REGIONÁLNA VÝCHOVA
nový učebný predmet v ZŠ Ďurčiná
Charakteristika predmetu:
Budova ZŠ je zasadená do prekrásneho prostredia v Obci Ďurčiná. V nej
sa do dnešných čias zachovali niektoré zvyky a tradície z minulosti, ale aj
chránený strom - lipa. Tento sa dostal aj do loga našej školy. Je preto
samozrejmé, že z voliteľných predmetov sme si vybrali reg. výchovu. Už v útlom
detstve by sme mali začať učiť deti schopnosti poznať a vážiť si svoje korene.
Predmet by mal zahŕňať celú oblasť poznávania svojej obce, kraja, regiónu,
neskôr, v spojení s vlastivedou aj samotného Slovenska. Obsahovo bude
naplnený spoznávaním, pozorovaním a hodnotením.
S tým všetkým úzko súvisí aj poznanie seba samého, svojej rodiny, spoločenstva
v škole, kamarátov, starších ľudí. Lebo človek aj príroda sa menia v čase
a práve preto vnímanie svojho regiónu musí byť spojené s históriou. Celá
regionálna výchova by mala byť činnostným obsahom – v bloku zážitkového
učenia sa, podľa navrhnutého ŠkVP.
Ciele predmetu:
Cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam svojho regiónu a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
TÉMATICKÉ OKRUHY:
1. Regionálna kultúra
2. Rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia
3. Historické pamätihodnosti v regióne
4. Prírodné bohatstvo
KOMPETENČNÝ PROFIL ŽIAKA /REV/ z hľadiska:
a) kognitivizácie:
• poznať históriu svojej obce, kaštieľa...
• poznať a vedieť písomne spracovať svoj rodostrom
• vedieť vymenovať názvy kopcov, pohorí...
• vedieť pomenovať starodávne prac. náradie a nástroje...
• poznať históriu kaplnky, starej školy...
• vedieť využiť získané informácie
b) socializácie:
• vedieť spolupracovať s druhými a uznávať ich
• spolupracovať s DHZ, Poľ. združením, dôchodcami a pod. ...
• komunikovať so staršími obyvateľmi, podieľať sa na ich živote, získavať
informácie...
• vedieť dodržiavať stanovené pravidlá
• dokázať aktívne počúvať
• vedieť cítiť s inými
c) personalizácie:
• rozvoj empatie, komunikácie
• rozvoj schopnosti spolupracovať v komunite
• sebapoznanie, sebaúcta a sebareflexia
• vedieť odkiaľ som, a kam patrím
• vedieť sa ohodnotiť
Obsah predmetu:
1. ročník /škola, všetko v nej a najbližšie okolie školy/
• moje korene, moja škola – som prvák
• logo a hodnoty mojej školy, pravidlá...
• ľudová slovesnosť
• ľudová rozprávka
• ľudová pieseň
• zvyky a tradície
• tradičné sviatky a ich oslava
• ľudový prejav žiakov
2. ročník /naša obec, služby, obyvateľstvo.../
• obecné symboly
• ľudovoumelecká výroba v obci
• chránené biotopy v našej obci
• ľudová povesť
• staviteľské pamiatky
• tradičné sviatky
• ľudový prejav: tanečné, spevácke prvky
3. ročník /okolie obce, poznaj názvy a chráň naše lesy... /
• spoznávanie prírody, s presnými názvami
• chránené územia, vedieť čo je predmetom ochrany
• vychádzka a vyučovanie v prírode
• spolupráca s PZ Sokol
• uchovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva
• separovanie
• čistenie okolia obce
• starostlivosť o lesnú zver
• ľudový prejav detí
4. ročník /širší región ... /
• prírodné bohatstvo v regióne
• druhové zastúpenie a výskyt biotopov v širšom regióne
• výskyt chránených rastlín a živočíchov
• ochrana neživej prírody
• história v živote žiaka /moja rodina, rodostrom/
• krása ľudového umenia, jeho hodnoty
• výtvarné stvárnenie predmetov z prír. materiálu
• dramatizácie, ľudové zvyky
• prejav žiakov
Celý navrhovaný obsah Regionálnej výchovy je podrobne spracovaný na
vyučovacie hodiny v tematických plánoch jednotlivých reformných ročníkov.
Podľa okolností /učeb. potrieb, neskôr dodaných učebníc iných predmetov a
následnej náväznosti, počasia, organizácie/ je možné upravovať počas prvých
štyroch rokov jednotlivé vyučovacie hodiny.
Metódy, zásady a formy práce:
• motivačné, expozičné, fixačné , diagnostické
/situačné, burzy dobrých nápadov, inscenačné, zážitkové, dialóg
a diskusia.../
• názornosť, primeranosť, trvácnosť, systematickosť, aktivita, tvorivosť...
• projektové formy práce, skupinové, problémové vyučovanie, ITV,
kooperatívne, vychádzka, výlet, exkurzia...
Učebné zdroje:
• obec a život v nej/OÚ, knižnica, kronika, dreveničky, školská ľud.
zbierka.../
• starí obyvatelia našej obce
• archív v Bytči /historické budovy v obci/
• odb. literatúra
• múzeá
• vyhotovenie regionálnych máp
Hodnotenie predmetu:
– slovné hodnotenie
– obrázkové hodnotenie
Download

"REGIONÁLNA VÝCHOVA" - nový učebný predmet v