AKTUALITY
|
2
Galantské noviny
Vznikol poslanecký klub „PRE GALANTU“ M
estské zastupiteľstvo v Galante má
od 4. októbra 2012 tretí poslanecký
klub. Nezávislí poslanci Peter Kolek, Zsolt Takáč a Jozef Keppert sa rozhodli
spojiť sily po určitom čase, keď po odchode
z fungujúcich poslaneckých klubov hlasovali
nezávisle.
Poslanecký klub nezávislých poslancov
a poslancov za stranu MOST-HÍD ako prvý
opustili dňa 27. októbra 2011 poslanci Peter
Kolek, Zsolt Takács spolu s Jozefom Víghom.
Dôvodom ich odchodu podľa ich vyjadrení
bolo, že s odstupom času začalo dochádzať
zo strany vedenia mesta k stále výraznejšiemu odklonu od vzájomných názorových línií,
ktorý vyústil k diametrálne inému pohľadu
na niektoré zásadné veci koncepcie riešenia
problémov v meste. Odchod z poslaneckého
klubu SMK-MKP, SDKÚ-DS Jozef Keppert oznámil dňa 28. júna 2012 na 10. zasadnutí MsZ.
„Myšlienka založenia nového poslaneckého
klubu vznikla už dávnejšie, ale čas na jeho zoficiálnenie nastal práve teraz v dobe, keď stojíme pred prerokovávaním najdôležitejších tém
týkajúcich sa mesta. A po odchode poslanca
Jozefa Kepperta z poslaneckého klubu, po
určitom spojení myšlienok týchto troch ľudí
sme nakoniec takýto klub založili,“ povedal
predseda novovzniknutého poslaneckého klubu Pre Galantu Peter Kolek.
Vznik nového klubu s názvom Pre Galantu bol oznámený vedeniu mesta, primátorovi mesta Ladislavovi Maťašovskému, dňa
04.10.2012, kedy vznikol v zmysle čl. 7, rokovacieho poriadku MsZ. „Názov klubu vystihuje, že sa chceme pričleniť k takej línii mesta, aby sa naše spoločné kroky prioritne odrážali na lepšej kvalite
života občanov. Dôležité je povedať aj to, že
čisto z praktického hľadiska sa tak dostávame
k všetkým potrebným materiálom skôr. Vieme tak rýchlejšie rokovať napríklad o témach
akými sú rozpočet, parkovanie, zmena volebných obvodov a ďalšie veci, spôsobom klubového charakteru, čo do tejto chvíle, keď sme
pôsobili samostatne nebolo možné,“ dodal
Peter Kolek.
Poslanecké kluby
1. Poslanecký klub SMK-MKP, SDKÚDS:
Predseda: Peter Závodský
Podpredseda: Mgr. László Biró
Členovia:
Ing. arch. Ján Špánik
MUDr. Helena Kertészová
Ing. Zoltán Horváth
Mgr. László Benkovics
Mgr. Zsolt Barczi
2. Poslanecký klub nezávislých poslancov a poslancov za stranu MOST-HÍD
Predseda: PaedDr. Peter Černý
Podpredseda: MUDr. Richard Šimaljak
Členovia:
Fridrich Psota
Ing. Ladislav Fekete
Milan Bičan
Iveta Michaliková
Katalin Vanya
Dezider Horváth
3. Poslanecký klub Pre Galantu:
Predseda: Peter Kolek
Podpredseda: Zsolt Takáč
Člen: Jozef Keppert
Dňa 27.10.2011 ukončil členstvo v poslaneckom klube nezávislých poslancov:
Jozef Vígh.
Lucia Gazdagová
Mesto Galanta a DD Patria si uctili seniorov
O
október je známy ako mesiac úcty
k starším ľuďom aj v našom okolí.
Zaslúžia si úctu od nás, napokom svojim vekom nadobudli skúsenosti, ktoré nám
môžu s láskou odovzdávať. Aj v tomto roku
v rámci Mesiaca úcty k starším sa 17. októbra
konalo v MsKS v Galante príjemné stretnutie a posedenie jubilantov za prítomnosti pri-
mátora mesta Ladislava Maťašovského, pozvaných hostí a delegácie z Kecskemétu. Pre
zúčastnených 210 jubilantov bol pripravený
pestrý program, ktorý bol sprevádzaný vystúpeniami mladých talentovaných ľudí z CVČ,
základnej umeleckej školy a gymnázií. Po
spoločnom prípitku ich čakalo občerstvenie
a hudobná produkcia RH Duo. SAMSUNG daroval nový televízor seniorom v DD Patria
Na mesiac úcty k starším nezabudol ani
domov dôchodcov Patria, ktorý si pre svojich seniorov pripravil 24. októbra vo svojich pekných priestoroch kultúrny program.
Program plný tanca a spevu, o ktorý sa postarala tanečná produkcia kubánskej salsy
v podaní tanečníkov Mareka a Zuzky, vystúpenie študentov Gymnázia Z. Kodálya
s VJM Galanta, tanečná produkcia v podaní
študentov Gymnázia Janka Matušku v Galante. O spestrenie kultúrneho programu sa
postarali obyvateľky zariadenia, ktoré si pripravili báseň a spev. Programu sa zúčastnil
primátor mesta Ladislav Maťašovský, viceprimátor mesta Ladislav Fekete, prednostka Mestského úradu Henrieta Csemezová
a predstaviteľ spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, senior manažér oddelenie
ľudských zdrojov Ivan Dubovan, ktorý seniorom osobne odovzdal nový televízor. Na záver sa postaral o dobrú zábavu hudobník Roman Ostružlík.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
november 2012
3
|
AKTUALITY
Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi K
rv je veľmi vzácna tekutina, ktorou
zdraví ľudia môžu pomôcť práve
tým, čo ju naozaj potrebujú. Oceňovanie darcov krvi je dobrým zvykom aj
v Galante. Začiatkom októbra primátor
mesta Ladislav Maťašovský slávnostne
ocenil darcov krvi pri príležitosti prijatia
bezpríspevkových darcov a držiteľov zlatej
a diamantovej plakety prof. MUDr. J. Jánskeho.
Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi oceňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje Plakety prof.
MUDr. J. Janského a Plaketu prof. MUDr.
Jána Kňazovického.
Darcovstvo krvi má svoju tradíciu u stá-
lych darcov, ktorí vychovávajú k tomu aj
svoje potomstvo a príbuzných. „Som rád,
že pán primátor dodržiava tradíciu a každý
rok volá plaketárov alebo držiteľov Janskej
plakety,“ povedal Jozef Fekula riaditeľ červeného kríža v Galante.
Primátor poďakoval a udelil ďakovný list
Mikušovi Ferdinandovi, ktorý tento rok
ako jediný ocenený sa narodil v Galante
a je 80-násobný darca krvi. Prvýkrát daroval krv s humánneho dôvodu. „Som rad, že
som zdravý a môžem 4-krát ročne darovať
krv už počas 20-tich rokov,“povedal Mikuš Ferndinand. Ocenenia za Bezpríspevkové darcovstvo
krvi: PLAKETY prof. MUDr. J. Jánskeho:
Vianočné trhy v meste Galanta
M
esto Galanta oznamuje občanom mesta a širokej verejnosti,
že v dňoch 17. až 23. decembra
2012 organizuje tradičné „Vianočné trhy“
s miestom konania na Mierovom námestí pred Mestským kultúrnym strediskom
v Galante. Tú pravú vianočnú atmosféru
dotvorí rozsvietený vianočný strom, kultúrny program zostavený z profesionálnych súborov, vystúpenia detí zo školských
a predškolských zariadení. Sprievodným
podujatím budú aj tvorivé dielne s vianoč-
nou tematikou zamerané na výrobu vianočných výzdob, ikebán, venčekov, ktoré
budú prebiehať vo vestibule MsKS. Mesto
zároveň oslovilo predajcov typicky vianočného sortimentu a občerstvenia, takže sa
môžete jednak občerstviť, nakúpiť darčeky
a stretnúť s priateľmi pri vianočnom punči
či iných gastronomických špecialitách.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Mestský úrad Galanta
bytového domu s.č. 907 sídl. Clementisove
Sady Galanta vrátane spoluvlastníckeho
podielu na pozemkoch. Kúpna cena minimálne 40.000,00 €. Lehota podávania
návrhov je do 27. 11. 2012 do 13,00 hod.
Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na stránke www.galanta.
sk. Bližšie informácie poskytuje právne oddelenie MsÚ Galanta na č.t. 031/7884322,
031/7884320.
Mestský úrad Galanta
Oznam
M
esto Galanta predá formou Obchodnej verejnej súťaže trojizbový
byt o podlahovej ploche 66,32 m 2
č. 47, vchod č. 2 na I. nadzemnom podlaží
BRONZOVÁ: za 10 bezpríspevkových
odberov krvi
STRIEBORNÁ: za 20 bezpríspevkových odberov krvi ZLATÁ: ženy - 30 bezpríspevkových odberov
krvi - muži - 40 bezpríspevkových odberov
krvi
DIAMANTOVÁ: - ženy - 60 bezpríspevkových odberov
krvi - muži - 80 bezpríspevkových odberov
krvi.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
rôzne
|
4
Galantské noviny
Prezentácia židovského kultúrneho dedičstva
V
priestoroch Renesančného kaštieľa
v Galante sa dňa 10. októbra 2012
uskutočnil jeden z troch multimediálnych programov, ktoré sa realizujú v galantskom regióne pod názvom Prezentácia
židovského kultúrneho dedičstva. Organizátormi týchto podujatí sú Spolok pracovníkov
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
v Galante, Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry
v Bratislave a Občianske združenie EDAH.
Snahou organizátorov je v rámci multikulturality predstaviť verejnosti židovské
kultúrne dedičstvo – hmotné i to nehmotné vo forme pamätí a myšlienok, pretože
židovské obyvateľstvo má v našom regióne
svoje tradície a miesto. Zámerom týchto
vzdelávacích podujatí je podporiť rozvoj
židovského kultúrneho dedičstva, prezentovať pamiatky a umelecké atribúty, ale
taktiež poukázať na dejinné udalosti súvisiace so židovským obyvateľstvom.
Program podujatia bol rozdelený na dve
časti. V prvej časti, v snahe priblížiť verejnosti na základe kultúrno-historických súvislostí židovské kultúrne dedičstvo a jeho
pamiatky na území galantského regiónu,
prezentoval svoj obrazovo-slovný príspevok
odborník na slovo vzatý – pán Juraj Pekarovič z Galanty. Jednalo sa o prezentáciu významných židovských pamiatok nášho regiónu – pamiatok zachovaných i tých, ktoré
žiaľ už je možné vidieť len na archívnych
fotografiách. Druhá časť programu patrila
Dr. Martinovi Korčokovi, PhD. z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktorý sa
dlhoročne venuje obdobiu holokaustu, je
stálym expertom pre pamätnú tvorbu holokaustu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky a expertom pracovnej skupiny pre
medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu holokaustu. V súčasnosti
ako zástupca riaditeľa Múzea židovskej kultúry v Bratislave je poverený vybudovaním
Múzea holokaustu v Seredi.
Realizáciou tohto podujatia, ktoré podporil aj Úrad vlády Slovenskej republiky
v programe Kultúra národnostných menšín, chceli organizátori prezentovať umeleckú jedinečnosť židovského kultúrneho
dedičstva a deklarovať myšlienky tolerancie a dobré spolunažívanie všetkých občanov nášho regiónu.
Galantské osvetové stredisko
Foto: Lucia Gazdagová
Osud Esterházyovských zbierok z Galanty
a Tomášikova v 20. storočí
C
yklus prednášok pod názvom „Pri stíšenom svetle“
vždy úzko súvisia s Galantou. Organizujú sa už piaty
rok v priestoroch Vlastivedného
múzea v Galante. Októbrovým
podujatím v rámci cyklu bola
prednáška PhDr. Veroniky
Novákovej pod názvom „Osud
Esterházyovských
zbierok
z Galanty a Tomášikova v 20.
storočí“.
Prednáška bola o Esterházyovcoch a ich zbierkach, nakoľko
len málo kto vie, že v prvej polovici 19. stočia sa v galantskom
kaštieli nachádzala veľmi cenná
knižnica. Knižnica mala vyše
1000 zväzkov, v ktorej boli mimoriadne cenné zväzky od 16.
storočia až do druhej polovici
19. storočia.
Na prednáške bola spome-
nutá ešte jedna veľmi zaujímavá zbierka, ktorá sa konkrétne
netýka Galanty, ale Mikuláša
Esterházyho. Jeho orientálna zbierka bola predovšetkým
ocenená významným českým
egyptológom a bola uložená
v Tomášikove. „Posledný súpis tejto zbierky
je z roku 1926, odvtedy jej osud
nie je známy. Momentálne ju
hľadáme v Prahe aj v Budapešti,
ale doteraz bez konkrétnych
stôp,“ povedala PhDr. Nováková, riaditeľka oblastného archívu v Šali. Cyklus stretnutí
„Pri stíšenom svetle“ organizuje
Vlastivedné múzeum v Galante v spolupráci s neinvestičným
fondom Pro renovtione a za
podpory mesta Galanta.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
november 2012
5
|
rôzne
Výstava sochárky Jany Černej Korkošovej
a maliarky Márie Klastovej
V
priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa
11. októbra uskutočnila
vernisáž výstavy akademickej maliarky Márie Klastovej
a akademickej sochárky Jany
Černej Korkošovej spojená so
zámockým koncertom orchestra Marka Rajta za prítomnosti
primátora mesta Ladislava Maťašovského a riaditeľa MsKS
Jána Koleka. Počas tohto príjemného popoludnia si návštevníci a mnohí hostia mali
možnosť pozrieť veľmi zaujímavé diela dvoch kolegýň.
Výber z tvorby Marii Klastovej je kolekciou diel prevažne
z obdobia rokov 2000 až 2012.
Autorkine obrazy sa pohybujú
niekde na hrane čistej farebnej
abstrakcie, kde sa stretávajú so
svetom motívov vynárajúcich
sa z podvedomia či nevedomia
autorky. Každý obraz je novým
výskumom, novou cestou.
Jana Černá Korkošová pochá-
dza zo známej umeleckej rodiny a poznáme ju ako sochárku,
šperkárku, módnu dizajnérku,
keramičku a kresliarku. Jej zostavená kolekcia je z prác zhruba
dvadsaťročného obdobia a dokazuje, že pokračuje v stavbe,
respektíve definícií vlastného
ženského sveta a vníma ženu
ako úžasnú bytosť. Výstava potr-
vá do 3. novembra v priestoroch
Renesančného kaštieľa v Galante na Ulici Eszterházyovcov.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Ivan SEKAJ – výstava obrazov
D
ňa 9.10.2012 sa uskutočnila v priestoroch
Neogotického kaštieľa
v Galante vernisáž výstavy obrazov Ivana Sekaja, pedagóga
a vedeckého pracovníka Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Popri svojej profesionálnej kariére sa od svojich
mladých rokov venoval kresleniu a maľovaniu. V dejinách
umenia ho zaujalo abstraktné
maliarstvo, najmä abstraktný
expresionizmus, ktorý sa stal
pre neho trvalo inšpirujúcim
zdrojom. Spočiatku maľoval
na papier, neskôr na plátno.
Proces tvorby jeho diel je podľa
jeho vlastných slov komunikáciou s podvedomím, vyjadrovaním vnútorného cítenia.
Takého cítenia, ktoré sa nedá
formulovať slovami, ale len vyjadriť farbami pomocou štetca,
špachtle, prípadne inými predmetmi bežného života. Vzni-
kanie obrazu je u neho vopred
neplánovanou a neočakávanou
konfrontáciou medzi aktuálnymi pocitmi a vnútorným
tvorivým nepokojom na jednej
strane a vyjadrovacími možnosťami farieb a materiálu na
strane druhej.
PhDr.Iveta Lenická
Foto: Lucia Gazdagová
Rôzne
|
6
Galantské noviny
Literárny večer s rómskym
spisovateľom Ladislavom Tavalim
P
odujatie pod názvom Literárny večer s Ladislavom Tavalim predstavilo verejnosti jedného z mála
rómskych spisovateľov na Slovensku.
Hlavným organizátorom literárneho večera, ktorý sa uskutočnil dňa 4. októbra
2012 v priestoroch Renesančného kaštieľa
v Galante bol Spolok pracovníkov miestnej
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante
v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom.
Ladislav Tavali svoju tvorbu venuje
histórii a tradíciám Rómov. Pochádza zo
Sládkovičova a písaniu kníh sa venuje už
viac ako 10 rokov. Keďže autorove knihy
sa vydávajú zároveň v rómskom aj slovenskom jazyku, jeho diela môže spoznávať
široká verejnosť. V roku 2011 vyšla auto-
Zaspievaj slávičku 2012
D
ňa 26. septembra 2012 sa
v Dome Matice slovenskej v Galante konal už
IV. ročník „Prezentácie v speve
slovenskej ľudovej piesne“ pre
deti materských škôl. Pozvanie
prijala aj iniciátorka projektu
a v súčasnosti prednostka OÚ
v Galante, pani Júlia Gálová.
Tohto obľúbeného podujatia
sa zúčastnili všetky Materské
školy v Galante. Hneď na úvod,
za sprievodu gitary sme sa všetci,
účinkujúci aj detskí diváci, spoločne rozospievali a zaspievali
sme si hneď niekoľko ľudových
piesní.
Nasledovala samotná prezentácia, kde sa z každej zo šiestich
rovi v poradí už piata kniha pod názvom
Kone za lásku 2 – O grasta vaš o kamibe
2. V tomto roku by sa čitatelia mali dočkať
aj záverečnej časti tejto neobyčajnej trilógie.
Knihy Ladislava Tavaliho sú vzácne pre
rómsku kultúru, pretože sú písané autobiografickou formou. Na podujatí prezentovala autora pani Eva Sudová. V rámci literárneho večera sa čítali úryvky zo všetkých
autorových kníh tak v slovenskom, ako aj
rómskom jazyku. Literárny večer spríjemnil hudobným programom, krásnymi rómskymi piesňami, spevák a gitarista „KorčoPiťo“ z Galanty.
Záver vydareného večera patril ešte
voľnej besede a otázkam z publika. Stretnutie s rómskym spisovateľom Ladislavom Tavalim sa uskutočnilo v Galante aj
vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR
v rámci programu Kultúra národnostných
menšín. Prostredníctvom prezentácie literárneho diela Ladislava Tavaliho sa
verejnosť mala možnosť zoznámiť s výnimočným rómskym spisovateľom a taktiež
spoznať a dozvedieť sa zaujímavosti zo
života Rómov.
Andrej Popluhár
Foto: Andrej Popluhár
MŠ prezentovali dvaja účinkujúci. Deti smelo spievali a za odmenu boli ocenené.
Za roky organizovania tohto
milého podujatia sme si vždy
na záver spolu zaspievali pieseň „Červené jabĺčko“ a nebolo
to inak ani tento rok. Kým sme
všetkým detským divákom rozdávali krásne červené jabĺčka
stihli sme zaspievať hneď niekoľko slovenských ľudových
piesní. A zistili sme, že deti naozaj spievať chcú. Nechali sme sa
inšpirovať ochotou detí a pred
Vianocami škôlkarov opäť zavoláme sem k nám do Domu MS
v Galante a naučíme sa spolu
spievať ďalšie ľudové piesne, ale
aj vianočné koledy.
Zlatica Lehotská
riaditeľka Domu MS Galanta
Foto: z archívu MS
november 2012
7
|
Rôzne
15. jubilejný ročník festivalu Galantské
hudobné dni 2012
O
tváracím koncertom 18.10.2012 sa
v divadelnej sále MsKS začal 15. jubilejný ročník festivalu Galantské hudobné dni 2012 . Pred 15-timi rokmi prišiel
s myšlienkou založiť festival peknej hudby
pán primátor Mgr. Ladislav Maťašovský, ktorý dodnes nad festivalom drží ochrannú ruku.
Dnes je z festivalu významná hudobná udalosť mesta, ktorá zaujímavou dramaturgiou
koncertov a bez zbytočného bedákania nad
malým množstvom finančných prostriedkov
servíruje publiku invenčné hudobné podujatia, priťahuje pozornosť publika a zanecháva
priaznivé dojmy.
Organizátori festivalu MsKS a Základná
umelecká škola Josepha Haydna na otvárací koncert pozvali Bratislavský komorný
orchester so spevákmi – sólistami z Galanty
a blízkeho okolia, ktorí sú umelcami špičkovej
úrovne nielen v rámci Slovenska, ale aj v celom
stredoeurópskom priestore. Koncertný majster SND - huslista aj dirigent Bratislavského
komorného orchestra Arpád Patkolo už od
prvých zahraných tónov orchestra presvedčil,
že koncert bude silným emocionálnym zážitkom. Farba orchestra , spontánny prejav umelcov, všadeprítomná radosť z hry, profesionálny
výkon a charizmatický prejav celej rodiny Arpáda Patkola si podmanil publikum . Anikó
Patkolo – vynikajúca klaviristka a speváčka
a Anabella Patkolo – vynikajúca mladá huslistka a speváčka svojím výkonom vzbudili
záujem publika, ktorý ich odmenil neutíchajúcim potleskom . Taktiež ostatní sólisti večera
Tomáš Juhász, sólista SND, Erika Szabóová,
bývalá absolventka ZUŠ Josepha Haydna, zaujali nádhernou farbou hlasu, profesionálnym
prejavom, vtiahli divákov do čarovného sveta
opery a operety, podmanivými , známymi,
obľúbenými titulmi od Mozarta, Pucciniho,
Lehára , Dusíka, Bartóka , Brahmsa a podmanili si poslucháčov . Neutíchajúci potlesk
a standing ovation v zaplnenej Divadelnej sále
Arpád Patkoló a Bratislavský komorný orchester odmenili prídavkom a zahrali Montiho čardáš, ktorý bol vynikajúcou bodkou na
záver koncertu.
Organizátori festivalu ďakujú MŠ SR,
mestu Galanta , Trnavskému samosprávnemu
kraju a sponzorom za finančnú pomoc a návštevníkom koncertu za vytvorenú neopakovateľnú atmosféru, vďaka ktorej sa do nášho
mesta umelci radi vracajú. Už dnes sa tešíme
na ďalšie koncerty GHD 2012.
MsKS a ZUŠ Josepha Haydna
(organizátori festivalu GHD 2012)
Foto: ZUŠ Josepha Haydna
Deň Trnavského samosprávneho kraja
G
alantská knižnica pri príležitosti Dňa
Trnavského samosprávneho kraja
4. októbra 2012 usporiadala besedu pod názvom Využívanie voľného času
a odmietanie drogových látok. Podujatia sa
zúčastnili študenti SOŠOaS Galanta pod
vedením Ing. E. Haberlovej. Ďalším podujatím, ktoré sa v rámci tohto dňa uskutočnili
v priestoroch klubovne Galantskej knižnice,
bola výstava Reg. autori detskej literatúry.
Vystavené boli diela spisovateľov žijúcich
a pochádzajúcich z nášho regiónu. Medzi
nimi boli: K. Fellinger, J. Gágyor, M. Haraszti, M. Jakubecz, J. Navrátil, M. Molnárová a A. Mikola. Niektorí z nich, ako
K. Fellinger a M. Molnárová, už v minulosti
našu knižnicu navštívili. Teraz sa prišiel porozprávať s deťmi spisovateľ József Gágyor.
Spisovateľ pútavou formou rozprával deťom
o tom, ako sa rodí kniha. Deti sa do bese-
dy aktívne zapájali, kládli zaujímavé otázky. Výstavy a besedy sa zúčastnili deti ZŠ
Z. Kodálya s VJM Galanta. Na záver spisovateľ každému poskytol autogram a deťom,
ktoré doniesli knihu ju ochotne dedikoval.
Beseda mala veľký úspech a deti sa rozlúčili
so spisovateľom s nádejou, že toto rozprávanie bude mať ešte pokračovanie.
Angelika Biróová
Galantská knižnica
Rôzne
|
8
Galantské noviny
„Medzinárodný mesiac školských
knižníc” na ZŠ Štefánikovej
A
v tomto školskom roku pokračujeme
s tradíciou porozumenia a vzájomných
vzťahových kontaktov medzi prvým
a druhým stupňom. Žiaci 8.A triedy opäť
pripravili zaujímavý program pre žiakov 4. A
triedy , ktorý bol venovaný „Medzinárodnému mesiacu školských knižníc“. A tak sa dňa
5.10.2012 konala u nás na škole akcia, ktorá
mala žiakom pripomenúť, aké je i v dnešnej
dobe dôležité a pre každého človeka významné, vedieť sa orientovať v knižniciach a mať
kontakt s knihami. V úvode starší žiaci oboznámili mladších s významnými knižnicami
minulosti i dnes, s tým ako sa knihy vyrábajú
a to všetko za aktívnej manipulácii s interak-
tívnou technikou, ktorá je už nezabudnuteľnou súčasťou nášho školského vybavenia
a vyučovacieho procesu .Veľmi pútavé boli
prezentácie o najstaršej francúzskej a najväčšej alexandrijskej knižnici, doplnená zaujímavými fotografiami týchto známych miest
i čítaním dôležitých faktov o danej téme.
Žiaci mali možnosť dozvedieť sa i mnoho
nových poznatkov o výrobe kníh. Nasledoval
vedomostný kvíz pripravený formou otázok
k prečítanému textu zameraný na čitateľskú
gramotnosť. No a to najzaujímavejšie z celej
našej akcie bola páve výroba recyklovaného
papiera, ktorou sme zároveň chceli upozorniť
na separáciu odpadu a problémy s tým súvi-
siace. Žiaci si vyskúšali ako je možné zo starých novín opäť vyrobiť niečo, čo ešte môže
poslúžiť na ďalšie použitie či už vo forme
obalu na knižky, záložky alebo inej drobnosti
v rámci ich vlastnej fantázie a šikovnosti. Na
záver toho všetkého nasledovalo vyhodnotenie vedomostného kvízu, kde prví traja žiaci
získali medaily a ostatní milé darčeky, ktoré
pre nich pripravili ôsmaci. Dúfame, že i touto
formou sme prispeli k dobrej veci a naši žiaci
nadobudli nové poznatky, vedomosti i skúsenosti a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné
akcie.
Mgr. Beáta Kavická
Mgr. Monika DanišovičováŠtatutárky RC
Svetový deň výživy v MŠ SNP
S
vetový deň výživy – 16.
október, si každý rok
pripomínajú ľudia v sto
päťdesiatich krajinách sveta
vrátane Slovenska.
Aj my sme si ho s deťmi pri-
pomenuli, pretože práve výživa je významným faktorom,
ktorý ovplyvňuje naše zdravie.
Máme na zreteli, že u detí je
vyvážená strava veľmi dôležitá. Tak ako je potrebný do-
statok vitamínov, minerálov,
bielkovín a vlákniny, musí byť
v potrave zastúpený sčasti aj
tuk, ktorý pomáha dopravovať
vitamíny do krvi. K zdravej
strave nepatrí veľa mastného,
veľa soli a sladkostí. A práve
o tomto bolo aj naše bábkové
predstavenie Ako myšky piekli tortu. Touto formou sme
deťom priblížili zmysel správnej výživy, dôležitosť pohybu,
výdatného spánku a dobrej
duševnej pohody.
Po predstavení si deti mohli
vyfarbiť tematickú vymaľovanku a občerstviť sa pestrou
ponukou ovocia a zeleniny.
V triede predškolákov sa
venovali téme „zdravia“ celý
týždeň. Nazvali ho „Týždeň
jablka“. Aktivít sa zúčastnili
aj rodičia, ktorí si navzájom
vymenili rôzne kuchárske recepty a zapojili sa do súťaže
o najdlhšiu šupku z jablka.
V závere týždňa si deti spoločne s pani učiteľkami upiekli chutné jablkové koláčiky.
V našej MŠ si uvedomujeme
dôležitosť správnej výživy počas celého roka. Jedna múdrosť hovorí:
„Jesť, to je nevyhnutnosť,
ale správne jesť, to je umenie.“
Práve toto treba deťom vštepovať už v útlom veku.
Kolektív MŠ SNP Galanta
Foto: MŠ SNP
november 2012
9
|
Rôzne
Bioodpad skončil v kompostárni
V
záhradkárskej kolónii na sídlisku Sever záhradkári bioodpad
zhromažďujú na dvoch vyhradených plochách. Tento odpad už nekončí pri smetných nádobách, pretože
mesto Galanta tam osadilo zákazové
tabule.
Dňa 19. októbra pod dohľadom
poslanca Mestského zastupiteľstva
a vášnivého záhradkára Fridricha
Psotu bol tento nazbieraný bioodpad
odvezený na ďalšie spracovanie do
mestskej kompostárne.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
Bude mať Galanta 3D?
J
edným z najnovších projektov firmy AudioMaster
je práve galantské digitálne
kino, ktoré spustili od 1. októbra 2012 pre návštevníkov
a občanov Galanty. O obrovskom úspechu a diametrálne
rozdielnej kvalite sa 29. októbra prišli presvedčiť na prezentáciu nového digitálneho kina
viacerí poslanci mestského
zastupitelstva, primátor mesta
Ladislav Maťašovský a viceprimátor Ladislav Fekete.
Pripravený program spočíval
predstavením prípravy a priebehu celej realizácie projektu,
ukážky projekcie a priehliadkou inštalovaných zariadení,
ktorý mal úspech u všetkých
zúčastnených.
„Každé zdigitalizované kino
vnímame ako naše dieťa, nakoľko máme 24 zdigitalizovaných kín na Slovensku a tým
pádom, by som rád privítal
galantské kino v našej veľkej
rodine,“ povedal na úvod prezentácie zástupca spoločnosti AudioMaster Ing. Michal
Smolárik. „Ja sa teším, že sa dnešná
prezentácia uskutočnila a prišli viacerí poslanci mestského
zastupiteľstva . Je to určite di-
ametrálny rozdiel a som veľmi
rád, že poslanci schválili tento
zámer, aby sa kino zdigitalizovalo a pevne verím, že v
roku 2013 sa nájdu finančné
prostriedky, aby sme vedeli
prejsť na 3D technológiu,“ povedal primátor mesta Ladislav
Maťašovský.
„Som veľmi spokojný a rád,
Oznam
V
priestoroch Mestského úradu Galanta, ponúkame pre širokú verejnosť bezplatné meranie hladiny
cholesterolu, glukózy (cukru), meranie
krvného tlaku a pulzu, výšky a hmotnosti
so stanovením indexu telesnej hmotnosti zameraného na propagáciu zdravého
životného štýlu a zlepšenia povedomia
o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení. Projekt je realizovaný
že sa vydarila nielen ukážka ale
aj 1. mesiac digitálneho kina v
Galante,“ povedal nám veľký
fanúšik kín Zsolt Takáč, ktorý
na záver spomenul vysielania
športových prenosov, čo bude
skutočný zážitok pre divákov. „Kino má veľkú budúcnosť
a vyvynieme maximálne úsilie
aj v mestskom zastupitelstve,
aby sa kino technicky zdokonalilo a aby sme vedeli zabezpečiť
3D technológiu pre občanov
nášho mesta,“ povedal Jozef
Keppert.
Na záver riaditeľ MsKS Ján
Kolek dodal, že na základe
týchto skúseností a odozvy od
občanov a návštevníkov kina
možno konštatovať, že kino
splnilo svoje poslanie.
Finančná komisia na svojom
zasadnutí dňa 31.10.2012 odporučila MsZ schváliť návrh
rozpočtu MsKS na rok 2013
vrátane podpory rozšírenia digitálneho kina o 3D technológiu.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
s podporou Trnavského samosprávneho
kraja.
Merania sa vykonávajú každú stredu
v čase od 12.00 – 16.00 hod., do konca
r. 2012.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na
Vašu návštevu!
Útvar sociálnych vecí a zdravotníctva
MsÚ Galanta
Udalosti
|
10
Galantské noviny
Zo zápisníka Mestskej polície Galanta
V
poobedňajších hodinách hliadka
mestskej polície prijala oznámenie
od pracovníka SBS OD Billa, že
prichytil za pokladňou podozrivého muža
s nezaplateným tovarom. Na mieste bolo
zistené, že ide o občana T.M z Dunajskej
Stredy, ktorý si chcel takýmto spôsobom
riešiť svoju ekonomickú situáciu. Vzhľadom k tomu, že bol v posledných dvanástich mesiacoch za obdobný /priestupok/
skutok riešený, menovaný bol odovzdaný
orgánom činným v trestnom konaní za
trestný čin krádeže. Za tento skutok podozrivému páchateľovi hrozí trest odňatia
slobody do dvoch rokov.
Pri kontrolnej činnosti hliadky mestskej
polície, ktorá bola zameraná na zisťovanie
páchateľov nepovolených skládok, bolo
nájdené osobné motorové vozidlo Škoda Octávia, ktorá mala znaky násilného
otvorenia. Po obhliadke miesta a následnom lustrovaní vozidla bolo zistené, že
toto vozidlo bolo odcudzené neznámym
páchateľom v meste Vráble. Na miesto bol
privolaný výjazd policajného zboru, ktorý
si vozidlo na mieste prevzal. Vozidlo bolo
vrátené majiteľovi.
Nočná zábavka mladých ľudí na parkovisku pred reštauráciou Taverna sa skončila
pre dvoch majiteľov osobných motorových
vozidiel škodou na majetku. Na miesto boli
privolané hliadky mestskej a štátnej polície
z dôvodu, že jeden zo skupinky mladých
ľudí sa zabával spôsobom skákania po
strechách dvoch zaparkovaných vozidiel.
Obidva prípady sú v štádiu šetrenia. V prípade zistenia páchateľa mu okrem náhrady
spôsobenej škody hrozí trest straty slobody
na jeden rok.
Skupinka mladých ľudí vo veku dvadsať až dvadsaťdva rokov si vo večerných
hodinách krátila voľné chvíle na detskom ihrisku Clementisove Sady, konzumovaním alkoholických nápojov. Za
porušenie VZN mesta Galanta o zákaze požívania alkoholu na verejnom
priestranstve, boli riešení v zmysle Zákona o priestupkoch.
Zo sídliska Zornička bolo prijaté oznámenie od obyvateľky obytného bloku
č.910, že jej neznámy páchateľ rozbil sklenenú výplň okna. Na mieste bolo zistené,
že išlo o dvoch podozrivých páchateľov
I.N a R.F z Galanty. Spomínaním mu-
Osobnosti Galanty
P
red 85-timi rokmi (2.11.1927) sa narodila v Galante Elena Koleková (vyd.
Pusztayová), speváčka. Študovala súkromne. V rokoch 1951-1956 pôsobila ako
sólistka spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde vytvárala hlavné postavy operetného repertoáru a sopránové
party v operných inscenáciách. Od roku
1967 bola učiteľkou spevu na základnej
umeleckej škole, od 1978 zamestnankyňou Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Dirigovala aj Miešaný
spevácky zbor Bona fide.
red 25-timi rokmi (22.11.1987) zomrel
v Modre rodák z Galanty Štefan Prokop, sochár. Bol absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
P
Smútočné poďakovanie
Odišiel si tichučko ako odchádza deň a nám ostal v srdciach smútok, bolesť a spomienka len.
Dňa 3. 10. 2012 nás navždy opustil vo veku 72 rokov
Jozef Korba.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste
a ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
OZNAM
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb
na Matričnom úrade mesta Galanta.
KRONIKA
Narodenia: Rebeka Kovács · Maximilián Kádar · Emily
Poláková · Šimon Popluhár · Lilien Hegedűs
· Filip Fehér
žom hrozí pokuta v správnom konaní do
301€.
Mestská polícia v Galante vyzýva obyvateľov sídlisk a ich návštevníkov, na dodržiavanie dopravných značení pri obytných
blokoch, ktoré sú vyznačené ako nástupné
plochy pre záchranárske jednotky. Rešpektovaním týchto značení napomôžete rýchlemu zásahu záchranárskych jednotiek!
Miroslav Grell
náčelník MsP
SÚKROMNÉ
GYMNÁZIUM
GALANTA
slovensko - anglické
bilingválne štúdium
oznamuje rodičom,
že žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka ZŠ môžu
prihlásiť na štúdium
v školskom roku 2013/2014.
Znalosť anglického jazyka
nie je podmienkou.
Prihlásiť sa môžu osobne,
písomne alebo telefonicky.
Informácie: Galanta, Hodská 10
tel.: 031/ 7805780, 031/ 7806812.
www.privatgymnasium.sk
Od roku 1968 žil v Pezinku, kde v rokoch
1970-1975 pôsobil na základnej umeleckej
škole, potom ako slobodný umelec. Vystavoval doma a v zahraničí. Jeho tvorba predstavuje špičkovú kvalitu v oblasti modernej
slovenskej i európskej plastiky i kresby.
Jeho meno nesie Galéria Štefana Prokopa
v Pezinku.
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
Smútočná spomienka
Dňa 31.10.2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Gabika Kővágová Hollá.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomína mama, bratia Zoltán a Peter
s rodinami a manžel Ľuboš.
Sobáše: Zoltán Szabó – Adrianna Kováč · Martin
Schmidt – Bianka Horváthová · Marek
Polgár – Katarína Takáčová
Úmrtia:
Alžbeta Rekenyová, rod. Kochanová 84-roč.
· Zoltán Barci 59-roč. · Ján Rožár 65-roč. ·
Ladislav Lovas 73-roč. · Júlia Kiššová,
rod. Popluhárová 82-roč. · Terézia Bohunská, rod. Jaňová 78-roč. · Ján Džačovský
83-roč.
november 2012
11
|
ŠPORT
Najmladší účastník Košického maratónu
Galanťan Dušan Tomič
D
o metropoly východu zamierili maratónci z celého sveta v prvú októbrovú
nedeľu. Medzi štartujúcimi bol aj 18ročný galantský maratónsky debutant Dušan
Tomič, ktorý je študentom Gymnázia v našom meste a aktívne hrá futbal v FC Slovan
Galanta. Ako najmladší účastník Košického maratónu a zároveň ako prvý študent
v 68-ročnej histórii galantského gymnázia
absolvoval tento maratón. Popritom ešte
behá a asi celkom dobre, keď sa mu podarilo
skončiť z vyše1000 členného štartového pola
na 332 mieste časom 3 hodiny 39 minút
a 12 sekúnd. Svoj prvý pretek absolvoval už
D
ubnica nad Váhom, sídlo Únie boxerských
klubov Slovenska, bola v dňoch 20.-21.
októbra, dejiskom historicky prvých Majstrovstiev UBCS. Spomedzi 89 boxerov z 15-tich
slovenských oddielov, bola na nich účastná aj
13-členná výprava boxerov BCG, ktorá bola
v Dubnici mimoriadne úspešná, nakoniec tak,
ako aj na aprílových Majstrovstvách Slovenska
žiakov a mladšieho dorastu v Galante.
V ringu dubnickej športovej haly sa súťažilo
vo vekových kategóriách mladší žiaci/20002002/, olympijské nádeje/1996-1999/
a elite/1995 a starší/, ktorú však Galanťania
neobsadili. Z trinástich boxerov BCG sa domov s medailami vrátili dvanásti. Majstrovské
tituly do Galanty priviezli zverenci Imricha
Csadiho a Ladislava Takácsa Mário Döme,
Patrik Döme, Andrej Csemez, Marcel Oláh
a Michal Takács, so striebornými medailami
sa vrátili Roman Ditrich, Dávid Koller, Kevin
Döme, Kristián Farkaš a Tibor Farkas a „len“
s bronzom sa museli uspokojiť Mário Mihalovič a Francesco Kotlár. Výkony Michala
Takácsa, Marcela Oláha a Andreja Csemeza
patrili na majstrovstvách k najlepším.
V hodnotení vekových kategórií obsadili
mladší žiaci BCG prvé miesto pred OBK
Tomášikovo a MŠK Vranov. Olympijské
nádeje skončili taktiež na prvom mieste
pred Global Východ Vranov a MŠK Vranov
a napokon v celkovom hodnotení oddielov bol
opäť najúspešnejší Boxing club Galanta pred
BC Dubnica a MŠK Vranov.
Majstrovstvá niesli punc vydareného
a hodnotného športového podujatia, ktorého
sa aktívne zúčastnil a dianie v ringu pozorne
sledoval aj čestný prezident UBCS Ján Zachara, olympijský víťaz OH 1952.
Ivan Zelenák
Golfisti si zahrajú za
každého počasia
Druhý ročník golfového
turnaja Galanta Open
Dňa 13.7.2012 prebehlo slávnostné
otvorenie Indoor Golf centra v Galante.
Pre skúsených, ako i nových hráčov je
tu možnosť vychutnať si každý aspekt
reálnej hry aj v nepriaznivom počasí či
pokročilej hodine, na golfovom simulatore ProTee. Systém umožňuje hráčovi
zoznámiť sa s golfom na niektorom
z 85-tich svetoznámych ihrísk, ako by
ste tam boli osobne. Všetky pravidlá sú
aplikované v programe. Simulator využíva nový grafický zobrazovací systém,
ktorý umožňuje realistické zobrazenie
golfových ihrísk vo vysokom rozlíšení.
3D objekty reálneho sveta ako sú domy,
mosty, clubhouse-y a iné, sú integrované do 3D grafiky, aby ste mali pocit, že
sa nachádzate priamo v deji, na danom
ihrisku. Je vybavený najmodernejším
grafickým hardvérom, ktorý umožňuje
zobrazenie prírody tvoriacej golfové ihrisko v najvyššej možnej kvalite. Stromy
a tráva sa hýbu vo vetre, čím umožňuje
dobrý pocit z hry. Simuluje golfovú hru
verne a presne. Systém využíva unikátny duálny senzor, ktorý sleduje golfovú
loptičku a palicu. Je schopný detekovať
všetky možné druhy rán s veľkou presnosťou.
P
očasie priamo ako na objednávku sprevádzalo golfistov na sobotňajšom turnaji
6. októbra v golfovom klube Welten v Báči
neďaleko Šamorína. Hlavným organizátorom
druhého ročníka Galanta Open bolo OZ
pre rozvoj Galanty, poslanec MsZ v Galante
Peter Závodský a podnikatelia Milan Ščastný
a Zoltán Horváth. Na greene sa stretli ľudia so
spoločenského a ekonomického života, zástupcovia poisťovne Allianz a Volkswagen Finančné služby, Autoprofit, TOPOS Tovarníky, a.s.,
Prima Steel a rôzni podnikatelia z Galanty,
Šale, Serede, Bratislavy a poslanci z Trnavy.
Na 64 hráčov čakala 6 km trať s 18-timi
jamkami v golfovom klube Welten v Báči, kde
si zahrali Texas Scramble a každá súťažiaca
skupina tvorila samostatný flajt. Neodmysliteľnou súčasťou golfu patrí veľká trpezlivosť,
čo potvdil aj Zoltán Horváth, ktorý má zelenú
kartu 5 rokov a handicap 54. „Nakoľko mám
málo času hrávam golf pomenej a považujem
sa za začiatočníka, aj keď od minulého roka
som sa zlepšil,“ povedal. Poslanec MsZ Peter
Závodský, ktorý hrá golf 4 roky na podobnú
otázku odpovedal „Od minulého roka som
si nepotvrdil zlepšenie a stále mám pôvodný
handicap“. Výsledky:
1. Rehák – Pekár 71
2. Puchel – Horváth 69
3. Baláž – Balážová 65.
Lucia Gazdagová
„Precíznosť snímania úderov robí tento golfový simulátor výborný na tréning
pre skúsených ako i nových hráčov golfu,“ povedal prevádzkovateľ Indoor Golf
centra Zsolt Takáč.
INZERCIA
Boxing Club na
majstrovstvách UBCS
ako 3-ročný v Šoporni, kde obsadil 3. miesto
v behu na 200 metrov. Ako vieme maratón
má dĺžku 42,195km, čo určite nie je málo
a dá telu, a tiež hlave určite zabrať. Dušan sa
pripravoval pod vedením svojho otca, ktorý
sa behu venuje už vyše 20-rokov. Popritom
ešte futbal, štúdium. Týždeň má 7 dní a Dušan bol na futbale 4-krát, 3-krát behal, plus
preteky a zápas. Naozaj tvrdé, ale vyplatilo
sa. Ten pocit v cieli by som doprial každému,
povedal tento skromný mladík. Z Galanty
sa Košického maratónu zúčastnili ešte Peter
Tomič, Peter Novák, Štefan Novák, Roland
Hudek a Tomáš Mrva.
Tlačová správa
Foto: archív Dušana Tomiča
šport
|
12
Galantské noviny
združenie Zober loptu v rámci projektu, ktorý je zameraný na prevenciu proti
drogám športovými aktivitami mládeže
prostredníctvom loptových hier.
V novom školskom roku 2012/2013
sa opäť stretli družstvá základných škôl
z Galanty a okolia. Po urputných bojoch
vyhrali svoje skupiny žiaci zo ZŠ SNP
a ZŠ Štefánikova. Vo finále potom zvíťazila ZŠ Štefánikova. Všetky boje prebehli korektne a deti sa opäť príjemne
zabavili. Zober loptu nie drogy
Š
portové podujatie pod názvom „Zober
Loptu nie drogy“ si žiaci základných
škôl zmerali svoje sily 24. októbra
v športovej hale v Galante na podnet spoločnosti Samsung Electronics Slovakia
a. s.. Podujatie zorganizovalo Občianske
34. ročník Extraligy
vyhrala Hanza
N
ajstaršia mestská súťaž rekreačných
športovcov, Extraliga a Interliga vo
futbale zaknihovala v roku 2012 už
svoj 34. ročník. Celý ročník sa odohral na
ihrisku Strednej odbornej školy technickej
známejšej ako Puška. Vyššia súťaž - Extraliga bola nesmierne vyrovnaná a keď dlhodobo vedúca Hanza stratila sedembodový náskok pred Liverpoolom, rozhodovalo
sa až v poslednom kole. Liverpool porazil
Arsenal 3:0 a Hanza musela v poslednom
zápase zdolať Galvan Šaľa, aby sa stala cel-
kovým víťazom. Po tuhom boji a víťazstve
1:0 sa to Hanze podarilo a pripísala si na
svoj účet už celkovo 9 titul v Extralige. Na
druhom mieste skončil o bod Liverpool a na treťom Juventus. Vypadávajúcimi
mužstvami sú Arsenal a Rekostav. Najlepším strelcom sa stal Adrián Kiss (Juventus)
s 13-timi gólmi a najlepším brankárom Július Záhumenský (FC Liverpool).
V Interlige si prvé miesto a tým postup do
Extraligy zabezpečil už tri kolá pred koncom
Blue Stars a druhé postupové miesto obsadil
Myjavskí futbalisti v Galante
V
stredu 10. októbra odohral FC Slovan Galanta prípravný futbalový
zápas s účastníkom Corgoň ligy
Spartakom Myjava, v ktorom si otestoval svoje šance pred postupom do vyššej
súťaže. Myjava v poslednom ligovom zápase remizovala so Žilinou 2:2.
„Využili sme reprezentačnú prestávku a chceli sme si zahrať naozaj dobrý
futbal, čo sa dnes podarilo. Diváci videli naozaj výborný zápas. Prvý polčas
bol podľa mienky znalcov naozaj vyrov-
naný, skončil 0:1. V druhom polčase sa
prejavili väčšie skúsenosti hostí a hlavne
dvojfázové tréningy, ktoré my v našich
podmienkach nie sme schopní riešiť.
Filozofia je dostať Galantu čím vyššie
a určite nebudeme rásť, keď budeme hrať
so slabšími súpermi. Konečný výsledok
4 : 1 je naozaj krutý, no celý zápas bol
aj o tom, aby sme si vyskúšali plánované
posily,“ povedal hlavný sponzor galantského futbalu Peter Paška.
Zaujímavosťou galantského družstva
Konečné poradie po jesennej časti : 1. ZŠ Štefánikova ulica 977
2. ZŠ Sídlisko SNP 14515/49
3. ZŠ Gejzu Dusíka 4. ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Galanta 5. ZŠ s MŠ Voderady
6. ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká
Mača
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Oznam
Futbalový klub FC Slovan
Galanta hľadá futbalové
talenty ročníkov 2005-2006.
Ak máš rád futbal a chceš sa
stále zlepšovať, stačí ak prídeš
medzi nás. Kontakt: Pavol Šuták – 0907 797 202,
Martin Braun – 0904 988 991
FC TravelStar Santos. Najlepšími strelcami
sa s 13-timi gólmi stali David Bežúch (FC
TravelStar Santos) a Marián Rakický (Galantasaray). Najlepším brankárom Interligy
bol vyhlásený Tomáš Szalay (Bon Team).
Štefan Varga
je, že má najväčší počet domácich odchovancov v lige, v ktorej momentálne
hrá. No ak chcú hrať vyššie súťaže, musia mužstvo posilniť o nových hráčov.
Na tomto zápase sa predstavili noví hráči
Elvis Mashike z Konga a Marián Timm
z Českých Budejovíc.
„Bohužiaľ sa nám nepodarilo vyskúšať
Igora Paldana, bývalého mládežníckeho
reprezentačného kapitána , ktorý pôsobil
vo futbalovej akadémii Manchestru City,
posledného víťaza anglickej Premier league, predpokladám, že ho predstavíme
v najbližšej dobe našim priaznivcom,“
dodal Peter Paška. redakcia
november 2012
13
Kolkársky rekord Lukáča Karlubíka
V
sobotňajšom zápase 3.kolkárskej ligy
Trnavského a Nitrianskeho kraja MKK
Slovan Galanta C – Slávia Nitra C
nastúpil v drese Slávie Nitra hráč Lukáč Karlubík. Na tom by nebolo nič zvláštneho, keby
tento kolkár nehral v majstrovskom zápase
jeden deň pred svojimi osemdesiatymi narodeninami.
Lukáč Karlubík, rodák z Močenka hráva
kolky od roku 1955. Celých 57 rokov bol verný svojmu oddielu Slávii Nitra. Je pamätníkom
čias, keď bolo v Nitre viac ako desať kolkární.
Stále je vo veľmi dobrej kondícii a jeho forma
je aj v tomto veku obdivuhodná. Mnohí, oveľa
mladší športovci mu môžu jeho elán a kondíciu závidieť. Bez „Lukyho“ si spoluhráči
majstrovský zápas nevedia ani predstaviť. Vo
svojej kariére dosiahol množstvo úspechov
|
šport
a dostal veľa ocenení. Pri príležitosti osemdesiatych narodenín udelil Slovenský kolkársky
zväz, Lukáčovi Karlubíkovi pamätnú plaketu.
Táto mimoriadna udalosť v kolkárskom
športe bola ocenená aj agentúrou slovenských
rekordov. Lukáč Karlubík prevzal po stretnutí
v Galante certifikát slovenského rekordu ako
„Najstarší registrovaný a hrajúci kolkár“.
Veríme, že tento „pán kolkár“ telom aj dušou odohrá na dráhach ešte množstvo úspešných zápasov.
Jozef Butko
Vincent Kondákor majster sveta v powerliftingu
O
dchovanec Juraj Gyeváta znova potvrdil svoju dobrú formu. Na majstrovstvách sveta v nemeckom Herzbergu
získal svoj prvý titul majstra sveta s výkonom
245kg vo svojej váhovej kategórii do 100 kg a
vekovej od 45 do 49 rokov.
„Za tento úspech vďačím nebohého Jurajovi Gyevátovi, ktorý bol mojim prvým trénerom a pôsobil ako konzultant pri všetkých
podujatiach. Jemu vďačím za to, že ako ďaleko
som to dotiahol, lebo jeho tréningové procesy
aj keď v inej kombinácii využívam dodnes,“
hovorí majster sveta Vincent Kondákor.
Vincent Kondákor súťažne preteká 12
rokov počas ktorých absolvoval majstrovstvá
Stolný tenis
P
o pomerne dlhej prestávke sa vrátila
najvyššia slovenská súťaž v stolnom
tenise aj do Galanty. Po úvodnej výhre
klubu Gasto Metalfin Galanta vo Vydranoch
s výsledkom 6:3 sa 12. a 13. októbra odohral
veľmi náročný dvojzápas v Mestkej športovej
hale v Galante pod dozorom skúsenej dvojice
Slovenska v tlaku na lavičke a rôzne pohárové podujatia. Počas roku 2012 má na svojom
konte viacej úspechov. Na medzinárodných
majstrovstvách Slovenska v Galante sa stal
majstrom Slovenska s výkonom 240 kg vo
svojej kategórii. Na majstrovstvách Európy
v Rakúsku získal titul majstra Európy a stal
sa držiteľom nového Európskeho rekordu
s výkonom 258 kg. „Na majstrovstvách sveta
som si chcel vylepšiť svoj Európsky rekord
a pokúšal som sa o výkon 260 kg, ale bohužiaľ
mi chýbalo trocha športového šťastia. Na budúci rok by som chcel prekonať hranicu 270
kg, ak mi to zdravie dovolí,“ dodal Vincent
Kondákor. Powerlifting je silový šport, ktorý
sa podobá na olympijské vzpieranie vznikol
v USA a Veľkej Británii v roku 1950.
Róbert Rybársky
Foto: archív Vincenta Kondákora
porotcov Petra Tomiča a Róberta Porožňáka.
Prvý zápas medzi Gasto Metalfin Galanta
proti Nitre, ktorý odohrala základná zostava
z domáceho družstva Jozef Wiltschka, Bálint
Biró a Andrej Slováčik rozhodol o ďalšom výťažstve domácich 6:4.
„Chceme spraviť všetko preto, aby sme zvíťazili a mali dobrý štart do novej sezóny,“ povedal Ladislav Biró. Sobotný, veľmi ťažký,
zápas medzi domácim klubom a ŠTKM
Štiavnické Bane skončil výhrou hosťujúceho klubu. ŠTKM Štiavnické Bane nastúpili s dvoma veľmi skúsenými hráčmi a to so
slovenským reprezentantom Erikom Illášom
a bývalým českým reprezentantom Miroslavom Hořejším, čo rozhodlo aj o ich víťazstve
s výsledkom Galanta - Štiavnické Bane 1:6. Gasto Metalfin Galanta je po 3-ťom kole
s dvoma víťazstvami na 5. mieste v Extralige
mužov.
Lucia Gazdagová
Stredoeurópsky pohár vo westernovom jazdení
P
adajúce farebné lístie nám nepripomenulo len začiatok krásnej farebnej jesene, ale aj výnimočné podujatie VIII.
ročník Stredoeurópskeho pohára vo westernovom jazdení, ktorý sa tento rok uskutočnil
v Galante. Všetci fanúšikovia westernového
jazdenia z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska sa naň po celý rok tešili a jazdci sa
svedomite pripravovali. Jednotlivé zastupiteľské westernové organizácie vybrali tých
najlepších jazdcov, aby čo najúspešnejšie
reprezentovali svoju krajinu v drezúrnych,
rýchlostných a pracovných disciplínach.
Osem členný rozhodcovský zbor, delegovaný po dvoch z každej krajiny, mal neľahkú
úlohu pri rozhodovaní v silnej konkurencii.
Úvodné disciplíny začali už v piatok
a krásne jesenné počasie a perfektní diváci,
ktorí fandili z plného hrdla z novo postavenej veľkej tribúny, prispeli k čarovnej súťažnej atmosfére. To, že konkurencia v týchto
disciplínach bolo obrovská a boj o prvenstvo tým napínavejší, svedčí aj celkový počet štartov 243 a rekordný počet súťažných
dvojíc (jazdec-kôň) 100 za 3 dni plných
očakávania . Tvrdý boj štyroch krajín VIII.
ročníka Stredoeurópskeho pohára vyvrcholil
v nedeľu slávnostným nástupom všetkých
tímov , počas ktorého sa vyhodnotili všetky
výsledky a Slovensko v celkovom hodnotení
napokon obsadilo 3. miesto. Slovenskí jazdci
svojou rekordnou účasťou 55 dvojíc iba potvrdili, že aj na Slovensku máme špičkových
jazdcov, ktorí nás medzi veľkou konkurenciou s hrdosťou môžu reprezentovať. Prekonať všetky rekordy v účasti a v dôslednej
organizácii bude v budúcich rokoch veľkou
výzvou pre každú krajinu.
Lucia Gazdagová
kam v galantE | 14
Program MsKS
17.11.2012 19:00 hod. Stretnutie
nielen pre osamelých ES · 23.11.2012
19:00 hod. Stužková slávnosť Gymn. J.
Matúšku ES · 30.11.2012 19:00 hod. Stužková
slávnosť Gymn. J. Matúšku ES · 01.12.2012
Celomestské oslavy Mikuláša Mestský park ·
02.12.2012 15:00 hod. Deň priateľov Samaritána
a Simeona ES · 03.12.2012 Mikuláš – Csemadok
DS · 06.12.2012 17:00 hod. Benefičný koncert
UNICEF„DETI DEŤOM“ DS · 13.12.2012 17:00
hod. Vernisáž FOTOKLUBU + zámocký koncert RK ·
14.12.2012 DHL- posedenie zamestnancov ES
Galantské noviny
Obeta Ganéšovi 6. čo sa stalo na ostrove Pam 7. Baffin
babes · 23. - 24. - 25. novembra (piatok - sobota nedeľa) o 16:30 h. Cililing a tajomstvo krídiel Film:
USA, 76 min., slovenský dabing, animovaný rodinný
film Vstupné: 4,-€ MP · 23. - 24. - 25. novembra
(piatok - sobota - nedeľa) o 19:00 h. Atlas mrakov
– dvojprogram slovenská premiéra Film: USA/NEM,
164 min., české titulky, fantasy sci-fi veľkofilm Vstupné:
4,50€ MP-12 · 27. - 28. novembra (utorok - streda)
o 19:00 h. Patrola (end of watch) Film: USA,
108 min., české titulky, akčná dráma Vstupné: 4,-€ MP15 · 30. novembra (piatok) o 19:00 h. Mavericks:
na divokej vlne Film: USA, 100 min., české titulky,
dobrodružný Vstupné: 4,-€ MP-12
Z mena programu vyhradená!
T el.: 031-7802797, ­031-7802787,
www.kino-galanta.sk, ­
[email protected]
Program Kina DK:
15. - 16. novembra (štvrtok - piatok) o 19:00 h. 17. - 18. novembra
(sobota - nedeľa) o 16:30 h.
a 19:00 h. Twilight sága: úsvit – 2. časť
svetová premiéra Film: USA, 115 min., slovenské
titulky, fantasy dobrodružná dráma Vstupné: 4,-€
MP-12 · 20. - 21. novembra (utorok - streda)
o 19:00 h. 96 hodín: odplata Film: FR, 98 min.,
české titulky, akčný thriller Vstupné: 3,-€ MP-12 ·
22. novembra (štvrtok) od 17:00 h. filmový
festival expedičná kamera 2012 uvidíte tieto
Filmy: 1. Cold – Chlad 2. Vo vlčej koži po stopách Džin-
P redpredaj vstupeniek – hodinu
pred každým predstavením 031-7802177
Renesančný kaštieľ
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Spektrum CVČ
14.11.2012 o 8.30 hod. – Majstrovstvá okresu
v basketbale ZŠ dievčatá – ZŠ J. Fándlyho Sereď
· 21.11. 2012 o 8.30 hod. – Majstrovstvá
okresu v basketbale ZŠ chlapci – ZŠ J. Fándlyho
Sereď · 24.11.2012 o 10.00 hod. – Sústredenie
mažoretiek – CVČ-S Galanta · 29.11.2012
o 8.00 hod. – Majstrovstvá okresu vo futsale SŠ ·
29.11.2012 o 16.00 hod. – Výroba adventných
vencov – CVČ-S Galanta · 30.11.2012 o 17.00
hod. - Výroba adventných vencov - Javorinka
· 5.12.2012 o 15.30 hod. – Mikulášske
posedenie – SZČ Nebojsa · 6.12.2012 o 16.00
hod. – Príde k nám Mikuláš – CVČ-S Galanta ·
13.12.2012 o 8.30 hod. – Olympiáda zo slov.
jazyka a literatúry – CVČ-S Galanta
Bližšie informácie o našich programoch
Aktuálne výstavy:
môžete nájsť aj na webovej stránke
9.10. 2012 – 3.11.2012 Jana Černá –
www.cvcsga.edupage.org a na FB.
Korkošová a Mária Klastová výstava
objektov , šperkov a obrazov
8.11.2012 – 8.12.2012 Judita Glasová –
výber z tvorby
13.12.2012 – 31.1.2013 Výstava Fotoklubu
gischána 3. Bod, odkiaľ niet návratu 4. Najdlhšia cesta 5. pri MsKS v Galante
16.11.2012 Klokner Hodská 385 · 17.11.2012
Program
Vlastivedného múzea
Výstavy:
20. 11. 2012 – 31. 3. 2013 Výstava - Hudba spája – výstava pri
príležitosti 130. výročia narodenia
Zoltána Kodálya
Rodinná sobota - Vianoce v
múzeu – 8. 12. 2012 od 9:30
do 13:00 h (Ukážka ľudových
výrobkov spojené s predajom s
vianočnou tematikou)
Výstava v spolupráci v Dome
MS Galanta:
– Dom MS Galanta a Vlastivedné
múzeum v Galante
– Cyrilometodský cyklus akad.
mal. Mikuláša Klimčáka
– Otvorená pri príležitosti 1150.
výročia príchodu vierozvestcov na
územie Slovenska
Od 23. 10. 2012.-15.5.2013
Stála expozícia:
– Mlynárstvo v oblasti Malého
Dunaja a dolného toku Váhu
– Lekáreň
Pohotovosť
lekární
Podujatia
v Galantskej
knižnici
15.11.2012 10,00
h. Stretnutie s paraolympionikom Gymnázium Z. Kodálya s VJM Galanta · 27.11.2012
13,00 h. Tvorivé dielne Galantská knižnica –
odd. lit. pre deti a mládež
V decembri pripravujeme:
Tvorivé dielne · Posedenie pri jedličke · Stretnutie s paraolympionikom
Galantské
osvetové
stredisko
17.11. DIGITFOTO GALANTA 2012 - vyhlásenie výsledkov a prezentácia diel jubilejného
X. ročníka medzinárodnej súťaže digitálnej
fotografickej tvorby Miesto: Galantské
osvetové stredisko · 20.11.-10.12. Králiková
– Lenická – Ďuríček Výstava diel členov
Klubu výtvarníkov Galantská paleta Miesto:
Galéria Fontána Piešťany · 27.11. KULTÚRA
NÁS SPÁJA Multikultúrny festival Miesto:
Inovatech Sládkovičovo · do 8.12. Judita
Glassová Autorská výstava diel členky Klubu
výtvarníkov Galantská paleta Jesenné aktivity
seniorov Miesto: Renesančný kaštieľ Galanta
· 8.12.2012 Džezový memoriál Jaroslava Červenku - hudobný večer Miesto: Dom kultúry
Sereď · 13.-14.12.2012 Ivona Kollátová - Ivan
Slezák Výstava diel členov Klubu výtvarníkov
Galantská paleta Miesto: Galantské osvetové
stredisko · november - december 2012
Škodlivosť fajčenia Cyklus prednášok pre
žiakov ZŠ a SŠ Miesto: okres Galanta · november - december 2012 Miluj život – nie drogy
– cyklus prednášok pre žiakov ŠZŠ Miesto:
okres Galanta · každý piatok 14.30 – 17.30
Dielňa detskej dramatickej tvorivosti Miesto:
Galantské osvetové stredisko
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/904 201, e-mail: [email protected]
Program DMS
od októbra do mája 2013
Výstava Cyrilometodský cyklus
akad. mal. Mikuláša Klimčaka,
Dom MS Galanta · 23.11.2012 o 17.00 Trenčín, Trnava ruža voňavá, Galaprogram, Dom
kultúry Dubnica nad Váhom · 27.11.2012 o
17.00 Vianočný koncert, Dom MS Galanta
· 8.12.2012 o 8.30 O pohár Domu MS,
volejbalový turnaj, ZŠ G.Dusíka · 12.12.2012
o 8.30. Šaliansky Maťko, súťaž v prednese
prózy, Dom MS Galanta
L ekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho
2381 · 18.11.2012 Dr. Max Šafárikova 1531/49
· 19.11.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská
373/38, (v poliklinike) · 20.11.2012 Lekáreň
Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 · 21.11.2012
Medicana Poštová 1599/15 · 22.11.2012
Klokner Hodská 385 · 23.11.2012 Lekáreň
SUN PHARMA OD Kaufland, sterházyho 2381 ·
24.11.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13
· 25.11.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená
762/2 · 26.11.2012 Felicita Hodská 373/38 ·
27.11.2012 Klokner Hodská 385 · 28.11.2012
Dr. Max Šafárikova 1531/49 · 29.11.2012
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike) ·
30.11.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená
762/2 · 1.12.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská
373/38, (v poliklinike) · 2.12.2012 Lekáreň
Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 · 3.12.2012
Klokner Hodská 385 · 4.12.2012 Lekáreň SUN
PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 · 5.12.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13
· 6.12.2012 Dr. Max Šafárikova 1531/49
· 7.12.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO
Drevená 762/2 · 8.12.2012 Medicana Poštová
1599/15 · 9.12.2012 Felicita Hodská 373/38
· 10.12.2012 Dr. Max Vajanského 909/2 ·
11.12.2012 Dr. Max Šafárikova 1531/49 ·
12.12.2012 Klokner Hodská 385 · 13.12.2012
Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho
2381 · 14.12.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská
373/38, (v poliklinike) · 15.12.2012 Klokner
Hodská 385 · 16.12.2012 Dr. Max Šafárikova
1531/49
Športové podujatia
Športová hala
BEDMINTON:
re verejnosť: P
pondelok – piatok 10:00 – 22:00
sobota – nedeľa 8:00 – 17:00
Informácie a rezervácie na tel. číslach 780 20 19 a 0910 936 903
ST. TENIS:
30.11.2012, 17.00 hod. Extraliga
Metalfin Galanta A – Rožňava
1.12.2012, 10.00 hod. Extraliga
Metalfin Galanta A – Lučenec
DŽUDO:
10.-11.12.2012, 9.00 hod. Slovakia Open mládeže
FUTBAL:
8.12.2012, 9.00 hod. turnaj
mladších žiakov
15.12.2012, 9.00 hod. turnaj starších žiakov
Ubytovňa v Dome športu
Správa športových zariadení mesta Galanta poskytuje v priestoroch Domu športu ubytovňu s kapacitou 40
lôžok. Ubytovňa slúži pre turistov, návštevníkov TC Galandia, športovcov a pre všetkých, ktorí hľadajú lacné
a slušné ubytovanie v Galante. K dispozícii sú 2-,3-,4- a 5-lôžkové izby a dva komfortné apartmány pre 5 a 6
osôb. Kontakt: Recepcia športovej haly alebo tel. čísla 0910 936 903 a 031/780 2564
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta IČO: 00305936. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: PaedDr.
Silvia Pokorná, Mgr. Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09.
Sídlo vydavateľa a redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať
a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
november 2012
15
|
rôzne
Nové skutočnosti súvisiace
s prípadom tzv. mylnej platby
N
a poslednom riadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Galanta
dňa 27. septembra 2012 opäť bola
predmetom rokovania (v rámci úpravy rozpočtu) mylná platba vo výške 259.658 €,
ktorá bola uskutočnená Mestom Galanta
na účet spoločnosti SH TRADE s.r.o. Košice dňa 14.4.2010 (v predošlom volebnom
období 2006 – 2010). K opätovnému prerokovaniu na zasadnutí mestského zastupiteľstva došlo na základe výzvy na uhradenie
celého dlhu od spoločnosti SYNCRONIA,
s.r.o. Lučenec.
„Dňa 14.9.2012 pri osobnej návšteve
konateľ spoločnosti SYNCRONIA, s.r.o.
Lučenec oznámil, že zaplatenie pohľadávok spoločnosti vyplývajúcich z roz-
hodnutí Okresného súdu Lučenec č.
13Cb/169/2010 a 14Cb/171/2010, ktorými bola spoločnosť KOLEK, s.r.o. a mesto
Galanta zaviazaní spoločne a nerozdielne
zaplatiť spoločnosti SYNCRONIA, s.r.o.
66 420,27 € a 63 409,91 € s príslušenstvom
si uplatňuje v celej výške voči mestu Galanta. Napriek tomu, že mesto splnilo polovicu
svojho záväzku z oboch súdnych rozhodnutí, požiadavkou konateľa spoločnosti
SYNCRONIA, s.r.o. je zaplatenie zvyšku
istiny a príslušenstva pohľadávky mestom
Galanta, pod hrozbou vymoženia pohľadávky v exekučnom konaní.
Podľa § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi
UPOZORNENIE !!!
V predchádzajúcom čísle GN bola v článku „11. zasadnutie MsZ“ zverejnená
informácia v súvislosti s kompostárňou (kauza dvojitá platba), kde bolo
niekoľkokrát spomenuté meno istej firmy KOLEK s.r.o. Táto spoločnosť, jej
ľudia a ani akékoľvek jej konanie nemá žiadnu súvislosť s poslancom MsZ
Petrom Kolekom ani žiadnou inou osobou s takýmto priezviskom v meste
Galanta.
dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov ma tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne,
je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od
ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden
dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
Mestské zastupiteľstvo v Galante bolo
o tejto požiadavke veriteľa informované
27.09.2012 v rámci kontroly plnenia uznesení. V ďalšom bode programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z rozpočtu mesta na zaplatenie zvyšku dlhu
spoločnosti SYNCRONIA, s.r.o. sumu
64 915,- €.“ Celá genéza mylnej platby je
spracovaná a zverejnená na webovom sídle
Mesta Galanta.
Mestský úrad Galanta
Foto: GALANTA online
Figyelmeztetés!!!
A Galántai Újság előző számában „A képviselő-testület 11. ülése” című
cikkben megjelent egy tájékoztatás a komposztálóval kapcsolatban (ún.
kétszeres kifizetés ügy), melyben többször is említést nyert egy bizonyos
Kolek kft. Ez a társaság, annak alkalmazottai, ill. tevékenysége nincs semmilyen összefüggésben Kolek Peter, városi képviselővel, sem más ilyen
vezetéknevet viselő galántai lakossal.
Download

Oznam - galantskenoviny.sk