1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU VLASTIVEDA
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné
poznávanie začína v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo
naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a
bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej
krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre
vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej
republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným
námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne
je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením).
Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby sa žiaci odmalička učili poznávať, objavovať, pýtať sa
a hľadať odpovede na otázky. Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú na vyučovanie geografie, postupne sa oboznamujú s plánom. V druhom
ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo na pláne obce, lokalizáciu a umiestnenie jednotlivých objektov. Poznanie svojej krajiny
v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie
vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej republiky musí
byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom.
Vlastiveda v treťom ročníku je učenie sa o priestore celej našej krajiny. Vlastiveda v tomto ročníku má objavný charakter. Je rozdelená na dve
časti a to: 1. Príroda Slovenska, 2. Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás.
V časti Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich
zaradení v správnom časovom slede.
Výučba Vlastivedy v štvrtom ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblasti Slovenska. Dozvedieť sa pútavé skutočnosti o rôznych
častiach Slovenska. Pre žiakov je pritom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch,
fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získať zaujímavé
informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom
žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na
Slovensko z iných štátov a naučiť sa s nimi žiť.
Miesto realizácie výučby:
-
trieda
PC učebňa
učebňa s interaktívnou tabuľou
exteriér školy, záhrada, sídlisko,
mesto a jeho okolie
rôzne miesta na Slovensku
2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Cieľom vyučovania vlastivedy v 2. ročníku je:
-
podporovať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a
podľa nej v praxi – plány miest,
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
rozumieť znakom, ikonám,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch,
-
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť
Základné otázky vlastivedy:
Kde žijeme? Aké je prostredie v ktorom žijeme, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, priatelia, spolužiaci, obyvatelia obce v ktorej žijeme,
čo sa mi páči v našej obci a čo nie?
Cieľom vyučovania vlastivedy v 3. ročníku je:
-
Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju, v ktorom žijú. Vo
vyučovaní vlastivedy je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji.
Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho
okolia, vo svojej obci, doma aj v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúsenosti.
Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek.
Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov.
Veku primerane charakterizovať svoju obec.
Oboznámiť sa so zaujímavými časťami Slovenska.
Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu a pamiatky vo svojom blízkom okolí.
Ukázať na „obrázkovej mape“ vybraté pohoria, jaskyne, rieky a mestá.
Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému.
Porozprávať o významných osobnostiach a historických udalostiach.
Základné otázky vlastivedy:
Kde žijem? Čo sa nachádza v mojom prostredí? Ako zobrazím moje prostredie? Čo je mapa a čo je plán? Ako sa mám orientovať v prostredí?
Ako žili ľudia v minulosti a čím sa zaoberali? Ktoré osobnosti a udalosti ovplyvnili našu históriu?
Cieľom vyučovania vlastivedy v 4. ročníku je:
-
Poznať priestor, v ktorom žiak žije.
Orientovať sa v priestore a čase.
-
Orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi.
Rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok.
Rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúsenosti, pozorovaní, objavovaní.
Vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomne ovplyvňovanie sa.
Využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia.
Vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
Základné otázky vlastivedy:
Kde žijem? Kde leží Slovensko? Aké je jeho prírodné prostredie a povrch? Ako je zobrazené na mape? Ako sa orientujeme na mape? Prečo
vznikli mestá? Ako žijú obyvatelia v meste a na dedine? Ako sa člení územie krajiny? Ktoré historické a prírodné zaujímavosti sa nachádzajú na
našom území? Ako sa mám pripraviť na cestu a výlet do hôr? Ako ľudia využívali prírodné zdroje? Aké tradície sa zachovali v jednotlivých
kultúrnych regiónoch Slovenska?
3.-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY
Rozdelenie obsahu v 2. ročníku základnej školy:
Hlavné témy:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Kraj, kde žijem (8 hodín)
Objavujeme Slovensko (3 hodiny)
Cestujeme po Slovensku (2 hodiny)
Kraj, kde žijem (2 hodiny)
Objavujeme premeny okolo nás (2 hodiny)
Cesta do školy a domov (7 hodín)
Čo a ako sa deje v našom okolí (6 hodín)
Zvyky a tradície (2 hodiny)
Čo sa mi v našom kraji najviac páči (1 hodina)
I.
-
Kraj, kde žijem (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Finančná gramotnosť)
Škola a jej okolie
Moja trieda
Obec, v ktorej žijem
Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o kraji, v ktorom žiaci žijú
Premeny prírody, kraja počas roka
Príroda, ľudia, kultúra, doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia
Hodnota práce a peňazí
Starostlivosť o svoje prostredie
Náčrt cesty do školy
II.
-
Objavujeme Slovensko (Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavosti Slovenska
Naše starobylé a svetoznáme pamiatky a ich krása
Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov
III. Cestujeme po Slovensku (Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj)
- Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu, vlastivedné osobitosti každého územia
- Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s využitím mapy)
IV.
-
Kraj, kde žijem (Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
Škola a jej okolie
Moja trieda
Prvá vlastivedná vychádzka
V. Objavujeme premeny okolo nás (Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova)
- Čo vytvorila príroda a človek
- Čím je zaujímavý kalendárny a školský rok
VI.
-
Cesta do školy a domov (Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj)
Poznávanie cesty do školy
Môj tieň smeruje na sever (svetové strany)
Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí)
Nakreslím si cestu do školy – povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia (čo rastie v našom okolí), rieka, potok.
Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia)
Pozorujeme oblohu (Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe)
Ako sa staráme o naše okolie a životné prostredie
VII. Čo a ako sa deje v našom okolí (Finančná gramotnosť, Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj)
- Kalendár – jeseň, zima, jar, leto
- Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde žijem)
- Ľudia v mojom okolí (úcta k starším obyvateľom)
- Spomíname si našich predkov
- Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a iné) história, povesti, piesne, šport a kultúra
- Kde zavolať pomoc a kto nám pomáha (tiesňové linky), starostlivosť o zdravie
VIII. Zvyky a tradície (Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra)
- Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov)
-
Tešíme sa na prázdniny
IX. Čo sa mi v našom kraji najviac páči (Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti)
Rozdelenie obsahu v 3. ročníku základnej školy:
V 3. ročníku je učivo rozdelené do tematických celkov a tém, v ktorých budú žiaci spoznávať naše Slovensko, oboznámia sa s krásami prírody,
udalosťami z minulosti – z dejín – nielen svojho regiónu, ale celej našej vlasti – Slovenska. Naučia sa čo je plán, mapa a na mape si budú vedieť
nájsť aj svoju obec. V rámci tematických celkov sa v obsahu vyskytujú aj prierezové témy.
I. Objavujeme Slovensko – Slovensko moja vlasť (10 hodín)
II. Poznávame dejiny Slovenska (10 hodín)
III.Naše starobylé pamiatky a ich krása (13 hodín)
I.
-
Objavujeme Slovensko (Environmentálna výchova, Dopravná výchova, Mediálna výchova)
Ako sa vyznať vo svojom okolí, mapa, plán
Príbehy Slovenska na obrázkoch
Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD
Za tajomstvami prírody Slovenska
II. Poznávame dejiny Slovenska (Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova)
- Časové súvislosti
-
Obyvateľstvo Slovenska v historických obdobiach
III. Naše starobylé pamiatky a ich krása (Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova)
- Povesti z veľkých a starých miest Slovenska
- Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO)
- Slávne hrady, zámky a povesti o nich
- Výber podľa učiteľa
Rozdelenie obsahu v 4. ročníku základnej školy:
I. Krajina, v ktorej žijeme (11 hodín)
II. Mestá a dediny (10 hodín)
III.Cestujeme z Bratislavy do Košíc (11 hodín)
IV. Zaujímavosti zo Slovenska (10 hodín)
V. Tradície a zvyky (11 hodín)
VI. V súlade s prírodou (13 hodín)
I. Krajina, v ktorej žijeme (Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia,
Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra)
- Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja
II. Mestá a dediny (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova)
-
Charakteristika mesta a dediny
Krajské mestá
III. Cestujeme z Bratislavy do Košíc (Dopravná výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Osobnostný a sociálny rozvoj)
- Cestujeme po Bratislave
- Cestujeme po Košiciach
- Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch
- Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes
IV. Zaujímavosti zo Slovenska (Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj)
- Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené
V. Tradície a zvyky (Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Ochrana života
a zdravia)
- Historické regióny na Slovensku
- Zvyky a tradície podľa historických regiónov
- Život v stredovekom meste
- Skanzeny
VI. V súlade s prírodou (Multikultúrna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Mediálna výchova)
- Ideme do hôr – prípravy, horská služba
- Pravidlá bezpečného správania sa v horách
- Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes
-
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom
Požadovaný výstup žiakov z Vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
-
čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať
údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť.
pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie
a vysvetľovanie prírodných dejov.
kultúrnu gramotnosť - rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska
finančnú gramotnosť – umožňuje žiakom predstaviť si financovanie mesta, obce
Požadovaný výstup žiakov z Vlastivedy v 3. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
-
čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje
z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií
dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna gramotnosť
pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie
a vysvetľovanie prírodných dejov
kultúrna gramotnosť – rozvíja záujem o kultúrne tradície a zvyky regiónov Slovenska
Požadovaný výstup žiakov z Vlastivedy v 4. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
-
komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii
prečítanej resp. vypočutej povesti, piesne, básne viažucej sa k regiónu alebo ku Slovensku
čitateľskej gramotnosti tým, že jednak žiaci majú možnosť interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného textu, ale taktiež
majú možnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb a pod.
-
kultúrnej kompetencie tým, že rozvíja záujem o kultúrne tradície na Slovensku a v jednotlivých regiónoch Slovenska
personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej práce
v oblasti finančnej gramotnosti umožňuje žiakov premyslieť si a navrhnúť projekt financovania obce, kultúrnej udalosti
5. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:
-
Pomenovať okolitú krajinu, orientovať sa podľa svetových strán, poznať význam plánu, mapy.
Určiť polohu Slovenska, poznať pohoria, rieky, lesy, jaskyne, orientovať sa podľa turistickej mapy,
Pochopiť poradie udalostí, osídľovanie krajiny, poznať historické pamiatky, Svätopluka, Máriu Teréziu, M. R. Štefánika,
Naučiť sa, ako vznikol slovenský jazyk, slovenská hymna, čo je Európska únia, štátne symboly
Získať predstavu, ako a kde vznikali mestá, poznať slávne mestá na území SR , hrady, povesti o nich, pamiatky svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO na Slovensku
KOGNITÍVNE KOMPETENCIE:
-
používať informácie a pracovať s nimi
riešiť problémy, hľadať riešenia
diskutovať o návrhoch, návrhy prezentovať
používať kritické myslenie a vedieť vyjadriť svoj názor
využívať kreativitu
FUNKČNÉ KOMPETENCIE
-
podporovať chuť učiť sa
používať efektívne pracovné metódy
čítať s porozumením odborný text
vyjadrovať sa písomne
funkčne využívať vlastivedné poznatky a zručnosti v živote
OSOBNOSTNÉ KOMPETENCIE
-
vytvárať vlastnú identitu a uvedomovať si ju (sebauvedomenie a sebareflexia)
zodpovedne sa rozhodovať a cieľavedome riadiť vlastný život
byť zvedavý – mať chuť poznávať, objavovať, vysvetľovať
prejavovať a zvládať emócie
všímať si priestor v ktorom žijeme a jeho zmeny
SOCIÁLNE KOMPETENCIE
-
spolupracovať s druhými
budovať vzťahy s druhými, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkosti
aktívne tvoriť a ochraňovať životné prostredie
kooperatívne riešiť problémy a konflikty
Pomenovať okolitú krajinu, orientovať sa podľa svetových strán, poznať význam plánu, mapy.
Určiť polohu Slovenska, poznať pohoria, rieky, lesy, jaskyne, orientovať sa podľa turistickej mapy,
Pochopiť poradie udalostí, osídľovanie krajiny, poznať historické pamiatky, Svätopluka, Máriu Teréziu, M. R. Štefánika, naučiť sa ako
vznikol slovenský jazyk, slovenská hymna, čo je Európska únia, štátne symboly
Získať predstavu ako a kde vznikali mestá, poznať slávne slovenské mestá , hrady, povesti o nich, pamiatky svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO na Slovensku
6. ORGANIZAČNÉ FORMY, METÓDY A POSTUPY PRÁCE:
Pri vyučovaní Vlastivedy vychádzame z prirodzených schopností a záujmov detí mladšieho školského veku. Výber metód podriaďujeme
vytvoreniu pozitívnej atmosféry bez stresu, podpore chuti dieťaťa učiť sa a jeho prirodzenej zvedavosti, potrebe učiť sa všetkými zmyslami.
Stratégia vyučovania určuje formy a metódy práce, ktorých premyslený výber vedie k úspešnému zvládnutiu jednotlivých cieľov v tomto
predmete.
Metódy :
Motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia, problém ako motivácia, pochvala, povzbudenie, konštruktívna kritika
Expozičné - rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, diskusia, beseda, dramatizácia, demonštrácia, pozorovanie, manipulácia s predmetmi,
práca s projektmi, práca s knihou, napodobňovanie činností
Fixačné – opakovanie a precvičovanie vedomostí, precvičovanie a zdokonaľovanie vedomostí, práca s projektmi, písanie kroniky triedy
Nové moderné metódy: Brainstorming, hobometóda (brainstorming s prestávkou na samoštúdium), vyučovanie didaktickou hrou, metóda
kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka) a iné
Formy práce: vyučovacia hodina, práca v skupinách, samostatná práca, programové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, didaktická hra, práca
vo dvojiciach, vychádzka, návšteva múzeí, pamiatok a príslušných inštitúcií
7. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho
možností a schopností. Snahou každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nie len slovom ale aj známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne
hodnotení podľa úrovne dosiahnutých kompetencií, výsledkov a aktivity. Žiakov postupne vedieme k uvedomelej hodnotiacej činnosti, aby sa
vedeli ohodnotiť sami, ale zároveň, aby dokázali ohodnotiť a oceniť kvalitu práce kolektívu spolužiakov.
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR. Žiak je
z predmetu skúšaný ústne, písomné najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Vlastiveda sa vykonáva
klasifikáciou. Na vysvedčení sú žiaci klasifikovaní známkou.
8. UČEBNÉ ZDROJE
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
-
Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ ( M. Kožuchová – M. Šimunková)
Vlastiveda 3 pre 3. ročník ZŠ ( M. Kožuchová – M. Šimunková)
-
Vlastiveda 4 pre 4. ročník ZŠ ( M. Kožuchová – M. Šimunková)
Odborné publikácie k daným témam Vlastivedy
Encyklopédie
PC, dataprojektor
Interaktívna tabuľa
Mapa Slovenska
Webové stránky s témami Vlastivedy
Materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii
Download

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU VLASTIVEDA