AKTUALITY
|
2
GALANTSKÉ NOVINY
16. zasadnutie mestského zastupiteľstva
oslanci MsZ v Galante sa pred letnými dovolenkami naposledy stretli v
pléne vo štvrtok 27. júna 2013. Medzi najdôležitejšie body programu patrili
koncepcia záchrany a obnovy neogotického
kaštieľa pre výhľadové obdobie 2013 – 2020
a návrh VZN mesta Galanta o vymedzení
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (tejto
téme sa venujeme v osobitnom článku). Po
odhlasovaní zavedenia regulovaného parkovania poslanci odsúhlasili, že by projekt
mal byť financovaný z investičného úveru
vo výške 230-tisíc €, ktorý by mesto malo
splatiť do troch rokov z poplatkov, ktoré vyberie za parkovné. Úver by sa mal použiť na
pokrytie nákladov za parkovacie automaty,
ktoré sú vyčíslené na zhruba 175-tisíc €,
zvyšok na dopravné značenie a vybudovanie nových parkovacích miest. V 15. bode
P
Slovo
primátora
Milí Galanťania,
nachádzame sa uprostred
dovolenkového a prázdninového obdobia plného slnka
a pohody. Viacerí z vás cestujete po Slovenku alebo zahraničí a snažíte sa spoznať
a vidieť čo najviac. Mnohí
ľudia však počas leta navštívia aj naše mesto, veď napríklad Galandia je nesporne
sa poslanci venovali koncepcii záchrany
a obnovy neogotického kaštieľa. Poslanci
schválili koncepčný návrh, ktorý počíta aj s
prenájmom priestorov NGK a uložili vedúcej oddelenia ŽPIV, mestskému architektovi a vedúcemu právneho oddelenia MsÚ
povinnosť pripraviť na septembrové zasadnutie MsZ návrh podmienok a návrh VZN
na prenájom priestorov NGK. Záchranné
práce sú podľa konceptu rozdelené na jednotlivé etapy, kde okrem už osadenej zámkovej dlažby na nádvorí kaštieľa, koncept
počíta aj so záchranou pôvodného oplotenia, s reštaurovaním pôvodnej liatinovej
brány alebo s opravou južného krídla. Záverom rokovania sa poslanci venovali návrhu na výmenu členov v komisiách mestského zastupiteľstva. V tajnom hlasovaní
odvolali Bc. Atillu Párkanya, člena komisie
obchodu, služieb, CR a regionálneho roz-
z turistického hľadiska veľmi atraktívna. Vedenie mesta preto podporuje všetky
aktivity, ktoré napomáhajú
rozvoju cestovného ruchu
u nás. V súčasnosti sa veľmi
tešíme aj tomu, že bol opäť
otvorený pre verejnosť Hotel
City v centre mesta. Počas
uplynulých niekoľkých rokov mesto začalo organizovať
kultúrne podujatia v priestoroch neogotického kaštieľa /v obnovenom severnom
krídle alebo priamo na nádvorí/. Projekt „Kultúrne leto
v Galante“, ktorý pripravuje
voja. Na jeho miesto navrhnutý Ing. arch.
Vojtech Volkovič nezískal dostatok hlasov
a nebol zvolený. Za Kristiána Forróa, ktorý
požiadal o zrušenie členstva v komisii obchodu, služieb, CR a regionálneho rozvoja
bol navrhnutý Ing. Mikuláš Horváth, za
ktorého sa nehlasovalo nakoľko poslanci Kristiánovi Forróovi nezrušili členstvo.
Výmenu sa podarilo urobiť v legislatívno
právnej komisii, kde za JUDr. Nadeždu
Wolfovú – Boľovú zvolili navrhnutú Mgr,
PhDr. Zuzanu Tománkovú Mikovú, MPH.
Poslanci zrušili členstvo v komisii kultúry
a medzimestských stykov akademickému
sochárovi Ladislavovi Sabovi, za ktorého
nebol doručený žiadny návrh.
MsKS v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami a organizáciami sídliacimi na území
nášho mesta má tiež ťažisko
v týchto priestoroch. Sme
veľmi radi, že aj tento rok
tu prebehne množstvo zaujímavých podujatí. Koncerty
klasickej či populárnej hudby
alebo divadelné predstavenia
sa budú konať v upravenom
a dôstojnom prostredí. Našim
cieľom je pokračovať v záchrane a obnove neogotického kaštieľa, čoho dôkazom
je aj finančná dotácia z Ministerstva kultúry SR, ktorá
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
bude použitá na opravu krovu
a strechy juhovýchodnej veže.
Tešíme sa spolu s vami milí
Galanťania, že sa do kaštieľa
a pekného, zrevitalizovaného mestského parku vrátil
život. Prioritou je pozitívne
zviditeľniť tento architektonický skvost a spraviť všetky
reálne kroky na jeho obnovu.
Historický a kultúrny odkaz
Esterházyovcov nás k tomu
zaväzuje.
Ladislav Maťašovský
primátor
júl - august 2013
3
|
AKTUALITY
Platené parkovanie sa vráti na prerokovanie
Primátor nepodpísal schválené VZN
oslanci MsZ na ostatnom zasadnutí
dňa 27. júna 2013 schválili uznesením č. 266/Z-2013 VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel
v meste Galanta. Predložený materiál bol
spracovaný a prerokovaný v komisiách na
základe uznesenia MsZ č. 207/Z-2012 zo
dňa 15.11.2012, ktorým schválilo koncepciu zavedenia kontrolovaného parkovania.
Mesto finančné prostriedky chcelo využiť
na investície do vybudovania nových parkovacích plôch v meste a modernizáciu
dopravnej infraštruktúry. VZN, ktoré malo
vstúpiť do platnosti od 1.3.2014 počítalo s
rozdelením centra mesta na 3 zóny: ZÓNA
1 - parkovisko Mierové námestie v Galante
za Mestským úradom Galanta a parkovisko Námestie detí. ZÓNA 2 - sídlisko JAS,
Bratislavská ulica po obchodné centrum
„Erik“, sídlisko Clementisove sady, Vajanského, sídlisko Zornička, Z. Kodálya po
Poštovú ulicu, Hlavná ulica, po Obrancov
mieru, Revolučná štvrt, Šafárikova v smere
Hodská. ZÓNA 3 - Obrancov mieru, Šafárikova v smere Esterzázyovcov, od križovatky Puškinova po Esterzázyovcov, štvrt
SNP, Parková, sídlisko Nová doba, Z. Kodálya po Poštovú. V týchto zónach sa malo
platiť (zóna 1. – 0,70 € / hod., celodenné
parkovanie 4,00 € ; zóna 2. – 0,50 € / hod.,
celodenné parkovanie 3,00 € ; zóna 3. – 0,30
€ / hod., celodenné parkovanie 2,00 €) v pracovných dňoch od 8.00 h. do 17.00 h., cez
víkendy sa malo parkovať zadarmo. Poslanci
schválili, že každá domácnosť v zóne bude
môcť parkovať s jedným autom zadarmo,
za každé ďalšie bude nutné priplatiť. Cena
rezidentnej karty na trvalý alebo prechodný
pobyt občana, ktorá negarantuje vyhradenie
parkovacieho miesta bola stanovená na 180
€. Pre zamestnancov v zónach sa mala predávať v obmedzenom množstve parkovacia
karta Abonent za 300 €. Univerzálna parko-
vacia karta za 700 € ročne taktiež v obmedzenom množstve mala umožniť parkovanie
vo všetkých zónach. Práve ceny parkovacích
kariet vyvolali búrlivú diskusiu v pléne pred
hlasovaním a následne boli dôvodom nespokojnosti skupinky občanov, ktorí spustili
petičnú akciu a verejne vyzvali primátora
mesta, aby uznesenie vetoval. Poslanci poslaneckého klubu SMK-MKP, SDKÚ-DS
okrem finančného zaťaženia občanov mesta
kritizovali, že VZN nerieši celé mesto a obyvatelia sídliska sever a mestských častí budú
musieť platiť napr. pri návšteve rodiny v
centre mesta, a preto hlasovali proti prijatiu
uznesenia. Poslanci z poslaneckého klubu
nezávislých poslancov a poslancov za stranu
MOST-HÍD a poslaneckého klubu Pre Galantu upozornili svojich kolegov, že situácia
s parkovaním je kritická a väčšina parkovacích miest v centre mesta je počas celého dňa
obsadená autami, ktoré si odparkujú obyvatelia z okolitých obcí, ktorí cestujú ďalej za
prácou autobusmi alebo vlakom do iného
mesta a vďaka týmto príjmom z parkovania
sa môžu vybudovať na sídliskách nové parkovacie miesta. Diskutovaným problémom
bolo aj parkovisko za MsKS, ktoré bolo
rekonštruované z finančných zdrojov EU v
rámci projektu obnovy centrálnej mestskej
zóny. Mesto je viazané zmluvou a počas
piatich rokov nemôže na tomto parkovisku
vyberať finančné prostriedky. Podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu sa mali hľadať
možnosti regulovania parkovania na tomto
parkovisku. Aj napriek skutočnostiam, že
uznesenie bolo schválené jedenástimi poslancami MsZ, sa primátor mesta Ladislav
Maťašovský rozhodol využiť paragraf 13
ods. 6 zákona o Obecnom zriadení a nepodpísal prijaté uznesenie. „Osobne ma mrzí, že
schválenie spomínanej právnej normy vyvolalo takú ostrú verejnú polemiku, verbálne
ataky a napätú atmosféru v meste, keďže zo
strany verejnosti neboli zaznamenané zásad-
esto Galanta prijme do zamestnania
metodika školstva na zabezpečenie
odborných činností a poradenstva výchovno – vzdelávacieho procesu s nástupom od
1. 9.2013
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov,
2. min. 5 rokov pedagogickej praxe,
3. znalosť zákonov v oblasti školstva.
P
M
Kritériá pre uchádzača :
1. vysokoškolské vzdelanie (učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy)
podľa vyhl. MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
Svoje prihlášky (motivačný list, profesionálny životopis) posielajte na adresu
né pripomienky k návrhu VZN. Rovnako
negatívne vnímam, že verejnosti sú podsúvané neúplne a účelové informácie v súvislosti
s prebiehajúcou petíciou a verejná mienka
sa obrátila proti mestu Galanta a skupine
poslancov, ktorí za návrh hlasovali. Mesto
Galanta je špecifické tým, že v centre mesta sú sústredené najmä bytové domy, chýba
nám tzv. historické jadro, a preto bolo veľmi
obtiažne aj po odborných diskusiách nájsť a
stanoviť optimálny model pre spoplatnenie.
Naďalej však zostáva mojim cieľom zavedenie regulovaného parkovania V meste v prípadnej modifikovanej podobe projektu po
odborných diskusiách v rámci poslaneckých
klubov. Ekonomický prínos z regulovaného
parkovania je bez pochýb nespochybniteľný,
finančné prostriedky v zmysle schválenej
koncepcie mali byť využívané na investície
do vybudovania nových parkovacích plôch
v meste, modernizáciu dopravnej infraštruktúry, čo považujem za správne pragmatické
rozhodnutie,“ uviedol primátor v tlačovej
správe. Čo môžeme očakávať na septembrovom rokovaní MsZ, keď poslanci dostanú VZN na opätovné prerokovanie? Prvou
možnosťou je, že poslanci počas hlasovania
nedosiahnu potrebnú 3/5 väčšinu a uznesenie bude zrušené. Pravdepodobne sa, ale
bude hľadať kompromis a poslanci sa budú
snažiť zmierniť finančný dopad na obyvateľov úpravou poplatkov. Podľa diskusie, ktorá
odznela, riešením by mohlo byť aj vytvorenie
len jednej zóny na území celého mesta s nárokom na jednu bezplatnú parkovaciu kartu pre každú domácnosť v meste. Dohodu
zrejme budú hľadať aj v otázkach parkovania
na parkovisku za MsKS, krátkodobého parkovania napr. pri vykladaní a nakladaní detí
pri školských zariadeniach alebo podnikateľov, ktorí poskytujú služby s potrebou krátkodobého parkovania na území celého mesta, ako je napr. rozvoz jedál alebo taxi služby.
Róbert Rybársky
Mestského úradu v Galante, Mierové nám.
940/1, 924 18 Galanta do 31. 7. 2013.
Kontakt : Mgr. Alica Orbánová, vedúca
oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ
Galanta,
tel.: 031/7884360,
e–mail: [email protected]
RÔZNE
|
4
GALANTSKÉ NOVINY
Povinné čipovanie psov, mačiek a fretiek
odľa platného zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nastáva pre
majiteľov psov, mačiek a fretiek nová povinnosť.
Od 1. novembra 2011 musí vlastník spoločenského zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého
jedinca. To znamená, že každý pes, každá
mačka a fretka musí byť nezameniteľne
označený transpondérom (mikročipom)
alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je
platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné
preukazom o pôvode psa a bolo vykonané
pred 3.7.2011 a je riadne čitateľné. Zvieratá, ktoré boli tetované po 3.7.2011 musia
byť dodatočne označené mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona o veterinárnej
P
starostlivosti v znení neskorších predpisov
sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie.
Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30.9.2013 musia byť všetky
psy, mačky a fretky označené mikročipom
alebo tetovaním (dokázateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011 a riadne čitateľné).
Prechodné obdobie sa nevzťahuje na psy,
mačky a fretky, ktoré sa uvádzajú na trh,
prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej
osoby.
V prípade vycestovania do zahraničia
musí byť spoločenské zviera (pes, mačka
alebo fretka) okrem čipovania alebo tetovania, ako sme už spomínali vyššie, ešte aj
sprevádzané pasom, ktorý vydáva veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
Cieľom čipovania psov je celoplošná evi-
Deň otcov alebo dostatok pitnej vody?
nedeľu ráno, na Deň otcov, 16. júna
sme išli poliať záhradu na Severe.
Aké bolo naše prekvapenie, keď sme
zistili, že nás niekto predbehol- záhrada
bola nielen poliata, ale aj zaliata. Objavil sa
v nej gejzír. Voda pretekala aj cez vchodovú bránku. Po nahlásení havarijnej situácie
prišli požiarnici, mestskí policajti i vodári.
Prvýkrát sme mali poliatu záhradu kvalitnou pitnou vodou. Urýchlene bolo treba
zistiť príčinu gejzíru. Vodári nám oznámili,
že v hĺbke 2-3 m je potrubie s pitnou vodou,
ktoré prechádza cez našu záhradu. Situáciu
bolo treba radikálne riešiť. Musel sa vyrúbať
V
Dom MS sa zapojil do
projektu Naše mesto
om Matice slovenskej
v Galante sa prvýkrát
zapojil do projektu Nadácie Pontis, Naše mesto 2013.
Rozhodol sa s pomocou dobrovoľníkov upraviť okolie
Domu MS v Galante. Pokosiť
Átrium, vyhrabať park okolo
budovy a vyplieť záhony pred
budovou MS.
Sme kultúrna inštitúcia
D
lesík vedľa záhrady, aby sa na miesto havárie dostal bager. Čoskoro sa prišiel pozrieť
aj pán primátor Mgr. Ladislav Maťašovský,
ktorého zaujímalo životné prostredie. Po
objasnení situácie vodármi súhlasil aj on.
Hrozilo, že nielen celá Galanta, ale aj okolité dediny budú bez pitnej vody celé dni
- počas horúčav. Viem, že každý strom má
význam pre človeka, ba aj lesík, každoročne
napadnutý moniliózou višní, ktorá spôsobovala obrovské škody pre záhradkárov. No
iné riešenie nebolo možné. Hasiči sa zaraz
zmenili na pilčíkov a sprístupňovali cestu
ku gejzíru. Pomáhali aj susedia, priatelia.
a záleží nám aj na kultúrnom
prostredí, v ktorom pracujeme
a usporadúvame podujatia. Za
získané peniaze sme nakúpili
náradie a v dohodnutý deň
D, 14. júna, poobede sme si
vyhrnuli rukávy. Keďže sa do
projektu nikto cez online formuláre nenahlásil, rozhodli
sme sa, že sa do toho pustíme
aj napriek tomu. Riaditeľka,
referentka aj s pani upratovačkou. Našťastie sa vyskytli
dvaja dobrovoľníci z radov
širokej verejnosti, našich sym-
dencia psov, vďaka mikročipu sa uľahčí samotná evidencia psov, evidencia útulkových
psov, evidencia zatúlaných , zrazených alebo poranených psov. Aplikáciu mikročipu
môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý
je zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Povinnosťou veterinárneho lekára je si overiť
funkčnosť mikročipu pred aplikáciou a po
aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v
Centrálnom registri spoločenských zvierat.
Údaje do registra zadáva veterinárny lekár,
ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Mgr. Kristián Kiss
vedúci oddelenia miestnych daní a
poplatkov
Častokrát frfleme, že veľa vecí nefunguje
podľa našich predstáv. No my sme sa stretli s ochotnými ľuďmi. Každý sa snažil pomôcť, ako vedel. Doteraz síce neviem, kto
celú akciu organizoval, ale bolo treba konať
rýchlo a rozvážne, a to sa aj podarilo. Hoci
bol významný deň v kalendári- Deň otcov,
chlapi pracovali ostošesť či boli v službe
alebo nie. Poobede okolo 16.00 hod. sa podarilo opäť spustiť pitnú vodu, lebo príčina
havárie bola objasnená- praskol ventil na
potrubí, ktorý zatiahli vodári objímkou.
Za pomoc a ochotu všetkým patrí poďakovanie.
patizantov, ktorí prišli aj bez
nahlasovania a príjemne nás
prekvapili. Veru, mužská sila
a obratnosť sa zišla. Pokosili
trávniky, vyhrabali celé okolie
budovy a na nás nežnejšie polovičky zostalo vyplieť záhon
a nasadiť trvalky. To sa nám aj
podarilo. Po vykonaní naplánovanej práce sme sa vybrali
na zmrzlinu v susedstve. Rozhodli sme sa, že opekať budeme dodatočne aj s rodinami
našich pracovníkov a sympatizantov.
RNDr. Tatiana
Belická
Večer, keď som pozerala
správy potešilo ma, že sa tam
objavila aj reportáž o uskutočnenom projekte, ktorého sa
zúčastnilo množstvo dobrovoľníkov asi v 11-tich mestách Slovenska. Veď nám záleží na tom, aby bolo to naše
mesto krajšie.
Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS
Galanta
júl - august 2013
5
|
RÔZNE
Naše Mesto
Stovky dobrovoľníkov skrášľovali svoje okolie
esto Galanta sa v piatok, 14. júna,
opäť zapojilo do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto a pridalo sa medzi 11 slovenských miest. Až
600 dobrovoľníkov pomáhalo v Galante, Šali a v Seredi aj vďaka spoločnosti
Samsung Electronics Slovakia. Podujatia
každoročne organizuje Nadácia Pontis
v spolupráci so skupinou firiem Engage. Tento rok sa opäť zapojili aj mestské organizácie, školy mesta Galanta
a dobrovoľníci so spoločnosti Samsung
Electronics Slovakia. Mestské dobrovoľnícke aktivity navrhovali a realizovali
základné a materské školy, príspevkové
organizácie, ako MsKS v Galante, Technické služby mesta Galanta, a DD Patria. Koordinátorkou pre mesto Galanta
a mestské organizácie bola vedúca odd.
ŠkKaŠ Alica Orbánová. V Galante dobrovoľníci pomohli s obnovou mestského
amfiteátra, pri vynášaní starého nábytku
z domova sociálnych služieb, pri skrášľovaní základných a materských škôl. Zo
základných škôl sa zapojili so svojimi
projektmi: ZŠ Z. Kodálya s VJM – čistili
bežeckú dráhu, ZŠ G. Dusíka maľovali
priestory ŠKD a upratovali na dvore. Na
Základnej škole Štefánikovej pomohli
pri maľovaní šatní a tried aj zverenci Tomiho Kida Kovácsa z KO BOX Clubu v
Galante. Z materských škôl sa zapojili:
M
MŠ Clementisove sady – maľovali plot
a brány školy, MŠ Nová Doba – maľovali plot a obnovili pieskovisko školy.
Dobrovoľníci ani tento rok nezabudli na
zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktorých zobrali na výlet na Ranč
na striebornom jazere. Dobrovoľníci sa
venovali aj seniorom z Domova dôchodcov Patria, ktorí sú odkázaní na invalidný
vozík. Spoločne si urobili výlet do mesta a navštívili rímskokatolícky kostol sv.
Štefana Kráľa.
.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
RÔZNE
|
6
GALANTSKÉ NOVINY
Druhý ročník súťaže vo varení gulášu
stredu 19. júna Patria - Domov
Dôchodcov v Galante zorganizoval
už druhý ročník súťaže vo varení
gulášu. Po oficiálnom zahájení súťaže a
príhovore riaditeľky Anity Tuškovej sa
súťažné tímy pustili do varenia gulášových špecialít. Do súťaže o najlepší guláš
sa zapojili štyri družstvá: Zariadenie pre
V
GALANTAFEST
6. ročník charitatívneho podujatia GALANTAFEST sa uskutočnil 22. júna
nanovo zrekonštruovanom nádvorí Neogotického kaštieľa. Organizátorom podujatia je OZ-TEMPLARS SLOVAKIA,
v spolupráci s mestom Galanta a Mestským kultúrnym strediskom v Galante. Pestrý tanečný program odštartovali
vystúpenia tanečných súborov CALMA
a CLIS. Pre návštevníkov šiesteho ročníka galantafestu boli pripravené vystúpenia hudobných skupín STIMUL,
MARIAN GREKSA BAND, LACO
KOVAC PROJEKT, AC/DC revival.
Súčasťou festivalu bola aj ochutnávka vín,
elektronické autíčka a jazda na koni pre
najmenších návštevníkov. Finančný príspevok slúžiaci ako vstupné, mohol každý
navýšiť zo symbolického 1€ na ľubovoľnú
čiastku, podľa svojej vôle a prispieť tak na
dobrú vec. Celková suma 1400€ poputuje do galantskej nemocnice na zakúpenie
ďalšieho prístroja.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
seniorov Patria-DD v Galante, Denné
centrum Kpt. Nálepku v Galante, Denné centrum Švermova v Galante a Zariadenie pre seniorov Dolné Saliby. O
hudobnú produkciu sa postaral Roman
Ostružlík, ktorý roztancoval nielen seniorov, ale aj zamestnancov zariadení.
Porota pozostávala z poslancov mest-
ského zastupiteľstva: Fridrich Psota,
Katalin Vanya a Richard Šimaljak. Trojčlenná porota mala veľmi ťažkú úlohu
určiť, ktorý guláš bol tento rok najlepší.
Okrem farby, vône, hustoty a uvarenosti mäsa hodnotili aj jeho celkovú chuť.
Všetky body porotcov sa nakoniec spočítali a rozdiel medzi víťazným gulášom
a tým, čo sa umiestnil na druhom mieste
bol iba trojbodový. Prvenstvo si nakoniec
odnieslo zariadenie pre seniorov Dolné
Saliby, druhé miesto zariadenie pre seniorov Patria, tretie miesto Denné centrum Švermova a 4. miesto získal tím z
Denného centra Kpt. Nálepku.
Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a
odovzdaní cien nasledovala ochutnávka
uvarených gulášov. Na záver primátor
mesta Ladislav Maťašovský zagratuloval
súťažiacim a poprial všetkým príjemnú
zábavu.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Úspech Fotoklubu v Galante
red slávnostnou vernisážou krajskej výstavy fotografií AMFO 2013 porotcovia
Tomík, Lendel a Sedlák, vysokoškolskí pedagógovia, hodnotili priamo vo výstavných
priestoroch Záhorského múzea v Skalici jednotlivé práce fotografov. S veľkým uznaním
hovorili o kvalitatívne zlepšenej úrovni prác
Fotoklubu v Galante. Podľa slov pána Tomíka
predsedu odbornej poroty „dolné okresy Trnavského kraja (Galanta a Dunajská Streda)
výrazne prispeli ku kvalitatívnemu zvýšeniu
úrovne celej krajskej kolekcie“, dodnes nám
to rezonuje v ušiach. Kým jednotliví autori
už v minulosti zbierali vavríny, ale ako celok v rámci súťažnej výstavy fotoklub nikdy
nedostal takéto ocenenie. Adekvátne tomu
v jednotlivých kategóriách Galanťania získali
ocenenia. Treba však poznamenať, že náš kraj
je fotograficky veľmi silný. Byť na špici spolu
s okresmi Trnava a Senica je mimoriadne príjemný a povznášajúci pocit. Toto v doterajšej
38-ročnej histórii fotoklubu ešte nebolo. Vystavujúcim a oceneným autorom patrí blahoželanie a uznanie.
P
Jozef Keppert
júl - august 2013
7
|
RÔZNE
Deň Samsungu a mesta Galanta opäť v Galandii
odujatie, ktoré každoročne pripravuje
spoločnosť Samsung Electronics Slovakia a mesto Galanta sa po roku opäť
uskutočnilo 15. júna v priestoroch termál
centra. Je to stretnutie širokej rodiny Samsungu, do ktorej patria nielen jej zamestnanci
a ich rodinní príslušníci, ale aj obchodní partneri spoločnosti Samsung a obyvatelia mesta
Galanta. Bohatý kultúrny program, množstvo
atrakcií a súťaží prilákalo mnoho návštevníkov, kde si každý prišiel na svoje. Vďaka teplému počasiu veľkým lákadlom boli aj bazény. Hlavný program, ktorý moderoval Vlado
Voštinár odštartoval vystúpením tanečného
súboru CALMA. Počas oficiálneho úvodu po
príhovore nového prezidenta SAMSUNG
Electronics Slovakia Kyung Jin Kima prekvapil brilantnou slovenčinou Veľvyslanec Kórejskej republiky Jeho Excelencia Sang hoon
Park. Za mesto Galanta sa zúčastneným prihovoril primátor mesta Ladislav Maťašovský.
Hviezda večera, rapper EGO, na pódiu roztancoval aj prezidenta Kyung Jin Kima. Deti
už tradične zabával Majster N a kúzelník
Šesták. Nemohla chýbať ani bohatá tombola
a karaoke súťaž. Spoločnosť Samsung taktiež
už tradične ohodnotila svojich najlepších pracovníkov za uplynulý rok. Veľká zábava bola
počas súťaže v jedení cigánskych pečienok.
O večernú zábavu sa postarala populárna
skupina Kmeťo band. Spoločnosť Samsung
Electronics Slovakia, ktorá oslávila 11. výročie svojho založenia chcela v tento deň touto
akciou vyjadriť vďaku všetkým, ktorí prispeli
k rozvoju jej podnikania na Slovensku.
P
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Otvárací koncert kultúrneho leta
ohatý program Kultúrneho leta 2013, ktorý
každoročne pre občanov
mesta Galanta pripravujú in-
B
štitúcie a organizácie pôsobiace
na území mesta sa odštartoval
koncertom skupiny CLOSE
HARMONY FRIENDS 20.
júna na novo zrekonštruovanom
nádvorí Neogotického kaštieľa.
Po úvodnom vstupe predsedu Komisie kultúry a medzimestských vzťahov a poslanca
mestského zastupiteľstva Petra
Koleka sa pristúpilo k slávnostnému aktu prestrihnutia pásky
primátorom mesta Ladislavom
Maťašovským a Kyung Jin Kimom, prezidentom spoločnosti
Samsung Electronics Slovakia.
Investícia - zrekonštruovanie
nádvoria, bola realizovaná za finančnej podpory Občianskeho
združenia Samsung, ktorá bola
doplnená príjmom minuloročného vstupného z Galantských
trhov. Možno teda povedať, že
na realizácii nového nádvoria
sa podieľali aj samotní občania
mesta.
CLOSE
HARMONY
FRIENDS - je slovenská vokálna skupina (A-kapela), ktorá
ozvláštňuje domácu hudobnú
scénu svojím popom, rockom a
jazzom bez použitia hudobných
nástrojov od roku 1990. Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
RÔZNE
|
8
GALANTSKÉ NOVINY
Olympiáda materských škôl mesta Galanta
reál Materskej školy na sídlisku Sever a Základnej školy G.. Dusíka
bol 13.júna dejiskom XVI. ročníka
Detskej športovej olympiády pre predškolákov materských škôl mesta Galanta.
Toto podujatie je vyvrcholením osláv Medzinárodného dňa detí v materských školách a súčasťou Olympijského festivalu detí
A
Templári
medzi deťmi
B
olo to vydarené popoludnie plné zábavy a smiechu.
Prvý júnový piatok sa v ŠKD
pri ZŠ Gejzu Dusíka deti aj
ich vychovávateľky cítili veľmi
dobre v spoločnosti členov o.z.
Templars Slovakia z Galanty. Je
známe, že občianske združenie
Templars Slovakia poskytuje pomoc verejnosti. Zhodou
okolností jeden zo zakladajúcich členov je ockom žiaka z 3.
oddelenia školského klubu detí,
Dominika Vargu. Práve on bol
iniciátorom myšlienky zorganizovať gulášovú party spojenú so
športovými hrami v ŠKD. Veľkým prekvapením pre deti boli
športové potreby, ktoré dostali
a mládeže Slovenska. Dievčatá a chlapci zo
siedmich materských škôl v Galante, súťažili v piatich disciplínach (hod loptou na
cieľ, hod loptičkou do diaľky, skákanie vo
vreci, člnkový beh a hladký beh), v ktorých
si malí športovci overili svoju rýchlosť, obratnosť i schopnosť sústrediť sa.
Aj keď sa všetci účastníci usilovali do-
ako darček od Templárov – futbalové lopty, tenis, badminton,
kruhy hula-hop, fresbee i farebné kriedy. Pri športovaní sa
zabávali všetci, malí aj veľkí.
Svoju obratnosť a radosť z pohybu deti preukázali aj v turnaji
vo vybíjanej medzi oddeleniami. Atmosféra bola vynikajúca.
Zvíťazilo 2. oddelenie. Sladká
odmena patrila všetkým, súťažiacim i fandiacim divákom. Po
vyčerpávajúcom športovom popoludní sme sa všetci vrhli na
chutný, doďaleka rozvoniavajúci
guláš varený v areáli základnej
školy. Naše veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli k netradičnému popoludniu
v Školskom klube detí pri Základnej škole Gejzu Dusíka.
Vychovávateľky ŠKD
ZŠ G. Dusíka Galanta
siahnuť čo najlepšie výsledky, hlavným
cieľom projektu detských olympiád je rozvoj pohybových zručností a výchova k aktívnemu využívaniu voľného času u detí
predškolského veku. Myšlienkou zdravej
súťaživosti a tímovej spolupatričnosti bola
olympiáda detí z materských škôl dôstojnou predzvesťou Olympijského týždňa
(24. - 30. júna 2013), pretože aj olympijské
hnutie sa opiera o rovnaké princípy a má
rovnaké ciele.
S usporiadaním detskej olympiády organizačne pomohli: Gymnázium Janka
Matušku v Galante, OZ Zober loptu a nie
drogy, TTSK, Mestský úrad Galanta, Zastávka u Jociho a Mirka Šport.
Celkové výsledky Detskej športovej
olympiády: 1. miesto 55 bodov MŠ Nová
Doba slovenská; 2. miesto 53 bodov MŠ
SNP; 3. miesto 49 bodov MŠ Clementisove Sady; 4. miesto 41 bodov MŠ Sever;
5. miesto 36 bodov MŠ SNP – alokovaná
trieda Úzka; 6. miesto 33 bodov MŠ Sever
+ alokovaná trieda Hody; 7. miesto 23 bodov MŠ Nová Doba maďarská
Aj deti
vedia
separovať
eparovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie
je vôbec náročné. Neodstraňuje síce príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi,
no veľkou mierou prispieva
k ochrane životného prostredia. Primátor mesta Galanta vyhlásil v školskom roku
2012/2013 už 9. ročník súťaže
„Separovaný zber v Galante“
pre žiakov základných škôl
a deti materských škôl na
S
Elena Šemetková
Foto: Kristián Molnár
území mesta Galanta. Počas
celého školského roka žiaci
a deti usilovne zbierali separovaný odpad a to konkrétne
papier a PET fľaše. Celkovo
nazbierali 159 849 kg papiera
a naplnili 1654 vriec s PET
fľašami. Najviac, 1600 vriec s
PET fľašami, naplnili usilovné deti v materskej škole na
sídlisku Clementisove sady. V
zbere papiera s veľkým predstihom pred ostatnými školami zvíťazila ZŠ na Sídlisku
SNP, kde žiaci nazbierali úctyhodných 111 890 kg použitého papiera. Aj týmto jednoduchým spôsobom učíme
deti zachovávať prírodné dedičstvo a upevňujeme v nich
kladný vzťah k prírode.
Mgr. Skarlet Baničová
metodik školstva
júl - august 2013
9
|
RÔZNE
Autorský večer vietnamskej skladateľky
a klavírnej virtuózky HOANG THI KIEU ANH
nesmiernym nadšením sme všetci
pedagógovia a žiaci začiatkom roka
prijali oznámenie od pani riaditeľky ZUŠ Josepha Haydna v Galante, Mgr.
Beáty Tomčányiovej, o skvelom umeleckom projekte klavírneho cyklu Vietnamské obrázky. Cieľom tohto inšpiratívneho
projektu pedagógov klavírneho oddelenia
ZUŠ-ky v spolupráci s I. stupňom ZŠ Štefánikova v Galante bolo prepojenie malých
hudobných skvostov renomovanej sklada-
S
teľky Hoang Thi Kieu Anh s klavírnym
vystúpením autorky diela, ale aj našej famóznej galantskej klaviristky Beáty Tomčányiovej, vedno s klavírnym vystúpením
mladých klaviristov s veršovanou tvorbou
najmenších autorov podfarbenou s výtvarným umením účinkujúcich detí. Sen sa stal
skutočnosťou. Po naštudovaní príjemne
znejúcich skladieb boli klaviristi pripravení
vystúpiť. Medzitým súčasne usilovne pracovali s veršíkmi a maliarskymi dielkami
aj žiačky a žiaci I. stupňa ZŠ Štefánikova
pod vedením svojej pedagogičky Mgr. Kataríny Barcziovej. Ten vodotrysk či fontána
dobrých emócií, priaznivé endorfíny šťastia
a radosti nastal dňa 19.júna 2013 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante. Pani Hoang Thi Kieu Anh
sa nám počas videoprojekcie prihovorila
peknou slovenčinou, ktorou nám priblížila
svoju rodnú krajinu Vietnam. Bábková sála
bola vyzdobená dvoma veľkými nástenkami s výtvarným stvárnením jednotlivých
skladieb deťmi. Inšpirácia najmladších
výtvarníkov a literátov v súlade s cyklom
hudobných skvostov vyznela ako vzájomná harmónia troch druhov umení - nádhera tónov hudby, kultúra slova a maľby.
Autorka cyklu skladieb nám ukázala svoj
hlboký zmysel pre drobnokresbu, farebnosť
tónu, jemnosť vyžarovania pôsobivej melodickosti, sviežosti a čaro daného momentu.
V poslednej časti koncertu nám zaspievala
v rodnom jazyku svoju vlastnú pieseň, vyžarujúcu lásku, dobro, pokoj, priateľstvo, čo
prejavila aj svojou mimikou, gestom, úsmevom, všeobjímajúcim pohľadom.
Mgr. Katarína Barcziová
PaedDr. Alena Kumprechtová
(redakčne upravené)
Absolventský koncert Základnej umeleckej školy Josepha Haydna
divadelnej sále MsKs v Galante sa
dňa 30. mája 2013 predstavili absolventi a pedagógovia Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante.
Sála sa naplnila rodičmi, starými rodičmi
a priateľmi, ktorí boli plní očakávania z výkonu svojich ratolestí. Na úvod koncertu
zaznel Madrigal v podaní dievčat speváckeho oddelenia a príhovor pani riaditeľky
Mgr. Beáty Tomčányiovej. Následne sa
sála rozozvučala tónmi svetových skladateľov, ktorých diela absolventi predviedli
V
na rôznych hudobných nástrojoch. Interpreti pristupovali k hre veľmi zodpovedne a zúročili prácu, ktorú vynaložili počas
svojho štúdia, čím prispeli svojou troškou
k bohatému umeleckému zážitku. Program
spestrila hovoreným slovom pani učiteľka
Mgr. Jana Csámpaiová, ktorá každé vystúpenie absolventa sprevádzala krátkou slovnou charakteristikou. Na záver koncertu
sa v mene rodičov poďakovala Mgr. Alica
Orbanová - predsedníčka Výboru rodičov
pri ZUŠ Josepha Haydna, ktorá zdôraznila, že za interpretačným umením každého
žiaka sa skrýva dlhoročná práca jeho učiteľa. Zároveň všetkých absolventov odmenila knihami, ktoré darovalo Rodičovské
združenie pri ZUŠ Josepha Haydna. Pani
riaditeľka Beáta Tomčányiová ocenila
žiačku Lauru Barzciovú, ako Absolventku
roka 2013 (triedna učiteľka Eva Karasová)
za jej usilovný prístup k štúdiu a reprezentáciu školy na rôznych školských a mestských podujatiach. Žiak Rudolf Hatala
(triedny učiteľ Gabriel Farkaš) získal ocenenie za reprezentáciu na Celoslovenskej
súťaži ZUŠ „Schneiderova Trnava“, ktorý
v 2. kategórií v sólovej hre získal bronzové
pásmo. Ocenený bol aj Viktor Knap (triedna učiteľka Mária Farkašová), ktorý získal
1.miesto na Celoslovenskej prehliadke
tvorivosti detí MŠ „Zlatá krajina“. Keď
dozneli posledné tóny koncertu, odmenou
za výkon absolventov bol potlesk publika
a usmiate a spokojné tváre rodičov.
Mgr. Anna Takáčová
pedagogička hudobnej náuky
Foto: ZUŠ Josepha Haydna
RÔZNE
|
10
GALANTSKÉ NOVINY
7 hriechov a cností Petra Juhása
severnom
krídle
Neogotického
kaštieľa v Galante sa 5. júna uskutočnilo otvorenie autorskej výstavy fotografií Petra Juhása pod názvom 7 hriechov
V
a 7 cností. Výstavu uviedol niekoľkými slovami Peter Kolek, ktorý privítal všetkých
hostí a riaditeľa MsKS Jána Koleka. O špeciálny hudobný program sa postaral Laco
Kováč. Názov výstavy predstavuje sériu
14-tich vystavených fotografií, ktoré vznikali päť rokov. Sedem cností a sedem hlavných hriechov ako závisť, hnev, lakomstvo,
obžerstvo, smilstvo, lenivosť a pýcha predstavujú pre autora hlboké myšlienky.
„Začal som študovať jednotlivé hriechy a
cnosti zo všetkých strán z náboženského, z
pragmatického a konzervatívneho hľadiska.
Pri každej jednej fotografii som si najprv v
hlave začal tvoriť obraz, ako má daná fotka
vyzerať. A takto som postupoval pri každej
jednej fotke. Každá jedna fotka je tvorená
kolážou z 20-tich až 30-tich fotiek. Najradšej fotím veci, ktoré majú hlbokú myšlienku, ale samozrejme fotím aj iné veci,“
povedal Peter Juhás.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Salón 2013
ačiatok kultúrneho leta sa aj tento
rok nesie v znamení prezentácie výtvarných diel pedagógov Základnej
umeleckej školy v Galante a pozvaných
umelcov z blízkeho okolia. Dvanásty ročník salónu predstavil 24 známych autorov,
ale aj takých, ktorí v Galante ešte nevystavovali, napr. M. Biloshitsky, O. Lukomska
pôvodne z Kyjeva, S. Mac Red zo Škótska.
Salón 2013 sa slávnostne otvoril 13. júna
vo výstavných priestoroch Renesančného
kaštieľa v Galante za prítomnosti primátora mesta Ladislava Maťašovského, vedúcej
školstva, kultúry a športu Alici Orbánovej
a riaditeľa MsKS Jána Koleka.
„Tohtoročný salón opäť prekvapil tým,
ako jednotliví umelci zvládli technické
prostriedky, ako zhmotnili svoje myšlienky, emócie a túžby. Niektorí autori poučení
Z
Výstava obrazov Pavla
Kohúta
ňa 18. júna 2013 sme
vo Výstavnej sále Domu
Matice slovenskej v Galante
otvorili výstavu pod názvom
„Výber z tvorby Pavla Kohúta“. Je to naša tretia spoločná
výstava s autorom za posledné štyri roky. Pán Kohút sa
narodil v Báčskom Petrovci,
D
dejinami výtvarného umenia využívajú staromajstrovské maliarske techniky a jemnú
lazúrovitú maľbu. Okrem klasických maliarskych techník olejomalieb, akvarelov,
pastelov, kresieb, autori využívajú aj iné materiály, ako je sklo, keramika, drevo, papier,
textil a iné. Salón je inšpirujúci nielen pre
vystavovaných umelcov, ale aj pre vnímateľov jednotlivých artefaktov, ktorí sa aspoň
na chvíľu zastavia, popremýšľajú o podstate
v dnešnom Srbsku, vo Vojvodine. Po druhej svetovej vojne
sa aj s rodičmi v rámci návratu
Slovákov z Dolnej Zeme vrátil
naspäť na Slovensko, do Matúškova. Posledné desaťročia
žije v Galante. Aktívne začal
maľovať až po odchode na dôchodok. Keďže od poslednej
výstavy v roku 2011 namaľoval
množstvo obrazov dohodli sme
sa, že umožníme širokej verejnosti, aby si jeho dielo prezreli.
nášho bytia a o zmysle nášho života“, povedala kurátorka výstavy Iveta Lenická.
Organizátorom podujatia je mesto Galanta, Základná umelecká škola a Mestské
kultúrne stredisko v Galante. Prehliadka
výtvarných diel umelcov potrvá do 24. augusta 2013.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Na úvod nám zaspievala Lea
Kožová, na gitare ju sprevádzal
Matej Skalnický. Po krátkom
privítaní hostí predstavila autora kurátorka výstavy pani
Dr. Ivetka Lenická. Prítomní
si so záujmom prezerali obrazy pána Kohúta a dlho o nich
rozprávali. Pravdou je, že keď
sa na autorove obrazy pozriete, hneď tomu rozumiete. Nemusíte dostať žiadny špeciálny výklad, aby ste porozumeli
krajinke, zátišiu, vidieckemu
obrazu. Obrazy potešili nielen oko, ale aj dušu. No a zo
skúseností vieme, že ľudia prichádzajú a obdivujú vystavené
obrazy ešte dlho po otvorení
výstavy. Tak milí záujemci,
príďte sa potešiť aj vy. Výstava
je otvorená do konca augusta.
Zlatica Gažová
DMS Galanta
júl - august 2013
11
Pozvánka na Galantské trhy
esto Galanta pozýva všetkých obyvateľov na naše tradičné každoročné podujatie, ktorými sú obľúbené
Galantské trhy. Je to podujatie, na ktorom
si každý z nás nájde ten svoj dôvod, prečo sa
ho zúčastniť. V rámci širokej ponuky si môžeme nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi, oboznámiť sa s prezentáciou
vinárov v rámci „Vínnej uličky“ na nádvorí
kaštieľa či posedieť si s priateľmi v mestskom parku. V nasledujúcich riadkoch by
sme Vás radi oboznámili s niekoľkými organizačnými informáciami.
Tohtoročné Galantské trhy sa uskutočnia
v dňoch 8. – 10. augusta, t.j. od štvrtku až do
soboty. Predajné stánky so širokou ponukou
rôznorodého sortimentu budú opäť situované na Hlavnej ulici, pričom s potešením musíme konštatovať, že záujem zo strany predajcov zúčastniť sa našich trhov je z roka na
M
rok vyšší. Predajná doba bude nasledovná:
8.8. 2013 (štvrtok) od 9,00 hod. – do 19,00
hod.; 9.8.2013 (piatok) od 9,00 hod. – 19,00
hod.; 10.8.2013 od 9,00 hod. – 19,00 hod.
Čo sa týka predajcov občerstvenia na
Hlavnej ulici bude predajná doba povolená
max. do 23,00 hod.
Vínna ulička, bude opäť umiestnená na
nádvorí Neogotického kaštieľa. Predajná
doba je stanovená vo štvrtok a piatok od
10,00 hod. – do 01,00 hod. a v sobotu od
10,00 hod. do 02,00 hod. Predajná doba
v amfiteátri bude zhodná s ukončením kultúrneho a sprievodného programu.
Ani tento rok nebude chýbať obľúbená
gastroakcia, súťaž vo varení gulášu, ktorá sa
uskutoční 9.8.2013 v priestoroch nádvoria
neogotického kaštieľa.
Aké by to boli trhy bez obľúbených zábavných atrakcií – kolotočov, ktoré budú
|
RÔZNE
umiestnené v dvoch lokalitách a to na Mierovom námestí pred budovou mestského
úradu – menšie atrakcie, väčšie atrakcie
budú umiestnené za OD Mladosť, ktoré
budú v prevádzke každý deň do 23,00 hod.
Voľný čas, ktorý budete tráviť počas jarmočných dní prechádzkou v parku môžete
doplniť návštevou ľudových remeselníkov,
ktorí sa tu budú prezentovať so svojou tvorbou ako i výrobkami. Taktiež tu budú pripravené pre naše ratolesti rôzne zábavné
a interaktívne hry, ktoré bude zabezpečovať
Centrum voľného času.
V priestoroch Mestského kultúrneho
strediska v Galante sa budú počas troch jarmočných dní prezentovať miestni a okresní
záhradkári vystavením svojich produktov,
ovocia, zeleniny a kvetov.
Svoj zdravotný stav si budete môcť otestovať prostredníctvom bezplatného preventívneho vyšetrenia realizovaného Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Galante.
Samozrejme netreba zabudnúť ani na
návštevu kultúrneho programu.
Všetci, ktorí by mali záujem ísť predávať
na Galantské trhy nájdu prihlášku aj s cenníkom poplatkov na webstránke mesta,
resp. ďalšie otázky je možné získať na tel.
čísle: 031 7884372, resp. e-mailoch: alena.
[email protected], zuzana.morovicova@
galanta.sk
Pre prípad potreby uvádzame informáciu,
že počas troch dní Galantských trhov bude
zriadená kancelária „ Riaditeľstva trhov“
v budove Mestského úradu v Galante.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Zuzana Morovičová
vedúca Organiz. odd. MsÚ v Galante
Foto: Róbert Rybársky
Informácia o spoplatnení kultúrnych programov v rámci XXIX. ročníka GT
ultúrny program tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa uskutoční
v priestoroch amfiteátra a v parku
na nádvorí neogotického kaštieľa a bude
spoplatnený počas všetkých troch trhových
dní. V histórii galantských trhov bol kultúrny program prvýkrát spoplatnený minulý
rok. Občania a návštevníci si mohli zakúpiť vstupenky a následne im pri vstupe bol
nasadený identifikačný náramok. Nakoľko
táto kombinácia (vstupenka – náramok)
predĺžila čakaciu dobu pre vstup do areálu,
tento rok je systém spoplatnenia zjednodušený. V predaji budú iba farebne odlíšené
identifikačné náramky a to permanentné
K
na všetky 3 dni v zvýhodnenej cene 2,- €
a jednodňové v cene 1,- €. Deti do 10 rokov
majú vstup zdarma.
Permanentné vstupenky bude možné
zakúpiť v predpredaji od 8. júla 2013 na
programovom oddelení MsKS v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod.
(vchod z boku budovy, I. poschodie číslo
dverí 55) alebo v pokladni mestského úradu nasledovne:
pondelok – utorok od 7:00 do 12:00 a od
12:30 do 15:00 hod.
streda od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do
16:00 hod.
štvrtok od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do
15:00 hod.
piatok od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do
14:00 hod.
Počas trhových dní bude možné zakúpiť
vstupenky v pokladni amfiteátra a pri vstupe
do parku – brána pri CVČ.
Otváracia doba pokladní počas trhových
dní:
Amfiteáter od 19:00 do 24:00 hod.
Park – brána pri CVČ od 9:00 do 02:00
hod.
Andrea Čölleová
vedúca ekonom. odd. MsKS
RÔZNE
|
12
GALANTSKÉ NOVINY
Zo zápisníka mestskej polície
a mestskú políciu bolo prijaté
oznámenie, že pri novom cintoríne na Hodskej ulici bol napadnutý
pes psom. Príslušníci mestskej polície na
mieste zistili, že pri venčení psov sa jednému z majiteľov vyvliekol pes /rottweiler/ z vôdzky a zaútočil na druhého psa,
ktorého neďaleko venčila jeho majiteľka.
V snahe zabrániť útoku psa sa útočiaci
pes zahryzol brániacej žene do nadlaktia
ľavej ruky, následkom čoho spadla na zem
a pes, ktorého držala a bránila jej vypadol
z náručia. Útočiaci pes pokračoval v útoku
na bezbranného psíka, pričom ho zranil v
tvárovej oblasti pod okom. Po tomto incidente sa podarilo majiteľovi útočiaceho
psa zastaviť a zabrániť mu tak v ďalšom
útoku. Po oznámení do evidencie psov
bude útočiaci pes označený ako nebezpečný a na verejných priestranstvách mu
majiteľ bude musieť nasadzovať náhubok.
Po vyšetrení prípadu bude majiteľ nebezpečného psa riešený v zmysle zákona o
priestupkoch.
Stála služba policajného zboru požia-
N
dala hliadku mestskej polície o preverenie
oznámenia, že v byte na sídlisku Sever došlo k rodinnej hádke.
Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že došlo k nezhodám medzi dvoma
bratmi. K agresívnemu správaniu jedného
z bratov došlo z dôvodu požitia alkoholu a
finančnej podlžnosti voči bratovi. Útočník
bol hliadkou ukľudnený a po vytriezvení
bol predvolaný za účelom podania vysvetlenia za priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu.
Neznáma občianka privolala hliadku
mestskej polície, že za obchodným domom Tesco, leží bezvládne telo muža. Na
mieste bolo zistené, že ide o bezdomovca
A.K, ktorý skonzumoval väčšie množstvo
alkoholu. Hliadka tohto muža prekontrolovala a presvedčila sa či nemá nejaké
zranenie. Lekárske ošetrenie odmietal.
Spomínaný muž sa za prítomnosti hliadky
posadil na lavičku a z dôvodu, že nepotreboval pomoc hliadka pokračovala v ďalšej
činnosti.
V prímestskej časti Garažd dochádzalo
„Bytový dom s polyfunkciou AVA –stav “
esto Galanta v rámci pravidelnej informácie verejnosti pripravilo aktuálny
stav prác na výstavbe objektu
M
„Bytového domu s polyfunkciou AVA-stav“ nasledovne:
V súčasnej dobe je podaná námietka voči vydanému
k častým útokom dvoch psov na okoloidúcich obyvateľov mesta, ktorí po komunikácii smerom na Kaskády športovali. Hliadke sa podarilo jedného psa odchytiť a
previesť do priestorov karanténnej stanice
v technických službách. Druhý pes musel
byť hliadkou mestskej polície utratený z
dôvodu agresivity psa a útoku na obyvateľov a aj samotnej hliadky. Pri preverovaní
pôvodu psov sa k nim nikto neprihlásil.
Hliadka mestskej polície prijala oznámenie, že na sídlisku Revolučná štvrť sa
nachádza staršia pani, ktorá je dezorientovaná. Hliadka osemdesiatosem ročnú
pani poznala a odovzdala ju príbuzným.
Príslušníci krajského riaditeľstva policajného zboru požiadali hliadku mestskej
polície o súčinnosť pri hľadaný osoby M.S.
z Trnavy, ktorá bola podozrivá z páchania
rôznej trestnej činnosti a podľa informácií
sa mala nachádzať na území mesta Galanta. V nočných hodinách osobu M.S.
hliadka mestskej polície obmedzila na
osobnej slobode a odovzdala príslušníkom policajného zboru.
stavebnému povoleniu na
Komunikácie a spevnené plochy, ktorá je v štádiu riešenia.
Z uvedeného dôvodu nie je
stavebné povolenie na spevnené plochy právoplatné.
V dnešnému dňu sa na objekte stále dokončujú stavebné
práce na vonkajšom zateplení
fasády 1. a 2. NP, ostatná časť
fasády je z hľadiska zateplenia
v zásade ukončená, nanáša sa
penetračný náter a pripravuje
sa fasáda na nanášanie vonkajšej fasádnej omietky. Stále
pokračujú montáže sadrokartónových konštrukcií na 3.NP
až 7.NP, prevádza sa brúsenie
a príprava na maľovku konštrukcií, pokračuje realizácia
zdravotechnických inštalácií
– vnútorná voda a kanalizácia
od 1. NP po 3. NP, pokračujú
práce na ústrednom vykurovaní – realizujú sa rozvody od
1.NP po 3.NP a priebežne sa
vykonávajú testnostné skúšky,
osádzajú sa vykurovacie telesá. Pokračuje realizácia sadrokartónových konštrukcií na
Miroslav Grell
náčelník MsP Galanta
schodiskách – únikových cestách a spoločných priestoroch,
dokončujú sa potery v spoločných priestoroch, prebehla
montáž hliníkovej konštrukcie
na okná na 11. NP, pripravuje
sa zasklenie 11. NP. Pokračuje
realizácia omietok v bytových
jednotkách. Elektroinštalácie
sa realizujú na 1. NP a 2. NP,
prebieha montáž vonkajších
parapetov, pripravuje sa montáž vnútorných parapetov. Realizuje sa úprava a označenie
prestupov v požiarne deliacich
konštrukciách, zakrývanie oceľových konštrukcií na 1. – 2.
NP, je zrealizovaná montáž
oceľových konštrukcii v šachte
a pivniciach od 4. po 10. NP,
taktiež je ukončená úprava
otvorov vstupných dverí do
bytov. Je zrealizovaná oceľová
konštrukcia pre montáž nákladného výťahu..
Ing. Miriam Károlyiová
Vedúca oddelenia životného
prostredia a investičnej výstavby
Foto: Róbert Rybársky
júl - august 2013
13
Slovo, ako terapia
P
red 110-timi rokmi (22.7.1903) sa
narodil v Galante maliar, nositeľ
Munkácsyho ceny János Pirk. Po skončení Vysokej školy výtvarnej v Budapešti absolvoval študijné pobyty v Paríži a v Taliansku. V roku 1944 sa usadil
v umeleckej kolónii Szentendre. Vo svojich dielach realisticky zobrazoval každodenný život. Výstavy: Budapešť, Debrecen, Szentendre.
red 95-timi rokmi (24.7.1918) sa
narodil v Galante - Nebojsi lekár –
ortopéd MUDr. Dezider Maar, CSc.,
DrSc.. Po absolvovaní Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na Ortopedickej klinike LF UK, od
roku 1959 ako prednosta ortopedického
P
Vďaka Vám
PaedDr. Anna Piláriková
pacientka
Milan Bičan
Foto: Róbert Rybársky
oddelenia Ústavu TBC a respiračných
chorôb v Podunajských Biskupiciach.
Aktívne sa zúčastnil programu boja proti
tuberkulóze. Autor vyše 120-tich štúdií
v domácich a v zahraničných časopisoch.
red 350-timi rokmi (9.8.1663) zomrel
v Štúrove rodák z Galanty Juraj Esterházy, cirkevný hodnostár. Študoval
v Trnave a v Ríme. Postupne ostrihomský kanonik, gemerský archidiakon, trnavský prepošt. Padol v bitke s Turkami,
v ktorom velil kapitulskému pluku.
red 130-timi rokmi (17.8.1883) sa
narodil v Galante maliar a grafik Armin Stern. Študoval vo Frankfurte nad
Mohanom, v umeleckej kolónii Nagybánya a na výtvarnej akadémii v Paríži. Pôsobil vo Frankfurte, v Bratislave, potom
v USA. Patril k európskym modernistom. Jeho diela sa nachádzajú v múzeách
P
P
Vo veľkom smútku, ale s vďakou v srdci chceme poďakovať
všetkým, ktorí 2. 5. 2013 odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného syna
Mgr. Ľudovíta Popluhára.
Ďakujeme jeho verným priateľom, ktorí ho mali radi a vážili
si ho. V prvom rade jeho najvernejšiemu priateľovi JUDr. Jurajovi Borosovi, s ktorým ho spájalo priateľstvo a dlhoročná
spolupráca. Juraj, ďakujeme za tvoju veľkorysosť a pomoc v
najťažších dňoch nášho života.
Ďakujeme za vence, kvety a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti, že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb na Matričnom úrade
mesta Galanta.
a v galériách vo Frankfurte nad Mohanom, v Kasseli, v Bratislave. Výstavy: Jeruzalem, Bratislava, New York.
red 155-timi rokmi (20.8.1858) sa
narodil v Galante hudobník, primáš
cigánskej kapely János Mihók. V repertoári jeho 12-člennej cigánskej kapely boli hlavne verbunky. Vystupovali aj
v zahraničí. Hudobný skladateľ Zoltán
Kodály uvádza: „ V Galante pôsobila
slávna Mihókova kapela. Pred 100 rokmi bola pravdepodobne ešte slávnejšia.
Dnes už niet o nej ani chýru.“ János Mihók je pochovaný na starom cintoríne
v Galante.
P
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
Nový cenník inzercie nájdete na stránke www.galantskenoviny.sk
Smútočné poďakovanie
KRONIKA
RÔZNE
Životná skúsenosť nám však hovorí, že nie
je práca ako práca. Pracovníci menovaného oddelenia dokážu popri medicínskej
terapii a starostlivosti pohladiť dušu milým slovom a to aj napriek tomu, že oni
sami sú súčasťou svojich ťaživých, osobných príbehov. To všetko aj pri „biede“,
ktorú naše zdravotníctvo prežíva.
opri radostných chvíľach sa človek
vo svojom živote môže ocitnúť aj
v situáciách, kedy ho ťažia zdravotné
problémy a musí vyhľadať človeka, ktorý
by mu zdravie prinavrátil. Takouto cestou
iste prešlo veľa z nás. Človek s bolesťami
a ťažkosťami je často mrchavý a menej trpezlivý, znepokojený tým, čo prežíva. Nie
je preto ľahostajné do akých rúk sa dostane, kto sa ho ujme, kto mu jeho boliestky
zmierni. Ako jedna z mnohých som sa po
hospitalizácii na Neurologickom oddelení
galantskej nemocnice sv. Lukáša rozhodla
venovať pár riadkov vďaky tým, ktorí sa
dňom i nocou venujú svojim pacientom.
Možno si niekto povie, veď je to ich práca.
Osobnosti Galanty
P
|
Smútočná spomienka
13. 7. 2013 uplynulo neuveriteľných 50 rokov odo dňa, keď pri požiari tragicky zahynul náš otec
František Forro vo veku 33 rokov.
Žiadny čas nevymaže spomienky na tých, ktorí ostali v našich srdciach, lebo sa do nich navždy
zapísali.
Deti Vladimír, Mária, Oľga, Erika s rodinami
Narodenia:
Sobáše:
Úmrtia:
Nela Vargová
Kvetoslava Švecová
Teodor Kováč
Matúš Varga
Mário Burián – Jana Hanesová
Branislav Szőllősy- Simona Zsáková
Andrej Kuracina – Timea Mojžišová
Ákos Szabó – Kristína Szolárová
Ing. Zoltán Mikulík – Ing. Dáša Gajdošíková
Mgr. Ľudovít Popluhár 38-roč.
Alžbeta Šikovancová, rod. Lukovičová 77-roč.
František Bogár 51-roč.
Vojtech Orbán 80-roč.
Alžbeta Kurčová, rod. Baranovičová 92-roč.
Helena Žigardiová, rod. Gábrisová 91-roč.
ŠPORT
|
14
GALANTSKÉ NOVINY
Okolo ringu
redposledným júnovým víkendom
sa na Slovensku skončila jarná boxerská sezóna. Športový kalendár
prvého polroku 2013 uzavreli aj zverenci
trénerov Imricha Csadiho a Jozefa Pudmerického, boxeri Boxing clubu Galanta,
ktorí sa v júni predstavili v ringu dvakrát.
Prvým vystúpením bol ich štart na
XVIII. ročníku Pohára Záhoria v Malackách, kde si z kvarteta Galanťanov
najlepšie počínal Mário Dőme, ktorý
vybodoval domáceho Mariána Ružičku
a Patrik Dőme, ktorý si rovnako poradil
s domácim Dušanom Žalcom. Bonbónikom podujatia bol duel Marcela Oláha
s bronzovým medailistom z MESCH
P
2012 Jurajom Didim /BC Dubnica/,
v ktorom Galanťan svojmu súperovi napokon podľahol bodovým pomerom 1:2.
Dom športu na Tureckom rade v Leviciach privítal v sobotu, 22. júna, spolu
72 boxerov Únie boxerských klubov Slovenska. V ringu sa predstavilo 31 dvojíc
a medzi nimi aj 13 boxerov BCG, ktorí
si v 3. kole regionálnej Lige UBCS počínali už tradične úspešne. V konkurencii
11 klubov obsadili tentoraz so ziskom 50
bodov „len“ druhú priečku, za domácim
BC GAMA GROUP Levice/62 bodov/
a pred ďalším reprezentantom Galanty
BC „Tvrdá päsť“, ktorého boxeri získali
36 bodov. Z boxerov BCG sa v Leviciach
blysli Mário Dőme, ktorý úradujúceho
majstra SR Michala Palla /ŠK Belá/, porazil verdiktom TKO už v 1. kole, ďalej
Jozef Botló, Patrik Dőme a Marcel Oláh,
víťazi svojich hmotnostných kategórií.
Pochváliť treba aj nášho odchovanca Michala Takácsa v drese BC „Tvrdá päsť“,
ktorý bol vedno s domácim Lukášom
Matunákom, vyhlásený za najlepšieho
boxera podujatia a získal tak Pohár primátora mesta Levice.
Letné prázdniny sa ani tohto roku nezaobídu v Galante bez boxu, keď sa v auguste brány amfiteátra otvoria fanúšikom
pri príležitosti sprievodného športového
podujatia v rámci tradičných Galantských trhov. Tohto roku bude po dohode
klubov jeho organizátorom KO BC Galanta, ktorý si do letného ringu pozve výber klubov našich južných susedov.
Ivan Zelenák
Galavečer boxu Tomi Kid zdolal svojho súpera z Tanzánie
mestskej Športovej hale v Galante sa
21. júna konal očakávaný Galavečer
boxu z názvom „Tomi Kid sa vracia“.
Do domáceho ringu sa po štyroch rokoch
opäť postavil najúspešnejší slovenský profiboxer Tomi KID Kovács. Jeho súperom bol
24-ročný pästiar Said Mbelwa z Tanzánie
v súboji vypísanom na osem kôl, ktoré aj
absolvovali. Napokom Tomi Kid Kovács
zdolal svojho súpera z Tanzánie na body a
V
SPRIEVODNÉ
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
očas Galantských trhov
2013 sa už tradične budú
konať aj zaujímavé sprievodné
športové podujatia, ktoré veríme, že budú mať úspech medzi
návštevníkmi trhov. TJ a ŠK na
území mesta Galanta zabezpečili za finančnej podpory mesta
P
naďalej zostáva nezdolaný.
Said Mbelwa pochádza z boxerskej rodiny a v profesionálnom boxe pôsobí od roku
2007. Jeho bilancia je 22 víťazných stretnutí
z toho 15 KO.
Tomi Kid Kovács je v súčasnosti najúspešnejší slovenský boxer. V profesionálnom ringu dodnes neporazený: 22 víťazstiev z 22 zápasov, z toho 14 KO. Držiteľ
6 titulov.
nasledovné športové podujatia
v Dome športu a v amfiteátri:
V dňoch 09.-10. 08. 2013
(piatok, sobota) od 9,00 hod. Dom športu
TJ Gasto Galanta – Medzinárodný turnaj v stolnom tenise (Galanta, Tótkomlós)
Dňa 10. 08. 2013 (sobota) od
8,00 hod. - Dom športu
- Majster sveta organizácie WBF World
Boxing Foundation v roku 2009.
- Víťaz európskeho šampiónátu WBO
World Boxing Organization z roku 2011.
V úvode večerného programu sa predstavili predzápasmi boxeri KO BOX Clubu
Galanta, nastupujúci proti výberu z ostravského klubu.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta - Medzinárodný
kolkársky turnaj (Bratislava,
Budapešť, Zlaté Klasy, Galanta)
Dňa 10. 08. 2013 (sobota) od
11,00 do 13,00 hod. – amfiteáter
KO BOX CLUB Galanta
- Medzinárodné priateľské
boxerské
stretnutie (výber
Maďarska)
Veríme, že vás táto ponuka
športových podujatí zaujme
a prispeje k spestreniu bohatého programu Galantských
trhov.
Oddelenie školstva, kultúry
a športu MsÚ
júl - august 2013
ŠPORT | 15
Ádám Bukor je
päťnásobný majster
Slovenska
ajstrovstvá Slovenska v plutvovom
plávaní, ktoré sa konali cez víkend
15. a 16. júna 2013 na bratislavských
Pasienkoch, boli pre nás mimoriadne úspešné. Ádám Bukor (KŠP Triton Šaľa), člen
juniorskej reprezentácie Slovenska, dokázal
v troch disciplínach, že patrí medzi najlepších aj medzi dospelými! V dvoch štafetových
disciplínach sa umiestnil na 1. mieste. Ádám
v dvoch disciplínach zaplával nové slovenské
rekordy, čím prekvapil odborné publikum.
Jeho výsledky: 400 m SF: 3’08“87, 800 m SF :
6’38“53, 1500 m SF: 13’12“17 (všetko plávanie na hladine).
Tibor Jakoda
Foto: Tibor Jakoda
M
Starší žiaci FC Slovan Galanta si vybojovali postup do II. ligy
tarší žiaci (roč. narodenia 98-99) FC
Slovan Galanta si vybojovali postup
do II. ligy. Mužstvo pod vedením
trénera P. Šutáka prešlo súťažou suverénne, keď z 24 zápasov v III. lige SŽ-stred
okúsilo trpkosť prehry len raz a s 13-bodovým náskokom úplne zaslúžene obsadili 1. miesto. Veľavravné je aj skóre 153:9!
Najväčším konkurentom mladým futbalistom z Galanty bolo mužstvo zo Serede,
ale v ich obidvoch vzájomných zápasoch
si s nimi počínali rutinérsky a v obidvoch
zápasoch úplne jednoznačne a zaslúžene
zvíťazili (vonku 4:0, doma 5:1). Najlepším
S
strelcom mužstva sa stal Ádam Lénárt
s 34 gólmi.
Mužstvo od prvého zápasu sezónny išlo
jednoznačne za svojím cieľom, ktorým bol
postup! Káder tvorili z polovice hráči roč.
98 a z polovice roč. 99. P. Šuták: „V mužstve bolo veľa individualít, ale najdôležitejším bol výborný kolektívny duch a vynikajúca partia. Chcel by som sa poďakovať
hráčom, vedúcim mužstva, rodičom a ostatným členom výboru, že sme dokázali
pre Galantu vybojovať II. ligu a dostať našich žiakov tam, kde patria. Odzrkadľuje
sa dobrá práca s mládežou v našom klube“.
Káder:
D. Takáč, M. Jaroš - A. Lénárt, B. Szabó,
B. Csiba, D. Czodor, D. Kalocsai, D. Csóka,
D. Mudroch, D. Horváth, F. Tóth, I. Pavlovič, K. Madarász, L. Piroška, M. Kiss, M.
Blaho, M. Marafkó, I. Molnári, P. Wittenberger, A. Bakuš, K. Hlavatý
Tréner: P. Šuták
Ved. mužstva: R. Takáč, I. Lénárt
Pavol Šuták
Foto: archív FC Slovan
KAM V GALANTE
|
16
Program MsKS
20.07.2013 19:00 hod. „ Grobian „ –
divadelné predstavenie Nádvorie NK ·
25.07.2013 18:00 hod. Detské
divadelné predstavenie Nádvorie NK · 31.07.2013
Prezentácie diel pedagógov ZUŠ, profesionálnych
umelcov RK · 08.-10.08.2013 XXIX. Galantské trhy
Amfiteáter, Nádvorie NK, Park · 10.08.2013 10:00
hod. Stretnutie vo farbách Park · 10.08.2013
17:00 hod. Dožinkové slávnosti a deň ľudových
tradícií Nádvorie NK · 22.08.2013 19:00 hod.
Promenádny koncert – Martin Bies Nádvorie NK ·
05.09-06.10. 17:00 hod. Portrét a figurálna
tvorba - výstava RK,Sev.kr. NK · 05.09.2013 18:00
hod. Promenádny koncert – Maroš Bango Nádvorie
NK · 10.09.2013 17:00 hod. Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci týždňa židovskej kultúry RK ·
13.9.2013 16:00 hod. Mama, otec, poďme sa
hrať... Nádvorie NK
GALANTSKÉ NOVINY
órakor Gyakornokok Film: USA, 119 perc, magyar
szinkron, vígjáték Belépő: 4,- € 12.-év. fel. · 26.
júl (piatok) o 21:00 hod. Revival Film: ČR,
116 min., české znenie, komédia Vstupné: 4,- €
MP-12 · 27. júl 2013 (sobota) o 21:30 hod. 3D, 28. júl 2013 (nedeľa) o 19:00 hod. - 2D
Wolverine 3D Film: USA, 120 min., slovenské
titulky, akčný/dobrodružný/fantasy Vstupné: 6,-€
MP-12 · 2013. július 27-én (szombat) 19:00
órakor - 2D, 2013. július 28-án (vasárnap)
21:30 órakor - 3D Farkas 3D Film: USA, 120 perc,
magyar szinkron, akciófilm Belépő: 6,-€ 12.-év.
fel. · 30. júl 2013 (utorok) o 21:00 hod. - 3D
U.R.N.A. - Útvar rozhodne neživých agentov
3D Film: USA, 120 min., český dabing, akčný/
komédia/fantasy Vstupné: 6,-€ MP-12 · 2013.
július 31-én (szerda) 21:00 órakor - 3D R.I.P.D.
- Szellemzsaruk 3D Film: USA, 120 perc, magyar
szinkron, akció-vígjáték Belépő: 6,-€ 12.-év. fel.
Zmena programu vyhradená!
Tel.: 031-7802797, 031-7802787,
www.kino-galanta.sk,
[email protected]
Predpredaj vstupeniek – hodinu
pred každým predstavením 031-7802177
Program Kina DK:
19. júl (piatok) o 19:00 hod., 20.
júl (sobota) o 21:00 hod. white
house down Film: USA, 137 min., slovenské
titulky, akčný thriller Vstupné: 4,- € MP-12 ·
2013. július 19-én (péntek) 21:30 órakor,
2013. július 21-én (vasárnap) 21:00 órakor
Az elnök végveszélyben Film: USA, 137 perc,
magyar szinkron, akciófilm Belépő: 4,- € 12.-év.
fel. · 23. júl (utorok) o 21:00 hod. stážisti Film:
USA, 119 min., český dabing, komédia Vstupné:
4,- € MP-12 · 2013. július 24-én (szerda) 21:00
Renesančný kaštieľ
Aktuálne výstavy:
18.5.2013 – 30.9.2013 Speváci v školských
laviciach Výstava zo zbierok Vlastivedného múzea v
Galante a Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave
· 13.6.2013 – 24.8.2013 Salón 2013 Výstava
výtvarných diel pedagógov ZUŠ v Galante
Športové podujatia
Športová hala
BEDMINTON:
Pre verejnosť:
pondelok – piatok:
10:00 – 22:00
sobota – nedeľa:
8:00 – 17:00
Informácie a rezervácie
na tel. číslach 780 20 19
a 0910 936 903
Program DMS
18.6 – 31.8.2013 Výstava obrazov
Pavla Kohúta · 19.7.2013 o 17:00
hod. Vatra zvrchovanosti ·
5.-9. augusta 2013 letné keramické dielne,
denne 9,00 – 12:00 hod.
Podujatia
v Galantskej
knižnici
06.08.2013 a 13.08.
2013 10,00 hod. Dobré ráno s rozprávkou Galantská
knižnica – odd. lit. pre deti a mládež · 19.08.2013
10,00 hod. Život lukostrelca Letný tábor Nebojsa
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Pohotovosť
lekární
19.7.2013 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike) ·20.7.2013 Lekáreň sv.Martina Mierová 2365
·21.7.2013 Dr. Max Šafárikova 1531/49 ·22.7.2013
Spektrum CVČ
22.7. – 26.7.2013 - Mestský tábor III. turnus –
CVČ-S Galanta · 8. – 10.8. 2013 - XXVIII. ročník
GA trhov – detský blok – mestský park GA · 12.8
– 16.8.2013 - Mestský tábor IV. turnus – CVČ-S
Galanta · 19.8. – 23.8.2013 - Mestský tábor V.
turnus – CVČ-S Galanta · 13.9.2013 o 16.00 hod.
– Mama, oco, poďme sa hrať – mestský park GA ·
Centrum voľného času - SPEKTRUM Galanta prichádza
v šk. roku 2013/2014 s ponukou nových záujmových
útvarov z ktorých, ako veríme, si určite vyberiete a
ktoré vás plne uspokoja. Záujmové krúžky určené
deťom predškolského veku: - tvorivé dielne pre
rodičov s deťmi - mažoretky /od 5 rokov/ - športové
hry /od 4 rokov/ - tanečný /od 5 rokov/ Záujmové
krúžky určené pre deti ZŠ: - aerobic - športové hry
pre I. stupeň - tanečný /od 6 do 10 rokov/ - stolný
tenis - tvorivé dielne - hra na bicie - hra na husle a
gitare /klasická, akordová, elektrická/ - mažoretky /od
6 do 10 rokov/ - PC game /hry na počítači/ - anglický
jazyk – začiatočníci i pokročilí /individuálna výuka/
Záujmové krúžky určené pre stredoškolákov:
- hra na bicie - hra na gitare /klasická, akordová, elektrická/ - aerobic MESAČNÉ POPLATKY: Hra na gitare,
bicie, anglický jazyk /individuálna výuka/ 12,00 €
Mažoretky 9,00 € Tanečná 6,00 € Ostatné záujmové
krúžky: 4,00 € · Prihlásiť sa môžete v Centre voľného
času – SPEKTRUM denne v čase od 9.00 – 17.00 hod.,
prípadne sa informovať na tel. čísle 780 4336 alebo na
www.cvcsga.edupage.org
Galantské
osvetové
stredisko
júl - august 2013 Oživme staré veci – environmentálne hry pre deti a mládež Miesto: Galanta
· júl - august 2013 Paleta Letné tvorivé dielne
členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v
prírode Miesto: okres Galanta · 9.8.2013 JazzFest Galanta - jazzový festival s medzinárodnou
účasťou Miesto: nádvorie neogotického kaštieľa
v Galante · 10.8.2013 Stretnutie vo farbách tvorivé stretnutie a prezentácia prác výtvarníkov
a fotografistov v prírode miesto: Zeleň pred
obytným domom na Hlavnej ul. v Galante (medzi
Vlastivedným múzeom a reštauráciou Merkúr) ·
10.8.2013 Dožinkové slávnosti a deň ľudových
tradícií - folklórny festival Miesto: nádvorie
neogotického kaštieľa v Galante · 5.9.2013
10.00 Deň obetí holokaustu a rasového násilia
- krajské spomienkové podujatie pod záštitou
predsedu TTSK Miesto: Mestský park Sereď · 5.12.9.2013 Týždeň židovskej kultúry - kultúrno-spoločenské podujatia Miesto: Sereď, Galanta
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/ 904 201, e-mail: [email protected]
Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho
2381 ·23.7.2013 Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2
·24.7.2013 Medicana Poštová 1599/15 ·25.7.2013
Felicita Hodská 373/38 ·26.7.2013 Dr. Max Šafárikova
1531/49 ·27.7.2013 AREÁL ZDRAVIA Kpt. Nálepku
727/13 ·28.7.2013 Dr. Max HM TESCO, Drevená
762/2 ·29.7.2013 Klokner Hodská 385 ·30.7.2013
Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381
·31.7.2013 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike) ·1.8.2013 Felicita Hodská 373/38 ·2.8.2013 Dr.
Max HM TESCO, Drevená 762/2 ·3.8.2013 Lekáreň SUN
PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 ·4.8.2013 Dr.
Max Vajanského 909/2 ·5.8.2013 Lekáreň sv. Lukáša
Hodská 373/38, (v poliklinike) ·6.8.2013 Klokner
Hodská 385 ·
7.8.2013 Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2 ·8.8.2013
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike)
·9.8.2013 Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 ·10.8.2013 Medicana Poštová 1599/15
·11.8.2013 Felicita Hodská 373/38 ·12.8.2013 Dr.
Max Šafárikova 1531/49 ·13.8.2013 Lekáreň sv. Lukáša
Hodská 373/38, (v poliklinike) ·14.8.2013 AREÁL
ZDRAVIA Kpt. Nálepku 727/13 ·15.8.2013 Lekáreň SUN
PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 ·16.8.2013
Lekáreň sv.Martina Mierová 2365 ·17.8.2013 Dr.
Max Šafárikova 1531/49 ·18.8.2013 Klokner Hodská
385 ·19.8.2013 Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2
·20.8.2013 Dr. Max Vajanského 909/2 · 21.8.2013
AREÁL ZDRAVIA Kpt. Nálepku 727/13· 22.8.2013
Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 ·
23.8.2013 Dr. Max Šafárikova 1531/49 ·
24.8.2013 Klokner Hodská 385 · 25.8.2013 AREÁL
ZDRAVIA Kpt. Nálepku 727/13 · 26.8.2013 Felicita
Hodská 373/38 · 27.8.2013 Dr. Max Šafárikova 1531/49
· 28.8.2013 Medicana Poštová 1599/15 · 29.8.2013
Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2 · 30.8.2013
Klokner Hodská 385 · 31.8.2013 Lekáreň sv. Lukáša
Hodská 373/38, (v poliklinike) · 1.9.2013 Lekáreň SUN
PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381 · 2.9.2013
Dr. Max Vajanského 909/2 · 3.9.2013 Felicita Hodská
373/38 · 4.9.2013 Klokner Hodská 385 · 5.9.2013 Dr.
Max Šafárikova 1531/49 · 6.9.2013 Lekáreň sv. Lukáša
Hodská 373/38, (v poliklinike) · 7.9.2013 Dr. Max HM
TESCO, Drevená 762/2 · 8.9.2013 Klokner Hodská 385
· 9.9.2013 Dr. Max Šafárikova 1531/49 · 10.9.2013
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike) ·
11.9.2013 AREÁL ZDRAVIA Kpt. Nálepku 727/13 ·
12.9.2013 Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2 ·
13.9.2013 Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta IČO: 00305936. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: PaedDr.
Silvia Pokorná. Redakčná rada: Predseda: Juraj Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Micropix s.r.o. Galanta. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. ISSN 1339-1372
Sídlo vydavateľa a redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01 Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail (redakcia, inzercia) : [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo
redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
PÔŽIČKY PRE VÁS
DO 20 000 EUR
PENIAZE NA VAŠOM ÚČTE DO 24 HODÍN!
na čokoľvek bez založenia nehnuteľnosti
0905 265 147, 0903 850 272
Galanta, Bratislavská 49/63 (vedľa žel. priecestia)
PO - PIA: 12.00 - 18.00 SO: 8.30 - 12.00
www.serioznepozicky.sk
www.eroticcity.sk
Download

Mesto - galantskenoviny.sk