PRÍRODOVEDA
PRÍLOHA ISCED 1
Názov predmetu
Prírodoveda
Vzdelávacia oblasť
Príroda a spoločnosť
Časový rozsah výučby
Ročník
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne, 2. ročník: 2 hod. týždenne 66hodín
ročne
prvý, druhý, tretí, štvrtý
Škola
ZŠ Želmanovce
Stupeň vzdelania
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Forma štúdia
Denná
Vyučovací jazyk
Slovenský
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Učebný predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti
ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné
oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú
aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné
edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom
experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej
vede.
2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Hlavným cieľom predmetu prírodoveda je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľujú jeho
schopnosti a úroveň.
Cieľom prírodovedy je vedenie žiakov k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch,
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie,
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Čiastkovými cieľmi v predmete rozvíjame:
 myslenie dieťaťa (žiaci, ktorí ešte nie sú schopní abstraktne myslieť a ich logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) sú systematicky vedení tak, aby získali čo najviac
empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch, a aby sa na týchto konkrétnych
javoch postupne učili základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník prírodovedy je
preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne
stretávajú,
 poznatkový systém (charakterizovať základné prírodovedné pojmy, rozvíjať prírodovedné
schopnosti, osvojiť si vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody a pod.,
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
 špecifické postoje (viesť dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ
svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa.
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov
a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Je dôležité podporovať u žiakov chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu
vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a
prírodných výtvorov v okolí, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať
informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy,
sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
3. OBSAH VZDELÁVANIA
Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o prírode,
ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis pozorovaných
skutočností. Rozvíjajú si schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie
informácií.
Obsah učiva predmetu prírodoveda úzko súvisí s obsahom učiva iných predmetov, ako sú: výtvarná
výchova, pracovné vyučovanie, matematika.
Vzdelávací obsah učebného predmetu
1. ročník
Obsah učebného predmetu v 1. ročníku je rozdelený do týchto tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
Rastliny
Ľudské telo
Čas
Živočíchy
Voda
Tematický
celok
Rastliny
Obsahový
štandard
Semeno
Projekt: Je to
semeno
Záhadné semená
Výkonový štandard
Vedieť zasadiť semeno
Opísať pri pozorovaní
ako klíči semeno.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Prierezová téma
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Projekt:
Prečo padá list zo
stromu?
Kalendár prírody
Ročné obdobie,
mesiace v roku,
charakteristiky
počasia poľné
plodiny, ovocie
a zelenina.
Ľudské telo
Čas
Vedieť si
zaznamenávať
počasie podľa znakov:
vietor, dážď, slnečno
Uviesť ako sa menia
ročné obdobia.
Uviesť ako sa mení
počasie
v jednotlivých
mesiacoch
v roku. Rozpoznať
druhy ovocia zeleniny.
Poznať pravidlá
pravidelného
stravovania
Vysvetliť dôvody
striedania
práce a odpočinku
Uviesť príklady
správneho a
nesprávneho
stolovania
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Čistota tela
Hygiena človeka,
zásady.
Vedieť správne
použiť zubnú kefku.
Vysvetliť význam
osobnej hygieny.
Ochrana života a zdravia
Zdravá výživa
Projekt: Potraviny,
ktoré človeku
škodia.
Potraviny dôležité
pre zdravie.
Príprava
zeleninového
šalátu.
Zásady zdravej
výživy.
Čas a jeho trvanie
Projekt: Príprava
presýpacích hodín.
Objektívny a
subjektívny čas.
Uviesť príklady
potravín,
ktoré sú zdravé pre
človeka
a ktoré nie, porovnať
ich.
Denný poriadok
žiaka
Projekt: Zostavenie
jedálneho lístka na
týždeň
Pravidelné
stravovanie ,
striedanie práce a
odpočinku, správne
stolovanie.
Hodiny
Živočíchy
Voľne žijúce
zvieratá
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Vysvetliť plynutie času.
Porovnať objektívny
a subjektívny čas.
Zoradiť obrázky
podľa plynutia času
( rastlina človek,
zviera).
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Poznať celé hodiny
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Pracovať
s encyklopédiou.
Environmentálna
výchova
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Domáce zvieratá
Domáce vtáky
Voda a rastliny
Rastliny v zime
Voda
Voda a človek
Diskutovať na tému
ako sa pohybujú
zvieratá. Klasifikovať
domáce zvieratá, vtáky
podľa znakov.
Porozprávať ako sa
treba
starať o rastliny v zime.
Environmentálna
výchova
Vysvetliť prečo musíme
dodržiavať pitný režim.
Diskutovať, čo sa stane
s vodou, ktorú pijeme?
2. ročník
Obsah učebného predmetu v 2. ročníku je rozdelený do týchto tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hmota
Rastliny polí a lúk
Ľudské telo
Čas
Voda
Rastliny
Tematický celok
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Prierezová téma
Hmota
Jeseň a vzduch
Vietor je pohyb
vzduchu
Vzduch je hmota
Ako dlho trvá stavba
domu?
Rozprávka o troch
prasiatkach z hľadiska
technológie stavby
Stavba, remeselníci,
stavebný materiál,
stavebné stroje,
stavebné náradie
Vedieť pripraviť
experiment, ktorým
dokáže, že vzduch je
hmota
Opísať, čím je
zaujímavý vietor na
jeseň a porovnať ho s
vetrom v iných ročných
obdobiach
Vymodelovať domček
podľa rozprávky
Postaviť múrik alebo
domček zo skladačky
Environmentálna
výchova
Rastliny polí a
lúk
Ovocie, čo ukrýva
plod?
Plod, semeno
Kôstkovice, bobule,
malvice, konzervácia
ovocia
Vedieť roztriediť
ovocie podľa semien
Schematicky zakresliť
zloženie plodu
Vytvoriť pojmovú
mapu: plody, zelenina,
ovocie
Pozorovať a zapisovať
zmenu plodu semena
počas štyroch týždňov,
urobiť závery z
pozorovania
Roztriediť zeleninu
podľa znakov
Rozpoznať rozdiely a
súvislosti v pojmoch
úraz a choroba
Vymenovať úrazy
a choroby
Poznať základný obsah
lekárničky
Opísať návštevu u
lekára
Zmerať teplotu
teplomerom
Vedieť odmerať teplotu
vody
Zostrojiť teplomer
Diskutovať o lekárskej
ambulancii
Vyhľadať informácie v
odbornej literatúre a na
internete
Environmentálna
výchova
Ľudské telo
Zelenina
Semená a plody
Zelenina koreňová,
listová, plodová
Uskladňovanie
zeleniny
Úraz a choroba
Úraz, choroba,
lekárnička
U lekára
Teplomer, lekár
Teplomer
Druhy teplomerov
Lekári- špecialisti
Očný, ušný, krčný,
zubný
Chrup
Správna
životospráva
Projekt: Navrhnúť
detské ihrisko
Správne hygienické
návyky, spánok,
pohyb na čerstvom
vzduchu
Opísať správne čistenie
ústnej dutiny
Osvojiť si správne
hygienické návyky.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Čas
Voda
Rastliny
Práca a zábava
Projekt: Zostrojenie
kalendára
Kam pôjdem na
prázdniny
Ako využívam svoj
voľný čas, pracovné
dni, dni pracovného
pokoja,
Dovolenka, prázdniny
Kalendár, voľný čas
Voda
Farba, chuť a vôňa
vody
Užitočnosť a
škodlivosť vody
Voda a jej
znečistenie
Projekt: Zdravá voda
V parku
Ihličnaté a listnaté
stromy
V lese
Rastliny a živočíchy v
lese, význam lesa pre
človeka
Rastliny v lese a
parku
Podmienky pre rast
rastlín
Vedieť sa orientovať v
kalendári
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
Pripraviť experiment
akú chuť má voda?
Pripraviť experiment čo
sa vo vode rozpustí, čo
sa nerozpustí.
Uviesť návrh ako
zabrániť znečisteniu
vody
Navrhnúť
riešenie na
ochranu
parku
Rozoznať
ihličnaté a
listnaté
stromy
Určovať
stromy podľa
atlasu rastlín
Diskutovať, čo nám
dáva les, ako sa máme
správať v lese
Zdôvodniť či, potrebujú
rastliny vodu a vzduch?
Vyhľadať informácie z
encyklopédie alebo z
internetu
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní a
experimentov v
elektronickej podobe
alebo vo forme plagátu
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Živá a neživá
príroda
Prvky živej a neživej
prírody
Časti rastliny
Rastliny v mojom
okolí
Projekt: Kde sa
stratili listy spadnuté
zo stromov?
Prečo nerastú
rastliny pod
mohutnými
stromami?
Zakresliť rastlinu a jej
časti
Pozorovať a zapísať
dlhodobý rast rastliny
Poznať vybrané rastliny
vo svojom okolí
Určiť rastliny podľa
atlasu rastlín
Vyhľadať informácie v
odbornej literatúre
alebo na internete
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní a
experimentov v
elektronickej podobe
alebo vo forme plagátu
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
3. ročník
Obsah učebného predmetu v 3. ročníku je rozdelený do týchto tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hmota
Voda
Plynné, kvapalné a pevné látky
Jednoduché stroje
Ľudské telo
Živočíchy
Tematický
celok
Hmota
Obsahový
štandard
Triedenie a
rozpoznávanie
látok podľa ich
vlastnosti.
Zmeny vlastnosti
látok.
Výkonový štandard
Určiť vlastnosti látok
podľa zmyslových
vnemov.
Vedieť zdôvodniť
zmeny vlastnosti
látok -topenie,
Voda
Voda – vlastnosti
vody
Vzduch- čistota,
pohyb vzduchu
tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia.
Odmerať objem
kvapalín podľa
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Prierezová téma
Environmentálna
výchova
Plynné,
kvapalné
a pevné látky
Jednoduché
stroje
Porovnávanie
a meranie.
Meranie objemu
kvapalín podľa
valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas,
objem, teplota, sila
Meranie
fyzikálnych veličín
meradlami, zápis
do tabuliek
Technika okolo nás
Jednoduché stroje
Projekty:
premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania
stavali pyramídy
Prevody ozubených
kolies v domácnosti
Vytvor svetelný
pútač pre....
Elektrická energia
odmerného valca.
Odmerať hmotnosť,
odmerať teplotu vody
a vzduchu
laboratórnym
teplomerom.
Odmerať teplotu
ľudského tela
lekárskym
teplomerom.
Odmerať silu
silomerom.
Zosumarizovať
výsledky merania do
tabuľky.
Pripraviť experiment
na zistenie
podmienok zmeny
látok.
Porovnávať vlastnosti
látok, sily, hmotnosti
žiakov v triede.
Zostrojiť filter na
čistenie vody.
Poznať jednotky
objemu a hmotnosti.
Poznať meradlo času.
Poznať jednotku
teploty, rozumieť
znamienku : + a – pri
označovaní teploty.
Uviesť tri príklady
pôsobenia sily v
našom živote.
Poznať meradlo sily,
jej jednotku a značku.
Zdôvodniť význam
techniky v našom
živote.
Poznať princíp
fungovania
jednoduchých strojov.
Zostrojiť pri
modelovaní funkčný
model zariadení, ktoré
obsahujú jednoduché
stroje.
Vysvetliť význam
elektrickej energie.
Zostaviť jednoduchý
elektrický obvod.
Vyhľadávať
informácie.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Človek, živočíchy
Hlavné vonkajšie
časti ľudského tela
Podmienky pre život
človeka.
Vonkajšie časti
živočíchov, pohyb
živočíchov
podmienky života
živočíchov.
Ľudské telo
Živočíchy
Poznať pojmy, hlava,
telo, atď. Schematicky
to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek,
voda, vzduch, pôda.
Ochrana života a
zdravia
Poznať vonkajšie časti
živočíchov.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
4. ročník
Obsah učebného predmetu v 4. ročníku je rozdelený do týchto tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ľudské telo
Živočíchy
Voda
Vlastnosti látok- hustota
Sily
Vesmír
Tematický
celok
Ľudské telo
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Potrava ako zdroj
energie a stavebného
materiálu pre
obnovu organizmu
Žiak vie jednoducho
vysvetliť, prečo musí človek
jesť a čo obsahuje. Vie
zovšeobecniť, že všetky živé
organizmy potrebujú prijímať
látky z prostredia a tiež do
prostredia vylučujú látky,
ktoré už nepotrebujú.
Vitamíny- látky pre telo
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Žiak vie, že okrem toho, že
poznáme zdravé potraviny
obsahujúce živiny a vitamíny
potrebné pre rast a obnovu
organizmu. Žiak vie, že
jedovaté sú potraviny, ktoré
obsahujú látky, ktoré
spôsobujú poškodenie
organizmu. Žiak vie uviesť
príklady jedovatých rastlín,
húb. Žiak vie, že jedmi
kombinácie liekov alebo
alkohol a drogy.
Ochrana života
a zdravia
Potrava s rôznym
obsahom výživných
látok
Obezita
Vitamíny
Jedy
Drogy
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Prierezová téma
Proces dýchania
Žiak vie vymenovať základné Dopravná výchova
prejavy dýchania človeka.
Súčinnosť dýchania Žiak skúma, ako sa zrýchľuje
a srdcovej činnosti
dýchanie a zároveň aj
srdcová činnosť pri
zvyšovaní námahy. Žiak
získava dodatočné informácie
zo sekundárnych zdrojov.
Význam čistoty
Žiak vie vysvetliť, že so
ovzdušia
vzduchom sa do tela môžu
Kašeľ
dostať rôzne nečistoty a
Kýchanie
dokonca aj pôvodcovia
Kvapôčková infekcia rôznych ochorení, ktorí sú tak
drobní, že nie sú viditeľní.
Funkcia reflexu
Žiak vie vysvetliť, že
Význam reflexu pre informácie z jednotlivých
život človeka
zmyslových orgánov sa
Nervová sústava a
pomocou nervovej sústavy
mozog
dostávajú do mozgu. Žiak vie
vysvetliť, ako funguje reflex
a aký má pre človeka
význam. Žiak vie opísať, ako
vyzerá nervová sústava
človeka a akú funkciu má
mozog.
Srdce a jeho funkcia Žiak vie, že srdce je tvorené
v tele človeka
svalom, je duté a má funkciu Ochrana života
a zdravia
Starostlivosť o srdce pumpy na krv. Vie, kde sa
srdce v tele nachádza, aké je
veľké a aký má tvar. Vie
vysvetliť, ako je možné
rozvíjať srdcové svalstvo a
vie vysvetliť, aký význam má
silné a zdravé srdce pre
človeka.
Funkcia a zloženie
Žiak vie, že všetky látky
krvi
potrebné pre ľudský
Červené krvinky
organizmus sú po tele
Biele krvinky
rozvádzané krvou. Vie opísať
Krvné doštičky
základné zložky krvi
Význam darcovstva a význam. Žiak vie vysvetliť
krvi
význam darcovstva krvi.
Krvný obeh
Žiak vie vysvetliť, že krv
Okysličovanie
prúdi po tele v cievach.
organizmu
Žiak vie, že kyslík sa v
Cievy – tepny a žily jednotlivých častiach tela
spotrebováva a krv bez
kyslíka sa znovu dostáva do
pľúc.
Prejavy srdcovej
Žiak vie, že srdcová činnosť
činnosti
sa prejavuje na tele
Srdcový tep
merateľnými javmi. Žiak vie
Krvný tlak
vysvetliť, čo je srdcový tep a
Zmeny srdcovej
čo je to tlak krvi. Žiak vie
činnosti
merať srdcový tep a vie
vysvetliť význam merania
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Rozmnožovanie
človeka
Rast a vývin
Vývin pred
narodením
Vývin po narodení
Význam zdravej
stravy pre vývin
človeka
Živočíchy
krvného tlaku pri
pravidelných prehliadkach u
lekára.
Žiak vie, vysvetliť splodenie
nového potomka. Vie, že na
rozmnožovanie má človek v
tele rozmnožovaciu sústavu
a ostatné súvislosti. Žiak vie
vysvetliť, že vyvinuté dieťa
žena porodí v nemocnici za
asistencie lekárov. Vie
vysvetliť význam zdravej
výživy.
Životné prejavy
organizmov
Podobnosti a
rozdiely v
živočíšnej ríši
Základ
systematiky
stavovcov:
obojživelníky,
plazy, ryby, vtáky,
cicavce
Žiak vie vysvetliť,
čím sa živočíchy a
rastliny vzájomne
podobajú a čím sa
vzájomne odlišujú.
Napríklad
obojživelníky,
plazy, ryby, vtáky,
cicavce.
Pozorovaním
skupiny živočíchov
vie žiak samostatne
vytvoriť opisnú
charakteristiku
danej skupiny.
Plazy
Chladnokrvný
živočích
Žiak vie opísať skupinu
plazov a vie vymenovať
troch zástupcov (užovka,
vretenica, jašterica), ktorí
do danej skupiny patria.
Živočíchy vie vizuálne
rozpoznať. Chápe a vie
jednoducho vysvetliť, čo to
znamená, že plazy sú
chladnokrvné.
Žiak vie opísať skupinu
vtákov a vie vymenovať
piatich zástupcov
(napríklad: vrabec, drozd,
lastovička, sokol, labuť).
Vie opísať spôsob života
daných živočíchov.
Uvedené živočíchy vie
vizuálne rozpoznať.
Žiak vie, že niektoré
Vtáky
Živočíšne
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
spoločenstvá
Mravce ako
spoločenský hmyz
Spôsob života
spoločenstva
Včely ako
spoločenský hmyz
Spôsob života
spoločenstva
Úžitkové zvieratá:
Včely
Kravy
Ovce
Sliepky
Kone
živočíchy žijú v skupinách
a vie jednoducho vysvetliť
význam tohto zhlukovania.
Žiak vie, že živočíchy sa
môžu zhlukovať len v
určitom čase a pre určitý
účel. Žiak vie, že k
živočíchom patria aj
drobné organizmy,
napríklad hmyz. Tiež vie,
že niektoré druhy hmyzu
vytvárajú spoločenstvá,
napríklad mravce a včely.
Vie vysvetliť, aký význam
má pre tieto živočíchy
tvorba spoločenstiev.
Žiak vie opísať spôsob
života mravcov,
rozmnožovací cyklus,
spôsob získavania potravy
a orientáciu v priestore.
Žiak vie opísať spôsob
života včiel, rozmnožovací
cyklus, spôsob získavania
potravy a orientáciu v
priestore.
Žiak vie, že človek získava
potravu rôznym spôsobom
– pestovaním úžitkových
rastlín, chovom domácich
zvierat, ale čiastočne aj
zberom divo rastúcich
rastlín a ich plodov a
lovom divo žijúcich
živočíchov (vie uviesť
príklady). Žiak vie
vysvetliť, aký úžitok
človeku poskytuje chov
nasledujúcich živočíchov:
včely, kravy, ovce, sliepky,
kone.
Žiak vie, ako sa vyrába
med a vie jednoducho
opísať, ako sa včelár stará
o včely a ako od včiel
získava med.
Žiak vie vysvetliť, ako sa z
kravského mlieka vyrába
syr a ako sa vyrába maslo.
Žiak vie jednoducho
vysvetliť, ako je potrebné
sa starať o kravy, aby z
nich mal človek úžitok.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Žiak vie vymenovať aj
iné produkty, ktoré je
možné chovom kráv
získať.
Žiak vie vysvetliť, ako sa
vyrába vlna a ako je
potrebné sa starať o
ovce, aby z nich mal
človek úžitok. Vie
jednoducho vysvetliť,
ako sa z oviec získava
vlna. Žiak vie
vymenovať aj iné
produkty, ktoré je možné
chovom oviec získať.
Žiak vie, aký úžitok
poskytuje chov ťažných,
športových a
rekreačných koní.
Dĺžka života, rast a
Žiak vie, akého veku sa môže
vývin mláďat
dožiť človek, kedy je
rôznych druhov
považovaný za bábätko, kedy
živočíchov
za dieťa, kedy za dospelého.
Žiak bude vedieť, že
živočíchy sa dožívajú
rôzneho veku.
Rôzne spôsoby
Žiak vie, akého veku sa môže
zabezpečovania
dožiť človek, kedy je
potravy
považovaný za bábätko, kedy
za dieťa, kedy za dospelého.
Žiak bude vedieť, že
živočíchy sa dožívajú
rôzneho veku.
Bylinožravce
Žiak vie uviesť niekoľko
Charakteristika
príkladov živočíchov, ktoré
získavania potravy
sa živia rastlinnou potravou a
vybraných
vysvetliť, ako sa získavaniu
živočíšnych druhov
tohto druhu potravy
prispôsobujú. Vie, čím sa
živia nasledovné druhy.
Dážďovka zemná, slimák
záhradný, mlynárik kapustný,
včela medonosná, kapor
obyčajný, hus domáca, zajac
poľný, myš poľná, veverica
obyčajná, srna hôrna, kôň a
krava.
Mäsožravce
Žiak dáva do súvislosti
Charakteristika
vonkajšiu stavbu živočícha,
získavania potravy spôsob pohybu v prostredí a
vybraných
to, čím sa živí. Vie vysvetliť,
živočíšnych druhov
že tie živočíchy, ktoré lovia
iné musia byť rýchle a silné,
musia sa vedieť dobre
orientovať i maskovať v
prostredí. Žiak vie uviesť
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Voda
niekoľko príkladov
živočíchov, ktoré sa živia
živočíšnou potravou a
vysvetliť, ako sa získavaniu
tohto druhu potravy
prispôsobujú.
Vodné živočíchy
Žiak vie, že voda je priestor
Suchozemské
pre život rôznych druhov
živočíchy
živočíchov. Vie, že niektoré
sú vodnými živočíchmi a iné,
aj napriek tomu, že ich
nájdeme len pri vode, sú
suchozemské. Vie
jednoducho vysvetliť rozdiel
medzi vodnými a
suchozemskými živočíchmi
na základe poznatku o
spôsobe dýchania živočíchov.
Tečúca a stojatá
Žiak vie vysvetliť rozdiel
voda
medzi tečúcou a stojatou
Prepojenie zdrojov
vodou. Vie vysvetliť
vody
putovanie vody od prameňa
Spôsob života
až po more. Cieleným
vybraných zástupcov pozorovaním zisťuje, aké
živočíchov žijúcich
rôzne vodné živočíchy je
v tečúcich vodách
možné nájsť v potoku,
pričom využíva poznatky o
tom kde v potoku sa môžu
živočíchy skrývať. Vie
vymenovať niekoľko
typických zástupcov vodných
živočíchov typických pre
slovenské potoky: pstruh,
škľabka, rak, krivák, pijavica
a opísať ich spôsob života v
potoku.
Spôsob života
Žiak vie vymenovať
vybraných zástupcov niekoľko špecifických
živočíchov žijúcich
zástupcov rýb žijúcich v
v stojatých vodách
stojatých vodách: kapor,
šťuka, úhor, sumec. Žiak vie
opísať ich spôsob života a
vzájomne ich porovnať.
Spôsob života
Žiak vie, že živočíchy žijúce
vybraných zástupcov v mori by v sladkých vodách
živočíchov žijúcich
neprežili a naopak. Vie
v mori
vymenovať a vizuálne
rozpoznať niekoľko
typických zástupcov
morských živočíchov (žralok,
treska, losos, raja, morský
koník, medúza, sépia, koraly)
a vie stručne opísať ich
spôsob života.
Vodný ekosystém –
Žiak vie vysvetliť, že pri
fauna - spôsoby
vodnom zdroji môžeme
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
viazania sa na vodné
prostredie
okrem vodných živočíchov
stretnúť aj tie, ktoré vo vode
alebo pri vode hľadajú
obživu alebo sa vo vode
rozmnožujú, ale nedokážu
pod vodu žiť. Vie uviesť
príklady živočíchov z jednej
aj druhej skupiny (skokan,
mlok, potočník, potápnik,
komár, vážka, korčuliarka,
užovka, kačica, hus, labuť).
Obojživelníky
Žiak vie, že obojživelník je
živočích, ktorý určitý čas
svojho života žije pod vodou
a v dospelosti žije na súši.
Vie opísať životný cyklus
žaby a objasniť na ňom
uvedený pojem
„obojživelník“. Vizuálne
rozpoznáva najznámejšie
druhy obojživelníkov a
pomenováva ich rodovými
menami – skokan, ropucha,
rosnička, mlok.
Vodný zdroj ako
Žiak vie, že v blízkosti
priestor pre
vodných zdrojov sa
rozmnožovanie
nachádzajú aj drobnejšie
druhy živočíchov, ktoré
potrebujú vodu pre
rozmnožovanie. Vie uviesť
tri príklady: komára, vážku a
potočníka. Pozná
rozmnožovací cyklus
uvedených druhov a
uvedomuje si, že mláďatá
(larvy) sa na svojich rodičov
nepodobajú.
Vodný zdroj ako
Žiak vie, že pre niektoré
zdroj obživy
druhy živočíchov je voda
zdrojom potravy, pričom sa
pri vode a vo vode môžu
živiť živočíšnou alebo
rastlinnou potravou.
Mikroorganizmy
Žiak vie, že voda obsahuje aj
Mikroorganizmy ako živočíchy, ktoré sú voľným
pôvodcovia ochorení okom neviditeľné a môžu
Bunka ako stavebná spôsobovať ochorenia, ak
jednotka organizmov človek vodu z takéhoto
zdroja vypije. Žiak vie, že
viac
takýchto druhov živočíchov
sa nachádza v stojatých
vodách ako v tečúcich
vodách a môžu sa nachádzať
aj v studniach, či prameňoch.
Žiak vie, že prítomnosť
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Vodný ekosystém –
flóra
Riasy a sinice
Sinice ako
pôvodcovia ochorení
Vlastnosti
látokhustota
Tepelný izolant
Vodivosť tepla
rôznymi látkami
Teplo a chlad ako
nedostatok tepla
týchto organizmov sa dá
zistiť a po overení, že je zdroj
vody pitný je možné vodu piť
priamo z prameňa. Žiak vie,
že živočíchy tohto druhu
môžu byť zložené aj len z
jednej bunky; žiak má
vytvorenú prvotnú predstavu
o tom, že organizmy sú
zložené z buniek. Jednoducho
opisuje, čo je to bunka.
Žiak vie, že okrem drobných
živočíchov môže voda
obsahovať aj rovnako drobné
rastliny (zložené napríklad
len z jednej bunky). Vo
vodnom zdroji vie pozorovať,
kde sa riasy vytvárajú a spája
túto informáciu s vlastnou
skúsenosťou s riasami
prítomnými v rôznych
vodných zdrojoch (napríklad
prírodných bazénoch).
Pozorovaním vie zistiť, že
riasy sa netvoria v potokoch
(v rýchlo tečúcich vodách),
naopak, môžu sa vytvoriť v
nádobách, v ktorých bola
naliata studničná voda a boli
vystavené teplu (poznatok
dokáže zistiť experimentom,
ktorý si s pomocou učiteľa
sám navrhne).
Žiak vie, čo to znamená, že
Tvorba projektu
látka je tepelný izolant. Žiak
a prezentačné
vie vytvoriť vlastný
zručnosti
výskumný postup na
zisťovanie toho, ktoré látky
sú lepšími a ktoré horšími
tepelnými izolátormi. Žiak
vie porovnať vodivosť tepla v
rôznych materiáloch, zisťuje,
že kovy sa zahrievajú
rýchlejšie ako iné látky a
pokúša sa o využitie vlastnej
skúsenosti pri objasňovaní
javov, ktoré súvisia s týmto
poznatkom.
Žiak vie, že niektoré látky
zadržiavajú teplo a
uvedomuje si, že tieto
materiály používame ako pri
udržiavaní tepla, tak aj
chladu. Žiak si uvedomuje, že
prikrývka a oblečenie
nezahrievajú človeka, len
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Tepelná izolácia
budov
Tepelná izolácia
zdrojov tepla
Tepelná izolácia
objektov, ktoré nie
sú zdrojmi tepla
Šírenie tepla
prostredím
Sily
Gravitačná sila
Veľkosť a smer sily
Gravitačná sila a
hmotnosť predmetov
Gravitačná sila a
objem predmetov
Odpor vzduchu
Elektrický izolant
Bezpečnosť práce s
elektrickými
zariadeniami
zabraňujú úniku tepla, ktoré
človek tvorí. Daný poznatok
vytvára na základe vlastnej
výskumnej činnosti, kde
zisťuje, že látky a predmety,
ktoré teplo neprodukujú sa
prikrytím nezahrievajú.
Žiak vie vysvetliť, aký
význam má izolácia domu
a to prostredníctvom
porovnávania vonkajšej a
vnútornej teploty.
Žiak si uvedomuje, že
prikrývka ľudské telo
nezahrieva, len zabraňuje
úniku tepla, ktoré si ľudské
telo
vyrába. Žiak vie vysvetliť, že
ak nie je predmetom teplo
produkované, predmet sa
jednoduchým prikrytím
nezahrieva.
Žiak vie, že teplo stúpa hore
a informáciu overuje
pozorovaním bežne
dostupných javov, s ktorými
má skúsenosť. Žiak
informáciu spája s tým, že
vyhrievacie telesá sa
nachádzajú v miestnosti vždy
dolu, pričom výparníky
chladu v chladničkách sa
nachádzajú hore.
Žiak vie vysvetliť, že
príčinou pádu telies k zemi je
pôsobenie sily, ktorú
nazývame gravitačnou.
Veľkosť a smer pôsobenia
gravitačnej sily, skúmanie
pádu predmetov.
Žiak vlastnou výskumnou
činnosťou zisťuje, ktoré
predmety padajú rýchlejšie a
ktoré pomalšie, pričom si
sám navrhuje objektívny
spôsob merania rýchlosti
padania predmetov.
Skúma súvislosť medzi
hmotnosťou predmetu a
rýchlosťou jeho pádu. Dáva
jav do súvislosti s pôsobením
gravitačnej sily.
Žiak vie, že elektrický prúd je
životu nebezpečný a vie
predchádzať styku s vysokým
napätím. Žiak vie vysvetliť,
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Ochrana života
a zdravia pred
bleskom
a zásahom el.
Blesk
Bezpečné správanie
sa v búrke
Statická elektrina
Magnetická sila
Magnet
Magnetické a
nemagnetické
materiály
Magnetizácia
magnetických
materiálov
Magnetické pole
Zeme
Kompas
Trenie
prečo sú vodiče elektrického prúdom
prúdu obalené v umelej
hmote, pričom využíva
poznatky získané vlastným
skúmaním. Žiak vie využiť
informácie o elektrických
izolantoch na ochranu
vlastného zdravia pred
pôsobením elektrického
prúdu.
Žiak vie, že blesk je
elektrický výboj, ktorý
vzniká v atmosfére a vie
jednoducho vysvetliť funkciu
hromozvodu. Žiak vie
samostatne vyhľadať
informácie o tom, ako je
potrebné sa chrániť pred
bleskom vo voľnej prírode a
informácie vie zhodnotiť v
súvislosti s tým, čo už o
elektrickom prúde vie.
Žiak vie jednoducho
vysvetliť, kedy a kde vzniká
statická elektrina a ako sa
prejavu na rôznych
predmetoch.
Žiak vie, čo je to magnet a
Mediálna výchova
ako pôsobí na rôzne
materiály. Vie, že magnety
majú dva póly a vie vysvetliť,
ako sa dva magnety
vzájomne k sebe správajú pri
rôznych vzájomných
pozíciách. Žiak vie
cieľavedome skúmať, ktoré
predmety sú magnetické a
ktoré nie sú magnetické. Žiak
jednoznačne rozlišuje pojmy
magnet a magnetický
materiál.
Žiak vie, že kovové predmety
je možné zmagnetizovať a tie
sa dočasne správajú samy ako
magnety. Žiak vie, že
zemeguľa má svoje vlastné
magnetické pole, vďaka
ktorému fungujú kompasy.
Žiak vie vysvetliť funkciu
kompasu, vie zostrojiť
jednoduchý kompas a skúmať
na ňom pôsobenie
magnetického poľa Zeme a
magnetického poľa rôznych
druhov magnetov.
Žiak vie vysvetliť, čo je to
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Časticové zloženie
látok
Zvyšovanie a
znižovanie trenia
Vesmír
trenie a kde všade sa trenie
využíva.
Žiak vie skúmať trenie dvoch
materiálov a zisťovať, ktoré
materiály zvyšujú a ktoré
znižujú trenie.
Vesmír
Žiak vie vysvetliť, čo je to
Vesmírne telesá
vesmír a to prostredníctvom
Vákuum
opisu jeho súčastí a
Čierne diery
vzájomného usporiadania
týchto súčastí. Vie vysvetliť
pôsobenie gravitačnej sily.
Planéta
Žiak vie, že Zem je planéta a Tvorba projektu
Hviezda
Slnko je hviezda a vie
a prezentačné
Galaxia
vysvetliť, aký je rozdiel
zručnosti
Súhvezdie
medzi planétou a hviezdou.
Žiak vie vysvetliť rozdiel
medzi Slnečnou sústavou,
galaxiou (Mliečna dráha) a
súhvezdím. Žiak rozpoznáva
základné súhvezdia zimnej a
letnej oblohy.
Slnečná sústava
Žiak vie, že Slnečná sústava
Prirodzené družice
má osem planét, ktoré
planét
obiehajú okolo Slnka v rôznej
Kométa
vzdialenosti. Vie planéty
vymenovať. Žiak vie
vysvetliť, že Mesiac je
prirodzenou družicou Zeme.
Žiak vie vysvetliť, ako sa
planéty Slnečnej sústavy
pohybujú okolo Slnka a ako
samy rotujú okolo vlastnej
osi. Žiak vie, čo je to kométa
a ako sa vo vesmíre
pohybuje.
Rotácia Zeme okolo Žiak vie, že zemeguľa rotuje
vlastnej osi –
okolo vlastnej osi. Žiak vie
striedanie dňa a noci vysvetliť, prečo je cez deň
svetlo a v noci tma. Žiak vie
striedanie dňa a noci
demonštrovať na modeli
Slnečnej sústavy.
Naklonenie Zemskej Žiak vie, čo je zemská os, jej
osi
naklonenie a zároveň vie, že
Rotácia Zeme okolo Zem rotuje okolo Slnka. Žiak
Slnka
vie vysvetliť a názorne na
Striedanie ročných
modeli ukázať, čo spôsobuje
období
znižovanie a zvyšovanie
teploty pri zmene ročných
období na Zemi.
Podmienky života vo Žiak vie, že živé organizmy
vesmíre
potrebujú pre svoj život
Skúmanie vesmíru – kyslík. Žiak vie rozprávať o
ďalekohľad,
tom, ako človek skúma
hvezdáreň, umelá
vesmír zo zeme
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
družica, vesmírna
stanica, rakety,
raketoplány
(ďalekohľady, hvezdárne,
planetáriá) a ako ho skúma z
vesmíru. Vie vysvetliť, čo je
to umelá družica, čo je to
vesmírna stanica.
4. ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (spôsobilosti)
Vyučovanie prírodovedy na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej
kompetencie pre prírodovedu a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.

Sociálne komunikačné kompetencie
 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
 identifikuje a správne používa základné pojmy,
 dokáže objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických
objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov,
 vecne správne sa vyjadruje verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
 dokáže spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele metódy,
výsledky a ich využitie.
 Kompetencia učiť sa učiť sa
 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a
efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,
 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení
a v iných činnostiach,
 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami.
 Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
 vie využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať
informácie z rôznych zdrojov,
 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení.

Spôsobilosť riešiť problémy
 dokáže popísať problém,
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



dokáže navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
dokáže samostatne tvoriť na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh
predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Osobné sociálne a občianske spôsobilosti
 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi,
diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci.
5. METÓDY A FORMY PRÁCE (STRATÉGIA VYUČOVANIA)
Učiteľ na hodinách prírodovedy aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Vyučovací
proces vedie tak, aby boli žiaci samostatní a tvoriví nielen pri získavaní vedomostí, ale aj aby získané
vedomosti dokázali vhodne prezentovať. Využíva metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu
rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť. Pri výučbe prírodovedy využívame najmä:
Metódy vyučovacej hodiny








motivačné metódy ( citové približovanie obsahu učiva , vzbudenie záujmu u žiaka,
optimálna klíma v triede )
inštruktáž ( vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu
návodu)
fixačné metódy ( opakujú, precvičujú, upevňujú )
motivačná demonštrácia ( vzbudenie záujmu žiaka pomocou ukážky, pozorovanie )
vysvetľovanie ( logické systematické sprostredkovanie učiva )
didaktická hra ( sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti )
projektová metóda ( riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej
riešenie teoretickou alebo praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu produktu )
pozorovanie ( cielené systematické vnímanie objektov a procesov, pokus )
Formy vyučovacej hodiny







samostatná práca
práca s počítačom
hromadné vyučovanie
blokové vyučovanie
práca v skupinách
vyučovacia hodina
práca vo dvojici
6. UČEBNÉ ZDROJE
Odborná literatúra:
Učebnice prírodovedy používané v 1. – 4. ročníku
Pracovné zošity z prírodovedy pre 1. – 4. ročník
Školský obrázkový materiál
Knižný materiál v školskej knižnici, encyklopédie a pod.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Digitálna technológia:
PC, dataprojektor, interaktívna tabuľa, tablet, Výukové CD, internet.
CD: Prírodoveda pre 1. – 4. ročník / CD Živočíchy, rastliny, CD Žijú s nami/
Ďalšie zdroje:
Pracovné listy (vlastné)
Prírodovedné rubriky v detskom časopise Vrabček, Zvonček a pod.
Obrázkový materiál
7. HODNOTENIE ŽIAKOV
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí
medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je
pozitívne hodnotenie.
V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. Žiaci sú
v predmete prírodoveda hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov základnej
školy č. 22/ 2011 ktorý je platný od 1. mája 2011. Predmetom hodnotenia vo výchovno– vzdelávacom
procese sú učebné výsledky žiakov v predmete prírodoveda v súlade s požiadavkami vymedzenými
v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať, zručnosti a návyky, usilovnosť...
Hodnotí sa pripravenosť žiaka na vyučovanie, vlastná aktivita, tvorivosť, spolupráca, práca na
projektoch, prezentácia, ako aj samotný obsah a aktivita. Hodnotiť budeme známkou.
Pracovný postup a metódy, ktoré budeme dodržiavať pri hodnotení:








v priebehu každej vyučovacej hodiny budeme uplatňovať pozitívnu motiváciu
budeme rozvíjať schopnosť sebahodnotenia, hodnotenie sa navzájom medzi spolužiakmi,
na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne didaktické hry, súťažné úlohy, krátke
samostatné práce, rôzne súťaže, navodzovať situácie s poskytnutím šance každému žiakovi,
oboznámime žiakov i rodičov s používanými metódami a formami práce na vyučovacích
hodinách,
v pravidelných intervaloch budeme hodnotiť vedomostnú úroveň žiakov,
zisťovať a hodnotiť budeme predovšetkým to, čo žiak vie,
budeme si viesť prehľady a záznamy o žiakoch v žiackych knižkách, v klasifikačných
záznamoch, v aScAgende a pod.,
samostatné práce, cvičenia nebudú archivované, budú rozdané žiakom.
Pri hodnotení samostatných prác, cvičení, testov sa postupuje podľa tabuľky hodnotenia.
Tabuľka hodnotenia vedomostných previerok a cvičení
Výborný
Chválitebný
Dobrý
Dostatočný
Nedostatočný
1
2
3
4
5
100- 90 %
89- 75 %
74- 50 %
49- 30 %
29- 0 %
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

PRÍRODOVEDA