Download

1-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní