I
4
16.2.2014
Info o fare na Pereši
Od 1. Septembra 2013 uplynulo len
niekoľko mesiacov, čo si spoločne
zvykáme na novovytvorenú farnosť
Najsvätejšej Trojice Košice-Pereš, ku
ktorej patrí aj filiálka sv. Vavrinca
v Lorinčíku. Pre niektorých je to menšia
zmena, pre niektorých väčšia. Ako farár
patrím určite do tej druhej skupiny, lebo
sa ma život vo farnosti bytostne dotýka.
Začiatkom roka som predstavil
v našej farnosti dva veľké projekty. Tým
prvým je výmena strešnej krytiny, ako aj
vonkajší náter kostola v Lorinčíku. Spolu
s farskou radou sme napísali projekt,
v ktorom sme od Ministerstva kultúry
žiadali necelých 70.000 eur. Predbežný
termín schválenia, či neschválenia
finančnej dotácie je Apríl 2014.
Druhým projektom je stavba
farskej budovy na Pereši. Po viacerých
stretnutiach a rozhovoroch sme nechali
vypracovať projekt, ktorí predstavíme
v kostoloch po sv. omši už túto nedeľu.
Môžete si ho v priebehu nasledujúcich
dní pozrieť aj na farskej webovej stránke
- www.peres.rimkat.sk.
Za kostolom na Pereši je pozemok,
ktorý patrí farnosti, a na ktorom
plánujeme postaviť faru. Od 17. februára
2014 hľadáme potenciálneho realizátora
stavby fary. Kto by mal ako realizátor
záujem o stavbu tohto projektu, nech nás
osobne, alebo telefonicky kontaktuje.
Výberové konanie prebehne koncom
marca 2014.
Zároveň by sme chceli poprosiť vás
- remeselníkov a firmy, ktorí viete
akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri
stavbe fary, aby ste nám o vašej pomoci
dali vedieť v nasledujúcich týždňoch.
Začiatkom apríla 2014, po zhrnutí
všetkých informácií, by nasledovalo
ďalšie veľké stretnutie farnosti, na
ktorom vám predstavíme konkrétne
finančné náklady na stavbu fary,
a zároveň by to bol čas, kedy môžeme
reálne zhodnotiť situáciu, či stavbu fary
začneme, alebo ju posunieme, prípadne
zamietneme.
Osobne vnímam farský priestor ako
veľmi potrebný. Jednak je fara
ubytovaním pre kňaza, ktorého máte po
ruke , no zároveň je miestom stretania
sa veriacich, tak detí, mladých, ako aj
dospelých. V hojnej miere napomáha
pastoračnej činnosti a rozvíja život vo
viere.
Za vaše postrehy, nápady a za
vyjadrenie vašich názorov k projektu
stavby fary vám budeme veľmi vďační.
Martin Novotný, farár
Farská rada
Liturgický prehľad: 17. – 23. februára 2014
liturgický deň
čas
Miesto
Úmysel
18:00
Lorinčík
† Jozef, Ondrej a rodičia
07:30
Lorinčík
ZBP pre Annu (80 r.) a rodinu
18:00
Pereš
† Florian, Margita a Agáta
18:00
Lorinčík
† Imrich a Margita
18:00
Pereš
† Dušan
18:00
Lorinčík
ZBP pre rodinu Vilmy Krnáčovej
07:30
Lorinčík
ZBP pre Štefana a Máriu
09:00
Lorinčík
† Agnesa
10:30
Pereš
ZBP pre rodinu Kandalíkovú
Pondelok
17.2.2014
Utorok
18.2.2014
Streda
19.2.201
Štvrtok
20.2.2014
Piatok
21.2.2014
Sobota
22.2.2014
Katedra sv. Petra,
apoštola
23. február 2014
6. nedeľa cez rok
„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti...“
(Rim 12,10)
LEKTORI
Po Lucia Počatková
Ut Mária Mitrová
St Miroslav Daňo
Št
Pia
So
Ne
Gabriela Hovancová
Veronika Bubánová
Jozef Hovanec
Eva Janitorová
Ľubomír Gedra
Pia Erika Görcsosová
Ne Paula Miháliková
Ján Handera
UPRATOVANIE KOSTOLA
Eva Janitorová
Mária Kenderová ml.
Šlosarová
Šoltysová
Liturgický prehľad: 24. február – 2. marec 2014
liturgický deň
čas
miesto
Úmysel
18:00
Lorinčík
† Jolana, Ema, Vojtech
07:30
Lorinčík
ZBP pre rodinu Šufliarsku
18:00
Pereš
† Anton
18:00
Lorinčík
† Terézia
18:00
Pereš
† Miroslav
18:00
Lorinčík
† Pavol, Mária, Jozef, Terézia
07:30
Lorinčík
ZBP pre rodinu
09:00
Lorinčík
Za dobrodincov
a priateľov kláštora
10:30
Pereš
Za ružencové spoločenstvo
Pondelok
24.2.2014
Utorok
25.2.2014
Streda
26.2.2014
Štvrtok
27.2.2014
Piatok
28.2.2014
Sobota
1.3.2014
2. marec 2014
6. nedeľa cez rok
„Je dôležité mať priateľov, ktorým možno dôverovať.
Ale podstatné je mať dôveru v Pána, ktorý nás nikdy nesklame.“
(pápež František)
LEKTORI
Po Daniel Dobrík
Ut Mária Bujňáková
St Peter Zrotka
Št
Pia
So
Ne
Terézia Hnátová
Lucia Dučayová
Mária Kuráková
Dušan Šolc
Monika Šolcová
Pia Karina Šlosárová
Ne Ema Faithová
Ján Kušnír
UPRATOVANIE KOSTOLA
Magdaléna Kleinová
Alžbeta Kuráková
Mitríková
Filipová
Oznamy:
Milodary na kostol a zbierka
Lorinčík:
Zbierka na kostol:
186,00 €
Pereš:
Zbierka na kostol (nové mikrofóny)
Rímskokatolícka cirkev: 275,00 €
Gréckokatolícka cirkev: 150,00 €
Z krstín rod. Poussard: 35 €
Z krstín rod. Markuš:
20 €
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
Víkend
pre
rodiny
prvoprijímajúcich detí:
Nasledujúci víkend (21.-23.februára 2014)
sa v rekreačnom zariadení na Zlatej Idke
uskutoční víkend pre deti, ktorí sa tohto
roku pripravujú na slávnosť 1.sv. prijímania.
Deti prežijú víkend v doprovode svojich
rodičov a súrodencov.
V stredu, 19.2.2014 bude po sv. omši
v kostole na Pereši záverečné stretnutie
rodičov pred víkendom.
Chcem Vás všetkých poprosiť o modlitby za
deti a ich rodiny.
Farský list
Farský list je položený v kostole vzadu
na stolíku (príspevok 0,20 €). Nájdete ho aj
na internete: www.peres.rimkat.sk
Pre mladých
Arcidiecézne
centrum
pre
mladých
pripravuje
v nasledujúcich
mesiacoch
rozličné akcie, na ktoré vás srdečne
pozývam. Viac info o stretnutí mladých,
príprave animátorov, volejbalovom turnaji
atď si môžete pozrieť na stránke:
www.premladez.sk. Teším sa aj vašim
nápadom pre život mladých v rámci farnosti.
Životné jubileá
Dňa 1. marca 2014 si pri sv. omši o 10:00
v Košickej katedrále sv. Alžbety spoločne
pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu
za 90 rokov života a 65 rokov kňazstva
J.Em.
Jozefa
kardinála
Tomka,
a 80 rokov života J.E. Mons. Alojza Tkáča,
emeritného arcibiskupa.
Otec Arcibiskup, Mons. Bernard Bober, nás
všetkých srdečne pozýva na túto slávnosť.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev,
Gelnická 55, 040 11 Košice-Pereš
Martin Novotný, farár
tel. (055) 38 13 096 mobil: 0915 320 819
email: [email protected]
Projekt farskej budovy na Pereši
Download

Info o fare na Pereši - Rímskokatolícka farnosť Košice