Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2012 – KROK ZA KROKOM
ZŠ Bukovecká 17, Košice
VYHODNOTENIE REALIZOVANÝCH AKTIVÍT PROJEKTU
1.
Názov projektu:
Krok za krokom
2.
Realizátor projektu:
Názov školy:
Koordinátor projektu:
Základná škola Bukovecká 17, Košice
Ing. Mgr. Mária Vitikáčová
3.
Cieľom projektu bolo:

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
uskutočniť výcvik žiackych rovesníckych aktivistov a integrovať rovesnícky program do širšieho
rámca prevencie v podmienkach školy, vyškoliť triednych učiteľov,
uskutočniť medzi cieľovými skupinami kampaň o vplyve závislostí na ľudské zdravie
prostredníctvom informačných letákov roznášaných do poštových schránok,
v spolupráci s Mestskou políciou (MsP) Košice uskutočniť praktický výcvik zameraný na
dodržiavanie zásad bezpečnosti v cestnej premávke a pomáhať pri realizácii preventívnych akcií
MsP v oblasti dopravnej výchovy – žiacke hliadky,
prezentovať aktivity projektu na paneloch na chodbe školy a školskej internetovej stránke.



4.
Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:
 žiacki rovesnícki aktivisti (14 žiakov), ostatní žiaci 1.-9.ročníka (203 žiakov),
 triedni učitelia 1.-9.ročníka (12 učiteľov)
5. Realizované aktivity projektu:
Prípravná fáza:
A1: Príprava školenia žiackych rovesníckych aktivistov v spolupráci s CPPPaP
- organizačné zabezpečenie a príprava školení žiackych aktivistov (03.09., 10.09.)
A2: Príprava praktického výcviku a preventívnych akcií v spolupráci so stanicou MsP
- príprava praktického výcviku žiakov a preventívnej dopravno-bezpečnostnej akcie
v spolupráci so stanicou Mestskej polície Nad jazerom (14.09., 18.09.)
Realizačná fáza:
B1: Výcvik žiackych rovesníckych aktivistov (17.09., 24.09., 05.10.)
- realizácia výcviku 14 žiackych aktivistov 5.-9.roč. s PaedDr. L. Olajošovou pracovníčkou CPPPaP
s cieľom získať kompetencie z oblasti asertívneho správania a riešenia konfliktov.
B2: Činnosť rovesníckych skupín
- činnosť troch skupín žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov ľahko
ovplyvniteľných s poruchami správania a nevhodnými sociálnymi návykmi. (17.09., 03.10.,
10.10.,17.10., 18.10., 30.10., 08.11.,14.11., 20.11.,06.12., 10.12.)
B3: Školenie triednych učiteľov (05.10., 19.10.)
- zamerané na spoluprácu so žiackymi hliadkami a monitorovanie zmien v správaní sa žiakov,
predstavenie a rozbor metodických materiálov pre triednych učiteľov.
B4: Kampaň Miluj svoje zdravie – stop závislostiam (29.10.)
- roznášanie informačných letákov s tematikou ochrany zdravia do schránok obyvateľov sídliska,
ktorí sú sekundárnou cieľovou skupinou s úmyslom informovania verejnosti.
B5: Praktický výcvik dodržiavania zásad bezpečnosti v oblasti cestnej premávky –
dopravná výchova (08.10., 12.10., 25.10.,12.11., 21.11., 19.12.)
- realizácia výcviku dodržiavania zásad bezpečnosti v cestnej premávke z hľadiska účastníkov
formou besied so žiakmi a priamo na kritických miestach v okolí školy.
B6: Preventívne dopravno-bezpečnostné akcie – žiacke hliadky (11.12.)
- uskutočnená dopravno-bezpečnostná akcia v spolupráci s príslušníkmi MsP, pri ktorej pomáhali
žiacke hliadky odovzdávať žiakom 1. stupňa reflexné prvky a účastníkom cestnej premávky
„papierové jablká“ pre vzorných motoristov. Dopravná akcia bola medializovaná prostredníctvom
TV Region. Cieľom bolo rozvíjať dopravné zručnosti žiakov a aplikovať teoretické vedomostí
z oblasti dopravnej výchovy priamo do praxe na križovatke.
Edičná činnosť (Buko-listy, informačné letáky) (22.10., 05.11., 19.11., 14.12.)
tvorba, tlač a distribúciu školského mesačníka Buko-listy č. 1-10 s tematikou prevencie.
Súťaže: Miluj svoje zdravie – stop závislostiam, Bezpečne na cestách (29.11., 30.11., 19.12.)
spracovanie výtvarných prác na danú tému, realizácia kvízu „Poznáte dopravné značky?“
Prezentácia výstupov z projektu (22.11., 19.12., 20.12.)
výstupy z projektu, fotodokumentácia je zverejnená na školskej internetovej stránke a realizované
aktivity sú prezentované na paneloch vývesného informačného systému umiestneného
v priestoroch školskej chodby.
Záverečná vyhodnocovacia fáza:
C1: Hodnotenie projektu z pohľadu účastníkov (20.12., 21.12.)
- spätná väzba bola realizovaná prostredníctvom dotazníkov zadaných pre žiakov a učiteľov.
C2: Záverečné hodnotenie a vyúčtovanie projektu (21.12.)
- hodnotenie realizovaných aktivít spracovala koordinátorka projektu p. Vitikáčová, finančné
vyúčtovanie projektu uskutočnila riaditeľka školy.
B7:
B8:
B9:
-
VÝSTUPY PROJEKTU:
Kvantitatívne výstupy: (termíny realizácie sú uvedené v prezenčných listinách projektu)
 1 výcvik žiackych rovesníckych aktivistov pre 10 žiakov v rozsahu 15 hodín
 činnosť 3 rovesníckych skupín v rozsahu 1 hodina týždenne počas 2 mesiacov
 1 školenie pre 14 učiteľov v rozsahu 3 hodiny
 1 kampaň pre sekundárne cieľové skupiny (Kampaň letáky do schránok)
 1 informačný leták pre kampaň v celkovom náklade 200 ks
 1 praktický výcvik pre každý ročník zameraný na dodržiavanie zásad bezpečnosti v cestnej
premávke v rozsahu 2 hodiny
 1 dopravno-bezpečnostná akcia v spolupráci s MsP s 3 žiackymi hliadkami (spolu 10 žiakov)
 10 Buko-listov zameraných na oblasť prevencie v náklade 1 výtlačok na 1 triedu
 súbor metodických materiálov pre triednych učiteľov
 1 výtvarná súťaž a 1 kvíz pre žiakov na témy projektu
 1 spätno-väzbový dotazník pre 100 žiakov a 1 spätno-väzbový dotazník pre 14 učiteľov
Kvalitatívne výstupy:
 zvýšenie záujmu členov jednotlivých cieľových skupín o programy prevencie
 zlepšenie kľúčových kompetencií v oblasti komunikácie a v oblasti osobnostného a sociálneho
rozvoja u členov jednotlivých cieľových skupín
 eliminácia prejavov intolerantného správania sa
 zvýšenie bezpečnosti žiakov pomocou reflexných prvkov zakúpených z projektu
MEDIALIZÁCIA PROJEKTU:
 priebeh realizovaných aktivít projektu a fotodokumentácia je uverejnená na web stránke školy
http://zsbukke.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=0&
 príspevok o dopravnej akcii v spolupráci MsP uverejnená na web stránke MČ Košice Nad
jazerom http://www.jazerokosice.sk/aktualne_html/2012_12_bukovecka.html
 dopravno bezpečnostná akcia v spolupráci s MsP bola medializovaná TV REGION
a odvysielaná dňa 19.12.2012 v relácii Katedra na web stránke lokálnej televízie
http://www.regiontv.eu/archiv/2012-12-19/?playVideo=2631
 odoslaný príspevok na zverejnenie o projekte do denníka Korzár
Ciele projektu boli splnené a plánované aktivity boli uskutočnené podľa harmonogramu.
Výstupy projektu splnili kvantitatívne a kvalitatívne kritéria. Metodické materiály sú archivované na
CD. Zápis realizovaných aktivít je uvedených v prezenčných listinách v prílohe projektu.
Košice: 21.12.2012
Spracovala: Ing. Mgr. Mária Vitikáčová
2
Download

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2012 – KROK ZA KROKOM