Trhový poriadok Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Vydaný Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/1998, ktoré
schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 30.06.1998
s účinnosťou od 16.07.1998.
§1
Úvodné ustanovenie
1.
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, úlohu správcu trhoviska pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest,
povinností fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole tohto trhového poriadku.
2.
Povolenie na zriadenie trhového miesta v mestskej časti, s výnimkou prenosných
predajných zariadení a pojazdných predajní, a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
vydáva starosta mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. Pri povoľovaní zriadenia
trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť,
bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
§2
Všeobecné ustanovenia
1.
Miestom konania príležitostných trhov sú verejné priestranstvá, určené mestskou časťou
osobitne na každú akciu.
2.
Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä pri príležitosti konania kultúrnych podujatí v
mestskej časti ako sú hody, Festival chorvátskej kultúry, Festival kultúra bez hraníc a
pod. spravidla po dobu konania týchto akcií. Správu príležitostného trhu, ktorý je vo
vlastníctve obce vykonáva mestská časť, túto správu môže mestská časť zveriť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu
príležitostného trhu.
3.
Za ambulantný predaj sa považuje predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Ambulantný predaj sa koná na verejnom
priestranstve na križovatke ulíc Eisnerova a Milana Marečka. Správcom trhových miest s
ambulantným predajom je mestská časť.
4.
Ak právnické alebo fyzické osoby organizujú rôzne predajné akcie vo vstupných halách a
priestoroch kultúrneho, športového a iného zariadenia, považuje sa takýto predaj za
príležitostný trh a vyžaduje sa povolenie mestskej časti. Správcom takýchto trhových
miest je ich prenajímateľ.
5.
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a
poskytovať služby:
a)
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
1
b)
c)
predpisov,
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§3
Rozsah a druh výrobkov povolených predávať a rozsah a druh výrobkov zakázaných
predávať na trhových miestach
1.
Na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom je povolené
predávať:
- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
-
2.
3.
4.
-
5.
-
potravinárske výrobky v originálnom balení
Ambulantným predajom je povolené predávať:
knihy, denná a periodická tlač,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená a nebalená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií.
V pojazdných predajniach je povolené predávať:
poľnohospodárske a potravinárske výrobky (napr. mrazené výrobky, ovocie a zelenina
a iné potraviny)
Na trhových miestach je zakázané predávať:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a
zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov.
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby,
čistenie peria.
2
§4
Práva a povinnosti správcu trhových miest
1.
Správca trhoviska je povinný zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste.
2.
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (oprávnenie na podnikanie), povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
používanie elektronickej registračnej pokladnice,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich ukončení,
dodržiavanie trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch.
-
3.
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
4.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
§5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1.
Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č.
634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, s výnimkou osôb uvedených
v § 2 ods. 5, písm. b) a c).
5.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s
ambulantným predajom a orgánu trhového dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad na používanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na
príležitostné trhy,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; Doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu.
3
§6
Určenie nájomného a poplatku za trhové miesto
1.
Nájom za trhové miesta sa realizuje dvoma spôsobmi:
a) verejnou súťažou,
b) denným poplatkom.
2.
Verejnou súťažou sa stanovuje výška nájmu na jednotlivé trhové miesta (stánky s
dočasným stanovišťom). Oznámenie o konaní verejnej súťaže správca trhoviska zverejní
v informačných tabuliach mestskej časti, v miestnom časopise a vo vysielaní miestnej
televíznej stanice. V oznámení správca trhoviska oznámi predmet súťaže, minimálnu
výšku nájomného, dátum a čas ukončenia súťaže, ako aj miesto a hodinu otvárania
súťažných ponúk. S účastníkom verejnej súťaže, ktorý predloží najvyššiu ponuku,
uzatvorí správca trhoviska nájomnú zmluvu na trhové miesto na jeden rok.
3.
Denný poplatok za trhové miesto sa určuje podľa VZN č. 4/1995 v platnom znení o
miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves pre tie
fyzické a právnické osoby, ktoré budú predávať výrobky alebo poskytovať služby na
príležitostnom trhu, predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, predaj v pojazdnej predajni a ostatný
ambulantný predaj po dobu kratšiu ako 14 dní.
§7
Čas predaja
1.
Čas predaja na trhových miestach sa stanovuje: Pondelok až sobota 6.00–19.00 hod.
2.
V odôvodnených prípadoch môže starosta mestskej časti rozšíriť čas predaja aj na
nedeľu.
3.
Pri príležitostných trhoch môže stanoviť čas predaja starosta mestskej časti inak.
§8
Orgány dozoru a sankcie
1.
Dozor nad dodržiavaním zákona a trhového poriadku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) okresné úrady,
c) mestská časť.
2.
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a) od 1.659,70 € do 16.596,96 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila
trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností
podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z.,
b) od 165,97 € do 16.596,96 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva
výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na
trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené
mestskou časťou na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na
príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto
určených miest,
c) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto
alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
4
Download

Trhový poriadok Mestskej časti Bratislava