Zoznam 42 študentov a študentiek podporených v 2. kole štipendijného programu Hlavička 2012/2013:
č.
1.
Meno a priezvisko
Alexandra Gallovičová
2.
Andrej Cupák
3.
Andrej Kincel
4.
Anna Kubusová
Škola
King's College London,
University of London
Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Fakulta ekonomiky a
manažmentu, Nitra
Slovenská technická univerzita,
Fakulta informatiky a
informačných technológií,
Bratislava
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Lekárska fakulta,
Košice
Univerzita Komenského,
Fakulta managementu,
Bratislava
5.
Bibiána Pufflerová
6.
Daniela Hurtíková
7.
Branislav Pánik
Slovenská technická univerzita,
Stavebná fakulta, Bratislava
Univerzita Komenského,
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky, Bratislava
Eva Müllerová
Technická univerzita vo
Zvolene, Univerzitný študijný
program, Zvolen
8.
Katedra
European and International
Studies
Krajina
realizácie
Zahraničná vysoká škola
navrhovaná
suma
Veľká Británia
University of Oxford
3 000 €
Belgicko
LICOS Centre for
Institutions and Economic
Performance
1 900 €
Ústav počítačových systémov
a sietí
Švédsko
Aeroflex Gaisler
1 300 €
Lekárska fakulta
Veľká Británia
The University of Sheffield
Katedra stratégie a
podnikania
Švédsko
1 250 €
Katedra technických zariadení
budov
Holandsko
University of Gothenburg
Technische Universiteit,
Eindhoven, The
Nederlands, Building
Physics and Services
katedra matematickej analýzy
a numerickej matematiky
Belgicko
Ghent University
2 500 €
katedra ekonomiky a riadenia
lesného hospodárstva
Portugalsko
Instituto Politécnico do
Porto
1 400 €
Katedra ekonomiky
900 €
2 050 €
č.
9.
Meno a priezvisko
Filip Sládek
10. Gábor Nagy
11. Ivana Demčíková
12. Ivana Hvižďáková
13. Ján Čiampor
14. Ján Olexa
15. Ján Šurkala
16. Katarína Beličáková
Škola
Univerzita Komenského,
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky, Bratislava
Slovenská technická univerzita,
Fakulta informatiky a
informačných technológií,
Bratislava
Univerzita Mateja Bela, Fakulta
politických vied a
medzinárodných vzťahov,
Banská Bystrica
Technická univerzita v
Košiciach, Ekonomická fakulta,
Košice
Masarykova Univerzita, Fakulta
sociálních studií, Brno
Johann Wolfgang Goethe
Universität,
Wirtschaftwissenschaften,
Frankfurt nad Mohanom,
Nemecko
Univerzita Komenského v
Bratislave, Právnická fakulta,
Bratislava
Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta, Banská
Bystrica
Katedra
Katedra algebry, geometrie a
didaktiky matematiky
Krajina
realizácie
Veľká Británia
Ústav aplikovanej informatiky Španielsko
Zahraničná vysoká škola
University of Oxford
Universidad Politècnica de
Madrid
Univerzitet u Sarajevu
(Sarajevská univerzita),
Fakultet političkich nauka
(Fakulta politických vied)
Wirtschafts Universität
(Vienna University of
Economics and Business)
Katedra medzinárodných
vzťahov a diplomacir
Bosna a
Hercegovina
Katedra regionálnych vied a
manažmentu
Rakúsko
Katedra Mezinárodních
vztahů a Evropských studií
Atlantic and Continental
Approach to Energy
Česká republika Security
Faculty of Economics and
Business
Administration/Wirtschaftswi
ssenschaften
Nemecko
nešpecifikované
Estónsko
Goethe Universität
Frankfurt am Main
2nd Martens Summer
School on International
Law
Katedra ekonómie
Francúzsko
Université de Nice Sophia
Antipolis
navrhovaná
suma
3 000 €
1 300 €
2 000 €
1 650 €
300 €
2 000 €
800 €
1 500 €
č.
Meno a priezvisko
Škola
19. Kristína Bátorová
Slovenská Technická
Univerzita, Stavebná fakulta,
Bratislava
Univerzita Komenského,
Prírodovedecká fakulta,
Bratislava
Univerzita Komenského,
Prírodovedecká fakulta,
Bratislava
20. Kristína Dudejová
Univerzita Komenského,
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky, Bratislava
17. Katarína Jeneiová
18. Katarína Juríková
22. Marek Krištof
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta,
Košice
Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta, Banská
Bystrica
23. Marián Šinko
Mendelova univerzita,
Zahradnická fakulta v Lednici
21. Ľudmila Pošiváková
24. Márius Šajgalík
25. Matej Cebecauer
Katedra
Krajina
realizácie
Zahraničná vysoká škola
navrhovaná
suma
Katedra vodného
hospodárstva krajiny
Nemecko
Summerschool on Copulas
for hydrological
applications
Katedra genetiky
Španielsko
Centre for Genomic
Regulation
3 000 €
Taliansko
Università degli studi di
Firenze
1 400 €
katedra matematickej analýzy
a numerickej matematiky
Belgicko
Ghent University
1 500 €
Ústav európskeho práva a
oddelenie medzinárodného
práva
European University
Institute
2 000 €
Katedra inžinierskej geológie
Taliansko
Vysoká škola ekonomická
Katedra financií a účtovníctva Česká republika v Praze
Zelinářství a květinářství
Slovenská technická univerzita,
Fakulta informatiky a
informačných technológií,
Ústav informatiky a
Bratislava
softvérového inžinierstva
Žilinská Universita v Žiline,
Fakulta riadenia a informatiky,
Žilina
Katedra dopravných sieti
600 €
900 €
Veľká Británia
Kew Royal Botanical
Gardens
2 300 €
Španielsko
ESSIR 2013 - 9th European
Summer School in
Information Retrieval
1 100 €
Veľká Británia
Queen Mary University of
London
2 000 €
č.
Meno a priezvisko
26. Matej Šebej
Škola
Vysoká škola ekonomická v
Praze, Praha
Katedra
Odbor je celoškolský
27. Matúš Lupták
University of Edinburgh
School of Economics
Prešovská univerzita, Fakulta
humanitných a prírodných vied,
28. Mgr. Zuzana Dragunová Prešov
Katedra biológie
29. Michaela Hermanová
30. Michaela Korčeková
31. Michal Némethy
32. Milena Kapsová
33. Monika Mareková
Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, Bratislava
Univerzita Komenského v
Bratislave, Farmaceutická
fakulta, Bratislava
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vysoká škola ekonomická v
Praze
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta, Brno
právnická
Krajina
realizácie
Rakúsko
Zahraničná vysoká škola
MCI Management Center
Innsbruck - Die
Unternehmerische
Hochschule
Veľká Británia
University of Edinburgh
Univerzita veterinárneho
lekárstva a
Česká republika farmaceutických vied
Holandsko
Katedra farmakológie a
toxikológie
Taliansko
Ústav tepelnej energetiky
Fínsko
Erasmus University
Rotterdam
International Summer
School: Clinical practice
guidelines on rare diseases
Tampere University of
Technology
Fakulta mezinárodních vztahů Holandsko
Utrecht University Utrecht Summer School
Právnická fakulta
University of Oxford
Veľká Británia
34. Natália Petrovová
City University London
Department of Social
Sciences - Katedra sociálnych
vied
Veľká Británia
35. Simona Szabová
Masarykova Univerzita, Brno
SPSP
Holandsko
London School of
Economics and Political
Science (LSE)
Organisation for the
Prohibition of Chemical
Weapons
navrhovaná
suma
2 000 €
1 800 €
600 €
1 200 €
500 €
1 200 €
800 €
2 000 €
2 500 €
2 000 €
č.
Meno a priezvisko
Škola
Katedra
Krajina
realizácie
36. Stanislava Maťugová
Slovenská technická univerzita,
Fakulta elektrotechniky a
Ústav jadrového a fyzikálneho
informatiky, Bratislava
inžinierstva
Ruská federácia
37. Tatiana Kudláčová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, právnická fakulta,
Košice
nešpecializované štúdium
38. Veronika Michálková
Univerzita Komenského v
Bratislave, Právnická fakulta;
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied
39. Veronika Prochotská
Slovenská technická univerzita,
Fakulta informatiky a
informačných technológií,
Bratislava
Informatika
40. Veronika Zlaczká
41. Viktor Mikuš
42. Zuzana Šichmanová
Technická univerzita,
Ekonomická fakulta, Košice
ICHEC Management School,
Brusel
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v
Bratislave
-
Zahraničná vysoká škola
Ural Federal University Уральский федеральный
университет
navrhovaná
suma
2 000 €
Holandsko
VU University Amsterdam
2 000 €
Francúzsko
L'Institut d'études
politiques de Paris
(Sciences Po)
2 000 €
Nemecko
Universität Leipzig
1 450 €
Financií
Španielsko
Buisness and Management
Belgicko
Universidad Complutense
de Madrid
ULB, Solvay School of
Economics
Botaniky
Švédsko
Lund University
1 500 €
1 500 €
1 300 €
68 000 €
Download

Zoznam 42 študentov a študentiek podporených v 2. kole