Dôležité informácie pre žiakov a rodičov
Školský klub detí (ŠKD)
Vyučovacia doba v našej škole
00
45
1. hodina: 8 – 8
55
40
2. hodina: 8 – 9
00
45
3. hodina: 10 – 10
55
40
4. hodina: 10 – 11
ŠKD je rozdelený na 3 oddelenia:
 I. odd.: Tamara Porvažníková (I.A, II.A)
 II. odd.: Zuzana Molitorisová (II.A, III.A)
 III. odd.: Lucia Magyarová (IV.A,IV.B)
00
00
Činnosť ŠKD je denne od 6 – 18 hod.
Na školský rok 2012/13 je stanovený poplatok za ŠKD 11,-€/mes.
Škola môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a včas predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
50
35
5. hodina: 11 – 12
45
30
6. hodina: 12 – 13
00
40
7. hodina: 14 – 14
50
30
8. hodina: 14 – 15
Medzi hodinami sú krátke 10 minútové prestávky, po
2. vyučovacej hodine nasleduje dlhá 20 minútová prestávka.
Za priaznivého počasia chodia žiaci cez veľkú prestávku na
školský dvor (záhrada, asfaltová plocha, ihrisko).
Bufet otvorený denne v časoch:
00
40 40
55
30
00
7 – 7 , 9 – 9 , 13 – 14
Pravidlá pre uvoľňovanie žiakov z vyučovania
Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania platia tieto pravidlá:
• na 1 vyučovaciu hodinu – príslušný učiteľ (učiteľ daného
predmetu)
• na 1 deň – triedny učiteľ
• na 2 a viac dní je potrebná písomná žiadosť rodiča a to
najneskôr 1 týždeň pred plánovanou neprítomnosťou
(tlačivo je možné nájsť na webovej stránke školy). Dieťa je
potrebné vyzdvihnúť si osobne v škole.
Konzultačné hodiny
00
00
Riaditeľka školy:
pondelok, štvrtok v čase 12 – 15
00
00
Zástupkyňa riaditeľky školy:
utorok, piatok v čase 12 – 14
00
30
Výchovná poradkyňa:
štvrtok v čase 14 – 15
Po telefonickom ohlásení je možné dohodnúť aj iný termín.
Kontaktný psychológ
PhDr. Ľudmila Capová, t.č. +421 (0)55 6226615
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Karpatská 8, Košice - www.kpppke.eu, [email protected]
Rýchly kontakt na www.kpppke.eu
Prázdniny a ďalšie dôležité dátumy
03. 09. 2012 – začiatok školského roku 2012/2013,
nástup do školy
31.10. 2012 - 02.11.2012 – jesenné prázdniny
05.11.2012 – nástup do školy po jesenných prázdninách
24.12. 2011 – 07.01.2013 – vianočné prázdniny
08. 01. 2013 – nástup po vianočných prázdninách
31. 01. 2013 – odovzdávanie vysvedčení za I. polrok*
01.02. 2013. – polročné prázdniny
18.02. 2013 - 22.02.2013– jarné prázdniny
25. 02. 2013 – nástup po jarných prázdninách
28.03. 2013 - 03.04.2013 – veľkonočné prázdniny
28. 06. 2013 – koniec školského roka 2012/2013,
odovzdávanie vysvedčení
01. 07. 2013 – 31. 08. 2013 – letné prázdniny
* Vysvedčenia nie je možné vydať pred oficiálnym termínom.
„Pre život, nie pre školu sa učíme.“
Seneca
Školská jedáleň
• vedúca ŠJ:
Agáta Štoffová
• hlavná kuchárka: Marta Horváthová
Aktuálny jedálny lístok na príslušný týždeň je zverejnený na
webovej stránke školy v časti ŠJ a na nástenke pri vchode do
školskej jedálne.
Pravidlá pri platení, spôsob prihlasovania a odhlasovania obedov
a ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach školy
v odkaze ŠJ.
Pre žiakov školy je možné doobjednať mliečnu desiatu od
1.októbra 2012.
Kontakt:
Základná škola Hroncova 23, Košice
riaditeľka školy: +421 (0)55 6333244
hospodárka školy: +421 (0)55 6332189
vedúca ŠJ: +421 (0)55 6332182
www.zshronke.edu.sk
[email protected]
Každý vyučujúci má svoju elektronickú adresu v tvare:
[email protected]
Charakteristika školy
Škola s právnou subjektivitou
IČO: 35540605
Bankové spojenie: 0503326002/5600
Zriaďovateľ školy
Mesto Košice
Magistrát mesta Košice,
oddelenie strategického rozvoja,
referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Základná škola Hroncova 23, Košice
Fakultná škola pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy!
Opäť stojíme na prahu nového školského roku. Školský rok sme
začali dôstojne - za prítomnosti p. primátora, vedúcej oddelenia
školstva, p. starostu i p. prednostu MČ Košice - Sever. Pred nami
stoja náročné ciele a predsavzatia.
Našou hlavnou úlohou je poskytovať žiakom čo najkvalitnejšie
vzdelanie v atmosfére priateľstva, vzájomnej dôvery a tolerancie.
Pevne veríme, že nám v tomto úsilí budete účinne nápomocní.
Mgr. Klára Dziaková
riaditeľka školy
Výukové programy pre jednotlivé ročníky
• 1.- 4. ročník: školský vzdelávací program „Škola – rodina –
život“. (výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od
1. ročníka)
• 5.- 9. ročník: školský vzdelávací program (ruský jazyk od 5.
ročníka a informatika v každom ročníku)
Školou organizované aktivity
• kurz plávania pre 3. ročník,
• škola v prírode pre 1. – 4. ročník,
• Hroncoland – deň plný športu a zábavy
• školské výlety a exkurzie so súhlasom zákonného zástupcu,
• Mikulášske prekvapenie – vianočná burza, tvorivé dielne
Žiaci školy sú zapojení do nasledujúcich súťaží a projektov
• Hviezdoslavov Kubín, Dobšinského Košice,
• matematické súťaže: Matematická olympiáda, Pytagoriáda,
Maksík, Maks, Klokan, ...
• Informatické súťaže: i-Bobor
• výtvarné súťaže: Fullova ruža, Moje mesto, Galandova
matka, Svet rozprávok, Farebný sen, Vesmír očami detí...
• športové súťaže: atletika, stolný tenis, futbal, šerm, hokej
• projekty: Škola podporujúca zdravie, Škola hrou a iné.
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľka školy: Mgr. Klára Dziaková
Zástupca pre I. a II. stupeň: RNDr. Ľubica Floryková –
koordinátorka ŠkVP
Triedni učitelia
I. stupeň
I.A
Mgr. Helena Wilková
II.A
Mgr. Margaréta Pachová
II.B
Mgr. Lucia Gromošová
III.A Mgr. Miriam Jelčová
IV.A PaedDr. Tatiana Volčková
IV.B Mgr. Marianna Jančurová
II. stupeň
V.A
RNDr. Marta Bobková
VI.A Mgr. Andrea Tóthová
VI.B Mgr. Gabriela Michalcová
VII.A Mgr. Mária Murínová
VIII.A Mgr. Viera Riečanová
IX.A Mgr. Martina Michalová
Voľnočasové aktivity organizované školou
Organizácia školského roku 2012/13
Krúžky - neplatené
Termíny schôdzok rodičovského združenia
20. 09. 2012 (štvrtok) – plenárna schôdza a triedny aktív
15 11. 2012 (štvrtok) – triedny aktív
10. 01. 2013 (štvrtok) – konzultačná schôdza
18. 04. 2013 (štvrtok) – triedny aktív
13. 06. 2013 (štvrtok) – konzultačná schôdza
Triedne aktívy i konzultačné schôdze slúžia k informovaniu
rodičov o prospechu a správaní žiakov. K tomuto účelu slúži aj
internetová žiacka knižka. Ďalšie informácie je možné získať
telefonicky, resp. osobne po dohode s vyučujúcim,
prostredníctvom internetu alebo elektronickej pošty.
• Pohoda – PON - 15.00- 16.30
Lucia Magyarová
• Šikovníček -. STR– 14.00- 15.20
Mgr. Marianna Jančurová
• Turistický krúžok - SO - 1x mesačne
p. Jozef Oláh
• Pletieme z papiera - PON–14.00 – 15.20 Mgr. Martina Michalová
• Matematika 9 - UT – 14.00 – 15.20
RNDr. Marta Bobková
• Mladý novinár - PON – 14.00 – 15.20 Mgr. Gabriela Michalcová
• Hovoríme anglicky - ŠTV – 14.00 – 15.20
Mgr. Anna Nigošová
• Slovenčina 9 - STR – 14.00 – 15.20
Mgr. Júlia Baffyová
• Mladý programátor - ŠTV – 14.00 – 15.20 Mgr. Viera Riečanová
• Spievame zo srdca – UT – 14.00- 15.00
Mgr. Oľga Varínska
Školské stredisko záujmovej činnosti ŠSZČ - platené
Vedúca: PaedDr. Tatiana Volčková
Krúžky (hradené v hotovosti – vzdelávací poukaz + 2€ na mesiac):
• Futbalový
tréner Stanislav Lelák
• Športový šerm
tréner Ing. Ľudovít Luby
• Športové všeličo tréner Mgr. Mária Murínová
Plánované akcie v školskom roku
2012/13
Netriedni učitelia
Mgr. Mgr. Anna Nigošová
Mgr. Júlia Baffyová
September 2012
• slávnostné odovzdávanie multifunkčného
ihriska od nadácie HB Reavis
Náboženská výchova
Mgr. Lucia Dučayová
Bc. Ingrid Durňáková
október 2012
• Svetový deň jabĺk – ochutnávka výrobkov z jabĺk
• Deň športu
• Zlaté dno – jesenná kampaň na podporu domácich výrobkov
Rímskokatolícke náboženstvo
Gréckokatolícke náboženstvo
Vychovávateľky ŠKD
Zuzana Molitorisová
Tamara Porvažníková
Lucia Magyarová
Ekonomicko – správni zamestnanci
Jana Zitrická – hospodárka školy, personalistka
Monika Aliová – ekonómka
Valika Zborovská – mzdárka a personalistka
Jozef Borovský – školník
Ing. Vladimír Podrojko, CSc. – správca VT
Jolana Šofránková – upratovačka
Dana Verešpejová – upratovačka
Viola Valková – upratovačka
november 2012
• Šarkaniáda
december 2012
• ochutnávka vianočných jedál
• Mikuláš a Vianoce v škole
• tvorivé dielne
marec 2013
• jarné tvorivé dielne
máj 2012
• Športové popoludnie rodičov a žiakov - Hroncoland
Podrobný kalendár akcií nájdete na webových stránkach školy.
Dni otvorených dverí v škole
• október - Svetový deň rodičov a škôl
• december – príprava zápisu do I. ročníka
Termíny pedagogických rád
31. 08. 2012 – pedagogická rada
14. 11. 2012 – klasifikačná porada za I. štvrťrok
23. 01. 2013 – klasifikačná porada za I. polrok
06. 02. 2013 – hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok
17. 04. 2013 – klasifikačná porada za III. štvrťrok
19. 06. 2013 – klasifikačná porada za II. polrok
28. 06. 2013 – hodnotiaca pedagogická rada za II. polrok
Zasadnutia Rady školy
3.10. 2012, 12.2.2013, 2.5.2013, 19.9.2013
Zápis do 1. ročníka
18. január 2013 (piatok) v čase od 1400 - 1800
19. január 2013 (sobota) v čase od 800 - 1200
Zápis do 1. ročníka je ešte možný v pracovných dňoch
v termíne od 15. 01. 2013 do 15. 02. 2013.
Dôležité termíny
• 13.09. 2012 – riaditeľské voľno
• Do 20. 09. 2012 - termín odovzdania vzdelávacieho poukazu
podpísaný zákonným zástupcom.
• december 2012 – Workshop „Prezentácia možností štúdia
na stredných školách pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a ich
rodičov“.
• 13. 03. 2013 – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
(Testovanie 9/2013),
náhradný termín testovania 26. 03. 2013.
• Do 20. 02. 2013 - odovzdanie riaditeľke školy na podpis
prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou.
• Koniec marca – mimoriadny rodičovský aktív pre 9. ročník
• Do 10. 04. 2013 - odovzdanie riaditeľke školy na podpis
prihlášky na stredné školy.
• 13. 05. 2013 – 16. 05. 2013 – 1. kolo prijímacích skúšok.
• 18. 06. 2013 – 2. kolo prijímacích skúšok.
Výber strednej školy: www.svsmi.sk
Download

Základná škola Hroncova 23, Košice „Pre život