CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Karpatská 8, 040 01 Košice
tel.: 055/6226 615, 055/6252 981, 055/7291 471 fax: 055/6226 615
e-mail: [email protected], web: www.kpppke.eu
PONUKOVÝ LIST
odborných aktivít Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach
pre stredné školy a osemročné gymnáziá
pre školský rok 2013/2014
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré patrí do siete školských zariadení
v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach.
Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú
a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, okrem detí so zdravotným postihnutím, od narodenia až do
ukončenia prípravy na povolanie, ako aj ich rodičom, učiteľom, lekárom a všetkým, ktorí sa podieľajú na ich
výchove, vzdelávaní a starostlivosti o nich.
V školskom roku 2013/2014 Vám ponúkame aktivity v nasledovných oblastiach:
Psychologické poradenstvo v oblasti vzdelávania, diagnostika a poradenstvo pre žiakov so
vzdelávacími ťažkosťami a problémami v učení a ŠVVP
Diagnostika a psychologické poradenstvo pre nadaných žiakov v spolupráci s rodičmi a pedagógmi
Poradenstvo v oblasti kariérového vývinu
Psychologické poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
Preventívne aktivity
Realizácia screeningových, depistážnych a sociometrických dotazníkov
Aktivity vyplývajúce z legislatívnych predpisov a aktivity konzultačného a metodického charakteru
•
Okrem týchto oblastí našich služieb sa na nás môžete obracať aj s inými požiadavkami, ktoré môžu
vzniknúť počas školského roka.
•
Ponúkané aktivity môžete objednávať v priebehu celého školského roka a to:
a) priebežne, na priloženom objednávacom formulári, ktorý nájdete na konci tejto ponuky
b) inou písomnou formou
c) telefonicky, e-mailom alebo osobne (potrebná je dodatočná písomná objednávka)
•
Objednávkový formulár musí obsahovať pečiatku školy a podpis objednávateľa aktivít.
•
Objednávkový formulár je možné doručiť osobne, poštou alebo faxom na kontaktné údaje nášho
CPPPaP.
•
Aktivity je možné v priebehu školského roka upravovať po dohode s kontaktným poradenským
psychológom nášho centra, ktorý pôsobí na Vašej škole, a to telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
•
Ponukový list spolu s objednávkovým formulárom a formulármi žiadosťami nájdete aj na našej
webovej adrese: www.kpppke.eu v ponuke SLUŽBY (položka: Ponukové listy a Formuláre pre
školy)
•
Uvádzané psychologické aktivity v školskom roku 2013/2014 budú v rámci CPPPaP napĺňať naši
psychológovia a sociálny pedagóg. Ich záujmové oblasti so špecifikami sú zverejnené na našej webovej
adrese.
Kontaktné údaje:
e-mail: [email protected]
fax:
055 / 622 66 15
tel. č.: 055 / 625 29 81
055 / 622 66 15
055 / 729 14 71
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2013/2014
2
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO V OBLASTI VZDELÁVANIA,
DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO PRE ŽIAKOV SO VZDELÁVACÍMI ŤAŽKOSŤAMI
A PROBLÉMAMI V UČENÍ A ŠVVP
1
Individuálne psychologické vyšetrenie, diagnostika a poradenstvo pri vzdelávacích
problémoch:
a)
b)
c)
d)
e)
2
pri adaptačných problémoch žiakov po vstupe na školu
pri problémoch v správaní a s adaptáciou na kolektív
diagnostika mentálnej úrovne a osobnostných dispozícií žiakov
optimalizácia denného režimu
prestup alebo preradenie na iný typ školy
Psychologické poradenstvo a diagnostika v oblasti učenia a porúch učenia:
a) identifikácia príčin školskej neúspešnosti
b) diagnostika mentálnej úrovne
c) zvládanie školských povinností
d) motivácia k učeniu
e) ťažkosti v učení
3
Skupinové psychologické poradenstvo - práca s kolektívom triedy formou besied, prednášok,
resp. interaktívnymi metódami pre žiakov zameraná na:
a) adaptačné problémy na nové školské prostredie a študijné povinnosti
b) motiváciu k učeniu, efektívne učenie a optimalizáciu denného režimu
4
Individuálna psychologická starostlivosť pre žiakov so ŠVVP v podobe diagnostiky,
rediagnostiky a poradenstva
DIAGNOSTIKA A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE NADANÝCH ŽIAKOV
V SPOLUPRÁCI S RODIČMI A PEDAGÓGMI
5
Identifikácia a diagnostika nadaných žiakov v spolupráci s pedagógmi (v súlade s plánom
Odboru školstva KSK – Akčným plánom rozvoja práce s mládežou KSK na obdobie rokov
2012-2014)
6
Výber, resp. psychologické posúdenie špecifických schopností, alebo nadania a talentu pri
prijímacom konaní
7
Individuálne psychologické poradenstvo pre nadaných žiakov a ich rodičov
8
Skupinová práca s nadanými žiakmi a podpora ich osobnostného vývinu
3
PORADENSTVO V OBLASTI KARIÉROVÉHO VÝVINU
9
Individuálne psychologické poradenstvo pre žiakov v oblasti profesijného rozhodovania
sa pre ďalšie štúdium, stratégie životného plánovania, pre nerozhodných žiakov a žiakov
s výrazne neprimeranou ašpiračnou úrovňou
10 Individuálne a skupinové psychologické poradenstvo a práca so študentmi v oblasti
profesijného rozhodovania sa pre ďalšie štúdium a stratégie životného plánovania od 2.
ročníka SŠ alebo šiesteho ročníka osemročných gymnázií
11 Profesijné poradenstvo u žiakov kvarty 8-ročného gymnázia
12 Psychologické poradenstvo pre žiakov a rodičov v oblasti reorientácie, alebo prestupu na
inú strednú školu
13 Individuálna práca s kariérovým poradcom a absolvovanie elektronických dotazníkov –
Cesta k povolaniu, Dotazník profesionálnych záujmov, Na aké povolanie sa hodím - motivačný
dotazník
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO V OBLASTI PROBLÉMOV
V OSOBNOSTNOM, CITOVOM A SOCIÁLNOM VÝVINE
14 Psychologické vyšetrenie a psychologické poradenstvo zamerané na celkovú optimalizáciu
osobnostného a citového vývinu
15 Individuálne psychologické poradenstvo pre žiakov a rodičov:
a)
b)
c)
d)
e)
zamerané na problémy so sebavnímaním a rizikový osobnostný vývin
zamerané na zvládanie rôznych záťažových a krízových situácií
zamerané na problémové, resp. narušené sociálne vzťahy a komunikáciu v škole, rodine
zamerané na sebarozvoj
zamerané na relaxáciu
16 Interaktívna práca s kolektívom triedy zameraná na:
a)
b)
c)
d)
e)
zvládanie záťaže a stresu
sebavýchovu a duševné zdravie
psychologické aspekty zdravého životného štýlu mládeže
riešenie interpersonálnych vzťahov v triednom kolektíve
sebapoznanie a posilňovanie morálneho vedomia žiakov (zameranie na vzájomnú
spoluprácu, empatiu, akceptovanie iných názorov, atď.)
f) rozvoj pozitívnych foriem správania v kolektíve, rozvíjanie komunikačných zručností
g) riešenie psychologických aspektov intolerantného správania (šikanovania v triednom
kolektíve)
4
PREVENTÍVNE AKTIVITY
17 Individuálne a skupinové sociálno-pedagogické a psychologické poradenstvo zamerané
na:
a) formovanie zdravého životného štýlu (besedy, prednášky, práca s triedou)
b) rozvoj interpersonálnych vzťahov, sociálneho správania v rodine a triednom kolektíve
c) na zefektívnenie komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi
18 Môj svet hodnôt – práca so skupinou zameraná na posilňovanie hodnotového systému žiakov
19 Teambuilding – skupinová aktivita realizovaná interaktívnou formou, orientovaná na triedu,
s cieľom nájsť a presadiť silné prvky kolektívu pri budovaní triedy ako jednotného tímu (na
aktivitu sú potrebné aspoň dve súvislé vyučovacie hodiny)
20 Prevencia rizikového správania - preventívne skupinové aktivity pre študentov realizované
interaktívnou formou, s dôrazom na oblasť sociálnej patológie:
a)
b)
c)
d)
e)
násilie a agresívne správanie
šikanovanie
neprimeraná interpersonálna komunikácia
bezpečne na internete, kyberšikanovanie, riziká závislosti na PC hrách a mobiloch
obchodovanie s ľuďmi, riziká a nástrahy v cudzom prostredí (práca a brigády v zahraničí)
21 Prevencia drogových závislostí realizovaná skupinovou formou:
a) sebareflexia a vlastný vhľad k otázke návykovosti a zneužívania psychotropných látok
b) hľadanie svojich silných stránok v profile osobnosti - sebaobraz
c) budovanie schopnosti drogu odmietnuť, skupinová práca realizovaná prostredníctvom
psychológa a vyškoleného peer aktivistu
d) prehlbovanie pocitu spoluzodpovednosti za vlastné zdravie (fajčenie, alkohol, psychotropné
látky)
22 ARTE klub –výchovno-preventívny program, kde prostredníctvom kresieb, malieb, grafiky,
žiak prezentuje seba samého, svoj životný postoj, aktuálne psychické prežívanie, svoje
perspektívne smerovanie, ale aj svoj vzťah k okolitému svetu. Program je postavený na
arteterapii, ktorá využíva liečebné účinky výtvarného prejavu, ktoré slúžia na odbúravanie
napätia, úzkosti a strachu, podporuje sebavedomie dieťaťa, umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie
emócii
a) Arteklub – 7 stretnutí. Tématické okruhy: osobná a sociálna percepcia, emócie a ich
zvládanie, komunikácia, kreativita, teambuilding a kooperácia, hodnoty, životné
smerovanie. (orientačný termín – október 2013 a január 2014)
b) Arteklub II. – nadstavba – 4 stretnutia. Podmienkou účasti je absolvovanie základného
stupňa Arteklubu. Tématické okruhy: psychosomatika, životný štýl, interpersonálne vzťahy
(partnerské vzťahy), riešenie konfliktov. (orientačný termín – november 2013)
23 PEER program – rovesnícky program zameraný na prípravu žiakov v oblasti prevencie.
Rovesnícky preventista tak môže pozitívne vplývať na svojich spolužiakov. Sú účinným
spolupracovníkom koordinátora prevencie (orientačný termín – október 2013)
a) Peer program zameraný na drogovú problematiku
b) Peer program zameraný na nežiaduce sociálne správanie (agresia, šikanovanie a pod.)
5
24 Program – „Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova“. Podstatou programu je
rozvoj kompetencií v oblasti vyrovnaného sebavedomia, citovej zrelosti, sociálnej zrelosti ako
predpokladov pre budúci manželský život a riešenie vzťahových otázok a komunikácie
v partnerstve
25 Program – „Rozvoj osobnosti“. Podstatou programu je rozvoj komunikačných a sociálnych
kompetencií. Ide o krátkodobý program (4 stretnutia po 2 vyučovacie hodiny). Súčasťou
programu môže byť aj psychologická diagnostika. Program je vhodný pre štúdijné odbory,
ktorých absolventi v praxi budú vo svojej profesii pracovať s ľuďmi, napr. zdravotníci, letušky,
a pod.
26 Preventívny program pre školu. Podstatou programu je vytvoriť na základe preventívnych
aktivít preventívny program zameraný na viacero stretnutí s konkrétnou cieľovou skupinou
žiakov v danom ročníku. Ide o krátkodobý program (3 stretnutia po 2 vyučovacie hodiny)
REALIZÁCIA SCREENINGOVÝCH, DEPISTÁŽNYCH
A SOCIOMETRICKÝCH DOTAZNÍKOV
27 Realizácia screeningu a depistáže - skupinové zisťovania určitých problémov v začiatočných
štádiách, resp. ich odhalenie zamerané na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
oblasť učenia a motivácie k učeniu
oblasť správania
oblasť sebaposudzovania a sebahodnotenia
proforientáciu – profesijná orientácia
prieskum v drogovej problematike – „D“ alebo D-1 dotazník
problémy šikanovania a kyberšikanovania (šikanovania na internete) – „Š-KŠ“ dotazník
užívanie a závislosť na mobiloch, internete a počítačových hrách – „IT“ dotazník
iných – výchovno-vzdelávacích ukazovateľov
28 Realizácia sociometrie – skupinové zisťovanie vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri
sociálnej skupiny (napr. trieda, krúžok), zamerané na:
a) oblasť správania
b) oblasť sociálnych vzťahov v triede (vrátane aj vzťahov triedny učiteľ – triedny kolektív)
AKTIVITY VYPLÝVAJÚCE Z LEGISLATÍVNYCH PREDPISOV
AKTIVITY KONZULTAČNÉHO A METODICKÉHO CHARAKTERU
29 Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“) CPPPaP
metodicky usmerňuje ďalšie zložky systému výchovného poradenstva na školách, teda:
a)
b)
c)
d)
e)
poradenstvo a metodickú pomoc pre výchovného poradcu
poradenstvo a metodickú pomoc pre školského psychológa
poradenstvo a metodickú pomoc pre koordinátora prevencie
poradenstvo a metodickú pomoc pre sociálneho pedagóga
poradenstvo a metodickú pomoc pre liečebného pedagóga
6
30 Na základe zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ma riaditeľ školy na základe § 55
zabezpečiť:
a) preventívne psychologické poradenstvo v rámci ktorého ponúkame prednášky a diskusie
na témy:
1. Psychologické aspekty vzťahov, empatia.
2. Efektívna komunikácia, komunikačné zručnosti, asertivita.
3. Zvládanie záťaže, psychická odolnosť, riešenie konfliktov a agresie, syndróm
vyhorenia.
4. Psychologické poradenstvo pre pedagógov nadaných a talentovaných žiakov.
5. Problematika porúch u žiakov – ADD, ADHD.
6. Adaptačný proces a efektívne učenie.
7. Osobnosť učiteľa, prístup k žiakom, kreativita, proces výchovného pôsobenia,
psychohygiena.
8. Problematika správania a medziľudských vzťahov, šikanovanie, závislostí.
9. Osobnosť žiaka – citové problémy, rozvoj sebaúcty.
- rozpis konkrétnych tém nájdete na našej webovej stránke www.kpppke.eu b) tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie
konfliktov v podobe ponúkaných modulov:
1. Sociálna percepcia
a) sebapoznávanie, sebareflexia
b) poznávanie druhých
c) chyby v percepcii, stereotypy, predsudky
d) emócie, ich úloha a zvládanie
2. Sociálna komunikácia
a) formy komunikácie, rozvoj komunikačných schopností
b) spätná väzba, jej zásady, tréning podávania SV
c) asertivita, rozvoj asertívneho správania
3. Sociálna interakcia v skupine
a) kooperácia a súťaživé správanie
b) sociometria
c) teambuilding
4. Konflikty a ich zvládanie
a) pojem konflikt, jeho podoby, porozumenie priebehu konfliktu
b) štýly správania sa v interpersonálnych konfliktoch
c) mediácia, cvičenia na rozvoj mediačných zručností
5. Zvládanie záťažových situácii
a) stres, jeho druhy, príčiny, coping
b) psychohygiena, syndróm vyhorenia
c) relaxácia, autogénny tréning
7
6. Tvorivosť ako rozvoj osobnosti
- tvorivý človek, jeho znaky, techniky na rozvoj tvorivosti a predstavivosti
31 Účasť psychológa na rodičovských združeniach (predstavenie služieb CPPPaP, v spolupráci
so školou oboznámenie rodičov s aktivitami počas školského roka, riešenie aktuálnych
problémov) – žiadať priebežne počas školského roka
32 Účasť psychológa na pedagogických radách – aktivity odborno-metodického charakteru
podľa špecifických požiadaviek škôl v súčinnosti s výchovnými poradcami
a koordinátormi prevencie – žiadať priebežne počas školského roka
33 Metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie pri aplikovaní
pedagogicko-organizačných pokynov do plánu činností a ich následnej realizácii
34 Konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov so zameraním na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
adaptačné problémy žiakov
problémy a poruchy správania žiakov
problémy žiakov v učení
komunikačné problémy žiakov
problémy žiakov osobnostného a citového charakteru a v sociálnych vzťahoch
aktuálne problémy vo výchove
aktuálne problémy vo vývine osobnosti
pri riešení intolerantného správania žiakov (šikanovanie)
pri narušených vzťahoch žiak – učiteľ
problémy práce s nadanými žiakmi
problémy práce a integrácie so žiakmi ŠVVP
vlastné témy (potrebné konkretizovať)
35 Vzdelávanie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie a metodická pomoc pre
nových, začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie
36 Klubová a seminárna činnosť výchovných poradcov a koordinátorov prevencie – dvakrát
až trikrát za školský polrok s možnosťou navrhovať priebežne aktuálne témy
PhDr. Jozef Ihnacík, PhD.
riaditeľ
8
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Karpatská 8, 040 01 Košice
tel.:055/6226 615, 055/6252 981, 055/7291 471 fax: 055/6226 615
e-mail: [email protected], web: www.kpppke.eu
OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH AKTIVÍT
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach
Adresa školy, pečiatka školy :
................................................................................................................................................................
Meno výchovného poradcu, alebo koordinátora prevencie:
................................................................................................................................................................
Telefonický a e-mailový kontakt :
................................................................................................................................................................
Číslo
aktivity
Názov požadovanej aktivity
(prípadné úpravy)
9
Termín
Download

Ponukový list odborných aktivít CPPPaP pre stredné školy a