs
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
35 003
12 030
2 113
1 238
3 306
1 663
2 649
2 438
9 566
1 445
1 012
45
54
229
9
58
8
30
4 396
1 268
131
205
1 471
497
468
264
92
8 907
6 858
1 129
3
33
37
59
299
489
8 798
1 489
98
341
555
458
1 124
979
3 754
607
107
166
96
100
42
25
8
63
3 756
346
195
178
539
195
466
534
1 303
2 536
367
269
256
123
262
183
152
924
4 558
583
80
105
256
163
266
194
2 911
Number of sheep
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
116 760
3 193
2 820
2 967
4 539
4 979
7 239
20 267
70 756
289
8
17
22
242
1 036
44
45
309
291
11
301
35
11 215
224
88
30
97
770
356
1 022
8 628
3 476
20
37
53
218
325
318
1 618
887
20 747
1 061
1 085
830
1 427
793
2 001
3 856
9 694
41 847
693
919
1 168
1 958
2 591
2 146
8 647
23 725
23 250
523
278
273
146
208
628
3 379
17 815
14 900
620
368
287
402
259
1 489
1 745
9 730
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
end of table
Table No. 38
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of goats
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
4 439
314
288
382
535
375
379
501
1 665
168
63
17
14
6
54
14
196
4
10
17
90
1
3
6
65
367
43
15
18
6
65
65
155
302
17
6
62
15
37
6
8
151
407
47
66
65
111
2
6
58
52
1 595
62
146
64
75
185
209
324
530
464
42
23
106
11
9
55
23
195
940
36
5
36
221
22
35
82
503
Number of poultry
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
743 749
642 700
3 996
8 294
4 284
17 261
2 119
17 621
47 474
3 720
2 524
116
563
184
23
31
279
25 121
22 908
430
515
447
308
268
150
95
62 984
30 299
225
1 063
229
154
93
15 050
15 871
288 048
256 528
932
3 541
877
465
781
1 809
23 115
3 452
777
691
760
705
326
61
48
84
5 975
3 322
667
570
533
402
228
64
189
17 952
14 610
717
773
832
204
148
237
431
336 497
311 732
218
509
477
15 379
540
232
7 410
Number of horses
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
2 880
198
321
373
328
316
296
379
669
164
56
23
5
10
20
20
30
236
36
56
38
15
8
25
35
23
274
8
29
45
18
19
18
24
113
264
23
13
65
33
43
21
40
26
343
30
53
41
34
32
23
42
88
743
11
80
78
104
69
76
148
177
594
22
60
76
60
96
75
63
142
262
12
7
25
54
29
38
27
70
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
Table No. 39
Natural persons - households
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Fyzické osoby domácnosti
Number of cattle
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
13 986
6 410
4 282
1 773
908
316
139
64
94
145
55
29
16
24
21
-
663
281
98
125
92
67
-
715
297
180
111
88
11
19
9
-
1 193
582
191
162
184
71
3
-
4 859
2 343
1 945
411
131
1
19
9
-
3 573
1 535
1 011
598
242
70
72
45
-
1 685
786
549
207
84
52
7
-
1 153
531
279
143
63
23
19
1
94
Number of pigs
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
28 559
12 641
8 890
4 406
1 869
578
142
23
10
384
143
93
52
67
23
6
-
5 385
2 242
1 498
1 030
443
163
9
-
1 079
329
390
233
118
6
3
-
6 469
2 761
1 822
1 155
559
161
11
-
3 247
1 697
1 241
238
58
2
6
3
2
5 105
2 412
1 463
784
261
110
57
15
3
1 968
860
732
279
76
11
9
1
-
4 922
2 197
1 651
635
287
102
44
1
5
Number of sheep
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
18 191
8 307
4 322
2 383
1 504
271
481
473
450
17
3
14
-
215
44
88
41
42
-
972
427
193
175
177
-
939
329
379
69
106
47
9
-
6 441
3 282
1 049
737
650
31
371
21
300
5 938
2 714
1 694
689
341
187
76
237
-
2 220
965
639
350
45
6
215
-
1 449
543
280
322
129
25
150
Number of animals as of 31/10/2010 by area of agricultural land of the farm
end of table
Table No. 39
Inicator
Interval of
agriculutural
land
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of goats
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
3 086
1 642
840
307
198
13
86
-
76
17
37
9
13
-
181
90
35
17
39
-
249
111
86
18
34
-
387
195
96
52
35
9
-
548
393
98
22
3
32
-
896
404
272
110
59
12
39
-
393
252
79
51
11
-
356
180
137
28
4
1
6
-
Number of poultry
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
171 142
83 714
55 390
21 322
8 477
1 746
289
148
56
3 728
1 099
1 363
290
662
294
20
-
24 108
11 092
7 920
3 149
1 579
331
37
-
12 018
3 934
3 779
2 607
1 379
187
25
107
-
39 725
19 188
12 578
5 856
1 749
334
20
-
18 771
10 357
6 916
1 238
230
10
20
-
29 745
18 625
6 875
3 096
870
176
82
11
10
12 249
5 484
4 892
1 442
310
95
21
5
-
30 798
13 935
11 067
3 644
1 698
329
74
5
46
Number of horses
including in the interval of agriculutural land
total
< 2 ha
2- <5
5 - <10
10 - <20
20 - <30
30 - <50
50 - <100
>=100
1 318
426
487
210
134
40
17
3
1
22
7
10
5
-
133
53
58
9
3
10
-
106
21
29
18
34
4
-
249
77
84
52
29
7
-
212
81
86
18
22
4
1
269
75
102
49
26
6
11
-
230
58
97
52
11
7
2
3
-
97
54
21
12
4
6
-
Other gainful activities of entrepreneurial entities
Table No. 40
Inicator
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Banská
Bystrica
Žilina
Prešov
Košice
Registered persons in total
Number of farms with other gainful activities
Agritourism and rural tourism
Handicraft
Processing of farm products
Wood processing
Aquaculture
Contractual work for other holding
Non-agricultural contractual work
Forestry work
Others
Production of renewable energy for the market
1 447
164
62
332
76
11
527
347
49
584
6
68
18
3
44
15
18
19
-
211
14
11
48
3
2
94
36
2
90
1
160
14
4
32
5
3
46
29
3
101
-
222
20
15
43
7
2
101
54
3
77
1
148
21
3
46
20
52
34
9
69
-
216
42
11
45
15
3
74
35
14
63
2
255
15
13
43
13
76
94
11
100
-
167
20
2
31
13
1
69
47
7
65
2
Legal persons
Number of farms with other gainful activities
Agritourism and rural tourism
Handicraft
Processing of farm products
Wood processing
Aquaculture
Contractual work for other holding
Non-agricultural contractual work
Forestry work
Others
Production of renewable energy for the market
707
79
33
174
44
5
328
208
31
283
1
28
7
3
13
12
16
13
-
111
8
9
31
3
58
24
2
51
-
67
8
1
17
2
1
29
18
2
34
-
104
8
8
18
6
1
62
31
2
33
-
81
14
29
12
33
20
7
42
-
98
19
3
20
8
2
43
24
6
30
1
132
7
8
28
7
53
48
6
50
-
86
8
1
18
6
1
38
27
6
30
-
Natural persons - registered
Number of farms with other gainful activities
Agritourism and rural tourism
Handicraft
Processing of farm products
Wood processing
Aquaculture
Contractual work for other farm
Non-agricultural contractual work
Forestry work
Others
Production of renewable energy for the market
740
85
29
158
32
6
199
139
18
301
5
40
11
31
3
2
6
-
100
6
2
17
2
36
12
39
1
93
6
3
15
3
2
17
11
1
67
-
118
12
7
25
1
1
39
23
1
44
1
67
7
3
17
8
19
14
2
27
-
118
23
8
25
7
1
31
11
8
33
1
123
8
5
15
6
23
46
5
50
-
81
12
1
13
7
31
20
1
35
2
Labour force for the period from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 41
Inicator
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
Number of persons working on farms in total
of which: women
90 961
16 582
3 476
807
12 232
2 681
7 329
1 562
16 819
3 280
14 291
2 252
13 711
2 450
11 015
1 853
12 088
1 697
including:
number of permanent employees on the farms of legal persons
of which: women
42 596
11 705
2 313
722
7 803
2 223
4 206
1 257
9 481
2 480
4 076
1 159
5 291
1 498
5 301
1 386
4 125
980
number of persons working on farms of natural persons in total
of which: women
48 365
4 877
1 163
85
4 429
458
3 123
305
7 338
800
10 215
1 093
8 420
952
5 714
467
7 963
717
including:
persons working on farms of natural persons - registered
of which: women
13 319
1 201
670
52
1 399
135
896
80
2 161
222
1 861
145
2 541
260
1 841
132
1 950
175
35 046
3 676
493
33
3 030
323
2 227
225
5 177
578
8 354
948
5 879
692
3 873
335
6 013
542
persons working on farms of natural persons - households
of which: women
Number of worked hours from 01/11/2009 to 31/10/2010
Table No. 42
Inicator
Number of worked hours on farms in total
of which: women
SR
in total
region of
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
104 259 663
28 605 873
4 467 676
1 292 221
16 460 141
4 319 489
9 200 719
2 683 263
20 942 325
5 200 573
13 718 334
4 584 637
15 548 675
4 379 406
12 931 333
3 530 223
10 990 460
2 616 061
72 353 409
19 046 085
3 674 707
1 090 075
13 603 619
3 654 858
7 255 584
2 085 371
16 468 988
4 006 749
6 910 478
1 929 994
8 591 151
2 362 712
8 954 839
2 329 753
6 894 043
1 586 573
31 906 054
9 559 788
792 969
202 146
2 856 522
664 631
1 945 135
597 892
4 473 337
1 193 824
6 807 856
2 654 643
6 957 324
2 016 694
3 976 494
1 200 470
4 096 417
1 029 488
13 062 197
3 129 562
579 944
151 761
1 436 960
303 853
819 638
213 372
2 313 410
537 951
1 439 398
390 997
2 833 088
700 010
1 776 087
446 443
1 863 672
385 175
18 843 857
6 430 226
213 025
50 385
1 419 562
360 778
1 125 497
384 520
2 159 927
655 873
5 368 458
2 263 646
4 124 236
1 316 684
2 200 407
754 027
2 232 745
644 313
Number of worked hours by seasonal workers
of which: women
3 411 042
1 458 194
358 055
203 602
579 724
289 610
326 983
133 750
790 901
364 748
302 868
122 523
402 965
151 393
336 320
93 776
313 226
98 792
Number of worked hours of contractual work
3 458 907
162 493
501 089
281 834
545 619
719 246
643 139
225 541
379 946
including:
on the farms of legal persons
of which: women
on farms of natural persons in total
of which: women
including:
on farms of natural persons - registered
of which: women
on farms of natural persons - households
of which: women
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010 by districts
Table No. 43
Farms in total
District
Farms in total
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Number of
farms
Utilized agricultural area in ha
including
agricultural
land
arable land
24 463
1 895 500,18
1 343 689,70
531 273,82
240,20
11 044,06
8 173,25
-
1 079,15
51
111
228
162
1 351
687
87
129
180
128
253
126
50
228
199
112
123
245
113
175
1 083
879
450
802
462
213
95
106
210
371
53
463
296
1 890
193
115
10 237,48
28 945,00
13 776,80
22 851,49
74 252,94
48 037,86
16 476,84
22 442,53
32 644,43
19 143,56
48 072,24
16 026,49
9 107,35
14 448,21
23 072,38
12 951,96
8 421,50
23 902,37
7 821,82
20 449,98
78 102,42
96 751,87
58 588,63
99 188,93
22 712,28
31 876,02
27 687,57
4 719,89
13 243,66
14 179,88
3 480,77
31 991,43
22 806,04
25 263,18
12 387,17
10 668,99
9 221,77
25 165,75
10 710,01
22 546,17
72 948,91
47 304,32
15 628,33
21 453,98
27 581,03
16 877,69
46 863,13
13 359,00
4 903,76
9 399,02
18 427,97
11 675,55
1 855,60
12 529,49
2 817,69
14 565,06
75 471,80
92 236,68
57 075,83
95 183,62
22 496,40
30 924,39
24 129,14
1 118,31
863,97
1 756,09
363,07
11 613,35
12 227,10
6 631,62
2 334,88
5 702,17
576,85
3 594,50
680,25
68,72
561,78
93,24
125,43
747,01
4 810,09
2 142,05
860,75
2 307,30
4 117,53
4 639,20
4 324,11
869,24
6 548,69
11 310,10
4 990,00
5 707,53
1 056,05
3 209,87
491,76
1 268,49
84,90
699,40
3 267,56
3 554,11
12 357,33
12 409,21
3 116,10
20 355,56
10 563,62
18 478,57
10 040,23
4 960,63
D
D
D
148,17
-
334,31
35,17
2 348,29
92,01
123,11
385,22
673,32
28,08
49,88
102,79
267,54
D
D
1 059,91
763,39
713,35
1 565,48
36,42
131,57
217,93
-
103,44
148,03
33,70
139,71
561,25
229,78
38,09
195,30
181,73
16,12
73,96
357,42
84,91
398,20
199,56
391,44
14,94
48,34
6,17
22,58
464,95
464,37
295,20
1 132,86
70,73
117,25
68,67
46,18
20,00
11,04
9,31
7,55
124,17
3,64
3,60
-
1,11
1,55
4,55
4,88
57,90
25,30
11,66
D
21,70
D
6,86
2,77
1,15
11,80
13,01
3,42
2,27
14,44
7,96
6,63
49,70
77,56
12,48
38,48
23,82
3,41
4,27
1,29
2,36
3,54
1,60
13,20
7,77
28,81
8,43
2,59
permanent
grassland
hop field
vineyards
orchards
other permanent
crops
kitchen
gardens
Utilized agricultural area by types of land as of 31/10/2010 by districts
Table No. 43
end of table
District
Tvrdošín
Žilina
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Košice a Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Number of
farms
441
234
190
115
403
548
330
539
335
237
919
577
156
252
153
222
185
783
196
42
218
454
190
79
196
47
128
220
93
763
729
218
457
272
1 123
agricultural
land
13 287,27
16 601,43
19 109,20
8 578,70
20 989,43
14 561,13
24 207,77
29 197,01
16 073,69
11 675,46
66 716,73
41 067,46
24 662,50
5 952,52
14 608,18
31 197,49
18 032,55
23 198,51
17 302,53
10 595,17
23 276,63
35 247,39
17 347,15
13 825,66
21 467,97
14 658,68
14 086,92
30 030,81
7 272,67
65 712,90
61 830,31
30 116,33
22 466,51
13 300,67
70 512,89
Utilized agricultural area in ha
including
arable land
2 726,20
5 497,50
4 785,44
1 944,75
3 603,79
4 602,85
15 080,96
19 084,87
9 106,37
6 864,81
44 927,67
31 883,70
11 197,49
518,12
5 801,61
14 036,26
7 497,33
11 368,51
8 830,78
1 545,88
11 995,78
23 912,47
8 466,71
4 399,21
5 619,11
4 460,13
5 411,88
20 534,39
708,51
55 079,67
48 147,26
14 186,04
16 738,20
7 081,56
60 081,26
permanent
grassland
10 549,50
11 083,85
14 314,94
6 615,71
17 380,73
9 953,95
9 031,83
9 587,75
6 832,39
4 787,63
21 536,10
8 185,48
13 457,01
5 380,00
8 794,12
17 129,03
10 526,35
11 815,72
8 380,21
9 017,24
11 279,47
11 291,02
8 710,78
9 422,26
15 816,93
10 175,19
8 633,51
9 335,20
6 560,71
10 477,35
13 360,44
15 893,43
5 345,02
6 154,09
9 471,10
hop field
vineyards
-
D
59,12
1,43
D
811,52
D
D
7,37
78,15
2,06
335,44
747,61
orchards
1,80
17,42
12,70
25,46
424,62
84,27
10,11
132,87
151,62
0,35
42,84
2,18
22,57
88,98
32,00
35,94
168,68
2,03
31,63
23,16
39,80
150,31
2,41
116,08
205,79
32,00
32,61
58,31
140,52
other permanent
crops
kitchen
gardens
-
9,77
2,66
D
5,54
4,90
4,33
10,40
98,34
50,66
12,92
D
35,14
7,65
D
10,27
9,63
D
14,28
2,57
D
1,38
7,96
0,97
2,16
0,31
0,20
1,73
10,90
1,04
32,43
38,67
2,81
15,24
6,72
72,39
Number of animals as of 31/10/2010 by districts
Table No. 44
Farms in total
Number of animals as of 31/10/2010
District
Farms in total
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Livestock
units
cattle
pigs
sheep
goats
poultry
horses
hares
bee colonies
667 261,41
464 921
588 087
394 485
10 967
12 662 971
6 775
14 796
10 770
1 132,58
6 920,60
15 612,99
2 438,74
56 228,29
11 187,36
9 860,09
9 418,90
15 751,52
5 236,48
19 673,40
10 580,80
3 509,14
3 360,19
4 763,87
8 665,72
2 710,31
14 533,04
10 074,07
13 574,62
30 013,42
9 514,16
22 671,79
29 139,21
9 083,62
14 449,78
3 860,56
1 328,45
4 655,10
5 429,64
1 739,62
12 879,11
10 331,11
11 368,04
4 628,02
5 514,97
1 324
8 610
1 866
2 623
23 449
9 252
6 232
8 342
9 171
4 236
19 574
7 870
3 066
3 170
4 782
4 754
1 487
9 228
2 013
9 128
14 571
9 830
7 143
13 269
7 119
8 621
4 103
1 230
2 997
5 432
1 167
14 961
7 610
12 819
3 420
3 760
278
674
15 005
1 471
103 898
10 745
19 154
14 132
41 326
3 542
13 716
20 026
2 079
3 129
2 867
8 160
1 510
15 803
778
7 937
58 360
6 749
15 138
22 269
3 316
8 415
355
578
139
231
12
188
5 025
2 256
668
1 226
383
100
54
961
617
43
300
270
180
145
623
4 592
1 200
661
1 357
9 149
7 577
6 076
2 056
1 999
4 366
2 107
1 471
492
462
3 012
2 009
8 760
11 817
2 061
16 196
13 363
5 290
11 112
2 239
134
107
31
187
76
D
D
84
19
63
16
77
105
220
69
64
260
219
37
207
111
150
250
61
33
45
22
1 007
49
35
89
212
258
68
29
740
3 768
791 461
3 153
1 507 699
218 328
7 759
1 931
83 739
128 305
168 106
39 471
27 281
2 109
9 000
371 039
16 364
416 000
793 620
423 311
369 215
10 741
857 882
1 105 331
260 684
689 989
8 395
616
138 064
1 857
89 603
2 400
231 987
10 654
88 524
140 742
13
228
201
76
127
71
6
40
179
56
54
9
54
64
260
27
30
95
11
141
145
85
119
156
133
48
553
20
46
57
21
55
93
141
15
85
78
169
88
119
354
135
37
110
312
180
81
115
91
243
240
26
135
399
62
451
467
511
1 418
469
348
126
281
51
98
138
37
192
235
536
46
80
277
10
5
182
465
57
20
75
11
31
11
20
104
72
84
171
72
99
43
184
886
115
178
3
28
77
20
123
29
268
29
105
26
13
Number of animals as of 31/10/2010 by districts
Table No. 44
end of table
Number of animals as of 31/10/2010
District
Tvrdošín
Žilina
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Košice a Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Livestock
units
6 196,37
6 055,82
6 909,68
2 261,95
7 980,48
5 105,78
8 068,21
11 552,10
4 702,21
2 315,92
29 103,23
27 824,02
6 734,32
1 427,07
3 171,69
9 177,43
6 233,33
8 701,20
5 596,42
3 290,28
6 741,82
9 315,49
4 599,15
4 089,64
6 528,85
4 328,30
3 063,00
5 799,77
2 153,20
15 755,45
10 787,61
6 970,96
6 767,49
4 919,85
11 194,06
cattle
6 817
4 521
6 859
2 663
6 168
4 755
6 320
6 411
4 337
2 035
12 448
7 447
6 809
1 637
3 479
10 970
5 262
4 940
5 584
4 384
8 531
8 080
4 571
4 987
7 431
4 828
3 507
5 931
1 786
11 529
9 814
7 416
3 716
4 077
6 642
pigs
516
96
50
128
488
717
7 581
17 536
897
431
67 309
2 039
152
71
118
1 093
12 552
2 085
2 575
35
240
7 569
172
1 237
266
9
252
2 557
453
10 903
8 315
452
16 482
3 735
7 821
sheep
6 487
7 577
15 117
1 883
20 142
11 098
5 335
9 612
5 759
5 397
32 061
6 086
12 203
770
5 565
3 753
2 954
13 512
3 667
1 427
2 024
13 135
11 783
1 204
9 369
3 091
4 761
7 248
7 509
14 260
1 706
13 915
309
5 481
5 185
goats
poultry
169
200
166
115
328
70
329
257
207
331
366
214
228
119
255
63
169
162
47
4
38
326
211
74
39
30
44
58
11
625
227
453
91
189
315
2 166
237 751
572
437
134 194
2 786
36 854
39 260
95 152
2 931
167 240
1 507 562
49 256
1 302
899
15 069
1 765
311 773
29 455
34
689
5 314
1 284
115
880
59 446
505
1 380
1 155
249 122
119 775
898
47 643
27 934
490 505
horses
53
121
65
54
162
145
73
90
76
130
169
40
155
109
53
85
158
277
36
7
90
184
59
21
72
25
45
58
17
150
92
95
11
219
65
hares
bee colonies
97
13
67
41
41
68
145
154
198
87
583
289
29
115
81
622
164
238
71
69
363
120
25
12
30
35
22
4
711
663
67
327
56
731
52
47
58
51
142
121
1 071
490
90
37
428
755
144
81
40
69
76
132
320
92
41
102
20
29
90
55
415
746
271
166
646
ISBN 978–80–8121–163-8
Download

Štrukturálny cenzus fariem 2010, – komplexné výsledky Farm