Predmet: Dejepis
Ročník: 5.
POZNÁMKY DO ZOŠITA
Téma č. 10: Písomné historické pramene (str. 26-27)
Písomné pramene – hlavné vedomosti o našej minulosti (listy, listiny, denníky,
noviny, časopisy...).
Historik musí vedieť narábať s písomnými prameňmi (poznať jazyk prameňa, skúmať
pravdivosť...).
Mnoho prameňov zničili katastrofy (požiare), alebo ľudia.
Všetky cenné písomné pramene sú uložené v archíve.
Odpíš z učebnice:
Téma č. 9: Obrazové pamiatky (str. 23-25)
Maľby - zachovaná podoba ľudí, domov, miest, krajiny,
- podoba života ľudí.
Fotografie - zachytávajú momenty zo života ľudí .
Rodokmeň - súpis príbuzných smerom do minulosti (súpis predkov danej rodiny).
Rodostrom – zobrazovanie predkov svojej rodiny - najčastejšie vo forme stromu.
Téma č. 8: Hmotné pamiatky a archeológovia (str. 21-22)
Ľudia spočiatku nepoznali písmo - napriek tomu o nich máme dosť podrobné správy.
Hmotné pamiatky - vypovedajú o tom, ako sa žilo v minulosti.
Archeológia - veda, ktorá odhaľuje najstaršie /hmotné/ pamiatky minulosti,
- odkrýva a skúma pamiatky nachádzajúce sa v zemi.
Archeológ – vedec, ktorý odkrýva a skúma hmotné pamiatky a pomocou nich vysvetľuje
našu minulosť.
Pomníky, pamätníky - pripomínajú významných ľudí a ich skutky, významné udalosti.
Téma č. 7: Spoznávame historické pamiatky (str. 20)
Po našich predkoch nám zostalo veľa predmetov a vecí.
Nazývame ich historické pamiatky (pramene).
Historický prameň – predmet, vec, ktorá je pre historika zdrojom – prameňom poznávania
minulosti.
Historické pramene delíme na:
1. hmotné – šperky, zbrane, mince
2. písomné – zoznamy panovníkov
3. obrazové – obrazy, mapy
Téma č. 6: Sviatočné a pamätné dni (str. 16-19)
Odpíšte modrou vyznačené:
Prvé sviatky - obrady, ktorými si ľudia uctievali zvieratá, stromy.
Slnko i zmeny v prírode (pravidelne striedanie ročných období).
Topenie Moreny, stavanie mája – koniec zimy, začiatok jari
Dožinky – koniec žatvy
Vinobranie – zber hrozna
Fašiangy – obdobie veselosti pred pôstom a nedostatkom
Mikuláš – obdarovanie chudobných v 14. st. v Nemecku
Lucia – vymetanie domov od nečistoty a zla (13.12.)
Sviatky - v kalendári označené farebne – 1. sviatok je nedeľa.
Štátne sviatky – oslavuje 1 štát alebo viacero štátov.
Dni pracovného pokoja - sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok pracujúcich v týždni,
a sviatky.
Cirkevné sviatky – napr. kresťanské
Rodinné sviatky – sviatky rodiny.
Pamätné dni – pripomínajú významné osobnosti alebo udalosti (nie sú dňami pracovného
pokoja).
Dni štátneho sviatku - 2014/15
Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.
1. január
5. júl
29. august
1. september
17. november
Deň vzniku Slovenskej republiky
Sviatok svätého Cyrila a Metoda
Výročie SNP
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Deň boja za slobodu a demokraciu
Dni pracovného pokoja - 2014/2015
Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú uvedené sviatky:
6. január
Zjavenie Pána (Traja králi)
3. apríl
Veľký piatok
6. apríl
Veľkonočný pondelok
1. máj
Sviatok práce
8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom
15. september
Sedembolestná Panna Mária
1. november
Sviatok všetkých svätých
24. december
Štedrý deň
25. december
Prvý sviatok vianočný
Druhý sviatok vianočný
Pamätné dni (tieto nie sú dňami pracovného pokoja):
25. marec – Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných
4. máj – Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún – Výročie Memoranda národa slovenského
5. júl – Deň zahraničných Slovákov
17. júl – Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august – Deň Matice Slovenskej
19. september – Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október – Deň obetí Dukly
27. október – Deň černovskej tragédie
29. október – Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október – Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október – Deň reformácie
30. december – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.
26. december
Téma č. 5: Určovanie storočí, tisícročí (str. 15)
Nácvik: nemusíš písať, na časovej priamke precvičuj, odpíš modrou vyznačené:
• Každé storočie začína dátumom 1. januára a rokom s jednotkou na konci:
1. storočie začína 1.1. roku 1 po Kristovi
2. storočie začína 1.1. roku 101 po Kristovi
3. storočie začína 1.1. roku 201 po Kristovi
...a končí dátumom 31. decembra a rokom s dvoma nulami na konci:
1.storčie končí 31.12. roku 100 po Kristovi
2.storčie končí 31.12. roku 200 po Kristovi
3.storčie končí 31.12. roku 300 po Kristovi
Rok 0 (nula) neexistoval!
Po roku 1 pred Kristom nasleduje rok 1 po Kristovi.
Každé storočie trvá sto rokov.
301 ← 4. storočie → 400
401 ← 5. storočie → 500
501 ← 6. storočie → 600
Niektorí historici používajú namiesto skratky pred Kr. skratku pred n. l. alebo p. n. l.,
čo znamená pred naším letopočtom
• Rok 1950 pred Kr. → 20. storočie pred Kr.
• Rok 50 pred Kr. → 1. storočie pred Kr.
• Rok 2150 pred Kr. → 22. storočie pred Kr.
Nakresli do zošita:
•
•
Úlohy na precvičovanie:
1. Určuj storočie.
Rok
Storočie
Rok
863 n. l.
1250 p. n. l.
1929 n. l.
1618 n. l.
1571 p.n.l.
1993 n. l.
476 n. l.
2001 n. l.
2. Určuj tisícročie.
Rok
Tisícročie
1618 p.n.l.
2010 n.l.
Téma č. 3, 4:
Rok
44 p.n.l.
318 n.l.
Storočie
Tisícročie
Rok
Storočie
1054 n. l.
2010 p.n.l.
3290 p.n.l.
1989 n. l.
Rok
541 n. l.
6540 p.n.l.
Tisícročie
Na prechádzke časom (str. 14-15)
Minulosť je rozdelená na obdobia.
PRAVEK
100 000 p.n.l. - 5 000 p.n.l.
STAROVEK
4 000 p. n. l.
- 476 n. l.
STREDOVEK
476 n. l.
- 1 492 n. l.
NOVOVEK
1 492 n. l.
- 1 789 n. l.
MODERNÁ DOBA
posledných 200
rokov
Časová priamka: usporiadaná postupnosť časových bodov (najčastejšie rokov alebo dní)
nanesená na rovnej vodorovnej alebo zvislej čiare (priamke alebo úsečke) ľubovoľným
smerom.
Časová priamka slúži na lepšiu orientáciu v čase.
 Bod 0 je v našej oblasti narodenie Krista.
Téma č. 2: Čas je poradie udalostí (str. 11- 13)
Všetky udalosti sa udiali v istom čase.
Čas: prírodný, historický.
Prírodný čas: zmeny v prírode (striedanie zimy, leta, dňa, noci).
Podľa kolobehu prírody čas delíme na: dni, týždne, mesiace a roky.
Kalendár: súpis dní, týždňov a mesiacov jedného roka.
Od čias Cézara: prírodný čas sa počíta podľa pohybu Slnka (kalendár prírodného času).
Pápež Gregor XIII.: tento kalendár upravil, používame ho dodnes.
Kalendár: juliánsky
gregoriánsky
Typy hodín: slnečné, vodné, presýpacie, sviečkové, ručičkové, digitálne...
Historický čas: významné udalosti v minulosti.
Letopočet – sled rokov od určitej udalosti.
Kresťanský letopočet - začína narodením Ježiša Krista, dnes žijeme v 21. storočí.
Téma č. 1: Prečo sa učíme dejepis (str. 8-10)
Dejepis (história): skúma, odhaľuje, opisuje.
Herodotos: otec dejepisu.
Historici: zaoberajú sa históriou.
Svet bol kedysi iný.
Zmeny v živote ľudí skúma dejepis.
Zmeny – vo výstavbe dedín, miest, v spoločenstve ľudí.
Ako spoznávame niekdajší svet
O udalostiach sa dozvedáme sprostredkovane.
Pomáhajú nám: zápisy, obrazy, staré fotografie, budovy.
Download

5. POZNÁMKY DO ZOŠITA Téma č. 10: Písomné historické pramene