Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom - 1. 3. 2015 - V. č. 5
Príprava
Ako vyjadriť najväčší čin v dejinách? Ako prežiť ten najobdivuhodnejší a tak
jedinečný akt, akt našej spásy? Čo vlastne vyjadrujú jednotlivé symboly a liturgia
Veľkej noci? V najbližších úvodníkoch sa budeme venovať posvätnému Trojdniu.
Zelený štvrtok
Inak známy aj ako kňazský deň. V tento deň si pripomíname ustanovenie
sviatosti oltárnej – Eucharistie a sviatosti kňazstva. V dopoludňajších hodinách
sa v diecéznej katedrále stretávajú kňazi diecézy so svojim biskupom, ktorý
v omši posvätí oleje. Táto svätá omša je znakom jednoty kňazov a biskupa, ale aj
veriacich s kňazmi, ktorí vytvárajú jeden ľud putujúci do nebeského kráľovstva.
Pri tejto svätej omši si kňazi obnovou sľubov zložených pri vysviacke upevňujú,
a ako spoločenstvo vzájomne sa povzbudzujú, svoje kňazské zasvätenie.
Večerná svätá omša sa inak nazýva aj omša na pamiatku Pánovej večere. Je
to svätá omša, ktorá nám pripomína to, čo sa odohralo vo večeradle a teda ustanovenie dvoch sviatostí. Avšak nielen to. Svoje osobitné miesto v tejto omši má
aj obrad umývania nôh. Prečo? Nuž v tomto akte, ktorý urobil Ježiš svojim učeníkom sa skrýva niečo naozaj veľké. Ježiš sa skláňa k nohám svojich učeníkov
a umýva im ich. Ten, ktorý je Bohom a ktorý nás prišiel spasiť padá k nohám
učeníkov aby im umyl nohy. Nejde však o fyzickú očistu. Ide o príklad a posolstvo, ktoré nám týmto skutkom zanecháva. To je vyjadrené v antifónach, ktoré sa
spievajú počas toho ako kňaz umýva vybraným ľuďom nohy. „Keď som vám teda
ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, o koľko skôr vy máte jeden druhému umývať nohy!“
(Porov. Jn 13, 14) „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete
navzájom milovať.“ (Jn 13, 35) Po procesii v ktorej je odnášaná Eucharistia do
bočného bohostánku a krátkej tichej adorácii, celá asistencia v tichosti odchádza
do sakristie. Potom nasleduje obnaženie oltárov. Nezapaľujú sa ani lampy pred
obrazmi svätých. Kríže, ktoré sú v kostole mali by byť zahalené. V tento deň sa
tiež po oslavnej piesni Sláva Bohu na výsostiach odmlčia všetky zvony až po
Veľkonočnú vigíliu.
kaplán Dalibor
ODPUSTKY V ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Apoštolská penitenciária vydala 23.11.2014 dekrét, ktorým uvádza podmienky na
dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života. Odpustky možno získať
do 2.februára 2016. V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej penitenciárie boli pre
našu arcidiecézu určené dni a kostoly, v ktorých možno získať odpustky.
Dni vyhradené zasvätenému životu:
27. jún 2015 – Deň otvorených kláštorov
15. septembra 2015 – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
2. február 2016 – Deň zasväteného života
a každú prvú sobotu v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života
Kostoly pre získanie odpustkov:
Košice - katedrála, Gaboltov- diecézna svätyňa, Prešov- konkatedrála,
Obišovce - diecézna svätyňa, Bardejov – bazilika, Stropkov - diecézna svätyňa,
Vranov nad Topľou – bazilika, Veľký Šariš - diecézna svätyňa, Snina – farský
kostol Svätého Kríža
Košice:
Prešov:
Lipany: krížové sestry
premonštráti
jezuiti
Lorinčík: karmelitáni
jezuiti
saleziáni
Michalovce: palotíni, saleziáni, saleziánky
Kalvária
františkáni
Bardejov: Vinbarg
dominikáni
Dom sv. Jozefa
Petrovany: dominikánky
dominikánky
školské sestry
Brehov: minoriti
uršulínky
Raslavice: vykupiteľky
augustiniáni
Fintice: premonštráti
karmelitánky
Sabinov: saleziáni
Tri Hôrky
Haniska: krížové sestry
Luník IX
Humenné: saleziáni
Odpustky je možné získať pre seba alebo pre zosnulých a to účasťou na verejnej modlitbe
liturgie hodín, alebo zotrvaním v zbožnom uvažovaní primeranú dobu, ktoré zakončia
modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie, vylúčením akejkoľvek dobrovoľnej náklonnosti k hriechu a splnením obvyklých podmienok: (sviatosť zmierenia,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca).
Pondelok 10.30 – 12.00
Farský kostol Utorok
10.30 – 12.00
ZMIERENIA
košických
Streda
mučeníkov Štvrtok
MAREC
7.30 – 8.30
Piatok
2015
Lackovce
Pondelok
Kaplnka
Streda
SVIATOSŤ
----------------------------17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
16.00 – 17.00
16.30 – 17.00
Oznamy
Predbežný program biskupov podľa ACAC na rok 2015 v našej farnosti:
31.máj 2015 9.00 hod. birmovka – Mons. Stanislav Stolárik
6. august 2015 – 18.00 hod. 20. výročie posvätenie farského kostola- Mons. Alojz Tkáč
3. október 2015 – 10.00 hod. posvätenie kostola Lackovce – Mons. Bernard Bober
vvv
Od 2.-6. marca 2015 je prvopiatkový týždeň. Farská kancelária bude preto zatvorená.
vvv
V týždni od 9.-15.3.2015 budeme spolu s pánom kaplánom účastníkmi farskej púte do Izraela,
zastupovať nás budú kňazi Arcidiecézneho centra pre mládež ( ACM ) Jozef Mruz
a Marek Roják. Z tohto dôvodu farská kancelária bude zatvorená aj
v týždni od 9.-15.3.2015. V prípade naliehavej udalosti, či pohrebu kontaktujte kňaza
z ACM po sv. omši. Alebo na čísle: 0903 934 561
vvv
Najbližšia zbierka na FaPC a úpravy v Lackovciach pred konsekráciou bude v nedeľu
15. marca. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
vvv
Podporiť naše investície na filiálke môžete aj na čísle účtu kostola Lackovce:
0460339945/0900 Farské číslo účtu: 0462465726/0900
Výška úveru v Sberbank k 28.2.2015 je 49 840,48 €
vvv
Pozvánka na Arcidiecéznu púť
V dňoch 29.-31.5.2015 sa uskutoční arcidiecézna púť do Lúrd s odletom z Košíc pod
vedením o. arcibiskupa Bernarda Bobera. Púť je organizovaná cestovnou
kanceláriou AWERTRAVEL. Cena: 595.- EUR Nahlásiť sa na púť je potrebné priamo
v cestovnej kancelárii: 034/6513896, e-mail.: awertravel@ awertravel.sk.
viac informácii: www. awertravel.sk
vvv
Hnutie fokoláre pozýva na spoločné popoludnie v Prešove 7. marca 2015 o 14.00 hod. pri
príležitosti 7. výročia úmrtia zakladateľky hnutia Chiary Lubichovej, ktorej proces
blahorečenia začal tohto roku. V prípade záujmu kontaktujte kurátora Pavla Raka. Bližšie
informácie sú na výveske.
vvv
Venujte 2 % Podaj ruku - Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj
ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali aktivity pre deti a mládež v našej farnosti.
Tlačivá nájdete pri východe z kostola a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
vvv
Pripravujeme:
ADSM 2015: arcidiecézne stretnutie mládeže- 11.4.2015 Prešov.
Viac na www.premladez.sk
Povedz jasné NIE- apríl – máj 2015- relaxačno – poznávací výlet
nielen pre birmovancov do Žakoviec
Poriadok bohoslužieb
2. 3. 2015 - 15. 3. 2015
Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.
www.humenne3.rimkat.sk
tel.: 057 / 77 23 701
e-mail: [email protected]
Download

Trojka na web.indd