VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2009
Názov organizácie:
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Právna forma:
Nezisková organizácia
podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o
neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné
služby
Adresa:
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice
Číslo rozhodnutia
o registrácii žiadateľa:
OVVS / NO – 3/00
Vydal Krajský úrad v Žiline, odbor
všeobecne vnútornej správy, zo dňa
18.5.2000.
(Od roku 1998 do r. 2000 ako organizačná
jednotka o.z. IKV Žakovce).
IČO: 36 149 764
DIČ: 2021568362
Riaditeľka:
Mgr. Anna Verešová
Predsedníčka správnej rady:
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Tel./Fax.:
00421 -41 -549 49 50
Mobil:
00421 -903 534 894
E-mail:
[email protected]
Web: www.anoprezivot.sk
Číslo účtu:
0421339803/0900
Miesto peňažného ústavu:
Slovenská sporiteľňa a.s.,
Školská 1, Rajecké Teplice
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
1.
POSLANIE A OBLASTI ČINNOSTI
1.1
Poslanie organizácie
Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho
vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu.
Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči
násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien,
ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.
1.2
Oblasti činnosti
1. Poskytovanie služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
2. Vykonávanie opatrení v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele
3. Organizovanie seminárov, verejných diskusií, konferencií a prednášok zameraných na
realizovanie účelu založenia n. o.
4. Organizovanie preventívnych a osvetových aktivít zameraných na problematiku domáceho násilia
5. Pomoc sociálne a hmotne núdznym rodinám v regióne
2.
HLAVNÉ AKTIVITY
2.1
Domov Gianny B. Mollovej
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení
núdzového bývania (§ 29). V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej
osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej
tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu
z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych
dôvodov užívať bývanie. Kapacita spolu je 25 klientov
Cieľové skupiny:
• Tehotné dievčatá a ženy v núdzi
• Matky s deťmi – obete domáceho násilia
Formy pomoci
• Pobytový program
• Krízová pomoc
• Sociálna asistencia
• Následná pomoc
• Programy pre deti
Metódy práce
• Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,pedagogické)
• Krízová intervencia
• Ergoterapia
• Filálna terapia
• Pedagogické metódy
2
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
Kvantitatívne ukazovatele
Počet klientov
k 1.1.2009
Počet prijatých
klientov
24
47
Počet klientov, ktorí
ukončili poberanie
sociálnych služieb
46
Počet klientov
k 31.12.2009
25
Počet evidovaných žiadosti
Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/
Celkový počet klientov od 1998 do 2009
- z toho žien
- z toho detí
Počet novonarodených detí v roku 2009
Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2008
59
4
445
188
257
2
39
Veková kategória prijatých klientov
0 – 6 rokov
7 – 15 rokov
18 klientov
7 klientov
16 – 18
rokov
3 klienti
19 – 25 rokov
6 klientov
26– 35
rokov
7 klientov
36 – 45
rokov
5 klientov
46 – 55
rokov
1 klientka
Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli:
Ženy:
Deti:
Spolu:
do podnájmu
2
5
7
ku rodine
9
8
17
do iných ZSS
9
9
18
do soc. bytu
-
inam
2
2
4
2.2
Vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kuratele
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa Zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele Rozhodnutím č. 23043/2007-I/25 AK
udelilo neziskovej organizácii Áno pre život, ul. Farská 543/2, Rajecké Teplice akreditáciu na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11
ods. 1
písm. a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie
sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri
uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov
a písm. d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom
a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním
iných osôb.
Od udelenia akreditácie sme poskytovali podporu deťom a rodičom prostredníctvom nasledujúcich
služieb a aktivít:
• Odborné poradenstvo (sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické, právne); individuálne
konzultácie; terapeutické rozhovory;
• Podporná skupina – je určená dospelým klientom – ženám/obetiam domáceho násilia.
Stretnutia sú zamerané na spracovanie prežitých situácií a udalostí na riešení podobných
problémov a emocionálnej podpore, pocitu spolupatričnosti, vzájomnom porozumení, pomoci
sebe i iným na získaní nových skúseností, nácviku nového správania, na konfrontácii
a korekcii postojov.
3
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
•
•
Tréning rodičovských zručností – individuálne tréningy pre rodičov a deti zamerané na rozvoj
rodičovských zručností s využitím prvkov hrovej a filiálnej terapie;
Záujmová činnosť - tvorivé dielne; výchovno – kultúrne aktivity; športové aktivity
Sociálne poradenstvo
osobne
prostredníctvom telefonickej Linky pomoci
prostredníctvom e-mailu
Psychologické poradenstvo
Právne poradenstvo
Špeciálno - pedagogické
Podporná skupina
Filiálna terapia
Záujmová činnosť - tvorivé dielne
Výchovno – kultúrne aktivity; športové aktivity;
88 osôb / 197 konzult.
296 hovorov
28 osôb/35 konzultácií
33 osôb
27 osôb
15 osôb /40 stretnutí
27 osôb /31 stretnutí
6 rodín /51 stretnutí
30 detí /50 stretnutí
38 detí
Celkový počet
121 osôb / 75 rodín
3. PREVENTÍVNE A ŠKOLIACE AKTIVITY
•
Infokampaň „Domáce násilie ubližuje
všetkým“
Dňa 19. novembra sme v Rajeckých Tepliciach a v Rajci
zorganizovali informačnú kampaň s cieľom zvýšiť
povedomie verejnosti o probléme domáceho násilia. Našou
snahou bolo upozorniť verejnosť na fenomén násilia
páchaného tam, kde sa máme všetci cítiť najbezpečnejšie –
doma.
Prečo práve 19. novembra? Tento deň je vyhlásený za
Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Deti sú v
reťazci obetí domáceho násilia tie, ktoré sú najzraniteľnejšie a
najviac zneužívané. V mesiaci novembri, presne 25.
novembra, si svetová verejnosť každoročne pripomína ďalší
deň proti násiliu - Medzinárodný deň boja proti násiliu
páchanému na ženách. Ďalšou skupinou ľudí na ktorých je
páchané v domácnostiach násilie, sú starí a chorí ľudia. O
týchto sa hovorí najmenej, tento problém je vo verejnosti
najviac tabuizovaný. Domáce násilie je alarmujúci problém
na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť nás všetkých.
•
Odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl
V rámci projektu „Sociálne a komunitné služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia MVO“,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sme zrealizovali sériu prednášok pre študentov
gymnázií a stredných škôl. Lektorkou prednášky „Obchodovanie s ľuďmi – novodobé otroctvo“ je
Mgr. Andrea Bezáková a prednášky „Domáce násilie ubližuje všetkým“ Mgr. Anna Verešová. V roku
2009 spolu navštívili 7 škôl na území Žilinského samosprávneho kraja a to v Kysuckom Novom
Meste, v Žiline, v Martine, v Čadci a v Bytči. Týchto preventívných programov sa zúčastnilo 301
študentov. Aktivita projektu pokračuje aj v roku 2010.
4
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
4. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
•
XI. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“
V dňoch 27. – 28. marca 2009 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XI. ročník medzinárodnej
konferencie VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho
parlamentu a predsedníčky FEMM Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.
Cieľom konferencií je dať priestor na diskusiu o
potrebe ochrany ľudského života od počatia po
prirodzenú smrť. Témou XI. ročníka
konferencie boli aktuálne spoločenské, etické a
medicínske aspekty antikoncepcie.
Na konferenci vystúpila, okrem inych
odborníkov zo Slovenska i zahraničia, aj pani
Victoria Thorn z USA (na fotografii) spolu so
svojim manželom prof. Williamom J. Thornom.
Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo
Slovenska, Českej republiky, Talianska,
Rakúska, Maďarska, Poľska a USA.
• Verejná zbierka / Vydanie nástenného kalendára
Aj v roku 2009 organizácia vydala nástenný kalendár na rok 2010, ktorý bol predmetom predaja
verejenej zbierky. Táto bola vykonaná v období od 1. novembra do 31. decembra 2009. Obvodný úrad
v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej správy listom zo dňa 11.3.2010 potvrdil správnosť vyúčtovania
výnosu verejnej zbierky usporiadanej neziskovou organizáciou Áno pre život, ul. Farská 543/2,
Rajecké Teplice. Čistý výnos vykonanej zbierky bol vo výške 2 644,32 EUR. Výnos zbierky bude
použitý na pokrytie nákladov na výchovno – vzdelávacie programy a na voľnočasové aktivity v roku
2010, ktoré sú určené osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho
násilia dočasne bývajúcim v Domove Gianny B. Mollovej.
5. REALIZOVANÉ PROJEKTY
5.1
Podrojekt „Sociálne a
a profesionalizácia MVO“
komunitné
služby
pre
rodinu
v
ohrození
Blokový grant v sociálnej oblasti - Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku
Sprostredkovateľ blokového grantu: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Finančný príspevok je poskytnutý z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR. Partner podprojektu je Mesto Rajecké Teplice. Doba trvania podprojektu:
1. máj 2009 – 30.september 2010.
Podprojekt je určený pre členov rodín v riziku sociálneho vylúčenia, deťom a mládeži, ktorých
ohrozujú mnohé negatívne javy, obetiam domáceho násilia, ženám na MD. Podprojekt sa tiež
zameriava na posilňovanie a udržateľnosť neziskovej organizácie, spoluprácu rôznych sektorov v
oblasti komunitného sociálneho rozvoja. Ponúka konkrétne kroky pre strategický rozvoj podporený
5
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
budovaním sociálneho podnikania, vzdelávania zamestnancov a komunitnými sociálnymi aktivitami
pre cieľové skupiny. Hlavnými aktivitami projektu je vzdelávanie zamestnancov a cieľových skupín,
audit a vypracovanie stratégie rozvoja spolu s podnikateľským zámerom sociálneho podniku, práca s
dobrovoľníkmi a preventívne programy pre stredoškolákov v oblasti predchádzania rizikového
správania. Podprojekt predpokladá zvýšenie kreditu organizácie, rozšírenie a skvalitnenie odborných
služieb a poradenstva, pomáha cieľovým skupinám získať dostatok vedomostí a zručností na riešenie
krízových situácií a začleňovania sa do spoločnosti. Realizáciou podprojektu organizácia buduje
medzisektorové vzťahy a dialóg s verejnou správou.
5.2
Projekt „Pomáhame meniť svet k lepšiemu“
Projekt podporila:
Spoločnosť GlaxoSMitheKline Slovakia
Cieľ projektu: Podpora vzdelávania žien ohrozených sociálnoym
vylúčením. Vďaka podpore projektu mohli 4 ženy - klientky z Domova
Gianny B. Mollovej získať akreditované vzdelanie opatrovateľky.
5.3
Projekt „Vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre zamestnávanie
pracovníkov so zdravotným postihnutím“
Projekt podporila:
Nadácia VÚB – Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2008
Obdobie:
november 2008 – jún 2009
Cieľ
projektu:
Udržanie pracovných miest a rozšírenie vzdelania
zdravotne znevýhodnených zamestnancov na
chránenom pracovisku pri Domove Gianny B.
Molla.
Motiváciou k rozšíreniu vzdelania a udržania
pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených
občanov je naše presvedčenie, že títo ľudia
potrebujú rovnaké príležitosti a nie (alebo nielen)
charitu.
5.4
Projekt „Cesta za dobrodružstvom“
Projekt podporila:
Nadácia Tatra banky
Zamestnanecký grantový program NTB „Dobré
srdce“
Predkladateľka projektu: Mgr. Monika Tretinová
Nadácia Tatra banky
Zúčastnilo sa ho 52 osôb, z toho 20 klientov Domova Gianny B. Mollovej (8 matiek a ich 12 detí), 12
osôb z rodín z verejnosti (4 ženy a 8 detí), 10 dobrovoľníkov a 6 zamestnancov so 4 deťmi . Na výlet
boli pozvané aj sociálne slabšie rodiny z Rajeckého regiónu, ktorých členovia sa zúčastňujú aj iných
sociálno-výchovných programov v našom zariadení sociálnych služieb. Neoceniteľnou pomocou
počas celého výletu boli dobrovoľníci. Fotografie z výletu boli použité do nástenného kalendára na rok
2010, ktorý vydala organizácia.
6
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
5.5 Projekt „Verejná zbierka na pomoc ženám a deťom v núdzi“
Nadácia SPP podporila našu verejnú zbierku v matchingovom
programe Pridáme sa zdvojnásobením celkového výťažku v
pomere 1: 1, max. do výšky 1 660 €. Zároveň nadácia finančne
podporila aj samotnú prípravu aktivity pokrytím náklady na tlač
kalendárov.
5.6
Projekt „Núdzni pomáhajú núdznejším
Projekt podporil:
Obdobie:
Nadácia Orange, Program Darujte Vianoce
od 19. – 31. decembra 2009
Klienti nášho zariadenia sociálnych služieb sú matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej
situácii. Po čase si tieto ženy uvedomujú, že v ich kríze sa im dostalo pomoci, nezostali na to samé.
Preto vznikla myšlienka, aby pomohli teraz ony tým, ktorí sú ešte núdznejší. Cieľom projektu teda
bola pomoc rodine so 4 deťmi vo veku 2 – 10 rokov. Pred Vianocami pribudol do ich rodiny ďalší člen
– chlapček. Vďaka grantovému projektu Darujte Vianoce sme mohli tejto rodine zakúpiť
elektrospotrebiče, čím sme chceli rodičom pomôcť ľahšie zvládať náročnú starostlivosť o celú rodinu.
Zároveň im ženy z domova G. B. Mollovej napiekli vianočné
koláčiky a nakúpili sme im potraviny na Štedrú večeru. Úmyslom
projektu bolo všimnúť si človeka v núdzi, vyhľadať ho, ponúknuť
mu pomoc aj keď sami možno strádame.
6. ĽUDIA V ORGANIZÁCII
Členovia a členky správnej rady
Baránková Mária - t.č. na MD
RNDr.Dobeš Peter – primátor mesta Rajecké Teplice
RNDr. Ing. Dobešová Marcela – podnikateľka
Mgr. Jasenovcová Janka – riaditeľka Domova vďaky
JUDr. Pialová Katarína – advokátka
PaeDr. ThLic. Turiak Emil – grécko-katolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg
MUDr. Záborská Anna - europoslankyňa
Členovia a členky dozornej rady
Grupáčová Helena, Ing. Turiaková Antonia, Ing. Arch.Záborský Vladimír
Riaditeľka
Mgr. Verešová Anna
Zamestnankyne
Interní zamestnanci:
Mgr. Bezáková Andrea, sociálny poradca
Hudecová Mariana, sociálna pracovníčka
Praznovcová Marta, sociálna pracovníčka
Repková Marta, sociálna pracovníčka
Bc. Verešová Katarína, sociálna pracovníčka
Mgr. Podolanová Terézia, vychovávateľka
Mgr. Páleschová Denisa, pedagogická pracovníčka
Jasenovská Mária, lektorka pracovnej terapie
Externí zamestnanci:
Mgr. Mariana Ninisová, psychologička
JUDr. Katarína Pialová, právnička
Mgr. Daniela Augustínová, špeciálna pedagogička
7
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
7. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2009
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2009 v porovnaní s rokom 2008 bol
nasledovný vyjadrený v eurách:
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
Účtovné obdobie
Strana aktív
č.r.
a
2.
3.
2.
3.
4.
Netto
Netto
1
2
3
4
r. 002+009+021 001
242 313
71 727 170 586
r. 003 až 008 002
-
Dlhodobý hmotný majetok
r. 010 až 020 009
242 313
Dlhodobý finančný majetok
r. 022 až 028 021
-
-
-
-
r.030+037+042+051 029
21 919
66
21 853
26 751
Zásoby
r. 031 až 036 030
840
-
840
-
Dlhodobé pohľadávky
r. 038 až 041 037
-
-
-
-
043 až 050 042
16 888
66
16 822
25 718
r. 052 až 056 051
4 660
-
4 660
2 702
r. 058 a r. 059 057
5 292
-
5 192
2 705
r. 001 + r.029 + r. 057 060
269 424
71 793 197 631
208 010
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
MAJETOK SPOLU
-
178 554
Dlhodobý nehmotný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.
Korekcia
b
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.
Brutto
-
-
71 727 170 586
178 554
Strana pasív
č.r.
Účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
a
b
5
6
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 068 + r. 072 + r. 073
r. 062+
061
98 945
96 781
r. 063 až r. 067
062
45 705
45 705
r. 069 až r. 071
2. Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
(+; - 428)
3. minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
4. r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
CUDZIE ZDROJE SPOLU
r. 075 + r.
B.
079 + r. 087 + r. 097
068
-
-
072
51 076
62 495
073
2 164
074
25 894
36 346
1. Rezervy
r. 076 až r. 078
075
3 251
2 010
2. Dlhodobé záväzky
r. 080 až r. 086
079
100
232
3. Krátkodobé záväzky
r. 088 až r. 096
087
8 085
13 457
A.
1. Imanie a peňažné fondy
-
11 419
8
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
097
14 458
20 647
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
r. 102 a r. 103
101
72 792
74 883
r. 061 + r. 074 + r. 101
104
197 631
208 010
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE
ZDROJE SPOLU
Výsledok hospodárenia v eurách bol nasledovný:
Činnosť
Číslo
účtu
Náklady
Číslo
riadku
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Hlavná
nezdaňovaná
7
10
501
Spotreba materiálu
001
13 703
8 866
502
Spotreba energie
002
8 250
8 953
511
Opravy a udržiavanie
004
917
697
512
Cestovné
005
354
905
513
Náklady na reprezentáciu
006
108
251
518
Ostatné služby
007
46 711
26 761
521
Mzdové náklady
008
46 629
51 366
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
009
13 651
15 777
527
Zákonné sociálne náklady
011
1 307
1 821
538
Ostatné dane a poplatky
015
125
281
541
Zmluvné pokuty a penále
016
405
17
543
Odpísanie pohľadávky
018
-
2 353
545
Kurzové straty
020
-
22
546
Dary
021
100
-
547
Osobitné náklady
022
8 053
2 662
549
Iné ostatné náklady
024
1 321
1 189
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
025
13 068
11 380
559
Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek
033
66
-
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
035
-
5 795
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
036
1 104
1 645
038
155 872
140 741
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
Činnosť
Číslo
účtu
Výnosy
Č.r.
Hlavná
nezdaňovaná
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
7
10
602
Tržby z predaja služieb
040
33 711
8 381
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
047
1 326
-
643
Platby za odpísané pohľadávky
052
80
23
644
Úroky
053
15
6
645
Kurzové zisky
054
1
-
646
Prijaté dary
055
1 668
-
649
Iné ostatné výnosy
058
5 801
2 794
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku
059
-
50
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
068
21 641
27 858
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
069
12 990
18 525
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
071
16 503
22 273
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
072
2 192
-
691
Dotácie
073
62 111
49 413
074
158 039
129 323
075
2 167
076
3
078
2 164
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
r. 74 - r. 38
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 76 + r. 77) ) (+/-)
(r. 75 -
-
11 418
1
-
11 419
8. SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA V ROKU 2009
Štátne a verejné inštitúcie:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; Úrad vlády SR; Slovenská televízia Bratislava;
Samosprávy:
Mesto Rajecké Teplice; Žilinský samosprávny kraj;
Nadácie:
Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia SOCIA Bratislava; Nadácia SPP Bratislava; Nadácia TATRA
BANKY Bratislava; Nadácia VÚB Bratislava; Slovenská humanitná rada Bratislava; Spoločnosť
GlaxoSMitheKline Slovakia;
Neštátne subjekty:
Deti Dunaja o.z., Bratislava; Diecézna charita Žilina; Fórum života o.z., Bratislava; Inštitút Krista
Veľkňaza Žakovce; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímskokatolícka farnosť Rajecké Teplice; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna
akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;
Soroptimist International Club Žilina;
10
Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2009
__________________________________________________________________________________________
Podnikatelia – právnické i fyzické osoby:
ELTECO a.s. Žilina; LIBEX s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; Michal Švecko MIDA PRINT Žilina;
PEZA a.s. Žilina – Bánová; JUDr. CHROMÍK Anton, PhD., Šenkvice; JUDr. PALUGOVÁ Gabriela
Topoľčany; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL s.r.o. OZ Žilina; SAD Liptovský Mikuláš a.s.; VIDRA a spol. s.r.o. Žilina;
ZÁHRADNÍCTVO KVETA, Ján Kavecký Kamenná Poruba;
Fyzické osoby:
Baránková Jozefa Kamenná Poruba; Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice Bollo Ľubomír Konská;
Benický Imrich, Palín; Bielik Jozef Žilina; Bieliková Justína Žilina; Cibira Michal a Mária, Rajecké
Teplice; Cvik Vincent, Bánov; Černák Ivan, Žilina; Červená Anna Rajecké Teplice; Čimbalová
Daniela Bratislava; Chovancová Mária; Demeterová Mária Lozorno; Dobrotová Mária; Dobrotová
Michaela Banská Bystrica; Dvorecká Žilina; Dubec Peter Rajec; Friedmann Ladislav Košice;
Gallusová Barbora; Kašparová Olga Nedožery – Brežany; Gendiarová Drahomíra Kolárovice;
Halamová rod. Teplička nad Váhom; Hatala Juraj a Mária Trenčín; Hlaváč Jozef Konská; Hološ
Ladislav Smrečany; Hrnčiarová Mária, Svit; Hutlasová Katarína Veľké Zálužie; Hvižďák Jozef,
Udavské; Hvižďáková Pavlína, Udavské; Jakubíková Justína Žilina; Jasenovská Renáta, Rajecké
Teplice; Jalovičiar Ján Bytča; Jászberényiová Soňa, Ilava; Kavecký Ján a Janka, Kamenná Poruba;
Knapec Peter Stránske; Klimčík Jozef Košice; Krajník Florián Trebišov; Kutiš Vladimír, Rajec nad
Rajčankou; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Lenz Ladislav a Terézia Bratislava; Lindová Iveta;
Majda Marián a manž.; Madaj Milan, Bytča; Martanovičová Anna; Milan Igor Žilina; Martinková
Mariana Žilina; Michalíček Martin Nitra; Micháliková Antonia a Ján, Dolná Súča; Mižičková
Magdaléna Žilina; Molčanová Helena Topoľčany; Možiešik Jozef, Štiavnik; Mlynarčík Alojz Spišská
Nová Ves; Mračko Kamil Likavka; Murčová Milota, Rajecké Teplice; Novosadová Olga; Pánisová
Dana Nitrianske Rudno; Paulínyová Lucia, Bratislava; Podolanová Gabriela, Rajec; Prekop Pavol
Varín; Pôbiš Karol Veľká Lesná; Rajčanová Katarína Rajec; Rončák Ivan; Sisková Mária, Slovenská
Ves; Šilhárová Marianna Žilina; Stanček Ľubomír, Spišské Podhradie; Stromček Ladislav Žilina;
Sýkora Milan, Krompachy; Šadlák Pavol Rajecké Lesná; Šilhárová Mariana Žilina; Števanka Radovan
Zlaté Moravce; Štefánik Vladimír Varín; Štrbák Martin, Košice; Šuláková Olga Žilina; Mons. Tondra
František Spišské Podhradie; Tretinová Monika, Kamenná Poruba; Turiaková Antonia Žilina;
Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Valová Jana Teplička n.Váhom; Valuchová Katarína Rajecké
Teplice; Vargová Anna Košice; Verešová Jozefa Kamenná Poruba; Viglaská Margita Lipovník;
Vojtikevičová Anna a Milan, Žilina; Weberovci Alica a Marián Bytča; Záborská Anna a Vladimír,
Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záhradník Anton, Ružomberok;
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým našim podporovateľom,
sponzorom, donorom, partnerom, spolupracovníkom za ich finančnú,
materiálnu, či odbornú pomoc, za spoluprácu, za podporu, za dôveru i
za ich vytrvalosť a vieru, že dokážeme plniť misiu organizácie Áno pre
život aj v (nie ľahkom) roku 2009.
Všetkým Vám, známym i neznámym darcom,
patrí naša úprimná vďaka.
11
Download

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2009